Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 12-01-2015

Mandag den 12-01-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Strategi for bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21
2 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
3 Placering af nyt rense -og slammineraliseringsanlæg
4 Opførelse af ny Netto, Gilleleje. Beslutning efter naboorientering og partshøring
5 Forslag til Lokalplan 567.01 for Mårum gl. teglværk
6 Miljøscreening af ophævelse af Lokalplan 30.84
7 Frederiksværkvej 90 A-B, Landzonesag: Opførelse af maskinhal til nyt anlægsgartnerfirma
8 Gillelejevej 16 - udstykning og opførelse af beboelse i landzone
9 Tågerupvej 32, landzonesag: Opførelse af erhvervsbygning
10 Bregnerødvej 37, landzonesag: Opførelse af ny servicebygning, butik og klublokaler til Golf Center
11 Miljøgodkendelse af ny autoophug virksomhed, Stæremosen 46 og 50
12 Håndhævelse af deklaration med forbud mod udstykning i et område ved Kædemosen
13 Forslag til instruks for gebyrordning vedr. byggesagsbehandlingen


Efterretningssager
14 Planstrategi 2012 - statusoversigt implementering

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
- Nybyggerne - orientering om status: 11CityDesign screener pt byudviklingsarealer ift egnethed til projektet, de tre bedst egnede områder analyseres nærmere. Endvidere kontaktes erhvervslivet, idet målet er, at erhvervslivet er en aktiv spiller i projektet. De 10 interview forventes gennemført af 11CityDesign i januar og februar 2015. Administrationen arbejder sideløbende med bl.a. indsamling af erfaringer fra andre samt overvejelser omkring markedsføringstiltag til at mobilisere de potentielle Nybyggere. Det forventes at resultat af foranalysen kan forelægges Plan- og Miljøudvalget, Vækstudvalget og Økonomiudvalget på marts møderne med henblik på beslutning i forhold til projektets videre forløb.
- Rema 1000 Esbønderup - Administrationen har den 01.12.2014 modtaget et brev fra Quedens Advokater med bemærkninger til sagen om en mulig ny Rema 1000 i Esbønderup. Advokatfirmaet repræsenterer Johannes Haarkjær ApS, som er ejeren af bygningerne som rummer den nuværende Rema 1000 butik på Østvej 8 B. Brevet er videresendt til udvalget.
-Gilleleje Festival - Der er stillet spørgsmål om opkrævning af gebyrer for tilladelse til Gilleleje Festivalen i 2014. Der er givet en tilladelse i henhold til lov om offentlige veje til at holde festivalen på vejarealet (den runde parkeringsplads). Gribskov Kommune opkræver ikke gebyr for sådanne tilladelser. Der opkræves gebyrer for byggesagsbehandlingen jf. byggeloven. Hvis et arrangement på offentlig vej tillige kræver en byggetilladelse, f.eks. til et telt, opkræves der således gebyr for byggetilladelsen, men ikke for de øvrige tilladelser. Der er ikke givet byggetilladelser til Gilleleje Festivalen i 2014.
- Brian Lyck Jørgensen orienterede om at sag vedr. Svejåsen 8 kører i retten.
- Brian Lyck Jørgensen spurgte til sat vedr. virksomheder om salg og modtog. Administrationen orienterede om Natur- og Miljøklagenævntes afgørelse.
- Brian Lyck Jørgensen spurte ti sag vedr. Guldspurvevej 20. Administrationen orienterede om, at der er give byggetilladelse.
- Susan Kjeldgaard orienterede om møde vedr. byggesag på A.W. Holmsvej.
Administrationen orienterede om, at der etableres midlertidigt mast ved Bistroen i Tisvilde
- Jannich Petersen spurgte til sag vedr. indretning af flygtningeboliger.

Åbne

1. Strategi for bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21
01.02P00 - 2014/49437

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for kommuneplanlægning og samordning af planlægningsopgaver, mens Plan-og Miljøudvalget har ansvaret for udarbejdelse af selve kommuneplanen og traditionelt har ageret som den praktiske tovholder for udarbejdelse af planstrategi og strategi for Lokal Agenda 21.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på at igangsætte udarbejdelse af en separat Strategi for bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21.

Baggrund
Lige som det i planloven er fastlagt at Byrådet skal vedtage en planstrategi inden udgangen af 1. halvdel af byrådsperioden, skal der også vedtages en strategi med mål og udførelse af konkrete initiativer, der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget - også kaldet en Lokal Agenda 21-strategi.

Strategi for Lokal Agenda 21 skal ifølge loven omhandle Byrådets målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor følgende indsatsområder: Mindskelse af miljøbelastningen, Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse, Fremme af biologisk mangfoldighed, Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde, samt Fremme af et samspil mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Udvikling og lokale Agenda 21-forhold (bæredygtighed) hænger uløseligt sammen. I forbindelse med Økonomiudvalgets igangsættelse af Udviklings/planstrategi-arbejdet 16.06.2014, blev det derfor også besluttet, at Strategi for bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21 skulle integreres i strategien, som det er sket tidligere med kommunens planstrategier.

Siden da, har karakteren af udviklingsstrategien dog ændret sig til at blive langt mere overordnet. Det betyder at der vil blive en udfordring i fortsat at integrere de to, fordi der med Lokal Agenda 21 kræves et andet detaljeringsniveau end tilfældet vil være for udviklingsstrategien.

I stedet anbefaler administrationen derfor, at Strategi for bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21 udarbejdes som separat strategi og at arbejdet forankres i Plan- og miljøudvalget. Og således at der fortsat sikres den nødvendige koordinering med andre relevante strategier under udarbejdelse, særligt Udviklingsstrategi 2015, bosætningsstrategi, erhvervsstrategi og turismestrategi.

Proces, principper og evt. budget for arbejdet vil kunne forlægges til godkendelse i løbet af 1. kvartal.

Lovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi) og §33a (om Lokal Agenda 21)


Økonomi
Der er pt ikke afsat midler målrettet udarbejdelse af Lokal Agenda 21.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at igangsætte udarbejdelse af separat Strategi for bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21.

  Beslutning
 1. Tiltrådt2. Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
24.05G00 - 2014/27642

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget har den 24.11.2014 besluttet, at kommunen skal ansøge om deltagelse i forsøgsordning for 10 kyst- og naturturismeprojekter, som Miljøministeriet har åbnet for. Denne sag omhandler beslutning om konkret projekt til ansøgningen.

Projektet - i forhold til overordnede kriterier
Når kommunens ansøgning vurderes vil det vægtes højt at projektet:

 • etableres i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter for at understøtte en samlet udvikling i området,
 • har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister og
 • indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet.


Kriterier, som udvalget besluttede på sidste møde:

 • det valgte projekt understøtter anbefalingerne i Potentialeplanerne udarbejdet af VisitNordsjælland,
 • det valgte projekt indeholder mulighed for en kobling til kystsikring,
 • der lægges vægt på et projekt med en vis volumen, så det kan godtgøres, at projektet har en effekt i forhold til at tiltrække udenlandske turister.


Forslag til projekt
Administrationen foreslår, at ansøgningen tager udgangspunkt i at styrke Gilleleje som kommunens turistcenter, jf. Kommuneplan 2013-25 og som portal for Den Danske Riviera, jf. Potentialeplan Gilleleje.

Gilleleje er allerede i dag en velbesøgt kyst- og badeby. Havnen er byens hjerte med levende erhvervsliv og fiskeri. Med sit handelsliv tilbyder byen liv hele året - styrket af opførelsen af Kulturhavn Gilleleje. Byen er rig på historie og kulturelle oplevelser. Stranden og strandenge er helt bynære attraktioner ligesom de natur- og friluftsmuligheder havet byder på.

Gilleleje har samtidig et stort endnu ikke udnyttet potentiale som international turistdestination og som turistby hele året. Byen mangler hotelpladser, oplevelser og bedre sammenhænge mellem de nuværende attraktioner. Og byen mangler et øget fokus på den bynære strand og havet som en særlig kvalitet.

Projektet skal kunne udfordre nogle af de lovgivningsmæssige restriktioner, der er i forhold til at placere nye funktioner tæt på vandet eller i vandet. Ansøgningen vil på den måde lægge op til, at der bliver "tænkt ud af boksen", og at der bliver tænkt stort - i en kombinationen mellem kystbeskyttelse og kystbenyttelse. Projektindholdet skal afspejle en ambition om, at understøtte kysten som økonomisk motor og om at skabe aktiviteter i Gilleleje i skulder- og vintersæsonen. Forslag til dette vil udvikles i udarbejdelsen af ansøgningen, men som eksempel vil det sandsynligvis blive undersøgt om området kan rumme et hotel tæt på vandet.

Projektet foreslås fokuseret indenfor området vist på nedenstående kort - i tilknytning til Veststranden - men samtidig have fokus på forbindelserne til byen, havnen og langs med kysten. Området på kortet er delvist ejet af kommunen, delvist af Strandbakkeselskabet, som umiddelbart er positive overfor en ansøgning. Kortet er en skitse, og den nærmere afgrænsning vil ske i ansøgningen.Godkender miljøministeriet kommunens ansøgning vil det være første skridt til, at skabe et fundament for en samlet udvikling af strandområdet vest for havnen. Dette vil med andre ord give et nødvendigt afsæt for at arbejde videre med nogle af de konkrete fysiske projekter, som ansøgning vil komme til at indeholde. Det vil ikke være en endelig tilladelse, da forslagene i ansøgningen vil have karakter af skitse-projekter, men det er vigtigt at udnytte den udstrækte hånd, som staten viser med denne forsøgsordning.

Sammenhæng med øvrige turismemæssige planer og initiativer
Kommunen vil i udarbejdelsen af projektansøgningen inddrage lokale projektmagere og Visitnordsjælland. Det vil blive undersøgt om igangværende initiativer kan blive tænkt sammen i ansøgningen i et omfang, som både kommunen, de lokale projektmagere og Visitnordsjælland finder passende. Det er kommunens ansøgning, men et samarbejde vil kunne forbedre ansøgningen, og et samarbejde vil derudover blive vægtet højt, når ministeriet skal vurdere ansøgningen. Umiddelbart fokuseres på disse igangværende initiativer:

 • Potentialeplan Gilleleje
  Projektet Den Danske Riviera har til formål at styrke og udvikle turismen i danske kystbyer -
  projektet er forankret i Visit Nordsjælland. Potentialeplan Gilleleje udpeger Gilleleje som portal for Den Danske Riviera. Visionen er, at Gilleleje skal være samlings- og udgangspunkt for oplevelser og løftestang for turismen langs hele Nordkysten.
  Planen indeholder anbefalinger til at styrke og skabe bedre sammenhæng i oplevelsestilbuddene i byen, på havnen og på stranden. Konkret beskrives at Veststranden i dag er udfordret ift adgang fra byen og at området fremstår lidt forsømt som bagside til byen. Samtidig angives at området har stort potentiale til at blive byens forside mod havet og mulighed for at invitere byens beboere og besøgende helt ud til vandkanten.
 • Nordkystens Fremtid - Skitseprojekt
  Gilleleje er udpeget som et hotspot i det skitseprojet som er udarbejdet som led i samarbejdet med Halsnæs og Helsingør Kommuner om sikring og udvikling af Nordkysten. Kongstanken i dette projekt er at se mere sammenhængende på ønsker i forhold til kyst-benyttelse og kyst-beskyttelse. Gilleleje Veststrand indeholder muligheder for at afprøve nogle af disse tanker konkret.
 • Gilleleje strand-by-havn projektet
  En privat projektgruppe arbejder med at udvikle Gilleleje Veststrand til gavn for både fastboende og gæster. Bærende elementer er forbedret adgang, samt en forskønnelse af området, der giver mulighed for brug af arealet også udenfor turistsæsonen. Projektgruppen har overfor administrationen tilkendegivet, at de gerne vil inddrages i udarbejdelsen af en kommunal ansøgning, og hvis det giver mening i en fælles ansøgning. Projektet er støttet via midler fra investeringspuljen.
 • Havbad
  En gruppe borgere i Gilleleje arbejder på, at få etableret et mindre havbad med faciliteter som omklædning og sauna. Der er tale om et lille havbad, hvorfra man kan gå direkte i vandet via en lille badebro. Generelt opleves en stigende efterspørgsel på faciliteter til dette. Gruppen har arbejdet på, at finde en placering, men af en række årsager er det ikke lykkedes endnu at finde en placering på havnens østmole. Mulighederne efterprøves stadig på østmolen, men Havbadgruppen har tilkendegivet, at de ønsker at indgå i et samarbejde med kommunen ved veststranden, hvor et projekt i sidste ende måske kan tilbyde en alternativ placering for et havbad. Havbadgruppen er støttet af kommunens investeringspulje, og har derudover egenhændigt opnået støtte fra en ekstern fond.


Proces
Administrationen foreslår følgende tidsplan for udarbejdelsen af ansøgningen:

12.01.2015 PMU vælger projekt til ansøgningen
12.01.2015 - 06.03.2015 Administrationen udarbejder forslag til ansøgning
16.03.2015 - 13.04.2015 PMU/ØU/BY* behandler forslag til ansøgning
13.04.2015 - 30.04.2015 Administrationen justerer forslaget på baggrund af evt. bemærkninger og ansøgning indsendes


* Det er et krav i ansøgningsmaterialet at Byrådet godkender ansøgningen.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en ansøgning om deltagelse med udgangspunkt i et projekt for området 'Veststranden' i Gilleleje.

Lovgrundlag
Lov om planlægning jvf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013
Aftale om dansk turisme indgået 20. juni 2014.

Økonomi
Der følger ikke midler med forsøgsordningen.

Der er i budgetaftalen for 2015 - 2018 afsat følgende midler til kystsikring & kystudvikling:

 • Fælles kystprogram: 2 mio. kr. årligt i budgetperioden,
 • Vækst, kyst og turisme: 7 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i 2018.


Administrationen vurderer, at der er behov for interne timer til projektadministrationen samt ekstern hjælp til et skitseprojekt. Den interne tid estimeres til 150 timer, og ekstern bistand til 100.000,- kr.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at ansøgning udarbejdes for et projekt med udgangspunkt i området 'Veststranden' i Gilleleje,
 2. at udvalget afgiver eventuelle indledende bemærkninger til indholdet i projektet.

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Udvalget lægger vægt på at det sikres, at evt. tilladelser ikke er midlertidige3. Placering af nyt rense -og slammineraliseringsanlæg
01.00P00 - 2014/06996

Sagsfremstilling
Sagen omhandler myndighedsbehandlingen af et nyt rense- og slammineraliseringsanlæg centralt placeret i Gribskov Kommune.

Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget, som skal beslutte om man der skal udarbejdes et nyt og mere dybdegående analysemateriale, hvilket skal danne et nyt beslutningsgrundlag for en udpegning af et område, hvor man skal udarbejde et planlægningsgrundlag for et nyt renseanlæg.

Baggrund
Gribvand Spildevand A/S ønsker at gennemføre en centralisering af kommunens spildevandsrensning og ønsker derfor at etablere et nyt centralt rense- og slammineraliseringsanlæg. I forbindelse hermed skal en stor del af de eksisterende renseanlæg i kommunen nedlægges og omdannes til pumpestationer og bassiner. Der vil på baggrund heraf blive anlagt nye spildevandsledninger fra de gamle renseanlæg til det nye centrale renseanlæg. Fra renseanlægget vil der blive anlagt én havledning, der skal udlede det rensede spildevand til Kattegat. Denne vil erstatte en række ældre og mindre udledninger. Gribvand Spildevand A/S ønsker en placering centralt i kommunen og tættest muligt på havet, da udledningen skal ske til kattegat.

Særlig tilføjelse efter Byrådets behandling 24.11. 2014
Byrådet valgte den 24. november at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Plan -og Miljøudvalget. Baggrunden for denne beslutning var, at det skulle være muligt, at behandle de skriftlige henvendelser, som var modtaget op til Økonomiudvalgets behandling den 17. november 2014, men som ikke var modtaget til Plan -og Miljøudvalgets behandling af punktet den 6. oktober 2014. Henvendelserne fremgår af bilag 3 til 6. Særligt er der kommet en skriftlig henvendelse fra en nydannet forening, som stiller spørgsmålstegn ved, om analysegrundlaget for en politisk beslutning om at igangsætte en nærmere planlægning på en placering ved genbrugsstationen i Højelt eller på en placering nordvest for Pårup var tilstrækkelig detaljeret, og der rejses derudover spørgsmål til konkrete formuleringer.

Spørgsmålene der rejses er i administrationens optik forståelige - graden af analyseniveau vil altid kunne diskuteres i en foranalyse-fase. I forhold til lovgivningen er der således ikke krav til et bestemt analyseniveau til denne første-udpegning, men til gengæld er der stramme krav til dokumentation for at den endelige placering lever op til en række krav i forhold til fx. VVM. Hvis ikke første-udpegningen lever op til disse krav vil det kunne blive nødvendigt at finde en anden placering, hvilket afgøres på baggrund af analyser, som følger den første politiske første udpegning.

Gribskov Kommune har tradition for en tidlig inddragelse, og også i dette tilfælde har en proces været tilrettelagt, hvor man på borgermøder kunne stille spørgsmål, give input, give kommentarer og få information. Man kan tale om, at processen indtil nu har båret præg af en "for-analyse" og en "for-inddragelse" i forhold til det som er bestemt i lovgivningen skal ske, når først Byrådet har lavet en første-udpegning. Når man vælger, at lave en tidlig inddragelse på et spørgsmål om placering af et renseanlæg vil man kunne forvente, at borgerne vil komme med en række forslag til alternative analyser og alternative placeringsmuligheder. Dette har der også været i denne proces, og en række forhold er screenet på baggrund af de input, som blev givet på det første borgermøde i maj 2014. Særligt borgerne omkring Alme/Højelt har dog en forventning om et dybere analyseniveau, end det kommunen hidtil har arbejdet med, og som er grundlaget for bilag 1 i denne dagsorden.

Administrationen anbefaler, at der på baggrund af borgernes henvendelser laves yderligere analyser. De to placeringsmuligheder ved genbrugspladsen i Højelt samt placeringen nordvest for Pårup bør fortsat indgå i disse. Derudover forslås det at udarbejde nærmere analyser af to andre placeringer, som i første omgang blev screenet bort som en mulighed.

 • området øst for Græsted ved det nuværende renseanlæg
 • området syd for Stæremosen


Analysedesign, analyseemner og inddragelsesplan laves af administrationen i januar 2015. Selve resultatet af disse nye analyser vil således danne nyt grundlag for en politisk udpegning af det område, hvor der skal indledes arbejde med kommuneplantillæg, lokalplan, VVM med videre. Denne politiske beslutning vil sandsynligvis kunne tages til maj/juni på baggrund af det nye beslutningsgrundlag. Det er vigtigt for Gribvand Spildevand, at det konkrete planlægningsarbejde kan indledes til sommer 2015, hvilket fremgår af bilag 7.

Administrationen anbefaler at udarbejde de nye analyser ud fra tre hovedbetragtninger. For det første er det en del af den demokratiske legitimitet/diskussion i en tidlig inddragelse at kvalificerede indsigelser og input fra borgerne bliver håndteret med tilstrækkelig analysekraft. For det andet er det for den forestående lovstyrede proces med bl.a. ny lokalplan ønskeligt for alle parter, at de bedste muligheder for en placering er analyseret på et niveau, som bredt kan opfattes som acceptabelt. For det tredje vil en nærmere analyse af de to mest indlysende placeringer udenfor det definerede analyseområde (bilag 1) muligvis medføre, at der kan findes en alternativ placering, som også Gribvand Spildevand A/S kan acceptere som teknisk og økonomisk muligt, og som samlet set fremstår som den bedste placeringsmulighed.

Nedenfor kan man læse den oprindelige tekst, som er bibeholdt da sagen formelt er sendt tilbage til fornyet behandling i Plan - og Miljøudvalget.

Placeringsmuligheder
Administrationen har undersøgt en række placeringsmuligheder, hvilket fremgår af analysen i bilag 1. Analysen er et opsamlende dokument, hvor alle væsentlige input og hensyn er indarbejdet og afvejet. Her opsummeres i grove træk, hvordan der har været analyseret:

 1. Gribvand Spildevand indsender første anmeldelse med placeringsforslag i Højelt
 2. Gribskov Kommune udarbejder første screening af alternative placeringsmuligheder
 3. På baggrund af input fra borgermødet udarbejdes forskellige analyser
 4. Analyserne samles til en sammenhængende placeringsanalyse.


Placeringsanalysen fremgår af bilag 1. Analysen tager udgangspunkt i retningslinjer for placering af tekniske anlæg som de fremgår af Kommuneplan 2013-25. Analysen omfatter som udgangspunkt hele området mellem Gilleleje og Græsted, Søborg og Blistrup.

En samlet vurdering ud fra retningslinjerne har ledt til udpegningen af et analyseområde, afgrænset af Pårupvejen mod øst, Maglemosen/Bøgebjergvej mod syd og sommerhusbebyggelsen mod nord, som fremgår af bilag 1, figur 6, side 14.

Indenfor det udpegede analyseområde fremstår to områder som de bedst egnede placeringsmuligheder:

 • placering ved genbrugspladsen i Højelt og
 • placering i et område nordvest for Pårup.


Samlet vurderes begge placeringer som egnede og som de bedst egnede, når alle hensyn er afvejet mod hinanden. Valget mellem disse to placeringer er valget mellem fordele og ulemper, der kun vanskeligt lader sig sammenligne direkte. Derfor er det nødvendigt, at udvalg og Byråd overvejer begge placeringer, inden der træffes et politisk valg. For en gennemgang og en samlet vurdering af disse to områder henvises til bilag 1, side 15.

Indenfor de to placeringsmuligheder ved Højelt og i området nordvest for Pårup har Gribvand Spildevand peget på de matrikler, som vurderes bedst egnet til etablering af et nyt renseanlæg, se bilag 2. Administrationen har vurderet matriklerne og har følgende vurderinger:

Placeringsforslag på matrikulært niveau Overordnet placering Vurdering
Del af matrikel 8n; Højelt By, Blistrup (ejer: Gribskov Kommune)
Del af matrikel 7c; Højelt By, Blistrup (ejer: privat)
Del af matrikel 9b; Alme By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 9f; Alme By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 10a; Alme By, Græsted (ejer: privat)
Højelt Administrationen vurderer, at de foreslåede matrikler er egnede. I forbindelse med planlægningen vil den præcise afgrænsning skulle udformes ud fra de analyser, som er en del af processen det kommende år.
Del af matrikel 5d; Pårup By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 3h; Pårup By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 4a; Pårup By, Græsted (ejer: privat)
Nordvest for Pårup Administrationen vurderer, at de foreslåede matrikler er egnede. I forbindelse med planlægningen vil den præcise afgrænsning skulle udformes ud fra de analyser, som er en del af processen det kommende år.


Plangrundlag
Efter byrådet har valgt en placering af det nye renseanlæg vil planlægningen for det pågældende areal kunne indtræde i en mere konkret fase.

Administrationen vurderer, at etablering af et rense- og slammineraliseringsanlæg vil kræve, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013-25 med tilhørende VVM-redegørelse og forudgående indkaldelse af idéer og forslag samt lokalplan, jf Planloven §§11a og b, 13 stk 1-2 og 23c. Endvidere kræves et tillæg til Spildevandsplan 2013-17 for det valgte område og en udledningstilladelse til udledningen i Kattegat.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med den valgte placering med henblik på formel igangsættelse af plangrundlaget på næste møde i udvalget. I forbindelse hermed kan hovedspørgsmålene til idéindkaldelse og principperne for planforslagene behandles.

Tillæg til spildevandsplanen igangsættes i henhold til praksis administrativt og vil blive behandlet i Teknisk Udvalg, når der foreligger et forslag til tillægget.

Overordnet planproces
Planprocessen forventes at strække sig over de kommende 10-12 måneder, og vil blive afsluttet af byrådets vedtagelse af ovenstående plandokumenter, som fastlægger rammerne for det nye anlæg. Man kan ikke udelukke, at processen vil strække sig længere. Det fremhæves, at Byrådet først ved vedtagelsen af ovenstående dokumenter om forventeligt et år skal beslutte om Gribskov Kommune er villig til på baggrund af lokalplanen eller tillæg til spildevandsplan at gennemføre en ekspropriation, hvis ikke der kan opnås enighed om en frivillig handel mellem Gribvand Spildevand og matrikelejerne på den endelige placering.

Skitsen til processen i 2014/15 ser derfor således ud:

Aktivitet Tidspunkt
Indledende screening af området gennemført - starten af 2014
Første borgermøde omkring processen og de foreløbige analyser af placeringer, som fremstod som egnet i den første screening gennemført - maj 2014
Input fra borgermødet bruges
- udvidelse af analyseområdet mod nord
- undersøgelse af flere konkrete forslag til placering i landområde og bynært
- indstilling til valg af placering
maj 2014 - september 2014
Andet borgermøde afholdes på Græsted Kro
- information om placeringsanalyser og planproces
gennemført - oktober 2014
Beslutning om placering og om at arbejde videre med den valgte placering med henblik på igangsættelse af plangrundlag Byrådsmøde den 27. oktober 2014
Formél igangsættelse af plangrundlag Plan- og Miljøudvalget den 3. november 2014
Planproces indledes med idéindkaldelse november 2014/januar 2015
Analyser og plandokumenter udarbejdes november 2014 - oktober 2015
Kommuneplantillæg med tilhørende VVM, Lokalplan og tillæg til Spildevandsplan forelægges til politisk vedtagelse
*Byrådets villighed til at ekspropriere kan først besluttes i forbindelse med denne vedtagelse af plangrundlaget
vinteren 2015/2016Lovgrundlag

Lov 388 af 06/06/91 om planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013
Lov 316 af 05/05/2004 om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 939 af 03/07/2013
BEK nr 764 af 23/06/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi
-


Miljøforhold
Administrationen har vurderet at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse af anlægget.
VVM redegørelsen vil indeholde en Natura-2000 konsekvensvurdering jf. habitabekendtgørelsen §7, idet der med anlægget vil blive udledt renset spildevand i et Natura 2000- område, hvilket Gribskov Kommune har vurderet, kan have en påvirkning.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planerne endvidere screenes for mulige miljøpåvirkninger. Såfremt planernes gennemførelse vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil der skulle udarbejdes en egentlig miljøvurdering med nærmere analyse af den mulige miljøpåvirkning samt hvilke afbødende foranstaltninger, der kan indarbejdes i planerne. En eventuel miljøvurdering vil blive udarbejdet som en del af VVM-redegørelsen.


Høring
Indkaldelse af idéer og forslag forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget sker med fastsættelse af en frist for afgivelse af idéer og forslag. Idet der er tale om et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal høringsfristen fastsættes til mindst 8 uger, jf. Planloven §11 g, stk 2, §22 a og §23 c samt jf. Bekendtgørelse nr 764 af 23/06/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 4.

Forslag til tillæg til Kommuneplan 2013-25 og forslag til lokalplan skal forelægges til offentlig høring i mindst 8 uger, jf. Planloven §24.

Såfremt der skal udarbejdes en miljøvurdering skal denne forelægges offentligt i mindst 8 uger sammen med planforslagene, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer §8.


Bilag
Bilag 1 (PMU 06.10.2014): Nyt renseanlæg. Analyse af placeringsmuligheder Dok. nr. 2014/06996 005
Bilag 2 (PMU 06.10.2014): Gribvand Spildevands forslag til placeringer på matrikulært niveau Dok. nr. 2014/06996 006

Nye Bilag tilføjet efter Byrådets behandling den 24. november 2014

Bilag 3 (PMU 12.01.2015): Henvendelse fra Almes Naturvenner
Bilag 4 (PMU 12.01.2015): Henvendelse fra borgere ved Pårup
Bilag 5 (PMU 12.01.2015): Henvendelse fra borger ved Højelt
Bilag 6 (PMU 12.01.2015): Henvendelse fra borger ved Højelt og svar fra Konst. formand for PMU
Bilag 7 (PMU 12.01.2015): Gribvands Spildevands kommentarer omkring tidsplan


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at vælge mellem to placeringer for det nye rense -og slamminiraliseringsanlæg:
  a) ved genbrugsplads Højelt, indeholdende dele af matriklerne 8n, 7c, 9b, 9f og 10a,
  b) nordvest for Pårup, indeholdende dele af matriklerne 5d, 3h og 4a,
 2. at arbejde videre med den valgte placering med henblik på igangsættelse af plangrundlaget, jf sagsfremstilling. Det indarbejdes, at plangrundlaget vil fungere som ekspropriationsgrundlag, såfremt bygherren Gribvand Spildevand og matrikelejerne på den valgte placering ikke kan blive enige om en frivillig aftale.

Ny indstilling tilføjet efter byrådets behandling den 24. november 2014

Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

3. at vælge at udskyde placeringsbeslutningen til der er udarbejdet en mere dybdegående analyse af egnede placeringer

4. at der udarbejdes en mere detaljeret analyse for de to placeringer, som ligger i det udpegede analyseområde (bilag 1) samt at der udarbejdes en analyse med tilsvarende detaljeringsgrad af to placeringer, som ligger udenfor analyseområdet. Disse to er "Øst for Græsted" i området ved det eksisterende renseanlæg, "Syd for Gilleleje" i området syd for Stæremosen


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 06-10-2014:
1 a) Tiltrådt.
1 b) Udgår
2. Tiltrådt.

Jannich Petersen deltog ikke pga. inhabilitet.

Økonomiudvalgets beslutning den 20-10-2014:
Sagen udsættes til næste møde 17.11.14.

Jannich Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet.


Økonomiudvalgets beslutning den 17-11-2014:
Plan- og Miljøudvalgets anbefalinger tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen, Flemming Møller


Byrådets beslutning den 24-11-2014:
Sagen er taget af under godkendelse af dagsorden, og sendt tilbage til Plan- og Miljøudvalget til fornyet behandling.
Beslutning

1. - 2. Udgår
3. - 4. Tiltrådt
Jannich Petersen deltog ikke i behandlingen at dette punkt pga. inhabilitet.
4. Opførelse af ny Netto, Gilleleje. Beslutning efter naboorientering og partshøring
012471 - 2014/39249

Sagsfremstilling
Der indstilles til Plan- og Miljøudvalget at tage beslutning om opførelse af Ny Netto på Vesterbrogade 30, Gilleleje.

Sagen er tidligere blevet fremlagt for udvalget d. 03.11.2014 med henblik på at beslutte igangsættelse af byggesagsbehandlingen uden udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Ansøgningen har været i naboorientering samt partshøring i perioden 27.11.2014 til 19.12.2014. Der er indkommet 15 kommentarer i forbindelse med naboorientering og 4 udtalelser i forbindelse med partshøring. Bilag 1 og 2 indeholder fuld vurdering og anbefaling fra administrationen.

Baggrund
Netto ønsker at nedrive den eksisterende butik - med et areal på ca. 550 m2 - og genopbygge en ny og større butik på 1000 m2. Den nye butik er forsøgt tilpasset byrummet i Gilleleje med saddeltag ud til Vesterbrogade og et mindre dominerende fladt tag mod boligvejen Svend Henriksensvej. Samtidigt er al parkering flyttet til den østlige side af bygningen og imødekommer dermed i højere grad, end eksisterende byggeri, ønsket om sluttet facade i Vesterbrogade (jf. Lokalplan 15.49 for Gilleleje Bymidte)


Planforhold
I forbindelse med naboorienteringen har der været mulighed for at komme med kommentarer til de bestemmelser hvorfra der kræves dispensation fra lokalplanen. Der har sideløbende været partshøring om projektet, hvor de nærmeste naboer har haft mulighed for at komme med deres udtalelser.

Der er søgt dispensation fra Lokalplan 15.49 for Gilleleje Bymidte, vedr. følgende bestemmelser:

 • Kap. 6 - Bebyggelsens omfang og placering.
   • §6.2 - om centerbebyggelsens placering i byggefelter langs gaderne.

Bygningen er mere end 10 meter dyb.
Bygningen opføres ikke fuldstændigt som sluttet bebyggelse.

   • §6.4 - om bebyggelsesprocent og højde.

Dagligvarebutikken vil medføre en bebyggelsesprocenten på ca. 60% i stedet for 40% som tilladt i lokalplanen.
Bygningens højde er søgt tilpasset nabobebyggelsens højde på ca. 10 meter og vil derfor være højere end de 8,5 meter som tilladt i lokalplanen.

   • §6.6 - om tagformer

Hovedbygning er udført med saddeltag mens den nordlige del af bygningen udføres med fladt tag, så den fremstår mindre voluminøs. Jf. lokalplanen skal tage på facadebebyggelse udformes med symetrisk saddeltage med en hældning på 40-50º.

Det nye Netto-byggeri vurderes at være i overensstemmelse med de overordnede principper i Lokalplan 15.49 for Gilleleje Bymidte, herunder formål og anvendelse. Her er det skrevet, at der skal sikres udbygningsmuligheder og der skal arbejdes for en styrkelse af handel i Gilleleje centerområde. Se notat om plangrundlag fra sidste PMU i Polar.

Kommentarer i naboorientering
Der er i alt indkommet 15 kommentarer i forbindelse med naboorienteringen, hvoraf flere er positivt stemte. Kommentarerne ligger indenfor følgende kategorier:

 1. Øget trafikbelastning ved udvidet dagligvarehandel, samt parkeringsforhold (7 indkomne kommentarer)
 2. Støjforhold i forbindelse med kompressorers og vareleverings placering (4 indkomne kommentarer)
 3. Byggeriets placering i skel og sluttet facade mod boligbebyggelse, samt bebyggelse på hævdvunden sti (5 indkomne kommentarer)
 4. Byggeriets arkitektur og bebyggelsesregulerende bestemmelser vedr. højde, volumen og æstetik (5 indkomne kommentarer)
 5. Positive kommentarer om udvidet detailhandel i Vesterbrogade, samt byggeriets "look". (3 indkomne kommentarer)
 6. Øvrige kommentarer om byggeprocessen og risici for skader på nabobebyggelse. (3 indkomne kommentarer)
 7. Ingen kommentarer til nybyggeri (1 indkommen kommentar)

Vedr. punkt 1: PMU har d. 08.09.2014 besluttet en igangsættelse af strategisk helhedsplan for Gilleleje, som vil rumme analyser, vision og strategisk handleplan for udvikling og vækst i byen. Som en del af analysen er der lagt op til, at der skal ses på trafik og parkering for det samlede Gilleleje. Netto-byggeriet forventes kun at give minimal øget trafikbelastning for byen som helhed. Gældende parkeringskrav er overholdt ved nyt byggeri.

Vedr. punkt 2: Det forudsættes, i forbindelse med byggesagsbehandlingen, at Netto overholder gældende miljøkrav for støj, samt at der efterfølgende foretages målinger.

Vedr. punkt. 3: Nybyggeriet overholder bestemmelser i lokalplan 15.49 om placering på grunden. Det fremgår hverken af lokalplanen eller Gribskov Kommunes stifortegnelse, at der er stier på området. I forbindelse med omtalte hævdvunden sti, er dette et privatretsligt anliggende.

Vedr. punkt 4: Der er i Lokalplan 15.49 ønsket en tæt bymidte, hvorfor der gives tilladelse til en større butik med højere bebyggelsesprocent. Der er søgt dispensation om bygningens højde, men administrationen finder ikke belæg for at imødekomme dette ønske, og mener, at højden skal reduceres til de i lokalplanen angivne 8.5 m.

Vedr. punkt. 6: Ansvaret følger af Byggelovens §12. Der er tale om et privatretsligt forhold, hvilket derfor er Gribskov Kommune uvedkommende.

Administrationen anbefaler på baggrund af naboorienteringen:

 1. at der gives dispensation fra lokalplan 15.49 §6.2 om centerbebyggelsens placering
 2. at der gives dispensation fra lokalplan 15.49 §6.4 om bebyggelsesprocent
 3. at der IKKE gives dispensation fra lokalplan 15.49 §6.4 om bebyggelsens højde
 4. at der gives dispensation fra lokalplan 15.49 §6.6 om tagformer


Udtalelser i partshøring
Der er i alt indkommet 4 udtalelser i forbindelse med partshøringen. Kommentarerne ligger indenfor følgende kategorier:

 1. Bebyggelsens placering, hvor nybyggeriet menes at skæmme for udsigt og lys på naboejendomme, samt uhensigtsmæssig placering af støjkilder tæt ved nabobebyggelse. Ligeledes nævnes hævdvunden sti på vestlig side. (4 udtalelser)
 2. Det overordnede plangrundlag menes ikke at være overholdt. (2 udtalelser)
 3. Parkeringsforhold (1 udtalelse)
 4. Arkitektur og bebyggelsesregulerende bestemmelser om bebyggelsens højde og volumen langs Svend Henriksensvej. (2 udtalelser)

Vedr. punkt 1: Byggeriet opfylder lokalplanens bestemmelser om placering. Der vil blive stillet krav i byggetilladelsen om dokumentation for overholdelse af gældende miljøkrav for støj. Det fremgår hverken af lokalplanen eller Gribskov Kommunes stifortegnelse, at der er stier på området. I forbindelse med omtalte hævdvunden sti, er dette et privatretsligt anliggende.

Vedr. punkt 2: PMU besluttede d. 03.11.2014, at et nyt Netto-byggeri kan finde sted uden udarbejdelse af nyt plangrundlag, da det ikke er i strid med principperne for planen. I lokalplanens formål er det beskrevet at "Det er lokalplanens overordnede mål at sikre en hensigtsmæssig udbygning af centret i Gilleleje." Bilag om lokalplanpligt fra mødet kan ses i Polar.

Vedr. punkt 3: Netto opfylder gældende parkeringskrav i forbindelse med nybyggeriet, samt byrådets vedtagne retningslinier herfor.

Vedr. punkt 4 anbefaler administrationen at gå i yderligere dialog angående de æstetiske forhold langs Svend Henriksensvej. Ligeledes vurderes det, at der ikke er belæg for at give dispensation til bygningshøjden.

Administrationen anbefaler på baggrund af partshøringen:

 1. At der IKKE gives dispensation fra lokalplan 15.49 §6.4 om bygningshøjde. De 8,5 m. skal således overholdes.
 2. At der gennemføres yderligere dialog ang. æstetiske forhold, særligt omkring boligbebyggelsen ved Svend Henriksensvej
 3. At der gives dispensation fra lokalplan 15.49 for følgende bestemmelser;
  • §6.2 om centerbebyggelsens placering
  • §6.4 om bebyggelsesprocent
  • §6.6 om tagformer


  • Lovgrundlag

Lokalplan 15.61, for restaurationsvirksomhed og udeservering i Gilleleje By
Lokalplan 15.49 for Gilleleje Bymidte
Kommuneplan for Gribskov Kommune for 2013-25
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning (Planloven) §19 og §22

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1 PMU 12.01.2015: Behandling af indsigelser fra naboorientering nyt Netto-byggeri Gilleleje Dok. nr. 2014/39249 022

Bilag 2 PMU 12.01.2015: Behandling af kommentarer fra partshøring nyt Netto-byggeri Gilleleje Dok nr. 2014/39249 039


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tiltræde, at der gives dispensation til at Netto-byggeriet ikke opføres fuldt ud som sluttet bebyggelse.(LP 15.49 §6.2)
 2. at tiltræde, at der gives dispensation til at Netto-byggeriet opføres i hele matriklens dybde. (LP 15.49 §6.2)
 3. at tiltræde, at der gives dispensation til en bebyggelsesprocent på 60 % (LP 15.49 §6.4)
 4. at tiltræde, at der gives dispensation til fladt tag på bygningsdel imod Svend Henriksensvej (LP 15.49 §6.6)
 5. at tiltræde, at der IKKE gives dispensation fra lokalplan 15.49 §6.4 om bygningshøjde.

  Beslutning


1. Tiltrådt¨
2. - 3. O (1) stemte imod, V (3), A ( 2 ) og G (1 ) stemte for - Tiltrådt
4. - 5. Tiltrådt

5. Forslag til Lokalplan 567.01 for Mårum gl. teglværk
023273 - 2013/11691

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag.

Sagen blev udsat på Plan- og Miljøudvalgets møde den 03.11.14 på baggrund af usikkerhed i tolkningen af dagsordenens tekst om produktionsloft. Det skal præciseres, at der med 'grundlaget for lokalplanen' menes den modtagne ansøgning, hvor der søges om at hæve produktionsloftet til 75000 tons, hvilket har dannet grundlag for igangsættelse af lokalplanen. I beskrivelsen af lokalplanens indhold om produktion uden et loft henvises der til den konkrete beslutning i Byrådet herom.

Plan- og Miljøudvalget igangsatte den 15.05.2013 udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk. Grundlaget for lokalplanen, en ønsket produktion på op til 75000 tons beton/mørtel pr. år, er tiltrådt af Byrådet den 01.09.2014. Forslag til lokalplan forelægges nu Plan- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 1.

Lokalplanforslaget omfatter matr.nr. 5k Mårum By, Mårum, det gamle Mårum Teglværk. Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål som erhvervshotel med muligheder for flere typer erhverv, samtidig med at der gives mulighed for beton- og mørtelproduktion uden et produktionsloft. Lokalplanen rummer samtidig mulighed for opførelse af en lukket vaskehal til betonkanoner.

Baggrund
Wewers A/S har med brev af 20.12.13 søgt om tilladelse til en samlet årlig produktion op til 75.000 tons beton og mørtel på ejendommen. Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 74.99, der udlægger området til et blandet erhvervsområde (erhvervshotel). Lokalplanen begrænser produktionen til klasse 4-virksomheder, hvilket siden 2007 i praksis har været vurderet som mindre virksomhed med årsproduktion op til 20.000 tons. Med ny lokalplan kan der ske ændring i nuværende begrænsning til klasse 4-virksomheder, således at der gives mulighed specifikt for en større beton- og mørtelproduktion.

Der ses ikke at være mulighed for dispensation fra eller ændret vurdering af eksisterende plangrundlag. På den baggrund har en øget årsproduktion udløst et krav om en ny lokalplan.
Ændringen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Ejendommen er et eksisterende erhvervsområde, og bygningerne er velegnede til samt indrettet ud fra den nuværende anvendelse, beton- og mørtelproduktion. Samtidig er der tale om en beliggenhed, hvor der er umiddelbart tilgrænsende naboer og dermed et hensyn at tage i lokalområdet. En zonering af virksomhedsklasser fastholdes derfor.

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 567.01 godkendes til offentlig fremlæggelse i minimum 8 uger umiddelbart efter Byrådets godkendelse. Samtidig anbefales på baggrund af miljøscreening vedlagt som bilag 2, at det godkendes, at forslag til Lokalplan 567.01 ikke skal miljøvurderes.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 15 stk. 2 og 4, § 16, § 19 stk. 2 og § 24
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010, § 33
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Lokalplan 74.99 for Nyt erhvervsområde ved Mårum Teglværk, aug. 2002
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07.2013

Økonomi
-

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et eksisterende erhvervsområde, hvor der i dag er mulighed for etablering af varierende virksomheder. Produktion af beton og mørtel vil foregå på eksisterende anlæg i eksisterende bygninger, og planen vil i øvrigt fastholde al anden erhvervsaktivitet indenfor de hidtil tilladte miljøklasser. Samlet vurderes der ikke at ske en væsentlig miljømæssig påvirkning af området. Screening fremgår af bilag 2.

Miljøscreeningen har været sendt til relevante myndigheder, der ikke har haft bemærkninger.

Vedtages lokalplanen senere med mulighed for en udvidet produktion, vil der efterfølgende skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden, for at plangrundlaget kan udnyttes.

Høring
Der har været afholdt dialogmøde 04.06.14 med deltagelse fra både naboer/lokalsamfund og virksomheden.

I henhold til planlovens § 24 skal lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger forud for beslutning.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Lokalplan 567.01. PMU 031114 Dok. nr. 2013/11691 074
Bilag 2: Miljøscreening af forslag til Lokalplan 567.01. PMU 031114 Dok. nr. 2013/11691 077

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at Forslag til Lokalplan 567.01 ikke skal miljøvurderes, og
 2. at Forslag til Lokalplan nr. 567.01 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Beslutning


1. - 2. A (2) stemte imod, V (3), G ( 1), O (1) stemte for - Tiltrådt

Morten Jørgensen og Jannich Petersen tager dialog med Wewer mhp. drøftelse af evt. etablering af vaskehal
6. Miljøscreening af ophævelse af Lokalplan 30.84
020888 - 2014/38770

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om miljøvurdering af aflysning af Lokalplan 30.84, Depot for olieforurenet jord.

Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer kan der være pligt til miljøvurdering i forbindelse med beslutning om ophævelse af en lokalplan. Der er derfor foretaget en miljøscreening af aflysning af planen. Det anbefales ud fra miljøscreeningen (bilag 1), at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Planen, der skal aflyses, 'Lokalplan 30.84, Depot for olieforurenet jord' fra 1984, udlægger arealet til et sådant depot eller til håndværksvirksomhed. Hele lokalplanområdet er siden 2013 omfattet af kommuneplanramme 4.D.05 Genbrugsplads ved Skærød. Det er udlagt til offentlige formål som genbrugsstation, rensningsanlæg og lignende. Aflysning af lokalplanen er således i overensstemmelse med gældende kommuneplan, der med seneste revision har åbnet mulighed for anvendelse af det lokalplanlagte område til genbrugsstation m.v.

Genbrugsstationen, der grænser op til lokalplanområdet, servicerer i dag den vestlige halvdel af kommunen, og det er denne funktion og de eksisterende aktiviteter, der fortsat skal foregå i området. Lokalplanarealet er oprenset og retableret efter anvendelse som oliedepot, og det er dermed implicit besluttet, at denne anvendelse ikke længere er ønsket. Der er ifølge kommuneplanen ingen beskyttelsesinteresser tilknyttet lokalplanområdet.

Plan- og Miljøudvalget har på mødet den 06.10.14 givet dispensation fra lokalplanen samt landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende genbrugsstation ved at flytte containerpladsen over på det lokalplanlagte areal. Forudsætningerne for dette var, at lokalplanen vurderes at være forældet, og at en aflysning af planen er undervejs.

Samlet set vurderes der ikke at være en væsentlig miljømæssig påvirkning forbundet med ophævelse af lokalplanen.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 33 stk. 1 nr. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune, herunder kommuneplanramme 4.D.05
Lokalplan 30.84 Depot for olieforurenet jord, aug. 1984
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07.2013

Økonomi
-

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at aflysning af lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at den kommende arealanvendelse primært er en fortsættelse af nuværende aktiviteter på naboarealet, genbrugsstationens containerplads. Samlet vurderes der ikke at ske en væsentlig miljømæssig påvirkning af området. Screening fremgår af bilag 1.

Miljøscreeningen har været sendt til relevante myndigheder, der ikke har haft bemærkninger.

Bilag
Bilag 1: Miljøscreening af aflysning af Lokalplan 30.84. PMU 120115 Dok.nr. 2014/38770 006

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at aflysning af Lokalplan 30.84 ikke skal miljøvurderes.

  Beslutning
 1. Tiltrådt7. Frederiksværkvej 90 A-B, Landzonesag: Opførelse af maskinhal til nyt anlægsgartnerfirma
018987 - 2014/38058

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om anbefaling til Fredningsnævnet for Nordsjælland om en maskinhal på Frederiksværkvej 90 A-B, Ramløse. Hallen skal bruges til kombineret landbrug og anlægsgartnervirksomhed.

Sagens karakter
Sagen omhandler en landbrugsejendom, hvis nordlige del, matr.nr. 8c Ramløse By beliggende nord for Frederiksværkvej, er omfattet af fredningen Hyrdegården fra 1970, som er en udsigts- og status quo-fredning. Arealet er fredet på grund af udsigt til Tibirke Bakker og må udelukkende benyttes som landbrugsareal. Det er ikke tilladt at opføre bygninger, navnlig bygninger som ikke er til landbrugets drift, samt at foretage afgravning eller beplantning, der efter fredningsnævnets skøn kan virke skæmmende. Det er fredningsnævnet, der træffer afgørelse om dispensation fra fredningen, men forud for deres afgørelse skal vi oplyse, om kommunen er sindet at give landzonetilladelse til det pågældende projekt, samt give anbefaling i forhold til det ansøgte. Udgangspunktet er, at ejendommen på grund af fredning er uegnet til de ønskede aktiviteter, og at det afhænger af fredningsnævnets afgørelse, hvilke ændringer der kan ske. Området er ifølge kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Ejers ønsker
Ejer driver en landbrugsejendom på ca. 11,8 ha og har et anlægsgartnerfirma, og der er behov for maskinhus til begge erhverv. Efter dialog med ejer er ansøgning ændret fra en hal på 600 m2 ligeligt fordelt til de to erhverv, til en hal på 400 m2, hvor der samtidig fjernes en åben vognport på 85 m2, dvs en halvering af den oprindeligt ønskede bygningsmasse. Ejer forventer også, at en hal medvirker til et ryddeligt og ordentligt udseende af ejendommen. Den optimale placering er indenfor fredningen, i nær tilknytning til eksisterende bygninger og på et areal, der i dag er dels bebygget med vognport, dels anvendes til parkerings- og manøvreareal. Placeringen er valgt, sådan at hallen bliver mindst synlig fra alle vinkler. Facadehøjden bliver 3,5 m. Såfremt ejer ikke får dispensation fra fredningen til denne placering, søges der alternativt om placering af 600 m2 hal på sydsiden af Frederiksværkvej, dvs overfor ejendommens nuværende bygningskompleks, udenfor fredningen men samtidig løsrevet fra ejendommens bebyggelse.

Ejer har terrænreguleret et areal langs indkørslen for at skabe en oplags-/manøvreplads, samt påbegyndt tilplantning af ejendommen med både juletræer, frugttræer og hækplanter til brug i anlægsvirksomheden. Begge disse forhold er i strid med fredningen, og vil blive forelagt fredningsnævnet med henblik på lovliggørelse.

Ejers udgangspunkt er, at ejendommen skal anvendes i en kombination mellem landbrug og anlægsgartneri. Der er et behov for både plantninger og oplag af materiel, hvad enten det er udendørs eller i hal. Det vil sige, at hallen uanset størrelse og placering vil kræve en landzonetilladelse, da den anvendes til nyt erhverv.

Vurdering i f.t. planloven
Der er ud fra planloven en umiddelbar ret til at opføre en nødvendig driftsbygning til landbrugsdriften i tilknytning til eksisterende bygninger, men på denne ejendom begrænses muligheden af fredningen. Det betyder, at der enten skal dispenseres fra fredningen eller gives landzonetilladelse til opførelse længere fra bygningerne end normalt.

I dette tilfælde vurderes der landskabeligt set, at være mulighed for at indpasse en mindre hal på det fredede areal uden større visuel forstyrrelse. På sydsiden af Frederiksværkvej vil hallen virke løsrevet fra de øvrige bygninger og skabe en ny barriere, hvor der i dag er udsyn over åbent land.

Hvad angår ønsket om en større maskinhal, hvor anvendelsen er tilknyttet anlægsgartnervirksomhed, kan det umiddelbart tale for en landzonetilladelse, når virksomheden kan knyttes sammen med den jordbrugsmæssige anvendelse til dyrkning af eget plantemateriale. Denne begrundelse for fravigelse af planlovens praksis om i udgangspunktet at henvise nye virksomheder til byzone skal dog afvejes mod en restriktiv fredning, hvorfor det bør anbefales fredningsnævnet at give dispensation på visse vilkår om terræn og beplantning.

Hvad skal Plan- og Miljøudvalget tage stilling til
Indenfor fredningen
Der ansøges om en maskinhal, der delvis skal anvendes til et nyt erhverv på ejendommen. Ifølge praksis skal nye erhverv henvises til planlagte områder i byzone, med mindre der er særlige forhold, der taler for en placering i landzone. Den pågældende anlægsgartnervirksomhed kan siges at have en vis tilknytning til en ejendom med jordtilliggende, da der samtidig ønskes produktion af busk- og vedplanter, der anvendes i virksomheden. Det er imidlertid et tungtvejende forhold, at både byggeri og beplantning umiddelbart ses at være i strid med fredningen i området. Samme vurdering gælder for det allerede etablerede oplagsareal. Uagtet hvad fredningsnævnet måtte beslutte om beplantning m.v. skal udvalget tage stilling til, om der efterfølgende skal ses positivt på en landzonetilladelse til hal og manøvre-/oplagsareal.

Eftersom det samlet vurderes at være den landskabeligt bedste løsning, anbefales det dog trods fredningen, at det ansøgte projektet med en mindre hal på 400 m2 anbefales til fredningsnævnet.

Samtidig anbefales det, at der gives afslag på lovliggørende landzonetilladelse til oplags- og manøvrearealet, således at der vil blive stillet krav om retablering af terrænet uagtet hvad fredningsnævnet beslutter herom.

Endelig anbefales det, at muligheden for tilplantning af ejendommen med juletræer og planteskolelignende kultur anbefales til fredningsnævnet med henblik på, at der kan ske den ønskede udnyttelse af de lavere liggende markarealer. Her bør der være krav om, at beplantningen ikke overstiger 2 meter i højden, således at der fortsat er udsigt hen over arealerne mod Tibirke Bakker set fra Frederiksværkvej, der ligger højere i terrænet end markarealerne. Der anbefales en begrænsning, hvor det højest beliggende areal parallelt med vejen og op til nordsiden af bebyggelsen friholdes for beplantning. Det bemærkes, at tilplantningerne ikke vurderes at kræve landzonetilladelse.

Udenfor fredningen
Ejers anden prioritet er placering af en større hal syd for Frederiksværkvej, udenfor fredningen. Administrationen vurdering er dog, at hallen her vil ligge løsrevet fra ejendommens bygninger og skabe en større landskabelig barriere end ved første prioritet, hvor hallen indpasses mellem bygningerne uden at kompromittere den udsigt, der skal varetages med fredningen.

Det anbefales, at udvalget tilkendegiver, at der ikke vil blive givet landzonetilladelse til en 598 m2 stor hal på sydsiden af Frederiksværkvej, men at der alene gives tilsagn om landzonetilladelse til placeringen af en mindre maskinhal (200 m2) til landbrugets drift på dette sted, såfremt fredningsnævnet ikke giver dispensation til placering indenfor fredningen. Dette vil ske ud fra senere fremsendt kort med endelig placering, omfang m.v. Administrationen anmoder om kompetencen til at afgøre landzonesagen efter fredningsnævnets afgørelse.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Overfredningsnævnets kendelse af 01.05.1970 om fredningen Hyrdegården

Økonomi
-

Høring
Såfremt fredningsnævnet ikke giver dispensation, og der skal arbejdes videre med løsning syd for Frederiksværkvej, vil sagen blive sendt i naboorientering.

Bilag
Bilag 1: Frederiksværkvej Oversigtskort PMU 120115 Dok nr. 2014/38058 019
Bialg 2: Frederiksværkvej Situationsplan PMU 120115 Dok nr. 2014/38058 021

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at det anbefales fredningsnævnet at give dispensation til 400 m2 maskinhal indenfor fredningen,
 2. at det anbefales fredningsnævnet at give dispensation til beplantning, der holder sig under 2 m i højden og alene i en linje nord for bebyggelsen,
 3. at der tilkendegives, at terrænændringen skal lovliggøres fysisk, således at arealet ikke fremtræder som plateau eller som oplagsareal,
 4. at der tilkendegives, at der alene kan arbejdes for landzonetilladelse til placering af en mindre maskinhal alene til landbrugsdriften syd for Frederiksværkvej, hvis der ikke kan dispenseres fra fredningen,
 5. at administrationen gives kompetence til afgørelse i landzonesagen ud fra fredningsnævnets afgørelse.

  Beslutning


1.- 5. Tiltrådt
8. Gillelejevej 16 - udstykning og opførelse af beboelse i landzone
003687 - 2013/19914

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om landzoneafgørelse.

Gribskov Kommune har den 14.06.13 modtaget ansøgning om udstykning og opførelse af nyt enfamiliehus på Gillelejevej 3, der hører til ejendommen Gillelejevej 16. Der er den 31.10.14 givet afslag på landzonetilladelse till det ansøgte. Efter Plan- og Miljøudvalgets ønske forelægges sagen hermed for udvalget med henblik på fornyet sagsbehandling.

Ansøgningen
Der søges om opførelse af en ny bolig på en fritliggende matrikel beliggende adskilt fra ejendommens nuværende bolig og driftsbygninger.

Det er i maj 2013 på forespørgsel tilkendegivet overfor ansøger, at der ikke kunne forventes tilladelse til den ønskede udstykning og bebyggelse, med henvisning til planlovens praksis. Her blev oplyst, at vi dog kunne foretage en konkret vurdering ud fra en egentlig ansøgning, men at der ikke er tale om en egentlig byggeret.

Der blev efterfølgende ansøgt på ny, herunder fremsendt konkret materiale den 14.07.14. Der søges om opførelse af en bolig på knap 250 m2 sammensat af mindre volumener for at få bygningen ned i skala. Den placeres med en 16 m facade mod Gillelejevej, men tilbagetrukket i forhold til de to nabobeboelser.

Ansøgningen begrundes bl.a. med, at bebyggelsen vil kunne indpasses i eksisterende række af huse langs Gillelejevej, og at der er tale om landsbykarakter. Der henvises generelt til kommuneplanens intentioner med landsbyer, til klagenævnspraksis om huludfyldning samt til andre afgørelser i kommunen om bebyggelse i landzone.

Ejendommen
Ejendommen Gillelejevej 16 består af matriklerne 1 n, Kirke Esbønderup by, Esbønderup samt 30 t, Haregab, Esbønderup (benævnt Gillelejevej 3), som ligger fysisk adskilt fra hinanden med ca. 370 m afstand. Ejendommen er landbrugsnoteret. Den samlede ejendom er på ca. 5,6 ha, hvoraf matr.nr. 30 t har et areal på ca. 1,5 ha. Matr. nr. 1 n rummer flere bygninger, inkl. beboelse, mens matr. nr. 30 t er ubebygget (fraset et læskur på 60 m2).

Matr. nr. 30 t ligger lidt udenfor landsbyen Haregab. Grunden grænser op til Gribskov mod de syd- og vestlige sider, og ligger samtidig midt i en række på fire mindre grunde ud til Gillelejevej. Denne række af grunde er adskilt fra Haregab, der i sin helhed ligger øst for Gillelejevej. Øst for vejen ligger endvidere et større, åbent græsningsareal, der heller ikke er en del af landsbyen. Hele ejendommen er omfattet af skovbyggelinjen.

Vurdering og anbefaling
I denne sag er der ikke afgørende argumenter for at fravige den restriktive praksis om ikke at tillade opførelse af ny beboelse i landzone. Her er der ikke tale om en lokal praksis i Gribskov Kommune, men derimod en praksis der følger lovgivningen, dens baggrund, bemærkninger og vejledning, samt konkrete afgørelser. En bolig nr. 2 på en ejendom i landzone tillades alene, hvor det kan indpasses i eksisterende overflødig driftsbygning, som aftægtsbolig eller som medhjælperbolig. Den ansøgte bolig vil derfor kræve en udstykning til boligbebyggelse, hvilket ikke bør imødekommes, da der ikke er væsentlige forhold, der taler for det ansøgte.

Det bemærkes, at øvrige tilladelser til ny bebyggelse, som ansøger henviser til, alle ligger indenfor det lokalplanlagte område for Haregab, hvorfor ejendommene ikke er sammenlignelige med parcellen på Gillelejevej 3.

Ansøger henviser i ansøgningen til et princip om huludfyldning. Grunden ligger dog ikke indenfor en afgrænset landsby, ligesom der ikke ses at være tale om en samlet bebyggelse med landsbypræg, hvilket efter planlovens praksis normalt er det, der i visse tilfælde kan berettige til en huludfyldning.

Matr.nr. 30 t ligger som en del af en mindre række på fire huse langs Gillelejevej, hvilket dog ligeledes ikke anses for at være en række af en sådan karakter, at det berettiger til en huludfyldning. Der henvises til, at der gælder en særlig restriktiv praksis for opførelse af boliger umiddelbart udenfor en landsby eller bygrænse.

Der ses således ikke at være tilstrækkelig begrundelse for, at 'rækken' af huse, som grunden indgår i, adskiller sig væsentligt fra de øvrige små klynger af huse i området. Som følge heraf vurderes det, at sagen ikke bør vurderes anderledes end øvrige tilfælde, hvor der er tale om en mindre husrække i det åbne land. En tilladelse til byggeri på grunden ville dermed ud fra et lighedshensyn åbne for en generel praksis om byggemuligheder.

Der bør således lægges vægt på, at landzonebestemmelsernes almene formål om at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land følges, og at der ikke gives landzonetilladelse til udstykning og dermed gives afslag på opførelse af den ansøgte nye boligbebyggelse.

Det bemærkes, at såfremt sagen skal fremmes, vil den blive sendt i naboorientering, og endvidere skal det afklares ved en konkret vurdering, hvorvidt der kan gives tilladelse til at skabe en ny overkørsel fra Gillelejevej til betjening af en bolig dette sted.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Høring
Såfremt Plan- og Miljøudvalget beslutter at se positivt på sagen, vil den skulle sendes i 14 dages naboorientering forud for endelig beslutning.

Bilag
Bilag 1: Gillelejevej Oversigtskort PMU 120115 Dok nr. 2013/19914 023

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives afslag på det ansøgte.

  Beslutning
 1. Udsættes mhp. besigtigelse9. Tågerupvej 32, landzonesag: Opførelse af erhvervsbygning
026706 - 2014/32164

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 24.11.2014 at udsætte denne sag med henblik på forudgående besigtigelse på ejendommen den 12.01.15 forud for udvalgsmødet.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om eventuel landzonetilladelse til at opføre nyt maskinhus/lagerhal til erhvervsformål.

Det ansøgte kan ikke anbefales, da det vurderes at være imod praksis om ikke at etablere nye erhverv i nyopførte bygninger på landejendomme.

Vurdering
Al tidligere bebyggelse på ejendommen er nedrevet, og opførelse af ny bebyggelse, som ikke er til landbrugets drift, kræver landzonetilladelse. Ifølge praksis gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til udhuse m.v. over 100 m2 til ejendomme uden landbrugspligt. Endvidere henvises nye erhvervsvirksomheder som udgangspunkt til byzone og planlagte erhvervsområder. Det overordnede formål om at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land tillægges afgørende vægt ved stillingtagen til nyopførelse af erhvervsbygninger.

Gribskov Kommune har det seneste år haft andre sager om etablering af nye erhverv og opførelse af nye bygninger, hvor der vurderedes at være en sammenhæng mellem erhvervet og boligen/hverdagslivet, som kunne imødekommes.

Det kan tale for det ansøgte, at der hidtil har været en mængde udhuse og småbygninger på ejendommen, hvoraf de registrerede havde et samlet volumen på 418 m2, som nu er fjernet og ønskes erstattet med en bygning, der tilpasses hovedhuset i stil og placering. Endvidere det forhold, at ejendommen tilsyneladende, set ud fra luftfotos, gennem en årrække har været anvendt til oplag i vid udstrækning.

Administrationen vurderer imidlertid, at hensynet til praksis om etablering af nyt erhverv vejer tungere end det forhold, at der sker forskønnelse af bygningsmassen og ejendommen. Lagerbygning til erhverv kan placeres andre steder, da der ikke ses at være et særligt behov for at knytte funktionen til en beboelsesejendom. En tilladelse til lagerbygningen vil kunne blive præcedensdannende.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen har et areal på knap 2 ha. Bygningsmassen er ifølge BBR en bolig på 149 m2 samt 5 udhuse på samlet 418 m2. Ejendommen har hidtil fremstået som en reminiscens af tidligere landbrug, med en mindre bolig og spredte udhusbygninger, hvoraf de fleste blev opført i år 1900 som driftsbygninger. Alle bygninger, herunder ikke registrerede skure, er dog nedrevet for nylig.

Området er præget af spredte ejendomme i et åbent landskab. Det er ifølge kommuneplanen et værdifuldt kulturmiljø og værdifuldt landbrugsområde.

Beskrivelse af projektet
Nedrivning af hidtidig bygningsmasse er sket for at give plads til et mere enkelt bygningskompleks med nyt stuehus og ladebygning til erhverv placeret i vinkel og med fælles udtryk, som eneste bygninger på grunden. Nedrivningstilladelse er givet, og byggetilladelse til ny bolig sammenbygget med 37 m2 garage gives uafhængigt af sag om erhvervsbygningen.

Ejer står bag to lokale elektrikervirksomheder, som har behov for lagerplads til materialer samt materiel i form af gravemaskiner, trailer og værktøj. Endvidere har ejer en virksomhed med udlejning af diskoudstyr, og udstyret ønskes ligeledes opbevaret i bygningen.

Der ønskes også plads til et værksted til at udføre små opgaver til el-virksomhederne samt til reparation af maskiner tilknyttet Villads El.

Endelig skal bygningen rumme tekniske anlæg til kommende jordvarme- og solcelleanlæg, samt maskiner til det almindelige vedligehold af grunden.

Anbefaling
Ud fra ovenstående bør der alene gives landzonetilladelse til et revideret projekt med en mindre garage/udhusbygning, der kan rumme værksted og teknikrum tilknyttet beboelsen, og som har plads til almindelig opbevaring af ejendommens redskaber og maskiner. Der bør således gives afslag på den ansøgte erhvervsbygning.

Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Høring
Det er skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke fordrer naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5.

Bilag
Bilag 1: Tågerupvej Oversigtskort PMU 241114 Dok.nr. 2014/32164 014
Bilag 2: Tågerupvej Situationsplan og perspektivtegning A019 PMU 241114 Dok.nr. 2014/32164 017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives afslag på landzonetilladelse til at opføre ny erhvervsbygning til etablering af erhverv på ejendommen.

  Beslutning
 1. Sendes tilbage til fornyet beskrivelse10. Bregnerødvej 37, landzonesag: Opførelse af ny servicebygning, butik og klublokaler til Golf Center
001583 - 2014/42497

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om landzonetilladelse til at opføre ny servicebygning med butik og klublokaler til Passebækgård Golf Center.

Det ansøgte kan anbefales, da det vurderes at være en nødvendig bygning til understøttelse af en allerede etableret, velfungerende aktivitet. Ejendommen er i kommuneplanen udpeget til fritidsformål, og golfbanen har eksisteret i en længere årrække. Den ansøgte bygning på 461 m2 vurderes at kunne indpasses på ejendommen uden væsentlig påvirkning af omgivelserne, samtidig med at der skabes bedre muligheder for golfklubbens medlemmer og medarbejdere.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen har et areal på godt 29 ha, og drives som golfbane sammen med ejendommen Bregnerødvej 35 på godt 2 ha, hvorpå den største bygningsmasse ligger. Der er ifølge BBR et stuehus med 200 m2 bolig og 150 m2 kontor, et klubhus på 416 m2 samt to driftsbygninger (garage/lager og maskinhus) på samlet 495 m2. Stuehuset står tomt p.t., mens 'klubhuset' anvendes til restaurant og selskabslokaler, hvor golfklubben indpasser sine aktiviteter. Den østlige længe rummer kontor og personalefaciliteter, mens den nordligste længe er maskinhus.

Hertil kommer en nyere udslagsbygning ved driving range samt en fritliggende pavillonbygning, der rummer golfbutik. Butikken er utidssvarende og dårligt placeret i f.t. øvrige funktioner, og bygningen ønskes fjernet.

Golfbanen er jf. kommuneplanramme 2.R.02 udpeget til fritidsformål. Her må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets anvendelse, og kun efter der er lavet en samlet plan for området. Ejer har fremsendt en beskrivelse af fremtidsplaner, der sammen med ansøgningen anerkendes som samlet plan for golfbanen.

Banen ligger i en kystkile, Nakkehovedkilen, samt i kystnærhedszonen. Den grænser op til fredet område nord og øst for banen, hvor der også er fortidsminder. I kommuneplanen er ejendommen en del af et bevaringsværdigt landskab og indgår delvist i et værdifuldt kulturmiljø.

Der er et sommerhusområde nordøst for banen, og mod syd langs Bregnerødvej ligger enkelte boliger samt en campingplads, der er delvis skærmet af beplantning.

Beskrivelse af projektet
Virksomheden Passebækgård A/S ejer jord og bygninger, og forpagter jorden ud til golfklubben, der ikke i aftalen har råderet over hele bygningskomplekset. På grund af forretningssammenhængen er restaurant og selskabslokaler således adskilt fra klubben, der er helt afhængige af, at deres undervisning, møder og anden klubaktivitet kan indpasses i restaurantens aktiviteter. Det er intentionen at videreføre restauranten som selvstændig aktivitet.

Ny bygning ønskes for at få samlet de funktioner, der er relateret til golfaktiviteten, og for at få skabt en helhed der er løsrevet fra restaurationsdelen. Samtidig er placeringen valgt for at få sammenhæng med udslagsbygningen ved driving range, hvor der også er en naturlig indgang til hul 1. Faciliteterne i ny bygning vil her ligge hensigtsmæssigt i forhold til spillet.

Bygning lægges øst-vest for at udnytte den store ensidige tagflade mod syd til solpaneler. Endvidere kan den så indpasses i f.t. driving range og tilstødende bane uden omkostninger til omlægning af baneanlæg. Endelig vil den valgte retning give det bedste udsyn over golfbanen for de, der bruger lokaler og balkon.

Der opføres 461 m2 bygning med 247 m2 i grundplan. Facaden opføres i oliebehandlet træ tilsvarende udslagsbygningen, og tagfladen dækkes af sort tagpap og delvist med sorte solpaneler. Efter besigtigelse og drøftelse af projektet er arkitekturen tilrettet. Store glaspartier i øverste sektion på 1. sal er begrænset for at mindske lysudfald mod og synlighed fra sommerhusområdet. Der tænkes i, at lokalerne skal udlejes til medlemmers egne arrangementer, således at der vil være stor udnyttelse af bygningen og dermed aftener med oplyst facade.

Med projektet frigøres mandskabsrum, der fremover skal være lager for banemateriel og redskaber, samt kontor til arkiv og mødelokale for virksomheden. Herudover vil maskinhus og restaurant/selskabslokaler fortsætte som sådan. Med en ny bygning vil der ske en stor forbedring i forhold til de nuværende meget små forhold for både personale og klubbens ca. 550 medlemmer. Det forventes, at klubbens drift vil få et funktionelt stort løft ved at få råderet over egen bygning.

Anbefaling
Ud fra ovenstående bør der gives landzonetilladelse til det reviderede projekt med et klubhus, der kan rumme tidssvarende faciliteter og understøtte klubbens aktiviteter.

Der bør stilles vilkår om at vinduespartier ikke må udgøre en større andel af nordfacaden end angivet på revideret materiale af 01.12.14.

Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Høring
Det er skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke fordrer naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5.

Bilag
Bilag 1: Bregnerødvej Oversigtskort PMU 120115 Dok.nr. 2014/42497 021
Bilag 2: Bregnerødvej Situationsplan og facader PMU 120115 Dok.nr. 2014/42497 023

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives landzonetilladelse til at opføre den ansøgte servicebygning, og
 2. at der stilles vilkår om begrænsning i andelen af glaspartier i nordfacaden jf. bilag 2.

  Beslutning


1.-2. Tiltrådt
11. Miljøgodkendelse af ny autoophug virksomhed, Stæremosen 46 og 50
015730 - 2014/42834

Sagsfremstilling
Virksomheden Gilleleje Auto-genbrug, Stæremosen 46 og 50, 3250 Gilleleje har den 29. oktober 2014 ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af en ny autoophugningsvirksomhed på adressen.

Virksomheden vil opbevare op til 400 miljøbehandlede biler i et lag udendørs på virksomheden. Indendørs ønsker virksomheden at opbevare op til 25 ikke-miljøbehandlede biler.

Autoophugningsvirksomheder er omfattet af VVM reglerne, hvorfor kommunen har lavet en VVM screening på baggrund af det materiale, som virksomheden har indsendt. Resultatet af VVM screeningen blev, at etablering og drift af virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse for projektet. Denne afgørelse blev offentliggjort den 7. november 2014, og der er ikke indkommet klager inden klagefristens udløb.

Virksomheden har den 14. november 2014 fået tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet i forbindelse med projektet, selv om der endnu ikke foreligger en miljøgodkendelse. Denne tilladelse er givet i henhold til § 33 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven. Igangsætning af bygge- og anlægsarbejdet på dette tidspunkt sker på virksomhedens eget ansvar og forpligtiger ikke kommunen til at meddele miljøgodkendelse på et senere tidspunkt.

Virksomheden har fået byggetilladelse til opførelse af en 71 m2 overdækket vaskehal og opstilling af en 48 m2 pavillion/skurvogn til personalefaciliteter.

Virksomheden udleder spildevand fra en nyetableret overdækket vaskeplads og fra gulvafløbene i tre haller. Spildevandet fra hallerne vil hovedsageligt stamme fra gulvvask. Der etableres sandfang og olieudskiller på afløbet, og det kan tilføjes, at der er tale om en forholdsvis begrænset årlig spildevandsmængde på ca 400 m3 . Der er udarbejdet en tilslutningstilladelse for spildevandet i henhold til Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

Autoophugningsvirksomheden er omfattet af listepunkt K209: "Autoophugning" på listen over godkendelsespligtige virksomheder. Dette betyder, at virksomheden ikke må etableres eller udvides, inden kommunen har givet en miljøgodkendelse til det ansøgte.

På baggrund af det ansøgte er der udarbejdet en miljøgodkendelse. Der er i miljøgodkendelsen taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for autoophugning.

Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår i forhold til:

 • Generelle forhold
 • Indretning og drift af virksomheden
 • Luftforurening
 • Affald
 • Støj
 • Beskyttelse af jord og grundvand
 • Egenkontrol


Jf miljøbeskyttelseslovens § 39a stk. 1 skal listevirksomheder, der miljøbehandler person- og varevogne, etablere sikkerhedsstillelse overfor godkendelsesmyndigheden, til dækning af tilsynsmyndighedens nettoudgifter til bortskaffelse af affaldet ved en selvhjælpshandling. Sikkerhedsstillelsen er i denne sag beregnet til 48.529 kr.

Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives uden væsentlige miljømæssige gener eller risiko for omgivelserne, når vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Lovgrundlag
Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26/06/2010
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 669 af 18/06/2014 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 682 af 18/06/20214

Økonomi
Der opkræves brugerbetaling i henhold til lov om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

Miljøforhold
Indeholdt i sagen.

Høring
Udkast til miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse er fremsendt til virksomheden Gilleleje Auto-genbrug. Virksomheden havde mindre rettelser, som er blevet indarbejdet i det endelige udkast til miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.

Udkast til tilslutningstilladelse er sendt til høring hos Gribvand. Eventuelle bemærkninger fra Gribvand vil blive fremlaget på mødet.

Bilag
Udkast til miljøgodkendelse Dok. nr 2014/42834 003
Udkast til tilslutningstilladelse Dok. nr 2014/42834 009
Kopi af VVM screening Dok. nr 2014/42833 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at Gilleleje Auto-genbrug meddeles miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse på de i sagen opstillede vilkår.

  Beslutning
 1. Tiltrådt12. Håndhævelse af deklaration med forbud mod udstykning i et område ved Kædemosen
01.04P00 - 2014/49296

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Gribskov Kommune har fra ejeren af matr.nr. 2 er Tibirke By, Tibirke, Kædemosevej 17, modtaget en forespørgsel om muligheden for udstykning.

Kædemosevej 17 er registreret med et grundareal på 2.579 m², og er i Kommuneplan 2013 - 2025 beliggende i sommerhusområde 8.S.05.

Rammeområdet omfatter et meget stor område med svingende grundstørrelser.

Kommuneplanen foreskriver hvad angår udstykning i området for Kædemosevej:

 • Mindstegrundstørrelsen fastsættes til 1.200 m²
 • Større ejendomme herunder arealer omkring de gamle gårde skal søges bevaret og må som udgangspunkt ikke udstykkes.
 • Udstykning kan kun ske på baggrund af en konkret vurdering af om der skal stilles skærpede krav til grundstørrelser, bebyggelse mv.


Tinglyst deklaration
Derudover forefindes der en deklaration tinglyst den 28.06.1963, som på det tidspunkt omfattede 19 ejendomme, se bilag 1.

Deklarationens pkt. 3 bestemmer,at ejendomme omfattet af deklarationen ikke må udstykkes, og Gribskov Kommune er angivet som direkte påtaleberettiget, mens det derimod er uklart hvorvidt den nuværende ejer - eller den til enhver tid værende ejer - af udstykkerejendommen tillige er påtaleberettiget på deklarationen, se bilag 2.

Administrationens umiddelbare vurdering i sagen / sagsgang
Ud fra en samlet vurdering af udstykningsspørgsmålet - herunder den tinglyste deklarations bestemmelser - vurderede administrationen, at ejendommen for så vidt godt kunne udstykkes.

Der blev i sagen lagt vægt på at Kædemosevej 17 er beliggende i et meget stor sommerhusområde med svingende grundstørrelser, og at en udstykning er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Samtidig hermed er der sket fravigelser af deklarationen hvad angår udstykning, idet der er tilladt en udstykning / arealoverførsler fra parcellerne nr. 6 og 7, hvorved der er fremkommet en ny ejendom, se bilag 2.

I forbindelse med tilbagemeldingen om mulighed for udstykning blev ejeren af Kædemosevej 17 opfordret til at tage kontakt til en landinspektør med henblik på en nærmere vurdering af udstykningsmuligheden.

Foranlediget af landinspektøren retter ejeren igen henvendelse til Gribskov Kommune med spørgsmål til den tinglyste deklaration.

Den fornyede henvendelse giver anledning til at administrationen må genoverveje spørgsmålet om udstykning, hvorfor sagen her forelægges udvalget.

Konsekvenser / problemstillinger i sagen
Overordnet set må deklarationen fra 1963 siges at være overholdt (der er kun tilladt 1 udstykning i deklarationsområdet).

De enkelte grundejere omfattet af deklaration kan have en mere eller mindre berettiget forventning om deres ejendomme ikke kan udstykkes.

Der er ingen grundejerforening for det aktuelle område, og det fremgår ikke umiddelbart af arkiverne om grundejerne har forespurgt kommunen om man vil gøre brug af sin påtaleret.

Omvendt, så er udstykninger inden for deklarationsområdet i overensstemmelse med kommuneplanen og gældende bygningsreglement BR 10.

Man kan dertil bemærke, at såfremt Gribskov Kommune har en klar planmæssig interesse i at sikre at der ikke udstykkes i deklarationsområdet, så burde der have været oprettet et særskilt rammeområde hvor der var forbud mod udstykning.

Dermed vil man i høj grad have sikret, at der ikke vil blive tilladt udstykninger i området.

Men der findes et utal af deklarationer omhandlende bestemmelser om mindstegrundstørrelser og udstykninger mv. og det forekommer helt uoverkommeligt at skulle gennemgå alle kommuneplanens rammeområder for at finde deklarationer som måske skulle have sit eget rammeområde.

Derfor sagsbehandles der da også fra sag til sag hvor administrationen nøje vurderer en given deklaration om udstykning / mindstegrundstørrelser i forhold til nærområdet og kommuneplanens bestemmelser i øvrigt.

Ovennævnte vurderinger foretages også i praksis jf. bygningsreglement BR 10´s
bestemmelser om en helhedsvurdering.

Konsekvenser for grundejere hvis deklaration ikke følges
Hvis udvalget beslutter, at det skal undersøges nærmere om hvorvidt kommunen skal gøres brug af sin påtaleret i denne sag, så skal der foretages en partshøring af alle grundejerne før der kan træffes en endelig beslutning.

Opmærksomheden henledes på, at den enkelte grundejer som nævnt indledningsvis kan have forventning om at der netop ikke kan udstykkes, og hvis Gribskov Kommune ikke vil bruge sin påtaleret på deklarationen kan det skabe en problemstilling ved salg af ejendomme i en deklarationsområdet.

I så fald vil kommunen erklære, at de fleste af ejendommene i det aktuelle område kan udstykkes, og derved bliver grundejerne i langt de fleste tilfælde beskattet af en evt. fortjeneste ved et salg.

Lovgrundlag
Lov om planlægning §43, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Bygningsreglement BR 10 med senere tilføjelser.
Kommuneplan 2013 - 2025 for Gribskov Kommune.


Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Kædemosevej deklarationsområde Dok. nr. 2014/49296 002
Bilag 2: Kædemosevej deklaration Dok.nr. 2014/49296 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at kommunen agter at gøre brug af sin påtaleret på deklarationen, og at der som konsekvens heraf oprettes et særskilt rammeområde i kommuneplanen ved førstkommende kommuneplanrevision.

  Beslutning
 1. Tiltrådt13. Forslag til instruks for gebyrordning vedr. byggesagsbehandlingen
02.34S00 - 2014/12732

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på, at udvalget godkender instruks for opkrævning af gebyrer i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Jf. ændringerne i byggeloven og bygningsreglement BR 10, skal kommunerne opkræve gebyrer på baggrund af medgået tid. Ordningen træder i kraft 1. januar 2015 og omfatter de sager der indgår efter denne dato. Byrådet har fastsat taksten til kr. 289,29 kr. pr. time, som beregnes for hver påbegyndt 15 minutter.

Byggelovgivningen giver mulighed for, at der kan opkræves gebyrer for konkret sagsbehandling efter byggelov og bygningsreglement:

 • byggetilladelser og anmeldelser af byggeri
 • anden konkret sagsbehandling jf. byggeloven, f.eks. lovliggørelser og dispensationer til byggearbejder der ikke kræver tilladelse
 • afslag


Det er en forudsætning, at der er tale om faktisk sagsbehandling, som fører frem til en afgørelse med hjemmel i byggeloven. Der kan ikke opkræves gebyr for tilladelser i henhold til anden lovgivning. Hvis eksempelvis en byggesag også forudsætter en landzonetilladelse, opkræves der alene gebyr for den del af sagsbehandlingen der vedrører byggeloven. Der kan heller ikke opkræves gebyr for generel vejledning, f.eks. om hvordan man ansøger om tilladelse, eller om hvordan bygningsreglementet skal forstås.

Gebyret beregnes fra det tidspunkt ´hvor den faktiske sagsbehandling starter og indtil byggeriet lovligt kan tages i brug. Der er mulighed for, at gebyret deles i to rater, hvor den første forfalder ved afgørelsen, typisk byggetilladelsen, og den anden forfalder ved afslutningen af byggesagen.

De lovgivningsmæssige principper bag gebyropkrævningen betyder, at gebyret er afhængigt af sagsbehandlingen. Dette medfører, at kommunen er nødt til at sikre, at sagsbehandlingen er ensartet, men det medfører også, at sager kan være afhængige af faktorer som ligger udenfor kommunens indflydelse, f.eks. sager hvor naboer involveres. Til gengæld har en ansøger også indflydelse på gebyret størrelse, f.eks. ved at sikre kvaliteten af ansøgningen og ved at tilpasse byggeriet til omgivelserne og byggeretten jf. bygningsreglementet.

Det er administrationens forventning, at der sjældent vil skulle opkræves gebyrer for afslag, idet administrationen i sin dialog med ansøger forsøger at nå frem til tilladelser, også selvom disse indebærer, at et projekt skal revideres. Opkrævningen af gebyr ved afslag sikrer, at ansøgerne behandles ensartet, uanset om disse fastholder en ansøgning der ikke kan imødekommes, eller om de reviderer deres projekt frem mod en løsning der kan gives byggetilladelse til.

Gebyret opkræves i kategorier
Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til instruks for opkrævningen af byggesagsgebyr. Instruksen definerer hvordan gebyret opkræves indenfor kategorierne

 1. Forhåndsdialog
 2. Post og journal
 3. Sagsbehandling og afgørelse
 4. Opfølgende sagsbehandling
 5. Efterbehandling af byggesag
 6. Øvrigt


Administrationens anbefaling
Byrådet har med vedtagelsen af budgettet fastlagt timeprisen for byggesagsbehandlingen og valgte i den forbindelse, at der opkræves gebyr for alle kategorier af byggeri.

Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget godkender instruksen for opkrævning af gebyrer, idet udvalget hermed godkender, at:

 1. der opkræves gebyr for al sagsbehandling der vedrører konkrete byggesager, inklusive lovliggørelsessager og sagsbehandling af nabohenvendelser i relation til de konkrete sager,
 2. der opkræves gebyr for al sagsbehandling der fører til en afgørelse, uanset om afgørelsen er en tilladelse eller et afslag,
 3. der opkræves gebyr i to rater, hvor den første forfalder ved afgørelsen og den anden forfalder når byggeriet lovligt kan tages i brug


Administrationen vil, i forbindelse med fastlæggelse af takster for 2016, evaluere gebyrordningen og fremlægge denne til drøftelse for udvalget.

Lovgrundlag
Byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010
Bygningsreglement 2010 (BR 10), jf. bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010
Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne, 6. januar 2014

Økonomi
Byrådet har i budgetvedtagelsen forudsat en indtægt på gebyrer på 3 mio. kr. årligt, som dækker ca. halvdelen af lønudgifterne til byggesagsbehandlingen. Resten samt omkostninger i form af kontorhold, systemudgifter, ledelse, andel af direktion og lignende overhead vil således være skattefinansieret.

Bilag
Intern instruks for gebyrordning vedr. byggesagsbehandlingen Dok nr. 2014/12732 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at godkende den fremlagte instruks for gebyrordning vedr. byggesagsbehandlingen.

  Beslutning
 1. Tiltrådt
Efterretningssager

14. Planstrategi 2012 - statusoversigt implementering
01.02P00 - 2014/44163

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 30.04.2012 Planstrategi 2012. Denne sag omhandler statusoversigt for implementering af initiativer fra strategien.

Sagen forelægges Økonomiudvalget, som har det overordnede ansvar for kommuneplanlægning og samordning af planlægningsopgaver, samt Plan-og Miljøudvalget, som traditionelt har ageret tovholder for udarbejdelse og administration af planstrategien.

Planstrategi 2012 - initiativer
Planstrategi 2012 indeholder de seks temaer; Rolle i regionen, Klima, Erhverv, Infrastruktur, Turisme og Landområdet. For hvert tema har Byrådet besluttet initiativer fordelt på planperiodens 1. og 2. halvdel, det vil sige 2013-18 og 2019-24. Desuden er fastlagt initiativer, der løbende implementeres.

Af bilag 1 fremgår en statusoversigt over implementering af initiativerne med fokus på initiativer for perioden 2013-18.

Hovedlinjerne heri er:

 • næsten alle initiativer er igangsat, og enkelte er helt gennemført,
 • for størstedelen af initiativerne er gennemført konkrete del-resultater,
 • den videre implementering af enkelte indsatser indgår i budgetaftale 2015-2018.


Administrationen anbefaler, at udvalgene tager orienteringen om statusoversigt for implementering af initiativer fra Planstrategi 2012 til efterretning.

Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning (planloven), jf. LBK 587 af 27.05.2013.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Planstrategi 2012_statusoversigt implementering_PMU 24.11.2014. Dok.nr. 2014/44163 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 24-11-2014:
Udsat.

Beslutning

 1. Tiltrådt

Mødet startet:
04:30 PM

Mødet hævet:
07:15 PM