Økonomiudvalget

Publiceret 17-09-2015

Torsdag den 17-09-2015 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
199 Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Nick Madsen Michael Hemming Nielsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jesper Hagen Behrensdorff
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Vedr punkt 199: " Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand" Økonomiudvalget har ikke fået tilsendt dagsordnen fire hverdage forud for mødet, men har på møde den 10.9 selv besluttet at der var mulighed for at følge denne proces.
I behandlingen af høringssvarene (bilag 1) er der ved en fejl ikke medtaget et enkelt punkt vedr en indsigelse. Dette indsættes som et nyt bilag 2 og udleveres nu på mødet.
Da sagen ikke tåler udsættelse, vil administrationen indstille at sagen behandles trods den manglende indsigelse.
Dagsordnen godkendt.
start kl 18.34 - slut kl 18.45
Fraværende:
Jannich Petersen


Fraværende:
Jannich Petersen

Meddelelser:
Formand for Plan- og Miljøudvalget Morten Ulrik Jørgensen deltog på mødet vedr punkt 199.
Åbne

199. Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand
01.00G00 - 2014/19971

Sagsfremstilling
1. Introduktion
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Forslag til Lokalplan 555.06 for Sommerhusområde syd for Strandhøjgård blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 11.08.2015. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i skitseprojekt behandlet af Plan- og Miljøudvalget på samme møde.

Forslag til Lokalplan 555.06 for Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand har været offentligt fremlagt i perioden 24.06.2015 til 19.06.2015 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.

2. Baggrund
Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 14df, 14 dg og 14 bh Vejby by, Vejby ved Rågelejevej 47 og 49 3210 Vejby.

Planen skaber mulighed for opførelse af 20 sommerhuse. Området er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i forbindelse med ekstremregn og der er i lokalplanen taget højde for håndtering af regnvand. Der er derudover indarbejdet tiltag for at fremme bæredygtighed.


3. Hovedpunkter i indkomne høringssvar
Der er i perioden indkommet ni indsigelser / bemærkninger til planforslagene. Bygherre har haft mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser.

Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

  • hvorvidt sommerhusområdet udvikles med respekt for det omkringliggende sommerhusområde og landskab
  • hvorvidt vedtagelse af lokalplanen pådrager nabo uforholdsvis store begrænsninger i forhold til at drive erhverv, herunder erhvervslandbrug
  • hvorvidt tilkørselsvejen til området er placeret på en måde, der er trafiksikkerhedsmæssig optimal


4. Vurdering af høringssvar
Notat med gennemgang af ændringsforslag/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag sammen med anbefalinger til ændringer. Bygherres bemærkninger til de indkomne ændringsforslag og bemærkninger fremgår af samme notat.

Der indgår i notatet følgende anbefalede ændringer:

  • at regnbed langs veje i området tinglyses som vejareal og
  • det skærpes at der i regnbede ikke kan opsættes hegn.

5. Anbefaling
Administrationen anbefaler Plan og miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtage Lokalplan 555.06 for sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand. Lokalplan 555.06 vedtages endeligt med indarbejdelse af de ændringer, der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, rammeområde 8.S.13 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård
Husdyrgødningsbekendtgørelsen, §4 stk. 1 nr. 3 og §28.
Husdyrgokendelsesloven §6 stk. 1 nr. 3.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder

Økonomi
Sagen har ingen negative økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune

Høring
Lokalplanen har været i offentlig fremlæggelse i perioden 24.06.2015-19.08.2015. Høringsperioden annonceres på kommunens hjemmeside, andre myndigheder orienteres gennem Plansystem.dk og direkte berørte naboer modtager skriftlig orientering via digital post.

Bilag
Bilag 1: Gennemgang af høringssvar og kommentarer fra Bygherre for lokalplan 555.06
Dok. nr. 2014/19971 089

Nedenstående notat er sat ind i sagen ved protokolleringen af Økonomiudvalgets møde den 17.9.2015:
Bilag 2. ØU 17-09-15_Supplerende notat_Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand Dok nr 2014/19971 095Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at Lokalplan 555.06 for sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strandvedtages vedtages endeligt med indarbejdelse af de ændringer, der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat.

    Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Plan- og Miljøudvalgets beslutning af den 08-09-2015

  1. Anbefalingen tiltrådt


Morten Ulrik Jørgensen afholder møde med Michael Rerup forud for sagens behandling i Økonomiudvalget

Jannich Petersen og Brian Lyck Jørgensen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 10-09-2015
Punktet udsættes til behandling på et kommende møde evt et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådets møde den 17.9.2015.

Beslutning
1. For: A, C, G, V, Ø (7)

Undlader at stemme: O (1)

Administrationens indstilling tiltrådt med Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Fraværende Jannich Petersen.Mødet startet:
06:34 PM

Mødet hævet:
06:45 PM