Skoleudvalget

Publiceret 20-05-2015

Onsdag den 20-05-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
15 Gilleleje Læringsområde: Finansiel konstruktion
16 Gilleleje Læringsområde: Anlægsbudget
17 Gilleleje Læringsområde: Placering


Efterretningssager
18 Gilleleje Læringsområde: Proces- og tidsplan

Medlemmer:

Sisse Krøll Willemoes Ulla Dræbye
Brian Lyck Jørgensen Jan Ferdinandsen
Trine Mette Egetved-Sørensen Birgit Roswall
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

15. Gilleleje Læringsområde: Finansiel konstruktion
88.24Ø00 - 2015/01020

Sagsfremstilling

Den 24.11.2014 tiltrådte Byrådet beslutning om, at der skal arbejdes videre med projektet med udgangspunkt i fire scenarier for byggeriet af den nye skole. De fire scenarier går på, hvorvidt skolen skal bygges som et OPP med enten offentlig eller privat finansiering og hvorvidt skolen skal bygges på eksisterende matrikel (Gilbjergskolen, afd. Parkvej) eller ny matrikel. Samtidig blev det besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med at udbyde skolen som en totalentreprise.

Formålet med dette dagsordenspunkt er, at Skoleudvalget skal afgive anbefaling til Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet, om den nye skole skal bygges som et OPP med privat finansiering eller et OPP med offentlig finansiering.

Kommunens rådgiver PWC deltager på punktet og uddyber nedenstående fremstilling.

Fordele ved at bygge med udgangspunkt i et Offentligt-Privat-Partnerskab
Et offentligt-privat-partnerskab er kendetegnet ved at design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i en kontrakt mellem en offentlig udbyder og et privat leverandørkonsortium. Kontrakten har typisk en varighed på 25-30 år. Dette adskiller sig væsentligt fra en totalentreprise, hvor det alene er anlægget, der udbydes.

Det betyder, at der i et OPP er der et større fokus på totaløkonomien i projektet dvs. både anlægs- og bygningsdrifts- og vedligeholdelsesudgifter i et tidsperspektiv på 25-30 år. Det private konsortium påtager sig her betydelige risici i forbindelse med opførelse og drift. Det bevirker blandt andet, at de valgte materialer er i en bedre kvalitet og har længere holdbarhed, idet beslutninger i anlægsfasen tænkes sammen med konsekvenserne i driftsfasen. Der er et incitament hos den private leverandør til at skabe innovative anlægsløsninger således, at drift- og vedligeholdelsen bliver billigere.

Da bygningens vedligeholdelsesgrad og værdi fastsættes i kontrakten betyder en OPP-model en højere budgetsikkerhed og et stabilt vedligeholdelsesniveau i kontraktens levetid. Bygningen har dermed en mere optimal stand og levetid. På den anden side fraskriver kommunen sig muligheden for at kunne nedprioritere vedligeholdelsen af bygningen i kontraktperioden.

I arbejdet med Nordstjerneskolen blev der valgt en model, hvor OPP-leverandøren først fik anlægsbetalingen for skolen, da bygningen blev afleveret og godkendt af Gribskov Kommune. Dermed har leverandøren et incitament til at aflevere til tiden uden fejl og mangler.

I et OPP-projekt udbydes de indholds- og bygningsmæssige krav gennem formulering af funktionskrav. De deltagende OPP-konsortier konkurrerer dermed på, hvordan deres løsninger bedst muligt udfolder de stillede funktionskrav. I anlægsfasen indgår Gribskov Kommune i et tæt samarbejde med OPP-leverandøren om, hvordan funktionskravene skal løses på et detailniveau. Denne form giver et godt udgangspunkt for, at undgå tilkøb og er dermed garant for en høj budgetsikkerhed. I anlægsfasen for Nordstjerneskolen blev der foretaget tilkøb for 1% af den samlede anlægssum. I en totalentreprise er det ikke usædvanligt, at der foretages tilkøb for 10% af anlægssummen.

OPP med privat finansiering
I en OPP med privat finansiering er anlæg, drift og finansiering dvs. den fulde investering placeret hos den private part. Det private konsortium ejer skolen i kontraktperioden, typisk i 25 år og kommunen betaler udelukkende til det private konsortium gennem kvartalsvise drifts- og vedligeholdelsesbetalinger. Da et OPP projekt efter lånebekendtgørelsen betragtes som en aftale om leje eller leasing er kommunerne omfattet af lånebekendtgørelsens deponeringsregler i forbindelse med OPP-projekter. Det betyder, at Gribskov Kommune ved valg af denne model skal deponere et beløb svarende til anlægsomkostningerne. I stedet for at tage pengene op ad kassen og betale for bygningen, deponeres den vurderede anlægssum altså. Beløbet deponeres i takt med opførelsen af bygningen. Beløbet frigives løbende i kontaktperioden, således at 1/25 del af det fulde beløb frigives hvert år fra det år bygningen er opført. Såfremt anlægssummen er 150 mio. kr. vil der blive frigivet 6 mio. kr. årligt.

Kommunen kan dog ansøge Økonomi- og indenrigsministeriet om andel i lånepuljemidler. De lånepuljemidler vi eventuelt vil kunne få andel i, vil i denne model virke som deponeringsfritagelse således, at vi skal deponere den vurderede anlægssum minus de tildelte lånemidler. Der kan ansøges om del i de respektive lånepuljer pr. august 2015.

I en OPP-model med privat finansiering vil en pensionskasse forventeligt være den fremtidige ejer af det OPP-konsortium, der i givet fald indgår aftalen med Gribskov Kommune. Ved aftaleperiodens slutning har Gribskov Kommune en ret og pligt til at tilbagekøbe bygningen til en på forhånd aftalt pris.

Fordelen ved OPP med private finansiering er, at snitfladen i forhold til risikofordelingen mellem den private og den offentlige part er ren og det underbygger incitaments-strukturen for den private part. Det private konsortium får i denne model incitament til i højere grad at sammentænke anlæg, drift og vedligehold og dermed at optimere på den samlede totaløkonomi. Det kan gøres ved at skyde flere penge ind i anlægget - til mere innovative løsninger af højere og mere bæredygtig kvalitet - som vil bevirke at drifts- og vedligeholdelsesbetalingerne vil blive lavere.

OPP med offentlig finansiering
I en OPP med offentlig finansiering (modellen for Nordstjerneskolen) er ejerforholdet kommunalt, idet kommunen betaler anlægsomkostningerne ved ibrugtagning af bygningen. Baggrunden for dette valg på Nordstjerneskolen var bl. a., at det blev vurderet, at privat finansiering ville være dyrere end den finansiering, som kommunen kunne få gennem KommuneKredit. Der er konkret tale om en model, hvor kommunen har indgået en 25 årig kontrakt, hvorigennem bygningsdrift og vedligehold af bygningen mv. er reguleret. Det private konsortium stiller i denne model en garanti, der giver sikkerhed for at den private part lever op til kontrakten.

Såfremt man vælger OPP med offentlig finansiering og som på Nordstjerneskolen vælger først at betale for byggeriet ved ibrugtagning så betyder Økonomi- og indenrigsministeriets regler, at Gribskov Kommune ligeledes skal deponere i anlægsfasen i takt med opførelsen af byggeriet. Når Gribskov Kommune betaler OPP-leverandøren for byggeriet vil de deponerede midler blive frigivet. Såfremt Gribskov Kommune får del i lånepuljemidler vil de som i et OPP med privat finansiering kunne bruges som deponeringsfritagelse i anlægsfasen og vil, når betalingen falder, kunne konverteres til lånoptagelse i Kommunekredit.

Da kommunen i forbindelse med en ny skole i Gilleleje har afsat langt størstedelen af anlægsmidlerne i budgettet, vil det nye læringsområde kunne finansieres med disse midler uden at betale nævneværdige finansieringsomkostninger. Derimod vil kommunen ved et OPP med privat finansiering både skulle deponere og betale for selve anlægsarbejdet mv. gennem de løbende drifts- og vedligeholdelsesbetalinger.

Den udarbejdede business-case for en ny skole i Gilleleje viser, at de samlede omkostninger ved opførelse af en ny skole og den efterfølgende drift- og vedligehold vil være lavere i en model med offentlig finansiering end i en model med privat finansiering. Forskellen skyldes primært, at OPP-selskabet ved OPP med privat finansiering har øgede skattebetalinger. Med baggrund heri anbefaler administrationen et OPP med offentlig finansiering.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Business-case vedrørende nyt læringsområde som OPP. Dokumentnr.: 2015/01020 002
Skoleudvalget har adgang til dette bilag via POLAR

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

 1. at den nye skole i Gilleleje udbydes som et Offentligt-Privat-Partnerskab med offentlig finansiering.Beslutning
1. Tiltrådt
16. Gilleleje Læringsområde: Anlægsbudget
88.24Ø00 - 2015/03388

Sagsfremstilling
Formålet med dette dagsordenspunkt er at orientere Skoleudvalget omkring det forventede anlægsbudget for Gilleleje Læringsområde. Desuden forelægges sagen med henblik på beslutning om, hvorvidt der i udbudsmaterialet skal medtaget en option på et 4. spor for den nye skole.

Projektorganisationen har i samarbejde med PwC udarbejdet et foreløbigt anlægsbudget. I budgettet synliggøres forskellene mellem byggeri på eksisterende matrikel og byggeri på bar mark. I anlægsfasen er forskellene mellem, hvorvidt byggeriet opføres med udgangspunkt i en OPP med offentlig eller privat finansiering minimale og vil ikke fremgå i dette budget.

Byrådet tog den 11.05.2015 beslutning om, at byggeri af dagtilbud svarende til ca. 110 pladser sammentænkes med skolebyggeriet i et fælles Gilleleje Læringsområde - under forudsætning af, at finansieringen kan findes i den kommende budgetproces. Byggeri af dagtilbud medtages derfor i budgettet.

Budgettet vil skulle kvalificeres nærmere, når det konkrete scenarium for byggeriet er valgt. Desuden skal nu igangsættes en visionsproces for Gilleleje Læringsområde, der skal lede frem til formuleringen af de konkrete krav til byggeriet. De stillede krav vil løbende blive omsat til økonomi og udvalget vil derfor løbende få forelagt de estimerede økonomiske konsekvenser af de stillede indholdsmæssige- og bygningsmæssige krav til den nye skole og evt. dagtilbud.

Samlet budgetoverblik

Mio kr.
Byggeri på eks. matrikel
Byggeri på bar mark
Anlægsomkostninger
147,9
147,9
Følgeomkostninger
43
50,9
Projekteringsomkostninger
12,5
13
I alt
203
212


Såfremt man vælger byggeri på bar mark kan man principielt beslutte sig for, at lade udgifterne til nedrivning af den eksisterende skole på Parkvej udgå af dette budget, hvorved de estimerede omkostninger vil blive 30 mio. kr. lavere. I såfald vil der dog skulle findes en anden løsning så bygningen ikke blot står og forfalder.

Sagsindtægter for de implicerede ejendomme og grunde er ikke medtaget i budgettet.

I det følgende vil de estimerede anlægsomkostninger, følgeomkostninger og projekteringsomkostninger samt de forudsætninger, der er lagt til grund, blive gennemgået nærmere.

Anlægsomkostninger:

Mio kr.
Anlægsomkostninger
147,9
Skole 750 elever
130,1
Dagtilbud 125 børn
12,4
Byggefinansiering
5,4


Følgende centrale forudsætninger er lagt til grund:

 • For skolen er der taget udgangspunkt i 750 elever. Med baggrund i referenceprojekter dvs. andre nybyggede skoler er der beregnet et gennemsnitligt antal kvadratmeter pr. elev på 11,5 kvm - dvs. i alt 8.625 kvm. Ligeledes er det med baggrund i referenceprojekter beregnet, at én kvm vil koste 15.000 kr. Dvs. at en skole med plads til 750 elever vil koste 130,1 mio. kr. Budgettet indeholder udearealer og inventar og et ekstra IT-budget på 0,8 mio. kr.
 • Med baggrund i samme metode er der for et dagtilbud til 125 børn beregnet et gennemsnitligt antal kvadratmeter pr. barn på 9,0 kvm. - dvs. i alt 1.125 kvm. Det er med baggrund i referenceprojekter beregnet, at én kvm vil koste 11.000 kr. Dvs. at et dagtilbud til 125 børn vil koste 12,4 mio. kr. Budgettet indeholder udearealer og inventar.
 • Det antages, at Gribskov Kommune først betaler anlægsomkostningerne, når bygningen ibrugtages. Det forudsættes i forlængelse heraf, at OPP-konsortiet vil kunne finansiere anlægsomkostningerne til en byggerente på 5% p.a. samt at lånet optages løbende over de to år, hvor anlægsfasen antages at løbe.
 • Der er ikke medtaget budget til byggeri af en ny multihal. Det forudsættes altså, at den eksisterende hal på Gilbjergskolen, afd. Parkvej forsæt anvendes til skolebrug både i scenariet for byggeri på den eksisterende matrikel og ved byggeri på bar mark.Da budgettet er regnet med udgangspunkt i referenceprojekter må det forventes, at det ikke rækker, såfremt der stilles særlige krav til byggeriet f.eks. at bygningen skal være en nul-energi bygning. Der indgås nu et tæt samarbejde med projektet bygherrerådgivere omkring en kvalificering af anlægsbudgettet.

Følgeomkostninger:

Mio kr.
Byggeri på eks. matrikel
Byggeri på bar mark
Følgeomkostninger
43
50,9
Nedrivning af skole på parkvej
30
30
Genhusning af elever
13
0
Etablering af infrastruktur
0
19,4
Tilslutningsudgifter
0
1,5


Følgende centrale forudsætninger er lagt til grund:

 • Nedrivning er medtaget i begge scenarier, da der under alle omstændigheder skal tages en beslutning omkring bygningen. Såfremt man beslutter, at bygge på bar mark kan man i princippet vælge at lade udgifterne til nedrivning af den eksisterende skole på Parkvej udgå af dette budget.
 • Det er vurderet, at der ikke er egnede bygninger i Gilleleje til genhusning af elever fra Gilbjergskolen, afd. Parkvej i anlægsfasen. Derfor er der beregnet en pavillion-løsning til alle elever fra afd. Parkvej.
 • Der er lavet et estimat over etablering af ny infrastruktur på bar mark dvs. vejtilslutning, adgangsveje, stier og parkeringspladser. Dette estimat vil skulle kvalificeres nærmere i samarbejde med vores rådgivere. For byggeri på eksisterende matrikel er det forudsat at den eksisterende infrastruktur kan genanvendes. Dette vil ligeledes skulle kvalificeres nærmere i samarbejde med vores rådgivere. Det må dog forventes, at den optimale placering af den nye bygning vil betyde, at en del af infrastrukturen skal genetableres og at der vil være omkostningerne forbundet hermed.
 • Såfremt skolebygningerne og daginstitutionsbygningerne frasælges til 3. mand skal de lån, der er optaget i bygningerne med hensyn til energibesparende foranstaltninger straks-afskrives. Såfremt alle bygningerne frasælges vil det beløbe sig til omkring 1,5 mio. kr. Disse omkostninger er ikke for nuværende medtaget i budgettetProjekteringsomkostninger

Mio kr.
Byggeri på eks. matrikel
Byggeri på bar mark
Projekteringsomkostninger
12,5
13
Intern tid
5,5
5,5
Bestillerrådgivning
5
5
Vederlag til tilbudsgivere
1
1
Undersøgelser af jordbundsforhold
1
1,5


Følgende centrale forudsætninger er lagt til grund:

 • Det er besluttet, at den tid som medarbejdere i Gribskov Kommune bruger på projektet kompenseres via anlægsmidlerne. Budgettet er sat til 3 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017.
 • Der er netop gennemført et udbud af bestillerrådgivningen. Rådgivningen er udbudt med fast pris i udbudsprocessen - i alt 3,3 mio. kr. Herefter vil rådgivningen kunne tilkøbes efter nogle fastsatte timepriser.
 • Der er udelukkende estimeret omkostninger til undersøgelser af jordbundsforhold. Dvs. at der ikke er estimeret omkostninger til fund af blød bund, jordforurening, arkæologi, ledninger eller andet i jorden. Ved fund af en eller flere af disse forhold vil Gribskov Kommune skulle betale omkostningerne forbundet hermed.Behov for tilførsel af ekstra budget
Der blev i forbindelse med budgetaftalen for 2014 afsat 150 mio. kr. til projektet. Administrationens vurdering er med baggrund i ovenstående, at der er behov for ekstra finansiering til projektet uafhængigt af hvilken placering af byggeriet, der vælges. Det ekstra finansierings-behov vil skulle findes som en del af den kommende budgetproces.

Såfremt man vælger at fastholde en anlægsramme på 150 mio. kr. er det administrationens vurdering, at man er nødt til at acceptere en lav kvalitet i byggematerialer, samt at der ikke vil være budget til bæredygtighed, dagtilbud og nedrivning af den eksisterende skole på Parkvej.

Behovet for mer-finansiering vil varierer alt efter, hvilket scenarium for byggeriet der vælges - her synliggøres for fire udvalgte scenarier:

 • Scenarium 1: Byggeri på bar mark, eksklusiv nedrivningsomkostninger og inklusiv dagtilbud.
 • Scenarium 2: Byggeri på bar mark, eksklusiv nedrivningsomkostninger og eksklusiv dagtilbud.
 • Scenarium 3: Byggeri på eksisterende matrikel, inklusiv nedrivningsomkostninger og inklusiv dagtilbud
 • Scenarium 4: Byggeri på eksisterende matrikel, inklusiv nedrivningsomkostninger og eksklusiv dagtilbud.


mio. kr.
Scenarium 1
Scenarium 2
Scenarium 3
Scenarium 4
Anlægsomk.
147,9
135,2
147,9
135,2
Følgeomk.
20,9
20,9
43
43
Projekteringsomk.
12,5
12,5
12,5
12,5
I alt
181,3
169
203
191
Budgetterede midler
150
150
150
150
Forskel
31
19
53
41


Der skal altså som minimun findes 19 mio. kr. til byggeriet. I så fald forudsættes, at læringsområdet bygges på bar mark og at omkostningerne forbundet med nedrivning af den eksisterende skole på Parkvej ikke medtages i dette budget. Samt at dagtilbud ikke medtages i Gilleleje Læringsområde.

Såfremt man vælger, at medtage dagtilbud i Gilleleje Læringsområde vil der som minimum skulle findes ekstra 31 mio. kr. til byggeriet. Her forudsættes det ligeledes, at læringsområdet bygges på bar mark og at omkostningerne forbundet med nedrivning af den eksisterende skole på Parkvej ikke medtages i dette budget.

Der gøres her opmærksom på, at der er væsentlige usikkerheder i anlægsbudgettet, som skal kvalificeres nærmere.

Option på 4. spor
Ved udbudet af Nordstjerneskolen valgte man, at indbygge en option på et 4. spor på skolen i udbudsmaterialet. Det betyder, at Gribskov Kommune på et senere tidspunkt enten i byggefasen eller i driftsfasen (typisk i de første fem år efter ibrugtagning) kan vælge, at aktivere optionen.

Fordelen ved dette er, at tilbudsgiverne i deres tilbud byder ind med en konkret pris på optionen dvs. prisen konkurrenceudsættes og de byder ind med tegningsmaterialer, der viser hvordan udvidelsen passer ind i den resterende bygning. På den måde sikrer man sig, at der på forhånd er tænkt over bygningens udformning og placering på grunden i forhold til en eventuel udvidelse. Man sikre sig samtidig, at man ikke efterfølgende skal sende opgaven omkring udbygning af skole i udbud, men kan give opgaven direkte til det OPP-konsortium, der i for vejen driver skolen. I forbindelse med Nordstjerneskolen oplevede man en øget elevtilstrømning på skolen og det må man også forvente på den nye skole i Gilleleje.

Et 4. spor på den nye skole vil koste omkring 43 mio. kr. såfremt man bruger samme udregning som ved beregning af de øvrige anlægsomkostninger.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående til, at beslutning omkring at 4. spor indskrives i udbudsmaterialet som en option.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget:

 1. at tage orienteringen omkring anlægsbudgettet til efterretning
 2. at anbefale Børneudvalget at en option på et 4. spor for skolen indskrives i udbudsmaterialet.Beslutning
1. Tiltrådt
2. Tiltrådtt

17. Gilleleje Læringsområde: Placering
01.11G00 - 2015/04273

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Skoleudvalget, Børneudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalg med henblik på beslutning i Byrådet om valg af placering for Gilleleje Læringsområde.

Skoleudvalget behandlede placeringen på deres møde den 05.02.2015, men valgte her at udskyde punktet.

I dette dagsordenspunkt vil fordele og ulemper ved placering af Gilleleje Læringsområde på henholdsvis eksisterende matrikel (Gilbjergskolen, afd. Parkvej), på bar mark på arealet Gilleleje Syd 2 samt på arealet ved Birkevang 214 blive gennemgået.

Generelt for alle tre matrikler skal nævnes, at såfremt matriklen vælges, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. En lokalplans-proces tager typisk 7-10 måneder fra det konkrete byggeprojekt er valgt til første spadestik kan tages.

Parkvej
Den grundlæggende fordel ved en placering af læringsmiljøet på den eksisterende matrikel på Parkvej er, at området allerede er en del af byens planlægning og er derfor indpasset i byen. Der vil også kunne bygges videre på den gode kobling, der allerede er til idrætsområdet og derved styrke den endnu mere.

Desuden vil en del af infrastrukturen (parkeringspladser, stier og koblinger til resten af byens infrastruktur) kunne genanvendes. Der vil eventuelt også være mulighed for at genanvende dele af udearealerne.

Den største ulempe ved at placere Gilleleje Læringsområde på den eksisterende matrikel er at det giver behov for genhusning af elever, personale og foreninger i andre bygninger i Gilleleje i en 1 ½ - 2 årig periode. Det vil betyde ekstra-omkostninger og kan give et udfordret læringsmiljø og arbejdsklima for de ansatte.

Arealet er bundet af eksisterende infrastruktur og placeringen af idrætsfaciliteterne på grunden jf. bilag 1, herved mistes en del fleksibilitet i forhold til udformning af byggeriet og eventuel senere udvidelse samt for udearealerne. Fleksibiliteten i forhold til den videre planlægning og evt. kommende udbygning af idrætsfaciliteterne indskrænkes desuden, såfremt man vælger at bygge læringsområdet her.

Gilleleje Syd 2
Ved placering på bar mark er den mest oplagte placering vest for den eksisterende matrikel frem til sporet. Arealet kaldes Gilleleje Syd 2, jf. bilag 1.

Fordelene ved denne matrikel er, at den er stor og en optimal udformning af byggeriet og placering på grundet muliggøres herved - ligesom en eventuel senere udvidelse af læringsområdet f.eks. med et 4. spor. Byggeriet vil altså ikke være bundet af eksisterende infrastruktur eller lignende. Desuden muliggøres store og naturmæssigt varierede udearealer, som kan underbygge koplingen mellem bevægelse og læring.

Herudover er det en væsentlig fordel ved valg af denne placering, at skolen ikke skal genhuses i byggeperioden.

Der gøres opmærksom på at området i dag er udpeget til fremtidigt boligområde. Denne udviklingsmulighed vil skulle findes et andet sted, såfremt placeringen vælges.

For dele af arealet gælder, at der er udfordringer med oversvømmelser, samt at det indeholder naturtyper, der er beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven § 3). Det skal desuden nævnes, at der her er større sandsynlighed end på eksisterende matrikel for, at der skal bruges ekstra-ressourcer og tid på arkæologiske undersøgelser.

Den største ulempe ved placering på bar mark er, at der vil være større udgifter til etablering af infrastruktur (parkering, stier, vejtilkoblinger og lignende) samt til byggemodning (eksempelvis tilslutningsudgifter, jordbundsprøver mv.) Endvidere vil der være større afstand til det eksisterende idrætsområde set i forhold til en placering på eksisterende matrikel. Afstanden til det eksisterende idrætsområde er dog ikke større end, at hallen fortsat kan anvendes i skolens idrætsundervisning. Koplingen til det eksisterende idrætsområde vil kunne skabes via broer over åen.

Birkevang
Administrationen har desuden på Skoleudvalgets opfordring screenet matriklen ved Birkevang 214, der i dag huser en del af administrationen samt de omkringliggende ubenyttede matrikler (matriklerne 4hu+4fk+4hp+4cf. jf. kortmateriale i bilag 2). Et samlet areal på 38.000 kvm. Antallet af kvadratmeter er passende, men matriklernes udformning gør det vanskeligt at udforme et godt bygningskompleks samt at få optimale udearealer i tilknytning til læringsområdet. Der vil ligeledes være begrænset udvidelsesmulighed f.eks. mulighed for at tilbygge et 4. spor på skolen.

Da der er tale om et areal, der er del af et boligområdet vurderes det, at byggeri af en skole og et dagtilbud her, vil betyde, at der er stor risiko for støjgener for de nuværende beboere. Desuden vil byggeriet betyde udfordringer ifbm. trafikafviklingen i området, der består af små veje uden de store udvidelsesmuligheder.

I forbindelse med en screnning af mulige løsninger for genhusning af eleverne fra Gilbjergskolen, afd. Parkvej har et eksternt arkitektfirma vurderet muligheden for at genanvende bygnings-skallen af bygningen Birkevang 2014. Vurderingen er, at det vil beløbe sig til 7-10 mio. kr. alene for ombygning, hvor en del af eleverne kan huses midlertidigt. Grundet bygningens udformning, der vil betyde lange smalle klasselokaler og behov for meget gangareal, er det administrationens vurdering, at bygningen ikke vil egne sig til at skabe et nutidigt læringsmiljø.

Med baggrund i ovenstående anbefaler administrationen ikke, at matriklerne på Birkevang anvendes i forbindelse med Gilleleje Læringsområde.

Administrationen indstiller derfor til, at udvalgene vælger, hvorvidt Gilleleje Læringsområde skal placeres på eksisterende matrikel (Gilbjergskolen, afd. Parkvej) eller bar mark (Gilleleje Syd 2)

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag

Bilag 1: Volumestudier Parkvej og Gilleleje Syd 2. Dokumentnr.: 2015/04273 002
Bilag 2: Kort over Birkevang. Dokumentnr.: 2015/04273 003Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget, at anbefale Børneudvalget og Plan og Miljøudvalget:

 1. at Gilleleje Læringsområde skal bygges på eksisterende matrikel Gilbjergskolen, afd. Parkvej eller
 2. at Gilleleje Læringsområde skal bygges på bar mark på arealet Gilleleje Syd 2.

  Beslutning

Sagen oversendes til Børneudvalget uden anbefaling.

Fraværende: Nick Madsen

Efterretningssager

18. Gilleleje Læringsområde: Proces- og tidsplan
01.11G00 - 2015/03627

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Skoleudvalget med henblik på en orientering om den reviderede proces- og tidsplan for Gilleleje Læringsområde.

Skoleudvalget fik den 05.02.2015 orientering omkring den overordnede tidsplan for Gilleleje Læringsområde. Den proces der har været omkring sammentænkning af Gilleleje Læringsområde med et nyt plejecenter, samt at der ikke på februar-mødet blev taget beslutning omkring byggeriets placering, har imidlertid betydet, at tidsplanen er blevet revideret således, at projektets milepæle er forskudt 2-3 måneder frem.

Administrationen fremlægger på mødet den reviderede tidsplan for projektet frem til ibrugtagning af bygningen med bemærkninger om, at tidsplanen løbende vil blive yderligere detailplanlagt efterhånden som der træffes beslutninger omkring retning for projektet. Samtidig vil der komme løbende justeringer, alt efter hvilke udfordringer projektet evt. støder på undervejs.

Skoleudvalget vil løbende få en status på projektets tidsplan forelagt til orientering.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget:

 1. At tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM