Økonomiudvalget

Publiceret 13-04-2015

Mandag den 13-04-2015 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
88 Høringssvar til Statens Forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021
89 Trafikbestilling 2016

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jan Ferdinandsen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

88. Høringssvar til Statens Forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021
01.00G00 - 2015/01241

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at godkende administrationens forslag til høringssvar til Statens Forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021.

Naturstyrelsen har sendt forslag til nye statslige Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 i offentlig høring frem til den 10. april 2015. Gribskov Kommune har mulighed for at indsende bemærkninger til forslagene.

Natura 2000-områder
Danmark har udpeget 252 Natura 2000-områder til opfyldelse af EU’s naturdirektiver, der bidrager til at sikre den europæiske biodiversitet. Gribskov Kommune er berørt helt eller delvist af seks forslag til Natura 2000-planer, hvoraf sidstnævnte er beliggende i Øresund:

1) Gribskov, Esrum Sø og Snævert Skov
2) Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose
3) Tisvilde Hegn og Melby Overdrev
4) Rusland
5) Gilbjerg Hoved
6) Gilleleje Flak og Tragten

I områderne skal gøres en særlig indsats for at sikre og opnå gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper af europæisk betydning. Med miljømålsloven og skovloven er det besluttet, at indsatsen prioriteres gennem en rullende planlægning, hvor Miljøministeriet hvert 6. år udarbejder nye planer med opdaterede målsætninger og indsatskrav.

Natura 2000-planernes indhold
En Natura 2000-plan består af: - Målsætninger for naturen i Natura 2000-området
- Indsatsprogram med generelle og områdespecifikke retningslinier.Til hver enkelt plan er der tilknyttet en basisanalyse, der beskriver områdets naturindhold.

Planerne er udarbejdet efter dialog med myndigheder, foreninger, organisationer og lodsejere, som har en særlig interesse i dem. Målsætninger er langsigtede og rækker udover den enkelte planperiode. Udover at give retning for planernes indsats, klargør de grundlaget for myndighedernes udøvelse af beføjelser efter lovgivningen. Det vil typisk ske i forbindelse med tilladelser og dispensationer, der kan påvirke Natura 2000-områderne, og hvor der udarbejdes planer eller projekter i Natura 2000-områderne.

Natura 2000-planerne 2016-21
Hovedformålet med forslag til Natura 2000-planer 2016-21 er:

  • At færdiggøre indsatsen fra den nuværende planperiode 2010-15
  • At sikre pleje på lysåbne og plejekrævende naturarealer
  • At igangsætte en strategisk indsats for at forbedre og sikre den sårbare natur gennem etablering af større sammenhængende og mere robuste naturarealer
  • At iværksætte en særlig indsats for truede ynglefugle og mod invasive arter.

Målsætninger fra de gældende planer for perioden 2010-15, er i samtlige af de i Gribskov Kommune beliggende områder videreført.

Området for Gilleleje Flak og Tragten er specielt, idet det først er udpeget i 2010, og det har derfor ingen eksisterende Natura 2000-plan med tilknyttet basisanalyse og handlingsplan. Forslaget til Natura 2000-planen for området har to specifikke retningslinier:

  1. at der planlægges genetablering af et stenrev i området, hvor dette skal bidrage til mål om opnåelse af gunstig bevaringsstatus for områdets rev.
  2. at NaturErhvervstyrelsen udarbejder en strategi for beskyttelse af marsvin i danske farvande.


Da området er statsejet, er det staten, der skal stå for udførelsen af disse tiltag.

Gennemførsel af planforslagene
Natura 2000-planen angiver de langsigtede målsætninger for de udpegede Natura 2000-områder og retningslinjer for den nødvendige indsats i planperioden 2016-21.

Gennemførelsen vil ske ved:

  1. Kommunerne udarbejder nye kommunale handleplaner for kommunale og privatejede arealer.
  2. Statslige myndigheder gennemfører tiltag på statsarealer direkte på grundlag af Natura 2000-planen.
  3. Offentlige lodsejere reviderer deres drifts- og plejeplaner, så de lever op til Natura 2000-planens målsætninger.


Virkemidler
Den fortsatte Natura 2000-indsats skal i overvejende grad finansieres af staten via EU’s landdistriktsprogram (LDP), dels vis EU's såkaldte Life-midler samt via nationale midler.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). LBK nr 932 af 24/09/2009. Miljømålsloven, der blev vedtaget i 2003, indarbejder EU’s Vandrammedirektiv, Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv i den danske vand- og naturplanlægning.


Økonomi

Administrationen vurderer at udgiften til fortsat sikring af nuværende naturkvalitetsniveau i Natura 2000-områder i Gribskov Kommune udgør ca. 500.000 kr./år. Dette finansieres af kommunens driftskonto for naturpleje.

Derudover er der mulighed for de private lodsejere at søge penge via EU’s landdistriktsprogram (LDP), dels vis EU's såkaldte Life-midler samt via nationale midler.

Miljøforhold
Med Miljømålsloven stilles der krav om, at alle Natura 2000-områder på sigt skal opnå gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at det samlede areal af områdernes naturtyper er stabilt eller øges, og at den struktur og de funktioner, der er nødvendige for naturtypens opretholdelse, er til stede og vil være det fremover.


Høring
Statens forslag til de 6 statslige Natura 2000-planer:
PMU Bilag: Forslag til Natura 2000-planer 2016-2021Bilag
Administrationens forslag til høringssvar:
PMU Bilag: Høringssvar til statens Forslag til Natura 2000-planer 2016-2021


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende at det foreslåede høringssvar sendes til Naturstyrelsen.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 16-03-2015:

 1. Tiltrådt

Fraværende: Nick Madsen

Økonomiudvalgets beslutning den 07-04-2015:
Udskydes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 13.4.2015

Fraværende: Jannich Petersen, Bo Jul Nielsen og Susan Kjeldgaard


Beslutning
1. Tiltrådt.

89. Trafikbestilling 2016
13.05P00 - 2014/33174

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Teknisk Udvalg med henblik på at afgive anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd om bestilling af kollektiv trafik til Movia for 2016.

Teknisk Udvalg skal under denne sag også tage stilling til om, der skal anlægges buslommer i Valby.

Punktet indeholder desuden yderligere information om Count Down Systemet, som der blev taget beslutning om på sidste møde.

Trafikbestilling 2016
Teknisk udvalg tiltrådte på sidste møde at afgive bestilling med uændret serviceniveau. Denne anbefaling skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Movia har fremsendt opdateret tal for de forventede omkostninger for busdriften i 2016, disse er indført i økonomiafsnittet. Bus bestillingen skal afgives inden 1. maj 2015.

Count Down
Movia har vurderet, at der er i Gribskov er 98 busstopsteder på det Gribskovske pendlernettet, hvor det ville være relevant at opsætte dem. Dette antal svarer til 25% af alle stoppesteder i Gribskov og vil komme 90% af alle Gribskovs passagerer til gode, da de 98 udvalgte stop er de mest benyttede.
Kommunens tilslutning som medansøger til Landdistrikspuljen er afsendt i forbindelse med deadline 1. marts. Kommunens endelige engagement i projektet kan afgøres, når den endelige aftale skal underskrives. Se evt Bilag 1 for yderligere information.

Valby buslommer:
Administrationen har undersøgt hvorvidt det er muligt, at bus 360R kan afgå 2 min tidligere fra Gilleleje station for at kunne nå at svinge inden om Valby.
Svaret fra Movias trafikplanlægger er:
Køreplanen er så stram, at hvis bussen afgår tidligere fra Gilleleje end nu ophører ruten med at være en R-rute, dels fordi den mister korrespondance med de indkomne tog fra Hillerød, dels fordi den sydgående bus så kører på asynkrone tider i forhold til den nordgående.

Administrationen anbefaler, at der anlægges buslommer ved Valby, så 360R kan bevares som en R-rute. Administrationen anbefaler, at man indleder dialog med Valby bylaug om placering og indretning af krydsningspunkt og adgangsforhold.


Lovgrundlag
Lov 582 af 24-06-2005 om trafikselskaber §3 og §5, jf lovbekendtgørelse 412 af 11.04.2010 med senere ændringer.


Økonomi
Movia har udarbejdet et overordnet skøn over Gribskov Kommunes tilskud til busdriften i 2016. Det er her væsentligt at understrege, at der ikke er tale om et budget, men et overordnet skøn. Det endelige budget vedtages først efter kommuner og regioner har afgivet deres trafikbestillinger. Skønnet er således forbundet med en vis usikkerhed, hvilket i høj grad følger af, at dieselpriser, renter, lønninger, passagertal mv. for 2016 ikke er kendte på nuværende tidspunkt. Der er således flere ubekendte og derfor er der også tradition for en vis forsigtighed i trafikbestillingerne.

Administrations bedste bud på økonomien i 2016 (ved uændret trafikbetjening) fremgår af denne tabel.

Forventet budget 2016
26,3 mio. kr
Forventede udgifter Busdrift inc: Administration, Voldgiftssag og indeksregulering (movias skøn)
19,3 mio kr
Flextur 1,0 mio kr. (administrationens skøn)
20,3 mio. kr
Forventet efterregulering for 2014 Tallene foreligger ikke endnu - forventes dog tæt på 0
Forventet mindre forbrug i 2016. *
ca 6,0 mio. kr.

*Kommunens budget 16 er ikke justeret i forhold til besparelse, som følge af Regionens overtagelse af R, S og N ruter. Der er heller ikke taget højde for den engangsbetaling som tabt voldgiftssagen mellem Movia og DSB kommer til at betyde for Gribskov Kommune. Movia arbejder på at opnå en aftale om en tilbagebetalingsordning.

De forventede udgifter til busdrift er baseret på nedenstående estimat fra Movia opdelt pr. linje. Tallene er afrundede. Linje 320R indgår ikke, da den er finansieret af Region Hovedstaden. Linje 360R er fortsat kommunal da den kun kører i Gribskov kommune.

Linje Timer i GK Påstigere GK finansiering GKs andel af finansieringsbehov Passager-
finansieringsgrad
Gribskov linjer
360R
10.771
408.405
3,7 mio
100 %
58 %
361
6.207
92.485
3,9 mio
100 %
23 %
362
7.012
120.220
4,4 mio
100 %
23 %
363
5.211
52.612
3,4 mio
100 %
18 %

Der er afsat 400.000 kr til etablering af buslommer og helleanlæg på Valbyvej ved Valby, Trafikstyrelsen har givet tilsagn om medfinansiering på yderligere 400.000 kr, altså i alt 800.000 kr.


Bilag
Bilag 1. TEK 18.03.15 Pjece om Countdown (2014/33174 013)

Bilag 2. TEK 18.03.15 Kort over antallet påstigninger på rute 360R.(2014/33174 014)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale ØU og BY
1) at beslutte at afgive bestilling for busdriften i 2016 med et uændret serviceniveau.

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at godkende:
2) at beslutte at anlægge buslommer i Valby efter forudgående dialog med Valby Bylaug.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 18-03-2015:
1 Anbefalingen tiltrådt
2 A (2) og Ø (1) stemte for V (3) og O (1) stemte imod
Indstillingen ikke tiltrådt.
A begærede sagen i Byrådet.


Økonomiudvalgets beslutning den 07-04-2015:
Udskydes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 13.4.2015

Fraværende: Jannich Petersen, Bo Jul Nielsen og Susan Kjeldgaard


Beslutning
1. Tiltrådt.
2. Anbefalingerne tiltrådt.


Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 64: "Sagsanlæg vedr. kommunens bidrag til kystsikring ved Klitgårdens Grunderforening"
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.

Punkt 65: "Kystbeskyttelse. Klitgaårdens Grundejerforeinng 2015"
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.

Punkt 70: "Forberedelse af køb af ejendom"
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.

Punkt 71: "Forberedelse af køb af ejendom"
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.


Mødet startet:
04:05 PM

Mødet hævet:
04:35 PM