Kunstrådet

Publiceret 19-02-2015

Torsdag den 19-02-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af protokol
2 Kunstrådet Regnskab 2014
3 Status på Strategi for Kunstrådet
4 Ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Villerup
5 Ansøgning til Kunstrådet om tilskud til Triennale
6 Kunstrådets mødedatoer 2015
7 Eventuelt


Efterretningssager
8 Meddelelser fra Kunstrådets medlemmer
9 Kunstrådets arbejde i 2015

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Birgit Roswall
Kirsten Sommer


Meddelelser:

Åbne

1. Godkendelse af protokol
20.04G00 - 2015/00511

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kunstrådets møde den 4. december 2014.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 4. december 2014.


Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Birgit Rostwall, Kirsten Sommer
2. Kunstrådet Regnskab 2014
20.04G00 - 2015/02112

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kunstrådet med henblik på godkendelse af regnskabet for 2014.


Økonomi

Overført fra 2013: 69.000
Tilskud fra Kultur og idrætsudvalget 2014: 186.691
SUM 255.691

Forbrugt 2014 24.425
Balance 231.266


Bilag
Regnskab 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:

 1. at godkende regnskabet 2014.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Birgit Rostwall, Kirsten Sommer


3. Status på Strategi for Kunstrådet
20.04G00 - 2015/02044

Sagsfremstilling

Sagen om udarbejdelse af Strategi for Gribskov Kunstråd forelægges Kunstrådet til genbehandling.
Administrationen anbefaler at man arbejder videre med strategien med henblik på behandling i henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget.

Bilag

1. Strategi for Gribskov Kunstråd Dok. nr. 2015/02060

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Kunstrådet;

 1. at tage stilling til udkast for Strategi for KunstrådetBeslutning
Punktet udsættes til næste møde.
Fraværende: Birgit Rostwall, Kirsten Sommer
4. Ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Villerup
20.04G00 - 2015/02060

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på stillingtagen til opstilling af skulpur i rundkørslen ved Gilleleje station. Sagen genbehandles efter nøjere undersøgelser vedrørende myndighedskrav, ejerforhold og økonomi.

Lovgrundlag

Ejerforhold og myndighedskrav undersøges

Økonomi

Økonomi oplyses på mødet

Bilag

 1. Ansøgning fra Jørgen Villerup
 2. Fotos af skulpturenAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet

 1. at tage stilling til ansøgning fra Jørgen VillerupBeslutning
Godkendt under forudsætning af, at der foreligger tilladelse fra Gribskov Kommunes tekniske område, at der foreligger aftale om omplacering af ankeret, der ligger på stedet nu og at køb og fundering holder sig inde for en økonomisk ramme af 120.000 kr.

Fraværende: Birgit Rostwall, Kirsten Sommer
5. Ansøgning til Kunstrådet om tilskud til Triennale
20.04G00 - 2015/00493

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på stillingtagen til KunsthusUdenMures ansøgning om tilskud på 200.000 kr. til gennemførelse af Nordkystens Kunst Triennale i 2016.

Triennalen foregår i perioden 1.juni til 1.november og er et samarbejde mellem de fem største kulturinstitutioner i Gribskov Kommune og udgør sammen med repræsentanter fra den nationale kunstscene og kunstmuseumsverdenen bestyrelsen i KunsthusUdenMure.

Triennalen viser samtidskunst af 20 kunstnere fra ind-og udland og kommer til at involvere borgere, skoler, ildsjæle, turister og foreninger i den lange række af aktiviteter fra Huskunstnerordninger på skolerne over workshops til foredrag og forskningsseminarer.

Triennalen får en aktiv Blog log og udgiver et katalog med præsentationer af kunstnerne, ideen bag og kort over udstillingsstederne.

Fra projektbeskrivelsen
Nordkystens Kunst Triennalehar fokus på international samtidskunst, der skabes og etableres til det offentlige rum i Gribskov Kommune og sættes i spil med egnens lange historie og kulturlandskabet på den sjællandske nordkyst.

Triennalen finder sted første gang sommeren og efteråret 2016 i området omkring Gilleleje, Dronningmølle, Esrum og Villingerød, med events og projekter i byrummet og det omliggende landskab og på kulturinstitutionerne Esrum Kloster & Møllegaard, Rudolph Tegners Museum & Statuepark, Munkeruphus og Museum Nordsjælland.

Triennalens tema er UKENDT LANDSKAB og der sættes fokus på mødet, udvekslingen og dialogen mellem den kulturelle identitet som både de internationale - og de indbudte danske kunstnere bringer med sig, og som de sætter i spil i mødet med Nordkystens mangeårige historie og enestående kulturlandskab.

Man kunne tænke sig kunstinstallationer og skiftende performance events på hele strækningen fra Gillelejes byrum og havn – det vil sige fra Kulturhavnen til Den gamle Remise ved stationen, og videre til Bådværftet på havnen, til Skibshallerne og det ny museumsområde i Østergade til Søborg kanal, og til Nakkehoved Fyr og fyrmuseum og Fabers Have, Munkeruphus og have. Og videre til Sjællands nordligste punkt Gilberghoved med Søren Kierkegaardstenen og endelig Esrum Kloster & Møllegaard og Tegners Museum & Statuepark. Derudover er kyststrækningen, havet og skovene enestående områder for det kunstneriske blik.

Nordkystens Kunst Triennales vision er at skabe en markant international kunstbegivenhed, der lægger sig op af både Gribskov Kommunes Kulturstrategi, turismeindsats i forhold til Kystturisme og byudvikling på et højt kunstfagligt niveau med de 20 inviterede kunstnere fra ind- og udland.

Lovgrundlag


Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020

Fra Kulturstrategiens Kulturpolitiske mål:
En stærk kulturel profil for kommunen, der kobler kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning til værdiskabende aktiviteter, netværk og partnerskaber.
Et udbud af brede og folkelige, underholdende kulturtilbud, og smalle, mere finkulturelle tilbud.
Et levende miljø, der understøtter borgerne initiativer og tilbyder brede rammer for udvikling og inddragelse i kreative processer.
Kendskab til kulturarven gennem øget formidling og synliggørelse af kulturlandskabet og historiske mindesmærker.

Strategien blev vedtaget af Gribskov Byråd 2008

Økonomi
Triennalen har et samlet budget på 1.105.000 kr.
Kunstrådet søges om tilskud på 200.000 kr.

Bilag
1. Projektbeskrivelse
2. Budget

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet
1. at tage stilling til ansøgningen fra KunsthusUdenMure


Beslutning
Godkendt med en beslutning om at 125.000 kr. bevilliges i 2015 og 75.000 i 2016.

Fraværende: Birgit Rostwall, Kirsten Sommer


6. Kunstrådets mødedatoer 2015
19.00G00 - 2015/02035

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på stillingtagen til mødedatoer 2015.

Forslag:

Dato Sted
19.02. 2015 Gilleleje
09.04. 2015 Græsted
11.06. 2015 Helsinge
03.09. 2015 Gribskov
12.11. 2015 Gribskov


Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler Kunstrådet at tage stilling til:
1. forslag til møderække for 2015

Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Birgit Rostwall, Kirsten Sommer
7. Eventuelt
20.04G00 - 2015/00511

Beslutning

1. Der tages kontakt til Kulturhavnen vedrørende samarbejde om kunstneriske tiltag i området.
2. Der tages kontakt til Børneudvalget vedrørende dialog om Gilleleje ny skole

Fraværende: Birgit Rostwall, Kirsten Sommer

Efterretningssager

8. Meddelelser fra Kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Sagsfremstilling
Nyt fra medlemmerne

Administrationens indstilling


Beslutning
Der var ikke nyt fra medlemmerne

Fraværende: Birgit Rostwall, Kirsten Sommer

9. Kunstrådets arbejde i 2015
20.04G00 - 2015/02107

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på vurdering af emner til behandling i 2015.

Foreløbige punkter er:

 • Strategiplan for Kunstrådet
 • Løbende indkomne ansøgninger
 • Udsmykning af tomme vægge, jævnfør Ældrecenteret Udsigten


  Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at vurdere emner til behandling 2015Beslutning
Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Birgit Rostwall, Kirsten SommerMødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM