Økonomiudvalget

Publiceret 26-10-2015

Mandag den 26-10-2015 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
228 Kulturhavn Gilleleje etape 2 - byggetilladelse - Dispensation fra lokalplan

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Nick Madsen Michael Hemming Nielsen
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Bo Jul Nielsen Jesper Hagen Behrensdorff
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Nick Madsen

Meddelelser:
Morten Ulrik Jørgensen deltog i behandlingen af dagsordnens punkt 228.
Åbne

228. Kulturhavn Gilleleje etape 2 - byggetilladelse - Dispensation fra lokalplan
007882 - 2015/21735

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen den 23. september 2015, og Økonomiudvalget behandlede sagen den 1. oktober 2015. Økonomiudvalget genoptog behandling af sagen på et ekstraordinært udvalgsmøde den 8. oktober 2015, hvor udvalget valgte at sende sagen tilbage til behandling i Plan- og Miljøudvalget.

Plan- og Miljøudvalget behandler sagen på et ekstraordinært udvalgsmøde den 19.10.2015, og Økonomiudvalget behandler sagen samme dag. Sagen blev forelagt for Plan- og Miljøudvalget med følgende ordlyd:

"Introduktion
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på endelig beslutning i Økonomiudvalget.

 • Det skal endeligt besluttes, om der skal meddeles dispensation fra § 5.3 i lokalplan 315.11 vedrørende passage fra kystvejen.
 • Der er endvidere behov for dispensation fra § 5.7 idet det ikke er muligt at etablere yderligere parkeringspladser inden for lokalplanområdet.


Baggrund og status
Passage: Skovhus Arkitekter har den 19.12.2014 ansøgt om byggetilladelse til opførelse af etape 2, af Kulturhavnen. Der søges samtidig om dispensation § 5.3 i LP 315.11 om passage fra kystvejen.

Parkering: Der er i lokalplanen § 5.6 fastsat retningslinjer for hvor mange parkeringspladser, der skal etableres til forskellige typer anvendelser. I denne beregning kan der bl.a. tages højde for forskudt anvendelse, således at det antal pladser der skal etableres bliver lavere. Det fremgår af § 5.7, at disse skal etableres inden for lokalplanområdet.

Sagen
Passage
Skovhus Arkitekter har den 24.08.2015, på vegne af ejer Kulturhavnen, søgt om tilladelse til at udelade at opføre strøg fra Kystvejen og dermed dispensation fra LP 315.11, § 5.3. Dispensationsanmodningen er i overensstemmelse med den beslutning, der tidligere er truffet af Økonomiudvalget den 24.03.2014, hvor udvalget besluttede, at der skulle arbejdes for en dispensation.

§ 5.3 paragraf beskriver vej-, sti- og parkeringsforhold i Kulturhavn Gilleleje, og har følgende ordlyd: "Strøget igennem bebyggelsen skal anlægges i en bredde på min. 5 m. Minimumsbredden må kun afviges ved døråbninger og lignende eller for at muliggøre indpasning af eksisterende bygningselementer i nyt byggeri. Strøget må kun anlægges så det bidrager til variation ved at forbinde sig med mindre byrum/pladsdannelser inde i området. Ved strøgets overgang til Kystvejen skal der være særligt fokus på at skabe dybde i byggeriet og kig ind i området.

Ansøger begrunder dispensationsanmodningen med, at der i det samlede projekt etableres flere andre passager og gennemgangsmuligheder. Blandt andet stipassage langs Kulturhuset/Søborg Kanal. Det fremgår ligeledes af Økonomiudvalgets tidligere beslutning, at der ikke vurderes at være behov for passagen. Dispensationen vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Parkering
Der vurderes samlet set, at være behov for ca. 70 parkeringspladser. Dette antal kan i overensstemmelse med lokalplanen begrænses på baggrund af en vurdering om forskudt anvendelse. Der skal gives en dispensation i forbindelse med byggetilladelsen, da det vurderes, at det ikke er muligt at etablere pladserne indenfor lokalplanområdet, jf. § 5.7.

I overensstemmelse med den oprindelige købsaftale har Kulturhaven tidligere indbetalt 2,5 mio. kr. som garanti for etablering af parkeringspladser. Byrådet har den 12.3.2012 besluttet, at der blev etableret grusparkering på Møllelodden i Gilleleje, og at disse skulle finansieres af midler indbetalt af Kulturhavnen A/S til parkering.

Naboorientering
Anmodningen om dispensation fra at etablere passage er sendt i naboorientering fra den 07.09.2015 til den 21.09.2015. Udvalget vil blive orienteret om resultatet af høringen på mødet. Når sagen efterfølgende forelægges Økonomiudvalget, vil forelæggelsen resultat af høringen blive indarbejdet.

Administrationens vurdering
Passagen
Administrationen vurderer, at dispensationen er i overensstemmelse med lokalplanens formål og Økonomiudvalgets tidligere beslutning. Hvis der er væsentlige indsigelser vil disse blive drøftet på mødet med henblik på, at de indgår i beslutningsgrundlaget for Plan- og Miljøudvalget.

Parkering
Dispensation til at tillade parkering andre steder end inden for lokalplanens område vurderes ikke at være i strid med lokalplanens formål. Som konsekvens af byrådets beslutning den 12.3.2012 foreslår administrationen at udvalget beslutter, at administrationen inddrager de allerede etablerede pladser med Møllelodden i den konkrete udformning af dispensationen.

Beløbet som Kulturhavnen A/S, har indbetalt som garanti for parkering, er regnskabsført i Parkeringsfonden. I forlængelse heraf foreslås det, at det relevante beløb trækkes fra parkeringsfonden i overensstemmelse med vedtægterne for parkeringsfonden.

På baggrund af ovenstående retningslinjer foreslås det, at administrationen i forbindelse med byggetilladelsen kan udarbejde dispensation til etablering af parkeringspladser udenfor lokalområdet."


Lovgrundlag
Lokalplan 315.11
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, §19 stk. 2
Kommuneplan 2013-25, 2.C.04 et område til centerformål i Gilleleje

Økonomi


Høring
Punktet om passage har været i naboorientering fra den 07.09.2015 til den 21.09.2015.
Punktet om parkering skal ikke i høring.


Bilag
Bilag 1: PMU 23.09.15 - Tegning passage Dok. nr: 2015/21735 052

Bilag 2: PMU 23.09.15 - Lokalplan 315.11 Dok. nr: 2015/21735 053

Nedenstående bilag er udleveret på Plan- og Miljøudvalgets møde 23.09.15 og tilføjet ved fletning af protokol:

PMU 23.09.2015 Supplerende bilag udleveret på mødet Dok. nr: 2015/21735 062

Nedenstående bilag er sendt til Økonomiudvalget på mail den 8.10.2015 og tilføjet ifbm
protokolleringen af Økonomiudvalgets møde:
Opdateret den 8.10: Supplerende notat til brug for politisk behandling i Økonomiudvalget den 8.10.
Dok nr 2015/31616 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at meddele dispensation fra § 5.3 i lokalplan 315.11 til at udelade passagen
 2. at beslutte at administrationen kan give dispensation til at parkeringspladser etableres udenfor lokalplanområdet, i overensstemmelse med det fremlagte.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 23-09-2015:

 1. For stemte V, A og G (5)
  Imod stemte O (1)
  Anbefalingen tiltrædes
 2. For stemte V, A og G (5)
  Imod stemte O (1)
  Udvalget anbefaler, at der i byggetilladelsen gives dispensation til etablering af parkeringspladser udenfor lokalplanområdet i overensstemmelse med lokalplanens § 5.7, idet pladserne i henhold til denne kan etableres udenfor lokalplanområdet


Dansk Folkeparti begærer sagen i Byrådet

Knud Antonsen fraværende


Økonomiudvalgets beslutning den 01-10-2015:
Økonomiudvalget besluttede at afholde et ekstraordinært udvalgsmøde den 8. oktober 2015 for at behandle sagen inklusive et supplerende notat, som vil blive eftersendt dagsorden til 8.10.2015.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til behandling til Byrådet.

Økonomiudvalgets beslutning den 08-10-2015:
1. - 2. Sagen tilbagesendes til et ekstraordinært møde i Plan- og Miljøudvalget.

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 19-10-2015:

1:
For: A, G og V (5)
Imod: O (1)
Administrationens anbefaling tiltrådt.

2:
Administrationens indstilling ikke tiltrådt.

Afstemning om Plan- og Miljøudvalgets anbefaling fra 23.9.2015: Udvalget anbefaler, at der i byggetilladelsen gives dispensation til etablering af parkeringspladser udenfor lokalområdet i overensstemmelse med lokalplanens § 5.7, idet pladserne i henhold til denne kan etableres udenfor lokalplanområdet.
For: A, G (3)
Imod: O (1)
Undlod at stemme: V (2)
Anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget den 23.9.2015 ikke tiltrådt

Michael Bruun (V) fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 19-10-2015:
Sagen udskydes til behandling på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d 26.10.2015 og sendes til endelig beslutning i Byrådet den 26.10.2015.

Fraværende: Nick Madsen

Beslutning
1:
For: A, V (4)
I mod: Ø, C, O (3)
Administrationens anbefaling tiltrådt.

2:
Administrations anbefaling ikke tiltrådt.

Afstemning om Plan- og Miljøudvalgets forslag om, at der i byggetilladelsen gives dispensation til etablering af parkeringspladser udenfor lokalområdet i overensstemmelse med lokalplanens § 5.7, idet pladserne i henhold til denne kan etableres udenfor lokalplanområdet.
For: A, Kim Valentin (3)
I mod: C, O, Ø, Jannich Petersen (4)
Plan- og Miljøudvalget forslag ikke tiltrådt.

Fraværende: Nick Madsen og Anders Gerner Frost.


Mødet startet:
05:08 PM

Mødet hævet:
05:19 PM