Kunstrådet

Publiceret 09-04-2015

Torsdag den 09-04-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
10 Godkendelse af protokol
11 Status på kunstsamarbejde på Gilleleje ny skole
12 Status på ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Ville
rup
13 Ansøgning fra Gerhard Rower om skulptur til ny rundkørsel i Gilleleje
14 Status på Strategi for Kunstrådet
15 Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
16 Forslag om flytning af skulptur - Fjordføllet
17 Forslag om skulptur v. rundkørsel i Gilleleje
18 Eventuelt
19 Meddelelser fra kunstrådets medlemmer

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Kirsten Sommer
Ruth Høgh


Meddelelser:Åbne

10. Godkendelse af protokol
20.04G00 - 2015/00511

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kunstrådets møde den 19.2.2015.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 19.2.2015

  Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh
11. Status på kunstsamarbejde på Gilleleje ny skole
20.04G00 - 2015/11754

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på orientering af forespørgsel vedrørende kunst/ kunstrudsmykning på Gilleleje ny skole.

Kunstrådet har henvendt sig til Børneudvalget og man er blevet enige med administration om at starte drøftelse af dialog om samarbejde på Kunstrådets efterårsmødet den 12.11. 2015.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

Taget til efterretning
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh
12. Status på ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Villerup
20.04G00 - 2015/02060

Sagsfremstilling

Sagen femlægges for Kunstrådet med henblik på orientering vedrørende tilladelser til flytning af ankeret og placering af Jørgen Willerups skulptur. Det økonomiske aspekt for flytning, genplacering af ankeret, samt placering/ fundering af Jørgen Willerups skulptur undersøges også pt.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

Sagen sendes til politisk behandling i Kultur-og Idrætsudvalget.
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh
13. Ansøgning fra Gerhard Rower om skulptur til ny rundkørsel i Gilleleje
20.04G00 - 2015/11026

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på stillingtagen til opstilling af skulpur i den ny rundkørsel syd for Gilleleje.

I anledning af at Gribskov kommune er i færd med at anlægge en ny rundkørsel i vejkrydset: Hillerødvej – Bonderupvej i Gilleleje, fremsender Gerhard Rower et tilbud til Kunstrådet om opsætning af en skulptur i centrum af rundkørslen.

1) Kunstneren forærer Gribskov kommune en skulptur til opsætning i ovennævnte rundkørsel mod betaling af kr. 15.000 til dækning af omkostninger til fremstilling af skulpturen (materiale og transport). Den oprindelige pris var kr. 75.000, men merprisen på kr. 60.000 foræres kommunen.

2) Kommunen bekoster transport af skulpturen fra kunstnerens bopæl til rundkørslen, samt opstilling.

Skulpturen, der har navnet: ”På vej”, er en sort svensk diabas, den er 205 cm høj, og vejer ca. 1.2 ton.


Lovgrundlag
-

Økonomi
15.000 kr
Plus tranport og fundering.
Prisen på dette undersøges pt.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

 1. Foto
 2. Ansøgning fra Gerhard Rower


 3. Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kunstrådet

 1. at tage stilling til ansøgning fra Gerhard Rower

  Beslutning

Kunstrådet takker nej til ansøgning.
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh
14. Status på Strategi for Kunstrådet
20.04G00 - 2015/02044

Sagsfremstilling
Sagen om udarbejdelse af Strategi for Gribskov Kunstråd forelægges Kunstrådet til tredie behandling.
Administrationen anbefaler at man arbejder videre med strategien med henblik på behandling i henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

 1. Strategi for Gribskov Kunstråd 2014-2017 Dok. nr. 2015/02060
 2. Strategi 4 - GK Kunstråd Dok. nr. 2015/02044 003

  Administrationens indstilling

Administration indstiller til Kunstrådet;

 1. at tage stilling til de to udkast for Strategi for KunstrådetBeslutning
Kunstrådet vedtog strategien med diverse rettelser.
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh
15. Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
20.04G00 - 2015/11762

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Kunstrådet besluttede at rette henvendelse til Kulturhavnen om drøftelse af samarbejde om kunst i Kulturhavnen.
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh
16. Forslag om flytning af skulptur - Fjordføllet
20.04G00 - 2015/11768

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Kunstrådet med henblik på orientering af undersøgelser vedrørende flytning af Gudrun Lauesens skulptur Fjordføllet, som Jens Bo Larsens Mindelegat donerede Græsted Gilleleje Kommune i 1987. Skulpturen står ved indgangen til det gamle rådhus på Birkevang i Gilleleje.
Det undersøges pt. hvorvidt der foreligger klausuler for flytning og hvad en evt. flytning vil koste.
På Kunstrådets møde 19.2 blev der stillet forslag om at flytte Fjordføllet til en børneinstitution.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
1. Gudrun Lauesen, Fjordføllet, Dok.2015/11768 001

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

Kunstrådet besluttede ikke at flytte Fjordføllet.
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh
17. Forslag om skulptur v. rundkørsel i Gilleleje
20.04G00 - 2015/11031

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på stillingtagen til forslag om opstilling af skulpur i den nye rundkørsel syd Gilleleje.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
1. Forslag om skulptur til rundkørsel i Gilleleje, Dok. 2015/11031 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet

 1. at tage stilling til forslag fra Inge Hintermüller
Beslutning
Kunstrådet takker nej til forslag.
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh
18. Eventuelt
20.04G00 - 2015/00511

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
-

Beslutning

Kunstrådet besluttede at rette henvendelse til administrationen vedr. forskønnelse af
Græsted torv. Kunstrådet ønsker at gå i dialog om samarbejde vedr. skulptur til Græsted
torv.
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh

19. Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Sagsfremstilling
Nyt fra medlemmerne

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
-

Beslutning
Der var ingen meddelelser fra Kunstrådets medlemmer.
Fraværende: Kirsten Sommer, Ruth Høgh


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:30 PM