Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 08-09-2015

Tirsdag den 08-09-2015 kl. 08:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
106 Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand
107 Indretning af genbrugsmarked "Komisen" i eksisterende erhvervslokaler.

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Pia Foght Knud Antonsen
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen


Meddelelser:
Pia Foght deltog på vegne af Susan Kjeldgaard
Åbne

106. Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand
01.00G00 - 2014/19971

Sagsfremstilling
1. Introduktion
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Forslag til Lokalplan 555.06 for Sommerhusområde syd for Strandhøjgård blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 11.08.2015. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i skitseprojekt behandlet af Plan- og Miljøudvalget på samme møde.

Forslag til Lokalplan 555.06 for Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand har været offentligt fremlagt i perioden 24.06.2015 til 19.06.2015 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.

2. Baggrund
Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 14df, 14 dg og 14 bh Vejby by, Vejby ved Rågelejevej 47 og 49 3210 Vejby.

Planen skaber mulighed for opførelse af 20 sommerhuse. Området er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i forbindelse med ekstremregn og der er i lokalplanen taget højde for håndtering af regnvand. Der er derudover indarbejdet tiltag for at fremme bæredygtighed.


3. Hovedpunkter i indkomne høringssvar
Der er i perioden indkommet ni indsigelser / bemærkninger til planforslagene. Bygherre har haft mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser.

Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

 • hvorvidt sommerhusområdet udvikles med respekt for det omkringliggende sommerhusområde og landskab
 • hvorvidt vedtagelse af lokalplanen pådrager nabo uforholdsvis store begrænsninger i forhold til at drive erhverv, herunder erhvervslandbrug
 • hvorvidt tilkørselsvejen til området er placeret på en måde, der er trafiksikkerhedsmæssig optimal


4. Vurdering af høringssvar
Notat med gennemgang af ændringsforslag/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag sammen med anbefalinger til ændringer. Bygherres bemærkninger til de indkomne ændringsforslag og bemærkninger fremgår af samme notat.

Der indgår i notatet følgende anbefalede ændringer:

 • at regnbed langs veje i området tinglyses som vejareal og
 • det skærpes at der i regnbede ikke kan opsættes hegn.

5. Anbefaling
Administrationen anbefaler Plan og miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtage Lokalplan 555.06 for sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand. Lokalplan 555.06 vedtages endeligt med indarbejdelse af de ændringer, der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, rammeområde 8.S.13 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård
Husdyrgødningsbekendtgørelsen, §4 stk. 1 nr. 3 og §28.
Husdyrgokendelsesloven §6 stk. 1 nr. 3.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder

Økonomi
Sagen har ingen negative økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune

Høring
Lokalplanen har været i offentlig fremlæggelse i perioden 24.06.2015-19.08.2015. Høringsperioden annonceres på kommunens hjemmeside, andre myndigheder orienteres gennem Plansystem.dk og direkte berørte naboer modtager skriftlig orientering via digital post.

Bilag
Bilag 1: Gennemgang af høringssvar og kommentarer fra Bygherre for lokalplan 555.06
Dok. nr. 2014/19971 089


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at Lokalplan 555.06 for sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strandvedtages endeligt med indarbejdelse af de ændringer, der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat.Beslutning

 1. Anbefalingen tiltrådt


Morten Ulrik Jørgensen afholder møde med Michael Rerup forud for sagens behandling i Økonomiudvalget

Jannich Petersen og Brian Lyck Jørgensen fraværende
107. Indretning af genbrugsmarked "Komisen" i eksisterende erhvervslokaler.
017828 - 2015/19629

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Sagen har tidligere været forelagt Plan- og Miljøudvalget på mødet d. 10.08.2015. På mødet besluttede udvalget at udsætte sagen, med henblik på yderligere afklaring vedrørende de eksisterende planforhold.

Janne Danielsen søger om at indrette genbrugsmarked "Komisen" på Bymosevej 7. Der er vedlagt fuldmagt fra ejer. "Komisen" følger samme koncept som andre genbrugsmarkeder, hvor mange sælgere har en stand. Beskrivelse af konceptet for "Komisen" er vedlagt ansøgningen og kan ses som bilag 1.

Sagen vedrører fortolkning af Kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Ejendommen
Ejendommen har indtil sidste år været anvendt til bilforhandler og -værksted, og er beliggende i Kommuneplanens rammeområde 1.E.01. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.
Jf Kommuneplanens rammebestemmelser for område 1.E.01 må området anvendes til:

"erhvervsformål som industri og lager- og værkstedsvirksomhed, der kan etableres uden at medføre særlige gener. Der må placeres butikker til særligt pladskrævende varegrupper samt engroshandel"


Anvendelsen til genbrugsmarked er ikke konkret nævnt i Kommuneplanens
rammebestemmelser, og sagen kræver derfor en vurdering af, hvorvidt anvendelsen ønskes
og kan indpasses i området. Sagen fremlægges derfor for Plan- og Miljøudvalget.

Administrationens vurdering af de planmæssige forhold
Det ansøgte genbrugsmarked indebærer blandt andet salg af brugte møbler, hvilket i visse tilfælde er at betegne som særligt pladskrævende varer. Balancen mellem, hvorvidt de varer der udbydes til salg hører under kategorien "særligt pladskrævende varegrupper" vil naturligt variere, alt efter hvad der sættes til salg. Overordnet set vurderes det, at butikken ikke som helhed hører under kategorien "Særligt pladskrævende varegrupper" efter Planlovens definition, idet denne indebærer, at butikken udelukkende forhandler møbler. Det følger heraf, at butikken som udgangspunkt ikke vil kunne placeres i et område udpeget til særligt pladskrævende varegrupper - jf. dog nedenstående:

Idet området ikke er omfattet af lokalplan, men udelukkende er kommuneplanlagt, åbner Planloven mulighed for, at der - såfremt hensynet til Kommuneplanens bestemmelser i øvrigt betragtes - kan tillades andet/mere end omtalt i Kommuneplanen, såfremt der findes konkrete argumenter, der taler for at give en tilladelse i strid med Kommuneplanen. Den kommenterede Planlov bemærker i øvrigt i forlængelse af ovenstående, at det i visse tilfælde kan være vanskeligt at fastslå, om der konkret foreligger en modstrid mod Kommuneplanen.

Erfaring fra andre kommuner
Den ansøgte anvendelse vurderes netop at være svær at kategorisere i planmæssig sammenhæng, idet konceptet er forholdsvist nyt. Administrationen har derfor undersøgt plangrundlaget for lignende butikker, nemlig "Kirrpu" og "Stakladen", som minder om det ansøgte.

"Kirrpu" er beliggende i Hillerød i et lokalplanlagt område. Området er i anvendelsesbestemmelsen udlagt til erhvervsvirksomheder i miljøklasse 2 og 3. I samme delområde af lokalplanen forefindes varer til pladskrævende butikker, som f.eks Skousen og Svanekøkkener.


"Stakladen" er beliggende i Ringsted, tæt på bymidten. Ejendommen er omfattet af lokalplan, der definerer et område beregnet til servicerhverv og detailhandel med en relativt stor butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker, på op til 1000 m2.

Udredningen af de planmæssige forhold for de to eksisterende butikker af samme type i henholdsvis Hillerød og Ringsted giver således ikke nogen entydig afklaring på, hvorvidt genbrugsmarked kan defineres som en pladskrævende varegruppe.

Opsamling plangrundlag og tidligere praksis i kommunen
Konceptet bag "komisen" vurderes ikke at høre under kategorien "særligt pladskrævende varegrupper". Planloven åbner imidlertid mulighed for at afvige fra Kommuneplanens bestemmelser, når andre argumenter end Kommuneplanen taler for en tilladelse. Konkret vurderer administrationen, at det planmæssige grundlag overordnet set er til stede for den ønskede anvendelse, hvis Plan- og Miljøudvalget i øvrigt ønsker at imødekomme ansøgningen. Dette understøttes af, at de to undersøgte butikker, at det ikke er usædvanligt, at denne butikstype er placeret i et erhvervsområde.

Der findes eksempler på, at udvalget tidligere har måttet give afslag på sammenlignelige ansøgninger andre steder i kommunen, men i disse tilfælde har der efter administrationens oplysninger altid været tale om ansøgninger i lokalplanlagte områder, hvor den ønskede anvendelse var i strid med anvendelsesbestemmelsen. På grund af en konkret lokalplan kunne den ansøgte anvendelse således ikke gennemføres uden tilvejebringelse af en ny lokalplan.

I den konkrete ansøgning om etablering af genbrugsmarked på Bymosevej 7 vurderes det, at anvendelsen kan tillades, hvis Plan- og Miljøudvalget ønsker det.

Administrationens vurdering af projektet som helhed
Administrationen vurderer, at en anvendelse som den ansøgte vil kunne indpasses i området, uden væsentlige genevirkninger for naboer og omkringliggende virksomheder. Virksomheden vurderes ikke at medføre hverken øget trafik eller øget behov for parkering ifht den tidligere anvendelse. "Komisen" vurderes derimod at kunne tiltrække mennesker til et erhvervsområde, hvori der foregår megen salg og udstilling af pladskrævende varer, særligt biler. "Komisen" vurderes at kunne have en positiv effekt på området omkring Rundinsvej, og handelen i Helsinge i øvrigt.

Før projektet kan realiseres, kræves der byggesagsbehandling samt byggetilladelse. Der skal indsendes supplerende materiale til brug for byggesagsbehandlingen, da det nuværende projekt ikke er tilstrækkeligt beskrevet til, at der kan udstedes byggetilladelse.

Lovgrundlag
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010
Planloven LBK 587 af 27.05.2013.

Økonomi


Høring
Såfremt Plan- og Miljøudvalget beslutter, at anvendelsen kan accepteres i området, vurderes det ikke at være nødvendigt at gennemføre nabo- eller partshøring af de omkringliggende ejendomme, idet anvendelsen vurderes ikke at medføre gener..

Bilag
Bilag 1 Bymosevej 7 Beskrivelse af koncept for "Komisen" PMU 08.09.2015 Dok. nr. 2015/19629 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at tiltræde at:

 1. Genbrugsmarked, som beskrevet, kan accepteres på området.

  Beslutning
 2. Tiltrådt, idet der udelukkende må sælges brugte effekter


Jannich Petersen og Brian Lyck Jørgensen fraværende


Mødet startet:
08:45 AM

Mødet hævet:
09:00 AM