Økonomiudvalget

Publiceret 18-03-2015

Onsdag den 18-03-2015 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
57 Budget 2015 - Behov for omprioriteringer
58 Faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige
børne- og ungeområde

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jan Ferdinandsen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordnen, i form af sagsfremstilling, samt ift punkt 58, anbefaling fra Børneudvalget, har ikke været tilgængelig 4 hverdage før mødets afholdelse.
Dagsordnen godkendt.


Fraværende:
Bo Jul Nielsen
Jan Ferdinandsen
Anders Gerner Frost


Meddelelser:
Administrationen orienterede om kommunens likviditetsudvikling. Den nuværende likviditet ligger på 207 millioner kroner og forventes at være på 167 millioner kroner ved årets udgang.

Åbne

57. Budget 2015 - Behov for omprioriteringer
00.22Ø00 - 2015/09542

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning.

Budgetudfordringen
Børneudvalgets ramme er udfordret af, at der i 2013 og 2014 har været stigende merforbrug på det socialfaglige børne- og ungeområde. Der blev i foråret 2014 igangsat en række initiativer for at bremse udgiftsudviklingen, men disse har desværre ikke været tilstrækkelige. Udgiftsudviklingen har Børneudvalget og Økonomiudvalget løbende været orienteret om i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2014.

På Børneudvalgsmødet 24.11.2014 fik Børneudvalget forelagt overblik over udviklingen og de stigende udgifter til den socialfaglige indsats. Forventningen til merforbruget blev i forbindelse med sagen om handleplanen sat til omkring 25 mio. kr. Stigningen i udgifterne forventes at fortsætte ind i 2015. Børneudvalget fik på samme møde forelagt en handleplan for nedbringelse af udgifterne.

På mødet med gruppeformændene i februar måned udmeldte borgmesteren, at Børneudvalget har til opgave at finde prioriteringer i 2015 - 2018, men hvis det ikke er muligt at finde hele beløbet kan Børneudvalget bede Økonomiudvalget om at få reduceret beløbet med 5-7 mio. kr. i 2015.

Regnskabsresultatet viser en yderligere udfordring på 17 mio. kr. Den yderligere stigning består dels af flere udgifter på det socialfaglige område, men også af merudgifter på den specialpædagogiske ramme, kaldet SP rammen. Handleplanen for nedbringelse af udgifterne på det socialfaglige område suppleres derfor af en yderligere handleplan for opbremsning og nedbringelse af merudgifterne på den socialfaglige indsats og på SP-rammen. Den supplerende handleplan er behandlet på Børneudvalgsmødet 16.03.2015.

Denne yderligere udfordring er ikke realistisk, at Børneudvalget kan reducere deres budget med i 2015.


Imødegåelse af udfordringen

Der skal således findes løsningsforslag for i alt "5-7+17" mio. kr. Direktionen har derfor arbejdet for hurtigst muligt at få skabt en afklaring ift. 2015. Dette skal ses i lyset af, at vi allerede er to måneder inde i året, og at der er brug for en hurtig afklaring heraf, således at den nødvendige opbremsning og omprioritering på øvrige områder kan realiseres.

Administrationen har arbejdet med et bruttokatalog, der tager udgangspunkt i alle områder på nær de store velfærdsområder, som foruden Børneområdet er Arbejdsmarkedsområdet og Social- og Sundhedsområdet, da disse områder arbejder med en række iboende udfordringer, og det ikke er realistisk, at de i 2015 kan bidrage til imødegåelse af denne udfordring.

Bruttokataloget afspejler således alle øvrige områder med et samlet potentiale, der er større, end hvad der skal findes, således der er et prioriteringsrum. Kataloget afspejler finansieringsforslag fra både drifts- og anlægsområdet, her er det vigtigt at pointere, at en omprioritering fra anlægsrammen til driftsrammen får en konsekvens for kommunens samlede serviceudgifter. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om lovgrundlag.

Forslagene har vidt forskellig størrelse og karakter, men fælles for forslagene er, at de alle har en konsekvens enten i form af aktiviteter, der ikke bliver gennemført eller, at der lægges op til en forskydning af aktiviteten, og der således vil være behov for at dette inddrages i budgetlægningen for budget 2016-2019.

Kataloget er delt op i 2 dele:

 1. Forslag der vedr. den ordinære drift (forslag 1- 20),
 2. Forslag der vedr. anlæg (forslag 21-23)


Kataloget og beskrivelse af de enkelte forslag ses af vedlagte bilag.


Økonomiudvalget skal således arbejde med at finde løsningsforslag for 22-24 mio. kr. i 2015 og udmønte denne.


Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov

Budgetloven sætter rammer for hvilke muligheder, der er for at indtænke anlægsmidler som løsningsforslag. En omprioritering af midler fra anlægsrammen til driftsrammen (serviceudgifter) vil øge kommunens serviceramme og Gribskov Kommune bliver målt på vores overholdelse af det vedtagne budget. En omprioritering af anlægsmidler vil øge det vedtagne budget og dermed en overskridelse af vores serviceudgifter og sætte servicerammen under pres jf. sanktionslovgivningen ift. den individuelle del.
Sanktionslovgivningen betyder, at hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte ramme ml. KL og Regeringen, vil Gribskov Kommune blive sanktioneret kollektivt med alle andre kommuner på 40% af overskridelsen fordelt ift. indbyggertal og de kommuner, der overskrider vil blive sanktioneret individuelt for de resterende 60%.


Økonomi
Se sagsfremstilling


Bilag
ØU 18.03.2015 - Bruttokatalog dok. nr. (2015/09542 003)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at beslutte hvilke af forslagene 1-20 vedr. driften på ca. 19,5 mio. kr. der omprioriteres til imødegåelse af udfordringen på Børneområdet,
 2. at beslutte hvilke af forslagene 21-23 vedr. anlæg på ca. 15,3 mio. kr. der omprioriteres til imødegåelse af udfordringen på Børneområdet, jf. konsekvensen beskrevet i sagsfremstillingen.Beslutning
1. Forslagene 1, 2, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19 på i alt 7,4 mio kr. vedr. driften omprioriteres til imødegåelse af udfordringen på Børneområdet.

Forslagene 3 og 13 på i alt 4 mio kr besluttes med en foreløbig forskydning til budgetperioden 2016 - 2019.

Forslagene 7 og 18 på i alt 3,5 mio kr overgår fra drift til anlæg, med en efterfølgende omprioritering af anlægsrammen ift budget 2015.

Forslagene 5, 6, 12, 17, 20 udskydes til behandling på Økonomiudvalgets ordinære møde den 7.4.2015.

Forslag 10 ikke godkendt.


2. Forslaget 22 på kr 5,2 mio vedr. anlæg omprioriteres til imødegåelse af udfordringen på Børneområdet.

Forslagene 21 og 23 udskydes til behandling på Økonomiudvalgets ordinære møde den 7.4.2015.

Fraværende Jan Ferdiandsen, Anders Gerner Frost og Bo Jul Nielsen

58. Faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige børne- og ungeområde
27.00G00 - 2015/01476

Sagsfremstilling
Denne sag forlægges for Børneudvalget henblik på beslutning i Økonomiudvalget. Sagen omhandler godkendelse af faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige børne- og ungeområde.

Sagen forelægges på et ordinært møde i Børneudvalget den 16. marts og på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 18. marts. Anbefalingen fra Børneudvalget eftersendes dagsorden til Økonomiudvalget (pr. mail) og forelægges på mødet.

Kort resume
Den 24. november 2014 - i forbindelse med Børneudvalgets 4. budgetopfølgning i 2014 - fik udvalget forelagt en handleplan, der havde til formål at nedbringe merudgifterne på det socialfaglige område. Handleplanen blev udarbejdet for at nedbringe et merforbrug på ca. 25 mio. kr. Den 16. februar besluttede Børneudvalget effektiviseringspotentialet for handleplanen. Imidlertid konstateres der i forbindelse med regnskabsafslutning 2014 et yderligere merforbrug på ca. 17. mio. kr. Denne situation har betydet, at der øjeblikkeligt er udarbejdet forslag til en forstærket indsats "Faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige børne- og ungeområde". Planen forelægges til beslutning.

Om handleplanen
Handleplanen er vedlagt denne sag som bilag 1. Nedenunder fremhæves handleplanens fire hovedoverskrifter:

 • En styrket sammenhæng mellem faglighed og økonomi
 • En opbremsning af udgiftsstigningen
 • Faglig og økonomisk sikker styring af området
 • Klar og entydig beslutnings- og bevillingskompetence, herunder opbygning af en klar incitamentsstruktur.


Realisering af handleplanen sikres ved, at der nedsættes en styregruppe og en task force, hvis opgave det bliver at varetage den overordnede styring af arbejdet med handleplanen og ansvaret for implementering.

To tiltag beskrevet i handleplanen fordrer en politisk stillingtagen:

 • Udlægning af hele SP-rammen
 • Indførelse af politisk godkendte serviceniveauer

Udlægning af hele SP-rammen, så der er fuldfinansiering fra skolerne, når der skal bevilliges til specialundervisning i interne, såvel som eksterne tilbud, har til formål at opbygge en klar incitamentsstruktur samt en klar og entydig beslutningskompetence. I den gældende model afholder distriktskolen en fast grundtakst svarende til niveau for dyreste kommunale specialtilbud. Udgifter til konkret tilbud udover grundtakst finansieres af en central pulje. Tilsvarende tilbageholdes en pulje til central finansiering udover grundtakst (jf. Børneudvalgets beslutning af den 8. januar 2013).

Politisk godkendte serviceniveauer er et af de styringsredskaber, der kan sikre den faglige og økonomisk styring af området. Politisk godkendte serviceniveauer bidrager til at modvirke et udgiftspres på området ved at skabe overblik og fastsætte, hvem der kan forvente ydelser og i hvilket omfang.

Sagen om udlægning af hele SP-rammen og sagen om politisk godkendelse af serviceniveauer forberedes til forelæggelse, såfremt handleplanen godkendes.

På nuværende tidspunkt er der ikke indarbejdet budgettal i handleplanen. Det vil blive imødekommet af, at der fra 1. marts 2015 er etableret og fortsat udvikles på et økonomi – og aktivitetsopfølgningssystem, der sikrer, at administrationen hver måned kan følge udviklingen i økonomien tæt. Endvidere vil der fra 1. april blive etableret et system, hvor socialrådgivere hver uge opgør udviklingen i mængde på udvalgte foranstaltninger. En opgørelse, der også skal sikre et så sikkert estimat som muligt.


Lovgrundlag
LBK nr 150 af 16/02/2015 (Serviceloven) §§ 11 og 52
LBK nr 665 af 20/06/2014 (Folkeskoleloven) § 20


Økonomi
Udviklingen i den økonomiske situation gør, at der arbejdes med hvilke muligheder der er for at imødegå denne gennem den vedlagte handleplan, således at:

 • Merforbruget på specialpædagogisk bistand - skoler (også kaldet SP-rammen) nedbringes
 • Merforbrug vedr. undersøgelse og socialfaglig indsats nedbringes


I forhold til forventningen om merforbruget i størrelsesorden på 25 mio. kr. beskrevet i bilag 3 (Handleplanen) i sagen om budgetopfølgningen forelagt på BØR 24.11.2014 er der konstateret et yderligere merforbrug på ca. 17 mio. kr. i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet. Merforbruget angår både den socialfaglige indsats og SP-rammen.

Interesserede kan læse mere om økonomi på børne- og ungeområdet i sagen om Årsregnskab 2014 - Børneudvalget (dagsordenpunkt 11 til Børneudvalgets møde 16.03.15)


Bilag
Bilag 1: BØR 16-03-15 Faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige børne- og ungeområde Dokumentnr. 2015/01476 008

Ved eventuel udskrivning af bilag 1 anbefales det at vælge printindstillinger (layout) stående.

Læsevejledning
Er man interesseret i at læse mere om grundlag for handleplanen, kan man læse følgende:

BØR: 24.11.2014: Bilag 2: Overblik over udfordringer på det børnesociale område Dok. nr. 2015/01476 002
BØR 24.11.2014: Bilag 3: Handleplan for nedbringelse af merforbrug på det socialfaglige børneområde. Endelig Dok. nr. 2015/01476 001
BØR 16.02.2015: Deloitte analyse af de specialiserede børneområde Dok nr.
2015/01476 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige børne- og ungeområde.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 16-03-2015:

 1. Anbefalet med en bemærkning om, at visitation til specialundervisning skal organiseres på en måde, så børnene kan få relevant tilbud hurtigst muligt.Beslutning
1. Tiltrådt, med Børneudvalgets bemærkning.

Fraværende Jan Ferdinandsen, Anders Gerner Frost og Bo Jul NielsenMødet startet:
07:10 AM

Mødet hævet:
08:40 AM