Økonomiudvalget

Publiceret 30-11-2015

Mandag den 30-11-2015 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
242 Forældrebetalingstakster og tilskud til private institutioner - redegørelse
fra ekstern revision

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Nick Madsen Michael Hemming Nielsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jan Ferdinandsen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Punkt 242 "Forældrebetalingstakster og tilskud til private institutioner - redegørelse fra ekstern revision"
Børneudvalgets beslutning fra den 26.11.2015 har ikke været forelagt for Økonomiudvalget senest fire hverdage forud for økonomiudvalgets møde, men er sendt til udvalget på mail fredag den 27.11.2015.
Dagsordnen herefter godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:Åbne

242. Forældrebetalingstakster og tilskud til private institutioner - redegørelse fra ekstern revision
28.77G00 - 2015/37673

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner. Sagen beror på den rapport den eksterne revision, BDO Kommunernes Revision, har udarbejdet om kommunens beregningsgrundlag for takster og tilskud på dagtilbudsområdet i 2014, 2015 og 2016.

Børneudvalget skal:

  • Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, hvorvidt kommunen skal tilbagebetale for meget opkrævet forældrebetaling til forældrene for 2015.
  • vedtage nye takster for forældrebetaling og nye tilskud til private institutioner for 2016. Dette på baggrund af anbefalingen fra den eksterne revision.


Sagens baggrund
Takster og tilskud på dagtilbudsområdet er i 2016 lavere end årene før. Der er ikke tale om nye besparelser på dagtilbudsområdet, da normeringen er den samme i 2016 som i 2015. Det er alene selve beregningsgrundlaget, der er ændret. Kommunen kan ikke give højere tilskud, end det som budgettet berettiger til. Det vil sige, at private og kommunale institutioner skal have de samme økonomiske vilkår at drive daginstitution for.

De private daginstitutioner har, efter de er blevet gjort bekendt med det lavere niveau for tilskud for 2016, henvendt sig til administration og politikere, for at få en forklaring på de lavere tilskud.

Byrådet besluttede derfor på mødet d. 08.201.2015 at godkende dagtilbudstaksterne for 2016 med en bemærkning om, at "de private dagtilbud er inviteret til møde om tilskud for 2016 lige efter efterårsferien, hvis der i dialogen viser sig noget, der skal rettes op på, vil taksterne blive taget op igen".

De private daginstitutioner blev inviteret til møde på rådhuset d. 20.10.2015, og samtidig igangsatte administrationen en uvildig revisionsanalyse af beregningsgrundlaget for forældrebetalingstakster og tilskud til private institutioner i både 2014, 2015 og 2016. Ved at bede den eksterne revision om at gennemgå beregningsgrundlaget blev det afklaret, om takster og tilskud er beregnet korrekt.

Gribskov Kommune anmodede den eksterne revision om at udarbejde en rapport, der skulle belyse følgende:

  • Efterberegning af takster for forældrebetalinger på dagtilbudsområdet for årene 2014, 2015 og 2016
  • Hvorvidt forældrene har krav på tilbagebetaling af betalinger, som evt. er foretaget på fejlagtigt grundlag
  • Lovligheden af at fortsætte tilskud til private institutioner på 2015-grundlaget frem til 31. marts 2016, som følge af de problemer, der er opstået på området.
  • Opstilling af en model til beregning af forældrebetalinger i samarbejde med Gribskov Kommune, som kan anvendes fremadrettet


Rapporten fra den eksterne revision er vedlagt som bilag til denne sag.

Sagens forhold
Hovedkonklusionerne i revisionens rapport er:

2014
Der har været opkrævet for lidt i forældrebetalingstakst i 2014. Revisionen anbefaler, at der ikke foretages yderligere i forbindelse med takstberegningen for 2014.

2015
Der har været opkrævet for meget i takst for forældrene i daginstitutioner. Forældre i dagplejen har derimod betalt for lidt i takst. Der er blevet udbetalt for meget til de private institutioner i 2015.

I forhold til de private institutioner, kan kommunen ikke gøre krav på tilbagebetaling af beløbet. De private institutioner har handlet i god tro, og har allerede anvendt det tilskud, som de har fået. Kommunen kan heller ikke gøre krav på det beløb som forældre i dagplejen har betalt for lidt.

Den eksterne revision anbefaler, at forældrene i daginstitutioner får tilbagebetalt, det beløb de har betalt for meget i forældrebetalingstakst i 2015, da der er tale om fejl fra kommunens side. Revisionen tager ikke stilling til, om der er et retskrav på tilbagebetaling. En sådan afgørelse vil skulle træffes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

2016
Der er ikke fundet fejl i budgettet for 2016, men der er fejl i den beregningsmodel, der er anvendt til at beregne takster og tilskud. Både forældrebetalingstakst og tilskud til de private institutioner er ændret i revisionens beregning. Den eksterne revision anbefaler derfor, at takster og tilskud for 2016 rettes.

Tilskud til de private institutioner er besluttet videreført på 2015 niveauet frem til 31. marts 2016. Af de gældende vejledninger m.v. fremgår, at der er tale om en årlig beregning på grundlag af det budgetterede grundlag for det aktuelle år. Det har ikke været muligt for revisionen at finde fortilfælde i andre kommuner, hvor der er sket en forlængelse med tre måneder. Revisionen vurderer dog, at der i den konkrete situation kan argumenteres for en forlængelse, men skriver også, at såfremt Gribskov Kommune har behov for en bindende afgørelse, må spørgsmålet forelægges for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Vurderinger af løsninger og deres konsekvenser

2014
Den eksterne revision konkluderer, at der har været opkrævet for lidt i takst for forældrene og at der ikke foretages yderligere i forbindelse med takstberegningen for 2014. Økonomisk har denne anbefaling ikke yderligere konsekvenser for Gribskov Kommune.

Det kan oplyses, at beregningsmetoden anvendt i 2014 er identisk med den, der har været anvendt i de tidligere år.

Tilbagebetaling for 2015
Den eksterne revision konkluderer, at der har været opkrævet for meget i takst for forældrene i daginstitutioner og udbetalt for meget til de private institutioner i 2015.

I tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget forældrene har betalt for meget om måneden og hvad det vil koste kommunen at betale tilbage. Den samlede udgift til tilbagebetaling er 4,1 mio. kr.

Tabel 1: Tilbagebetaling til forældre 2015

Tilbagebetaling til forældre 2015
Betalt for meget pr. måned
Antal børn
Betalt for meget i alt (beløb*antal børn*12 mdr.)
Fratrukket søskendetilskud og økonomisk friplads
Vuggestue
245 kr.
447
1.314.180 kr.
Børnehave
390 kr.
980
4.586.400 kr.
Søborg pr. bh
145 kr.
15
26.100 kr.
I alt
1442
5.926.680 kr.
4.148.676 kr.


Hvis Byrådet beslutter, at beløbet skal betales tilbage, så vil tilbagebetalingen foregå i 1. kvartal 2016. Administrationen anbefaler, at tilbagebetalingen finansieres af kassebeholdningen.

Der har også været udbetalt for højt tilskud til de private institutioner, og taksterne i dagplejen har været for lave, men det ændres ikke med tilbagevirkende kraft for 2015.

Økonomisk har denne anbefaling en konsekvens på 4,1 mio. kr.

Ændrede takster og tilskud for 2016
Den eksterne revision konkluderer, at forældrebetalingstaksterne er for lave i 2016. I tabellen nedenfor fremgår det, hvor meget forskellen er på de takster, der blev besluttet i Byrådet d. 08.10.15, og de takster revisionen har beregnet. Taksterne er mellem 25 og 215 kr. for lave i den oprindelige takstoversigt. Den nye forældrebetalingstakst ses i kolonnen: NY TAKST. I forhold til den nye takst for 2016 for daginstitutioner er fortsat lavere end i 2015.

Tabel 2: Takster for forældrebetaling 2016 og 2015

Månedlige takster for forældre-
betaling i kroner
Takst 2016 vedtaget
af BY 08.10.15
NY TAKST
Takst 2016 beregnet
af revisionen
Forskel
vedtaget takst
og revisionens
takst
Takst 2015
Vuggestue
2.570 kr.
2.620 kr.
50 kr. for lidt
2.990 kr.
Børnehave
1.425 kr.
1.640 kr.
215 kr. for lidt
1.870 kr.
Dagpleje heltid
2.770 kr.
2.795 kr.
25 kr. for lidt
2.650 kr.
Dagpleje deltid
2.390 kr.
2.415 kr.
25 kr. for lidt
2.285 kr.
Søborg pr. bh
855 kr.
985 kr.
130 kr. for lidt
1.120 kr.


Den eksterne revision konkluderer ligeledes, at tilskud til de private institutioner er for lave i 2016, når det gælder børnehavebørn og for høje, når det gælder vuggestuebørn. I tabellen nedenfor fremgår det tilskud, der blev besluttet i Byrådet d. 08.10.15 og det tilskud revisionen har beregnet. Det nye tilskud til de private institutioner ses i kolonnen: NYT TILSKUD.

Tabel 3: Forskel i tilskud til private institutioner 2016 - med rettelser
På grund af fejl i revisionsrapporten er tallene i tabellen rettet efter udsendelse af dagsorden. De tilrettede tal er markeret med fed

Årlige tilskud til private institutioner pr. barn
Tilskud 2016 vedtaget
af BY 08.10.15
NYT TILSKUD
Tilskud 2016 beregnet
af revisionen
Tilskud 2015
Grundtilskud 0-2 år
89.433 kr.
91.946 kr.
80.019 kr.
97.780 kr.
Grundtilskud 3-5 år
47.560 kr.
55.911 kr.
62.505 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige
4.889 kr.
5.026 kr.
4.374 kr.
5.345 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige
2.029 kr.
2.386 kr.
2.667 kr.
Adm. tilskud 0-2 årige
2.504 kr.
2.574 kr.
2.241 kr.
2.738 kr.
Adm. tilskud 3-5 årige
1.332 kr.
1.566 kr.
1.750 kr.


Udvalget skal tage stilling til indstilling nr. 3 ud fra denne nye tabel.


Anbefaling
Administrationen anbefaler, at der fokuseres på at rette fejlene i taksterne for 2015 og i takster og tilskud for 2016. Administrationen anbefaler derfor, at kommunen betaler den for meget opkrævede takst for 2015 tilbage til forældrene. Det kan ske i 1. kvartal 2016 og foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Desuden anbefaler administrationen, at takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner ændres jf. revisionens beregning. De nye forældrebetalingstakster meldes ud til forældrene inden 1. december 2015.

Det nye beregnede tilskud til private institutioner for 2016 gælder fra 1. april 2016. Fra januar til marts 2016 får de private institutioner tilskud svarende til 2015 niveauet.


Lovgrundlag
LBK nr.167 af 20/02/2015 (Dagtilbudsloven) § 31 og 32

Økonomi
jf. sagsfremstilling og bilag

Bilag
Bilag til BØR 26.11.2015 (version rettet for fejl og vedhæftet protokollen fra Børneudvalgets møde den 26.11.2015 og Økonomiudvalgets møde den 30.11.2015): BDO Kommunernes Revision: Notat om gennemgang af takster for forældrebetaling i dagpasning for årene 2014-2016 Dok.nr. 2015/37673 004


Denne version af bilag var vedlagt dagsorden til Børneudvalgets møde den 20.11.2015 samt til dagsorden til Økonomiudvalgets og Byrådets møder. Versionen indeholder fejl.
Bilag til BØR 26.11.2015: BDO Kommunernes Revision: Notat om gennemgang af takster for forældrebetaling i dagpasning for årene 2014 - 2016 Dok nr. 2015/37673 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

  1. at beslutte, at kommunen tilbagebetaler for meget betalt forældrebetaling for 2015
  2. at beslutte, at finansiere tilbagebetalingen af kassebeholdningen
  3. at beslutte nye takster og tilskud for 2016, jf. kolonne NY TAKST og NYT TILSKUD i tabel 2 og 3 i sagsfremstillingenUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 26-11-2015
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Ny Tabel 3: Forskel i tilskud til private institutioner 2016 (rettet p.g.a. fejl i revisionsrapport.
De rettede tal er markeret med fed)

Årlige tilskud til private institutioner pr. barn
Tilskud 2016 vedtaget
af BY 08.10.15
NYT TILSKUD
Tilskud 2016 beregnet
af revisionen
Tilskud 2015
Grundtilskud 0-2 år
89.433 kr.
91.946 kr.
97.780 kr.
Grundtilskud 3-5 år
47.560 kr.
55.911 kr.
62.505 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige
4.889 kr.
5.026 kr.
5.345 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige
2.029 kr.
2.386 kr.
2.667 kr.
Adm. tilskud 0-2 årige
2.504 kr.
2.574 kr.
2.738 kr.
Adm. tilskud 3-5 årige
1.332 kr.
1.566 kr.
1.750 kr.Det anbefales, at give en bevilling på 3.384.508 kr.,- for at budgettet svarer til det politiske godkendte serviceniveau.

Der foretages en genberegning af faktoren på 1,6 i budgetlægningen for 2017.

Der optages en sag på et fremtidigt udvalgsmøde vedr. sammenlignelige nøgletal på dagtilbudsområdet.

Fremadrettet vil den faktiske lønudvikling indgå som et parameter i budgetlægningen.

Det kan oplyses at lønnen til fastansatte indeholder udgifter til f.eks. feriepenge og løn under sygdom.

Der vil indgå en oversigt over fordelingen af pædagoger/medhjælpere på 60/40 - i kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet.

For: A, G, O, og V (6)
Undlod at stemme C (1)
Tiltrådt


Beslutning
1. - 3. Anbefalet med børneudvalgets bemærkninger, dog skal administrationen komme med et oplæg til, hvordan bevillingen på 3.384.508 kr. finansieres.Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
06:30 PM