Økonomiudvalget

Publiceret 02-02-2015

Mandag den 02-02-2015 kl. 14:45

Indholdsfortegnelse:

Åbne
26 Brand- og redningsberedskabets strukturreform: Eventuelt bredere samarbejde
mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 Kommuner i Nordsjælland Vest.


Efterretningssager
24 Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden


Lukkede
25 Forberedelse af salg af ejendom
Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jan Ferdinandsen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:
Punkt 26: Brand og redningberedskabets strukturreform: Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i Nordsjælland Vest. Det fornødne materiale i form af sagsfremstilling har ikke været tilgængeligt for Økonomiudvalget 4 hverdage for mødets afholdelse.
Dagsordnen er herefter godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Åbne

26. Brand- og redningsberedskabets strukturreform: Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 Kommuner i Nordsjælland Vest.
14.00A00 - 2014/41094

Sagsfremstilling
I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum, der blev afholdt primo januar 2015, samledes Borgmestrene i Nordsjælland, på KKR formandskabets foranledning. Temaet for drøftelsen var status på etablering af de nye beredskaber. Sagen fremlægges for Økonomiudvalget med henblik på, at udvalget anbefaler Byrådet at træffe beslutning om det videre arbejde.

Sagsfremstilling
Den tidligere henvendelse fra Frederikssund Kommune på vegne af de øvrige seks sjællandske kommuner – Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov - om et evt. bredere samarbejde blev drøftet. Borgmestrene fra de seks nævnte kommuner genfremsatte i mødet ønsket om at få etableret et større fælles beredskab i Nordsjælland, meget gerne gennem et samarbejde med kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen.

Dette har aktualiseret en fornyet vurdering af mulighederne for at danne et bredere samarbejde om et fælles beredskab i Nordsjælland, med det udgangspunkt, at det kan ske ved en udvidelse af det nyetablerede Nordsjællands Brandvæsen.

På denne baggrund blev det besluttet at genoverveje mulighederne for at udvide Nordsjællands Brandvæsen til at omfatte alle 11 kommuner. Borgmestrene for de fem nuværende kommuner i Nordsjællands Brandvæsen gav tilsagn om at ville indgå positivt i at undersøge mulighederne for dette.

Der sigtes mod, at der senest i august 2015 kan træffes politisk beslutning om der er basis for et fælles selskab med deltagelse af alle 11 kommuner. I givet fald vil det være med virkning fra 1. januar 2016.

Drøftelserne og analysen om dannelsen af et fælles selskab sker med baggrund i de rammevilkår og konditioner, som de nuværende fem kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen er indgået i fællesskabet med.

Dette indebærer, at det skal sikres, at det økonomiske rationale som forudsat i aftalen mellem KL og regeringen, indhentes i de 6 kommuners nuværende beredskaber, således at dette er dokumenteret forud for indtræden i nyt fælles selskab. Der er endvidere enighed om, at den netop ansatte beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen, også fremadrettet bliver beredskabsdirektør i et nyt Nordsjællands Brandvæsen. Endeligt vil de lokale beredskabsplaner for den fortsatte drift i tilfælde af en krise, der er politisk vedtaget i de enkelte kommuner, være gældende til udgangen af denne byrådsperiode.

Sagen forelægges til politisk behandling i alle 11 byråd i februar måned 2015.

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som § 60-selskab pr 1. januar 2015. Derved er udgangspunktet for forhandlinger på nuværende tidspunkt to forskellige steder. For at nå i mål med en afklaring bliver det nødvendigt at iværksætte en proces bestående af 3 trin.

Trin 1: Analyse af beredskaberne i de 6 kommuner
Før der kan indledes egentlige konkrete drøftelser, som kan føre til et 11-kommunesamarbejde, kræves det at der internt i 6-kommunesamarbejdet, sker et forudgående analysearbejde. Dette arbejde vil tage afsæt i de modeller som Nordsjællands Brandvæsen bygger på, for at sikre et fælles afsæt for de efterfølgende drøftelser. Dette arbejde i 6-kommune samarbejdet skal være afsluttet til maj 2015.

Til at sikre understøttelse af dette arbejde er der etableret en projektorganisation, hvortil der vil kunne frikøbes ekspertise efter nærmere aftale i Nordsjællands Brandvæsen.

Trin 2: Drøftelser mellem Nordsjællands Brandvæsen og 6-kommunesamarbejdet
Derefter indledes egentlige konkrete drøftelser mellem parterne hvor mulighederne for en fælles konstruktion afdækkes, således at der kan træffes politisk beslutning senest i august 2015. Udgangspunktet vil være at få afdækket mulighederne for en fælles konstruktion alternativt pege på mulige og bæredygtige alternativer hertil.

Trin 3: Politisk beslutning
Resultatet af fælles drøftelserne i trin 2 vil blive forelagt til politisk beslutning i august måned i alle 11 kommuner således, at efteråret 2015 i givet fald kan bruges til implementering.


Lovgrundlag
Beredskabsloven, LBK nr 660 af 10.06.2009


Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser


Høring
-


Bilag
Oversigt over proces dok. nr. 2014/41094 024


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at

  1. Undersøgelse af mulighederne for et samarbejde om beredskabet med de 5 kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen godkendes.Beslutning
Tiltrådt.


Efterretningssager

24. Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden
82.02G00 - 2014/48846

Sagsfremstilling
Punkt 24: Forberedelse af salg af ejendom

Økonomi
-


Høring
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
-


Beslutning
-


Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 25: Forberedelse af salg af ejendom:
Ændringsforslag fra A: A foreslår at sagen sendes til Plan- og Miljøudvalget; Tekniskudvalg samt Børneudvalget.
For: A (2)
Imod: C; O; V (6)
Undlader at stemme: G (1)
Ændringsforslag ikke tiltrådt.

1. - 3.
For: C; O; V (6)
Imod: A; (2)
Undlader at stemme: G (1)
Økonomiudvalget gav sin anbefaling videre til Byrådet.

Bemærkning fra A: A mener ikke at sagen er ordentligt belyst.


Mødet startet:
02:45 PM

Mødet hævet:
03:30 PM