Økonomiudvalget

Publiceret 24-08-2015

Mandag den 24-08-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
157 Halvårsregnskab 2015
158 Flygtninge
159 Økonomiudvalget som fagudvalg - 3. Budgetopfølgning 2015
160 3. Budgetopfølgning 2015
161 Årsplanlægning - ændringer i mødeplanen 2015
162 Oprettelse af Handicapudvalget, jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.
163 Oprettelse af "Vækst- og Skoleudvalget", jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.
164 Nedlæggelse af Skoleudvalget og Vækstudvalget
165 Vestforbrænding, anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på330 mio. kr.
166 Ældreboliger Skovsmindeparken anlægsregnskab (Skema C)
167 Administrationspraksis for lån til betaling af ejendomsskat
168 Eventpladsen ved Græsted - status og støtte - august 2015
169 Tegningsret - køb og salg af fast ejendom, lån og garantier (2014-2017)
170 Museum Nordsjælland. Lokaler til ledelse, administration m.m.
171 Delegation af lokalplanlægning
172 Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk - endelig vedtagelse
173 Kommuneplantillæg nr. 3 for Ørby, endelig vedtagelse
174 Lokalplan nr. 556.01 for Ørby, endelig vedtagelse
175 Lokalplanforslag 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse
176 Forslag til visionsproces for byudvikling i Helsinge Nord
177 Strategisk Plan Gilleleje - Proces for 2. halvår 2015
178 Tilbud om salg af areal langs vej ved Tofte industri, for at forbedre indblik til virksomheder
179 Vejby-Tisvilde Fjernvarme: Projektforslag for etablering af 1 MW biomassekedel ved eksisterende fjernvarmeanlæg
180 Tillæg nr.7 til spildevandsplanen - ny børnehave Laugøvej 1
181 Ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet.
182 Forprojekt til etablering af museum i Gilleleje om redningen af de danske jøder 1943
183 Ansøgning fra Helsinge Hallerne om betaling af udgifter vedr. springcenter af uforbrugte driftsmidler 2015
184 Partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2015/2016
185 Iværksætterhus - kontrakt for perioden 2016-2018
186 Ryanair - forslag om en udtalelse
187 Fundraising
188 Branding


Efterretningssager
189 Helsinge Stationscenter - erstatningskrav
190 Henvendelse fra foreningen Pas På Gilleleje om Kulturhavn Gilleleje
191 Status efter tillsynet med kommunens administration af rådighedsreglerne 3 - kvartal 2014

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Punkt 164 "Nedlæggelse af Skoleudvalget og Vækstudvalget" behandles før punkterne 162 og 163 - oprettelse af de to nye § 17.4 udvalg.
Punkt 192 "Kontraktopfølgning". Ældrerådets udtalelse og Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling forelægges først for Økonomiudvalget på dette møde.
Dagsordnen herefter godkendt.


Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:
Det Konservative-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Jan Ferdinandsen (C) - forventet varighed på over en måned - at Trine Egetved-Søresen (C) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget og deltager i udvalgsmøde den 24. august 2015 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015)
Morten Ulrik Jørgensen er inviteret til at deltage under behandling af punktet "Henvendelse fra foreningen Pas på Gilleleje om Gilleleje Kulturhavn".

Åbne

157. Halvårsregnskab 2015
00.32S00 - 2015/17367

Sagsfremstilling
Halvårsregnskab for 2015 forelægges herved Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Formålet med halvårsregnskabet er at fremlægge en regnskabsopgørelse, der er fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område og en regnskabsoversigt på det politiske bevillingsniveau til Økonomiudvalget og Byrådet til efterfølgende indsendelse til Økonomi- og indenrigsministeriet.
Til regnskabsoversigten skal der ligeledes være forklaringer på afvigelser mellem det oprindeligt budgetterede årsbudget og det forventede regnskab.
Regnskabsopgørelserne er vedlagt som bilag.

Finansielle poster skal ikke med i halvårsregnskabet, hvorfor låneoptagelse samt afdrag på lån ikke indgår i regnskabsopgørelsen på hovedkonto jf. bilag 2. Administrationen har dog valgt i regnskabsoversigten i bilag 1, at medtage de finansielle poster således, der er en genkendelighed i forhold til fremstillingen i budgetopfølgningerne.

Afsættet for arbejdet i halvårsregnskabet er BO2, der blev forelagt ØU og BY henholdsvis d. 04.05.2015 og d. 11.05.2015. I BO2 forventede administrationen et merforbrug på ca. 14,9 mio. kr. på driften, hvor halvårsregnskabet viser et merforbrug på 37,9 mio. kr. Den væsentligste forskel er, at der i regnskabsoversigten (bilag 1) og BO2 er inkluderet overførsler fra 2014.

Det samlede forventede årsresultat inkl. finansielle poster forventes på 98,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige årsbudget på 20,1 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 78,8 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabsoversigten væsentligste afvigelser mellem det oprindeligt budgetterede årsbudget og det forventede regnskab 2015 er beskrevet her.

Skatter, samt tilskud og udligning - Forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt flere grundskyldsindtægter end budgetteret samt et større tilskud, som følge af den ekstraordinære flygtninge tilgang.

Driftsvirksomhed - Forventet merforbrug på 37,9 mio. kr.
Som det fremgår af regnskabsoversigten i bilag 1 indeholder den samlede driftsvirksomhed et merforbrug på driften på 37,9 mio. kr. i afvigelser på de enkelte udvalgsområder.
Afvigelserne skyldes, at der i det første halvår af 2015 er givet bevillinger til de forskellige driftsrammer.

Herunder er angivet bemærkninger til de enkelte fagudvalg:

Det Tekniske område - forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.
Det forventede merforbrug er en konsekvens af ændring af takster vedr. Bygningsreglement BR 10. Kommunerne skal pr 1. jan 2015 opkræve byggesagsgebyr på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Den nuværende timepris afspejler ikke i tilstrækkelig grad de udgifter der er ved byggesagsbehandling.

Børneudvalget - forventet merforbrug på 21,1 mio. kr.
Det forventede merforbrug på Børneudvalgets rammer skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Anbringelser, forebyggende foranstaltninger og specialpædagogisk bistand på skoleområdet samt et yderligere fald i indtægterne vedr. forældrebetaling til dagtilbudsområdet og fritidsordninger.

Social og Sundhedsudvalget - forventet merforbrug på 9,6. mio kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt merudgifter til medfinansiering af sundhedsområdet, merudgifter på flygtningerammen og vedr. et stigende antal borgere på rammen for handicappede og socialt udsatte.

Erhvervs- og Turismeudvalget - forventet mindrebrug på 0,3 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt endnu ikke udmøntede puljer.

Arbejdsmarkedsudvalget - forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug på området skyldes flere mer- og mindreforbrug. Bl.a. merforbrug på kontanthjælp og mindreforbrug vedr. de øvrige overførsler på arbejdsmarkedsudvalget, der samlet giver et mindreforbrug.

Kultur og idrætsudvalget - forventet merforbrug på 3,4 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes, at vedligehold og drift af kunstgræsbaner på området
skal overføres fra Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomiudvalget - forventet merforbrug på 3,9 mio. kr.
Det forventede merforbrug på 3,9 mio. kr. skyldes flere mer- og mindreforbrug på rammen. Der er tekniske ændringer ift. pulje vedr. imødegåelse af udfordringer på børneområdet, Produktiv Velfærd og gevinstrealisering, samt overflygtning af budget fra ejendomsudgifter til andre udvalgsområder.

Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse - forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.
Det forventede merforbrug er vedr. lån til betaling af ejendomskatter som skyldes dels, at pensionisternes gæld til kommunen er lavere end budgetteret, og dels at rentesatsen for 2015 er fastsat til 1,64% med en budgetteret rente på 2,0%.

Ordinær anlæg - forventet merforbrug på 38,5 mio. kr. inkl. lån
Samlede merforbrug skyldes at der afgives forklaringer ift. det oprindelige årsbudget og ikke det korrigerede årsbudget. Der er i forbindelse med afslutning af regnskab 2014, overført ikke forbrugte midler vedr. de ikke færdiggjorte anlægs projekter. I forhold til det korrigerede årsbudget er der et mindreforbrug på 20,4 mio. kr.

Afvigelserne vedrører hovedsagligt følgende anlæg:

 • Svingbane + P-plads - Esrum Kloster
 • Trafiksikring, cykelsti Blistrup-Smidstrup
 • Trafiksikring, Hillerød/Helsingørvej/stæremosen
 • Attraktive lokale samfund
 • Undervisning og læring i Gilleleje
 • Ombygning af Gilbjerg Børnehuse
 • Etablering af stoppesteder og buslomme ved Valby

Byudvikling - Forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
Mindreforbruget vedrørende byudvikling fremkommer hovedsageligt i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen


Forsyningsvirksomheder - Forventet merforbrug på 3,5 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt projekt vedr. nedsænkning af containere på Skærød genbrugsplads. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 45a og 57.


Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag


Bilag

Bilag 1 ØU 24-08-2015: Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2015 (Dok 2015/17367 001)

Bilag 2 ØU 24-08-2015: Regnskabsopgørelse til halvårsregnskab 2015 (Dok 2015/17367 002)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

 1. at godkende halvårsregnskabet for 2015Beslutning
1.
For: A, V, O ( 4)
C undlader at stemme (1)
Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen

158. Flygtninge
00.30Ø00 - 2015/16298

Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er at præsentere konsekvenserne af flygtningetilstrømningen til Gribskov Kommune samt at se på økonomistyringen af området. Fagudvalgene er præsenteret for udviklingen på deres respektive områder i forbindelse med BO3 sagsfremstillingen, men den samlede konsekvens for behandles i Økonomiudvalget og videresendes til beslutning i Byrådet.

Der sker i disse år en stor nettotilflytning af flygtninge og familiesammenførte til Gribskov Kommune.

Det er administrationens vurdering, at der over tid sker en fuld indtægtsdækning af kommunens udgifter til flygtningene. Men der er en forskydning mellem udgifter og indtægter, således at kommunen vil have et likviditetsudlæg.

Der skal være opmærksomhed på, at talmaterialet er udarbejdet på baggrund af de regler, der var gældende før sommerferien, det betyder at konsekvenserne af starthjælpen ikke er indarbejdet, da konsekvenserne endnu ikke kendes fuldt ud.

Starthjælpen vil betyde lavere forsørgelsesudgifter, men samtidig give merudgifter på andre områder - fx. vil der blive behov for øget tilskud til huslejebetaling. Samlet må kommunerne forventes at blive kompenseret for omkostningsændringerne, og den efterfølgende indarbejdelse af starthjælpen vil derfor ikke have den store betydning for det endelige resultat.

Denne sag omhandler udelukkende konsekvenserne af flygtningene i de tre år, hvor de har flygtningestatus. Efter de tredie år vil der gælde andre regler, og der vil være ændringer både på udgifts- og indtægtssiden.

Økonomiske konsekvenser af flygtningetilflytningen

Hvis man ser isoleret på de flygtninge og familiesammenførte, der kommer til kommunen som følge af 2015 kvoten, så kommer de til kommunen fra marts 2015 til april 2016. Der vil derfor være stigende udgifter frem til 2017, hvor flygtningene vil indgå med en helårseffekt med en forventet udgift på ca. 22 mio. kr. Se tabel nedenfor.


Fra april 2018 vil nogle af flygtningene have været i kommunen i tre år, og derved overgå til andre ordninger - det får betydning for både kommunale udgifter og indtægter.

Finansieringen af flygtningeudgifterne sker gennem målrettede tilskud til flygtninge, udligningsordninger og indkomstskatter. Som hovedregel modtager kommunen tilskuddene med 1-3 års forsinkelse ift. til udgifterne. Se tabel nedenfor.Kommunen vil have et nettoudlæg på flygtningene fra 2015-kvorten i de første tre år på 35 mio. kr., herefter vil der være overskud.

Flygtninge fra 2015-kvoten kommer til kommunen indtil februar 2016 og familiesammenføringerne kan ske endnu senere. Derfor vil de fulde økonomiske konsekvenser af 2015-kvoten først være gældende fra 2017, hvor alle flygtninge og familiesammenførte vil være i kommunen i et helt kalenderår. På indtægtssiden får kommunen pga. forsinkelsen først de fulde indtægter vedr. flygtninge og familiesammenførte fra 2015-kvoten i 2019.

Derfor er de samlede udgifter i 2017 på ca. 22 mio. kr. sammenlignelige med indtægterne i 2019 på 38 mio. kr., udgifter og indtægter i disse år viser helårseffekt af 2015-kvoten. Resultatet viser umiddelbart et årligt nettooverskud på 16 mio. kr., men det skyldes, at ikke alle omkostninger er medtaget i omkostningsopgørelserne, fordi der er områder, hvor det er meget vanskeligt at give et validt bud på konsekvenserne af flygtningene.

Blandt andet er der ikke medtaget de administrative omkostninger til at håndtere flygtningetilgangen, og heller ikke ekstraordinære ydelser som fx. anbringelser. Specielt for Arbejdsmarkedsområdet vil der være store administrative udgifter.

Samlet er vurderingen, at indtægter og udgifter vedr. flygtninge og familiesammenførte vil balancere, men at der er forskydning mellem indtægter og udgifter, således at kommunen vil have et stort likviditetsudlæg i op til tre år.

Eksempel

I eksemplet herunder er regnet på de økonomiske konsekvenser af en enkelt flygtning. Der er tale om et tænkt eksempel, men ydelser og forløb vil kunne genfindes blandt de faktiske flygtninge, der kommer til kommunen.

Det drejer sig om en 25 årig flygtning, der kommer til kommunen i juli 2015.

Økonomien ser for denne flygtning således ud:Flygtningen modtager kontanthjælp gennem hele flygtningeperioden, og som gennemgår de normale introduktionsforløb og introduktionsprogrammer. Derudover modtager personen en række enkeltydelser.

Kommunen vil have omkostninger til flygtningen fra dag 1 og frem til 3-års dagen.

Indtægterne består af udligning, grundtilskud til flygtninge og indkomstskat. Den demografiske udligning betales til kommunerne på baggrund af befolkningen den 1. januar før budgetåret, mens de øvrige indtægter tilgår kommunen et år senere. Det betyder at flygtninge der kommer til kommunen i løbet af 2015 vil indgå i opgørelsestallet fra januar 2016 og kommunen vil så modtage den demografiske regulering fra 2017 og de øvrige indtægter fra 2018.

I dette eksempel balancerer udgifter og indtægter på hver 600.000 kr., men der er en forskydning mellem indtægter og udgifter, således at kommunen vil have en likviditetsudlæg på 481.000 kr. i perioden 2015-2017. Udlægget komme så ind i 2018 og 2019.

Som beskrevet tidligere vil den samlede flygtningeøkonomi balancere over tid.

Model til økonomistyring

Ser man på de enkelte udvalg, vil udgifterne være i BØR, SSU, TEK, ARB og ØU mens indtægterne indgår på finansieringsrammerne via 12-dels tilskuddet fra staten.

Det er umuligt at lave et validt budget for udgifter til flygtninge i det enkelte år, det skyldes, at de udmeldte flygtningekvoter ændres flere gange i løbet af året, at vi ikke ved præcis, hvornår flygtningene kommer og at vi ikke kender omfanget af familiesammenførsler.

Derfor foreslås derfor, at der udarbejdes en ny model til budgettering af flygtningeudgifter, hvor fagudvalgene løbende tilføres midler til at løse flygtningeopgaven og at disse bevillinger finansieres af de kommunale flygtningeindtægter i kommende år.

Arbejdet med denne model vil foregå hen over efteråret, således at modellen vil kunne gælde fra 2016.

Målene for den nye model vil være at udarbejde en incitamentsbaseret model, der tager udgangspunkt i enhedspriser i stil med tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet.


Lovgrundlag


Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag

Bilag

Bilag 1: Flygtninge - notat om økonomi og styring Dok.nr. 2015/16298 007

Bilag 3: TEK konsekvenser Dok. nr 2015/16298 010
Bilag 4: BØR konsekvenser Dok. nr. 2015/16298 012
Bilag 5: SSU konsekvenser Dok.nr. 2015/16298 011
Bilag 6: ARB konsekvenser Dok.nr. 2015/16298 009
Bilag 7: ØU konsekvenser Dok.nr. 2015/16298 014


Tidligere udsendt til ØU den 7. april 2015:
Bilag 2: Flygtninge og familiesammenførte - Økonomiske rammer og konsekvenser for Gribskov Kommune Dok.nr. 2015/16298 003

De økonomiske konsekvenser i ovenstående notater er beregnede på baggrund af de regler der var gældende før sommerferien, dvs. der ske ske en genberegning ift. konsekvenserne af starthjælpen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at tage orienteringen vedr flygtningeøkonomien til efterretning
 2. at administrationen udarbejder en model til økonomistyring af flygtningeområdet gældende fra 2016, hvor målet er, at bevillingerne sker ift. til det faktiske antal flygtninge, og hvor der samtidig indarbejdes en struktur, der giver incitament til god økonomisk styring.Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

159. Økonomiudvalget som fagudvalg - 3. Budgetopfølgning 2015
00.30Ø00 - 2015/15433

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt forelægges 3. Budgetopfølgning 2015 for den del af det kommunale opgaveområde, som er Økonomiudvalgets ressort, og der særskilt vedrører Økonomiudvalget som fagudvalg. I et efterfølgende dagsordenspunkt indgår det i den samlede opfølgning for hele Gribskov Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Enhederne og områderne kan som hovedregel ansøge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger skal enhederne og områderne udelukkende beskrive de steder i budgetterne, hvor der kan være afvigelser. Der kan dog være undtagelser, for eksempel hvis der kommer helt nye opgaver til, eller hvis organiseringen af de eksisterende opgaver bliver ændret.

Budgetopfølgning 3
Fokus i denne budgetopfølgning er:

 • At vurdere økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • At holde fortsat fokus på de forhold, der kom op i de første BO'er
 • At holde fortsat fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • At holde fortsat fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2016-2019:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2016-2019.

Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.

Nogle udvalg er endnu ikke kommet helt i mål. De skal arbejde videre med at overholde budget 2015-2018.

Flygtninge
Gribskov modtager et antal flygtninge og familiesammenførte i 2015. Det giver kommunen en række merudgifter. Forskellige ordninger finansierer udgifterne og sikrer kommunen kompensation for de samlede udgifter.

Gribskov får flere af indtægterne fra ordningerne med et til tre års forsinkelse. Derfor taber kommunen likviditet det enkelte år.

Gribskov får 3,2 mio. kr.
Gribskov modtager et ekstraordinært tilskud på 3,2 mio. kr. til at modtage flygtninge. Det skyldes, at der kommer ekstra mange flygtninge til kommunen i disse år. Kommunen får kun det ekstraordinære tilskud i 2015 og 2016 i 2016 kender vi ikke det præcise tilskud endnu.

Administrationen giver i denne BO en samlet vurdering af udgifter og indtægter i forbindelse med, at kommunen modtager flygtninge og familiesammenførte. I den forbindelse beregner administrationen kommunens likviditetsudlæg.

Gribskov Kommune skal modtage 118 personer ifølge regeringens flygtningekvote. Kommunen ved endnu ikke, hvornår flygtningene kommer, og kommunen ved heller ikke, hvor mange familiesammenførsler der kommer. Administrationen har beregnet flygtningeøkonomien ud fra en række forudsætninger om flygtningetilgangen, men der er nogen usikkerhed forbundet med disse forudsætninger. For Økonomiudvalget som fagudvalg forventes udfordringen at være 1,3 mio. kr., se en opgørelse i bilag 2.

Der søges ikke om tillægsbevillinger i denne BO, det sker i BO4, hvor der er bedre kendskab til den faktiske tilflytning af flygtninge og familiesammenførte i 2015.

Der vil i sagsfremstilingen til Økonomiudvalget/Byrådet være en samlet opgørelse af de forventede økonomiske konsekvenser af flygtninge, og for et samlet overblik henvises til denne sag.


Budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalg
Samlet konklusion
Administrationen forventer et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i regnskab 2015 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 6,2 procent.

Administrationen vurderer, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Årsager til budgetafvigelsen:

 • På Politiske udvalg og administration forventes en budgetafvigelse på -6,1 mio. kr., som fortrinsvis skyldes mindreforbrug på lønsum og resultatlønspulje på centre under ØU samt intern leasing og merindtægt på sygeforsikring og barselsfond.
 • På Puljer, ØU forventes en budgetafvigelse på -13,1 mio. kr. som følge af afsat pulje til imødegåelse af udfordringer på børneområdet og manglende gevinstrealisering på sygefravær.
 • På Ejendomsudgifter forventes en budgetafvigelse på 2,8 mio. kr., som hovedsaligt vedrører flytning af opgave fra Grønne områder under Teknisk Udvalg samt forventet merforbrug på boliger til flygtninge og familiesammenførte.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • I det forventede regnskab på Valg er der indlagt en forudsætning om, at folkeafstemning om retsforbehold bliver afholdt i 2015. Forventet udgift til folkeafstemningen på 0,9 mio. kr. er indregnet i det forventede regnskab 2015.
 • På Administrationsbidrag, sociale tilbud forventes afregning af tilsynsudgift fra det nye Sociale Tilsyn i Hovedstadsregionen på 0,4 mio. kr. Dertil forventes et fald i belægning på flere botilbud, der medfører et mindreindtægt på administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. Det er en forudsætning, at denne tendens fortsætter resten af året.
 • Det forventede regnskab på Puljer, ØU afhænger fortsat meget af arbejdet med realisering af de strategiske investeringspuljer og øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017 og 2015-2018.
 • Som følge af Ejendomsstrategien er det fortsat en forudsætning, at ejendomsporteføljen nedbringes og herved giver mulighed for bygningsoptimering og færre driftsudgifter. Der skal samlet indfries reduktioner på Ejendomsudgifter på 7,5 mio. kr. i 2015. Der er pt. en forventning om en samlet fortjeneste på 5,4 mio. kr. ved køb og salg af ejendomme. Det resterende beløb forventes afholdt indenfor den eksisterende ejendomsramme.
 • Det forventede nettoforbrug på 1,3 mio. kr. på boliger til flygtninge og familiesammenførte i 2015 afhænger af hvornår flygtningene kommer og hvor mange familiesammenførsler, der sker.

Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Økonomiudvalget som fagudvalg bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Polititiske udvalg og administration
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Politiske udvalg og administration:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede mindreforbrug ved 3. budgetopfølgning at være 6,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget mod et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Udvikling fra sidste budgetopfølgning skyldes fortrinsvis ændret skøn på centre under ØU, hvor der forventes mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på grund af midlertidige vakante stillinger samt resultatlønspulje under Direktionen, som ikke forventes udmøntet.

Udviklingen og øvrige forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget skyldes fortrinsvis følgende forhold:

Intern leasing:
På Intern leasing forventes fortsat et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Ordningen ophører i 2015 og det forventede forbrug udgør alene indtægter i form af leasingydelser på tidligere indgået leasingaftaler.

Sygeforsikring og barselsfond:
På sygeforsikring og barselsfond forventes en merindtægt i 2015 på 1,5 mio. kr. I 2015 er der sket en stigning i præmierne på sygeforsikring og barselsfond, som skal ses i sammenhæng med en forventet gevinstrealisering på sygefravær på 2,1 mio. kr., der er afsat under Puljer, ØU. Afvigelsen på 0,6 mio. kr. skyldes fortrinsvis flere udgifter til barsler og sygefravær på Skoler og FO end forventet. Området bliver fulgt op ved BO4 2015.

Ny omkostningsfordeling på IT området:
I regi af Produktiv Velfærd er der indført en ny omkostningsfordeling på IT området, hvor centre og virksomheder fremover betaler for bestilt IT udstyr mv. Der forventes en samlet besparelse på 3,0 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. afsættes til lønsum til administration af ordningen og 2,9 mio. kr. tilgår Produktiv Velfærd.
Samtidig ophæves de tidligere særaftaler om interne afregninger mellem enkelte fagområder og IT, og budget på 3,2 mio. kr. årligt flyttes permanent til IT området.

Valg:
Som led i effektiviseringer under Produktiv Velfærd er udgiftsniveauet på Valg vurderet. Der forventes fortsat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på folketingsvalget i 2015. Da det forventes, at folkeafstemning om retsforbehold bliver afholdt i 2015, er der indregnet et forventet forbrug på 0,9 mio. kr., under forudsætning af den nuværende form for valgafholdelse. Der er ikke budgetlagt med denne udgift. Samlet giver det et forventet merforbrug på Valg på 0,6 mio. kr. Forventet mindreforbrug på Folketingsvalget tilgår derfor ikke Produktiv Velfærd.


Puljer, ØU
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Puljer under ØU:Som det fremgår af tabellen forventes det samlede mindreforbrug ved 3. budgetopfølgning af være 13,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget mod et forventet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Udvikling fra sidste budgetopfølgning skyldes fortrinsvis ændret skøn på forventet forbrug på de strategiske investeringspuljer og øvrige elementer fra budgetaftalen.

Udviklingen og det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret budget skyldes fortrinsvis følgende forhold:

Puljer, der forventes udmøntet til andre fagudvalgsområder:
På Økonomiudvalgets møde d. 18.03.15 blev der besluttet en omprioritering på driften til imødegåelse af udfordringerne på børneområdet på 14,9 mio. kr. Budgettet er placeret på Puljer under Økonomiudvalget. Budgettet forventes fortsat overført til børneområdet i 2015. Det sker først ved BO4 2015, hvor de forventede udfordringer er kendt.
Forventet besparelse på ny omkostningsfordeling på IT området på 2,9 mio. kr. årligt i 2015-2019 bliver ved denne budgetopfølgning tilført Produktiv Velfærd, som ligeledes afventer en evt. omprioritering til imødegåelse af udfordringer på børneområdet eller andre områder.
Som følge af revideret skøn på pris- og lønfremskrivning fra 2014-2015 blev indtægtsrammen ved BO2 2015 tilført 9,6 mio. kr. til dækning af forventet reduktion i kommunens tilskud ved midtvejsreguleringen. Denne reduktion sker ikke og beløbet overføres ved denne budgetopfølgning til en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udfordringer på fagudvalgsområderne i 2015. Puljen forventes udmøntet ved BO4 2015.

Effektiviseringer og gevinstrealisering:
I 2015 er der afsat pulje til gevinstrealisering på sygefravær på -2,1 mio. kr., som skal realiseres ved merindtægt på sygeforsikring og barselsfond under Politiske udvalg og formål. Den forventede merindtægt i 2015 udgør 1,5 mio. kr. Det giver en afvigelser på 0,6 mio. kr. som ikke forventes gevinstrealiseret i 2015. Området vil bliver fuldt ved BO4 2015.
Ved denne budgetopfølgning sker der gevinstrealisering på udbud af Grønne områder på 1,1 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. årligt i 2016-2019 samt en yderligere gevinstrealisering på Rengøringsudbud på 0,1 mio. kr. i 2016.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2014-2017 og budgetaftale 2015-2019:
I budgetaftalerne blev der under Økonomiudvalget afsat puljer på i alt 15,1 mio. kr., som fordeler sig således:
Budgetaftale 2014-2017

  • Strategisk investeringspulje - Ramme til politisk prioritering: 0,6 mio. kr.
  • Strategisk investeringspulje - Omstilling og organisationsudvikling: 2,0 mio. kr.
  • Strategisk investeringspulje - Strategisk investeringspulje - Digital borger: 1,0 mio. kr.
  • Strategisk investeringspulje - Digital processtøtte: 0,4 mio. kr.
  • Pulje til Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme: 4,1 mio. kr.
  • Pulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning: 2,0 mio. kr.


Budgetaftale 2015-2018

  • Investeringer i IT: 5,0 mio. kr.


For nærmere beskrivelse af de enkelte aftaleelementer fra budgetaftalen henvises til bilag 1.


Ejendomsudgifter
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Ejendomsudgifter:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede merforbrug ved 3. budgetopfølgning at være 2,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget, hvor det ved sidste budgetopfølgning svarede til korrigeret budget.
Udviklingen fra sidste budgetopfølgning skyldes fortrinsvis, at der flyttes opgave med et forventet forbrug på 1,7 mio. kr. fra Grønne områder under Teknisk Udvalg til Ejendomsservice. Ved denne budgetopfølgning bliver der overført tilsvarende budget.
På boliger til flygtninge og familiesammenførte forventes en samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på ejendomsudgifter, da Børneudvalget ifm "Implementering af budget 2015-2018" besluttede at flytte Sproghuset fra Græsted til Helsinge. Besparelsen bliver ved denne budgetopfølgning overført til Undersøgelse og socialfaglig indsats under Børneudvalget.

Ved denne budgetopfølgning gøres opmærksom på følgende forhold:

Budgetreduktioner:
I budgettet for 2015 er der indarbejdet besparelser på i alt 7,5 mio. kr., hvor udmøntning af besparelserne skal ske gennem:

  • Køb og salg af ejendomme jf. den vedtagne ejendomsstrategi
  • Bygningsoptimering - trimning af ejendomsporteføljen
  • Energioptimering
  • Udbud af Facility management, herunder serviceaftaler mv.

Der vil frem mod BO4 2015 ske en fornyet beregning og vurdering af hvilke besparelser, der kan forventes under hver af de 4 hovedkilder.

Boliger til flygtninge og familiesammenførte:
Det forventede merforbrug på 1,3 mio. kr. på boliger til flygtninge og familiesammenførte i 2015 afhænger af hvornår flygtninge kommer og hvor mange familiesammenførsler, der sker. Administrationen vil frem mod BO4 2015 arbejde videre med en systematisk gennemgang af flygtningerammen, og i forlængelse heraf etableres en rapporterings- og prognosemodel, der giver endnu bedre gennemsigtighed i sammenhængen mellem økonomi, antal flygtninge, besluttet serviceniveau mv. For nærmere beskrivelse henvises til bilag 2.


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område

Ny omkostningsfordeling på IT området
Forventet besparelse på ny omkostningsfordeling på IT området på 2,9 mio. kr. årligt i 2015-2019 foreslås overført fra Centre under ØU til Produktiv velfærd under Puljer, ØU

Yderligere gevinstrealisering - Rengøringsudbud
I forbindelse med gevinstrealisering på rengøringsudbud forventes en yderligere gevinst på 0,1 mio. kr. i 2016, som overføres fra Ejendomsudgifter til Puljer, ØU.

Korrektion af lønsum - Centre under ØU
I forbindelse med ansættelse af medarbejder i tidsbegrænset stilling frem til 2017 i Center for Strategi og ledelse til at styrke arbejdet med innovation/LEAN i organisationen skal der ske en overførsel af budget på 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. årligt i 2016-2017 fra Strategisk investeringspulje, Omstilling og organisationsudvikling under Puljer, ØU til Centre under ØU.


Omplaceringer mellem udvalg

Korrektion af lønsum - Centre under ØU
I forbindelse med flytning af arbejdsopgaver mellem de administrative centre skal der samtidig ske en regulering af lønsum på 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 fra Center for Social og Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget til Centre under ØU.

Ny omkostningsfordeling på IT området
I forbindelse med indførelse af ny omkostningsfordeling på IT området ophæves de tidligere interne afregninger mellem fagområder og IT, og budgettet flyttes permanent til IT området. Der søges derfor overført 2,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra de øvrige fagudvalgsområder til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

Gevinstrealisering - Grønne områder
I forbindelse med gevinstrealisering på udbud af Grønne område overføres der 1,1 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. årligt i 2016-2019 fra Teknisk udvalg til Puljer, ØU.

Besparelse på Ejendomsdrift, flytning af Sproghuset
I forbindelse med Børneudvalgets beslutning om at flytte Sproghuset fra Græsted til Helsinge forventes en årlig besparelse på 150.000 kr. i 2015-2019 på ejendomsdrift, som søges overført fra Ejendomsudgifter til Undersøgelse og socialfaglig indsats under Børneudvalget.

Grønne områder - Tagrender, belægning, hegn, afvanding mv.
I forbindelse med flytning af opgaven på vedligehold af tagrender, belægning, hegn og afvanding mellem Det tekniske område og Ejendomsservice søges der overført 1,7 mio. kr. årligt i 2015-2019 fra Grønne området under Teknisk Udvalg til Ejendomsudgifter.

Pulje Ændret pl-skøn fra 2014 til 2015
Som følge af revideret skøn på pris- og lønfremskrivning fra 2014-2015 blev indtægtsrammen ved BO2 2015 tilført 9,6 mio. kr. til dækning af forventet reduktion i kommunens tilskud ved midtvejsreguleringen. Denne reduktion sker ikke, og beløbet foreslås derfor overført til en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udfordringer på fagudvalgsområderne i 2015.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 §40 stk 2 & 3 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
Bilag 1: ØU som fagudvalg 24.08.15: Opfølgning på budgetaftalens elementer, dok.nr. 2015/15433 016

Bilag 2: ØU som fagudvalg 24.08.15: Boligplacering og indkvartering af flygtninge, dok.nr. 2015/15433 039


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.
 2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Politiske udvalg og administration
  -2.630.000
  Puljer, ØU
  2.630.000

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Politiske udvalg og administration
  3.025.000
  0
  Puljer, ØU
  10.672.000
  0
  Ejendomsudgifter
  1.550.000
  0
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Politiske udvalg og administration
  986.000
  986.000
  326.000
  326.000
  Puljer, ØU
  3.624.000
  3.540.000
  4.200.000
  4.200.000
  Ejendomsudgifter
  1.466.000
  1.550.000
  1.550.000
  1.550.000Beslutning
1. - 2 Tiltrådt.
3. - 4 Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

160. 3. Budgetopfølgning 2015
00.30Ø00 - 2015/15433

Sagsfremstilling
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Enhederne og områderne kan som hovedregel ansøge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger skal enhederne og områderne udelukkende beskrive de steder i budgetterne, hvor der kan være afvigelser. Der kan dog være undtagelser, for eksempel hvis der kommer helt nye opgaver til, eller hvis organiseringen af de eksisterende opgaver bliver ændret.

Budgetopfølgning 3
Fokus i denne budgetopfølgning er:

 • At vurdere økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • At holde fortsat fokus på de forhold, der kom op i de første BO'er
 • At holde fortsat fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • At holde fortsat fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2016-2019:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2016-2019.

Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.

Nogle udvalg er endnu ikke kommet helt i mål. De skal arbejde videre med at overholde budget 2015-2018.

Flygtninge
Gribskov modtager et antal flygtninge og familiesammenførte i 2015. Det giver kommunen en række merudgifter. Forskellige ordninger finansierer udgifterne og sikrer kommunen kompensation for de samlede udgifter.

Gribskov får flere af indtægterne fra ordningerne med et til tre års forsinkelse. Derfor taber kommunen likviditet det enkelte år.

Gribskov får 3,2 mio. kr.
Gribskov modtager et ekstraordinært tilskud på 3,2 mio. kr. til at modtage flygtninge. Det skyldes, at der kommer ekstra mange flygtninge til kommunen i disse år. Kommunen får kun det ekstraordinære tilskud i 2015.

Administrationen giver i denne BO en samlet vurdering af udgifter og indtægter i forbindelse med, at kommunen modtager flygtninge og familiesammenførte. I den forbindelse beregner administrationen kommunens likviditetsudlæg.

Gribskov Kommune skal modtage 118 personer ifølge regeringens flygtningekvote. Kommunen ved endnu ikke, hvornår flygtningene kommer, og kommunen ved heller ikke, hvor mange familiesammenførsler der kommer. Administrationen har beregnet flygtningeøkonomien ud fra en række forudsætninger om flygtningetilgangen, men der er nogen usikkerhed forbundet med disse forudsætninger.

Der er en selvstændig sag om økonomien ifm. flygtningene.

I denne sag opgøres merudgifterne vedr. flygtninge til 13,6 mio. kr., og på indtægtssiden indgår det ekstraordinære tilskud i 2015 på 3,2 mio. kr. Men som det også fremgår af dagsordenspunktet vedr. flygtninge, så arbejdes der stadigvæk med at præcisere konsekvensberegningen, bl.a. er konsekvenserne af den nye starthjælp ikke beregnet endnu.


1. Samlet konklusion:

Som det fremgår at tabellen herunder, er den samlede forventning til regnskab 2015 et mindreforbrug i størrelsesordnen 16,3 mio. kr. (kolonnen mer-/mindreforbrug) ift. det korrigerede budget. Budgetafvigelsen består af merudgifter på ordinær drift på 35,3 mio. kr., mindreudgifter på ordinær anlæg og byudvikling på hhv. 28,5 mio. kr. og 3,8 mio. kr. samt merindtægter fra finansiering på 19,3 mio. kr.

På ordinær drift er den forventede budgetafvigelse steget fra 14,9 mio. kr. i BO2 til nu 35,3 mio. kr., det er en stigning på 20,4 mio. kr., heraf vedrører de 13,6 mio. kr. indarbejdelse af udgifter til flygtninge og 9,6 mio. kr. skyldes at kommunerne mod forventningen ikke er blevet trukket i midtvejsreguleringen som følge af den lavere pl-udvikling i 2015. Budgettet afsat til midtvejsreguleringen er flyttet fra de finansielle rammer til en pulje under ØU.

Merforbruget på den ordinær drift stammer fortrinsvis fra Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. For Børneudvalget skyldes det udgifter til flygtninge, anbringelser, forebyggende foranstaltninger, specialpædagogisk bistand på skoleområdet og reducerede indtægter vedr. dag- og fritidstilbud. For Social- og Sundhedsudvalget skyldes det udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelser, borgere med handicap og udgifter til flygtninge. Der er omvendt mindreudgifter på ØU der stammer fra lønsum og resultatlønspulje på centre under ØU samt anvendelsen af puljer, herunder de omprioriterede budgetter til imødegåelsen af udfordringen på børneområdet.

Mindreudgifterne til anlæg skyldes primært, at en række anlægsprojekter bliver forskudt ind i 2016.

Mindreudgifterne fra Byudvikling skyldes ikke disponerede overførsler fra 2014.

Merindtægterne på finansiering skyldes et fald i tilbagebetalinger af for meget indbetalt grundskyld, ekstraordinært tilskud til flygtninge, midtvejsregulering af bloktilskuddet samt lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistlånene), her er pensionisternes gæld til kommunen dels lavere end budgetteret, dels ligger den centralt fastsatte rentesats under det forventede.

Pl-udviklingen i år forventes at ligge væsentlig under forudsætningerne i det vedtagne budget, derfor blev der i BO2 opgjort de forventede besparelser som følge af den lave omkostningsudvikling, og der skete en omplacering, hvor de forventede besparelser blev flyttet til rammen for udligning og tilskud. Der var på tidspunktet for BO2 en forventning om, at den reducerede pl-udvikling vil medfører en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud, men kommunerne er mod forventning ikke blevet trukket i bloktilskuddet for den lavere pl-udvikling i 2015, derfor foreslås budgettet i denne BO flyttet til en pulje under ØU.

2. Budgetopfølgningens grundlag:

I de følgende afsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere.

2.1 Ordinær drift

Herunder gennemgås budgetopfølgningens forudsætninger på den ordinære drift for hvert fagudvalg.

Det tekniske område:
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i regnskab 2015 på Det Tekniske Område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,1 procent.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Det Tekniske Område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Der er i BO 3 kun indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2015 til Gribvand A/S, mens der fortsat udestår en afregning for 2013 og 2014 på ca. 11 mio. kr., som der ikke er budgetteret med i 2015.
 • Der er 12.06.15 modtaget information fra Forsyningssekretariatet om genoptagelse af stoplovsafgørelser vedr. vejbidrag fra tidligere år, hvor det angives, at alle sager, hvor Forsyningssekretariatet har fundet at kommunens vejbidrag var for lavt fastsat skal genbehandles.  
 • Taksterne vedr. byggesagsbehandling er pr. 1. januar 2015 ændret som følge af en ændring af Bygningsreglement BR 10, således at de fremover opkræves på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Administrationen kan konstatere at indtægterne vil på byggesagsbehandling vil blive ca. 2,1 mio. kr. mindre end afsatte budget for 2015, såfremt der fortsættes med den oprindelig fastsatte timesats for byggesagsbehandling. Idet den nuværende timepris ikke i tilstrækkelig grad afspejler de udgifter der er forbundet med byggesagsbehandlingen.
 • En voldgiftsag mellem DSB og Movia vedrørende passagertælle system, forventes for Gribskov Kommune at ville medføre en tilbagebetaling på ca. 1,8 mio. kr. i 2015. Beløbet forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget for kollektiv trafik.
 • Der er i denne budgetopfølgning ikke medtaget omkostningerne til et muligt erstatningsansvar vedr. Helsinge Stationscenter på ca. 7,3 mio. kr., da risikoen for at dette vil blive aktuelt vurderes som meget lille.


Børneudvalgets område:
Administrationen forventer et merforbrug på 27,7 mio. kr. i regnskab 2015 på Børneudvalgets område. Det svarer til en afvigelse på 4,5 procent i forhold til det korrigerede budget.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger. Det forventede merforbrug er delvist imødekommet ved tiltag på en række andre udvalg på 21,5 mio. kr. - jf. Økonomiudvalgets beslutninger d. 18.3.15 og d. 7.4.15.

I forhold til BO2 er der i denne budgetopfølgning følgende ændringer til effekter af handleplaner og sparekrav:

 • I det samlede forventede resultat er effekter af "Implementering af budget 2015-2018" indregnet med 5,9 mio. kr. hvilket er 6,5 mio. kr. mindre end i BO2.
 • Derudover er der indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. vedrørende handleplanen på specialområdet (SP), hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end i BO2.
 • Effekten af handleplanen på det socialfaglige område på 5,8 mio. kr. er ikke indregnet i det forventede forbrug. Den var fuldt indregnet i BO2. Når handleplanen ikke indregnes i denne BO er det ikke et udtryk for at den ikke har givet en effekt. Handleplanen har i sig selv gjort at området har kunne håndtere en aktivitetsstigning i forhold til regnskab 2014, uden at der samtidig er sket en udgiftsstigning.


I forhold til det forventede merforbrug for 2015 på Børneudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede opmærksomhedspunkter og forudsætninger:

 • Det samlede forventede merforbrug på Børneudvalgets rammer skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Anbringelser og forebyggende foranstaltninger og stigende udgifter på skolernes egen indsats på specialområdet.
 • På de ovennævnte områder er det dog forventningen, at resultatet for 2015 vil blive bedre end ved regnskab 2014. Forbedringen i det forventede resultat skyldes, at der er kommet styr på refusioner i forhold til integrationsområdet og øgede refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager. Desuden skal det nævnes, at der nu findes valide registreringer for anbringelser og de forebyggende foranstaltninger.
 • SP-området er - som lovet ved BO2 - blevet analyseret. På dette område forventes en udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. i forhold til regnskab 2014. Samtidig har gennemgangen medført en række tilretninger af måden SP-udgifterne fordeles på.
 • På flygtningeområdet forventes der en række yderligere udgifter til modtageklasser, sprogstimulering og økonomiske fripladser i forbindelse med det stigende antal flygtninge. Disse er også indregnet i det samlede resultat, men forventes kompenseret som beskrevet i det generelle afsnit vedr. flygtninge.
 • For så vidt angår forældrebetaling til dagtilbudsområdet og fritidsordninger forventes der et yderligere fald i indtægterne, som også vil medvirke til at påvirke resultatet for 2015 negativt. Forventningen til indtægter vedr. dag- og fritidstilbud er reduceret med 4,5 mio. kr. i forhold til BO2.
 • Der er en række andre områder, der trækker i en positiv retning i forhold til det samlede resultat, idet disse områder har mindreforbrug. Det gælder bl.a mindreforbrug på skoler, dagtilbud, fritidsordninger, lønsumsforbrug på dele af Center for Børn og Unge's teams, samt andre fælles udgifter på rammen for Læring og undervisning.
 • For så vidt angår forventningen til forbruget på de enkelte dagtilbud, dagplejen, skoler og fritidsordninger er der taget udgangspunkt i den økonomiopfølgning, der foregår løbende.
 • Forventningen til øvrige udgifter såsom fællesudgifter, administration samt indtægter er fremkommet ved en kombination af fremskrivning af forbrug fra økonomisystemet og individuelle dispositionsregnskaber.


Social- og Sundhedsudvalgets område:
Administrationen forventer et merforbrug på 22,1 mio. kr. i regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvilket svarer til en afvigelse fra budgettet på 2,4 procent. Dog bemærkes det, at hvis den indstillede budgetændring godkendes ender det forventede merforbrug på 23,1 mio. kr.
Dette betyder en stigning i forventet merforbrug på 12,6 mio. kr. siden BO2, hvilket forklares nedenfor.

Årsager til stigning siden BO2:
Den altoverskyggende årsag til stigningen siden BO2, er at der ved BO3 indgår et forventet regnskab på flygtningerammen. Ved BO2 var dette udeladt, men estimeret til et merforbrug på 7 mio. kr., der på daværende tidspunkt blev forventet dækket af statens ekstraordinære økonomiske kompensation til kommunerne i 2015. Den forventede merudgift er siden vokset til 8,9 mio. kr., og indgår nu fuldt ud i prognosen.
Derudover er prognoserne forværret med ca. 2 mio. kr. på henholdsvis pleje og træning og borgere med handicap.

Modgående foranstaltninger:
Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger af følgende årsager:

 1. Der allerede er indarbejdet udgiftsreducerende tiltag for i alt 5,8 mio. kr. fra implementering af budget 2015-2018.
 2. Arbejdet med prioriteringskataloget frem mod budget 2016-19 førte blot til udgiftsreducerende forslag i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. til at imødegå de besparelseskrav Social- og Sundhedsudvalget skal udmønte i perioden.
 3. Social- og Sundhedsudvalget har en samlet forventet budgetoverskridelse på i alt 20 mio. kr. på medfinansieringen af sundhedsområdet samt flygtninge, som begge er områder med meget begrænset mulighed for udgiftsreduktion.
 4. Trods fortsat fokus på effektiv visitation vurderes det ikke at være realistisk at hente modgående besparelser i den størrelsesorden på Social- og Sundhedsudvalgets øvrige budgetområder.


Administrationen arbejder dog videre med de forslag, der indgår i prioriteringskataloget til budget 2016-19 for at kortlægge et eventuelt yderligere besparelsespotentiale. Derudover igangsætter administrationen en række særanalyser, hvis økonomiske potentiale på nuværende tidspunkt ikke kan estimeres.

Årsager til den samlede budgetafvigelse:

 • Delrammen flygtninge forventes overskredet med 8,9 mio. kr. I denne vurdering er der ikke indregnet Social- og Sundhedsudvalgets eventuelle andel af den ekstraordinære indtægt Gribskov Kommune har fået til at dække merudgifterne af de forhøjede flygtningekvoter i 2014 og frem. Da den ekstraordinære indtægt kun beløber sig til 3,2 mio. kr. og denne indtægt skal fordeles mellem udvalgsområder, vil den forventede merudgift for Social- og Sundhedsudvalget dermed ikke blive dækket.
 • På medfinansieringen af sundhedsområdet forventes en merudgift på 11 mio. kr. Tendensen i 2015 er en fortsættelse af det høje aktivitetsniveau fra 2014.
 • Derudover er delrammerne borgere med handicap og socialt udsatte udfordret af et stigende antal overgangssager fra CBU til CSS. I lyset af det, vil CBU og CSS frem mod BO4 i samarbejde foretage en tilbundsgående analyse af disse sager.


Erhverv- og Turismeudvalgets område:
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i regnskab 2015 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 1,9 procent.

Administrationen vurderer, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Årsager til budgetafvigelsen:
Afvigelsen skyldes forventet mindreforbrug på Drift, ETU.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Det er en forudsætning, at den afsatte pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr. i 2015 bliver udmøntet og anvendt i året.


Arbejdsmarkedsudvalgets område:
Administrationen forventninger et merforbrug på 2,0 mio. kr. i regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 0,6 procent, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, samt at vurderingen sker forholdsvis tidligt på året.

Arbejdsmarkedsområdet forsøger at indhente afvigelsen ved en virksomhedsrettet aktivering samt en forhåbning om, at de forbedrede konjunkturer vil nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. På nuværende tidspunkt er der ikke noget der peger på færre kontanthjælpsmodtagere, men det er tidligere set at konjunkturændringer på kontanthjælpsområdet kommer senere til Gribskov Kommune end resten af landet.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • I forbindelse med omkonvertering af Jobcenterets fagsystem (Workbase) har der fra leverandørens side (KMD) været så store udfordringer på landsplan, at driften i Jobcenteret er væsentligt ramt og dermed er det heller ikke muligt at producere valid ledelsesinformation til baggrund for budgetopfølgning BO3.
  BO3 hviler således, alene på en budgetopfølgning på baggrund af priser, forbrug og en lineær fremskrivning af forbruget. Der har f.eks. ikke været muligt at tage hensyn til sæsonudsving, aktuelle sagsantal m.v.
  På den baggrund gøres opmærksom på, at BO3 på arbejdsmarkedsområdet er behæftet med høj grad af usikkerhed.
 • På rammen Overførsler forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes merforbrug på kontanthjælp på 10,1 mio. kr., der modsvares af mindre forbrug på de øvrige overførsler på - 5,7 mio.
 • På rammen Indsatser forventes et mindre forbrug på 2,4 mio. kr.


Kultur- og Idrætsudvalgets område:
Administrationen forventer at overholde budgettet i regnskab 2015 på Kultur og Idrætsudvalgets område.

Økonomiudvalget som fagudvalg:
Administrationen forventer et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i regnskab 2015 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 6,2 procent.

Administrationen vurderer, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Årsager til budgetafvigelsen:

 • På Politiske udvalg og administration forventes en budgetafvigelse på -6,1 mio. kr., som fortrinsvis skyldes mindreforbrug på lønsum og resultatlønspulje på centre under ØU samt intern leasing og merindtægt på sygeforsikring og barselsfond.
 • På Puljer, ØU forventes en budgetafvigelse på -13,1 mio. kr. som følge af afsat pulje til imødegåelse af udfordringer på børneområdet og manglende gevinstrealisering på sygefravær.
 • På Ejendomsudgifter forventes en budgetafvigelse på 2,8 mio. kr., som hovedsaligt vedrører flytning af opgave fra Grønne områder under Teknisk Udvalg samt forventet merforbrug på boliger til flygtninge og familiesammenførte.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • I det forventede regnskab på Valg er der indlagt en forudsætning om, at folkeafstemning om retsforbehold bliver afholdt i 2015. Forventet udgift til folkeafstemningen på 0,9 mio. kr. er indregnet i det forventede regnskab 2015.
 • På Administrationsbidrag, sociale tilbud forventes afregning af tilsynsudgift fra det nye Sociale Tilsyn i Hovedstadsregionen på 0,4 mio. kr. Dertil forventes et fald i belægning på flere botilbud, der medfører et mindreindtægt på administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. Det er en forudsætning, at denne tendens fortsætter resten af året.
 • Det forventede regnskab på Puljer, ØU afhænger fortsat meget af arbejdet med realisering af de strategiske investeringspuljer og øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017 og 2015-2018.
 • Som følge af Ejendomsstrategien er det fortsat en forudsætning, at ejendomsporteføljen nedbringes og herved giver mulighed for bygningsoptimering og færre driftsudgifter. Der skal samlet indfries reduktioner på Ejendomsudgifter på 7,5 mio. kr. i 2015. Der er pt. en forventning om en samlet fortjeneste på 5,4 mio. kr. ved køb og salg af ejendomme. Det resterende beløb forventes afholdt indenfor den eksisterende ejendomsramme.
 • Det forventede nettoforbrug på 1,3 mio. kr. på boliger til flygtninge og familiesammenførte i 2015 afhænger af hvornår flygtningene kommer og hvor mange familiesammenførsler, der sker.2.2 Ordinære anlæg

På anlæg er forventningen til regnskab 2015 et samlet forbrug på 82,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til en afvigelse fra det korigerede budget på -25,6 pct. og et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. For langt de fleste projekter er der tale om en forskydning i udførelse og afholdelse af tilhørende udgifter. Derfor forventes mindreforbruget overført til næste år.

Særlige opmærksomhedspunkter:

 • I det forventede forbrug på 82,8 mio. kr. er indeholdt 6,7 mio. kr. der er afsat på anlægsrammen til imødegåelse af udfordringer på børneområdet, samt 7,3 mio. kr. til jordforureningssager.
Mindreforbruget kan forklares ved:

 • Anlægsprojektet "Attraktive lokal samfund" forventes at få et mindreforbrug på ca. 18,4 mio. kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at projektet har været i licitation, samt at ikke hele budgettet forventes anvendt i 2015.
 • "Kulturhavn Gilleleje" forventes at få et mindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr. i 2015, da der i 2015 alene forventes afholdt udgifter til ekstern bistand i relation til projektet, mens de øvrige udgifter i forbindelse med anlæggelse af kulturhus og bibliotek først forventes afholdt i 2016.
 • "Undervisning og læring Gilleleje", forventes at få et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,5 mio. kr. i 2015, da projektet pt. er i projekt- og afklaringsfasen.
 • "Energioptimering Nordstjerneskolen", forventes at få et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, da der først forventes opstart medio 2015.
 • "Trafikforhold ny skole" forventes at få et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., da resultatet af trafikanalyserne først forventes at ligge klart i løbet af fjerde kvartal 2015.
 • "Trafiksikring cykelsti Blistrup Smidstrup" forventes at få et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., da projektet forventes gennemført billigere end budgetteret.
 • "Svingbane & P-plads ved Esrum kloster" forventes at få et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. , da klostret ønsker at få sat arbejdet på ”stand by”.
 • Projektering af ny vej "Græsted-Gilleleje" er sat på "stand by" til ultimo 2016, med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr som resultat i 2015.
 • Etablering af lys på kunstværk i svømmehal, er et projekt der ønskes nedlagt, da dette ikke efterspørges længere. Såfremt projektet nedlægges forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der henvises til indstilling om nedlæggelse af projektet i nærværende sag.


I det samlede forventede forbrug af anlægsmidler for 2015, er følgende indeholdt:

 • Et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af oprydning efter stormene i 2014, der skal finansieres af den samlede anlægsramme
 • Et merforbrug på Belysningsanlæg på ca. 2,9 mio. kr., der skal finansieres af den samlede anlægsramme.
 • Jordforureningssager med et samlede beløb på 7,3 mio. kr. der skal dækkes indenfor den samlede anlægsramme:
  • Klokkeskoven 5 på 2,5 mio. kr.
  • Strandåsen 6 og Strandåsen 8 på i alt 4,8 mio. kr.


Den samlede anlægsoversigt ved BO 3 er gengivet i bilag 2.

Der søges om frigivelse af 0,7 mio. kr. fra anlægsprojektet "Kystsikring" vedr. det fælles kystprogram.


2.3 Byudvikling

Det korrigeret budget på den samlede Byudviklingsramme udgør 9,4 mio. kr. incl. overførsler fra 2014. Her ved BO3 er det forventningen, at der vil være et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. ift korigeret budget. Mindreforbruget skyldes alene udviklingen indenfor køb og salg jf. nedenfor.

I opgørelsen af mindreforbruget, er forudsat, at nettoindtægterne fra køb og salg på 5,4 mio. kr. anvendes til at nå budgettet på ejendomsrammerne.Rammen er opdelt i 3 områder:

 • Alm. udgifter til drift af ejendomme og jord
 • Udgifter til renter og afdrag til lån optages til køb af jord og ejendomme
 • Indtægter og udgifter ifm køb og salg af ejendomme og jord


Bemærkninger vedr. drift:
Det forventes, at det afsatte budget på 1,5 mio. kr. til drift af diverse arealer samt diverse ejendomme overholdes.

Bemærkninger vedr. udgifter til renter og afdrag:
Det forventes, at det afsatte budget på 4,1 mio. kr. til renter og afdrag overholdes.

Bemærkninger vedr. Køb og salg:
Der afsættes ikke noget egentligt budget ved budgetvedtagelsen til indtægter og udgifter på denne delramme, idet det forudsættes, at udgifter til køb skal dækkes af salg i året.

Det ”Korrigerede budget 2015” består derfor af overførsler fra 2014 til 2015 for igangværende projekter, der er påbegyndt i 2014, eller tidligere, og er fortsat i 2015, samt særskilte bevillinger givet i 2015 til diverse projekter.

Der er overført i alt 4,4 mio. kr. fra 2014 til 2015, og givet særskilte bevillinger i 2015 for -0,6 mio. kr., hvorved det samlet korrigerede budget for 2015 udgør 3,8 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der et salg for i alt 10,9 mio. kr., og et køb på 5,5 mio. kr. i 2015. Samlet set overstiger salgsindtægter derfor købsudgifterne med 5,4 mio. kr. I disse beløb indgår udgifter til indfrielse af lån i Aktivitetshuset, Haragergård, på 4,2 mio. kr. Sker denne indfrielse ikke vil salgsindtægterne overstige købsudgifterne med 9,6 mio. kr. Administrationen er sammen med boligselskabet og det relevant fagministerium i dialog vedr. en afklaring af det juridiske grundlag for en indfrielse af lånet.

Budgettet til Køb og salg på Byudviklingsrammen er disponeret til delvis finansiering af besparelseskravene på ejendomsrammerne. Det forventede resultat på 5,4 mio. kr. er derfor medtaget i det forventede regnskab under ejendomsrammerne og ikke under Byudvikling.


2.4 Forsyningsområdet Forsyningsområdet, driftSom det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til såvel korrigeret budget som BO2, at blive overholdt. Der dog er følgende opmærksomhedspunkter:

Genbrugsstationer:

 • Indtægter fra genbrugsstation Skærød er faldende, dels som følge af faldende priser på salg af genbrugsmaterialer, dels som følge af at genbrugsstation Skærød har været lukket i en periode.
 • Som følge af ansættelse af personale på genbrugsstationerne Skærød og Højelt, er lønsummen under pres.
 • Ændret afregningsgrundlag for fordelingen mellem sommerhuse og helårshuse, får betydning for Gribskovs betaling til Vestforbrændningen med et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. pr. år. Beløbet forventes indeholdt i det eksisterende driftsbudget.


Dagrenovation:

 • De øgede udgifter til genbrugsstationerne, forventes dækket af en samlet merindtægt fra salg af scannede containere på ca. 2,0 mio. kr. og fra kørselsudligning på ca. 1,5 mio. kr.

Forsyningsområdet, anlæg:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede forbrug at svare til det korrigerede budget, mens forbruget i forhold til BO2 er 0,2 mio. kr. højere, som følge af overførsler fra 2014 til 2015. Mens stigningen fra BO2 til BO3, skyldes en tillægsbevilling givet på BY 13.04.15 til etablering af affaldsstation ved Tisvildeleje P-plads.

Anlægget, der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer, er færdig, og der vil blive aflagt endelig anlægsregnskab i forbindelse med BO4, mens anlægget til "Nedsænkede containere" fortsat er i gang.

Mellemværendet på forsyningsområdet pr. 31.12.2014 kr. var på -17,7 mio. kr., dette forventes at være på -9,7 mio. kr. ved udgangen af 2015.


2.5 Finansiering

Der forventes merindtægter på samlet 19,37 mio. kr., de stammer fra renter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter, grundskyld, ekstraordinært tilskud til flygtninge og midtvejsreguleringen.

Der forventes pt. mindreindtægter fra renter vedr. lån til betaling ejendomsskatter på 1,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels, at pensionisternes gæld til kommunen er 30 mio. kr. lavere end budgetteret, og dels at rentesatsen for 2015 er fastsat til 1,64% mod en budgetteret rente på 2,0%.

Grundskyldsindtægterne forventes at ligge 7,0 mio. kr. over budgettet, det skyldes, at tilbagebetalingerne til grundejerne er faldet markant i år. Der har i flere år været et årligt niveau på over 10 mio. kr., men på baggrund af tilbagebetalingerne i årets første fem måneder forventes nu et samlet tilbagebetalingsniveau på højst 2 mio. kr. i 2015 mod et budget på 9,0 mio. kr.

Der sker en efterregulering af det tilskud kommunen modtog vedr. tilbagebetalinger i 2014, efterreguleringen er på 0,3 mio. kr. Tilskuddet gives ikke længere.

Kommunerne modtager som følge af den ekstraordinært store flygtningetilgang et tilskud i 2015 på samlet 325 mio. kr., Gribskovs andel af dette tilskud er på 3,2 mio. kr.

Den netop indgåede kommuneaftale betyder, at Gribskov Kommune modtager 0,8 mio. kr. i midtvejsregulering. KL har i maj vurderet deres forventninger til årets midtvejsreguleringer, og ekskl. den reducerede pl-regulering, regner de med, at Gribskov Kommune skal betale 0,8 mio. kr., men forhandlingerne kan let give et helt andet resultat.

Derudover bliver kommunerne ikke midtvejsreguleret for den lave pl-udvikling i 2015, og de 9,6 mio. der blev tilført rammen i BO2 skal derfor ikke anvendes. Der søges i denne BO3 og at overfører budgettet til en pulje under ØU.


3. Anlægsregnskaber:
Der aflægges ved denne BO3 følgende anlægsregnskab for Det Tekniske Område:

 • Gribskov Kommunes belysningsanlæg


Gribskov kommunes belysningsanlæg
Anlægget omfatter tilbagekøb af kommunens belysningsanlæg fra DONG.

Den samlede udgift til anlægget er blevet 12,0 mio. kr., hvilket er 2,9 mio, kr. dyrere end budgetteret. Merforbruget skal som vedtaget af BY 09.03.15 finansieres indenfor den samlede anlægsramme.


4. Tillægsbevillinger og omplaceringer:


Tillægsbevillinger

Der søges ikke tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Omplaceringer

Omplaceringer mellem Økonomiudvalget og fagudvalg

Korrektion af lønsum - Centre under ØU
I forbindelse med flytning af arbejdsopgaver mellem de administrative centre skal der samtidig ske en regulering af lønsum på 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 fra Center for Social og Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget til Centre under ØU.

Ny omkostningsfordeling på IT området
I forbindelse med indførelse af ny omkostningsfordeling på IT området ophæves de tidligere interne afregninger mellem fagområder og IT, og budgettet flyttes permanent til IT området. Der søges derfor overført 2,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra de øvrige fagudvalgsområder til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

Gevinstrealisering - Grønne områder
I forbindelse med gevinstrealisering på udbud af Grønne område overføres der 1,1 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. årligt i 2016-2019 fra Teknisk Udvalg til Puljer, ØU.

Besparelse på Ejendomsdrift, flytning af Sproghuset
I forbindelse med Børneudvalgets beslutning om at flytte Sproghuset fra Græsted til Helsinge forventes en årlig besparelse på 150.000 kr. i 2015-2019 på ejendomsdrift, som søges overført fra Ejendomsudgifter til Undersøgelse og socialfaglig indsats under Børneudvalget.

Grønne områder - Tagrender, belægning, hegn, afvanding mv.
I forbindelse med flytning af opgaven på vedligehold af tagrender, belægning, hegn og afvanding mellem Det tekniske område og Ejendomsservice søges der overført 1,7 mio. kr. årligt i 2015-2019 fra Grønne området under Teknisk Udvalg til Ejendomsudgifter.

Omplaceringer mellem DTO og BØR
Kørsel børn & unge
I forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" har Børneudvalget på deres møde 24.11.2014 besluttet at ændre serviceniveauet i kørsel til specialtilbud, med en reduktion af kørselsudgifterne under Det Tekniske Område til følge på 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. fra 2016, hvorfor der søges om en omplacering på 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio, kr. i 2016 og frem fra Befordring Børn og Unge under Teknisk Udvalg til Undersøgelse og Socialfaglig indsats under Børneudvalget.

Børneudvalget har i forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" på deres møde den 20.04.2015 besluttet at flere børn skal køre med Movia frem for skolebus, med en reduktion af kørselsudgifterne på Det Tekniske Område til følge, hvorfor der søges om en omplacering på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio, kr. i 2016 og frem fra Befordring Børn og Unge under Teknisk Udvalg til Undersøgelse og Socialfaglig indsats under Børneudvalget.

Omplaceringer mellem drift og anlæg
I forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" besluttede Børneudvalget på deres møde 20.04.2015, at udskyde etablering af Gribskov Akademi. Der søges om en omplacering på 500.000 kr. i 2015 fra anlægsprojektet Attraktive lokalsamfund til Undersøgelse og socialfaglig indsats

Omplaceringer indenfor anlæg
Projektet "Etablering af lys på kunstværk i svømmehal", ønskes nedlagt da dette ikke efterspørges længere og de 0,2 mio. kr. der er afsat til dette, ønskes omplaceret til kontoen ”Projekter der skal dækkes indenfor den samlede anlægsramme”.

Det korrigerede budget for på -4,0 mio. kr. til anlægsprojektet ”Elena” og det korrigerede budget på -5,2 mio. kr. til anlægsprojektet ”Investeringsplan Bygninger & Klimatiltag”, ønskes flyttet til den samlede konto for ”Investeringsplan bygninger og klimatiltag”, således at alle anlægsudgifter vedr. bygninger og klimatiltag er samlet her.

Omplaceringer mellem Ordinær Drift og Finansiering
I BO2 blev besparelserne vedr. den lavere pl-regulering flyttet fra Ordinær Drift til udligning og Tilskud under finansiering. Det skete fordi der var en forventning om, at kommunerne vil blive midtvejsreguelret for provenuet af den lavere pris- og lønudvikling.

Men pl-gevinsten er ikke blevet midtvejsreguleret, og gevinsten foreslås derfor flyttet til en pulje under ØU.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 §40 stk 2 & 3 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag

Bilag 1: ØU 24-08-15 Opfølgning på budgetaftalens elementer, anlæg Dok. nr. 2015/15433 007

Bilag 2: ØU 24-08-15 Anlægsoversigt BO3 2015 Dok. nr. 2015/15433 038

Bilag 3: PMU 10-08-18 & TEK 12-08-15, Anlægsregnskab Gribskov kommunes belysningsanlæg Dok. nr 2015/15433 037


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

 1. at godkende budgetopfølgningen.
 2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Ordinær drift:
  Det Tekniske Område
  -3.375.000
  Børneudvalget
  -827.000
  Social- og Sundhedsudvalget
  -973.000
  Økonomiudvalget
  5.675.000
  Pulje til pl-reguleringer
  9.572.000
  Ordinær anlæg:
  Børneudvalget
  -675.000
  Økonomiudvalget
  175.000
  Finansiering
  Pulje til pl-reguleringer
  -9.572.000
  I alt
  0
  0
 3. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Det Tekniske Område
  -4.250.000
  -4.250.000
  -4.250.000
  -4.250.000
  Børneudvalget
  -652.000
  -652.000
  -652.000
  -652.000
  Social og Sundhedsudvalget
  -1.174.000
  -1.174.000
  -1.174.000
  -1.174.000
  Økonomiudvalget
  6.076.000
  6.076.000
  6.076.000
  6.076.000
  I alt
  0
  0
  0
  0
 4. at godkende anlægsregnskabet: Gribskov Kommunes belysningsanlæg
 5. at frigive 700.000 kr. fra anlægsprojekt "Kystsikring"
 6. at godkende nedlæggelse af anlægsprojektet "Etablering af lys på kunstværk i svømmehal", og at det afsatte beløb på 175.000 kr. overføres til ”Projekter der skal dækkes indenfor den samlede anlægsramme”.Beslutning
1. - 6. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

161. Årsplanlægning - ændringer i mødeplanen 2015
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler ændringer i mødeplanen i efteråret 2015.

Baggrund
Byrådet besluttede plan for de politiske møder i 2015 på byrådsmødet den 27. oktober 2014. Datoerne for budgetseminar både før og efter sommerferien var indarbejdet i mødeplanen, dog med forbehold for, at ændringer i planlægning af budgetarbejdet kan føre til ændringer i mødeplanen.

Økonomiudvalget besluttede en revideret budgetproces på et ekstraordinært møde den 22. juni 2015, og som følge heraf forelægger administrationen en revideret mødeplan til godkendelse i Byrådet.

Ændringer i mødeplanen 2015
Ændringer i mødeplanen vedrører perioden 7. september - 8. oktober 2015.

 • Budgetseminar afholdes 7. - 8. september
 • Fagudvalgsmøder flyttes fra 7. - 9. september til 21. - 24. september. Social- og Sundhedsudvalget fastholder dog ordinært udvalgsmøde den 9. september og supplerer med et ekstraordinært udvalgsmøde den 22. september. Ligesom Erhvervs- og Turismeudvalget holder ordinært udvalgsmøde den 14. september og supplerer med ekstraordinært møde den 21. september.
 • Økonomiudvalget behandler 1. behandling af budget den. 10. september, mens mødet den 21. september aflyses
 • Byrådet behandler 1. behandling af budget den 17. september, mens byrådsmødet den 28. september aflyses
 • Økonomiudvalgets 2. behandling d. 1. oktober
 • Fagudvalgsmøder planlagt til afholdelse torsdag den 8. oktober (Børneudvalget, Plan- og Miljøudvalget) flyttes til mandag den 5. oktober
 • Byrådets 2. behandling d. 8. oktober, mens byrådsmøde den 5 oktober aflyses.


En revideret plan er vedhæftet denne sag som bilag.

Dagsorden til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet
Dagsorden til Økonomiudvalgets møde torsdag den 1. oktober 2015 skal udsendes fredag den 25. september 2015 d.v.s. allerede dagen efter de sidste fagudvalgsmøder.

Administrationen beder Økonomiudvalget om at beslutte, at dagsorden - hvis nødvendigt - kan udsendes mandag den 28. september d.v.s. senere end 4 hverdage før mødet. Dette for at sikre tid til at bearbejde materialet ud fra fagudvalgenes behandling og for at tage højde for uforudsete hændelser.


Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven LBK nr 769 af 09/06/2015 § 8 stk. 1 - 2
Kommunestyrelsesloven LBK nr 769 af 09/06/2015 § 8 stk. 5

Økonomi
-

Bilag
Bilag: ØU 24-08-15 Byrådskalender 2015 - udkast Dokumentnummer 2014/32692 010

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende den reviderede plan for møder i de politiske udvalg i efterår 2015


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
2. at godkende at dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2015 kan udsendes mandag den 28. september 2015.


Beslutning
1. Anbefalet.
2 Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

162. Oprettelse af Handicapudvalget, jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.
00.22A00 - 2015/24447

Sagsfremstilling
Sagen forlægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om etablering af et § 17, stk. 4 - udvalg: "Handicapudvalget".

Udvalget foreslås oprettet for perioden fra den 1. september 2015 til den 31. december 2015.

Udvalget foreslås at bestå af fem pladser.

Forslaget om oprettelse af Handicapudvalget er stillet af partierne V, G, O, A.

Baggrund og ansvarsområde
Det særlige fokusområde for Handicapudvalget vil være at formulere rammerne for Gribskov Kommunes fremadrettede handicappolitik - herunder i forhold til de særligt prioriterede indsatsområder "tilgængelighed", "inklusion", "velfærdsteknologi" og "borgerens retssikkerhed" sammenholdt med FN's Handicapkonvention.

I henhold til forslaget til Handicapudvalgets kommissorium foreslås udvalgets arbejde afsluttet ved udgangen af indeværende kalenderår (december 2015).

Forslag til Handicapudvalgets kommissorium vedlægges som bilag til denne sagsfremstilling.

Den styrelsesretlige ramme for udvalgets nedsættelse m.v.
I styrelsesretlig henseende står det Byrådet frit for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller forberedende og rådgivende funktioner.

Oprettelse eller nedlæggelse af et (eller flere) § 17, stk. 4-udvalg vil kunne ske inden for rammerne af den eksisterende konstitueringsaftale og kræver således ikke omkonstituering af Byrådet.

Et § 17, stk. 4-udvalg vil normalt blive nedsat under Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Mere sjældent vil et § 17, stk. 4 - udvalg blive nedsat direkte under Byrådet.

Beslutningen om nedsættelse af et nyt § 17, stk. 4 - udvalg med tilhørende arbejdsområde/kommissorium træffes ved simpel flertalsafgørelse i Byrådet - herunder hvor mange medlemmer, der skal være i udvalget.

Byrådet kan, ved simpelt flertal beslutte, at f.eks. borgmesteren eller en udvalgsformand (for det stående udvalg) skal være "født" medlem af udvalget.

Ofte overlades konstitueringen af et § 17, stk. 4 - udvalg til temaudvalget selv på dets første møde. Der er dog intet til hinder for, at Byrådet, ved simpelt flertal, beslutter hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med beslutningen om temaudvalgets oprettelse.

Besættelsen af pladserne i temaudvalget sker (normalt) efter forholdstalsvalgmetoden, jf. den kommunale styrelseslov § 25, jf. § 24. Hvis der er fuldstændig enighed i Byrådet kan en anden indvælgelsesmetode til besættelse af udvalgspladserne dog besluttes (f.eks. simpelt flertalsvalg).

Til Byrådets behandling af sagen den 31.8.2015, vil navnene på de kandidater, som valggrupperne har indmeldt fremgå af et nyt bilag 2.

Vederlag
Jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter m.v. § 7, så kan rammen for vederlag til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag maksimalt udgøre 305 % af borgmestervederlaget. I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd, blev det besluttet at hele rammen skal anvendes. Det betyder helt konkret at fastholdelse af 2 nye § 17 stk. 4 udvalg, skal ske inden for den nuværende økonomiske ramme.
Den økonomiske ramme udgør konkret kr. 2.269.953 (305 % af borgmestervederlaget), heraf udgør udgiften til de eksisterende § 17 stk. 4 udvalg kr. 266.618 årligt. Budgetmæssigt er der et mindreforbrug på kr. 9.812 på rammen, som kan indgå i fordelingen af vederlag til de nye § 17 stk. 4 udvalg.

Nuværende fordeling jf. politisk beslutning (BY) den 9. december 2013 (pkt. 242)


Vækstudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 5 medlemmer
 • Formandsvederlag 12% af vederlaget til borgmesteren = 89.310 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14% af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 16.675 kr.)
  = 50.025 kr.

162.704 kr.

Skoleudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 7 medlemmer
Formandsvederlag 5% af vederlaget til borgmesteren
= 37.212 kr.

Udvalgsvederlag til 6 medlemmer (6 x 11.117,04 kr.)
= 66.702 kr.

103.914 kr.

Samlet for § 17 stk. 4 udvalg

266.618 kr.


Fordeling af vederlag til § 17 stk 4 udvalg efter 1. september 2015


Vækst-/skoleudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 7 medlemmer
 • Formandsvederlag 12 % af vederlaget til borgmesteren = 89.310 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 5 medlemmer (5 x 16.675 kr.)
  = 83.375 kr.

196.054 kr.

Handicapudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 5 medlemmer
 • Formandsvederlag 5 % af vederlaget til borgmesteren
  = 37.212 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 6.102 kr.)
  = 18.306 kr.

78.887 kr.

Samlet for de 2 nye § 17, stk. 4 udvalg

274.941 kr.


Udgifterne er beregnet på årsbasis, og gradueres forholdsvis for perioden 01.09.2015 - 31.12.2015.

Forslaget til fremadrettet fordeling af vederlag til de 2 nye § 17, stk. 4 udvalg kan iværksættes inden for den nuværende økonomiske ramme på 305 % af borgmestervederlaget.

Det skal bemærkes at der med oprettelsen af de to ovenstående udvalg ikke vil være midler i 2015 til oprettelse af yderligere § 17, stk 4 udvalg.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.


Økonomi
Der er ikke afsat økonomi til et driftsbudget for udvalget. Hvis udvalget vurderer, at der er behov for finansiering til særlige aktiviteter og indsatser i forløbet, skal udvalget ansøge Økonomiudvalget.


Bilag
Bilag 1: Forslag til kommissorium for Handicapudvalget dok nr 2015/24447 001

Bilag 2: Dokumentet offentliggøres i forbindelse med dagsorden til Byrådets møde den 31. august 2015


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:
1. at nedsætte et handicapudvalg med virkning fra den 1. september 2015 til den 31. december 2015.
2. at Handicapudvalget består af fem pladser.
3. at besætte pladserne i udvalget efter reglerne i styrelseslovens § 25, jf. § 24 om forholdsvalgtal.
4. at træffe eventuel beslutning om udvalgets formand.
5. at træffe eventuel beslutning om "født medlemskab" for Borgmesteren/udvalgsformanden.
6. at træffe beslutning om størrelsen af udvalgsmedlemmerne vederlag svarende til en procentdel af borgmesterens vederlag.

Administrationen indstiller til Byrådet:
1. at besætte pladserne i udvalget efter reglerne i styrelseslovens § 25, jf. § 24 om forholdsvalgtal, med de kandidater valggrupperne har indmeldt og som fremgår af bilag 2.


Beslutning
1. - 2 Anbefalet.
3. Bortfalder (er indskrevet i dagsordnen ved en administrativ fejl)
4. - 6. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

163. Oprettelse af "Vækst- og Skoleudvalget", jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.
00.22A00 - 2015/24445

Sagsfremstilling
Sagen forlægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om etablering af et § 17, stk. 4 udvalg: "Vækst- og Skoleudvalget".

Udvalget foreslås oprettet med virkning fra den 9. september 2015 og frem til udløbet af indeværende valgperioden (den 31. december 2017).

Udvalget foreslås at bestå af syv pladser.

Forslaget er stillet af partierne V, G, O, A.

Baggrund og ansvarsområde
Byggeriet af ny skole i Gilleleje ses tæt forbundet med skabelse af et godt vækstgrundlag. Derfor foreslås det at skoleudvalget nedlægges og at arbejdet med ny skole i Gilleleje forankres i et nyt Vækst- og Skoleudvalg.

Vækst- og Skoleudvalget vil særligt skulle understøtte udviklingen af vækstmuligheder i Gribskov Kommune. Fokus for udvalgets arbejde er koncentreret om følgende punkter:

 • At skabe oplevelser og erhvervsmuligheder, som grundlag for et godt og trygt familieliv.
 • At skabe nye private arbejdspladser og virksomheder i en velfungerende infrastruktur.
 • At passe særlig godt på de svage borgere.
 • At anlægge et nyt læringsområde i Gilleleje med henblik på at give børn og unge en tryg opvækst og en god folkeskole.
 • At understøtte Byrådet i at arbejde med en fælles Nordsjællandsk vækstdagsorden med infrastruktur som vækstdriver


Organisatorisk vil det nye Vækst- og Skoleudvalg høre under Økonomiudvalgets ressort og får til opgave at rådgive Økonomiudvalget og Byråd i forhold til lokale, regionale og nationale vækstdagsordner.

Udvalget er derudover tiltænkt en konkret forberedende og rådgivende funktion i forhold til anlæg af en ny skole i Gilleleje.

Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium for Vækst- og Skoleudvalget, som vedlægges som bilag til denne sagsfremstilling.

Den styrelsesretlige ramme for udvalgets nedsættelse m.v.
I styrelsesretlig henseende står det Byrådet frit for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemt hverv eller forberedende og rådgivende funktioner.

Et § 17, stk. 4 - udvalg vil normalt blive nedsat under Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Mere sjældent vil et § 17, stk. 4 - udvalg blive nedsat direkte under Byrådet.

Oprettelse eller nedlæggelse af et (eller flere) § 17, stk. 4 - udvalg vil kunne ske inden for rammerne af den eksisterende konstitueringsaftale og kræver således ikke omkonstituering af Byrådet.

Beslutningen om etablering af et nyt § 17, stk. 4 - udvalg træffes ved simpel flertalsafgørelse i Byrådet - herunder hvor mange medlemmer der skal være i udvalget.

Byrådet kan, ved simpelt flertal, beslutte, at f.eks. borgmesteren eller en udvalgsformand (for det stående udvalg) skal være "født" medlem af udvalget.

Ofte overlades konstitueringen til temaudvalget selv på dets første møde. Der er dog intet til hinder for, at Byrådet, ved simpelt flertal, beslutter hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med beslutningen om temaudvalgets oprettelse.

Besættelsen af pladserne i temaudvalget sker (normalt) efter forholdstalsvalgmetoden, jf. den kommunale styrelseslov § 25, jf. § 24. Hvis der er fuldstændig enighed i Byrådet kan en anden indvælgelsesmetode til besættelse af udvalgspladserne dog besluttes (f.eks. simpelt flertalsvalg).

Forud for Byrådets behandling af sagen om et nyt Vækst- og Skoleudvalg har de enkelte valggrupper anmeldt de respektive kandidater til posterne i udvalget til borgmesteren.

Benyttelsen af forholdsvalgmetoden betyder, at der ikke foretages valg til de enkelte udvalgspladser under Byrådsmødet (bortset fra eventuel beslutning om valg af "født medlem" og/eller konstituering af temaudvalgets formand).

Til Byrådets behandling af sagen den 31.8.2015, vil navnene på de kandidater, som valggrupperne har indmeldt fremgå af et nyt bilag 2.

Vederlag
Jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter m.v. § 7, så kan rammen for vederlag til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag maksimalt udgøre 305 % af borgmestervederlaget. I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd, blev det besluttet at hele rammen skal anvendes. Det betyder helt konkret at fastholdelse af 2 nye § 17 stk. 4 udvalg, skal ske inden for den nuværende økonomiske ramme.
Den økonomiske ramme udgør konkret kr. 2.269.953 (305 % af borgmestervederlaget), heraf udgør udgiften til de eksisterende § 17 stk. 4 udvalg kr. 266.618 årligt. Budgetmæssigt er der et mindreforbrug på kr. 9.812 på rammen, som kan indgå i fordelingen af vederlag til de nye § 17 stk. 4 udvalg.

Nuværende fordeling jf. politisk beslutning (BY) den 9. december 2013 (pkt. 242)


Vækstudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 5 medlemmer
 • Formandsvederlag 12% af vederlaget til borgmesteren = 89.310 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14% af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 16.675 kr.)
  = 50.025 kr.

162.704 kr.

Skoleudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 7 medlemmer
Formandsvederlag 5% af vederlaget til borgmesteren
= 37.212 kr.

Udvalgsvederlag til 6 medlemmer (6 x 11.117,04 kr.)
= 66.702 kr.

103.914 kr.

Samlet for § 17 stk. 4 udvalg

266.618 kr.


Fordeling af vederlag til § 17 stk 4 udvalg efter 1. september 2015


Vækst-/skoleudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 7 medlemmer
 • Formandsvederlag 12 % af vederlaget til borgmesteren = 89.310 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 5 medlemmer (5 x 16.675 kr.)
  = 83.375 kr.

196.054 kr.

Handicapudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 5 medlemmer
 • Formandsvederlag 5 % af vederlaget til borgmesteren
  = 37.212 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 6.102 kr.)
  = 18.306 kr.

78.887 kr.

Samlet for de 2 nye § 17, stk. 4 udvalg

274.941 kr.


Udgifterne er beregnet på årsbasis, og gradueres forholdsvis for perioden 01.09.2015 - 31.12.2015.

Forslaget til fremadrettet fordeling af vederlag til de to nye § 17, stk. 4 udvalg kan iværksættes inden for den nuværende økonomiske ramme på 305 % af borgmestervederlaget.

Det skal bemærkes at der med oprettelsen af de to ovenstående udvalg ikke vil være midler i 2015 til oprettelse af yderligere § 17, stk 4 udvalg.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, bekendtgørelse. nr. 793 af 25. juni 2014 § 7 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.


Økonomi
Driftsbudget til udvalget

2015: Der er afsat i alt 375.000 til det tidligere Skoleudvalg og Vækstudvalg. Det foreslås at overføre de uforbrugte midler herfra til det nye Vækst- og Skoleudvalg.

2016: Det foreslås at overføre midler afsat til det tidligere Skoleudvalg og det tidligere Vækstudvalg på i alt 349.000 kr

2017: Det foreslås at overføre midler afsat til det tidligere Skoleudvalg og det tidligere Vækstudvalg på i alt 299.000 kr

Administrationen gør opmærksom på at Byrådet den 2.2.2015 har besluttet at allokere anvendelsen af 3 mio kr. af det forventede overførte mindreforbrug fra anlægsbudgettet til en ny skole i Gilleleje, til at kompensere de centre i administrationen, som bliver særligt hårdt ramt af ressourcetræk ifbm. arbejdet med den nye skole. Denne beslutning er fortsat gældende.


Bilag
Bilag 1: Forslag til kommissorium for Vækst- og Skoleudvalget dok nr 2015/24445 002

Bilag 2 bliver offentliggjort i forbindelse med dagsorden til Byrådets møde den 31. august 2015.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte
1. at nedsætte et Vækst- og Skoleudvalg med virkning fra den 1. september 2015 og for resten af funktionsperioden.
2. at Vækst- og Skoleudvalget består af syv pladser.
3. at træffe eventuel beslutning om udvalgets formand.
4. at træffe eventuel beslutning om "født medlemskab" for Borgmesteren/udvalgsformanden.
5. størrelsen af udvalgsmedlemmernes vederlag svarende til en procentdel af borgmesterens vederlag
6. at afsætte driftsmidler til udvalget i årene 2015, 2016 og 2017, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller til Byrådet:
1. at besætte pladserne i udvalget efter reglerne i styrelseslovens § 25, jf. § 24 om forholdsvalgtal, med de kandidater valggrupperne har indmeldt og som fremgår af bilag 2.


Beslutning
1. - 6 Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

164. Nedlæggelse af Skoleudvalget og Vækstudvalget
00.22A00 - 2015/24907

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om at nedlægge Skoleudvalget og Vækstudvalget.

Baggrund
I konsekvens af de stillede forslag i Byrådet om oprettelse af to nye temaudvalg i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 (lbk. nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse), Vækst- og Skoleudvalget og Handicapudvalget, stilles der forslag om nedlæggelse af de nuværende Skoleudvalg og Vækstudvalg.

Nedlæggelserne af de to eksisterende udvalg begrundes i den omstændighed, at udvalgenes arbejds- og ansvarsområder fremadrettet vil blive varetaget i de nye temaudvalg, hvorfor Skole- og Vækstudvalgene overflødiggøres.

Nedlæggelserne af Skoleudvalget og Vækstudvalget foreslås nedlagt med virkning fra den 1. september 2015 og forudsætter, at oprettelsen af de nye temaudvalg besluttes.

Den retlige ramme
Nedlæggelse eller oprettelse af et eller flere temaudvalg i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 forudsætter ikke omkonstituering af Byrådet - uanset at et eller flere medlemmer af Byrådet måtte stemme imod et forslag om nedlæggelse eller oprettelse af et temaudvalg.

Reglerne i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3, om varigheden af valg m.v. til Økonomiudvalget og de stående udvalg for hele funktionsperioden gælder ikke for temaudvalg.

Beslutning om nedlæggelse eller oprettelse af et eller flere temaudvalg besluttes af Byrådet ved simpel flertalsafgørelse.

Skal der oprettes eller nedlægges flere temaudvalg skal beslutning træffes individuelt for hvert enkelt udvalg. Beslutningerne kan dog behandles i samme sagsfremstilling.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, jf. stk. 3.


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
1. at nedlægge Skoleudvalget.
2. at nedlægge Vækstudvalget.


Beslutning
1. - 2 Anbefalet.
Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

165. Vestforbrænding, anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.
00.01Ø00 - 2015/21682

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 for Vestforbrænding på 280 mio. kr.


Vestforbrænding har i henvendelse af 29. juni 2015 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde d. 20. maj 2015. Gribskov kommunen har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændings bestyrelse.

Jf. vedlagte bilag "Brev Borgmesterkontoret" anmodes der specifikt om kommunalbestyrelsen samtykke til:

"at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner"

"at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3"

Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Jf. bilag "Indstilling Låneoptagelse" skal lånerammen 2015-2016 anvendes til "dækning af udgifter i forbindelse med etablering af fjernevarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Etape b"

Anmodningen om godkendelse af Låneramme sker i henhold til Vestforbrændings vedtægter §10. Bestyrelsen, stk. 14, (se bilag "§ 10. Bestyrelsen"), hvoraf fremgår, at optagelse af lån "..... kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser."


Lovgrundlag


Økonomi
Risiko:
Det vurderes, at risikoen ved en kommunal godkendelse af foreløbig låneramme er lav.

Som det fremgår af bilag "Indstilling Låneoptagelse" er den samfundsøkonomiske forrentning af de påtænkte investeringer 6%. Dette opfylder Varmeforsyningslovens bestemmelser. Tilbagebetalingstiden er beregnet til 18 år. Hvilket er lavere end den forventede tekniske levetid på 30 år. Projektet vil bidrage positivt til Vestforbrændings samlede økonomi.

Ligeledes fremgår det, at "Inden anlægsprojektet igangsættes, sikres det, at der er opnået bindende tilsagn fra et tilstrækkeligt antal kunder til at sandsynliggøre at den opstillede økonomi kan realiseres."

Der er desuden lavet såkaldte "følsomhedsberegninger" af diverse forhold, som kunne tænkes at påvirke den forventet tilbagebetalingstid på 18 år. Det drejer sig bl.a. om ændring i renteniveau, øget konkurrence fra naturgas, stigning i investeringsomkostninger, faldende tilslutning mv. Herudfra vurderes projektet at være meget robust.

Bilag
Brev Borgmesterkontoret (dok.nr. 2015/21682 002)
Indstilling Låneoptagelse (dok.nr. 2015/21682 003)
§ 6. Hæftelse (dok.nr. 2015/21682 004)
§ 10. Bestyrelsen (dok.nr. 2015/21682 005)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende Vestforbrændings foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr.Beslutning
1. Anbefalet

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

166. Ældreboliger Skovsmindeparken anlægsregnskab (Skema C)
03.02G00 - 2015/22904

Sagsfremstilling
Indledning
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund

Kuben Management har som rådgiver for Boligforeningen VIBO fremsendt revisionspåtegnet anlægsregnskab (Skema C) for ombygning af 11 eksisterende beskyttede boliger til almene ældreboliger samt etablering af 2 nye ældreboliger i det eksisterende fælleshus på Skovsmindeparken 4-26 i Græsted.

Sagen er startet med byrådets godkendelse af Skema A (tilsagn om tilladelse til opførelse af støttede byggeri) den 17. juni 2013.

Efterfølgende er Skema B (licitationsresultat/anlægsudgift) godkendt af Gribskov Kommune d. 4. november 2013 med 23.956.000 kr. Det fremsendte anlægsregnskab udviser udgifter kr. 23.949.000 kr.

Det betyder, at det samlede byggeregnskab er 7.000 kr. mindre i forhold til det godkendte skema B.

Den mindre udgift skyldes primært afrundinger i de enkelte udgiftsposter.

Revisor konkluderer, at den udførte revision af beretning og byggeregnskab for byggeriet ikke har givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 1023 af 21/8-2013 om lov om almene boliger m.v. - kapitel 9
 • Bekendtgørelse nr. 1226 af 14/12-2011 om støtte til almene boliger m.v. - kapitel 4

  Økonomi

Kommunen har i denne type anlægsprojekt medvirket til finansieringen af byggeriet i form af indskud i Landsbyggefonden (Kommunal Grundkapital). Indskuddet er siden hen udbetalt til boligselskabet. For dette projekt har indskuddet udgjort 10% af anlægssummen.

Skema nedenfor viser udvikling i byggeriets finansiering fra skema B til skema C:

Skema B Skema C Difference (mindre finansiering)
Realkreditlån 88 %
21.081.000 kr.
21.075.000 kr.
6.000 kr.
Kommunal Grundkapital 10 %
2.396.000 kr.
2.395.000 kr.
1.000 kr.
Beboerindskud 2%
479.000 kr.
479.000 kr.
0 kr.
I alt
23.956.000 kr.
23.949.000 kr.
7.000 kr.


Som det fremgår af ovenstående skema, bliver den endelige kommunale grundkapital 1.000 kr. mindre end oprindeligt antaget.

Garanti
Etablering af almene boliger i kommunen medfører en forpligtelse for Kommunen til at yde garanti til realkreditlånet til finansiering af byggeriet, jf. ovenfor. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af den af det långivende realkreditinstitut vurderede ejendomsværdi.

Det garanteret beløb udgjorde ved regnskab 2014 16,1 mio. kr. Garanti udstedt med hjemmel i almenboligloven belaster ikke den kommunale låneramme.

Yderligere uddybning af garanti og risiko er oplyst i forbindelse med udvalgets godkendelse af skema A.

Bilag
ØU 24-08-15 Byggeregnskab og revisionsprotokollat Dok.nr. 2015/22904 006

Læsevejledning
Det vedhæftede bilagsdokument består af fire underdokumenter: Regnskabserklæring (4 sider), revisionserklæring (2 sider), revisionsprotokollat (7 sider) samt beretning og byggeregnskab (6 sider).

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende anlægsregnskabet for ombygning af 11 eksisterende beskyttede boliger til almene ældreboliger samt etablering af 2 nye ældreboliger på Skovsmindeparken 4-26 i Græsted med 23.949.000 kr.Beslutning
1. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

167. Administrationspraksis for lån til betaling af ejendomsskat
25.02A00 - 2015/14290

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Baggrund
Borgmesteren har bedt administrationen belyse administrationspraksis for lån til betaling af ejendomsskat, med henblik på at vurderer om praksis for lånebevilling skal ændres.

Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning til Byrådet.

Ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter er Gribskov Kommune pligtig til at yde lån til betaling af ejendomsskat til udvalgte grupper af borgere. Lån kan ydes såfremt ejeren eller dennes ægtefælle har fast bopæl her i landet og på det tidspunkt, til hvilket de pågældende beløb er forfaldne til betaling, er fyldt 65 år eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension eller modtager efterløn. Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer. Den enkelte låntager hæfter personligt for lånet og såfremt låntager besidder anden formue kan Gribskov Kommune gøre krav på udlægget i låntagers øvrige formue. Faldende markedspriser ved afhændelse af sådanne kommunalt belånte ejendomme giver risiko for at lånene ikke kan indfries ved et salg.

Sagens kerne
Praksis for behandling af ansøgninger er tidligere behandlet i Økonomiudvalget d. 25.10.2010 sag nr. 226.

Når en ansøgning behandles vurderes det om der er friværdi til at bevillige et lån. Denne beregnes ud fra offentlig ejendomsvurdering fraregnet tinglyste prioriteter. Anledningen til den fornyede behandling er en ansøgers ønske om, at der ikke tages udgangspunkt i de tinglyste prioriteter, men derimod den aktuelle værdi af prioriteterne i følge realkreditinstituttet eller banken. Dette vil ofte være lavere end det tinglyste beløb da det tinglyste beløb ikke nedskrives ved hvert terminsafdrag. Den reelle friværdi kan altså være lavere end den der er mulig at beregne ud fra de tinglyste beløb.

Ejer kan til hver en tid bede sit realkreditinstitut nedskrive det tinglyste lånebeløb.

Borgmesteren har bedt administrationen belyse om der skal ændres praksis så der fremover forvaltes efter hvad der aktuelt skyldes i ejendommen ifølge realkredit og bank.

Fremtidige scenarier for behandlingen

 1. Bibeholde den nuværende praksis
 2. Anvende terminskvitteringer på prioriteterne
 3. Nedsættelse af hovedstolen


Ad 1: Bibeholde den nuværende praksis
Den nuværende sagsbehandling foregår elektronisk og vurderes af administrationen til, at være den mest tidseffektive sagsbehandling. Det anslås, at der i gennemsnit anvendes 15 minutter pr. sag for nye ansøgninger.

Administrationen har forespurgt hos en lang række af landets kommuner om deres praksis på området. Kommunerne har meldt tilbage at de forvalter elektronisk efter de tinglyste prioriteter i lighed med Gribskov Kommunes nuværende praksis. Ingen kommuner har svaret at de forvalter efter den øjeblikkelig gæld hos banker og realkreditinstitutter. Ad 2: Anvende terminskvitteringer på prioriteterne
Såfremt praksis ændres til, at der skal administreres efter den øjeblikkelige gæld hos banker og realkreditinstitutter vil det få den betydning, at administrationen skal skrive til ansøger, og bede om at få tilsendt terminskvitteringer på prioriteterne, således at der kan dokumenteres hvilket beløb der beregnes ud fra. Når oplysningerne modtages, skal sagen behandles. I mange tilfælde vil det dog betyde at ansøger kontakter kommunen enten personligt eller pr. telefon, for at være sikker på at materialet er nødvendigt eller for at forhøre om det er modtaget . Ligeledes forventes det, at det ofte vil være nødvendigt at bede borgeren om, at komme med yderligere dokumentation, grundet det forkerte fremsendes til kommunen.

Hvis administrationen ikke modtager materialet inden frist for aflevering af dokumentationen, skal ansøgningen enten afvises på grund af manglende dokumentation eller der skal rykkes for dokumentationen.

Samtidig vil det kræve at sidste frist for indlevering af ansøgning skal rykkes således at ansøgningsfrist til 1. rate er 1. december og til 2. rate er 1. juni, da skadesløsbrevet skal være tinglyst inden raterne har forfald.

Det vurderes at en tilbagevenden til manuelle arbejdsgange (papir) vil 5-doble sagsbehandlingstiden pr. sag. Dette vil lægge et pres i Borgerservice, og vurderes ikke at kunne løses med de nuværende ressourcer.

Endvidere vil en ændret praksis også have en indflydelse på forhøjelsen af eksisterende lån. Når 95% af lånerammen er opbrugt, skal det undersøges om der er plads til tinglysning af yderligere lån. Det vurderes, at ny arbejdsgang vil medføre en 3-dobling af sagsbehandlingstiden pr. sag i denne type sager.

Derudover vil ny praksis betyde, at den nuværende digitale løsning, der er en lovbunden obligatorisk løsning, ikke kunne understøtte den nye procedure. Der er endvidere ikke taget høje for øgede udgifter til porto m.v.

Det anslås, at der på årsplan behandles ca. 110 ny ansøgninger og 100 ansøgninger om forhøjelse.

En eventuel indførelse af denne praksis vil kunne indføres 1. oktober 2015.

Ad 3: Nedsættelse af hovedstolen
Det vil være muligt at bibeholde nuværende praksis jf. nr. 1 og endvidere systematisk oplyse borgerne om, at de har mulighed for at få nedsat hovedstolen via deres bank / realkreditinstitut. Når dette er tinglyst på ny kan ansøger få behandlet sin ansøgning med en lavere hovedstol.

Borgerservice har allerede i dag succes med denne model i de tilfælde hvor det er muligt at have en dialog med ansøgeren forud for ansøgningen, hvor det opleves, at der tages positivt i mod informationen og modellen. Modellen kan bredes systematisk ud således det bliver en fast bestanddel af informationen på f.eks. hjemmeside, breve m.v.

Nedsættelse af hovedstolen kan medføre et mindre gebyr for ansøger til banken / realkreditinstituttet.

En eventuel fast indførelse af denne praksis kan ske umiddelbart efter en beslutning i Byrådet.


Lovgrundlag
Lov om lån til betaling af ejendomsskat LBK nr 1112 af 30/08/2013

Økonomi
En ændret praksis vil betyde øget administrativt tidsforbrug til sagsområdet med en 3 til 5-dobling af tidsforbruget og øgede udgifter til porto m.v.

Bilag


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:

 1. Scenarie 1 eller
 2. Scenarie 2 eller
 3. Scenarie 3Beslutning
1. - 2. Bortfalder
3. Anbefales

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

168. Eventpladsen ved Græsted - status og støtte - august 2015
01.00G00 - 2015/17055

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget gives i denne sag en opfølgende status over udviklingen i forbindelse med Gribskov Kommunes køb af et landzoneareal vest for Græsted, eventpladsen, samt indgåelse af forpligtende samarbejde med den erhvervsdrivende fond, Fredbogård Fonden om den fremtidige drift af eventpladsen, herunder udbetaling af støtte 2015.

Beslutning om køb og indgåelse i et forpligtende samarbejde blev truffet endeligt af Byrådet den 27. januar 2014 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Byrådet traf beslutning om at godkende en årlig økonomisk støtte til Fredbogård Fonden i 2014 og 2015 på 300.000 kr., finansieret af investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.

Seneste status blev forelagt Økonomiudvalget den 22. september 2014 med efterfølgende udbetaling af støtte for 2014. Det blev samtidigt besluttet, at støtte for 2015 kunne udbetales 1. januar 2015, såfremt der på dette tidspunkt er et godkendt, juridisk grundlag for fondens køb af Fredbogård, og at fonden har indgået endelig aftale med finansiel udbyder, hvorefter kommunens garantiforpligtelse holdes inden for den fastlagte ramme.

Forudsætningerne for udbetaling af støtte for 2015 er imidlertid først nu faldet på plads.

Det juridiske grundlag for Fredbogård Fondens køb af Fredbogård
Fredbogård Fonden overtog landbrugsejendommen Fredbogårdved skøde den 1. juni 2014 fra tidligere ejer Mette Brandt Nielsen. Handelen var betinget, idet de juridiske forhold omkring fondens køb af landbrugsejendommen på daværende tidspunkt endnu ikke på plads.

Købet vedrører matr. nr. 11 a Græsted By, Græsted på 5.3230 m2.

Fondens køb er gennemført ved oprettelse af et af fonden fuldt ud ejet datterselskab, Fredbogård ApS, der således er det juridiske grundlag for ejerskiftet.

Ejerskiftet er endeligt matrikulært berigtiget af Geodatastyrelsen den 22. juli 2015.

Samtidigt med Fredbogård Fondens køb af Fredbogård overtog Gribskov Kommune formelt eventpladsen ved skøde den 1. juni 2014 fra tidligere ejer Mette Brandt Nielsen. Dette køb er nu ligeledes endeligt matrikulært berigtiget af Geodatastyrelsen den 22. juli 2015.

Det tilkøbte udgøres af matr. nr. 1 az Græsted By, Græsted, matr. nr. 11 gi Græsted By, Græsted på 26.2961 m2 og matr. nr. 11 gk Græsted By, Græsted på 7.5604 m2. Disse arealer udgør nu en del af den kommunale ejendom matr. nr. 1 bæ Græsted By, Græsted m.fl.

Kommunal garantiforligtelse
Fredbogård Fondens køb er finansieret ved lånoptagelse på 3,0 mio. kr. i Handelsbanken A/S med tillæg af låneomkostninger og ved lånoptagelse på 2,0 mio. kr. i Kommunekredit.

Gribskov Kommune støtter fondens køb af Fredbogård med en kommunal garanti på 2,0 mio. kr. i lånets løbetid, der er på 10 år. Garantiforpligtelsen er således begrænset i forhold til det oprindelige tilsagn med en ramme på 5,0 mio. kr.

Vurdering
Det er administrationens vurdering, at Fredbogård Fonden opfylder de forudsætninger, som er stillet i forbindelse med udbetaling af erhvervsstrategisk støtte for 2015, og Økonomiudvalget anbefales derfor at tiltræde at udbetalingen gennemføres.

Beløbet er budgetlagt i budgetaftale 2014 - 2017 under S2 - 39110 - Investeringspuljen for særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.


Lovgrundlag


Økonomi
Gribskov Kommunes køb af eventpladsen var betinget af at der kunne opnås endelig adkomst på arealerne og at adkomst for Fredbogård Fonden til landbrugsejendommen Fredbogård tillige kunne opnås. Dette er nu sket ved endelig tinglysning den 22. juli 2015, og administrationen har derfor frigivet restdeponering af købesum til den tidligere ejer.

Endelig afregning til landinspektør for ejendomsberigtigelse for det kommunale køb udestår. Der er tidligere budgetteret med en udgift på anslået 90.000 kr., der berigtiges ved deling mellem køber og sælger. Kommunens andel på 45.000 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Gribskov Kommune har de næste 10 år udgifter i relation til den stillede kommunegaranti på 2,0 mio. kr.

Fredbogård Fonden betaler i øvrigt Gribskov Kommune en nærmere fastlagt leje for eventpladsen i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede lejeaftale.


Beløbet for udbetaling af erhvervsstrategisk støtte for 2015 til Fredbogård Fonden, er budgetlagt i budgetaftale 2014 - 2017 under S2 - 39110 - Investeringspuljen for særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at tage status for eventpladsen til efterretning, og
 2. at frigive erhvervsstrategisk støtte for 2015 på 300.000 kr. til udbetaling den 1. september 2015Beslutning
1. Taget til efterretning
2. Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

169. Tegningsret - køb og salg af fast ejendom, lån og garantier (2014-2017)
00.15A00 - 2013/41244

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet vedrørende ændring i kredsen af bemyndigede (tegningsberettigede) i administrationen.

Efter § 32, stk. 1 i kommunestyrelsesloven skal dokumenter vedrørende

  • køb, salg af fast ejendom
  • optagelse af lån og
  • påtagelse af garantiforpligtigelser

underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester for Byrådet samt en person, som er bemyndiget hertil af Byrådet.

På sit møde den 1. september 2014 (pkt. 152) besluttede Byrådet at bemyndige følgende:

  • Kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen
  • Centerchef Søren Hansen
  • Centerchef Sascha Volmer Sørensen
  • Ejendomskonsulent Irene Drifte


Centerchef Søren Hansen er fratrådt sin stilling og bemyndigelsen er ophørt ved fratræden.

Den 1. februar 2015 er Astrid Damgaard Ravnsbæk ansat som ny direktør. Administrationen foreslår, at direktør Astrid Damgaard Ravnsbæk bemyndiges af Byrådet til at underskrive de i kommunestyrelsesloven § 32, stk. 1, nævnte dokumenter, således at de bemyndigede herefter er:

  • Kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen
  • Direktør Astrid Damgaard Ravnsbæk
  • Centerchef Sascha Volmer Sørensen
  • Ejendomskonsulent Irene Drifte
Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven, § 32, stk. 1, jfr. bekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 af lov om kommunernes styrelse

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at anbefale Byrådet at bemyndige direktør Astrid Damgaard Ravnsbæk til at underskrive de i kommunestyrelsesloven § 32, stk. 1, nævnte dokumenterBeslutning
1. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

170. Museum Nordsjælland. Lokaler til ledelse, administration m.m.
19.00G00 - 2014/45756

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale Byrådet at bemyndige borgmesteren til at inddrage en ny økonomisk model/scenarie i forhandlingerne med borgmestrene i Hillerød og Hørsholm Kommune. Det drejer sig om en model, hvor Gribskov Kommune stiller Mårum Skole til rådighed for Museum Nordsjælland til en husleje på 0 kr.

Baggrund
Sagen drejer sig om at finde egnede lokaler til ledelse, administration og lign. til Museum Nordsjælland.

I december 2014 har der været afholdt møder mellem borgmestrene fra Gribskov, Hørsholm og Hillerød, som er de tre kommuner, der står bag driften af Museum Nordsjælland. Der var enighed om:

 • at driftsudgifterne deles af kommunerne bag Museum Nordsjælland og at alle forslag både til lejede og til kommunale lokaler må lægges frem til drøftelse, og at prisen vil være en væsentlig konkurrenceparameter i forhold til beliggenhed
 • at den fælleskommunale finansiering af ledelses- og administrationslokaler ligger udover eksisterende kommunalt driftstilskud, og sagen skal indgå i de kommunale budgetforhandlinger for budget 2016 - 2019, hvor borgmestrene skal bære forslaget ind i budgetprocessen


Sagen har efterfølgende været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget den 2.6.15, Økonomiudvalget den 15.6.15 og Byrådet den 22.6.15.

Byrådet besluttede den 22.6.15 at:

 1. endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration henvises til budgetforhandlingerne for budget 2016 - 2019
 2. de økonomiske vilkår vedr. hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne
 3. Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser
 4. Borgmesteren bemyndiges til inden for de gennem budgetaftalernes fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering.Resume af forhandlinger
Der blev i de efterfølgende forhandlinger arbejdet med følgende 2 scenarier samt deraf følgende udgifter/indtægter for de enkelte kommuner: Udgifter/indtægter for hver kommune:

Scenarie I. Mårum Skole, Gribskov

Gribskov Hillerød Hørsholm
Renovering og istandsættelse
2.200.000
0
0
Årlig leje
0
141.000
141.000
Årlige driftsudgifter
84.000
84.000
84.000
Samlede årlige driftsudgifter
84.000 *)
225.000
225.000
Lejeindtægt
284.000
0
0
Deponering
0
1.322.000
1.322.000

*) + vedligehold

Scenarie 2. Frederiksgade 9, Hillerød

Gribskov Hillerød Hørsholm
Renovering og istandsættelse
0
6.000.000
0
Årlig leje
195.000
0
195.000
Årlige driftsudgifter
84.000
84.000
84.000
Samlede årlige driftsudgifter
279.000
84.000 *)
279.000
Lejeindtægt
0
390.000
0
Deponering
2.566.667
0
2.566.667

*) + vedligehold

Nordsjællands Museums ledelse og bestyrelse har anbefalet, at administration, ledelse og lign. placeres i Frederiksgade 9 i Hillerød.

Det er et stort ønske for Gribskov Kommune, at Museum Nordsjællands administration,
ledelse m.m. placeres i Gribskov. Det vil bringe arbejdspladser til Mårum. Derfor er der i løbet af forhandlingerne peget på et nyt scenarie, nemlig en mulighed for, at Gribskov Kommune kan stille Mårum Skole til rådighed for Museum Nordsjælland for 0 kr. i husleje.

Dette scenarie vil se således ud:

Gribskov Hillerød Hørsholm
Renovering og istandsættelse
2.200.000
0
0
Årlig leje
0
0
0
Årlige driftsudgifter
84.000*
84.000
84.000
Lejeindtægt
0
0
0
Deponering
0
1.322.000
1.322.000

*) + vedligehold

Økonomiske implikationer for Gribskov Kommune ved det nye scenarie
Udover udgifter til drift og vedligehold vil kapitalbindingen i bygningen også udgøre en omkostning. Forudsættes en langsigtet forrentning af Kommunens likviditet på 2% p.a. vil en kapitalbinding på 6,5 mio. kr.*61% = 3,965 mio. kr. + renovering 2,2 mio. kr. i alt 6,165 mio. kr. medføre en årlig renteudgift på 123.300 kr./år.

Skematisk kan udgifterne opgøres således:

Udgifter/år, mio. kr. Udgifter til drift og vedligehold af Mårum Skole i dag - tomgangsudgifter -
baseret på tal for 2013 og 2014
Udgifter i 2016, hvis lokaler til ledelse og administration placeres i Mårum Skole Udgifter i 2017 og fremefter
Renovering og istandsættelse 0 2,200.000 (anlæg)
0
Leje 0 0
0
Driftsudgifter 126.000 84.000
84.000
Udgifter til vedl. 35.000 100.000
100.000
Årlig renteudgift 80.000 123.000
123.000
Deponering 0 0
0
I alt 241.000 2,507.000
307.000Forklaring bag udgifter til deponering
Efter lånebekendtgørelsens §3, stk, 1, nr. 7 henregnes følgende til kommunens låntagning:

Den del af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, indgået af kommunale fællesskaber, interessentselskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med kommunale deltagelse om benyttelse af ejendomme, lokaler mv., hvis etablering kan sidestilles med en kommunale anlægsopgave.

Ved vurderingen af, om der er tale om kommunale deltagelse indgår:

 • om kommunen yder driftstilskud
 • om der er andre økonomiske forpligtelser for kommunen
 • om kommunen har indflydelse på driften af det kommunale selskab eller lign. gennem kommunale udpegede repræsentanter i bestyrelsen.

Supplerende har Økonomi- og Indenrigsministeriet på konkret forespørgsel bekræftet, at der ikke gælder særlige regler for museer i forhold til lånebekendtgørelsens §3, stik 1, nr. 7.

Det er yderligere blevet klargjort, at uagtet, at der er tale om en kommunal bygning vil de øvrige driftstilskudskommuner blive deponeringspligtige med et beløb svarende til deres andel af værdien af den bygning, som stilles til rådighed.


Lovgrundlag
Lånebekendtgørelsens §3, stk, 1, nr. 7

Økonomi
Jf. sagsfremstilling

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet at:

 1. Det nye scenarie, hvor huslejen sættes til 0 kr. kan indgå i forhandlingerne med Hillerød og Hørsholm Kommune
 2. Borgmesteren bemyndiges til at forhandle sig frem til en endelig aftale om placeringBeslutning
1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

171. Delegation af lokalplanlægning
01.02A00 - 2015/18042

Sagsfremstilling
På Plan- og Miljøudvalgets møde den 02.06.2014 blev forelagt en samlet delegationsplan for udvalgets ressortområder. Det blev dengang besluttet, at man ønskede en senere særlig drøftelse af delegation indenfor landzonesagsbehandling og lokalplanlægning. Et oplæg til ændret delegation ifm. lokalplanlægning forelægges således her.

En ændring af planloven i 2012 muliggør at, godkendelse af lokalplanforslag til offentlig fremlæggelse, endelig vedtagelse af lokalplaner og ophævelse af lokalplaner kan delegeres til udvalg eller administrationen. Delegationsmuligheden er endnu ikke udnyttet i Gribskov Kommune, fordi det forudsætter en politisk beslutning. Sagen forelægges derfor for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund
Indtil ændring af planloven i 2012, var det i landets kommuner fast antaget, at byrådet ikke kunne uddelegere sin kompetence til at vedtage lokalplaner. Baggrunden herfor var særligt hensynet til offentligheden, idet det ved behandling i byrådet var sikret, at der var offentlighed omkring vedtagelsen af lokalplanforslag og eventuelle ændringer heri i forbindelse med den endelige vedtagelse. Herudover sikrede en behandling i det samlede byråd også, at alle politiske grupperinger var repræsenteret ved den politiske håndtering af sådanne sager. Gribskov Kommune følger stadig denne praksis indtil der træffes anden politisk beslutning om dette.

Konsekvensen af dette delegationsforbud er imidlertid, at alle lokalplansager behandles af det samlede byråd to gange uden hensyn til planens indhold, herunder om planen er af principiel betydning. Særligt for forslag til lokalplaner af mindre betydningsfuld karakter kan det ofte forekomme bureaukratisk og ressourcekrævende for alle parter med to behandlinger i byrådet.

En ændring af planloven af 18. juni 2012 tydeliggør, at godkendelse af lokalplanforslag til offentlig fremlæggelse, endelig vedtagelse af lokalplaner og ophævelse af lokalplaner i nogle tilfælde ikke længere kræver byrådets behandling, men kan delegeres til udvalg (f.eks. Plan- og Miljøudvalget) eller administrationen. Undtaget herfra er alene de tilfælde, hvor det vurderes, at der er tale om en beslutning af principiel betydning, f.eks:

 • Lokalplaner der forudsætter tilvejebringelse af et kommuneplantillæg, som kræver forudgående foroffentlighed. (Behandling af kommuneplantillæg vil i øvrigt i forvejen skulle behandles af byrådet, og lokalplan og kommuneplantillæg vil i givet fald så kunne behandles samlet af byrådet)
 • Selv om et lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanen, kan lokalplanforslaget indeholde et meget stort byggeri eller et for kommunens udvikling meget væsentligt projekt.
 • Ved planlægning af projekter, hvori kommunen selv er involveret, eksempelvis som grundejer eller som bygherre, hvor det vurderes det er vigtigt med sikring af offentligheden herom og bred politisk behandling i byrådet.


Hvis byrådet finder, at der er tale om en beslutning af principiel betydning, gælder således helt generelt, at beslutningen altid må træffes af det samlede byråd. Også hvis denne vurdering giver anledning til tvivl, må det anbefales, at sagen behandles af det samlede byråd.

Byrådet har til en hver tid mulighed for at ændre en beslutning om delegation til udvalg eller administration, på et hvert tidspunkt frem til planforslagets endelige vedtagelse. Efter offentliggørelse af den endeligt vedtagede plan kan tilbagekaldelse ikke ske, og en ændring af planen kræver en fornyet planproces med eventuel fornyet beslutning om delegation.

Et hvert byrådsmedlem kan som hidtil forlange, at en afvigende mening med tilhørende begrundelse offentliggøres sammen med planforslaget. Muligheden for at få en afvigende mening offentliggjort finder imidlertid ikke anvendelse i forhold til et medlem af byrådet, som ikke samtidig er medlem af det udvalg som beslutningen er delegeret til, ligesom denne mulighed ikke foreligger, hvis behandlingen af planforslaget er delegeret til administrationen.

Retlige spørgsmål i forhold til beslutning om delegation efter planloven, vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, f.eks. vurderingen af om der er tale om en plan af principiel betydning.

Lovændring fra 2012 muliggør kortere sagsbehandlingstid
I dag tager det typisk 7-12 måneder at udarbejde en ny lokalplan tællende fra formel beslutning om igangsættelse, afhængig af sagens kompleksitet, karakter af involvering, og karakter af eventuelle indsigelser/ændringsforslag i offentlighedsfasen:

Antal måneder (ca) Beskrivelse
1+ Udarbejdelse af lokalplanforslag
1 Politisk behandling med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse (PMU-ØU-BY) (lovbefalet frem til 2012)
2 Offentlig fremlæggelse (min. 8 uger er lovbefalet)
1+ Administrativ behandling af indsigelser/ændringsforslag
1 Politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse (PMU-ØU-BY) (lovbefalet frem til 2012)
1 Klagefrist (4 uger lovbefalet)


En ændring af proceduren,beslutningskompetencen delegeres eksempelvis til Plan- og Miljøudvalget, vil medføre at kommunens sagsgang for lokalplaner vil kunne blive forkortet væsentligt. Det vil i gennemsnit skære ca. 1-2 måneder af en lokalplansag. I en proces for udarbejdelse af en lokalplan, der i dag typisk tager 7-12 mdr., vil det kunne betyde meget for en bygherre og andre berørte parter, samtidig med at der vil kunne høstes mindre effektiviseringsgevinster i forhold til den nuværende politiske behandlingsproces.

En ændring af proceduren forudsætter ingen ændring af Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, idet det fremgår af § 17, stk. 3, at Plan- og Miljøudvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Byrådet om kommuneplaner, lokalplaner og sektorplaner, "...medmindre Byrådet ved konkret delegation har delegeret kompetence indenfor lovgivningens rammer til Økonomiudvalget, Plan- og Miljøudvalget eller administrationen."

En del andre kommuner, heriblandt Halsnæs og København, har allerede benyttet sig af lovændringen. Nogle kommuner har delegeret til udvalg, andre til administrationen.

I Gribskov Kommune gælder den faste praksis, at udarbejdelse af nye lokalplaner igangsættes politisk af Plan- og Miljøudvalget, fremfor administrativt. Dette sker for at sikre overensstemmelse mellem politiske og administrative prioriteringer af lokalplanopgaverne, som typisk er relativt tunge opgavetyper, og ikke fordi der var et krav herom i den tidligere lovgivning. Administrationen anbefaler, at denne praksis med politisk igangsættelse fastholdes af effektivitetsmæssige hensyn.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget, i forbindelse med igangsættelse af nye lokalplaner, i hvert enkelte tilfælde tager konkret stilling til delegation af godkendelse til offentlig fremlæggelse og endelig vedtagelse med tilhørende begrundelse. Undtagelse herfra er hvis der er tale om en lokalplan af principiel karakter, da her jo ikke er delegeringsmulighed fra byrådet.

Konkret anbefales at vurdering af delegeringsniveauet tager udgangspunkt i følgende hovedprincipper:

 1. Lokalplanforslag der ikke ledsages af kommuneplantillæg, godkendes som udgangspunkt til offentlig fremlæggelse af Plan- og Miljøudvalget. I meget enkle sager, kan det være hensigtsmæssigt at delegere til administrationsniveau, men som hovedregel tages der udgangspunkt i, at delegationen sker til Plan- og Miljøudvalget.
 2. Lokalplanforslag der ledsages af kommuneplantillæg, godkendes som udgangspunkt til offentlig fremlæggelse af Byrådet.
 3. Såfremt der ikke indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, kan administrationen som hovedregel endeligt vedtage lokalplanen uden yderligere politisk behandling.
 4. Såfremt der indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, vedtages lokalplanen som udgangspunkt af Plan- og Miljøudvalget. I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget om de indkomne indsigelser/ændringsforslag har et omfang eller karakter, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvaget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede byråd der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse.


Ligeledes anbefaler administrationen, at beslutningskompetence delegeres til Plan- og Miljøudvalget i forbindelse med ophævelse af byplanvedtægter og lokalplaner, såfremt der ikke er tale om lokalplaner af principiel karakter.

Ethvert medlem af Plan- og Miljøudvalget vil kunne forlange, at sagen indbringes for Byrådet i medfør af styrelseslovens § 23 ved at stille krav herom på udvalgsmødet: Denne "standsningsret" vil kunne påberåbes, hvis et udvalgsmedlem er uenig i vurderingen af, om en lokalplan har principiel karakter eller ej. Standsningsretten indebærer, at sagen først kan genoptages til realitetsbehandling, når sagen har været behandlet i Byrådet.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Lov om ændring af lov om planlægning, lov nr. 579 af 18.06.2012 (historisk)
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune
Lov om kommunernes styrelse, § 23, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015

Økonomi
Ændringen vil ikke medføre øgede udgifter for kommunen, men i bedste fald medføre mindre besparelser ift. tid og ressourcer som følge af effektivisering af de enkelte lokalplanprocesser.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at fastholde praksis med at lokalplaner igangsættes politisk, og at det sker af Plan- og Miljøudvalget.
 2. at Plan- og Miljøudvalget, i forbindelse med igangsættelse af ny lokalplan der ikke har principiel karakter, i hvert enkelt tilfælde formulerer en begrundet beslutningskompetence for processen for lokalplanudarbejdelsen frem mod endelig vedtagelse. Vurdering af delegeringsniveauet tager udgangspunkt i følgende hovedprincipper:
  1. Lokalplanforslag der ikke ledsages af kommuneplantillæg, godkendes som udgangspunkt til offentlig fremlæggelse af Plan- og Miljøudvalget. I meget enkle sager, kan det være hensigtsmæssigt at delegere til administrationsniveau, men som hovedregel tages der udgangspunkt i, at delegationen sker til Plan- og Miljøudvalget.
  2. Lokalplanforslag der ledsages af kommuneplantillæg, godkendes som udgangspunkt til offentlig fremlæggelse af Byrådet.
  3. Såfremt der ikke indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, kan administrationen som hovedregel endeligt vedtage lokalplanen uden yderligere politisk behandling.
  4. Såfremt der indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, vedtages lokalplanen som udgangspunkt af Plan- og Miljøudvalget. I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget om de indkomne indsigelser/ændringsforslag har et omfang eller karakter, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede byrådet der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse.
 3. at delegere beslutningskompetence til Plan- og Miljøudvalget i forbindelse med ophævelse af byplanvedtægter og lokalplaner, såfremt der ikke er tale om lokalplaner af principiel karakter.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. - 3. Anbefalingen tiltrådt


Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende


Beslutning
1. Anbefalet.

2. - 3.
For: A og V (4)
Imod: Ingen (0)
Undlader at stemme: C og O (2)
Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

172. Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk - endelig vedtagelse
023273 - 2015/05665

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk har været offentligt fremlagt i perioden 10.02.2015 til den 07.04.2015 og forelægges nu til behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser. Sagen forlægges for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 567.01 blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 15.05.2013. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at hæve det årlige produktionsloft for beton og mørtel, hvilket blev tiltrådt af Byrådet den 01.09.2014.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 5k Mårum By, Mårum, det gamle Mårum Teglværk på Ny Mårumvej 222 ved Mårum. Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål som erhvervshotel med muligheder for flere typer erhverv, samtidig med at der gives mulighed for beton- og mørtelproduktion uden et produktionsloft. Lokalplanen rummer endvidere mulighed for opførelse af en lukket vaskehal til betonkanoner.

Lokalplan 567.01 skal erstatte den eksisterende Lokalplan 74.99 for det pågældende område.

Samtidig med offentlighedsfasen blev byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslaget offentligt bekendtgjort. Det kan oplyses, at denne beslutning er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Såfremt klagenævnet beslutter at ændre kommunens afgørelse, vil lokalplanen hermed også blive ugyldig. Klagen har dog ikke lovmæssigt opsættende virkning, hvorfor processen for endelig vedtagelse af lokalplanen fortsætter.

Hovedpunkter i indsigelser
Der er i perioden indkommet 10 indsigelser / bemærkninger til planforslaget, herunder 8 fra nære naboejendomme, 1 fra Danmarks Naturfredningsforening Gribskov og 1 fra Wewers A/S. Ejer af ejendommen har haft mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser. Administrationen vurderer, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i planforslaget.

Sammenfattende omhandler de indkomne bemærkninger/indsigelser primært:

 • Støj, herunder krav om vaskehal
 • Trafikmængder, trafiksikkerhed og belastning af området
 • Generel miljøbelastning for natur og lokale rekreative værdier
 • Fortolkning af, hvilke virksomheder der kan være i området
 • Virksomhedens historik på ejendommen


Notat med gennemgang af indsigelser/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag sammen med anbefalinger til ændringer.

Ejers bemærkninger til de indkomne indsigelser og ændringsforslag vedrører ikke direkte lokalplanforholdene, og fremgår derfor ikke af notatet men nævnes her:

 • Ejer bemærker til en påstand om tidligere at have erkendt ulovligheder, at der var tale om erkendelse af at have overtrådt påbud om produktion på max 20.000 tons årligt. Ejer mener dog fortsat, at der er tale om en fejlfortolkning, og at der har været mulighed for produktion uden et loft. Administrationen er ikke enig hvad angår spørgsmålet om fejlfortolkning.
 • Endvidere bemærker ejer vedrørende trafikomlægning dels, at blandt deltagerne på et afholdt borgermøde ikke var stemning for eksempelvis at føre al virksomhedens trafik nordpå, dels at virksomheden fortsat selv er åben for at prøve en sådan løsning.Det ønskes dog ikke indskrevet i lokalplanen, fordi det vil være ufleksibelt hvis løsningen viser sig uhensigtsmæssig. Administrationen er enig i, at dette ikke kan indskrives i lokalplanen, da det vedrører en vejret til offentlig vej.Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 15 stk. 2 og 4, § 16, § 19 stk. 2 og § 27.
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010, § 33
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Lokalplan 74.99 for Nyt erhvervsområde ved Mårum Teglværk, aug. 2002


Økonomi


Miljøforhold
Der er i forbindelse med lokalplanforslaget på baggrund af en miljøscreening redegjort for, at lokalplanen ikke kræver miljøvurdering.

Vedtages lokalplanen med mulighed for en udvidet produktion, vil der efterfølgende skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden, for at plangrundlaget kan udnyttes.


Høring
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden i perioden 10.02.2015 til den 07.04.2015. Forud er der afholdt dialogmøde 04.06.14 med deltagelse fra både naboer/lokalsamfund og virksomheden.


Bilag
Bilag 1: LP 567.01 Behandling af indsigelser, notat til PMU 100815. Dok.nr. 2015/05665 005

Forslag til Lokalplan 567.01 medsendes ikke dagsordenen, men kan ses elektronisk på www.gribskov.dk under Høringer og afgørelser > planområdet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Lokalplan 567.01 vedtages endeligt uden ændringer.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. For stemte G og V (4)
  Imod stemte A (1)
  Anbefalingen tiltrådt


Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende


Beslutning
1.
For: C, O, V (5)
I mod A (1)
Anbefalet

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

173. Kommuneplantillæg nr. 3 for Ørby, endelig vedtagelse
01.02P00 - 2015/17402

Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 har været offentligt fremlagt i perioden 17.09.2014 til den 12.11.2014 og forelægges nu til endelig vedtagelse. Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide landsbyens afgrænsning og herved justere afgrænsningen af sommerhusområdet vest for landsbyen. Landsbyens afgrænsning udvides til også at omfatte 3 eksisterende helårshuse på Askemosevejen, et helårshus på Englodden og Ørby Baunehøj samt 2 gårde. Helårshusene og baunehøjen ligger i dag i "sommerhusområde". Sommerhusområdet justeres tilsvarende. Gårdene ligger i "landzone" og bevarer denne zonestatus.

Kommuneplantillægget har været fremlagt offentligt sammen med Lokalplanforslag 556.01, der fremgår som separat punkt på mødedagsordenen.

Der er ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget, og tilretninger vil alene være af redaktionel karakter. Herunder ændret nummerering af nye rammeområder.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (Planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 § 11b, § 13 stk. 1 nr. 1 og § 27.

Økonomi


Miljøforhold
Det er i forbindelse med høringsperioden på baggrund af en miljøscreening redegjort for, at kommuneplantillægget ikke kræver miljøvurdering.

Høring
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 17.09.2014 til den 12.11.2014.


Bilag
Forslag til Kommuneplantillæg 3 medsendes ikke dagsordenen, men kan sammen med lokalplanforslaget ses elektronisk på www.gribskov.dk under Høringer og afgørelser > planområdet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

 1. at Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-25 vedtages endeligt uden ændringer.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt


Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende


Beslutning
1. Anbefalet

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

174. Lokalplan nr. 556.01 for Ørby, endelig vedtagelse
01.02P00 - 2014/45162

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Forslag til Lokalplan 556.01 for Ørby med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 har været offentligt fremlagt i perioden 17.09.2014 til den 12.11.2014. Administrationen indstiller, at en stor del af de indkomne ændringsforslag/indsigelser imødekommes.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 556.01 har baggrund i Planstrategi 2008 hvor der bl.a. blev valgt at fokusere på landsbyerne ved at tydeliggøre landsbyernes profiler, herunder understøtte og bevare landsbyens kvaliteter. Ørby landsby blev projektlandsby for FOKUS-modellen.

(FOKUS-temaerne er Fysiske forhold, Omgivelser, Kulturværdier, Udviklingspotentiale og Social kapital). Den 21.11.2011 vedtog Byrådet lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. Daværende Miljøcenter Roskilde varslede dog et veto mod planforslaget, hvorefter det blev ændret forud for offentliggørelse.

Formålet med lokalplanen er bl. a. at bevare Ørby og dens særlige kvaliteter, herunder at bevare de karakteristiske gårde og huse samt landsbyens grønne karakter. Endvidere giver lokalplanen mulighed for, at der kan indrettes boliger, lettere erhverv, nye funktioner og aktiviteter i nogle af de eksisterende bygninger.

Herudover vil sommerhusområdet, som ligger i "landzone", blive overført til "sommerhusområde".

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet Tillæg nr. 3 for Ørby landsby til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune. Kommuneplantillægget har været fremlagt offentligt sammen med lokalplanforslaget og fremgår som separat punkt på mødedagsordenen.


Bemærkninger og indsigelser
Der er i den 8 ugers offentlighedsperiode indkommet 13 indsigelser / bemærkninger til planforslagene.


Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

Bebyggelse på Møllebjerggård (foreslås delvis imødekommet)
Bevaringsværdige ejendomme (foreslås delvis imødekommet)
Mulighed for liberalt erhverv (foreslås imødekommet)
Materialer og ydre fremtræden (foreslås delvis imødekommet)
FOKUS model og overordnede udviklingsplaner (foreslås taget til efterretning)
Trafikale forhold (foreslås ikke imødekommet)

Bemærkningerne er indkommet fra 11 beboere, fra ejer af Møllebjerggård samt fra Danmarks Naturfredningsforening Gribskov i forbindelse med den offentlige fremlæggelse. Vedrørende punkterne om ny bebyggelse på Møllebjerggård, bevaringsværdige ejendomme og mulighed for liberalt erhverv: Disse 3 emner er så vigtige og med så stor en ændring af lokalplanen, at de jævnfør planloven har været i fornyet høring i 4 uger. Administrationen har valgt at foretage denne høring forud for udvalgsbehandlingen, idet borgerne i Ørby jf. FOKUS-modellen fortløbende har været inddraget i lokalplanprocessen.

I den fornyede høring er der indkommet 4 indsigelser/bemærkninger. De nye bemærkninger bygger således på bemærkningerne fra offentlighedsperioden, og alle bemærkningerne behandles samlet.

Notat med samlet gennemgang af indsigelser/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag 1. Heraf fremgår anbefalinger til ændringer i lokalplanen.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (Planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013. § 15 stk. 2 og 4, § 16 og § 27
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


Økonomi


Miljøforhold
Der er i forbindelse med lokalplanforslaget på baggrund af en miljøscreening redegjort for, at lokalplanen ikke kræver miljøvurdering.

Høring
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 17.09.2014 til den 12.11.2014, og i høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 28.10.14.

Efterfølgende har 3 væsentlige emner fra indsigelserne været i fornyet høring 21.05.-18.06.2015.

Bilag
Bilag 1: LP 556.01 Behandling af indsigelser, notat til PMU 100815 Dok.nr. 2014/45162 040

Forslag til Lokalplan 556.01 medsendes ikke dagsordenen, men kan ses elektronisk på www.gribskov.dk under Høringer og afgørelser > planområdet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at bilagsnotat 1 godkendes og indarbejdes i lokalplanforslag 556.01, og
 2. at Lokalplan 556.01 vedtages endeligt.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt, idet Møllebjerggaard maksimalt bebygges med 1350 kvm. til bolig samt derudover fælleshus


Berigtigelse af protokollen fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 10-08-2015, foretaget i forbindelse med protokollering af Økonomiudvalgets møde den 24-08-2015:
1. - 2 Anbefalingen tiltrådt, idet Møllebjerggaard maksimalt bebygges med 1350 kvm. til bolig samt derudover fælleshus.

Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende


Beslutning
1. - 2 Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

175. Lokalplanforslag 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2015/17247

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af forslag til Lokalplan 512.15 til offentlig fremlæggelse, samt beslutning omkring eventuel delegation af det videre beslutningsforløb. Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til endelig beslutning i Byrådet.

Forslag til Lokalplan 512.15 skaber rammer for etablering af en ny daginstitution i Helsinge. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Søren Andersen Arkitekter, rådgiver for Helsinge Realskole, i samarbejde med Gribskov Kommune. Planforslaget kan ses i Bilag 1: Forslag til lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge.

Lokalplanens baggrund og formål
Helsinge Realskole har ønske om at tilbyde egen børnehaveplads som supplement til den eksisterende skole på Nygade i Helsinge. Med lokalplanforslaget skabes mulighed for etablering af den ny daginstitution på en tidligere gård, Bøgeskovgård, ved Laugøvej nord for Helsinge. Den nye daginstitution får navnet ”Helsinge Realskoles børnehave”. Det er Realskolens ønske, at børnehaven kan åbne i sommeren 2016.

Lokalplanforslaget har således til formål at muliggøre opførelsen af en ny daginstitution med tilhørende udearealer og parkeringsanlæg på Bøgeskovgård. Planforslaget har også til formål at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet, et sammenhængende arkitektonisk udtryk i byggeriet og en grøn karakter for de ubebyggede arealer. Endvidere skal lokalplanforslaget skabe rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af daginstitutionen.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger omkring den tidligere Bøgeskovgård og er beliggende ud til Laugøvej, lige nord for Helsingørvej. Området er på i alt ca. 23.000 m2. Området er beliggende i landzone. Efter lokalplanforslagets endelige vedtagelse vil området overgå til byzone, dog forbliver den del der ligger øst for Bøgeskovstien i landzone.Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål som daginstitution, herunder børnehave, vuggestue og skolefritidsordning, samt tilhørende lege- og opholdsarealer, administration og parkering.

Desuden kan den østlige del af området anvendes til eventuelt fremtidigt vejanlæg. Dette er medtaget for at sikre mulighed for eventuel udvidelse/omlægning af Valbyvej og Laugøvej i forbindelse med udviklingen af de omkringliggende arealer.

Overordnet set disponeres lokalplanområdet så tyngden af bebyggelsen ligger i den midterste og vestligste del af området, mens parkering, herunder varelevering, renovation og lignende, holdes i den nordlige del. Den østlige del, på den anden side af Bøgeskovstien, indrettes som naturlegeplads.

Lokalplanen regulerer derudover bebyggelsens placering, udformning og udtryk, parkering samt ubebyggede arealer. Enkelte hovedlinjer heri er:

 • Bebyggelse: Karakteren af gårdmiljø, med en gårdsplads omkranset af en markant hovedbygning og udbygninger fastholdes. Herudover fastlægger lokalplanen ganske frie rammer for bebyggelsens placering. Dette sker ved, at planen definerer, hvor der ikke kan bygges, frem for hvor der kan. Eksisterende bebyggelse kan bevares.
 • Parkering: Da der ikke er alternativ parkeringsmulighed i området, skal al parkering kunne foregå på egen grund. Krav til antal parkeringspladser er tilpasset dette forhold. Antal parkeringspladser er knyttet op på normeringen. Størrelsen af børnehaven bestemmes derved dels af bebyggelsesprocenten, dels af muligheden for at etablere tilstrækkeligt parkeringsareal.


Når områderne omkring lokalplanområdet udvikles som planlagt, det vil sige til boligområde og pendlerparkering, kan opstå behov for en ændring af infrastrukturen omkring Valbyvej og Laugøvej. Derfor åbner lokalplanforslaget mulighed for anvendelse til fremtidigt vejanlæg.

Forhold til anden planlægning
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med retningslinjer og rammebestemmelser i Kommuneplan 2013-25.

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget til byudviklingsområde, dog ikke den del der ligger øst for Bøgeskovstien. Området er omfattet af rammeområde 1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord. Området kan anvendes til boligformål og offentlige formål som institutioner og anlæg til lokal service.

Der er ikke en gældende lokalplan for området.

Delegation af beslutningskompetence ved proces for endelig vedtagelse
Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen til udvalg eller administrationen. Delegation i forbindelse med lokalplaner generelt, behandles under et særskilt punkt på dette møde.

Da lokalplanen udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjer og rammebestemmelser i den gældende Kommuneplan 2013-25 og omfatter en mindre del af et større fremtidigt byudviklingsområde, vurderes planen ikke at være af overordnet principiel betydning. Det betyder at Byrådet i dette tilfælde har mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forhold til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

For nærværende lokalplan foreslår administrationen følgende delegation:

  1. Såfremt der ikke indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, kan administrationen vedtage lokalplanen uden yderligere politisk behandling.
  2. Såfremt der indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, vedtages lokalplanen som udgangspunkt af Plan- og Miljøudvalget. I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget om de indkomne indsigelser/ændringsforslag har et omfang eller karakter, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvaget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede byråd der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse.


Ved ovenstående delegation kan sagsbehandlingstiden forkortes med 6 uger, såfremt der ikke indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med offentlighedsfasen og ca. 3 uger hvis der indkommer mindre væsentlige indsigelser/ændringsforslag.

Såfremt Byrådet beslutter ikke at tiltræde delegationsforslaget, vil lokalplanen efter hidtidig praksis blive behandlet i Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på stillingtagen til eventuelle indsigelser/ændringsforslag og endelig vedtagelse.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplan 2013-25 Gribskov Kommune

Økonomi


Miljøforhold
Der er lavet støjberegninger i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. Beregningerne viser, at områdets østlige del i mindre grad påvirkes af støj fra de omgivende veje. Der er derfor indarbejdet bestemmelse om, at der skal placeres trådhegn som sikrer, at de pågældende støjbelastede arealer ikke anvendes til lege- og opholdsarealer.

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Miljøscreeningen er sendt i høring i perioden 02.07.2015 - 06.08.2015 hos relevante høringsparter. Eventuelle kommentarer vil blive forelagt på mødet.

Høring
Lokalplanforslaget vil efter godkendelse blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger, jf planlovens § 24.

Bilag
Bilag 1: PMU 10.08.2015 Forslag til Lokalplan 512.15 Dok. nr. 2015/17247 039

Bilag 2: PMU 10.08.2015 Miljøscreening af LP512.15 Dok. nr. 2015/17247 041


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 512.15 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes,
 3. at delegere beslutningsproces for endelig vedtagelse, jf sagsfremstillingen.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. Anbefalingen godkendes, idet der alene gives tilladelse til etablering af vuggestue og børnehave
 2. Anbefalingen tiltrådt
 3. Anbefalingen tiltrådt

A (1) undlod at stemme

Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende

Læsevejledning
Protokollering ovenfor betyder, at det gælder for alle tre beslutningspunkter, at
For stemte: G, V (4)
Imod: Ingen (0)
Undlod at stemme: A (1)

Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværendeBeslutning
1. - 3.
For: C, O, V (5)
Undlader at stemme: A (1)
Anbefalet med Plan- og Miljøudvalgets bemærkning

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

176. Forslag til visionsproces for byudvikling i Helsinge Nord
01.11P00 - 2015/16049

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget om igangsætning af en visionsproces som udgør den første byudviklingsaktivitet i det kommende boligområde i Helsinge Nord. Udviklingen af området er et led i Byrådets øgede fokusering på boligstrategiske indsatser for at tiltrække flere borgere til kommunen.

Vækstudvalget og Teknisk Udvalg orienteres om sagen på augustmøderne.

Baggrund
Den 15. juni 2015 igangsatte Økonomiudvalget, på anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget, en proces for efteråret 2015 med byudviklingsaktiviteter i tre overordnede spor:
Aktivitetsspor, plansporet, myndighedsspor.

Nærværende sag foreslår igangsætning af aktiviteter i aktivitetssporet, der, i det oprindeligt for udvalgene forelagte sagsmateriale, er beskrevet som "udadvendte aktiviteter, der har til formål at:

 • Fastlægge en vision for bydelen samt de kerneværdier som byudviklingen skal bygge på.
 • Sikre synlighed og opmærksomhed omkring projektet, i første omgang lokalt, men efterhånden også regionalt.
 • Finde et godt navn til bydelen.


Visionsprocessen er et vigtigt afsæt for den videre planlægning i Helsinge Nord. Resultaterne af forløbet skal danne grundlag for en helhedsorienteret byudvikling, og skal både fungere som retningsgivende i den fysiske planlægning og i forbindelse med formidlingen af projektet og dermed tiltrækningen af tilflyttere til området.

Overordnet tidsplan for byudviklingen
Følgende tidsplan er godkendt af Økonomiudvalget den 15. juni 2015:

2015 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Visionsproces Helhedsplan og lokalplan Byggemodning, salg, byggeri og indflytning Byggeri og indflytning


Visionsproces 2015
Helsinge Nord bliver en bydel i Helsinge. Administrationen foreslår derfor, at byudviklingen tager sit afsæt i Helsinges nuværende identitet. Lokale aktører og borgere ved hvad Helsinges potentialer, styrker og kvaliteter er i dag. De kender landskabet af aktiviteter og idéer, som allerede findes i Helsinge, og har derfor et kvalificeret udgangspunkt for dels at udpege kvaliteterne i Helsinge i dag og dels bidrage til at formulere en vision for en helt ny bydel.

Administrationen foreslår at visionsprocessen omfatter to overordnede aktiviteter:

 • En visionsdag for borgere og andre lokale aktører
 • En navnekonkurrence for den nye bydel (som arbejdstitel anvendes pt. 'Helsinge Nord')

Forslag til visionsdag
Visionsdagen afholdes en lørdag i september/oktober kl. 10-14. Arrangementet afholdes på Nordstjerneskolen, hvor dagen kan indledes med en 'byvandring' til byudviklingsområdet. Programmet for resten af dagen sammensættes som en blanding af inspirerende oplæg og samskabende workshops i grupper. Lokale aktører, borgere, politikere og administration samarbejder i fem grupper med udgangspunkt i deltagernes interesser og engagement i deres lokalmiljø, f.eks.:

 • Bevægelse
 • Natur & miljø
 • Kultur og fritid
 • Handels- og erhvervslivet
 • By, bolig & trafik


Administrationen foreslår, at medlemmer af Plan- og Miljøudvalget optræder som 'bordformænd' i hver gruppe. Der indsættes desuden en repræsentant for administrationen i hver gruppe, der bl.a. fungerer som referent.

Forslag til rammeprogram for visionsdagen ses herunder:

10:00 Walk and Talk til byudviklingsområdet, v/ xxx
10:45 Kaffe/kage
11:00 Velkomst v/ Morten Jørgensen
11:10 Inspirationsoplæg v/ xxx (Tema: målgrupper, aldre, boliger og hjem, udvikling, megatrends)
11:45 Første workshop i grupperne - 'HELSINGES IDENTITET' & 'HVAD BETYDER DIN BY FOR DIG?'
12:15 Frokost - og deltag i navnekonkurrencen
12:45 Minioplæg v/ xxx. (Tema: Hvad er en vision og hvad kan den?)
13:00 Anden workshop - VISIONER FOR 'HELSINGE NORD 2025' & 'HVAD SKAL DER TIL FOR AT NÅ MÅLET?'
13:40 Én vision pr. gruppe på tavlen.
13:55 Afrunding v/ Morten Jørgensen

Målet med visionsdagen er at få skabt en række nyskabende men stadig lokalt forankrede forslag til visioner for udviklingen i Helsinge Nord.

Forslag til navnekonkurrence
Administrationen foreslår, at der som en del af visionsprocessen, udskrives en navnekonkurrence for den nye bydel. Konkurrencen annonceres på hjemmesiden, i aviser og via opsatte plakater på relevante offentlige steder. Konkurrencen løber i perioden september og oktober.

Efter visionsdagen samles alle forslag til visioner og input et antal relevante visionsscenarier, der præsenteres for byrådet ved et temamøde forud for byrådsmødet den 23. november 2015. Det er målet at byrådet tager en beslutning om, hvilken vision, der skal være retningen for byudviklingen i Helsinge Nord. Byrådet forelægges desuden de forslag til navne for den nye bydel, der er indkommet i navnekonkurrencen og vælger det endelige navn til bydelen.

Tidsplan, efteråret 2015
Processen i efteråret 2015, deles op i 3 faser frem mod det overordnede mål: at få skabt en politisk godkendt vision for byudviklingen i Helsinge Nord.

Fase I - politisk beslutning om igangsætning
Fase II - Visionsdag. Navnekonkurrence.
Fase III - Politisk vedtagelse af endelig vision og navn.
August
x
September/ oktober
x
November
x
Lovgrundlag
Lov nr. 388 af 06/06/1991 om planlægning, jf LBK nr. 587 af 27/05/2013 og senere ændringer,
Lov nr. 316 af 05/05/2004 om miljøvurdering af planer og programmer, jf LBK 939 af 03/07/2013 og senere ændringer,
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


Økonomi
Processen tilrettelægges og afvikles via internt ressourceforbrug.

Eventuelle udgifter til oplægsholdere, forplejning, materialer o.s.v. afholdes indenfor de allerede afsatte midler til projektet på 500.000 kroner fra Plan- og Miljøudvalgets pulje til strategisk byudvikling for 2015.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at igangsætte den foreslåede visionsproces for byudviklingen i Helsinge Nord.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt


Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende


Beslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

177. Strategisk Plan Gilleleje - Proces for 2. halvår 2015
01.00G00 - 2015/15357

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at godkende procesplan og anvendelse af midler til ekstern rådgivning, i forbindelse med udarbejdelsen af en strategisk plan for Gilleleje.

Planen vil med afsæt i analyser fremskrive en vision for Gilleleje by og give konkrete handleanvisninger på identificerede udfordringer i byen. Den vil pege på hvilke tiltag, der vil have den største effekt for den ønskede udvikling af byen under hensyntagen til Gribskov Kommunes økonomiske råderum. Udarbejdelsen af den strategiske plan vil således være et redskab i byrådets fremtidige arbejde med udviklingen af Gilleleje. Der tages i arbejdet hensyn til hvilke handlinger, der har den største effekt under hensyntagen til Gribskov Kommunes økonomiske råderum.

Arbejdet med den strategiske plan for Gilleleje blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget besluttede den 08.09.14 og er senest præsenteret for Plan- og Miljøudvalget den 01.06.15, hvor udvalget blevet orienteret om det foreløbige indhold samt vision.

Sagen fremlægges ligeledes som efterretning for Vækstudvalget den 11.08.15 og den 12.08.15 får Teknisk Udvalg en meddelelse vedrørende sagen.

Vision
Som en del af Strategisk Plan Gilleleje udarbejdes forslag til vision for Gilleleje. Visionen skal favne hele byen og sætte Gilleleje ind i et ønsket fremtidsperspektiv og retning for udviklingen, således at alle arbejder med og taler Gilleleje efter samme røde tråd. Handleplanerne i Strategisk Plan Gilleleje går således spadestikket dybere og kvalificerer de udfordringer og potentialer, der ligger i byen, for at den kan udvikle sig i retning mod visionen.

Plan- og Miljøudvalget fik den 01.06.2015 fremlagt tre markører, der var et første bud på indholdet i en endelig vision for Gilleleje. Visionen for Gilleleje er den del af processen omkring den strategiske plan for byen og kommer til at udgøre den positive fortælling om Gilleleje som allerede er kendt og som der skal bygges videre på. Gilleleje skal ikke opfindes på ny, men udvikle og fremtidssikre sig i sin egen unikke fortælling.

Administrationen har arbejdet videre og fremlægger her et bearbejdet forslag til vision for Gilleleje.

"Man bosætter sig i Gilleleje fordi man har lyst til Gilleleje. Gilleleje er ikke en praktisk by med kædebutikker, motorvej og tæt-på-arbejde. Man har sine rødder i Gilleleje. Man har brugt byen som turist. Eller man er simpelthen blevet charmeret af byens unikke charme med meget indenfor rækkevidde: Bymidte, havn, kyst og strand.

Virksomheder ligger i Gilleleje fordi de har lyst til Gilleleje - de har en historisk tilknytning til byen, deres ejere eller medarbejdere bor i byen, de har relation til havnen, bymidten eller de betjener kunder i et lokalt opland. Man lægger ikke sin virksomhed tilfældigt i Gilleleje.

Man besøger Gilleleje fordi man har lyst til Gilleleje. Fordi byen tilbyder et unikt byliv med bymidte, havn, kyst og strand. Gilleleje adskiller sig fra de øvrige byer på Nordkysten - og nationalt. Gilleleje er stedet for det gode liv."

Forslag til procesplan for det videre arbejde
Næste skridt i projektet 'Strategisk plan Gilleleje' er dels at få bredt viden om projektet bredere ud, dels at få involveret byens aktører i en kvalificering af den strategiske plan. Administrationens forslag til overordnet procesplan for det dividere arbejde er vedlagt som bilag.

Som afsæt for den videre proces foreslås afholdt et uformelt byrådstemamøde i efteråret 2015, hvor Byrådet kan drøfte de identificerede handlinger og udfordringer for Gilleleje og give inputs til det videre arbejde.

Som næste skridt i processen foreslås at brede involveringen af byen ud gennem en to-sidet proces. Dels gennem at informere byens aktører om projektet via pressen og kommunens hjemmeside, dels gennem afholdelse af A) en Samtalesalon under overskriften LYST TIL GILLELEJE eller B) en byvandring.

Samtalesalonen (A) kan bestå af en række mini-saloner, der hver repræsenterer en af de identificerede udfordringer, som byen står overfor. Mini-salonerne vil give byens aktører mulighed for at drøfte udfordringer og handlinger og eventuelt komme med flere forslag til handlinger og muligheder for fremtidens Gilleleje. Administrationen foreslår, at medlemmer af Plan- og Miljøudvalget deltager som ordstyrer for de enkelte mini-saloner, og at en repræsentant fra administrationen optræder som referent ved hver mini-salon.

I stedet for en Samtalesalon kan der afholdes en byvandring (B) til de udvalgte steder i byen, som arbejdet med den strategiske plan særligt sætter fokus på. På stederne bliver deltagerne kort orienteret om udfordringer og muligheder, der er knyttet til stedet. Administrationen anbefaler, at medlemmer af Plan- og Miljøudvalget sætter gang i en drøftelse blandt deltagerne i byvandringen ved at tage afsæt i spørgsmål forberedt på forhånd. Der vil være omkring 10 minutter til drøftelser hvert enkelt sted. Om muligt vil byvandringen være struktureret således, at deltagerne kan deltage afhængig af tid og (steds)interesse tillader det. Eksempelvis vil det fremgå af oversigten over byvandringen, hvornår man er på Torvet eller andre steder i byen.

Administrationen vurderer, at en samtalesalon (A) som ramme omkring samspillet med byens forskellige aktører i størst omfang vil bidrage til den videre proces i projektet.

Efter involveringen af byens aktører vil administrationen i november 2015 for udvalget forelægge det første udkast til strategisk plan for Gilleleje, herunder en plan for hvorledes de konkrete handleanvisninger implementeres i byen samt forslag til hvilken struktur og organisering, der kan understøtte samspillet mellem byen og kommunen. Herefter er det forventningen af den endelige plan kan godkendes i januar 2016.

Ressourcer
Økonomiudvalget tiltrådte den 09.12.2014 at bevillige 420.000 kroner til projektet, særligt til ekstern rådgivning og analyser. Beløbet er anvendt til formålet. Da projektet har udviklet sig kombineret med ændringer i de personalemæssige ressourcer internt, er der behov for en større grad af ekstern rådgivning således at der sikres en effektiv og god kvalitet af indsatsen indenfor den ønskede tidsplan. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for yderligere midler til projektet til facilitering og ekstern rådgivning i løbet af 2. halvår 2015.

Lovgrundlag


Økonomi
Den 08.09.2014 blev det på Plan- og Miljøudvalget vedtaget at igangsætte Strategisk Plan Gilleleje og 09.12.2014 tiltrådte ØU at bevillige 420.000 kroner til projektet, finansieret af ØUs pulje til Strategisk byudvikling for 2014. Beløbet er anvendt til formålet.

Et beløb på yderligere 100.000 kr. vil kunne finansieres af det allerede afsatte budget for 2015 på 750.000 kr. under Plan- og Miljøudvalgets pulje til strategisk byudvikling, hvoraf 650.000 kr er disponeret.

Bilag
Bilag: Procesplan 2. halvår 2015 Dok. nr 2015/15357 021


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at:

 1. Afgive eventuelle input til forslaget til vision for Gilleleje
 2. Godkende procesplan for det videre arbejde
 3. Afholde en informationsforløb og Samtalesalon, jf. forslag A i sagsfremstillingen.
 4. At godkende anvendelse af 100.000 kroner til projektet. Beløbet finansieres af det allerede afsatte budget for 2015 på 750.000 kr. under Plan- og Miljøudvalgets pulje til strategisk byudvikling for 2015.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt
 2. Anbefalingen tiltrådt
 3. Udvalget anbefaler byvandringer som supplementet til samtalesaloner
 4. Anbefalingen tiltrådt


Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende


Beslutning
1. - 4. Tiltrådt med Plan- og Miljøudvalgets bemærkning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

178. Tilbud om salg af areal langs vej ved Tofte industri, for at forbedre indblik til virksomheder
024859 - 2015/17396

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at tilbyde salg af kommunens areal til brug for at skabe mere synlighed omkring virksomheder i Tofteområdet.

Baggrund
Gribskov Kommune har modtaget en henvendelse fra Peugeot i Helsinge, der ønsker at anvende et af kommunens arealer, der ligger op til deres ejendom, til blandt andet fremvisning af biler.

Arealet er matr. nr. 29e, Laugø by, Helsinge og del af matr. 10 hp, Helsinge by, Helsinge.Forespørgsel
Ejer af den tilstødende ejendom ønsker at anvende kommunens areal til at skabe synlighed omkring deres salg af biler og vil i den forbindelse:

 • fjerne beplantning langs den sydlige del af det forespurgte areal
 • at fjerne det materiel, der i dag er opbevaret ud mod Skovgårdsvej herunder en større container, dæk og gamle biler
 • lægge stabilgrus som underlag
 • foretage en let renovering af facaden
 • opsætning skiltning


Arealets anvendelse i dag og planforhold
Området er i den nordlige del udlagt med græs. I den sydlige del er et beplantningsbælte, der strækker sig yderligere sydligt og afskærmer, de virksomheder, der ligger vest for mod Tofte industri. Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 24 for værkstedsområde i Tofte, senest revideret i 1977, som i §2.1 (anvendelsesbestemmelse) siger at de udlagte afskærmningsbælter under ingen omstændigheder må bebygges eller udnyttes til parkering eller oplag.

Området er derudover beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 1.E.02 for erhvervsområde ved Tofte i Helsinge.

Gribskov Kommune har derudover vedtaget Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte, der kommer med forslag til en overordnet struktur for erhvervsområdet. Byrådets mål med udviklingsplanen er: At sikre gode udviklingsmuligheder for eksisterende virksomheder, at der skabes gode rammer for etablering af nye virksomheder og; at erhvervsområder fremstår ordnede og imødekommende.

Af udviklingsplanen fremgår det specifikt for det areal, der er indkommet forespørgsel til, at den afskærmende beplantning langs Skovgårdsvej østlige side foreslås fjernet. I begge sider af vejen foreslås en punktvis beplantning med opstammede træer. Dette skal være med til at fremhæve en sammenhængende helhedsoplevelse af vejforløbet, men samtidig bevare synligheden til erhvervsgrundene.

Administrationens planmæssige vurdering og
I henhold til anvendelsesbestemmelsen i Byplanvedtægt nr. 24 fremgår det, at de udlagte afskærmningsbælter under ingen omstændighed må anvendes til parkering eller oplag. Administrationen tolker denne bestemmelse som et udtryk for at hindre indkig til parkering og rod og henlagte effekter, hvilket der var særligt fokus på i den tid Byplanvedtægten er udarbejdet, hvor industri og erhvervsvirksomhed var funktioner man gerne vil hindre indkig til. Dette vurderer vi ikke er tilfældet i dag, og hvor præsentation af biler derfor ikke vil tolkes som værende parkering eller oplag, i den forstand det er nævnt i Byplanvedtægten.

Samtidig er der i Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte specifikt nævnt et ønske om at tilgodese den type forespørgsel, der her er tale om og konkret for det nævnte areal.

Administrationen vurdere at den forespurgte anvendelse ligger i tråd med Byrådets ønsker for området. I forbindelse med den videre planlægning for erhvervsområde Tofte og eventuel udarbejdelse af ny lokalplan bør der indarbejdes ændrede bestemmelser for området, der sikre bedre indsyn til virksomhederne.

De omtalte arealer er på henholdsvis 958 m2 og 521 m2.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at ejerne af de ejendomme, der langs Skovgårdsvej ligger op til beplantningsbæltet tilbydes at købe arealerne (beplantningsbælte markeret med rød). Salg af arealerne er undtaget fra offentlig udbud da der er tale om arealer under 2.000 m2 som ikke selvstændigt kan bebygges.Salg vil ske med tinglysning af servitut på grunden, der sikrer at arealet ikke kan bebygges og der ikke må ske oplagring og at der kan anvendes et areal til fortov, hvis der på et senere tidspunkt vurderes at være behov for det.


Lovgrundlag
Byplanvedtægt nr. 24 for værkstedsområde i Tofte
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune
Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte
Bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomi
Idet arealet ikke kan bebygges og med baggrund i den tiltænkte servitut, vurderes det at arealet kun kan sælges til en værdi der først og fremmest dækker udgifter til udstykning og tinglysning.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at:

 1. tilbyde de virksomheder, der har ejendom mod Skovgårdsvej på det stykke, der er udlagt til beplantningsbælte, at købe arealet til brug for at skabe mere synlighed omkring deres ejendom og i forbindelse med salg at indskrive servitutter, der sikre at arealerne ikke kan bebygges.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt, idet arealerne i givet fald sælges til markdesværdien


Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende


Beslutning
1. Tiltrådt, med Plan- og Miljøudvalgets bemærkning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

179. Vejby-Tisvilde Fjernvarme: Projektforslag for etablering af 1 MW biomassekedel ved eksisterende fjernvarmeanlæg
028668 - 2015/19884

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Sagen skal behandles med henblik på at træffe beslutning om projektforslag om etablering af 1 MW biomassekedel ved Vejby-Tisvilde Fjernvarme skal sendes i høring hos berørte parter og efterfølgende godkendes, såfremt der ikke indkommer negative høringssvar.

1. Sagens baggrund
Forligskredsen bag Energiaftalen 2012 har besluttet at give de 50 dyreste decentrale kraftvarmeværker i Danmark tilladelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg. Der har tidligere været givet tilladelse til de 35 dyreste værker, men det er nu besluttet at udvide dette til nogle flere værker. Der er givet tilladelse til dette med ændring af varmeforsyningsloven som blev vedtaget den 19. maj 2015.

Vejby- Tisvilde Fjernvarmeværk er med på den nye liste over de 50 dyreste værker i landet.

2. Sagens forhold
Gribskov Kommune har modtaget et projektforslag til etablering af et 1 MW biomassefyret kedelanlæg ved siden af det eksisterende fjernvarmeværk i Vejby-Tisvilde. Det nye kedelanlæg skal være et supplement til den nuværende produktionsform med solvarme og naturgas og forventes at kunne dække ca. 30 % af varmeforbruget i Vejby-Tisvilde. Anlægget vil kunne fyre både med flis og træpiller, men det forventes, at der vil blive fyret med flis da dette er mest økonomisk.

Projektforslaget er udarbejdet iht. retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen. Det forudsættes i projektforslaget, at de 50 værker tilføjes på bilag 3 i Projektbekendtgørelsen på lige vilkår med de eksisterende 35 værker. Dette betyder, at værkerne er undtaget kravet om at projektforslaget skal ledsages af en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Projektet kan godkendes alene på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi samt en energi- og miljøvurdering.

Projektbeskrivelse og planforhold
Biomassekedlen vil blive placeret ved siden af det eksisterende fjernvarmeværk i Vejby. Anlægget har en maksimal indfyret effekt på 995 kW, med en varmeproduktionskapacitet på op til 860 kW. Anlægget vil udover selve kedelcentralen bestå af en nedstøbt brændselsgrube med låg for brændselsopbevaring, betonfundamenter for hhv. elektrofilter og askecontainer samt en stålskorsten.

Bygningshøjden vil være 6 m. med en skorsten på ca. 20 m (eksisterende skorsten er 30 m). Jf. lokalplanen må der opføres en skorsten på maksimalt 25 m. Den endelige skorstenshøjde fastlægges ifm. udbud af kedelanlægget.

Arealet, hvorpå kedelanlægget ønskes opført, er omfattet af Kommuneplan 2013 – 25 (rammeområde 8.D.08), samt lokalplan 57.96. Projektet kræver ikke ændringer til lokalplanen og er i overensstemmelse med formålet i denne, men der skal søges om dispensation fra lokalplanen, eftersom der ikke er udlagt byggefelter til de nye anlæg. Det forventes, at bebyggelsesprocenten kan overholdes. Naboejendommene mod vest er blandet beboelse og erhverv, og grunden den grænser op til er en hal, så der vurderes ikke at være lagt op til væsentlige nabogener. Ved behandling af dispensation fra lokalplanen vil der være nabohøring og sagen vil blive fremlagt for Plan- og Miljøudvalget.

Selskabs- og brugerøkonomi
Der er i beregningen for selskabsøkonomi benyttet et varmebehov/-salg på ca. 12.250 MWh. Ledningstabet udgør ca. 34 % af årsproduktionen på 18.600 MWh. Udgifterne ved varmeproduktionen bliver lavere ved etablering af en biomassekedel og der vil derfor være en besparelse på 1.239.672 kr./år ved etablering af en biomassekedel med en indfyret effekt på 990 KW. Modregnes kapitalomkostningerne til afskrivning af anlæg på 344.562 kr. er besparelsen således på 895.110 kr./år ekskl. moms.

Denne besparelse vil komme brugerne til gode og vil kunne medføre en sænkning af varmeprisen med ca. 73 kr./MWh solgt varme ekskl. moms (med udgangspunkt i et varmesalg på ca. 12.250 MWh/år). Omregnes den mulige reduktion i varmesalgspris til en årlig besparelse for et ”standardhus” (varmeforbrug på 18,1 MWh, jf. definition fra Dansk Fjernvarme), vil besparelsen for slutbrugeren være ca. 1.320 kr. årligt ekskl. moms. Den årlige besparelse inkl. moms er således ca. 1.650 kr.

Energi og miljø
Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgas produceret varme, til biomasse produceret varme, reduceres naturgasforbruget med 576.015 m3 årligt og der vil maksimalt blive brugt 1.350,3 tons træflis årligt. Den årlige CO2 reduktion vil være på ca. 536 ton/år.

Skorstenshøjden vil blive fastsat så emissionsgrænseværdien for støv kan overholdes og anlægget vil overholdes de vejledende grænseværdier for støj. Der er foretaget en VVM-screening af anlægget, og det er vurderet, at anlægget ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen er sendt i høring med høringsfrist den 31.08.2015.

Der skal udarbejdes tillæg til miljøgodkendelsen for det eksisterende fjernvarmeværk, som vil blive fremlagt til vedtagelse i Plan- og miljøudvalget.

3. Administrationens vurdering og anbefaling
Projektet er godkendelsespligtigt jf. Projektbekendtgørelsen. Projektet er en direkte følge af ændring i Varmeforsyningsloven, og i projektforslaget forudsættes det, at projektet vil blive tilføjet på bilag 3 i Projektbekendtgørelsen under sammen vilkår som de øvrige værker. Under disse forhold vurderes det, at projektforslaget er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen og varmeforsyningslovens formål og derfor kan godkendes.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning, LBK nr 1307 af 24/11/2014 (Varmeforsyningsloven)

Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven, § 2g, stk. 2, nr. 2, LOV nr 745 af 01/06/2015

Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 02/06/2014 (Projektbekendtgørelsen)

Økonomi
Der er beregnet en selskabsøkonomisk gevinst for Vejby-Tisvilde Fjernvarme på ca. 895.110 kr./år ekskl. moms (når afskrivning på det nye anlæg er indregnet) og det vil betyde en sænkning af varmeprisen på ca. 1.650 kr./år inklusiv moms for et ”standardhus” (18,1 MWh/år).

Miljøforhold
Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgas produceret varme til biomasse produceret varme, reduceres CO2 udledningen med ca. 536 ton/år.

Der er foretaget en VVM-screening af anlægget, og det er vurderet, at anlægget ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen er sendt i høring med høringsfrist den 31.08.2015.

Der skal udarbejdes tillæg til miljøgodkendelsen for det eksisterende fjernvarmeværk. Dette vil blive forelagt Plan- og Miljøudvalget til vedtagelse.

Høring
Hvis projektet godkendes sendes det i høring hos de berørte parter og det vil herefter blive betragtet som godkendt, såfremt der ikke modtages nogen negative høringssvar i høringsperioden. Hvis der modtages negative høringssvar, der vurderes at være væsentlige for projektet, vil sagen blive forelagt for udvalget igen.

Bilag
TEK 12-08-15 Projektforslag 1 MW biomassekedel ved Vejby-Tisvilde Fjernvarmeværk Dok. nr. 2015/19884 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at sende projektforslaget i høring hos berørte parter
2. at godkende projektforslaget, forudsat der ikke indkommer negative svar af væsentlig karakter i høringsperioden
3. at genoptage projektforslaget til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer negative høringssvar af væsentlig karakter


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 12-08-2015:
1.-3. Anbefalingen tiltrådt

Brian Lyck Jørgensen og Susan Kjeldgaard fraværendeBeslutning
1. - 3. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

180. Tillæg nr.7 til spildevandsplanen - ny børnehave Laugøvej 1
06.01P00 - 2015/18782

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Byrådet

Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen omhandler kloakering af området, hvor der skal etableres ny børnehave ved Laugøvej 1.

Sammen med Gribvand Spildevand A/S foreslås området kloakeret for spildevand, der ledes til Helsinge Renseanlæg. Anlægget har kapacitet til at modtage dette. Regnvand skal håndteres lokalt ved nedsivning eller anden form for lokal løsning. Disse skal godkendes af Gribskov Kommune efter konkret ansøgning.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 § 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Kommunen skal lave en plan for hvordan spildevand skal renses og afledes til vandløb, søer og hav.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af nr. 936 af 24. september 2009.

Økonomi
Udgifterne til kloakering afholdes af Gribvand Spildevand A/S, alle ledninger lægges i offentlig vej. Kloakering på egen grund samt tilslutningsbidrag afholdes af grundejer.

Miljøforhold
Tillægget er screenet efter bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen er sendt i høring hos Naturstyrelsen, hvis der er kommentarer vil disse fremgå af sagsfremstillingen 31. august 2015 for Byrådet.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.

Bilag
Bilag TEK 12-08-15 tillæg nr. 7 til spildevandsplanen dok. nr. 2015/18782 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at tiltræde at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tiltræde at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tiltræde at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes
 4. at tiltræde at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvarUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 12-08-2015:
1.-4. Anbefalingen tiltrådt

Brian Lyck Jørgensen og Susan Kjeldgaard fraværende


Beslutning
1. - 4. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

181. Ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet.
24.00G00 - 2015/17832

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget om økonomisk støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet.

Baggrund
SF Film Production v. producer Peter Bech ansøger Gribskov Kommune om en støtte til produktion af spillefilmen Fuglene over Sundet, hvis handling bl.a. foregår i Gilleleje og omegn. Der er udtrykt ønske om støtte på 800.000 kr

Filmen handler om de virkelige begivenheder i Gilleleje og omegn under 2. Verdenskrig i oktober 1943, hvor et stort antal danske jøder blev reddet og sejlet til Sverige af lokale fiskere. Filmen optages bl.a. i Gilleleje og omegn. Optagelserne i Gilleleje har ligget i perioden 6.7.15 og ca. 3 uger frem.

Spillefilmen forventes at få premiere i maj 2016, med Cannes filmfestival 2016 som milepæl.

Skuespillerne til filmen er bl.a.: David Dencik, Danica Curcic, Nicolas Bro, Jacob Cedergreen, Lars Brygman, Stine Egholm, Mikkel Boe Følsgaard m.fl.


I forbindelse med PR, marketing og lancering af filmen forberedes følgende under og efter selve optagelserne af filmen:

Med TV2/DK:

 • Reportage fra optagelserne i Gilleleje (har været vist i TV Lorry)
 • De Flygtede, en dokumentarfilm af Lasse Barkfors i samarbejde med Milton Media, Gilleleje
 • Transmedial og viral udnyttelse af De Flygtede i samarbejde med TV2&DK


Presse 2015:

 • Pressemøde (gerne med Gribskov Kommune)
 • Besøg af Rufus Gifford, Amerikansk ambassadør, i forbindelse med optagelserne i Gilleleje
 • Besøg af dagspressen under optagelserne i Gilleleje
 • Interviews med skuespillere, instruktør mv.

Der planlægges biografpremiere i 2016.
Der vil blive lagt stor vægt på, at synligheden i Gilleleje kan anvendes direkte til, at der kan lægges korte og lange lanceringsinitiativer i Gilleleje.
Der er planer om at genskabe overfarterne til Sverige for skoleklasser, og det planlægges at genskabe et par af de lokale steder, som anvendes i filmen.
Materialet stilles til rådighed for Gribskov Kommunes planer om et museum med vægten lagt på begivenhederne i oktober 1943.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at optagelser af en stor dansk spillefilm i Gilleleje vil medføre en gevinst for Gribskov Kommune i form af afledte indtægter og opmærksomhed, jf bilag 4.

Administrationen vurderer desuden, at den færdige film vil bidrage til en kulturel og turistmæssig profilering af Gilleleje og mulighed for en øget turismeomsætning.

Derudover kan filmen om dette emne være en løftestang for Gribskov Kommunes ønske om at etablere et museum om redningen af de danske jøder i oktober 1943. Filmen vil sandsynligvis skabe øget opmærksomhed på den unikke fortælling, hvilket måske kan øge Gribskov Kommunes mulighed for at tiltrække fondsmidler mv. til det påtænkte museum. Det kan i den forbindelse være et ekstra plus, hvis Gribskov Kommune har ydet støtte til spillefilmen.

Et beløb på 800.000 kr. er dog for højt, og administrationen foreslår derfor, at udvalget beslutter et lavere niveau, f.eks. 250.000 kr.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Filmen har et samlet budget på 24,5 mio. kr. og er støttet af Det Danske Filminstitut, TV2/DK, NRK, SF-Filmdistribution, TrustNordisk og SF Film ApS.

Et tilskud kan finansieres via Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.Budgettet for Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning er 1.523 mio. Forbrug og disponeringer er samlet 0,8 mio. Rest budget er således 0,723 mio.

Udover finansiering til støtte af spillefilmen, er der på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11.8.15 to andre sager, som foreslås finansieret af denne pulje. Det drejer sig om:
Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold: 250.000 kr.
Midler til forprojekt til etablering af museum i
Gilleleje om redningen af de danske jøder i 1943: 220.000 kr.


Bilag
Bilag 1: KIU 11-08-15 Ansøgning (Fuglene over Sundet) Dokumentnummer 2015/17832 006

Bilag 2: KIU 11-08-15 Synops Fuglene over Sundet Dokumentnummer. 2015/17832 007

Bilag 3: KIU 11-08-15 Finansiering for Fuglene over Sundet Dokumentnummer 2015/17832 008

Bilag 4: KIU 11-08-15 Gilleleje Spend FOS Dokumentnummer 2015/17832 010

Bilag 4 (KIU 11-08-15 Gilleleje Spend FOS) indgik i Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen og blev vedhæftet dagsordenpunktet i i forbindelse med protokollering.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende et økonomisk tilskud til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet via investeringspuljen i ØU
 2. at fastsætte tilskud til 250.000 kr.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 11-08-2015:

 1. - 2. Anbefalet


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen


Beslutning
1. - 2. Tiltrådt. Idet det anbefales til Byrådet at beslutte at tilskuddet financieres af de ikke forbrugte driftsmidler til Springcentret i 2015. Punktet tiltrædes under forudsætning af, at der indgås en kulturkontrakt.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til endelig beslutning i Byrådet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

182. Forprojekt til etablering af museum i Gilleleje om redningen af de danske jøder 1943
18.13G00 - 2014/15356

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at afsætte midler til forprojekt.

Sagen omhandler beslutning om at afsætte midler til forprojekt i forbindelse med etableringen af et museum i Gilleleje om redningen af de danske jøder 1943.

Formålet med forprojektet er at forberede og udarbejde præsentationsmateriale om tankerne bag det nye museum, som kan danne baggrund for henvendelse til en stor relevant fond.

Det er tanken, at museet skal være en del af det statsanerkendte Museum Nordsjælland, som skal stå for drift og dermed levere det faglige indhold i samarbejde med de øvrige kulturhistoriske museer og arkiver på den nordsjællandske kyststrækning fra Halsnæs til Dragør.

Der er indledt samarbejde med Dansk Jødisk Museum om udviklingen af projektet og det forventes at få stor betydning for både sparring om indholdet og især fondsansøgningsarbejdet.

Projektgruppen, der skal drive forprojektet består således af Museum Nordsjælland, Dansk Jødisk Museum, samt administrationen i Gribskov Kommune.

Der søges midler til forprojekt, som skal anvendes til;

 • Sikring af et professionelt præsentationsmateriale til brug for fondsansøgninger på både dansk og engelsk
 • Inddragelse af faglige ressourcepersoner til udvikling af formidlingsdelen i samarbejde med øvrige partnere i Gilleleje - Kirke, museumsforeningen og Havnen
 • Inddragelse af faglige ressourcepersoner til sparring og rådgivning. Det kan være museumsfolk fra lignende andre museer i eksempelvis USA og Israel
 • Inddragelse af ekstern fundraisingstøtteLovgrundlag
LBK nr 358 af 08/04/2014 Kapitel 1 § 2 (Museumsloven).
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 2009.

Økonomi
Omkostninger til løbende proces:
Præsentationsprospekt 50.000 kr
Engelsk oversættelse 5.000 kr.
Udvikling af formidling 70.000 kr.
(Samarbejde med museumsformidlere)
Sparring/ rådgivning 95.000 kr.
(Samarbejde med andre museer i verden)
Fundraising 50.000 kr.

I alt 270.000 kr.

Center for Kultur, Fritid og Turisme kan selv finansiere 50.000 kr. til formålet, og der ansøges således om 220.000 kr.

Beløbet kan finansieres via Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.

Budgettet for Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning er 1.523 mio. Forbrug og disponeringer er samlet 0,8 mio. Rest budget er således 0,723 mio.

Udover finansiering til forprojekt til etablering af museum i Gilleleje, er der på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11.8.15 to andre sager, som foreslås finansieret af denne pulje. Det drejer sig om:
Støtte til spillefimsproduktionen, Fuglene over Sundet: 250.000 kr.
Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold: 250.000 kr.


Bilag
Museumspitch 27.4.2015 Dokumentnr. 2014/ 15356 017

Læsevejledning
Museum Nordsjællands strategi for 2015 - 2018 er vedhæftet dette dagsordenpunkt, så interesserede kan læse strategien i dens helhed. Dokumentet er på 38 sider.

Museum Nordsjællands Vision 2020 og Strategi 2015-2018 Dok. 2014/15356 016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at godkende forslag om at der afsættes 220.000 kr. fra Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning til forprojekt til etablering af et museum i Gilleleje.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 11-08-2015:

 1. Anbefalet


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen


Beslutning
1. Tiltrådt. Idet det anbefales til Byrådet at beslutte at tilskuddet financieres af de ikke forbrugte driftsmidler til Springcentret i 2015.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til endelig beslutning i Byrådet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

183. Ansøgning fra Helsinge Hallerne om betaling af udgifter vedr. springcenter af uforbrugte driftsmidler 2015
18.20G00 - 2015/21358

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, om at godkende ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse om betaling af udgifter for kr. 732.837 vedr. springcenteret af uforbrugte driftsmidler 2015.

Baggrund
I budgetaftalen for 2015 - 2018 fremgår det at:
For at skabe bedre vilkår for børn og unges mulighed for at dyrke gymnastik afsættes 19 mio. kr. til deponering til etablering af et springcenter og samlet 1,9 mio. årligt til efterfølgende drift af et nyt springcenter.

På Økonomiudvalgets møde den 18.3.2015 blev det besluttet at omprioriteres 100.000 kr. af de afsatte driftsmidler for 2015 til imødegåelse af udfordringen på børneområdet. Der er således 1,8 mio. afsat til drift af springcenteret i 2015.

På Byrådets møde den 22.6.2015 blev det godkendt at give Kommunal garanti til Helsinge Hallerne i forbindelse med optagelse af et 25-årigt aftalelån i KommuneKredit på 19,0 mio. kr. med afdrag og fast rente, samt at der deponeres et tilsvarende beløb.

Ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse
Helsinge Hallernes bestyrelse har den 18.6.2015 indsendt ansøgning om tilladelse til at anvende kr. 732.837 fra de uforbrugte driftsmidler i 2015. Det drejer sig om følgende udgifter:

Flytning af minifodboldbane fra byggefelt kr. 264.102,94
Jordarbejde på flytning af minifodboldbane kr. 58.600,00
Flytning af bøgehæk (til ny sti) kr. 6.693,75
Jordprøve Dines Jørgensen kr. 20.781,00
Bygge møder kr. 5.040,00
Styregruppe møder kr. 7.620,00
Tilslutning af fjernvarme kr. 220.000,00
Omlægning af nuværende ledning (graves fri af byggefelt) kr. 100.000,00
Konvertering af gamle CTS anlæg til ny installation(anslå) kr. 50.000,00

I alt: kr. 732.837,69

Begrundelse for ansøgningen er, at hvis disse udgifter kan betales af uforbrugte driftsmidler,
vil der være flere penge i de afsatte anlægsmidler til indkøb af redskaber.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk. 3

Økonomi
I henhold til budgetaftalen 2015 - 2018 er der fra 2015 og frem afsat 1,9 mio. kr. årligt til drift af det kommende springcenter.

Af de 1,9 mio. kr. i 2015 er der disponeret 100.000 kr. til de særlige udfordringer på børneområdet,

I 2015 forventes renteudgifterne at udgør omkring 80.000 kr.
Til rest er således 1.720.000 kr.

Der afdrages først på det optagne lån fra 2016.

Bilag
KIU 11-08-2015: Ansøgning fra Helsinge Hallerne om betaling af udgifter vedr. springcenter af
uforbrugte driftsmidler 2015 Dokumentnr. 2015/21358 002

KIU 11-08-2015: Bilag til ansøgning fra Helsinge Hallerne - oversigt over udgifter
Dokumentnr. 2015/21358 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse om betaling af udgifter for kr. 732.837 vedr. springhallen af uforbrugte driftsmidler 2015Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 11-08-2015:
Anbefalet med et reduceret beløb på 500.000 kr.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen


Beslutning
1. Ændringsforslag fra C: Ansøgningen godkendes med det fulde beløb på 732.837 kr.
For: C (1)
I mod: A, O, V (5)
Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Anbefalet med Kultur- og Idrætsudvalgets bemærkning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

184. Partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2015/2016
18.13A00 - 2015/18508

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at godkende partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2015/2016

Baggrund
Siden 2011 har der været indgået aftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold om enten sølv- eller guldsponsorat (partnerskabsaftale).

Sponsoraterne har tidligere været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget; men i 2012 overgik sponsoratet til Arbejdsmarkedsudvalget, idet sponsoratet blev kædet sammen med projekt "Dygtige Unge", som er et samarbejde mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune om udvikling af frivilligt mentorarbejde. I 2014 anbefalede Arbejdsmarkedsud-
valgets administration, at sponsoratet fra 2014 atter blev forankret i Kultur- og Idrætsudvalget.
I sæsonen 2013/2014 har Gribskov Kommune ydet tilskud til Nordsjælland Håndbold med 185.000 kr. (partnerskabsaftale) samt et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr.
I sæsonen 2014/2015 har Gribskov Kommune ydet tilskud på 500.000 kr.
I sæsonen 2015/2016 anmoder Nordsjælland Håndbold tilskud på 250.000 kr. -
Guldpartner, (partnerskabsaftale).

I sæsonen 2013/2014 rykkede Nordsjælland Håndbold ned i håndboldens 1. division.
I sæsonen 2014/2015 rykkede Nordsjælland Håndbold op i Boxer HerreLigaen og spiller dér i sæsonen 2015/2016.

Et Guldsponsorat indeholder en række ydelser, som er beskrevet i bilaget vedr. samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold.

Helsingør Kommune og Hillerød Kommune har modtaget tilsvarende materiale, og begge kommuner har indgået partnerskabsaftale for 2015-2016.

Lovgrundlag
LBK nr. 1155 af 25/09/2013 (Bekendtgørelse af Lov om eliteidræt)


Økonomi
250.000 kr. - som finansieres via Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning. I forhold til budgetbogen, kan puljen støtte Nordsjælland Håndbold såfremt der er behov for dette.

Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning ophører i 2016.
Som det fremgår nedenfor, er der midler tilbage i 2015 til at dække hele beløbet herfra. Hvis udbetalingen til Nordsjælland Håndbold skal deles i 2 rater, kan den sidste rate overføres sidst i 2015.

Budgettet for Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning er 1.523 mio. Forbrug og disponeringer er samlet 0,8 mio. Rest budget er således 0,723 mio.

Udover finansiering til partnerskabsaftalen, er der på KIU's møde den 11.8.15 2 andre sager, som foreslås finansieret af denne pulje. Det drejer sig om:
Støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet: 250.000 kr
Midler til forprojekt til etablering af museum i
Gilleleje om redningen af de danske jøder i 1943: 220.000 kr.


Bilag
GuldPartner aftale Dokumentnr. 2015/18508 002.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende partneskabsaftalen mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2015/2016Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 11-08-2015:

 1. Anbefalet


Jørgen Emil Simonsen deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer, Morten Ulrik Jørgensen


Beslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

185. Iværksætterhus - kontrakt for perioden 2016-2018
24.00G00 - 2014/38933

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges sagen med henblik på, at anbefale Økonomiudvalget at godkende forslag til ny kontrakt med Iværksætterhuset for perioden 2016-2018.

Erhvervs- og Turismeudvalget (den 26. maj 2015) samt Økonomiudvalget (15. juni 2015) godkendte, at der blev igangsat en proces med henblik på at få en ny aftale for Iværksætterhuset gældende fra 01.01.2016 -31.12.2018. Forslaget er udarbejdet af styregruppen for Iværksætterhuset i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen. Styregruppen består af én embedsmands repræsentant fra hver kommune - for Gribskovs vedkommende er repræsentanten Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen fra Gribskov Erhvervscenter A/S.

Baggrund
9 kommuner i Nordsjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. Aftalen løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2014 (se bilag 1). Efterfølgende er der udarbejdet en allonge gældende for 1. januar 2015 til 31. december 2015. De 9 kommuner som er med i Iværksætterhuset er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at sætte fokus på iværksættere samt styrke et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. Dette for at sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører og får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.

Ny aftale
Den nye aftale indeholder følgende ændringerne (se bilag 1 for den samlede kontrakt):

1. Kontraktperioden er forlænget fra ét til tre år samtidig er det indskrevet i kontrakten, at de ni kommuner, som kollektivt udgør den ene part og Væksthuset som den anden part, kan ophæve kontrakten med 12 måneders varsel. Enkelte kommuner kan udtræde aftalen med 6 måneders varsel, dog tidligst den 1. januar 2018.
2. For at sikre relevant tilbud evalueres aktiviteter løbende, således at aktiviteterne kan tilpasses og udvikles, så de giver mest mulig effekt.
3. Der er justeret i aftalens aktiviteter, således at Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) bliver en integreret del af Iværksætterhuset inden for den eksisterende budgetramme, idet intentionen i HIP er samstemmende med Iværksætterhusets arbejde og løfter digitalisering på området.
4. Tilskuddet til Iværksættersætterhuset er fortsat 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2014.
5. Andre kommuner kan deltage ad hoc og i faglige drøftelser i styregruppemøderne.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 12, stk 1 og stk 2

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Udkast til kontrakt med Iværksætterhuset. Dok. nr. 2014/38933 019


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget at:

 1. godkende aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2018Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 17-08-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt  Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard, Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen

186. Ryanair - forslag om en udtalelse
00.22P00 - 2015/21804

Sagsfremstilling
Socialdemokraterne og Enhedslisten har stillet forslag om følgende udtalelse:

"Gribskov kommunalbestyrelse bekræfter hermed at vor indkøbsaftale skal fortolkes på den måde, at da Ryan Air har slået sig ned i København, med ansatte der er forpligtede til at bo i Danmark, så er det et krav fra os, at de betaler og behandler disse ansatte efter almindelige danske overenskomstmæssige vilkår inden for pågældende område. Hvis de ikke gør det, vil Gribskov Kommune ikke bruge Ryan Air under nogen omstændigheder, da vi finder det i strid med ILO konventionerne om løn og arbejdsvilkår.".

Administrationens kommentarer
Gribskov Kommune har ikke indgået aftale med Ryanair eller andre flyselskaber, da der er et minimalt behov for at benytte lufttransport.

Gribskov Kommune har hidtil ikke benyttet Ryanair.

Af Gribskov Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi fremgår det, at der i kommunens aftaler inden for tjenesteydelser som udgangspunkt altid indgår et aftalevilkår om, at leverandøren er forpligtet til at sikre de ansatte hos leverandøren, som medvirker til at opfylde kontrakten, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art og på samme egn, hvor arbejdet udføres.

Ønsker Gribskov Kommune at indgå aftale/kontrakt om lufttransport vil ovenstående krav fremgå af aftalen/kontrakten. Såfremt der indgås aftale/kontrakt og kravet ikke overholdes, kan det føre til bodskrav og ophævelse af aftalen/kontrakten.

Har Ryanair ikke base i Danmark (ansættelsesstedet ligger i udlandet) og er arbejdet i Danmark et naturligt og underordnet led i den internationale transports gennemførelse, kan der ikke stilles krav om løn og ansættelsesforhold efter dansk overenskomst.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at tage stilling til Socialdemokraterne og Enhedslistens forslag om at fremsætte udtalelsen på hele Byrådets vegneBeslutning
1. Afstemning om forslag fra A og Ø om at fremsætte udtalelsen på hele Byrådets vegne
For: A (1)
I mod: C, O, V (4)
Ikke anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard, Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen.

187. Fundraising
00.22A00 - 2014/00870

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune har igennem længere tid arbejdet med fundraising, men indsatsen er lidt 'tilfældig' og ikke strategisk prioriteret. Vækstudvalget forlægges denne sag med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget om at beslutte en mere målrettet/strategisk satsning på fundraising.

Der er stort udbud af div. puljer og fonde, som bliver ansøgt i det omfang det er relevant og kan times med igangværende opgaver, men det er en ustruktureret indsats.

Senest har der været stor opmærksomhed om bl.a. 'Yderområder på forkant', hvor vi har fået kr. 500.000 til en strategisk plan og 'Statens forsøgsordning for natur -og kystturisme', hvor vi har arbejdet med "New Nordic Coast. Gilleleje".

Det ses hensigtsmæssigt, at vi i langt større grad tilgår området med en større professionalisme, og en langt mere strategisk tilgang. Der er fortsat rigtig mange penge i fundraising, men det er ikke 'lette' penge.

Konkret foreslås, at der parallelt med eller i forlængelse af budgetprocessen lægges en rammen for fundraising, idet der udarbejdes en overordet strategi for fundraising, som udpeger de programmer og større projekter hvor fundraising er relevant. Efterfølgende planlægges den konkrete fundraising-indsats for projektet. Herved sikres det, at der tidligt i processen aktivt tages stilling til hvor det giver værdi at arbejde med fundraising, og hvor vi 'ikke tror på det', og det giver ligeledes mulighed for i langt større grad at være på forkant ift. at screene markedet og være opmærksom på puljer og fonde.

Der lægges også i denne sammenhæng vægt på, at arbejde med netværk, og ad den vej sikre dels opmærksomhed, men også samarbejder som kan sikre større fokus på muligheder mv. I den sammenhæng er der netop etableret et EU-kontor, og der lægges vægt på at styrke samarbejdet/trække på med EU-kontoret i programmer/projekter hvor det ses relevant.

Konkret foreslås, at der etableres en funktion i kommunen, som kan arbejde struktureret, fokuseret med fundraising, og at der i denne funktion ansættes en medarbejder på fuld tid, som varetager området.

Lovgrundlag


Økonomi
Det foreslås at der afsættet et årsværk på området, svarende til ca. kr. 500.000 årligt.

Herudover er der behov for midler til div. mindre analyser, budgette, visualiseringer mv. som indgår i div. ansøgninger. Der foreslås, at der afsættes kr. 500.000 til dette formål.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at der etableres en administrativ funktion med henblik på en struktureret, strategisk satsning på fundraising (under forudsætning af pind 2)
 2. at der søges afsat kr. 1. mio til området pr. år. i de kommende budgetforhandlingerUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækstudvalgets beslutning den 11-08-2015:
1.-2. Anbefalingen tiltrådtBeslutning
1.
For: A, O, V (4)
Imod: Ingen (0)
Undlader at stemme: C (1)
Tiltrådt, med den bemærkning, at der udarbejdes en resultlønsaftale for den evt kommende fundraiser.

2.
For: A, O, V (4)
Imod: Ingen (0)
Undlader at stemme: C (1)
Tiltrådt med bemærkning om at muligheden for at afsætte midlerne indgår i de kommende budgetforhandlinger

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard, Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen.

188. Branding
00.13G00 - 2015/03860

Sagsfremstilling
Vækstudvalget behandlede sagen på mødet den 11.08.15 og besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget med en anbefaling om Guldpakken.

Sagen blev forelagt for Vækstudvalgets med følgende sagsfremstilling:

"Vækstudvalget har på mødet den 2. juni 2015 ønsket et udvidet oplæg til branding af Gribskov Kommune.

Oplægget tager udgangspunkt i en målsætning om styrket bosætning gennem en aktiv markedsføringsindsats.

Oplægget indeholder en beskrivelse af tre forskellige modeller til at markedsføre Gribskov Kommune over for potentielle tilflyttere. Der opstilles en bronze-, en sølv- og en guld-pakke, alt efter hvor mange ressourcer, der kan allokeres til branding.

Oplægget eftersendes i indeværende uge."


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag: VU 11-08-2015 Brandingoplæg 2 Dok. nr: 2015/03860 005

Bilag blev sendt til udvalget pr. mail 05.08.15 og blev vedhæftet dagsordenspunktet i forbindelse med omfletning af dagsorden 07.08.15.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at udvalget beslutter, hvilke initiativer der skal tages på baggrund af oplægget, og hvad der skal arbejdes videre med.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækstudvalgets beslutning den 11-08-2015:

 1. Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at arbejde videre med Guldpakken. Finansiering af opgaven foreslås at indgå i de kommende budgetforhandlinger


Pia Foght fraværende


Beslutning
1. Afstemning om Vækstudvalgets anbefaling:
For: A, O, V (4)
Undlader at stemme: C (1)
I mod: Ingen (0)
Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard, Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen.


Efterretningssager

189. Helsinge Stationscenter - erstatningskrav
82.02Ø00 - 2013/38560

Sagsfremstilling
Med denne dagsorden vil administrationen orientere Økonomiudvalget og Byrådet om det foreløbige resultat af en retssag anlagt mod kommunen i anledning af, at kommunen besluttede at opsige samarbejdet om udvikling af Helsinge Stationscenter.

Retten i Helsingør afsagde dom den 10. juli 2015. Ved dommen blev kommunen frifundet for projektselskabets erstatningskrav på kr. 7,3 mio. Projektselskabet blev samtidig dømt til betaling af kr. 200.000 til dækning af kommunens advokatomkostninger. Dommen er bilag til denne dagsorden.

Baggrunden for retssagen var i korthed følgende:

Den 1. juli 2011 indgik Gribskov Kommune og K/S Gribskov C under stiftelse en aftale om udvikling af Helsinge Stationscenter. Denne aftale havde bl.a. til formål at fastlægge den overordnede ramme for parternes samarbejde, at fastlægge de konkrete tiltag, som hver part skulle udføre for at nå frem til det endelige resultat, og at sikre, at parterne kunne træde erstatningsfrit tilbage, hvis det under det videre arbejde viste sig, at de rette betingelser for projektet ikke længere var til stede. Som særlige tilbagetrædelsesgrunde var angivet konstatering af blød bund og forurening og at udgifterne til de infrastrukturelle opgaver ikke kunne rummes inden for det afsatte budget.

Kort tid efter indgåelsen af projektudviklingsaftalen blev kommunen præsenteret for jordbundanalyser, der viste blød bund i området. Efter resultatløse drøftelser i efteråret 2011 fremlagde projektselskabet i foråret 2012 et nyt skitseforslag og en ny projektøkonomi, der var væsentligt dyrere for kommunen end indeholdt i projektudviklingsaftalen. Dette forslag blev behandlet af Byrådet på mødet den 18. juni 2012 (dagsordenspunkt nr. 95), hvor det blev besluttet, at administrationen skulle meddele projektselskabet, at kommunen fastholdt den eksisterende projektudviklingsaftale og afviste at optage forhandling om indgåelse af en ny aftale. På et møde mellem parterne den 16. januar 2013 blev det konstateret, at der ikke var grundlag for at arbejde videre med projektet. Kommunen opsagde herefter aftalen.

Projektselskabet anlagde sag mod kommunen den 13. november 2014. Erstatningskravet på kr. 7,3 mio. for forgæves afholdte projektomkostninger var begrundet i, at kommunen havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt i forbindelse med indgåelse af projektudviklingsaftalen og at kommunen havde varetaget usaglige hensyn ved opsigelse af aftalen.

Retten udtalte i dommen, at kommunen ikke havde været i besiddelse af afgørende oplysninger om jordbundsforholdene, som kommunen undlod at gøre projektselskabet bekendt med inden aftaleindgåelsen og at kommunen dermed ikke havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Retten fandt endvidere, at kommunen havde varetaget saglige hensyn ved opsigelsen af projektudviklingsaftalen som følge af den ændrede økonomi i det reviderede projekt. Kommunen havde dermed ikke handlet erstatningspådragende over for projektselskabet.

Projektselskabet har anket sagen til Østre Landsret den 23. juli 2015. På grund af berammelsestiden i landsretten kan den endelige afgørelse først forventes at foreligge i 2016.

Bilag
Dommen afsagt den 10. juli 2015 af Retten i Helsingør Dok. nr. 2013/38560 088

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tage administrationens orientering til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard, Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen.

190. Henvendelse fra foreningen Pas På Gilleleje om Kulturhavn Gilleleje
01.00A53 - 2015/21709

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning.

Byrådet har modtaget en henvendelse fra den nyetablerede forening "Pas På Gilleleje" dateret den 22. juni 2015. Efterfølgende er der modtaget en supplerende henvendelse fra foreningens advokat den 30. juli 2015.

Til orientering har der været afholdt møde mellem Borgmesteren og foreningen den 12 august 2015, hvor foreningen uddybede deres samlede henvendelse med tilhørende anmodning om aktindsigt.

Henvendelsen drejer sig om spørgsmål til aftaler mellem kommunen og Kulturhavn Gilleleje A/S, kommunens sagsbehandling samt habilitet hos beslutningstagere. Foreningen opfordrer til at henvendelsen og kommunens tilhørende umiddelbare redegørelse drøftes på et åbent byrådsmøde.

Foreningens to henvendelser og administrationens redegørelse er vedlagt som bilag. Centrale aftaler, tilladelser ol. er sendt direkte til foreningens advokat som led i aktindsigten.

Lovgrundlag
Offentlighedsloven § 7 (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer)

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
1. Henvendelse fra "Pas på Gilleleje" af 22. juni 2015 dokumentnr. 2015/21709 004

2. Henvendelse fra advokat af 30. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 006

3. Administrativ redegørelse jf. henvendelsen dokumentnr. 2015/21709 002

4. Rammeaftale for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 008

5. Erhvervslejekontrakt for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 011

6. Samarbejdsaftale for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 012

7. Bilag nr. 2 og 4 til Rammeaftale for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 013


8. Bilag nr. 1 til Erhvervslejekontrakt for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 014

9. Bilag nr. 4-7 til Erhvervslejekontrakt for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 015


10. Bilag nr. 2-3 til Erhvervslejekontrakt for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 018


11. Bilag A til Samarbejdsaftalen for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage henvendelserne med tilhørende administrative redegørelse til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer

191. Status efter tillsynet med kommunens administration af rådighedsreglerne 3 - kvartal 2014
15.00A00 - 2015/22266

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne dagsorden er en orientering af Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om resultatet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering´s (STAR) stikprøve kontrol af administrationen af rådighedsreglerne i Jobcenteret.

Baggrund:
STAR fører tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne i forbindelse med at personer søger om og / eller modtager kontanthjælp på grund af ledighed. Dette kan eksempelvis være situationer hvor en ledig kontanthjælpsmodtager ikke møder op til et givet tilbud, ledigt job, ikke møder op til samtale i Jobcenteret og lignende.

STAR har for Jobcenter Gribskovs vedkommende gennemgået i alt 20 sager, hvor der samlet i alt er givet 22 sanktioner i 2014.

Resultat:
Af de 22 sanktioner der er blevet givet, vurderer STAR, at de 16 sanktioner er blevet givet korrekt, mens der i forhold til 6 sanktioner er varierende fejltyper, eks. manglende sanktionering fra dag 1, hvor borgeren er udeblevet fra en samtale.

Det er STAR´s opfattelse, at Gribskov Kommune generelt har velfungerende arbejdsgange til at opfange og registrere og sanktionere ved manglende overholdelse af rådighedsforpligtelsen, herunder at sanktionerne effektueres kort tid efter den negative hændelse.

Styrelsen finder derfor, at resultatet af tilsynet med Gribskov Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende.

Lovgrundlag
Lov om aktiv Socialpolitik, § 13 d

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
ARB 12-08-15 Tilsyn med rådighedsregler STAR 2015, Dok.nr. 2015/22266 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
1. at tage orienteringen til efterretning


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 12-08-2015:
1. Taget til efterretning

Fraværende: Trine Mette Egetved-Sørensen

Beslutning
1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard, Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen.


Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 192: Kontraktopfølgning


Mødet startet:
03:05 PM

Mødet hævet:
06:08 PM