Kulturrådet

Publiceret 30-11-2015

Mandag den 30-11-2015 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
69 Godkendelse af protokol Kulturrådet
70 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
71 Lokaletilskud 2016
72 Lokaletilskud voksenundervisning 2016
73 Voksenundervisning 2016
74 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder 2015
75 Fællesmøde KIU og Kulturrådet - Evaluering
76 Kursusaktivitet for børne og ungeforeninger fra 2016
77 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning fra Helsinge MC klub til klubforedrag
78 Kulturrådspuljen 2015: Julefest i Tisvilde Bio 5.12.2015
79 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om tilskud til Blistrup Pensionistforening
s 50 års jubilæum
80 Kulturrådsmøder i 2016
81 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

69. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.00Ø00 - 2015/01100
Sagsfremstilling
Protokollen fra Kulturrådets møde den 19. oktober 2015 skal godkendes

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at godkende protokol fra Kulturrådets møde den 19. oktober 2015.


Beslutning
Godkendt.
70. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.00Ø00 - 2015/01101
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:


Meddelelser fra næstformand:


Meddelelser fra øvrige medlemmer:


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning.
2. Taget til efterretning med bemærkning om, at Christian Friis foreslog, at invitere Peter Plant fra LAK på besøg i Kulturrådet for at fortælle om LAK. Kulturrådet kan evt. også overveje at henlægge næste møde, den 25. januar 2016 på hans kontor. Christian Friis kontakter Peter Plant for aftale.
3. Taget til efterretning.71. Lokaletilskud 2016
18.14G00 - 2015/29096
Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme har foretaget beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2016.
Budget for lokaletilskud til både kultur- og idrætsforeninger i 2016 er 7.082.738 kr (netto). Budgettet er incl. budget for de selvejende haller, som får lokaletilskud (Gilleleje og Gribskovhallen), distriksforeninger og Helsinge Ridecenter.
Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.
Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Kulturrådet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud for 2016.

  Beslutning

Godkendt.72. Lokaletilskud voksenundervisning 2016
18.00G00 - 2015/34388
Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme har foretaget beregning af lokaletilskud til foreninger der tilbyder voksenundervisning efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2016.
Center for Kultur, Fritid og Turisme har modtaget 4 ansøgninger fra foreninger, som tilbyder voksenundervisning, hvoraf alle søger om tilskud til andre lokaler (ikke almindelige klasselokaler).
Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.
De tidligere år har der været givet tilskud til mindre træningslokaler til bevægelse og varmtvandsbassiner.
Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til voksenundervisning til Kulturrådet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, kapitel 7, § 23

Økonomi
Budget 310.000 kr. (brutto)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2016 jf. forslag 2


Beslutning
Godkendt.

73. Voksenundervisning 2016
18.14G00 - 2015/29329
Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har udarbejdet en oversigt over fordeling af budget 201 vedrørende tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud til foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søges en gang årligt og omfatter perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, har fremsendt ansøgning om tilskud på baggrund af regnskabsåret 2014 og forventet regnskab 2015.
Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.
Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området voksenundervisning til Kulturrådet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven §8

Økonomi
Den samlede ramme for voksenundervisning 2016 er 2.152.000 kr.
Forslag til fordeling:

Datastuerne: 20.000 kr.
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning: 1.682.000 kr.
Rådighedsbeløb 40.000 kr.
Pensionistilskud til IT undervisning 30.000 kr.
Aftenskole.nu. programmer 30.000 kr.
Mellemkommunale refusion: 350.000 kr.

Bilag
Fordeling af tilskud 2016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2016

  Beslutning

Godkendt.
74. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder 2015
18.00Ø00 - 2015/01103
Sagsfremstilling
Administrationen i Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Kørselsafregning samt udlæg for printerpatroner for Kulturrådets medlemmer - frist for indsendelse er den 10. december 2015
 • Retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune - ændringer til retningslinierne pågår. Arbejdsgruppe nedsat af Idrætsrådet foretager ændringerne sammen med administrationen. Skal endeligt godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget.
 • Oversigt over Kulturrådspuljen 2015 samt Børn og Ungepuljen 2015
 • Præsentation af nye bookingsystemer, den 07. december 2015
 • Arrangementet: Overrækkelse af Kulturprisen 2015

  Bilag

Oversigt over Kulturrådspuljen 2015 samt Børn og Ungepuljen 2015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Taget til efterretning.
75. Fællesmøde KIU og Kulturrådet - Evaluering
18.13A00 - 2015/30777
Sagsfremstilling
Den 03. november blev der afholdt fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) og Kulturrådet.
Der var 3 emner på dagsordenen:

 1. Markedsføring af Kulturrådet – ønske om Kulturside i Ugeposten

2. Orientering om Kulturarrangementer
3. Tilskud til børn og unge inden for egen forening

Der er udarbejdet opsamlingsnotat fra fællesmødet.
Under dette punkt medtages de tre emner, som kulturrådsmedlem Anne Bjørner afleverede
på Kulturrådets møde den 19. oktober 2015, som hun ønsker drøftet i Kulturådet.
1. Vi uddeler støttemidler for at styrke kulturlivet. Hvordan indlemmer vi ansvaret for at styrke børnenes adgang til kunst og kultur?
2. Kan vi målrette en vis lille del af kulturstøtten til at kompensere for de udgifter en forening måtte have ved at indgå i et samarbejde med skole (f.eks. dirigentløn).
3. Skal pengene tages fra kulturelle foreninger eller Børn og ungepuljen?

På dette møde vil evaluering af fællesmødet finde sted.
Dog har pkt. 3 fra fællesmødet et særskilt punkt på dagsordenen til dette Kulturrådsmøde.

Bilag
Opsamlingsnotat fra fællesmøde KIU og Kulturrådet, 03. november 2015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at give evaluering af fællesmødet - og i evalueringen medtage de tre punkter fra kulturrådsmedlem, Anne Bjørner.


Beslutning
Et meget positivt og konstruktivt fællesmøde med Kultur- og Idræsudvalget.
Punkterne fra Anne Bjørner indgik i evalueringen.
Det besluttedes, at Kulturrådet i det nye år (før påske) inviterer til workshop i "Det sker i Gribskov". Administrationen sætter datoen for workshoppen.
Det besluttedes, at Kulturrådet skal på Facebook. Niels Henriksen bliver tovholder. Startes op i det nye år - og medtages på Kulturrådets dagsorden den 25. januar 2016.
Kulturrådet har ønske om at orientere borgerene og foreningerne via pressemeddelelse i Ugeposten, hvad der er bevilget penge til - efter hvert Kulturrådsmøde. Der er lidt udfordringer med netop pressemeddelelser og hvem der må udsende. Administrationen undersøger reglerne for pressemeddelelser.


76. Kursusaktivitet for børne og ungeforeninger fra 2016
18.14A00 - 2015/18855
Sagsfremstilling
Efter kulturrådets oplæg på fællesmødet mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kulturrådet ønskes på ny en drøftelse og stillingtagen til tilskud til børne og ungeforeninger til kurser og om, at børne og ungeforeninger har brug for at kunne søge om tilskud til kurser for de 14-17 årige.
Der er ikke tale om, at Kulturrådet får tilført yderligere midler til en ny pulje.
Men da emnet blev bragt i forslag på Kulturrådets møde den 24. august, var tanken at bruge
nogle af midlerne fra Børne og Ungepuljen til en ny pulje, hvor et beløb afsættes til kursusaktivitet for børne- og ungeforeninger (14-17 år).

Såfremt Kulturrådet beslutter at etablere en pulje til kursusaktivitet for børne- og ungeforeninger:

 • skal en del af beløbet tages fra Børne og Ungepuljen.
 • skal Kulturrådet sætte beløb på puljen
 • skal Kulturrådet nedsætte en mindre arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til kriterier og retningslinier for puljen
 • skal Kulturrådet godkende forslag til kriterier og retningslinier
 • skal Kultur- og Idrætsudvalget endeligt godkende Kulturrådets forslag til kriterier og retningslinier.


Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget tiltræder forslaget, kan det være gældende fra foråret 2016.
Det har altid været praksis for kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger samt idrætsforeninger, at aktivitetstilskud til unge under 25 år bruges til kurser i foreningsregi.
Det mener administrationen stadig skal være gældende praksis, da det ellers vil give en forskelsbehandling for de kulturelle børne- og ungeforeninger i forhold til idrætsforeninger.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Kulturrådet på ny tager stilling til, om der skal etableres en ny pulje med tilskud til kursusaktivitet for børne- og ungeforeninger fra 2016.
 2. at Kulturrådet vurderer, hvilket beløb der skal være til rådighed i puljen, såfremt den etableres
 3. at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe til at udfærdige forslag til kriterier og retningslinier for puljen, såfremt den etableres.


Beslutning
1. Ny pulje ønskes etableret: Kursusaktivitet for børne- og ungeforeninger
2. Der ønskes afsat 30.000 kr. i 2016. Beløbet tages fra Børne- og Ungepuljen.
3. Arbejdsgruppe bestående af Tonny Jensen, Niels Henriksen og Ole M. Jørgensen blev nedsat. Administrationen indgår i arbejdsgruppen og indkalder til møde lige i starten af det nye år, således Kulturrådet kan godkende forslag til retningslinier og kriterier for puljen på Kulturrådsmøde den 25. januar 2016. Pulje og retningslinier skal endelig godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget.77. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning fra Helsinge MC klub til klubforedrag
18.14A00 - 2015/34813
Sagsfremstilling
Helsinge MC Klub søger om tilskud til foredragsaften med John Andersen, som har kørt ad Silkeruten til Kina og tilbage på motorcykel.
Foredraget afholdes den 08. januar 2016.
Foreningen har gennem mange år haft en foredragsholder i løbet af vinteren. Dette vil de gerne blive ved med, men midlerne er ikke, som de har været tidligere, idet foreningen ikke længere modtager tilskud fra Gribskov Kommune.
Foreningen er lidt i tvivl om, hvilket beløb der skal tages i entre, da de ikke tidligere har taget entre ved deres foredragsaftener - og som de siger, de vil nødigt holde nogen væk fra arrangementet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om 5.000 kr.
Finansieres via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til foredragsaften i MC Klubben.


Beslutning
Godkendt med tilskud på 2.500 kr. Kulturrådet anbefaler, at der tages entre ved arrangementet.

78. Kulturrådspuljen 2015: Julefest i Tisvilde Bio 5.12.2015
18.13A00 - 2015/36827
Sagsfremstilling
Gribskov Juleforening, som er en forening med tilknytning til Integrationsgruppen i Frivillighedscenter Helsinge søger om tilskud til at afholde en julefest for flygtninge- og indvandrerfamilier i Gribskov Kommune.
Arrangementet foregår lørdag den 05. december 2015 i Tisvilde Bio og foyer kl. 11:00-14:30.
Der skal laves juleklip og juledekorationer og der synges julesange sammen med en lokal musiker. Der serveres risengrød, kaffe, the og småkager.
Der deles godteposer ud og der ses jule-børnefilm i biografen.
60 børn og forældre kan deltage i arrangementet.

Med dette arrangement mener arrangørerne, at det kan bidrage til ingegrationen, hvor familierne kan opleve lidt af de danske juletraditioner.
Foreningen har tidligere afholdt lignende arrangementer med stor succes.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011Økonomi
Budget for arrangementet er fremsendt og indeholder følgende udgifter:
Leje af film og leje af foyer = 2.500 kr.
Musiker = 500 kr.
Juletræ, klip og div. materialer = 700 kr.
Godteposer = 600 kr.
I alt søges der om 4.300 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til arrangementet.


Beslutning
Godkendt med beløbet 4.300 kr.

79. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om tilskud til Blistrup Pensionistforenings 50 års jubilæum
18.14A00 - 2015/36409

Sagsfremstilling
Blistrup Pensionistforening søger om tilskud til deres 50 års jubilæumsarrangement.
Foreningen har den 18. marts 2016 50 års jubilæum, og det skal fejres med et arrangement i Blistrup Medborgerhus med middag og underholdning, og de første forberedelser er i gang.
Der er mange ældre 80+ borgere i foreningen, så dans er ikke et emne efter middagen; men en anden slags underholdning vil være et hit. Foreningen søger om tilskud til underholdningen og til rengøringen efter festen.
Medlemmerne skal selv betale et mindre beløb for at deltage i jubilæumsarrangementet, ikke medlemmer et større beløb. Foreningen regner med en egenbetaling på 8.000 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om tilskud på 10.000 kr. til underholdning og rengøring.
Finansieres via Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til Blistrup Pensionistforenings 50 års jubilæum.Beslutning
Godkendt med beløbet 7.000 kr.


80. Kulturrådsmøder i 2016
18.14A00 - 2015/34771

Sagsfremstilling
Kulturrådsmøderne er fastsat for 2016. Der skal afholdes 5 møder. De tre af møderne afholdes i Kulturhuset, Helsinge. Det er på datoerne: 25. januar, 06. juni og 05. december.
Der er planlagt to møder til afholdelse ude i foreninger eller institutioner.
De to møder, skal holdes ude er fastsat til mandag den 11. april og mandag den 12. september. Kulturrådet skal beslutte, hvor disse to møder skal afholdes henne.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at beslutte hvor Kulturrådsmøde den 11. april og den 12. september 2016 skal afholdes henneBeslutning
Kulturrådsmøde den 11. april 2016 ønskes afholdt hos Lokalhistorisk Arkiv, Græsted Stationsvej 1, i Græsted.
Kulturrådsmøde den 12. september 2016 ønskes afholdt hos Gilleleje Museumsforening, i Skibshallerne, Hovedgaden 49 i Gilleleje.
81. Eventuelt
18.13A00 - 2015/02555


Beslutning
Intet.
Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
08:30 PM