Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 16-02-2015

Mandag den 16-02-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
15 1. Budgetopfølgning 2015 Det Tekniske Område
16 Udeservering og landskabsplan, Gilleleje Badehotel
17 Lovliggørelse af 7 m² til beboelse på 1.sal, A.W.Holmsvej 10, matr. nr. 3 gm
Gilleleje By, Gilleleje, 3250 Gilleleje.
18 Sophienlund Alle 2, landzonesag: Indretning af 7 ferielejligheder i gl.

driftbygning
19 Gillelejevej 16 - udstykning og opførelse af beboelse i landzone
20 Jagthundetræning på ejendommen Østvej 15, 3230 Græsted
21 Orientering om LAG Halsnæs-Gribskov Udviklingsstrategi


Efterretningssager
22 Ny lokalplan for REMA 1000 i Vejby
23 Orientering om udbud af rådgiverydelse i forbindelse med udviklingsprojekt
tilknyttet Områdefornyelse Græsted i bevægelse
24 Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet for 2015 - i høring.
25 Status for Klimakommuneaftale og klimahandlingsplan, herunder CO2 beregning
for 2013
26 Analyse af potentialet for elbiler

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, idet pkt. 21 ændres til beslutningspunkt.

Fraværende:

Meddelelser:
- Landskabelige værdier - PMU har ifm Kommuneplan 2013-25 besluttet, at de landskabelige værdier i kommunen skal kortlægges og beskrives samt, at der skal lægges en strategi for at bevare og udvikle dem. Resultatet skal indarbejdes i kommuneplanen. Første skridt i dette arbejde er nu gennemført, idet hele kommunens landskab er kortlagt og beskrevet. Det er sket i samarbejde mellem administrationen og COWI ved anvendelse af den metode staten anbefaler alle landets kommuner for at sikre ensartet forvaltning. Beskrivelserne vil de kommende måneder blive formidlet til sagsbehandlere så den ny viden kan anvendes ved vurderinger i konkrete sager. Desuden vil administrationen arbejde videre med den mere strategiske del ift at bevare og udvikle landskabet. Et oplæg herom, inkl. forslag til inddragelse af interessenter, vil blive forelagt udvalget på et senere møde.
- PMU besluttede den 12. januar 2015 at igangsætte en mere dybdegående foranalyse på 4 mulige placeringer til et nyt renseanlæg. Denne foranalyse er indledt med, at lave en vurdering af Søborg Kanal, som en mulighed for udledning i stedet for en havudledning. Denne forudsætnings-analyse har medført, at Gribvand Spildevand genovervejer deres strategi for at opnå statens krav til effektivisering. Dette kan lede til at en løsning, hvor Gilleleje og Græsted Renseanlæg ombygges til moderne anlæg undersøges. Såfremt bestyrelsen i Gribvand Spildevand på deres februar-møde ønsker dette scenarie belyst udvides foranalysen med denne mulighed, som vil blive undersøgt parallelt med foranalyse besluttet den 12. januar.
- Morten Ulrik Jørgensen orienterede om møde med nabo til Rema 1000 i Vejby.
- Morten Ulrik Jørgensen orienterede om møde sammen med Susan Kjeldgaard, vedr. legeland i Stæremosen og muligheder for realisering.
- Susan Kjeldgaard spurgte til sag vedr. Bregnerødvej 8.
- Administrationen orienterede om, at adm. tilladelse til ridehal på Møllebjergvej er underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet.
- Administrationen orienterede om, at byggetilladelse vedr. antennemast i Tisvilde er under behandling.
- Administrationen orienterede om, at tilladelse til dagrenovationsanlæg i Græsted Park er underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet.
- Knud Antonsen spurgte til status vedr. sag på på Silkeborgvej 13.
- Brian Lyck Jørgensen spurgte til sag vedr, kæmpesommerhus på Bregnevej. - Administrationen orienterede om, at vi ikke kan nægte at give byggetilladelse. Det er ikke Gribskov kommune der giver tilladelse til erhvervsmæssig udlejning.
- Brian Lyck Jørgensen spurgte til status for byggesag vedr. Tofteskolen.
- Brian Lyck Jørgensen orienterede om tilkendegivelse vedr. Klitgården og dragede paralleller til Svejåsen.
- Morten Ulrik Jørgensen orienterede om henvendelse vedr. Netto i Gilleleje.

Åbne

15. 1. Budgetopfølgning 2015 Det Tekniske Område
00.30Ø00 - 2014/48191

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau, arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I 2015 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november


Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år


Sideløbende med budgetopfølgningen arbejdes med dagsordenen "Implementering af budget 2015-2018", hvor udvalgenes budgetmæssige udfordringer opgøres, og der arbejdes med modgående foranstaltninger ift. til at nå målet om budgetoverholdelse.

Udvalgene har haft implementeringssagen på deres møder i november, hvor de har besluttet konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017. Derudover skal udvalgene frem til BO2 2015 arbejde videre med at tilpasse udgifterne til udvalgets budget ift. nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.

Denne budgetopfølgning vil derfor ikke adressere de forhold, som er medtaget i implementeringssagen.

På fagudvalgenes novembermøder præsenteredes nedenstående fordeling af rammebesparelsen vedtaget i budget 2015-2018. Fordelingen er nu eksekveret og fremgår af det korrigerede budget.Fagudvalgsspecifik fremstilling

1. Samlet konklusion:
På Det Tekniske Område er er der følgende ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget samt følgende udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.
Der er i budget 2015 indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2015 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2013 og afregning for 2014 på ca. 11 mio. kr., som der ikke er budgetteret med i 2015.
Byrådet besluttede i 2014 at sætte harmonisering af belysning på de private fællesveje i bero, velvidende at der i 2015 vil være et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr, med mindre Gribskov Kommune via et nyt belysningsudbud får nogle bedre priser.
I budget 2015 er der ikke medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca.6,3 mio. kr.
Der er pr. 1. juli 2014 indgået en ny kontrakt med Prebens Minibusser om befordring inden for Børn & Unge samt aktivitetskørsel inden for Social & Sundhed. Der søges i denne BO om en overførsel på 3,7 mio. kr., der skal neutralisere de økonomiske konsekvenser af den nye kontrakt. Da aftalen kun har løbet i 6 måneder, kan der være en usikkerhed om størrelsen af den årlig besparelse på de 3,7 mio. kr.
Taksterne vedr. byggesagsbehandling er pr. 1. januar 2015 ændret som følge af en ændring af Bygningsreglement BR 10, således at de fremover opkræves på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag.
Folketingets partier har ønsket en mere effektiv opgaveløsning på beredskabsområdet, hvorfor antallet af kommunale beredskabsenheder skal nedbringes fra 86 til maksimalt 20. Der er budgetteret med en besparelse som følge af sammenlægningerne, men sammenlægning med andre kommuner er endnu ikke afsluttet, og det kan betyde at besparelsen ikke bliver realiseret i år.
2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne for Det Tekniske Område.

Veje

Harmonisering af belysning på de private fællesveje:
Gribskov Kommune betaler for belysningen på nogle af disse veje, men ikke på alle. Beslutningen til budget 2011 var, at kommunen skulle overdrage belysningen på de private fællesveje til de grundejere der i dag ikke selv betaler. Forventningen var, at det ville give en besparelse på belysningsdriften på 0,770 mio. kr. i 2013 og 1,606 mio. kr. i 2014 og årene derefter.

Byrådet besluttede i 2014 at sætte harmoniseringsprojektet i bero, velvidende, at der i 2015 vil være et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr, med mindre Gribskov Kommune via et nyt belysningsudbud får nogle bedre priser.

Byrådet har pr. 1. juli 2014 besluttet at opsige aftalen med DONG om levering af udendørs belysning. Arbejdet indebærer, at der forhandles en pris med DONG for overtagelse af anlægget. I princippet omfattes kun den del af anlægget kommunen betaler drift for, men administrationen har anbefalet, at kommunen overtager hele anlægget, d.v.s. også den del af anlægget der står på private fællesveje, hvor grundejerne selv betaler for belysning. Fordelene er, at kommunen ikke med kort frist skal separere anlæggene og at grundejerne ikke kommer i klemme mellem DONG og Gribskov Kommune.

Vejafvandingsbidrag:
Der er i budget 2015 indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2015 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2013 og afregning for 2014, som der ikke er budgetteret med i 2015.

Grønne Områder

Omfatter bidrag til livredningstjenesten, hvor budgettet forventes overholdt

Vand

I budget 2015 er der ikke medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr., ligesom der ikke er taget højde for de efterfølgende driftsomkostninger. Kollektiv trafik og kørsel

Det samlede budgetteret beløb for al kørsel der er samlet under Det Tekniske Område, ligger på ca. 50,5 mio. kr. i 2015. Dette beløb fordeler sig med ca. 26,2 mio. kr. til Busdrift og ca. 24,3 mio. kr. til befordring inden for Børn & Unge samt aktivitetskørsel inden for Social & Sundhed.

I beløbet på 26,2 mio. kr. til busdrift, er der ikke medtaget en evt. efterregulering fra Movia for 2014.

Medens der pr. 1. juli 2014 er indgået en ny kontrakt med Prebens Minibusser om befordring inden for Børn & Unge samt aktivitetskørsel inden for Social & Sundhed. Hvor der med den nye kontrakt er blevet ændret på afregningsmetoden.

Således anses det for muligt at opnå en årlig besparelse indenfor alm. skolebuskørsel på ca. 3,9 mio. kr., beregnet ud fra forbruget i 2013 og den tidligere kontrakt, mod et afregningsgrundlag for skoleåret 2014/2015.

Medens der forventes et årligt merforbrug på ca. 0,2 mio, kr. på aktivitetskørsel indenfor social & sundhedsområdet.

Hvorfor den årlige potentielle besparelse ved den nye kontrakt vs. den gamle kontrakt er på i alt ca. 3,7 mio. kr.

Trafiksikkerhed

Budgettet forventes overholdt

Plan & Byg

Ny opkrævning for byggesagsgebyrer:
Taksterne vedr. byggesagsbehandling er pr. 1. januar 2015 ændret som følge af en ændring af Bygningsreglement BR 10, således at de fremover opkræves på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Med den indbyggede risiko der er ved en sådan ændring, mht. hvorvidt forudsætningerne for såvel tid som timepris holder.

Ligesom er der ikke budgetteret med omkostninger til yderligere udredninger vedrørende placering af et nyt centralt rensningsanlæg.

Beredskab

Kommunerne i hele landet, herunder Gribskov, er netop nu godt i gang med at løse opgaven med at nedbringe antallet af kommunale beredskabsenheder fra 86 til maksimalt 20. Det sker, fordi Folketingets partier har ønsket en mere effektiv opgaveløsning på beredskabsområdet. Da sammenlægning med andre kommuner endnu ikke afsluttet, kan der være en risiko for, at den forventet budget reduktion for budget 2015 på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til 2014 ikke helt bliver indfriet.

Forsyning

Driftsbudgettet på genbrugsstationerne forventes overholdt.

Produktiv Velfærd og realisering af vakante stillinger
I forbindelse med realiseringen af Produktiv Velfærd overføres der i alt ved denne budgetopfølgning 5,6 mio. kr. i 2015 og 6,9 mio. kr. i 2016 og frem, fra vakante stillinger i administrationen. Dette efterlader et behov for en skarp prioritering af administrationens opgaver. Det Tekniske Områdes andel af dette beløb er 1,8 mio. kr.

3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Der ønskes omplaceret:

1,1 mio. kr. i forbindelse med gevinstrealisering på biler, telefoni og digitalisering i 2015 til Økonomiudvalget.

7,8 mio. kr. Vedr. Grønne områder fra Ejendomsrammerne under Økonomiudvalget til Det Tekniske Område í 2015, således at udgifterne til disse er samlet på Det Tekniske Område, hvor de administreres.

3,7 mio. kr. som følge af den forventede årlige gevinstrealisering som følge af indgåelse af den nye aftale på skolebuskørsel 3,9 mio. kr., samt et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. på aktivitetskørsel indenfor social & sundhedsområdet.

1,8 mio. kr. vedr. realisering af vakante stillinger, hvor besparelsen skal tilgå Produktiv Velfærd under Økonomiudvalget.

Gebyr for ejendomsoplysninger
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 blev det besluttet at flytte takster vedrørende ejendomsoplysninger og skatteattester fra Plan- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget, da de hører under Borgerservice, som er en del af de administrative centre under Økonomiudvalget. Det afsatte indtægtsbudget på gebyr for ejendomsattester og oplysningsskemaer på 0,06 mio. kr. mio. kr. årligt i 2015-2019 foreslås derfor overført fra Plan- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


For konkret viden om økonomi i denne sag jf. sagsfremstilling og bilag.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Plan og miljøudvalget:

 1. godkender budgetopfølgning for Det Tekniske Område.
 2. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
Ramme
Omplace- ringer
i kr.
Tillægsbe- villinger
i kr.
Plan & Byg
-1.065.000
Grønne Områder fra Ejendomsrammerne
7.810.600
Kollektiv trafik
-3.700.000
Plan & Byg
57.000
Plan & Byg
-1.785.000

3. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme
2016
2017
2018
2019
Plan & Byg
-1.065.000
-1.065.000
-1.065.000
-1.065.000
Grønne Områder
7.810.600
7.810.600
7.810.600
7.810.600
Kollektiv trafik
-3.700.000
-3.700.000
-3.700.000
-3.700.000
Plan & Byg
57.000
57.000
57.000
57.000
Plan & Byg
-1.933.000
-1.933.000
-1.933.000
-1.933.000Beslutning
1.-3. Tiltrådt
16. Udeservering og landskabsplan, Gilleleje Badehotel
016338 - 2014/26034

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Gilleleje Badehotel v/ Humberto Petersen har gennemført nogle ændringer på ejendommen Hulsøvej 15. Naboerne på Hulsøvej 13 har på den baggrund henvendt sig til Gribskov Kommune.

Ændringerne kan alle ses på bilag 1 og består i følgende:

 1. Affaldscontainere er flyttet
 2. Der er opstillet et mindre, øst-vest-orienteret flethegn, som afskærmning af affaldscontainerne på den nye placering.
 3. Vejarealet er udvidet med en ny vendeplads på ca 30 m², for at give plads til dagrenovationsbilerne.
 4. Der er opført et udhus. Dette udhus er ikke omfattet af naboernes henvendelser om hotellet.
 5. Der foretages udeservering på et areal vest for bygningen

Ejendommen Hulsøvej 15 er omfattet af lokalplan 42.7 Gilleleje Badehotel og ferielejligheder ved Gilbjerghoved.

Naboerne på Hulsøvej 13 påpeger, at der tidligere kun har været tilladt begrænset udeservering i tidsrummet 9 til 15, og kun i sommerperioden. Derudover er de ikke tilfredse med den ændrede placering af affaldscontainerne, da de oplever gener i form af lugt m.m. og støj i forbindelse med afhentning af affald.

Naboerne har desuden gjort administrationen opmærksom på, at der i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, aldrig er blevet fremlagt den påkrævede beplantningsplan til godkendelse, ligesom de ikke mener, at der er givet endelig tilladelse til udeservering mod vest. De nummererede ændringer udgør sammen med ovenstående problemstilling om beplantning en samling stridspunkter mellem de to parter. Samtlige klagepunkter er forsøgt samlet i bilag 2, hvor hver parts holdning er tilkendegivet, sammen med administrationens vurdering af hvert enkelt punkt.

De fulde kommentarer fra naboen Hulsøvej 13 kan ses i Polar sags nr 2014/26034 dok nr 005, 006 og 018.
De fulde kommentarer fra Gilleleje Badehotel kan ses i Polar sags nr 2014/26034 dok nr 002, 003, 004 og 019.

Administrationen har gennemført syn på begge ejendomme den 13.06.2014. Den 11.09.2014 besøgte fungerende udvalgsformand Susan Kjeldgaard og administrationen begge ejendomme og mødtes med såvel naboen i nr 15, som Humberto Petersen fra hotellet.

Administrationens samlede vurdering
Gilleleje Badehotel er beliggende i et sommerhusområde, og skal kunne sameksistere med omgivelserne, samtidig med, at der drives hotel- og restaurationsvirksomhed på ejendommen. Nedenfor gennemgås de enkelte forhold.

Udeservering
Der bør kræves udarbejdet en støjrapport for udeservering, der afdækker, hvorvidt det er muligt at have udeservering på den vestlige del af ejendommen, uden at overskride Miljøstyrelsens Vejledende Grænseværdier for Støj. Rapporten skal udarbejdes af et akkrediteret firma. Såfremt rapporten slår fast, at der skal udføres tiltag for at sikre overholdelse af støjgrænserne, skal disse tiltag udføres, inden der kan finde udeservering sted. Hvis rapporten viser at det er muligt at lave støjbegrænsende tiltag, så støjgrænserne overholdes, er der efter administrationens vurdering ikke lovmedholdeligt at nægte udeservering, hvis ellers de støjbegrænsende tiltag kan tillades og bliver gennemført.

Manglende landskabsplan
Det oprindelige krav om beplantningsplan opstod i forbindelse med den politiske vedtagelse af lokalplanen, og er formuleret i lokalplanens § 9 stk 1:

"Indenfor lokalplanområdet skal der udarbejdes en landskabsplan der redegør for anvendelsen af de ubebyggede arealer, herunder arealerne indenfor strandbeskyttelseslinien med hensyn til afskærmning, beplantning, belysning, befæstede arealer mm [.....] Planen skal godkendes af Kommunen. Arealerne skal fremstå naturskønne og i harmoni med det omliggende kystlandskab".


Der er ved politisk behandling i 2002, vedtaget en beplantningsplan for skelzonen mellem Hulsøvej 13 og 15, som ikke dækker resten af ejendommen Hulsøvej 15. Den vedtagne beplantningsplan er aldrig udført, men er efterfølgende erstattet af det nuværende raftehegn mellem de to ejendomme.

Manglen på landskabsplan er blevet tydelig med henvendelsen fra Hulsøvej 13, idet en landskabsplan kunne have været et godt sted for definition af udeserverings- og opholdsarealer.

Etablering af vendeplads
Den etablerede vendeplads er efter administrationens vurdering ikke i strid med lokalplanen, og kan derfor ikke nægtes godkendt, men bør indgå som et element i udarbejdelsen af landskabsplanen. Etablering af vendepladsen kræver ikke tilladelse efter Privatvejsloven.

Ny placering af affaldscontainere
Flytningen af affaldscontainerne vurderes ikke at være i strid med lokalplanens bestemmelser. Såfremt dagrenovationsfolkene gentagne gange konstaterer at containerne er overfyldte, vil der blive opstillet en ekstra container for ejers regning. Til orientering er støj fra indsamling af dagrenovation ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Placeringen af containerne kræver ikke tilladelse efter Privatvejsloven.

Udhus
Det nævnte udhus har ikke givet anledning til henvendelser og er ikke i strid med lokalplanen eller byggelovgivningen.


Lovgrundlag
Planloven LBK nr 587 af 27/05/2013
Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 879 af 26/06/2010
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010
Affaldsbekendtgørelsen BEK nr 1309 af 18/12/2012
Privatvejsloven LOV nr 1537 af 21/12/2010

Økonomi


Miljøforhold
Der er redegjort for støjforhold i teksten ovenfor.

Høring
Begge parter er hørt i forbindelse med administrationens udarbejdelse af dagsorden til Plan- og Miljøudvalget.

Bilag
Bilag 1: Hulsøvej 15 Illustration af ændrede dispositioner PMU 16.02.2015 sags nr 2014/26034 dok 021
Bilag 2: Hulsøvej 15 Opsamling af diskussionsemner PMU 16.02.2015 sags nr 2014/26034 dok 022


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at der kræves udarbejdet en støjrapport for udeservering på den vestlige del af ejendommen, udført af et akkrediteret firma,
 2. at tiltræde, at Gilleleje Badehotel pålægges at få udarbejdet en landskabsplan, til godkendelse i Plan- og Miljøudvalget,
 3. at tiltræde, at etablering af vendeplads i grundens sydvestlige hjørne tages til efterretning i forhold til lokalplanens bestemmelser, samt
 4. at tiltræde, at den nye placering af affaldscontainerne tages til efterretning i forhold til lokalplanens bestemmelser.Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Udvalgsformanden bemyndiges til at godkende landskabsplanen

3. - 4. Tiltrådt

17. Lovliggørelse af 7 m² til beboelse på 1.sal, A.W.Holmsvej 10, matr. nr. 3 gm Gilleleje By, Gilleleje, 3250 Gilleleje.
016278 - 2014/20610

Sagsfremstilling
Lovliggørelse af 7 m² til beboelse på 1.sal, A.W.Holmsvej 10, 3250 Gilleleje.

Planforhold
Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Ejendommen er omfattet af kommuneplan 2013-2025. Beliggende i distrikt Gilleleje og omfattet af rammebestemmelserne for 2.B.01, hvor det fremgår, at der kan opføres bygninger i max. 1½ etage eller 8,5 m.

Kommunalbestyrelsen kan, med hjemmel i planloven § 12, nedlægge et forbud mod bebyggelse i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.

Historie
Ved byggetilladelse af 31-03-2003 ændrede ejendommen anvendelse fra sommerhus til helårsbeboelse og tillod etablering af tagterrasse på 7 m².

Gribskov Kommune modtog henholdsvis den 27-03-2014 og den 08-04-2014, meddelelse om, at byggeri på ejendommen pågår. Så vidt administrationen kan vurdere, er tilbygningen færdiggjort, i hvert fald udvendigt.

Ved brev af 07-05-2014 bad administrationen, ejer redegøre for byggearbejdet og der har efterfølgende været dialog om sagen og om fremsendelse af yderligere materiale.

I ansøgningen argumenterer ansøger bl.a. med at:

 • tilbygningen har en beskeden størrelse, 7 m²
 • bebyggelsen lille areal(etage/boligareal) på ca. 46 m² og højde på ca. 5 m


Ift. tagterrasse er indsigtsforholdene til naboer forringet med etableringen af 1. sal.
Der er ingen indblik til nabo mod øst.
Mod vindue i vestfacade er afstanden til nabobebyggelsen ca. 12 m og fra vindue i sydfacade ca. 30 m.

Nabo mod vest er indforstået med, at 1. salen er etableret. Erklæring er vedlagt ansøgning.

I området er praktisk talt alle bebyggelser opført i 1 eller 1½ plan.

Tilbygningen er i overensstemmelse med reglerne i BR10

Administrationens vurdering
Der er tale om en mindre tilbygning til en i forvejen beskeden bebyggelse. Det er administrationens vurdering, at omfang og nabogener er så beskedne, at det ikke er relevant at nedlægge forbud jf. planloven § 12 mod byggeriet.

Lovgrundlag
Bygningsreglement 2010, jf. byggelov, LBK nr.1185 af 14/10/2010
Kommuneplan 2013-2025, jf. planlov, LBK nr. 587 af 27/5/2013

Økonomi


Bilag
A.W.Holmsvej 10, Ansøgning med tegningsmateriale PMU 16-02-2015 dok. nr 2014/20610 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at der meddeles en lovliggørende byggetilladelse til det gennemførte byggearbejde.Beslutning
For: G (1), O (1), V (3)
Imod: A (2)
Indstillingen tiltrådt.

18. Sophienlund Alle 2, landzonesag: Indretning af 7 ferielejligheder i gl. driftbygning
003202 - 2014/36968

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om landzonetilladelse til at indrette 7 ferielejligheder i en overflødig driftsbygning.

Det ansøgte kan anbefales, da det vurderes at være i overensstemmelse med planlovens lempelige praksis om mulighed for indretning af op til 10 ferielejligheder i tidligere driftsbygninger.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen har et areal på knap 1 ha og er ikke landbrugsnoteret. Den har gennem mange år været ejet og drevet i sammenhæng med naboejendommen Sophienlund Alle 4, hvorpå der ligger stuehus og øvrige driftsbygninger. Bebyggelsen på Sophienlund Alle 2 består ifølge BBR af den pågældende svinestald på 928 m², der ønskes ombygget, samt en anden svinestald på 707 m², opført i tilknytning til landbrugsdriften på naboejendommen.

Jf kommuneplanen er området udpeget som værdifuldt kulturmiljø, og ejendommen er beliggende i et potentielt naturbeskyttelsesområde. Ejendommen ligger umiddelbart op til Gilleleje Golfklub, hvis arealer er kommuneplanlagt som rekreativt område. Ejendommen er i øvrigt omgivet af dyrkede markarealer, med hegnsplantninger og stor terrænstigning mod vest og nordøst. Ferle er i kommuneplanen udpeget som en landsby, men områdets struktur opfattes reelt som enkelte fritliggende gårde.

Beskrivelse af projektet
Der søges om landzonetilladelse til at indrette 7 ferielejligheder i en tidligere svinestald, der er overflødig for landbrugsdriften. Projektet indebærer således en indre ombygning til lejligheder, samt lovliggørelse af allerede foretagne ydre ændringer med isætning af en mængde døre og vinduer.

Lejlighederne indrettes i bygningens stueplan, hver med et areal på mellem 60 og 100 m2. Der er herudover 3 mindre rum, som skal anvendes til værksted og depot. Tagetagen udnyttes ikke. Da det er en tidligere svinestald, bliver der jf. tegningsbilag tale om et ændret udtryk af bygningen på grund af de mange glasdøre i både facader og gavle. Dog fremstår bygningen fortsat med den oprindelige bygningskrop og uden ændringer i tagfladen.

Naboorientering
Ansøgningen har været i naboorientering i 14 dage. Der er indkommet bemærkninger fra 1 nabo, som påpeger, at området ikke kan bære en så stor mængde af nye ferielejligheder. Det menes at være i strid med områdets karakter og vil ikke kunne indpasses i landskabet eller bygningen uden forringelse af kulturmiljø og landskab. Der henvises til fastholdelse af den skarpe grænse mellem by og land, samt at en senere ejer vil kunne opdele bygningen i ejerlejligheder og anvende dem til helårsbeboelse idet det er opfattelsen, at kommunerne ikke regulerer dette ved kontrol. Dog har naboen samtidig præciseret, at såfremt der kan findes en løsning med evt. tinglysning af, at ferieboligerne fastholdes til ferieformål, har han ikke noget imod den foreslåede ombygning og anvendelse.

Ansøger har hertil svaret, at det understreges, at der er tale om lejligheder alene til ferieformål.

Vurdering og anbefaling
Ud fra ovenstående bør der gives landzonetilladelse til det ansøgte.

Det ansøgte medfører en udnyttelse af en eksisterende bygning, og de synlige ydre ændringer vurderes at være underordnede, idet bygningen ligger sammen med et større kompleks af udlænger på de to ejendomme i samdrift, tilbagetrukket fra vejen og i øvrigt skærmet af bygninger såvel som terræn og beplantning mod naboarealer. Der er i dag en mængde trafik til naboejendommen med golfklub og tihørende stort parkeringsareal. Der vurderes at kunne ske udnyttelse som ansøgt uden væsentlig påvirkning af omgivelserne, samtidig med at der skabes lokale muligheder for samspil med det eksisterende område til fritidsformål.

Med vilkår om, at boligerne skal fastholdes til ferieformål og som én ejendom uden opdeling i ejerlejligheder, tilgodeses de forhold, som er påpeget under naboorienteringen. Et sådant vilkår er i øvrigt i overensstemmelse med planlovens intentioner om begrænsning af nye helårsboliger i landzone. Vilkåret skal tinglyses på ejendommen.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


Økonomi


Høring
I henhold til planlovens § 35 stk 4 har sagen været i 14 dages naboorientering. Der er indkommet bemærkninger fra 1 nabo jf. sagsfremstillingen.

Bilag
Bilag 1: Ferle Oversigtskort PMU 160215 Dok.nr. 2014/36968 020
Bilag 2: Ferle Plan og facader PMU 160215 Dok.nr. 2014/36968 021


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives landzonetilladelse til indretning af de ansøgte ferielejligheder, og
 2. at der stilles vilkår om, at boligerne skal fastholdes til ferieformål og som én ejendom uden opdeling i ejerlejligheder.Beslutning
1.-2. Tiltrådt

19. Gillelejevej 16 - udstykning og opførelse af beboelse i landzone
003687 - 2013/19914

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12.01.2015 at udsætte denne sag med henblik på forudgående besigtigelse på ejendommen den 16.02.2015 forud for udvalgsmødet.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om landzoneafgørelse.

Gribskov Kommune har den 14.06.13 modtaget ansøgning om udstykning og opførelse af nyt enfamiliehus på Gillelejevej 3, der hører til ejendommen Gillelejevej 16. Der er den 31.10.14 givet afslag på landzonetilladelse till det ansøgte. Efter Plan- og Miljøudvalgets ønske forelægges sagen hermed for udvalget med henblik på fornyet sagsbehandling.

Ansøgningen
Der søges om opførelse af en ny bolig på en fritliggende matrikel, beliggende adskilt fra ejendommens nuværende bolig og driftsbygninger.

Det er i maj 2013 på forespørgsel tilkendegivet overfor ansøger, at der ikke kunne forventes tilladelse til den ønskede udstykning og bebyggelse, med henvisning til planlovens praksis. Her blev oplyst, at vi dog kunne foretage en konkret vurdering ud fra en egentlig ansøgning, men at der ikke er tale om en egentlig byggeret.

Der blev efterfølgende ansøgt på ny, herunder fremsendt konkret materiale den 14.07.14. Der søges om opførelse af en bolig på knap 250 m2 sammensat af mindre volumener for at få bygningen ned i skala. Den placeres med en 16 m facade mod Gillelejevej, men tilbagetrukket i forhold til de to nabobeboelser.

Ansøgningen begrundes bl.a. med, at bebyggelsen vil kunne indpasses i eksisterende række af huse langs Gillelejevej, og at der er tale om landsbykarakter. Der henvises generelt til kommuneplanens intentioner med landsbyer, til klagenævnspraksis om huludfyldning samt til andre afgørelser i kommunen om bebyggelse i landzone.

Ejendommen
Ejendommen Gillelejevej 16 består af matriklerne 1 n, Kirke Esbønderup by, Esbønderup samt 30 t, Haregab, Esbønderup (benævnt Gillelejevej 3), som ligger fysisk adskilt fra hinanden med ca. 370 m afstand. Ejendommen er landbrugsnoteret. Den samlede ejendom er på ca. 5,6 ha, hvoraf matr.nr. 30 t har et areal på ca. 1,5 ha. Matr. nr. 1 n rummer flere bygninger, inkl. beboelse, mens matr. nr. 30 t er ubebygget (fraset et læskur på 60 m2).

Matr. nr. 30 t ligger lidt udenfor landsbyen Haregab. Grunden grænser op til Gribskov mod de syd- og vestlige sider, og ligger samtidig midt i en række på fire mindre grunde ud til Gillelejevej. Denne række af grunde er adskilt fra Haregab, der i sin helhed ligger øst for Gillelejevej. Øst for vejen ligger endvidere et større, åbent græsningsareal, der heller ikke er en del af landsbyen. Hele ejendommen er omfattet af skovbyggelinjen.

Vurdering og anbefaling
I denne sag er der ikke afgørende argumenter for at fravige den restriktive praksis om ikke at tillade opførelse af ny beboelse i landzone. Her er der ikke tale om en lokal praksis i Gribskov Kommune, men derimod en praksis der følger lovgivningen, dens baggrund, bemærkninger og vejledning, samt konkrete afgørelser. En bolig nr. 2 på en ejendom i landzone tillades alene, hvor det kan indpasses i eksisterende overflødig driftsbygning, som aftægtsbolig eller som medhjælperbolig. Den ansøgte bolig vil derfor kræve en udstykning til boligbebyggelse, hvilket ikke bør imødekommes, da der ikke er væsentlige forhold, der taler for det ansøgte.

Det bemærkes, at øvrige tilladelser til ny bebyggelse, som ansøger henviser til, alle ligger indenfor det lokalplanlagte område for Haregab, hvorfor ejendommene ikke er sammenlignelige med parcellen på Gillelejevej 3.

Ansøger henviser i ansøgningen til et princip om huludfyldning. Grunden ligger dog ikke indenfor en afgrænset landsby, ligesom der ikke ses at være tale om en samlet bebyggelse med landsbypræg, hvilket efter planlovens praksis normalt er det, der i visse tilfælde kan berettige til en huludfyldning.

Matr.nr. 30 t ligger som en del af en mindre række på fire huse langs Gillelejevej, hvilket dog ligeledes ikke anses for at være en række af en sådan karakter, at det berettiger til en huludfyldning. Der henvises til, at der gælder en særlig restriktiv praksis for opførelse af boliger umiddelbart udenfor en landsby eller bygrænse.

Der ses således ikke at være tilstrækkelig begrundelse for, at 'rækken' af huse, som grunden indgår i, adskiller sig væsentligt fra de øvrige små klynger af huse i området. Som følge heraf vurderes det, at sagen ikke bør vurderes anderledes end øvrige tilfælde, hvor der er tale om en mindre husrække i det åbne land. En tilladelse til byggeri på grunden ville dermed ud fra et lighedshensyn åbne for en generel praksis om byggemuligheder.

Der bør således lægges vægt på, at landzonebestemmelsernes almene formål om at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land følges, og at der ikke gives landzonetilladelse til udstykning og dermed gives afslag på opførelse af den ansøgte nye boligbebyggelse.

Det bemærkes, at såfremt sagen skal fremmes, vil den blive sendt i naboorientering, og endvidere skal det afklares ved en konkret vurdering, hvorvidt der kan gives tilladelse til at skabe en ny overkørsel fra Gillelejevej til betjening af en bolig dette sted.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi


Høring
Såfremt Plan- og Miljøudvalget beslutter at se positivt på sagen, vil den skulle sendes i 14 dages naboorientering forud for endelig beslutning.

Bilag
Bilag 1: Gillelejevej Oversigtskort PMU 120115 (Dok nr. 2013/19914 023)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives afslag på det ansøgte.Beslutning
For: G (1) og A (2)
Imod: O (1) og V (3)

O og V stillede ændringsforslag.
Sagen sendes i naboorientering og genoptages herefter i udvalget.
For: O (1) og V (3)
Imod G (1) og A (2)
Ændringsforslag tiltrådt.

20. Jagthundetræning på ejendommen Østvej 15, 3230 Græsted
013173 - 2014/22688

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om landzonetilladelse til det ansøgte.

Gribskov Kommune har den 13.06.14 modtaget en ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til etablering af "Retrieverracens jagthundetræning" på græsarealerne tilhørende ejendommen Østvej 15, samt evt. til et mindre udsalg af diverse jagthundetræningstilbehør, hundefoder og broderi på jagtudstyr.

Ansøgningen
Der søges om lovliggørende landzonetilladelse til at drive jagttræning
målrettet hunderacen Retriever på ejendommen Østvej 15, hvor ansøger tillige bor. Træningen vil komme til at foregå på ejendommens græsarealer ca. 100 m nord for ejendommens bolig.

Træningen vil komme til at foregå inden for følgende perioder og tidsrum:

 • mandag til fredag fra kl. 10-16, individuelle træningslektioner
 • 01.04-30.09 tirsdag og torsdag kl 18-20, holdtræning
 • 01.10-31.03 lørdag og søndag kl. 10-16, holdtræning
 • 6 gange om året: træningsseminar á 4 timer


Ejer oplyser, at der på træningsholdene max. vil være 4 kursister pr. træningslektion. Alle jagttrænings-kursister træner altid kun med 1 hund ad gangen.

Da der er tale om jagthundetræning kan der lejlighedsvis forekomme attrapskud fra træningspistoler og/eller anvendelse af træningsmaskiner, som ansøgerne har tilladelser til. Træningskastemaskinerne er manuelt betjent og afstedkommer derfor ingen støj. Der vil ikke blive opstillet nogen form for faste effekter til hundetræningen.

Træningspistolen er en signalpistol, 6 mm, og den vil blive brugt et par gange om ugen, - både i dag- og aftentimerne samt weekenderne i de ovenfor anførte tidsrum. Der vil max. blive affyret 6-8 skud pr. hund til at agere jagt. Træningspistolen udløser mellem 60 og 70 DB. Ejer oplyser, at en tilsvarende pistol vil kunne anvendes indendørs ved fx. svømmestævner.

Retriever jagttræningen vil også være for hvalpe og unghunde, -til dette formål forefindes et indhegnet græsareal nordvest for ejendommens bygninger.

Salg af hundetræningstilbehør- og foder, vil kun foregå, når der er hundetræning. Foder vil blive opbevaret i en container, der opsættes i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger.

Ejer oplyser, at der er parkeringsmuligheder langs med og øst for den private indkørsel til ejendommen samt at der ikke vil forekomme anden belysning på ejendommen, ud over den almindelige form for belysning man kan forvente på en privat ejendom.

Ejendommen er ikke specielt synlig fra offentlig vej og ejer oplyser, at der ikke vil forekomme nogen form for skiltning ud til offentligheden.

Ejendommen
Ejendommen ligger i landzone og består af én enkelt matrikel, matr. nr. 5g Kirke Esbønderup By, Esbønderup.

Ejendommen er mod vest afgrænset af en omfattende plantagelignende beplantning, tilhørende Østvej 12A. Mod øst er afgrænsningen ligeledes forholdsvis tæt og markant, -dog med enkelte ophold i beplantningen ind mod ejendommen Østvej 17. Ejendommen grænser mod syd op til Østvej ud til hvilken, der ligger enkelte private ejendomme samt Tingbakkeskolen. Mod nord støder ejendommen op til det åbne land/dyrkede marker.

Hele matriklen er sammen med et større område udpeget som Bevaringsværdigt Landskab.

Nabo-orientering
Ansøgningen har været sendt i nabo-orientering i 14 dage og der er indkommet bemærkninger fra nabo mod øst (Østvej 17) og vest (Østvej 12 A).

Generelt set er naboerne positivt stillet overfor initiativer som det ansøgte i lokalområdet, dog giver nr. 17 udtryk for bekymring omkring antallet af hunde, tidspunkterne aktiviteterne kommer til at foregå på samt attrapskuddene. Der er fra nr 12 A ønske om hegning, så hundene ikke, mod forventning, løber uden for ansøgers matrikel og bliver til gene for ejers færden på dennes egen ejendom samt evt øver skade på råvildt og andet vildt.

I nabo-orienteringsperioden samt efterfølgende, har ansøger haft en positiv og oplysende dialog med naboerne. Bl.a. oplyser ansøger, at de oplyste tidrum indikerer de ydertider inden for hvilke aktiviteterne kan foregå, således at kursisterne gives mulighed for selv at vælge et tidspunkt inden for den angivne tidsramme. Ansøger har ikke forventning om, at tidsrammen udfyldes maximalt, da der er tale om et fritids/hobbyerhverv.

Angående attrapskuddene oplyser ansøger, at der ikke vil være attrap-skud i dagtimerne på hverdage, kun på holdtræningerne, der ligger enten lørdag eller søndag i vinterperioden eller tirsdag og torsdag aften i sommerperioden. Skuddene vil altid forgå i nordenden af ejendommen, ca. 100 m nord for ejendommens bebyggelser.

Ansøger ønsker at vise hensyn og vil derfor informere nr. 17 og hans udlejere, når der anvendes attrap-skud på træningsholdene i sommerperioden.

Vurdering og anbefaling
Det vurderes hermed, at hverken ansøgningen eller nabo-bemærkningerne giver anledning til at ændre på de ansøgte tidsrum, antal hunde, brug af attrappistol mv. Der lægges vægt på, at de angivne tidsrum mv. er et udtryk for et absolut maksimum i forhold til, hvad der reelt set forventes at være af aktivitet forbundet med hundetræningen, samt at mulighederne ikke forventes at blive udnyttet fuldt ud.

Der lægges vægt på, at der er skabt en god dialog mellem ansøger og naboer samt at ansøger tager hensyn ved bl.a. at advisere naboen i nr. 17 forud for brug af attrappistol.

I forhold til nr. 12 A´s bemærkning omkring hegning, ses dette at være et forhold, der er relevant at efterkomme, da naboerne bør have sikkerhed for uforstyrrethedegne matrikler.

Det anbefales derfor, at der gives landzonetilladelse til det ansøgte, men på vilkår af, at der opsættes hegn omkring hele ansøgers matrikel, matr. nr. 5 g, alternativt omkring selve træningsarealet. Hegningen skal etableres i et diskret, "gennemsigtigt" materiale med en højde, der hindrer hundene i at springe over. Der foreslås hegning med grovmasket trådnet i en højde på 1.20 m. Endvidere anbefales et vilkår om, at salg af træningstilbehør og foder begrænses til at ske i tilknytning til træningslektioner, således at der ikke etableres egentlig butik på stedet.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (Planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune.


Økonomi


Høring
Ansøgning om etablering af Retrieverracens jagthundetræning mv. har været sendt i nabo-orientering i 14 dage fra den 01.12.14. Der indkom 2 bemærkninger til ansøgningen. Se sagsfremstilling ovenfor.


Bilag
Bilag 1: Oversigtskort PMU 160215 Dok.nr. 2014/22688 043
Bilag 2: Østvej 15 kort PMU 160215 Dok.nr. 2014/22688 044


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at

 1. der gives landzonetilladelse til etablering af "Retrieverracens jagthundetræning" på græsarealerne tilhørende ejendommen Østvej 15,
 2. der som vilkår stilles, at der opsættes et hegn på 1.20 m omkring hele ansøgers matrikel, matr. nr. 5 g, alternativt omkring selve træningsarealet, samt at
 3. der gives landzonetilladelse til et mindre udsalg af diverse jagthundetræningstilbehør, hundefoder og broderi på jagtudstyr i tilknytning til træningslektionerBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Udgår
 3. For: A (2), G (1), V (3)

Imod: O (1).
Indstilling tiltrådt.

21. Orientering om LAG Halsnæs-Gribskov Udviklingsstrategi
01.00G00 - 2014/49476

Sagsfremstilling
Sagen blev 19. januar 2015 forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) til orientering. ETU tog sagen til efterretning, men anbefalede samtidigt at sagen sendes i forløb til Økonomiudvalget (ØU) via Plan- og Miljøudvalget (PMU), med anbefaling om at der træffes beslutning i sagen.

Administrationen konstaterer, at der på ETU mødet blev drøftet to forhold; det faglige indhold af LAG Halsnæs-Gribskovs udviklingsstrategi og Gribskov Kommunes støtte og økonomiske mellemværende med LAG Halsnæs-Gribskov i forbindelse med den lokale aktionsgruppes etablering og opstart.

Administrationen har med baggrund i de faglige og økonomiske drøftelser vurderet, at udviklingsstrategien, med de rettelser der er tilført strategien af LAG bestyrelsen forud for strategiens indsendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den 1. februar 2015, og efter at sagen har været forelagt ETU, alene fremføres som efterretningssag for PMU med fokus på det faglige indhold i udviklingsstrategien.

Administrationen vil, med baggrund i ETU's beslutning, indstille til ØU om at træffe beslutning om Gribskov kommunes støtte og økonomiske mellemværende med LAG Halsnæs-Gribskov.
Sagsfremstilling til Erhvervs- og Turismeudvalget 19. januar 2015
LAG Halsnæs-Gribskov blev stiftet den 17. september 2014, som den eneste lokale aktionsgruppe i Nordsjælland. Aktionsgruppen er et partnerskab mellem borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og lokale myndigheder. Gribskov Kommune er repræsenteret i LAG-bestyrelsen ved byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen (DF) og Morten Rohde Klitgaard (G).

Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter offentliggjorde den 22. august 2014 bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 - 2020. LAG Halsnæs-Gribskov er her pålagt at udarbejde en udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategien med tilhørende situationsbeskrivelse er vedhæftet som bilag til denne indstilling.

Det fremgår af LAG-bekendtgørelsens §11, stk. 7: "Regionsrådet i den pågældende region, det regionale vækstforum i den pågældende region og den berørte kommune, de berørte kommuner eller Bornholms Regionskommune godkender inden for en frist af 14 dage, at strategien er i overensstemmelse med henholdsvis de regionale udviklingsstrategier og erhvervsudviklingsstrategier."

Borgmester Kim Valentin og kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen har den 12. januar 2014 modtaget anmodning fra LAG Halsnæs-Gribskov om i overensstemmelse med bekendtgørelsen at give LAG Halsnæs-Gribskov en tilbagemelding.

Bestyrelsen vil på møde den 28. januar 2015 færdiggøre strategien med baggrund i de tilbagemeldinger, som bestyrelsen modtager fra de høringsberettigede parter.

Frist for indsendelse af udviklingsstrategien til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for endelig godkendelse er den 1. februar 2015.

Sagsfremstilling til Plan- og Miljøudvalget 16. februar 2015
Med baggrund i de høringssvar, som LAG Halsnæs-Gribskov har modtaget fra de høringsberettigede parter, har den lokale aktionsgruppe på bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 endeligt færdiggjort udviklingsstrategien, og denne er 1. februar 2015 sendt til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Udviklingsstrategien med tilhørende situationsbeskrivelse er vedlagt som bilag sammen med Gribskov Kommunes administrative høringssvar.

Administrationen vurderer, at LAG Halsnæs-Gribskov har lyttet til de vejledende bemærkninger, som Gribskov Kommune i sit høringssvar har givet udviklingsstrategien med på vejen.


Lovgrundlag
Gribskov Kommuneplan 2013 - 25
Bekendtgørelse nr. 627 af 08/08/2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 - 20.

Økonomi
Gribskov Kommune har sammen med Halsnæs Kommune stillet en midlertidig koordinator til rådighed for den lokale aktionsgruppe i det omfang der er brug for administrativ og strategisk hjælp. Kommunerne har over for LAG Halsnæs-Gribskov for 2014 faktureret 75 timer fra Halsnæs Kommune og 50 timer for Gribskov Kommune. Det er mellem kommunerne og LAG Halsnæs-Gribskov aftalt, at kommunerne i en vis udstrækning, og på honoreringsbasis, står til rådighed for LAG-bestyrelsen i perioden frem til foreningens ansættelse af koordinator, hvilket forventes afklaret senest 1. april 2015.


Bilag
Bemærkning til Plan- og Miljøudvalget 16. februar 2015
Udviklingsstrategi og situationsbeskrivelse fremstår vedlagt i endelig udgave, og er således ikke identisk med det udkast, som ETU blev forelagt på møde 19. januar 2015.

Bilag LAG Halsnæs-Gribskov Udviklingsstrategi og situationsbeskrivelse PMU 16022015 2014/49576 003
Bilag LAG Halsnæs-Gribskov administrativ godkendelse af udviklingsstrategi 29012015 PMU 16022015 2014/49576 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tage LAG Halsnæs-Gribskov Udviklingsstrategi og situationsbeskrivelse til efterretning


Plan- og Miljøudvalget besluttede under godkendelse af dagsordenen at ændre punktet til et beslutningspunkt.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning 19. januar 2015

 1. Taget til efterretning sagen sendes videre til PMU og ØU som beslutningspunkt


Fraværende: Jørgen Simonsen, Lone Møller, Anders Gerner Frost


Beslutning
Udvalget bakker op om LAG- samarbejdet, men kan ikke tilslutte sig SWOT- analysens betragtninger om traditionelt og intensivt landbrug.

A (2) undlod at stemme.


Efterretningssager

22. Ny lokalplan for REMA 1000 i Vejby
026398 - 2015/03859

Sagsfremstilling
Sagen forelægges med henblik på at orientere udvalget om bortfald af lokalplanen for ejendommen Tisvildevej 4, REMA 1000 i Vejby.

Plan- og Miljøudvalget har tidligere meddelt dispensation fra den eksisterende lokalplan for ejendommen. Dispensationen blev meddelt i forbindelse med en byggetilladelse, hvorved butikken blev udvidet.

I forbindelse med behandlingen af en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over dispensationen, har administrationen konstateret, at den oprindelige lokalplan ikke er gældende. Årsagen er, at lokalplanens endelige vedtagelse ikke er offentlig bekendtgjort i pressen indenfor 8 uger, jf. planlovens dagældende bestemmelser.

Lokalplanen blev udarbejdet af daværende Helsinge Kommune med henblik på, at der kunne opføres en ny dagligvareforretning hvor der dengang lå en mindre købmandsbutik. Det var vurderingen på det tidspunkt, at byggeriet var lokalplanpligtigt. Det er på den baggrund administrationens vurdering, at bortfaldet af lokalplanen må anses som en væsentlig retlig mangel ved de byggetilladelser, der er givet til dagligvareforretningen.

Administrationen vurderer derfor, at der bør udarbejdes en ny lovliggørende lokalplan for ejendommen. Administrationen har ikke foretaget vurdering af, om et tilsvarende nyt byggeri på ejendommen ville være lokalplanpligtigt.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget på mødet i marts med henblik på, at udvalget træffer beslutning om udarbejdelse af en ny lokalplan.

Lovgrundlag
Planloven LBK nr 587 af 27/05/2013

Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Tiltrådt


23. Orientering om udbud af rådgiverydelse i forbindelse med udviklingsprojekt tilknyttet Områdefornyelse Græsted i bevægelse
01.00G00 - 2014/50229

Sagsfremstilling
Følgende punkt er også oprettet som enslydende dagsordenstekst til møde i Teknisk Udvalg d. 18.02.2015.

Indledning
Som led i arbejdet med områdefornyelsesprojektet 'Græsted i bevægelse' er der ansøgt puljer om supplerende midler. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fra deres pulje til forsøg- og udvikling i byfornyelsen givet tilsagn om midler til et udviklingsprojekt knyttet til områdefornyelsesprojektet. Puljen havde i 2014 et tema om at styrke fællesskaber i byudviklingen og Gribskov Kommune ansøgte om midler til delprojektet Knudepunkter og sammenhænge. Til udviklingsprojektet er der tildelt kr. 885.000,- til rådgiverbistand. Puljen dækker ikke anlæg og udgifter til kommunal drift. På grund af tilsagnets størrelse udbydes opgaven i offentligt udbud. Udviklingsprojektet har en varighed fra januar 2015 til maj 2016. Dagsordenpunktet er orientering om udbuddets indhold og proces.

Udviklingsprojektet
Projektet bygger på det arbejde som borgergruppen, der arbejder med delprojektet Knudepunkter og Sammenhænge, står for. Gruppen arbejder med at skabe gode forbindelser mellem byens aktive områder, og arbejder med blandt andet løberuter og kulturruter, samt at styrke forbindelsen mellem byen og eventpladsen og Nordsjællands veterantog.
Udviklingsprojektet kan med rådgiverbistand være med til at konkretisere og styrke de ideer borgergruppen arbejder med. Som en del af udviklingsprojektet skal rådgiverne udvikle et koncept og en metodisk tilgang for denne type byudvikling, til inspiration for andre tilsvarende byer og områder. Græsted ses i den forbindelse som et godt eksempel på en mindre by, hvor hovedgaden har mistet sine primære aktiviteter, men hvor der er potentiale for at skabe andre gode forbindelser gennem byen. Der findes mange andre byer af Græsteds type og karakter og projektet kan være med til at vise Græsteds udviklingspotentialer som et godt eksempel for andre.

Udbudsprocessen
Udviklingsprojektet er sendt i omvendt udbud, hvor der, for et fast beløb, skal beskrives hvordan opgaven tænkes løst. Med udgangspunkt i den projektbeskrivelse, der indgår i ansøgningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal tilbudsgiver give en beskrivelse af hvordan processen tænkes realiseret. Der er i udbudsmaterialet lagt særlig vægt på at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med borgerinddragelse og skal konkretisere hvordan de vil samarbejde med borgerne i Græsted. Derudover lægges der særlig vægt på faglige kompetencer og erfaring med proceshåndtering og konceptudvikling.

Tilbud skal indsendes senest 02.03.2015. Tovholder for Knudepunkter og sammenhænge samt en repræsentant for Græsted Borgerforenings bestyrelse, er tilknyttet vurderingen af indkomne tilbud. Administrationen antager de bydende og udvælger rådgiver. Valg af endelig rådgiver forventes at ske medio marts.


Økonomi
Som egenfinansiering deltager Gribskov Kommune med det antal timer administrationen deltager med i delprojektet samt 230.000 kr fra områdefornyelsesprojektet til anlæg.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og miljøudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt.


24. Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet for 2015 - i høring.
09.08P00 - 2015/02029

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Plan- og Miljøudvalget til efterretning.
Regionsrådet har d. 16. december 2014 tiltrådt Region Hovedstadens udkast til oversigt over regionens planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet for 2015 og nærmeste år (se bilag), der herefter annonceres i offentlig høring, på Region Hovedstadens hjemmeside.

Denne offentliggørelse, om høring af indberetningen af den planlagte offentlige indsats efter jordforureningsloven, er lovpligtig. Gribskov Kommune orienterer derfor ligeledes om regionens høringsproces på kommunens hjemmeside.

Region Hovedstaden, der fremover skal sammenholde datagrundlag for de ca. 4.300 forureninger der er kortlagt på videns niveau 2, prioriterer derfra disse til nærmere undersøgelser ud fra en grundvands- eller indeklimarisiko. De fremlagte oversigter er ikke præcist tidsmæssigt fastsatte, og de udpegede lokaliteter forventes endvidere at kunne blive justeret løbende, i det omfang at der fremkommer viden om flere forureninger.

Oversigten rummer fortegnelser over:

 • A: Afgrænsende undersøgelser
 • B: Oprensninger, hvis ovenstående viser at der er behov herfor
 • C: Grunde med igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg
 • D: Grunde med overvågning af forureningen, pr. 01.01.2015.


Derudover, af interesse for Gribskov Kommune, kan det fremhæves, at igangværende undersøgelser på Bymosevej 1-3, samt på Bymosevej 14, Helsinge forventes at fortsætte (oversigt A), samt at der forventes igangsat undersøgelser inden for de nærmeste år på 6 velkendte lokaliteter, det ikke tidligere har været muligt at prioritere (ligeledes oversigt A).

Bymosevej 14 er endvidere sat på oversigt B, efter udførte undersøgelser i 2013 og 2014, selv om der stadig pågår supplerende undersøgelser. Gillelejevej 28b er på bilag C, idet en passiv ventilationsløsning fastholdes.

Høringsfristen er fastsat til 16. februar 2015. Region Hovedstaden kan således rettidigt få evt. bemærkninger fra udvalgets behandling af sagen, idet høringssvar forventes afgivet umiddelbart efter Plan- og Miljøudvalgets møde d. 16. februar 2015, pr. mail samme aften.

Administrationen finder ikke, at der er forhold af relevans for Gribskov Kommune, der giver anledning til bemærkninger til prioriteringen, og anbefaler derfor Plan- og Miljøudvalget, at tage sagen til efterretning.


Lovgrundlag
§18 i lov om forurenet jord, herunder Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 925 af 19. september 2000.

Økonomi
Ingen for Gribskov Kommune. Region hovedstaden har i 2015 afsat ca. 147 mio. kr. til indsatsen på jordforureningsområdet, heraf ca. 75 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og oprensninger.

Miljøforhold
Prioriteringen sker primært ud fra grundvandssikring med fokus på drikkevandsinteresser. Derudover tages der hensyn til indeklimasikring af eksisterende beboelser, i det omfang der er konkret viden om problemer vedr. disse forhold. Øvrige miljø- og naturhensyn indgår ikke i prioriteringen.

Bilag
Bilag PMU 16.02.2015: Jordforureningsområdet 2015 ((2015/02029 003)
(Udkast til - Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år)


Administrationens indstilling
Administration indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. tiltrådt


25. Status for Klimakommuneaftale og klimahandlingsplan, herunder CO2 beregning for 2013
00.16G00 - 2014/43601

Sagsfremstilling
Sagen er udsat fra Plan- og miljøudvalgsmødet den 24. november 2014.

Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at orientere udvalget om status for klimakommuneaftale og klimahandlingsplan, som begge udløb med udgangen af 2014 og i den forbindelse redegøre for CO2 beregning for 2013, med opsamling på samlet reduktion for 2010 - 2014.

Klimakommuneaftale 2010 - 2014
Gribskov Kommune underskrev i december 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I klimakommuneaftalen forpligtede kommunen sig til at reducere CO2 udledningen med 4 % om året for kommunen som virksomhed og 2 % om året for kommunen som geografisk enhed. Aftalen løb fra 2010 - 2014 og udløb således ved årsskiftet. Efter klimakommuneaftalen blev vedtaget i 2009 er der hvert år foretaget en CO2 beregning for at følge udviklingen i CO2 udledningen. I det følgende fremlægges resultatet af CO2 beregningen for 2013.

CO2 beregning for 2013
CO2 udledningen for Gribskov Kommune som virksomhed var i 2013 8.314 tons CO2. Dette svarer til en stigning på 4,3 % i forhold til 2012. Stigningen skyldes primært en stigning under fjernvarmeforbrug.

CO2 udledningen fordeler sig som følger:

Sektor
Tons CO2 2009
Tons CO2 2010
Tons CO2 2011
Tons CO2 2012
Tons CO2 2013
El
7.918
7.059
5.112
4.497
4.088
Fjernvarme
1.725
1.722
1.959
1.072
1.978
Individuel opvarmning og procesvarme
2.324
2.376
1.971
2.213
2.035
Transport
194
178
201
189
213
Total
12.161
11.335
9.243
7.971
8.314


Grafisk illustration af udviklingen af CO2-udledning i Gribskov Kommune som virksomhed:CO2 udledningen for Gribskov Kommune som geografisk enhed var i 2013 på 303.041 tons CO2. Dette svarer til en stigning fra 2012 på 10,6 %. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning under individuel opvarmning og procesvarme.

CO2 udledningen fordeler sig som følger:

Sektor
Tons CO2 2009
Tons CO2 2010
Tons CO2 2011
Tons CO2 2012
Tons CO2 2013
El
133.995
122.186
96.211
91.171
88.474
Fjernvarme
8.408
4.529
7.085
6.498
6.121
Individuel opvarmning og procesvarme
85.950
100.423
128.642
81.463
114.199
Transport og maskiner
43.542
44.454
45.534
45.545
45.704
Industriel procesemission og opløsningsmidler
1.450
1.499
1.773
2015
2.164
Landbrug
38.027
41.046
40.680
40.680
40.143
Arealanvendelse
569
-409
- 1.531
737
735
Affaldsdeponi og spildevand
2.398
8.056
6.054
5.771
5.501
Total
314.339
321.784
324.449
273.879
303.041Grafisk illustration af udviklingen af CO2-udledning i Gribskov Kommune som geografisk areal fra 2009 - 2013:


Som bilag er vedlagt en rapport med de forbrugstal der ligger til baggrund for CO2 beregningen. Rapporten vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Resultat af CO2 beregningen er sendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Status for klimakommuneaftale i forhold til samlet reduktion for 2010 - 2014
Ses der samlet på klimakommuneaftalen i forhold til den opnåede reduktion, så er målsætningen nået for kommunen som virksomhed, mens den ikke er nået for kommunen som geografisk området.

For kommunen som virksomhed har der været en reduktion de første tre år på hhv. 6,8 %, 18,5 % og 14 % og en stigning det sidste år på 4,3 %. Ses der samlet på hele perioden har der derfor været en reduktion på mere end 4 % om året.

For kommunen som geografisk enhed har der været en stigning de to første år på hhv. 2,4 % og 0,8 % og herefter et fald på 15,6 % og derefter en stigning på 10,6 %. Målsætningen om reduktion på 2 % om året er derfor ikke nået for 2010 og 2011, men til gengæld har der været en væsentlig reduktion fra 2011 til 2012. Desværre er udledningen så steget igen i 2013. Der har dog samlet set været et fald igennem årene og udledningen er således gået fra 314.339 tons i 2009 til 303.041 tons i 2013. Dette svarer dog ikke til 2 % om året som fastsat i aftalen.

Ses der på de bagved liggende forbrugstal, er det hovedsageligt elforbruget og fjernvarmeforbruget der er reduceret og derved årsag til den faldende CO2 udledning. Dette gælder for både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.

Ny klimakommuneaftale og klimahandlingsplan
Den nuværende klimakommuneaftale udløb som nævnt ved udgangen af 2014. På Plan- og Miljøudvalgsmødet den 11. august 2014 blev det vedtaget, at igangsætte det videre arbejde for genforhandling af klimakommuneaftalen. Der vil i begyndelsen af 2015 blive fremlagt dagsordenspunkt med forslag til ny klimakommuneaftale. I forlængelse af denne vil der også blive fremlagt forslag til ny klimahandlingsplan eftersom denne følger klimakommuneaftalen og derfor også udløb i 2014.

I forbindelse med at den nuværende klimahandlingsplan for 2012-14 udløb, er der udarbejdet en oversigt over de tiltag og projekter, som har været igangsat under klimahandlingsplanen i denne periode. Denne oversigt er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Rapport CO2 beregning 2013 - pdf, Dok. nr. 2014/43601 003
Opsamling på Klimahandlingsplan 2012-14, Dok. nr. 2014/43601 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt


26. Analyse af potentialet for elbiler
01.00G00 - 2015/02197

Sagsfremstilling
Indledning
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget til efterretning.

Borgmester Kim Valentin har bedt administrationen redegøre for analysen som omtales i Frederiksborg Amtsavis den 9. januar 2015 "Skift til Elbil".

Pressemeddelelsen er udsendt fra Region Hovedstaden, med accept fra de nævnte kommuner. Artiklen vedlægges som bilag 1.

Analysen
Analyse er udarbejdet af COWI på vegne af Copenhagen Electric som er Region Hovedstadens regionale elbilsekretariat. Analysen er vederlagsfri for Gribskov Kommune.
Analysen viser at der blandt 11 kommuner i hovedstadsregionen, heraf også Gribskov Kommune kan spares penge og CO2 ved at skifte en stor del af kommunens bilpark ud med elbiler. COWI´s analyse vedlægges som bilag 2.

Antallet af biler som er benyttet i analysen
Gribskov Kommune har i dag 72 benzin- og dieselbiler som er fordelt på kommunens ejendomme. Det er en blanding af personbiler, busser, specialkørsler og 2 nye elbiler.
I analysen indgår der 37 benzin- og dieselbiler, som egner sig eller måske egner sig som elbil.

Besparelser ved at vælge elbil
Analysen viser at hvis Gribskov Kommune vælger at investere i nye biler vil der kunne opnås en besparelse ved at vælge elbil vs. benzin- og dieselbil.
Hvis Gribskov Kommune vælger at udskifte alle 17 teknisk egnede biler ud af de 37 benzin- og dieselbiler med elbiler vil den årlige differencen i totalomkostninger give en besparelse på 290.000 kroner og 33,5 tons CO2 årligt.
Hvis alle 37 biler både de teknisk egnet og de måske teknisk egnet omstilles vil der pga. øget omkostninger til omstilling årligt kun kunne opnås en mindre økonomisk besparelse på 40.000 kr, men der kan opnås en større CO2 reduktion på 74,6 tons CO2.
Besparelserne over totalomkostninger indeholder anskaffelsesomkostninger og driftsomkostninger over bilernes anskaffelsesperiode, når en ny almindelig benzinbil sammenholdes med en ny elbil.

Køb af 2 elbiler - Renault ZOE
Der er netop indkøbt to elbiler, disse er ikke en del af nærværende analyse.
Bilerne blev besluttet indkøbt for ca. 1 år siden som et forsøg, når der skulle ske salg af 8 biler fra den gamle bilpark.
Elbilerne blev købt via et tiltag som Region Hovedstaden havde omkring CO2 besparelse i regionens kommuner.


Det videre sagsforløb: Analyse af bilparken og kloge km
Administrationen arbejder pt. på at danne sig et overblik over kommunens behov for biler og om den eksisterende bilpark dækker dette behov.
I dag indgår 15 ud af de 72 biler som fællespuljebiler. Det skal undersøges om der er mulighed for, at en større andel af bilerne kan indgå som fællespuljebiler med henblik på at opnå kloge km.

Det skal undersøges om vi har det rigtige antal biler fordelt på de kommunale ejendomme og om vi har de rigtige typer biler, eksempelvis steder hvor det giver bedre mening med en kassebil end en personbil og omvendt.
COWI udarbejder pt. en vederlagsfri analyse som skal vise hvad det koster at køre i den nuværende bilpark, i forhold til udbetaling af kørselsgodtgørelse til medarbejder for kørsel i egen bil.

Administrationens samlede vurdering
På baggrund af analysen, vurderer administrationen at kommunen med fordel kan arbejde videre med analysen af kommunens bilpark. Derved opnås et samlet overblik over behovet for biler og samtidig skabe overblik over hvordan en større del af de kommunale biler, kan indgå i en samlet pulje til gavn for flere brugere og derved opnå flere kloge km.

Økonomi

Udskiftes alle 17 teknisk egnede biler, giver det en besparelse på 290.000 kroner og 33,5 tons CO2 årligt.
Hvis alle 37 biler (tekniske og måske teknisk egnet) omstilles opnås en mindre økonomisk besparelse på 40.000 kr, men en større CO2 reduktion på 74,6 tons CO2.


Miljøforhold

Analysen er i overensstemmelse med de mål og indsatsområder som er fastsat i Gribskov Kommunes klimapolitik og klimahandlingsplan. I Klimahandlingsplanen indsatsområde 4 'Transport', er der fokus på mulighederne for at fremme brugen af bl.a. el-biler, både blandt borgerne og i kommunens egen vognpark, herunder forslag til at få udarbejdet en analyse af kommunens egen vognpark, med fokus på hvilke biler der på sigt kan udskiftes til el-biler.
Der henvises til punktet 'Økonomi' for CO2 besparelser.


Bilag
Bilag 1 PMU 16-02-2015 Artikel fra Frederiksborg Amts Avis Dok.nr. 2015/02197 001
Bilag 2 PMU 16-02-2015 COWI Analyse Dok.nr. 2015/02197 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt.
Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM