Skoleudvalget

Publiceret 05-02-2015

Torsdag den 05-02-2015 kl. 07:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Gilleleje Læringsområde: Kommunikation og aktørsamspil
10 Vision for Gilleleje Læringsområde
11 Gilleleje Læringsområde: Businesscase
12 Inspirationstur - forslag til ruter


Efterretningssager
8 Gilleleje Læringsområde: Overordnet tidsplan

Medlemmer:

Sisse Krøll Willemoes Ulla Dræbye
Brian Lyck Jørgensen Jan Ferdinandsen
Trine Mette Egetved-Sørensen Birgit Roswall
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med udvalgets accept af at dagsorden blev udsendt 3. dage før udvalgsmøde

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

9. Gilleleje Læringsområde: Kommunikation og aktørsamspil
01.11G00 - 2015/03633

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Skoleudvalget med henblik på en godkendelse af de fremlagte principper for kommunikation og samspil med de berørte aktører i projektet samt at pege på aktørgrupper, som skal inddrages i projektet.

Principperne vil være grundlaget for de konkrete aktiviteter, der vil knytte sig til kommunikationen om projektet og til samspillet med projektets aktører. Aktiviteterne vil udgøre projektets kommunikations- og inddragelsesplan. Planen vil løbende blive udbygget efterhånden som projektet former sig, jævnfør projektets tidsplan (Behandles på et særskilt punkt på Skoleudvalgets møde den 5. februar 2015).

Principper for kommunikation og samspil med aktører
Udgangspunktet for kommunikation og samspil med aktører i projektet 'Gilleleje Læringsområde' er, at det giver projektet værdi. Det vil være med til at skabe gode og robuste løsninger indenfor de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der er omkring Gilleleje Læringsområde.

Da projektet har mange forskellige delelementer der løbende vil blive undersøgt og besluttet retning for, og da aktørerne inviteres ind på et tidligt tidspunkt i processen, er det afgørende løbende at forventningsafstemme med aktørerne. Det skal gøres tydeligt hvornår og hvordan i processen aktørerne kan bidrage til projektet. Der vil være tidspunkter i processen, hvor der vil være 'lukket' for aktørernes bidrag af hensyn til politiske behandlinger og/eller lovgivningsmæssige rammer. Det vil dog være et bærende princip, at der 'åbnes op' for aktørerne igen.

Der vil blive dannet en brugergruppe i løbet af første kvartal 2015. Den første opgave for brugergruppen vil være at bidrage til udbudsmaterialet. Brugergruppen søges bredt sammensat af aktører og interessenter som eksempelvis forældre, forældrebestyrelser, medarbejdere, idræts- og kulturbrugere, foreninger og grundejerforeninger. Ligeledes kan det tænkes at børnene i deres undervisning giver deres bud på fremtidens læringsområde i Gilleleje.

Endvidere deltager ledere fra Gilbjergskolen, FO leder og områdeleder fra Gilbjerg Børnehuse som projektdeltagere og vil derved direkte komme til at arbejde med at udforme udbudsmaterialet samt varetage andre opgaver i den efterfølgende proces.

Principper for kommunikationen omkring projektet er, at der vil være en åben og løbende kommunikation indenfor de rammer lovgivningen sætter. Der vil blandt andet være pressemeddelelser fra Skoleudvalget samtidig med at der etableres en temahjemmeside på Gribskov Kommunes hjemmeside, der formidler såvel relevant baggrundsmateriale som nyheder.

Aktiviteter samt kommunikation- og inddragelsesplan
Den endelige Kommunikations- og inddragelsesplan bygger videre på ovenstående principper samt de principper Skoleudvalget måtte have. I løbet af februar og marts 2015 bliver projektet detailplanlagt yderligere for de enkelte delfaser. Skoleudvalget får således forelagt en egentlig kommunikations- og inddragelsesplan på næste udvalgsmøde den 15. april 2015.

Da planen løbende vil blive udbygget efterhånden som projektet former sig, vil Skoleudvalget også løbende blive orienteret og inviteret til relevante aktiviteter. Dette vil i stor udstrækning ske pr. mail for at skabe størst mulig fleksibilitet.

Lovgrundlag
Skoleudvalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 15.12.14

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget:

 1. at godkende principperne for kommunikation og samspil med projektets aktører
 2. at afgive yderligere principper for kommunikation og samspil med projektets aktører

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Udvalget ønskede:
 • Et bred overordnet borgermøde om Gilleleje
 • Udarbejdelse af kommunikations- og inddragelsesplan, der angiver hvilke interessenter, der inddrages hvornår og hvordan i processen.
 • Udarbejdelse af plan for, hvordan skoleleder, skolebestyrelsesformand, repræsentant fra lærerne, elever og FO-personale samt relevant daginstitutionslederen, deltager som observatør på Skoleudvalgets møder.
10. Vision for Gilleleje Læringsområde
01.11G00 - 2015/03638

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Skoleudvalget med henblik på at anbefale Skoleudvalget at godkende og komme med input til visionen for Gilleleje Læringsområde.

Administrationen fremlægger her første udkast til vision for Gilleleje Læringsområde. Visionen er enslydende med den, udvalget kan læse i businesscasen (businesscasen behandles i et særskilt punkt på udvalgets dagsorden 5. februar 2015).

Frem til færdiggørelsen af udbudsmaterialet for Gilleleje Læringsområde vil der løbende blive arbejdet med visionen således, at den endelige vision har den nødvendige sammenhæng med udbudsmaterialets krav. I forbindelse med færdiggørelsen af udbudsmaterialet til konkurrenceudsættelse vil Børneudvalget og andre berørte udvalg samt Økonomiudvalget og Byrådet behandle og endeligt godkende udbudsmaterialet, herunder også den endelige vision for Gilleleje Læringsområde.

Vision for Gilleleje Læringsområde - første version:
"Læringsområdet skal understøtte en sammenhængende tilgang til læring med en kobling til den omgivende by i Gilleleje. Læringsområdet bliver ikke kun en skole, men har til formål at skabe et læringsmiljø på tværs af alle beboere i Gilleleje og omsætte byen til et lærende miljø. Læring skal tænkes bredt, og derfor vil læringsområdet også skabe rum for byens foreningsliv.

Det lærende miljø skal skabes ved at forbinde børnenes hverdag fra vuggestue til og med 9. klasse. Derfor samles dagtilbud, fritidsordning og undervisning inden for samme område, hvilket skal skabe en samlet fysisk såvel som social ramme omkring børnenes hverdag.

Læringsområdet skal have fokus på bevægelse og motion og får derfor en klar idrætsprofil. Læringsområdet skal integreres med byens idrætsliv og derved skabe nye fysiske rammer for byens aktive idrætsliv, samtidigt med at Gribskov Kommunes ambitioner med læringsreformen understøttes.

Læringsområdet vil yderligere have et specifikt fokus på læring om klima, miljø og bæredygtighed. Byggeriets tekniske og arkitektoniske løsninger vil understøtte dette.

Læringsområdet vil være med til at skabe en ny form og indhold for byen Gilleleje og forbinde hverdagens knudepunkter, såsom hjem, skole og dagtilbud, med bymidten og bidrage til en nytænkning af et aktivt og lærende bymiljø i Gilleleje. Det lærende bymiljø skabes både mentalt gennem øget integrering af byens aktiviteter og fysisk via ny formgivning og det arkitektoniske udtryk af læringsområdet."


Lovgrundlag
Skoleudvalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 15.12.14

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget:

 1. at komme med input til visionen for Gilleleje Læringsområde
 2. at godkende at det videre arbejde med formuleringen af visionen for Gilleleje Læringsområde sker med afsæt i den forelagte versionBeslutning

 1. Udvalget kom med følgende input:
 • Visionen skal være lettere læseligt
 • Nøgleord som fleksibilitet, tværfagligt samarbejde og læring helt ind i byggeriets udformning skal indarbejdes

2. Tiltrådt - med bemærkning om at visionen er i en arbejdesproces. Den laves først færdig i et samspil med interessenterne.
11. Gilleleje Læringsområde: Businesscase
01.11G00 - 2015/04273

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Skoleudvalg, Børneudvalg og Økonomiudvalg med henblik på beslutning i Byrådet vedrørende valg af scenarium for Gilleleje Læringsområde med afsæt i den fremlagte businesscase, herunder valg af placering for læringsområdet samt hvorvidt alle daginstitutionspladser eller kun pladserne i Hestehaven og Langdraget skal indgå i Gilleleje Læringsområde.

Businesscase
Der er udarbejdet en businesscase vedrørende Gilleleje Læringsområde med det formål at give en nærmere analyse af de fire scenarier. Businesscasen har til formål at:

 • Beskrive fire scenarier for opførelsen af læringsområdet indeholdende skole, FO og alle dagstilbudspladser i Gilleleje
 • Klargøre de kvantitative såvel som de kvalitative konsekvenser ved en realisering af læringsområdet i de forskellige scenarier
 • Foretage en sammenlignende og totaløkonomisk analyse af de fire scenarier
 • Foretage en analyse af de økonomiske konsekvenser såfremt de dagtilbudspladser, der er etableret på Birkevang, ikke kommer til at indgå som en del af læringsområdet


De fire scenarier er:

Scenarie A
OPP med privat finansiering

Ny bygning på eksisterende matrikel

Scenarie B

OPP med offentlig finansiering

Ny bygning på eksisterende matrikel

Scenarie C

OPP med privat finansiering

Ny bygning på ny matrikel

Scenarie D

OPP med offentlig finansiering

Ny bygning på ny matrikelOpmærksomhedspunkter
Der er visse forhold vedrørende sportsfaciliteter og Gilbjerg Skole, Rostgårdsvejafdelingen, som skal undersøges yderligere efter valg af scenarium og således ikke indgår som en del af businesscasen.

Vedrørende sportsfaciliteter har Byrådet i budgetaftalen 2014-2018 aftalt, at det i forbindelse med Gilleleje Læringsområde skal undersøges om det kan indeholde sportsfaciliteter, således at der ved arealerne eksempelvis kan udbygges med tennisfaciliteter. Der er pt. igangsat en redegørelse for den aktuelle brug af sportsfaciliteterne, der er knyttet til hallen og udearealer og derfra arbejdes der videre med mulige scenarier. Scenarierne for sportsfaciliteterne vil derefter blive koblet sammen med det scenarium, Byrådet vælger for Gilleleje Læringsområde.

Den fremtidige brug af Gilbjergskolens afdeling på Rostgårdsvej skal også undersøges yderligere. Området vil derfor indgå i registreringen og vurderingen af de kulturhistoriske bevaringsværdier i Gilleleje, der forventes igangsat i løbet af andet kvartal 2015. Med afsæt i den kulturhistoriske registrering samt økonomiske vurderinger vil der i løbet af processen blive udarbejdet et oplæg til den fremtidige brug. Indenfor en tidsramme på de næste ca. 2 år vil bygningerne dog fortsat danne ramme for overbygningen på Gilbjerg Skole.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at scenarium B (ny bygning på den eksisterende matrikel med offentlig finansiering) vil være den mest hensigtsmæssige både ud fra såvel økonomiske som planlægningsmæssige hensyn.

Lovgrundlag
Skoleudvalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 15.12.14

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Businesscase vedrørende nyt læringsområde som OPP. Dokumentnr.: 2015/04273 001
Skoleudvalget har adgang til dette bilag via POLAR

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget at anbefale Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at vælge scenarie B for Gilleleje Læringsområde
 2. at vælge hvorvidt alle eller kun daginsititutionspladserne i Hestehaven og Langdraget skal indgå i Gilleleje LæringsområdeBeslutning

 1. Punktet er udskudt til udvalgets næste møde d. 15.04.1512. Inspirationstur - forslag til ruter
17.00G00 - 2015/01167

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Skoleudvalget med henblik på at anbefale Skoleudvalget at beslutte hvilke inspirationsture udvalget ønsker gennemført.

Rute 1: Den korte rute
Der er tale om en halvdagstur, hvor udvalget kommer ud og ser Gilbjergskolen, Parkvejafdelingen, et af dagtilbuddene i Gilleleje samt Fredensborg Skole, Vilhelmsroafdelingen, der blev bygget samtidigt med Nordstjerneskolen i Helsinge.

Mulige datoer for turen er: 19. marts, 16., 17., 28., eller 29. april 2015.

Tid Sted
8.00 mødetid Gilbjergskole, Parkvej
8:00 - 8.50 Gilbjergskole, Parkvej
8.50-9.00 Transport
9:00- 9.30 Hestehaven, Dagtilbud
9.30-10.00 Transport
10:00 - 11.30 Fredensborg Skole Vilhelmsro
11.30 - 12.00 Transport til Gilleleje


Rute 2: Den mellemlange rute A
Der er tale om en heldagstur, hvor udvalget kommer ud og ser Sydhavn Skole, Klostermarksskole i Roskilde samt Nordbyskolen, Nykøbing Falster.

Mulige datoer for turen er: 16., 17., 28., eller 29. april 2015

Tid Sted
8.30 mødetid Rådhusvej 3, Helsinge
8.30-9.30 Transport
9.30-11.00 Sydhavn Skole
11.00- 11.30 Transport
11.30 - 12.30 Klostermarksskole, Roskilde
12.30-14.00 Transport og frokost
14.00-15.00 Nordbyskolen , Nykøbing F
15.00- 16.45 Transport hjem


Rute 3: Den mellemlange rute B
Der er tale om en heldagstur, hvor udvalget kommer ud og ser Sophienborgskolen, Hillerød, Kingoskolen, Slangerup og Nordbyskolen, Nykøbing Falster.

Mulige datoer for turen er: 16., 17., 28., eller 29. april 2015.

Tid Sted
8.00 mødetid Rådhusvej 3, Helsinge
8.00-8.15 Transport
8.15 - 9.15 Sophienborgskolen, Hillerød
9.15 - 9.45 Transport
9.45-10.45 Kingoskolen, Slangerup
10.45 - 12.30 Transport incl frokost
12.30 - 13.30 Nordbyskolen,Nykøbing F
13.30 - 15.15 Transport hjem


Rute 4: Den mellemlange rute C
Der er tale om en heldagstur, hvor udvalget kommer ud og ser Sophienholmskole, Hillerød, Kingoskolen, Slangerup, Klostermarksskole i Roskilde og afslutte med Sydhavn Skole i København.

Mulige datoer for turen er: 16., 17., 28., eller 29. april 2015

Tid Sted
8:00 mødetid Rådhusvej 3, Helsinge
8.00 - 8.15 Transport
8.15 - 9.15 Sophienborgskolen, Hillerød
9.15 - 9.45 Transport
9.45-10.45 Kingoskolen, Slangerup
10.45 - 11.15 Transport
11.15 - 12.15 Klostermarksskole, Roskilde
12.15 - 13.00 Transport hjem
13.00 - 14.00 Sydhavn Skole, København
14.00 - 14.45 HjemtransportRute 5: Den lange rute
Der er tale om en tur, der strækker sig over to hele dage. Udvalget besøger på førstedagen to skoler på Sjælland; Kingoskolen i Slangerup og Trekronerskolen i Roskilde, hvorefter dagen afsluttes med et besøg på H.C. Andersensskolen i Odense.

Andendagen starter på Buskelundsskolen i Silkeborg, hvorefter turen går til Hadsund skole. Dagen afsluttes i Frederikshavn med et besøg på Nordstjerneskolen.

Mulige datoer for turen er: 16. - 17 april eller 28.- 29. april 2015

Tid Sted
8.00-8.30 Transport
8.30-9.30 Kingoskolen, Slangerup
9.30- 10.00 Transport
10.00- 11.00 Trekronerskolen, Roskilde
11.00-12.40 Transport
12.40 - 14.00 H C Andersenskolen, Odense
14.00 - 16.00 Transport / overnatning
8:00 - 9.30 Buskelundskolen, Silkeborg
9.30 - 11.00 Transport
11.00 - 12.15 Hadsund Skole, Hadsund
12.15 - 13.30 Transport
13.30 - 15.00 Nordstjerneskolen, Frederikshavn
15:00 - 20.30 HjemtransportOplæg fra arkitektfirmaer
Udvalget kan vælge også at invitere oplægsholdere fra arkitektfirmaer ind til næste udvalgsmøde den 15. april. Oplægsholderne vil kunne vise eksempler fra skolebyggerier og give deres faglige input til hvilke forhold, der er særligt vigtige i arbejdet med Gilleleje Læringsområde.


Lovgrundlag
Skoleudvalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 15.12.14

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget at:
1. beslutte hvilke inspirationsture der ønskes gennemført
2. beslutte om der ønskes oplægsholdere fra arkitektfirmaer på et kommende udvalgsmøde

Beslutning

 1. Rute 1 inklusiv Nordstjerneskolen og runt 4 hhv. den 19. mats og 28. april
 2. Udvalget ønskede oplægsholdere
Efterretningssager

8. Gilleleje Læringsområde: Overordnet tidsplan
01.11G00 - 2015/03627

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for skoleudvalget med henblik på en orientering om den overordnede proces- og tidsplan for Gilleleje Læringsområde.

Den 9. december tiltrådte Økonomiudvalget Børneudvalgets behandling af kommissorium for Skoleudvalget med bemærkninger vedrørende tidsplanen for Gilleleje Læringsområde. Økonomiudvalget ønskede at tidsplanen blev strammet op, således at udbudsmateriale udarbejdes i 2. kvartal, udbudsproces tilrettelægges i 3. kvartal, og kontrakten indgås i slutningen af 4. kvartal 2015.

Administrationen fremlægger her en overordnet tidsplan for projektet frem til byggefasen med bemærkninger om, at tidsplanen løbende vil blive justeret efterhånden som der træffes beslutninger omkring retning for projektet. Efter hver større beslutning og milepæl vil projektet yderligere blive detailplanlagt. Samtidig vil der komme løbende justeringer, alt efter hvilke udfordringer projektet kan støde på undervejs.

Skoleudvalget vil løbende få en status på projektets tidsplan forelagt til orientering i løbet af 2015.

Lovgrundlag
Skoleudvalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 15.12.14

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Overordnet tidsplan pr. 01_02_15. Dokumentnr.: 2015/03627 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget:

 1. At tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Tiltrådt

Mødet startet:
07:30 AM

Mødet hævet:
09:40 AM