Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 05-10-2015

Mandag den 05-10-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
123 Ny fredning af Keld Sø-området i Gribskov og Helsingør Kommune.
124 Rørmosevej 90, forespørgsel om mulighed for flere boliger
125 Indretning af modtagehus for flygtninge på ejendommen ramsager 33.
126 Ny Jem & Fix i Gilleleje - afvigelser fra lokalplan samt ny overkørsel
127 Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-25 (Nordsjællands Fuglepark) -
godkendelse til offentlig fremlæggelse
128 Lokalplanforslag 344.02 For Nordsjællands Fuglepark - godkendelse til

offentlig fremlæggelse
129 Etablering af modelflyveplads på kommunal jord
130 Bæredygtighedsstrategi - Lokal Agenda 21


Efterretningssager
131 Årsplanlægning politiske udvalg

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Mette Marianne Tolstrup Knud Antonsen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Morten Ulrik Jørgensen

Meddelelser:
Borgerarrangement i Gilleleje den 7. november
Baggrund
På PMU og ØU i august, blev det besluttet at afholde en kombineret byvandring og samtalesalon for borgere i Gilleleje.
Arrangementet afholdes som et led i tilblivelsen af Strategisk plan Gilleleje, der efter planen ligger klar til politisk godkendelse og høring i løbet af vinteren 2016.
Arrangementet
Datoen for arrangementet er fastlagt til den 7. november kl. 10:00-13:00
Politisk deltagelse
Det foreslås at der vælges tre politikere, der kan fungere som vært på hver deres samtalestation.
Der ønskes beslutning om hvilke politikere, der deltager.
Planlægningsmøde
Alle deltagere, både politiske og administrative, der har en opgave på dagen inviteres til at deltage i et planlægningsmøde den 22. oktober kl. 16:00.
.
Jannich Petersen orienterede om, at udvalgsformænd for PMU og TEK var inviteret til studietur og aftenmøde af handicapudvalget
.
Jannich Petersen efterspurgte, at svar på henvendelse vedr. Kulturhavnen sendes til Udvalget til orientering
.
Mette Tolstrup spurgte om der gennemføres ny høring vedr. masten i Tisvilde, hvilket ikke er tilfældet.

Åbne

123. Ny fredning af Keld Sø-området i Gribskov og Helsingør Kommune.
01.00G00 - 2015/26850

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til, hvorvidt Gribskov Kommune skal træde ind som medrejser af fredning af Keld Sø - området. Sagen behandles sideløbende i Helsingør Kommune, hvor tilsvarende dagsorden er forelagt Byrådet på møde d. 26. oktober 2015.

Introduktion
Keldsø-området ligger som et sammenhængende og værdifuldt landskab, der strækker sig fra Esrum Sø/Gribskov i syd til Ruslandsområdet i nord, Villingerød i vest og Havreholm i øst. Centralt ligger den afvandede Keld Sø. Keldsø Å løber fra Keld Sø mod Snævret midt i området.

Landskabet fremstår generelt uforstyrret uden større tekniske anlæg og ingen store veje krydser området. Området er karakteriseret af markdrift og der er mulighed for lange kig. Arealanvendelsen er en kombination af intensivt dyrket landbrugsland og ekstensivt udnyttede vådområder.

Sagens baggrund
Den 29. maj 2015 modtog Gribskov Kommune en orientering fra Danmarks Naturfredningsforening om, at foreningen har besluttet at rejse en fredningssag for Keld Sø med omgivelser i Helsingør- og Gribskov Kommune. Foreningen opfordrer til, at kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening samarbejder om fredningssagen og at kommunerne træder ind som medrejser af sagen. Se bilag 1.
Danmarks Naturfredningsforening har efterfølgende den 6. august 2015 sendt notat med forslag til fredningsbestemmelser.

Danmarks Naturfredningsforening vil som udgangspunkt arbejde for en status quo- fredning af ca. 270 ha. Fredningen skal sikre områdets landskabelige værdier og muliggøre en fortsættelse af den nuværende drift og anvendelse. Herudover ønsker Danmarks Naturfredningsforening, at udtage den tidligere søbund (ca. 32 ha) permanent af landbrugsdriften samt vurdere offentlighedens muligheder for adgang i området.


Landskabet som ønskes fredet i Gribskov Kommune ligger mellem Villingerødvej, Hellebjergvej, kommunegrænsen og Klostermarksvej. Arealet udgør ca. 200 ha. fordelt på 11 lodsejere, hvor 2 lodsejere ejer 65 % af arealet. Arealet i Helsingør Kommune udgør ca. 70 ha. fordelt på 13 lodsejere. Se bilag 2, der viser luftfoto af det areal i Gribskov Kommune som Danmarks Naturfredningsforening ønsker fredet.

Af arealerne i Gribskov er ca. 18 ha. omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 (moser, søer mv) og dermed sikret mod tilstandsændringer. Resten er primært landbrugsarealer.

I Kommuneplan 2013 er hele fredningsområdet udpeget som bevaringsværdigt landskab og værdifulde kulturmiljøer. De centrale dele af fredningsområdet er udpeget som lavbundsarealer og økologisk forbindelse. Formålet med udpegningen af lavbundsarealer er blandt andet at reservere dem til fremtidige naturområder og til initiativer, der forbedrer vandmiljøet. Samtidig er der også fredningsområder, der er udpeget som værdifulde landbrugsområder.

Den berømte internationale pilgrimsrute som går fra Nord Sverige til Santiago de
Compostela i Spanien krydser hen over fredningsområdet på en strækning mellem Havreholm i øst og Esrum i vest.

Rejsning af fredningssager
Fredningssager kan rejses af Miljøministeren, Kommunalbestyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningssager begynder officielt med, at sagsrejseren sender et fredningsforslag til fredningsnævnet. Fredningsnævnet offentliggør, at sagen er rejst og sender forslag til alle lodsejere, der berøres af fredningen.

Fredningsnævnet indbyder til offentligt møde, hvor sagsrejseren vil præsentere og begrunde fredningsforslaget. Der vil ofte være en besigtigelse i forbindelse med det offentlige møde.

Lodsejere kan enten skrive til nævnet eller komme med bemærkninger til fredningsforslaget under det offentlige møde.

Når Fredningsnævnet har tilstrækkelige oplysninger, afgør nævnet, om området skal fredes. Nævnet kan også vælge, at ikke hele det foreslåede område skal fredes. Nævnet fastsætter hvilke fredningsbestemmelser der skal gælde og hvor meget den enkelte lodsejer skal have i erstatning.

Lodsejerne får afgørelsen tilsendt sammen med oplysninger om mulighederne for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis de samlede omkostninger overstiger 500.000 kr bliver sagen automatisk forelagt Natur-og Miljøklagenævnet.

Med en fredning får lodsejer en erstatning som svarer til nedgangen i handelsværdien. Eksempelvis vil et forbud imod juletræer mv. udgøre ca. 8.000 kr/ha. For arealer, der udgår helt af driften, vil erstatningen være ca. 100.000 kr/ha. afhængigt af boniteten og priserne i området.

Ved fredning betaler kommunen ¼ af fredningserstatningerne, mens staten (Miljøministeriet) betaler ¾ af erstatningen. Denne fordeling er gældende, uanset om kommunen er medrejser eller ej.

Proces forud for rejsning af fredningssag
Før fredningssagen rejses officielt, ligger der et stort stykke arbejde i at udarbejde fredningsforslaget. Danmarks Naturfredningsforening har inviteret kommunerne med i dette arbejde.

På nuværende tidspunkt har Danmarks Naturfredningsforening orienteret de 2 største jordbesiddere i fredningsområdet på et indledende møde hvor Gribskov Kommune også deltog.

Vurderinger af løsninger og deres konsekvenser
Danmarks Naturfredningsforening har meddelt de to kommuner, at man agter at rejse fredningssag for Keldsø-området med eller uden kommunernes deltagelse.

Såfremt kommunen går ind i samarbejdet, kan kommunen få indflydelse på forslagets udformning og understøtte lodsejernes interesser i forløbet. Såfremt kommunen ikke går ind i samarbejdet udarbejder Danmarks Naturfredningsforening alene et fredningsforslag. Når fredningsforslaget er rejst, er det begrænset, hvilken indflydelse kommunerne har på processen.

Administrationen vurderer, at det tjener de berørte lodsejere bedst at indgå et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Helsingør Kommune om et fredningsforslag. Kommunens deltagelse bør dog betinges af, at de omfattede lodsejere får lejlighed til at udtale sig hurtigst muligt og før fredningssagen rejses officielt.


Lovgrundlag
LBK nr 951 af 03/07/2013: Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredning

Økonomi
I tilfælde af at en fredning gennemføres påhviler det Gribskov Kommune, at betale 1/4 af erstatningen til de berørte lodsejere inden for kommunens grænse.

Bilag
Bilag 1: PMU 26.10.2015 henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening.
Dok nr. 2015/26850 003.

Bilag 2: PMU 26.10.2015 areal i Gribskov Kommune. Dok nr. 2015/26850 001.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at Gribskov Kommune meddeler Danmarks Naturfredningsforening, at kommunen går ind i samarbejdet om et fredningsforslag for Keldsø, under forudsætning af, at de berørte lodsejere får lejlighed til at forholde sig til fredningsplanerne før sagen rejses officielt og at Helsingør Kommune også går ind i samarbejdet.Beslutning

 1. Udvalget ønsker orienteringsmøde med lodsejere afholdt, og derefter sagen forelagt til behandling


Morten Ulrik Jørgensen fraværende
124. Rørmosevej 90, forespørgsel om mulighed for flere boliger
024372 - 2015/15798

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 23.09.2015. På dette møde blev sagen udsat med henblik på besigtigelse. Besigtigelse er planlagt forud for mødet den 05.10.15 Sagen forelægges derfor på ny med samme ordlyd som på mødet den 23.09.2015.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om eventuel opførelse af 10 boliger på en ejendom i landzone i Pibemølle.

Ejer har indsendt skitseprojekt med opførelse af 10 nye boliger som erstatning for eksisterende bygningskompleks med 2 selvstændige boliger og autoværksted, der alt sammen nedrives.

Sagen forelægges nu til politisk beslutning om følgende:

 1. skal der arbejdes for det ansøgte projekt med 8-10 nye boliger i landzone via lokalplanlægning?,
 2. skal der gives afslag på det ansøgte, således at ejendommen fortsat alene anvendes til 2 boliger som registreret i den eksisterende bygningsmasse, samt til erhverv i lighed med hidtidig autoværkstedsvirksomhed?


Ejendommen og områdets karakter
Ejendommen består af matr. nr. 3 c Annisse By, Annisse. Det samlede grundareal er registreret med 3368 m2, og bebyggelsen består ifølge BBR af et flerfamiliehus med 2 boliger med et samlet boligareal på 392 m2og erhvervsareal på 210 m2, samt en garagebygning på 250 m2. Samlet registreret bygningsareal er dermed 852 m2. Ejendommens grundareal er dog lidt større end registreret, og efter ansøgers oplysninger er garagebygningen mindre og boligarealet større. Der ses at være indrettet 4 boliger i stedet for de 2, som er registreret.

Ejendommen blev opført i 1877 som mejeri, og har siden været anvendt bl.a. til malingfabrik og autoværksted.

Pibemølle er et område, som består af forskelligartet bebyggelse. Udover den gamle stubmølle er området karakteriseret af Ree Golf med både klubbygninger og banearealer. Hertil kommer virksomheden Pedershvile Teglværk, 3 gårde samt 6 beboelsesejendomme, en kontorejendom og en butik, samt den berørte projektejendom med autoværksted/garage og beboelse. I alt er der registreret 13 boliger indenfor det, der kan ses som den samlede bebyggelse.

Området kan karakteriseres som en samlet mindre bebyggelse med varieret byggestil og forskellige funktioner. Rørmosevej 90 har ikke nogen markant sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse. De gamle mejeribygninger vurderes ikke at være karakteristiske eller bevaringsværdige. Der er foretaget mange ændringer, så det i dag ikke kan siges at fremstå med klassisk, oprindeligt udtryk.

Ansøgningen
Ansøger har fremsendt skitseforslag med 10 nye boliger á 90 m2 fordelt på 4 huse, hvor alle gamle bygninger nedrives. Husene foreslås opført i forskellige niveauer, med fælles parkering og gangstier ind til den enkelte bolig.

Ansøger har opmålt ejendommens faktiske bygningsmasse til at være 964 m2.

Med udstykningen mener ansøger, at ejendommen kan udvikle sig til en gevinst for lokalsamfundet ved, at der ikke fremover skal være erhverv men alene boliger. Endvidere kan der med projektet skabes grundlag for at rydde op efter forurenende virksomhed. Ansøger påpeger, at der skabes nye muligheder uden at øge bygningsmassen i forhold til det eksisterende. Projektet er i udgangspunktet tænkt som en god mulighed for eksempelvis seniorer uden hjemmeboende børn, der kan erhverve en mindre bolig med nærhed til golfbanen.

Ansøger angiver, at projektet kun er økonomisk rentabelt, såfremt der gives mulighed for minimum 8 boliger på stedet. Hvis dette ikke kan imødekommes, ønsker ansøger ikke at bygge nyt på grunden.

Planforhold
Kommuneplan 2013-25 udpeger Pibemølle som en særlig landsby, men der er ikke sket en afgrænsning af landsbyen, og der er således heller ingen rammer for eventuel udvikling.

En del af ejendommen ligger i Kommuneplan 2013-2025 på kanten af bevaringsværdigt landskab og en økologisk forbindelse i sammenhæng med golfbanen. Hele området har specifik geologisk bevaringsværdi. Projektet ses ikke at påvirke disse tre udpegninger. Et beskyttet moseareal ca 20 m syd for ejendommen skal henligge uden tilstandsændringer.

Ejendommen er sammen med nabobeboelsen omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse 1.R.02 for golfbanen. Dette vurderes at være en gammel fejl i indtegningen, eftersom ejendommene ikke fysisk er tilknyttet golfaktiviteterne, og heller ikke er inddraget i lokalplanen for golfbanen. På baggrund heraf vurderes det, at rammeafgrænsningen bør korrigeres, så den matcher lokalplanafgrænsningen, der også afspejler de faktiske forhold for det rekreative område. Det sker via en rettelse i Plansystem.dk. Det betyder, at ejendommen fremover ikke er omfattet af rammebestemmelser.

Ejendommen er beliggende i landzone. Der er ikke lokalplan for ejendommen.

Vurdering af mulighed for bebyggelse med op til 10 boliger
Ud fra en konkret vurdering kan der i visse, særlige tilfælde gives tilladelse til opførelse af boliger i landzone. Planlovens praksis om ikke at opføre uplanlagt boligbebyggelse er dog restriktiv. Administrationen vurderer derfor, at en udstykning af de ansøgte 10 boliger ikke kan ske ved landzonetilladelse, men vil kræve udarbejdelse af en lokalplan.

Arealet skal fortsat ligge i landzone som en del af en mindre bebyggelse, der er karakteriseret ved åbenheden ud mod marker og golfbane.

En bebyggelse med 10 boliger vil øge Pibemølles boligmængde med næsten en fordobling.
Dog vil der med det ansøgte ikke ske en forøgelse af den samlede bygningsmasse på ejendommen. På grund af de nye boligers beliggenhed i en lomme mellem øvrige boliger og beplantning vurderes det, at oplevelsen af ejendommen set fra vejen ikke vil ændre sig væsentligt i forhold til det nuværende. Ny bebyggelse vil ikke ændre landsbyens karakter, da Pibemølle allerede i dag består af bygningsmasser af vidt forskelligt udseende og anvendelse.

Det vurderes, at et øget antal boliger kan bidrage til at skabe liv i landsbyen, samtidig med at det vurderes positivt, at projektet erstatter allerede eksisterende store bygningskroppe og ikke inddrager nye ubebyggede arealer.

Samtidig vurderer administrationen, at der med nyt boligbyggeri kan skabes en mulig begrænsning i udviklingen af den eksisterende virksomhed Pedershvile Teglværk. Opfyldelse af støjgrænserne ift virksomhedens nuværende aktiviteter eller muligheder indenfor deres miljøgodkendelse, kan forventeligt ske efter en måling eller beregning og efterfølgende bearbejdning af projektet, men der er en mulig risiko for en fremtidig begrænsning, hvis virksomheden måtte ønske at søge om ændret produktion.

Administrationens samlede anbefaling
Ud fra ovenstående anbefaler administrationen, at der arbejdes videre på et skitseforslag med henblik på gennem lokalplanlægning at opføre de ansøgte 8-10 boliger, såfremt ansøger kan dokumentere følgende:

 • at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes,
 • at teglværket ikke begrænses væsentligt i eventuelle fremtidige udvidelser.


Eventuelle foranstaltninger til støjreduktion såsom mur, hegn, volde eller ændret placering af bygningskroppe vil skulle beskrives konkret i en eventuel lokalplan.

Det bemærkes, at der også skal udarbejdes en særskilt støjberegning hvad angår trafikstøj omkring boligerne, hvilket skal dokumenteres forud for udarbejdelse af en lokalplan.

Sagen vil blive fremlagt for Udvalget på ny, når støjberegninger foreligger.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 og senere ændringer, § 13 stk. 2 og § 35.
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010, kapitel 5


Økonomi


Miljøforhold
Nye boliger er en støjfølsom anvendelse, og det skal kunne dokumenteres, at grænseværdierne for støj kan overholdes i boligerne såvel som på udearealerne. Det er ansøger, der skal dokumentere forholdene, før der kan udarbejdes nyt plangrundlag for ejendommen.
Det bemærkes vedrørende nærheden til eksisterende virksomhed, at når der placeres over 5 boliger samlet, gælder støjgrænserne for tæt-lav boligbebyggelse. Det er de samme grænser, som gælder i boligområder i byzone. Dette er andre grænser, end virksomheden skal overholde i dag, hvor der er tale om blandet bolig og erhverv i det åbne land.


Høring
Såfremt Udvalget er positiv overfor lokalplanlægning, vil der ske offentlig fremlæggelse af planforslaget.


Bilag
Bilag 1: Rørmosevej Oversigtskort PMU 230915 Dok nr. 2015/15798 012

Bilag 2: Rørmosevej Situationsplaner PMU 230915 Dok nr. 2015/15798 013Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at støjforholdene undersøges nærmere forud for en stillingtagen til projektet, og
 2. at Udvalget tilkendegiver at se positivt på 8-10 boliger såfremt det kan godtgøres, at virksomheden Pedershvile Teglværk ikke begrænses ved projektet, eller
 3. at der gives afslag på det ansøgte projekt.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 23-09-2015:
1.-3. Udsættes mhp. besigtigelse

Knud Antonsen fraværendeBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Udvalget er positiv for etablering af 8-10 nye boliger med et samlet bygningsareal indenfor en ramme af 900 m2
 3. Udgår


Morten Ulrik Jørgensen fraværende
125. Indretning af modtagehus for flygtninge på ejendommen ramsager 33.
015792 - 2015/21027

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om at give dispensation i henhold til planlovens § 5 u.

Det handler om indrettelse af et modtagehus for flygtninge med 9 værelser.

Baggrund og Status
Gribskov Kommunes Center for Byer Ejendomme og Erhverv har ansøgt om at indrette modtagehus for flygtninge i den tidligere børnehave "Ramsager", beliggende Ramsager 33.

Samlet set skal bygningen udgøre én enhed, indrettet med 9 værelser. Enheden skal fungere som modtagehus for flygtninge, dvs at den enkelte får tildelt et værelse for en kort periode, typisk mens der findes muligheder for mere permanent bolig andre steder i kommunen.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 16.17 "Nyt boligområde ved Ramsager". Lokalplanen udlægger området til brug for dagsinstitution (tidligere anvendelse) og tæt-lav byggeri, opført som række- eller kædehuse. Anvendelsen som modtagehus hører ikke under denne anvendelse.

Planlovens § 5 u - etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge
Anvendelsen som modtagehus vurderes ikke at kunne rummes indenfor lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Derimod kan Planlovens § 5 u, stk. 1 anvendes. § 5 u er ny og har til formål at lette kommunernes opgave med at finde midlertidige boliger til flygtninge. § 5 u giver kommunen mulighed for at fravige anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan, med henblik på at tilvejebringe midlertidige boliger for flygtninge.

Det forudsætter naboorientering. Bestemmelsen kan kun anvendes, hvis der ikke er miljømæssige forhold (f.eks støj og forurening), som forhindrer at der kan etableres boliger på stedet. Den midlertidige anvendelse kan højst finde sted i 5 år.

Kompetencen til at tage beslutning efter Planlovens § 5 u er ikke uddelegeret til administrationen, og ligger således umiddelbart hos Plan- og Miljøudvalget. Byrådet har ved møde d. 22.06.2015 tiltrådt at ejendommen kan anvendes til midlertidigt modtagehus for enlige flygtninge.

Høring
Der er udført naboorientering af nærmeste naboer (se bilag 1) i perioden fra 11.09.2015 til 25.09.2015. Der er i alt modtaget bemærkninger fra 10 ud af de 124 ejere og beboere der har modtaget orienteringen. Naboernes bemærkninger er gengivet i fuld version i bilag 2.

Naboernes bemærkninger vedrører:

 • Gribskov Kommunes information i forhold til sagen - lever ikke op til forventningerne
 • Ønske om større borgerinddragelse i forhold til beslutningen, ønske om orienteringsmøde
 • Frygt for at huspriserne vil falde i området.
 • Udtrykker bekymring for utryghed i kvarteret.
 • Modstand mod at bygningerne bliver anvendt til flygtninge, da det ligger for tæt på boligområdet.
 • Der gives desuden udtryk for at udskiftningen af beboere, som følge af at der kun er tale om midlertidigt ophold, ikke giver mulighed for at skabe et forhold til husets beboere
 • Spørgsmål om antal
 • Spørgsmål om varighed
 • Bemærkninger om, at ikke alle har modtaget informationsbrev

Administrationens kommentarer:
Det er en fejl at alle der har modtaget naboorienteringen ikke også har modtaget informationsbrevet, da det blev sendt ud første gang. Informationsbrevet er derfor blevet eftersendt.
I forhold til naboorienteringen er der sket en selvstændig vurdering i forhold til planlovens § 20 af, hvem der skulle orienteres.

Byrådet besluttede 22.06.2015, at den tidligere daginstitution på Ramsager 33 omdannes til et modtagehus. Alle Gribskov Kommunes mødereferater er offentlig tilgængelig via Kommunens hjemmeside.

Modtagehuset skal rumme mulighed for midlertidig indkvartering af ni enlige flygtninge ad gangen. Dispensationen til indretning af modtagehuset kan højst gives med en varighed på 5 år.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der kan etableres modtagehus på ejendommen gennem anvendelse af Planlovens § 5 u.

Etableringen af modtagehuset kræver ikke lyddæmpende foranstaltninger eller lignende, idet den tidligere har været anvendt til børnehave. Ejendommen ligger ved siden af en rækkehusbebyggelse, og der er dermed heller ikke behov for at beskytte ejendommen mod støj eller anden miljøpåvirkning fra omgivelserne.

Dispensation til den midlertidige anvendelse skal tidsbegrænses og kan højst gives med en varighed på 5 år.

Bygningen kræver et minimum af ændringer for at kunne anvendes til modtagehus. Anvendelsesændringen kræver dog byggetilladelse, jf Byggelovens § 2.


Lovgrundlag
Byggeloven LBK nr 1185 af 14.10.2010
Planloven LBK 587 af 27.05.2013. og lov nr. 539 om ændring af Planloven af 29.4.2015

Økonomi
Behandlet på ØU 15.06.2015 og
BY d. 22.06.2015

Høring
Der er udført naboorientering af nærmeste naboer (se bilag 1) i perioden fra 11.09.2015 til den 25.09.2015. De fulde indsigelser kan ses i bilag 2 .

Bilag
Bilag 1: PMU 05-10-2015 - Naboorienteringskort Dok. nr: 2015/21027 013

Bilag 2: PMU 05-10-2015 - bemærkninger til naboorientering Dok. nr: 2015/21027 028


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives dispensation fra Planlovens § 5 u, så der kan etableres modtagehus for flygtninge på adressen for en midlertidig periode af højst 5 år.Beslutning

 1. Tiltrådt


Morten Ulrik Jørgensen fraværende
126. Ny Jem & Fix i Gilleleje - afvigelser fra lokalplan samt ny overkørsel
015907 - 2015/28503

Sagsfremstilling
Introduktion
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en dispensation til opførelse af en bygning for en jem&fix-butik i Gilleleje.

Innovater A/S søger en principiel godkendelse til opførelse af en jem&fix-butik på ejendommene Fiskerbakken 9 og 11 i Gilleleje. Der er tale om Kivi-TEX ejendommen og den tomme grund ved siden af OK-tanken.

Sagen forelægges desuden parallelt i Teknisk Udvalg til orientering ift. en overkørsel via OK-tankens overkørsel. Administrationen vurderer, at overkørslen ikke er hensigtsmæssig, og det forventes derfor, at der vil blive givet afslag på dette ønske.

Baggrund
Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg har tidligere behandlet tilsvarende sager på ejendommene Fiskerbakken 7-11.

Teknisk Udvalg drøftede sagen d. 12-09-2012 og meddelte ansøger, at det var udvalgets ønske, at ansøger i samarbejde med andre virksomheder i området så på, at der etableres en trafiksikker vejføring fra Bonderupvejen til Fiskerbakken. Plan- og Miljøudvalget besluttede endvidere, at udskyde beslutningen om dispensationer fra lokalplanen indtil der forelå et mere konkret projekt indeholdende forslag til løsning for vejadgang. Herefter skete der ikke mere i sagen. Plan- og Miljøudvalget gav desuden et afslag på dispensation til etablering af en overkørsel via Industrivej d. 02-06-2014.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 15.80 Erhvervsområdet Stæremosen og ligger i lokalplanens delområde 2, hvor der kan ligge butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Ejendommene ligger på hjørnet af Bonderupvejen og Industrivej, med vejadgang til Fiskerbakken.

Der søges om dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

 • § 3.6.1., idet ansøger ønsker at etablere ca. 21 græsarmerede p-pladser i umiddelbar nærhed til butikken. De græsarmerede pladser placeres i kanten af det grønne område mod Bonderupvejen. Lokalplanen foreskriver at arealet anvendes som grønt område, (og eventuel bebyggelse i området skal understøtte dets anvendelse som grønt område). P-pladserne er ikke nødvendige ift. krav i Lokalplanen, men et ønske ift. vurderet kundeoplag.
 • § 7.4, idet ansøger ønsker fladt tag. Lokalplanen foreskriver, at tage skal udføres med en taghældning på mellem 15 og 45 grader
 • § 8.3, da der ansøges om hegn i højder på hhv 3,4 og 4,7 meters højde omkring varegården, hvor lokalplanens bestemmelser foreskriver at hegn omkring oplag maksimalt må være 1,8 meter høje


Det oplyses af ansøger, at dispensation for fladt tag ikke er afgørende for gennemførelse af projektet.

Ansøger foreslår, at dispensation til ekstra parkering i det grønne område kan indeholde en fjernelsesdeklaration. Disse pladser er umiddelbart ikke afgørende for gennemførelse af projektet.

Overkørsel for kundetrafikken via OK-tanken er jf. ansøger afgørende for projektets gennemførelse.

Administrationens vurdering
En jem&fix er i overensstemmelse med principperne for anvendelsen af området, som også vil have gavn af, at de ledige grunde udnyttes.

I planlægningen for erhvervsområdet er der lagt stor vægt på hvordan området Stæremosen markerer sig som indgang til Gilleleje. Et særligt kendetegn er de grønne arealer mellem vejen og erhversområdets bebyggelse. Disse arealer har kommunen hidtil fastholdt skulle friholdes for bebyggelse, oplag, udstilling, parkering m.m. Administrationen anbefaler at dette opretholdes.

I forhold til bebyggelsens ydre fremtræden ses der ikke umiddelbart grund til at dispensere for tagets udformning, da det vurderes, at det er muligt at opføre jem&fix butikken med et tag med hældning. Det vil være med til at fastholde de rammer, som er sat op for lokalplanområdet og den praksis der hidtil er udøvet. Administrationen indstiller, at der gives afslag på ansøgning herom.

I forhold til indhegningen af varegården anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes. Det vurderes at på grund af den pladskrævende varegruppe som butikken udbyder er det nødvendigt at opføre et fast hegn med en højde på mere en 1,8 meter, så oplaget gemmes væk. Hvis man desuden laver den betragtning at varegården indgår som en del af den samlede butik, vil det samlede areal af butikken udgøre 1700 m² og arealet af de 2 matrikler udgøre ca. 5907 m². Det vil give et bebygget areal på ca. 29 % hvor lokalplanen foreskriver maksimalt 1/3 (33,3 %). Bebyggelsesprocenten vil være den samme, men langt under de tilladte 40 %. Området er desuden udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Det vurderes derfor at det samlede byggeri på de to ejendomme ikke vil ændre områdets karakter.


Lovgrundlag
Lov 388 af 06/06/91 om planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013
Lokalplan 15.80 Erhvervsområdet Stæremosen, § 3.6.1, § 7.4 og § 8.3.

Økonomi


Bilag
Bilag PMU 05-10-2015 - Situationsplan Dok. nr: 2015/28503 022


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at:

 1. godkende, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplanens § 3.6.1 om parkering på det grønne område.
 2. godkende, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplanens § 7.4 om fladt tag.
 3. godkende, at der kan iværksættes naboorientering for så vidt angår dispensation for lokalplanens § 8.3 om højder såfremt ansøgningen opretholdes og der fremsendes et konkret projektforslag.Beslutning
1.-3. Tiltrådt

Morten Ulrik Jørgensen fraværende
127. Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-25 (Nordsjællands Fuglepark) - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2015/28782

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune forelægges til politisk beslutning med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse.

Sagens baggrund
Plan- og Miljøudvalget igangsatte den 24.11.2014 udarbejdelsen af lokalplan 344.02 for Nordsjællands Fuglepark (se særskilt punkt på dagsordenen). Med lokalplanen følger dette tillæg, som skal bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Sagens forhold
Forslag til Tillæg nr. 4 omfatter et område på 5,6 ha (matr. nr. 9 b, Søborg by, Søborg), der svarer til det område, lokalplanen også dækker. Området ligger i landzone.

Tillægget skal følge behandlingen af forslag til Lokalplan 344.02 for Nordsjællands Fuglepark. Dette lokalplanforslag er udarbejdet for at sikre de fremtidige planlægningsmæssige rammer for fugleparken.

Sagens vurdering
Området er i dag ikke omfattet af et rammeområde med tilhørende rammebestemmelser i den gældende Kommuneplan 2013-25. Da der ikke kan lokalplanlægges i et område, der ikke er omfattet af et rammeområde til lokalplanlægning i kommuneplanen, udlægges der derfor med Tillæg nr. 4 et rammeområde, der udlægger området til fuglepark/dyrepark. Der fastsættes herudover ikke øvrige, f.eks. bebyggelsesregulerende, bestemmelser med tillægget.

Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen ved at udlægge et nyt rammeområde, 6.R.08.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at Forslag til Tillæg nr. 4 godkendes til offentlig fremlæggelse.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at både Lokalplan 344.02 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-25 ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen har været sendt til høring i Naturstyrelsen/Erhvervsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Museum Nordsjælland. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Høring
Forslag til Tillæg nr. 4 fremlægges efter Byrådets godkendelse offentligt i min. 8 uger sammen med lokalplanforslaget.

I henhold til planlovens § 23 c skal der ved væsentlige ændringer i kommuneplanen indkaldes ideer og forslag til den forestående planlægning. Det er vurderet, at der i dette tilfælde ikke er tale om en væsentlig ændring, idet Nordsjællands Fuglepark har ligget i området i adskillige år. Der er derfor ikke sket en indkaldelse af ideer og forslag forud for denne ændring i kommuneplanen.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Tillæg nr. 4_PMU 05.10.2015 Dok. nr. 2015/28782 001

Bilag 2: Miljøscreening_PMU 05.10.2015 Dok. nr. 2015/28782 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune godkendes til offentlig fremlæggelse.
 2. at godkende at forslaget ikke skal miljøvurderesBeslutning
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Morten Ulrik Jørgensen fraværende
128. Lokalplanforslag 344.02 For Nordsjællands Fuglepark - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.00G00 - 2015/04390

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Forslag til Lokalplan 344.02 for Nordsjællands Fuglepark blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 24.11.2014. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i et skitseprojekt, som blev fremlagt på dette møde.

Sagen forelægges nu med henblik på godkendelse af lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen omfatter hele ejendommen Sodemarksvej 22, matr. nr. 9 b Søborg By, Søborg. Ejendommen dækker et areal på 5,6 ha. Ejendommen er landbrugsnoteret. Ejendommen drives i dag fuldt ud som fugle- og dyrepark. Foruden beboelsen, der formelt set er et stuehus til en landbrugsejendom, er der på ejendommen en række bygninger med fuglevolierer samt udendørs fuglevolierer og anlæg til øvrige dyr.

Siden fugleparkens opstart i 2001 er antallet af fugle og dyr støt og roligt vokset til i dag at være anerkendt af Fødevarestyrelsen som zoologisk anlæg. For at kunne leve op til de krav og standarder, det kræver at være en attraktion på det niveau, står Nordsjællands Fuglepark imidlertid overfor at skulle udvide og udvikle kapaciteten af dels anlæg og volierer til dyrene, og dels faciliteter til parkens gæster. Lokalplanen har til formål at skabe det nødvendige plangrundlag for, at parken kan udvikle sig til en moderne turistattraktion. Det er samtidig lokalplanens formål at sikre og muliggøre, at denne udvikling sker med størst muligt udgangspunkt i de eksisterende naturkvaliteter på ejendommen, så stedet ikke bare bliver en fugle- og dyrepark men ligeså meget en naturoplevelse.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for en række bure og fuglevolierer, herunder et antal større volierer med en maks. højde på 10 m, hvoraf det største forventes at få et areal på ca. 3.800 m2. Der gives ligeledes mulighed for et fugleudkigstårn på maks. 9 m placeret med udsigt over parkens åbne område mod øst og mod Snævret Skov. Derudover er det et ønske fra fugleparken at kunne opføre en bygning til eksempelvis restaurant og skoleundervisning, en legeplads i tilknytning hertil samt en bygning til værksted/maskiner.

Lokalplanen inddeler området i fire delområder: delområde A til ankomst og parkering, delområde B til beboelse, delområde C til al øvrig både nuværende og fremtidig bebyggelse, og delområde D, som er et åbent område, som helt friholdes for bebyggelse.

De store bygninger, dvs. restaurantbygning, værksted/lager samt udkigstårnet fastlægges med byggefelter, mens den øvrige bebyggelse, dvs. alle anlæg til dyrene, skal placeres indenfor delområde C, uden fastlagte byggefelter. Der fastsættes ingen bebyggelsesprocent i lokalplanen, med undtagelse af delområde B, hvor der gives en maks. bebyggelsesprocent på 30.

Delområde D er den østlige, åbne del af lokalplanområdet, som grænser op til Snævret Skov, som er en del af et Natura 2000-område. Denne del er samtidig udlagt som økologisk forbindelse og bevaringsværdigt landskab i Kommuneplan 2013-25, og det er således et princip i lokalplanen, at delområde D friholdes for byggeri eller øvrige anlæg, der er til skade for områdets dyre- og planteliv eller kan virke skæmmende i landskabet. Lokalplanen giver mulighed for, at en eksisterende sti i området kan forbedres, med tanke på tilgængeligheden for publikum, ligesom de eksisterende bænke til brug for fugleparkens såkaldte fugleshow bevares. Udkigstårnet, med en maks. højde på 9 m, placeres i yderkanten af delområde C, grænsende op til delområde D, så der er frit udsyn til det åbne område, hvor fuglene især kan iagttages, men samtidig i tilknytning til eksisterende høj beplantning, således at tårnet trækkes ned i skala og ikke kommer til at virke skæmmende.

Som en del af lokalplanen er der desuden arbejdet med at integrere både eksisterende og nye vådområder/søer som en del af fugleparken, dels som rekreativt landskabselement og dels til opsamling af regnvand. En del af de eksisterende vådområder vil således blive renset op. Derudover vil tagvand fra de nye bygninger blive opsamlet og ført til tanke, hvorfra det vil blive anvendt til vanding og drikkevand til dyrene.

Det bemærkes, at der på lokalplanens kortbilag 2, inden den offentlige høring, vil blive tilføjet mål på byggefelterne samt afstande til f.eks. skel, således at det i den efterfølgende byggesagsbehandling præcist kan lokaliseres, hvor bygningerne må placeres.

Forhold til anden planlægning
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
Der er ikke i Kommuneplan 2013-25 udlagt rammer for lokalplanlægning i området. For at bringe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 4, som udlægger et rammeområde, 6.R.08, med rammebestemmelser for et anlæg som fugle- og dyrepark. Rammebestemmelsen omfatter alene anvendelsen og har ingen bebyggelsesregulerende bestemmelser. Se særskilt punkt på dagsordenen til dette udvalgsmøde.

I henhold til planlovens § 23 c skal der ved væsentlige ændringer i kommuneplanen indkaldes ideer og forslag til den forestående planlægning. Det er vurderet, at der i dette tilfælde ikke er tale om en væsentlig ændring, idet Nordsjællands Fuglepark har ligget i området i adskillige år. Der er derfor ikke sket en indkaldelse af ideer og forslag forud for denne ændring i kommuneplanen.

Kommuneplanens retningslinier
Lokalplanområdet er omfattet af retningslinie 3.18 om friluftsanlæg. I henhold hertil kan arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, anlægges, og eksisterende kan udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdier indenfor beskyttelsesområder ikke forringes, og at der tages hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinier.
Lokalplanområdet er desuden omfattet af retningslinie 2.08 om økologiske forbindelser, retningslinie 2.17-2.22 om bevaringsværdigt landskab samt retningslinie 2.50 om lavbundsarealer. Det vurderes, at de anlæg og aktiviteter lokalplanen giver mulighed for, ikke i væsentlig grad har negativ indvirkning på de natur- og landskabsmæssige interesser, disse retningslinier skal varetage.
Endelig er området omfattet af retningslinie 3.01 om landbrugsinteresser. Da der som led i lokalplanens virkeliggørelse skal søges om ophævelse af landbrugspligten på arealet vurderes denne retningslinie ikke at have betydning for lokalplanen.

Det vurderes samlet, at lokalplanen med tillæg nr. 4 bringes i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25.

Landzonetilladelse
Det bemærkes, at der den 14.09.2015 er givet lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende byggeri, huse, bure og anlæg i fugleparken opført efter 2005. Der gælder en klageperiode herefter på fire uger. Dette er ikke til hinder for den offentlige høring af lokalplanen, men endelig vedtagelse af planen kan kun ske, såfremt der ikke til den tid verserer en klagesag på landzonetilladelsen.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at Forslag til Lokalplan 344.02 godkendes til offentlig fremlæggelse.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen har været sendt til høring i Naturstyrelsen/Erhvervsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Museum Nordsjælland i to uger. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Høring
Forslag til Lokalplan 344.02 fremlægges efter Byrådets godkendelse offentligt i min. 8 uger sammen med lokalplanforslaget.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Lokalplan 344.02_PMU 05.10.2015 Dok. nr. 2015/04390 029

Bilag 2: Miljøscreening_PMU 05.10.2015 Dok. nr. 2015/04390 030


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at forslag til Lokalplan 344.02 godkendes til offentlig fremlæggelse sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-25
 2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderesBeslutning
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Morten Ulrik Jørgensen fraværende
129. Etablering af modelflyveplads på kommunal jord
004660 - 2015/16965

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning.

Modelflyveklubben Nordsjælland har gennem længere tid været i dialog med Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden om mulighederne for at etablere en modelflyveplads på et mindre areal af eventpladsen ved Græsted.

Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til om en placering af en modelflyveplads i Gribskov Kommune med udgangspunkt i arealer på Græsted Eventplads er ønskelig, og i bekræftende fald træffe beslutning om kompetencedelegation til administrationen med henblik på at træffe afgørelse efter planlovens landzonebestemmelser, § 35, stk. 1.

Baggrund
Formålet med pladsen er at klubbens medlemmer får mulighed for flyvning med elektriske modelfly i overensstemmelse med Statens Luftfartsvæsens bestemmelser for Civil Luftfart. Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg. Det forudsættes, at der ikke herigennem skabes mulighed for dispensation til større/tungere fly efter regler for ubemandede luftfartøjer i Danmark.

Forhold
For at kunne gennemføre aktiviteter med modelfly kræves i følge ansøger et veltrimmet græsareal af tilpas størrelse, som skal fungere som landingsplads, klargøring og parkeringsplads.

Pladsens størrelse vil afhænge af de aktiviteter, som ønskes gennemført; anvendelse alene til eldrevne fly vil kræve et areal på 60 x 80 meter, mens afholdelse af stævner med mulighed for fly med forbrændingsmotorer vil kræve et areal på minimum 100 x 100 meter. Statens Luftfartsvæsen stiller endvidere krav til at der til pladsen er knyttet et luftrum, der skal dække et areal på mindst 100 x 300 meter.

Ansøger ønsker også en vurdering af mulighederne for at der ved afvikling af stævner kan ske udvidelse af arealet med mulighed for at have campingvogne stående.

Endelig er det et ønske at kunne opstille en container til diverse udstyr og græsslåningsmaskine. Et ønske kunne også være muligheden for at der opføres et lille klubhus, for eksempel en skurvogn eller lignende.

Ideelt set ønsker ansøger en velfungerende plads, der potentielt set kan danne ramme for nationale stævner, hvor modelflyvere med familie kan holde stævneferie omkring modelflyinteressen.

Vurderinger af løsninger og deres konsekvenser
Ansøger har i bilag angivet forslag til placering af flyveplads. Der er tale om en placering i det sydøstlige hjørne af Græsted Eventplads, ud mod Søborg Kanal og øst for Græsted Renseanlæg.

Der er ikke forelagt kommunen alternative placeringsmuligheder.

Den ønskede placering af flyvepladsen ligger inden for et af Byrådet udpeget undersøgelsesområde med henblik på mulig placering af anlæg til slammineralisering direkte nord for det nuværende Græsted Renseanlæg. En udpegning med sammenhæng til planerne for modernisering af hele spildevandsområdet i den nordlige del af Gribskov Kommune.

Sagsbehandling med udgangspunkt i det foreslåede område vil således kræve en dialog med Gribvand Spildevand.

I samarbejds- og lejeaftale mellem Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden, der er indgået for en treårig periode med udløb ultimo 2016, er det endvidere forudsat, at eventpladsen ikke kan gøres til genstand for hel eller delvis kommunalt frasalg eller bortforpagtning uden at der er skabt enighed herom mellem kommunen og fonden.

Gribskov Kommuneplan 2013 - 25 og national lovgivning definerer en række udpegninger og bestemmelser for det område, som flyvepladsen er en del af, herunder:

 • at flyvepladsen er en del af et lavbundsareal udpeget som landbrugsinteresseområde, og en del af et større, værdifuldt kulturmiljø og grænsende til et område øst for Søborg kanal, der er udpeget som beskyttet natur.
 • at der er tale om et bevaringsværdigt landskab, hvor skovrejsning er uønsket.
 • at flyvepladsen indgår som en del af en rekreativ zone omkring Græsted, og er som sådan en del af et større område for friluftsanlæg, klassificeret til brug for zone 2/støjzone A aktiviteter.
 • at Søborg kanal, der grænser op til flyvepladsen, er et beskyttet vandløb.
 • at flyvepladsen ligger i et nationalt geologisk interesseområde.


Forhold, der skal vurderes i relation til en afgørelse efter planlovens landzonebestemmelser.


Anbefaling
Plan- og Miljøudvalget bedes tage stilling til, om flyvning med eldrevne modelfly efter bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, kan finde sted i det åbne land med udgangspunkt i arealer på Græsted Eventplads. I dag er nærmeste mulighed for klubben det godkendte anlæg i Langstrup Mose i Fredensborg Kommune.

Administrationen anbefaler i bekræftende fald, at Plan- og Miljøudvalget giver administrationen kompetence til at træffe afgørelse med udgangspunkt i den konkrete henvendelse.


Lovgrundlag
Planloven § 35 (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).
Kommuneplan 2013- 2025 for Gribskov Kommune
Luftfartsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013)
BL 9-4 Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg


Økonomi


Miljøforhold
Flyvning med modelfly er reguleret af Trafikstyrelsens bestemmelser for civil luftfart og skal overholde en række almindelige bestemmelser om flyvningens udførelse og afstande til beboelser, andre flyvepladser, bymæssig bebyggelse samt særligt følsomme naturområder, jf. BL 9-4 Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.

Bilag
Bilag 1: Dønnevældevej 8 Kort med Nordsjællands Modelklubs forslag til afgrænsning af flyveplads PMU 05102015 Dok. nr. 2015/16965 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at tage stilling til, om flyvning med eldrevne modelfly er ønskeligt i det åbne land med udgangspunkt i en flyveplads etableret på Græsted Eventplads.
 2. at delegere kompetence til administrationen til at træffe afgørelse efter planlovens landzonebestemmelser i relation til den konkrete forespørgsel.Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Morten Ulrik Jørgensen fraværende
130. Bæredygtighedsstrategi - Lokal Agenda 21
01.02P00 - 2014/49437

Sagsfremstilling
Plan- og miljøudvalget behandler sagen for at godkende den videre proces for udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategien.
Lige som det i planloven er fastlagt at Byrådet skal vedtage en planstrategi (i Gribskov kaldet udviklingsstrategi) inden udgangen af 1. halvdel af byrådsperioden, skal der også vedtages en strategi med mål og udførelse af konkrete initiativer, der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget - også kaldet en Lokal Agenda 21-strategi eller en Bæredygtighedsstrategi.

Bæredygtighedsstrategien hænger således tæt sammen med udviklingsstrategien, der er byrådets overordnede strategi. Da Udviklingsstrategi 2016 for Gribskov Kommune nu udarbejdes, så den holder sig på det helt overordnede niveau, blev det besluttet på Plan- og Miljøudvalgets møde 12.01.2015 at udarbejde Bæredygtighedsstrategien som selvstændig delstrategi. Derved kan Bæredygtighedsstrategien have et højere detaljeringsniveau, end det er muligt hvis den indskrives som del af Udviklingsstrategien. På den måde er der også større mulighed for at knytte den til øvrige delstrategier, som eksempelvis forebyggelsesstrategi, beskæftigelsesstrategi, bosætningsstrategi, turismestrategi og erhvervsstrategi.

Baggrund
Strategi for Lokal Agenda 21 skal ifølge loven omhandle Byrådets målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor følgende indsatsområder: Mindskelse af miljøbelastningen, fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse, fremme af biologisk mangfoldighed, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde samt fremme af et samspil mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

En lokal Agenda 21 giver sig udtryk i opstilling af mål og udførelse af konkrete projekter, der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget. Det er centralt, at der arbejdes på tværs af sektorene, og at der tages et lokalt udgangspunkt, hvor befolkning og virksomheder mv. inddrages i en helhedsorienteret, tværfaglig og langsigtet planlægning.

Planloven indeholder kun få konkrete indholdskrav, og den fastlægger ikke krav til ambitionsniveaet, men det er vigtigt, at visioner, mål og handlinger i strategien udtrykker en bevidst politisk prioritering. Det er vigtigt, at strategien er et svar på de lokale udfordringer.

Bæredygtighedsstrategi i Gribskov Kommune
Udvikling og lokale Agenda 21-forhold (bæredygtighed) hænger uløseligt sammen, som det også fremgår af Budget 2015-2018 for Gribskov Kommune, hvor det indledningsvist fremgår at: "Gribskov Kommune skal skabe bæredygtige løsninger under hensyntagen til miljøet og den fantastiske natur, vi er omgivet af".

Indledende afklaring
Indledningsvist vil der bliver udarbejdet en kortlægning af eksisterende bæredygtige tiltag. Her vil der være særligt fokus på tiltag inden for teknik, miljø, byudvikling og kommunens drift. Kortlægningen vil være med til at vise kommunens ambitioner i dag og vil fungere som afsæt for formulering af visioner, mål og handlinger.

Visioner, mål og handlinger
Udarbejdelse af visioner og mål vil med afsæt i den indledende kortlægning blive udarbejdet i relation til indholdet i eksisterende og kommende delstrategier, som nævnt indledningsvist. Bæredygtighedsstrategien udarbejdes i tæt sammenhæng med øvrige delpolitikker og -strategier, for at ambitionsniveauet er afvejet på tværs af fagområder og for at tiltag for bæredygtighed så vidt muligt er integrerede med kommunens øvrige aktiviteter.

Afhængig af Bæredygtighedsstrategiens mulige integration med øvrige delstrategier vil det være muligt at pege på hvorvidt Bæredygtighedsstrategien vil indeholde egne konkrete handlinger.

Tidsplan
Udkast til Bæredygtighedsstrategi og behandling af mulige emner og tiltag i Bæredygtighedsstrategien forventes at blive forlagt til behandling i Plan- og miljøudvalget i november 2015. I forbindelse med den senere behandling vil eventuelt forslag til offentliggørelse blive fremlagt.

Anbefaling
Administrationen anbefaler at Plan- og miljøudvalget godkender det skitserede forløb for udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategien.


Lovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi) og §33a (om Lokal Agenda 21)

Økonomi
Der er pt. ikke afsat midler til tiltag under Bæredygtighedsstrategien.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at :

 1. godkende skitseret forløb for udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategien (Lokal Agenda 21)Beslutning

 1. Tiltrådt


Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Efterretningssager

131. Årsplanlægning politiske udvalg
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget får plan for de politiske møder i 2016 til orientering. Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 17. september 2015.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Planen følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i foråret 2016 lagt 5 forløb - fra fagudvalg til Byrådet. Sådan var det også i 2015.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt - enten ugen før eller uden efter.
 • Der er indarbejdet en foreløbig dato for budgetseminaret i foråret, men planlægning af budgetarbejdet for budget 2017-2020 kan påvirke datoen.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen endnu.
 • Datoerne for KL's arrangementer (Kommunaløkonomisk Forum, Børn og Unge Topmøde, Politisk Forum, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang KL kunne oplyse datoerne for disse arrangementer
 • Økonomiudvalget undersøger i øjeblikket forskellige modeller for planlægning og afholdelse af udvalgsmøder, derfor er planen udarbejdet for perioden januar - juni 2016.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Bilag
Bilag: ØU 10-09-15 Udkast til mødeplan januar - juni 2016 Dok. nr: 2014/32692 011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning


Morten Ulrik Jørgensen fraværendeMødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM