Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 07-12-2015

Mandag den 07-12-2015 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
161 Lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej - endelig vedtagelse

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Brian Lyck Jørgensen
Bo Jul Nielsen


Meddelelser:Åbne

161. Lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej - endelig vedtagelse
01.02P00 - 2015/17247

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på beslutning om eventuel indarbejdelse af de indkomne indsigelser og endelig vedtagelse af Lokalplan 512.15. Endvidere skal Plan- og Miljøudvalget tage stilling til proces for endelig vedtagelse.

Sagen er udsat fra Plan- og Miljøudvalget den 26.11.2015. Udvalget ønskede at lokalplanen skal sikre, at der etableres en begrønnet støjskærm mod nord og vest. Nedenfor ses revideret sagsfremstilling.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 512.15 skaber rammer for etablering af en ny daginstitution i Helsinge. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Søren Andersen Arkitekter, rådgiver for Helsinge Realskole, i samarbejde med Gribskov Kommune. Planforslaget kan ses i Bilag 1: Forslag til lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 17a og 17h samt del af 7000e, alle Laugø By, Helsinge beliggende på Laugøvej 1 i Helsinge. Området er på ca. 23.000m2.

Byrådet godkendte forslag til Lokalplan 512.15 til offentlig fremlæggelse den 31.08.2015. Forslaget har været i høring i perioden 03.09.2015 til 30.10.2015.

Hovedpunkter i indsigelser
Der er i perioden indkommet 2 indsigelser / bemærkninger til planforslaget.

Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

 • Trafik og parkering
 • Klima-og naturhensyn
 • Anvendelse og institutionens størrelse
 • Proces
 • Støj
 • Grundpris
 • Delegation

Bygherre har haft mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser, men har ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering af høringssvar
Notat med gennemgang af ændringsforslag/bemærkninger og administrationens vurdering og anbefalinger til ændringer er vedlagt som bilag.

Der indgår i notatet følgende anbefalede ændringer:

 • at §5.6 vedrørende cykelparkering præciseres ift. placering og afgrænsning af cykelparkeringen (se bilag - ad 1c)
 • at §8.6 vedrørende beplantning skærpes ift. at understøtte biodiversitet (se bilag - ad 1f)

Krav om støjskærm
Med udgangspunkt i Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 26.11.2015 foreslås følgende ændringer i lokalplanen med henblik på at sikre det planlagte boligområde vest og nord for lokalplanområdet mod støj fra børnehaven (ny tekst er angivet i kursiv):

Der tilføjes en ny dot til lokalplanens formål, §1.1: "at sikre det planlagte boligområde vest og nord for lokalplanområdet mod støjgener fra børnehaven"

Ændret bestemmelse: "§6.4 Al bebyggelse i delområde 1 skal placeres i en afstand af mindst 6,0 meter fra skel mod vest, jf. byggelinje Z på Kortbilag 2. Der kan dog etableres støjafskærmning, jf. §8.1 indenfor byggelinjen. Langs byggelinje Z i delområde 1 skal mindst 30% af facaden trækkes yderligere 6 meter tilbage fra byggelinjen."

Nuværende §8.1 udgår og erstattes af: "§8.1: Langs skel mod vest og nord skal der etableres en støjafskærmning således at planlagt bebyggelse og udendørs opholdsarealer nord og vest for lokalplanområdet ikke påføres et væsentligt støjniveau fra børnehaven. Den skal udføres som et fast, begrønnet støjhegn med en højde på 2 meter."

Ændret bestemmelse: "§12.2 Der kan ikke gives ibrugtagningstilladelse, før den i §8.1 nævnte støjafskærmning, og de i §8.8 nævnte trådhegn er etableret.

Forud for offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan vil redegørelsen samt kortbilag 2 i lokalplanen blive tilpasset ændringerne i bestemmelserne.

Hermed bortfalder den administrative anbefaling ad 2d som fremgår af bilag 2, PMU 26.11.2015 Behandling af indsigelser til LP 512.15 for den del, der omhandler støj.

Bygherre har fået den foreslåede ændring tilsendt til kommentering. Bygherre kommenterer følgende:

 • Hegn mod vest og nord kan ikke accepteres. Det synes ikke harmonisk i forhold til omgivelserne. Desuden vil en så kraftig indespærring medføre en fremmedgørelse af børnehaven i forhold til naboer i det kommende boligområde og ikke en integrering som ønskes. Fornærmelsen af indespærring eller udelukkelse findes uacceptabel.
 • Et vist omfang af en beplantet støjvold langs legepladsen mod vest kan accepteres.
 • Legepladsen vil ikke blive lukket for områdets beboere uden for børnehavens åbningstid.


Delegation og proces for endelig vedtagelse
Byrådet har den 31.08.2015 besluttet delegation i forbindelse med endelig vedtagelse. For den nuværende situation, hvor der er indkommet høringssvar, er følgende besluttet:

"I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget om de indkomne indsigelser/ændringsforslag har et omfang eller karakter, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvaget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede byråd der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse".

Det kan oplyses at Lokalplanen tidligst kan vedtages 4 uger efter udløb af høringsfristen - det vil sige den 27.11.2015, jf planloven §27, stk.1. Det betyder at Plan- og Miljøudvalget, uafhængigt af delegation, IKKE kan vedtage lokalplanen endeligt på mødet den 26.11.2015.

Anbefaling
Administrationen anbefaler endvidere Plan- og Miljøudvalget at godkende, at de indkomne indsigelser er af mindre væsentlig karakter og sagen dermed kan besluttes i Økonomiudvalget.

Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at vedtage Lokalplan 512.15 endeligt med indarbejdelse af de ændringer, der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat samt i sagsfremstillingen, og som vurderes at være af mindre væsentlig karakter.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, særligt rammeområde 1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord

Økonomi


Miljøforhold
Kommunen har truffet afgørelse om at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen og begrundelsen herfor er i henhold til §4 i miljøvurderingsloven, annonceret på kommunens hjemmesiden den 03.09.2015.

Høring
Planforslaget har, i henhold til §24 i planloven været i høring i perioden 03.09.2015 til 30.10.2015.

Bilag
Bilag 1 Forslag til lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge Dok. nr: 2015/17247 063

Bilag 2 PMU 26.11.2015 Behandling af indsigelser til LP 512.15 Dok. nr: 2015/17247 062


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at godkende at de indkomne indsigelser er af mindre væsentlig karakter og sagen dermed kan besluttes i Økonomiudvalget,

Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget
2. at vedtage Lokalplan 512.15 endeligt, med indarbejdelse af de ændringer der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat samt i sagsfremstillingen.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 26-11-2015:
Sagen udsættes med den bemærkning, at lokalplanen skal sikre, at der etableres en begrønnet støjskærm mod nord og vest.


Jannich Petersen fraværende


Beslutning
G og V stillede ændringsforslag om, at anbefale Økonomiudvalget

 1. at godkende at de indkomne indsigelser er af mindre væsentlig karakter og sagen dermed kan besluttes i Økonomiudvalget,

2. at vedtage Lokalplan 512.15 endeligt, med indarbejdelse af de ændringer der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat samt i sagsfremstillingen, samt at

  • Støjafskærmningen skal udføres som en tæt beplantet jordvold eller støjhegn
  • Legepladsen er åben for områdets beboere udenfor åbningstiden

G og V (4) stemte for
A (1) stemte imod

Ændringsforslaget blev tiltrådt

A begærede sagen i Byrådet.
Brian Lyck Jørgensen og Bo Jul Nielsen fraværende


Mødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
03:00 PM