Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 25-06-2015

Torsdag den 25-06-2015 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
86 Opsætning af 27 m mast til mobiltelefoni

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Susan Kjeldgaard
Nick Madsen


Meddelelser:
Administrationen orienterede om berigtigelse af protokol vedr. sagen om Gl. Frederiksborgvej. Udvalget ønsker at genoptage sagen til fornyet behandling.
Administrationen orienterede om sammenfald ml. Økonomiudvalgets 2. behandling af budget og Byplandage. Deltagelse i Byplandage aflyses.

Åbne

86. Opsætning af 27 m mast til mobiltelefoni
020525 - 2014/17473

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Plan- og Miljøudvalget har tidligere behandlet sagen om etablering af mast for antenner til mobiltelefoni på Tisvilde Bio og Bistro, Hovedgaden 38. Ved 1. behandling d. 02.06.2014 blev sagen udsat, med henblik på afholdelse af borgermøde. Borgermøde blev afholdt d. 03.09.2014. Ved behandling på Plan- og Miljøudvalgets møde d. 24.11.2014 blev det besluttet at tillade opsætning af en midlertidig mast på Hovedgaden 38, indtil der var tilvejebragt plangrundlag (lokalplan) for en permanent mast placeret ved Tisvildeleje Station. TDC meddelte i februar 2015 at de af økonomiske årsager ikke ønskede at opsætte en midlertidig mast på Hovedgaden 38.

Tisvilde og Omegns Grundejerforening tog i marts kontakt til Plan- og Miljøudvalgets formand, for at opfordre til, at beslutning af 24.11.2014 blev revideret, således at der kunne opsættes en permanent mast på Hovedgaden 38. Sagen blev d. 20.04.2015 taget op igen i Plan- og Miljøudvalget, og udvalget tiltrådte en beslutning om at give byggetilladelse til en 30 m mast.

Efter Plan- og Miljøudvalgets beslutning d. 20.04.2015 var der dialog mellem Plan- og Miljøudvalgets formand, det øvrige udvalg og naboerne, og denne dialog affødte d. 15. juni en byggetilladelse til en 27 m høj mast til mobilantenner på Hovedgaden 38. I forbindelse med udstedelsen af byggetilladelsen blev Plan- og Miljøudvalgets beslutning om at tillade en 30 m mast ikke fuldt ud imødekommet, og administrationen traf dermed en afgørelse, der var behæftet med en fejl. Derudover var sagens parter ikke blevet partshørt om nedsættelsen i mastehøjden, hvilket også vurderes at være en formel mangel. Afgørelsen af 15. juni er af ovenfor beskrevne grunde blevet annulleret.

Ansøger ønsker fortsat at etablere en 30 m mast til mobilantenner, bestående af en 27 m rørmast med et 3 m toprør, i alt 30 m høj. Der er sammen med masten søgt om 4 sæt panel- og link antenner. Ansøger har flere gange, både mundtligt og skriftligt tilkendegivet, at de ikke mener en højde på 27 m er anvendelig, og de ønsker derfor en 30 m mast. Administrationens vurdering af dette forhold findes længere nede i teksten.

Fornyet partshøring
Der er d. 22.06.2015 udsendt fornyet partshøring. Parterne har indtil d. 24.06.2015 kl 16 til at kommentere på den nye partshøring. Fristen er kort, idet alle parter tidligere har haft mulighed for at forholde sig til projektet. De svar, der modtages indenfor fristen, vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer pr mail.

Administrationens vurdering
I forbindelse med den første partshøring har størstedelen af naboerne lavet en samlet indsigelse. Indsigelsen kan ses i polar dok nr 2014/17473 064. Indsigelsen fra den sidste nabo kan ses i polar dok nr 2014/17473 065. I forbindelse med udarbejdelsen af den nu annullerede byggetilladelse, har administrationen kommenteret på den samlede indsigelse og foretaget en helhedsvurdering. Vurderingen er foretaget for en 27 m mast. Administrationens kommentarer inkl helhedsvurdering kan ses i bilag 1.

Som baggrund for reduktionen i mastehøjde vurderer administrationen følgende: I forbindelse med borgermøde d. 03.09.2014 blev der præsenteret dækningskort for forskellige scenarier for master i Tisvilde, både hvad angår placering og højder. Dækningskortene kan ses i bilag 2. Dækningskort er ikke en eksakt videnskab, idet de f.eks ikke kan tage højde for antal brugere og topografiske forhold, men de giver trods alt en indikation af, hvordan et antennesæt leverer mobildækning i et givent område. Plan- og Miljøudvalgets formand har tidligere tilkendegivet overfor både administrationen og de berørte naboer, at der arbejdes for så lav en mast som muligt. Med udgangspunkt i de fremsendte dækningskort vurderes det, at der med en 27 m mast vil kunne placeres 3 sæt antenner i højder, der muliggør en god eller rimelig dækning i området. Den fjerde position vil formentlig placeres i en højde af ca 15 m, og vil dermed ikke kunne bidrage i så høj grad til områdets dækning som de øvrige, men den vurderes ikke at være fuldkommen unyttig, jf bilag 2, dækningskort. Reduktionen på 3 meter ifht det først ansøgte vurderes at føre til en mindre væsentlig begrænsning af sendekapaciteten, hvilket skal holdes op i mod at naboernes gener nedbringes.

Med ovenstående begrundelse anbefaler administrationen, at der gives byggetilladelse til en mast inkl antenner med en højde på 27 meter (eksklusiv lynafleder).

Lovgrundlag
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Hovedgaden 38 Helhedsvurdering og kommentarer til bemærkninger ved partshøring PMU 26.06.2015 dok nr 2014/17473 106

Bilag 2: Hovedgaden 38 Dækningskort PMU 26.06.2015 dok nr 2014/17473 105

Følgende svar på partshøring er sendt til Udvalgets medlemmer inden mødet og tilføjet sagen ved protokollering:

Bilag 3: Indsigelse mod antennemast i Tisvildeleje dok nr 2014/17473 112

Bilag 4: Kommentarer til fornyet partshøring dok nr 2014/17473 111

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

  1. at tiltræde, at der kan gives byggetilladelse til en mast inkl mobilantenner, med en maksimal højde på 27 meter, på Hovedgaden 38.Beslutning

  1. For 3 (G, S, Knud Antonsen, V)
    Imod 2 (O og Jannich Petersen, V)
    Indstillingen tiltrådt


På baggrund af tidligere beslutning ønsker O en placering på lokalbanens område

Nick Madsen og Susan Kjeldgaard fraværende

Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
07:30 AM