Kulturrådet

Publiceret 19-10-2015

Mandag den 19-10-2015 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
56 Godkendelse af protokol Kulturrådet
57 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
58 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder 2015
59 Evaluering af det nuværende Kulturråds arbejde og arbejdsform
60 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning til Syrisk Aften
61 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning fra Ungdomshuset Remisen i Gilleleje
62 Kulturrådspuljen 2015: Cafe Classic søger om tilskud til koncert 15. novem-
ber 2015
63 Kulturrådspuljen 2015: 3 ansøgninger fra Gilleleje Jazzklub - underskuds-

garanti
64 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om tilskud, Gilleleje Byorkester
65 Børne og ungepuljen 2015: Ansøgning fra DDS Holbo Gruppe
66 Booking-/foreningssystem ny udbyder?
67 Fællesmøde KIU og Kulturrådet
68 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Flemming Christensen

Meddelelser:
Til mødet havde Kulturrådet inviteret Thomas Lindum, som er projektleder på breddeidrætsprojektet Mobil Grejbank, idet rådet tidligere havde fremsat ønske om at høre mere om den Mobile Grejbank.
Lotte Starck mødte kl. 19:00.


Åbne

56. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.00Ø00 - 2015/01100
Sagsfremstilling
Protokollen fra Kulturrådets møde den 24. august 2015 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at godkende Kulturrådets protokol fra mødet 24. august 2015Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Lotte Starck og Flemming Christensen.


57. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.00Ø00 - 2015/01101
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra næstformand:

Meddelelser fra øvrige medlemmer:


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelser fra formand til efterretning
 2. at tage meddelelser fra næstformand til efterretning
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretning
Beslutning

 1. Intet
 2. Næstformanden meddelte, at Vejby-Tisvilde Selskabet har 50 års jubilæum i 2016 og et stort arrangement er under opsejling.
 3. Tonny Jensen meddelte, at DDS Holbo Gruppe har 40 års jubilæum i 2016. Anne Bjørner meddelte, at Tisvildekoret holder julekoncert den 17. december 2015 i Tibirke Kirke.

Fraværende: Lotte Starck og Flemming Christensen.


58. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder 2015
18.00Ø00 - 2015/01103
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Oversigt over Kulturrådspuljen 2015 samt Børn og Ungepuljen 2015
 • Revidering af retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune pågår
 • Ny godkendt folkeoplysende forening: Landsforeningen Praktisk Økologi
 • Ny godkendt folkeoplysende forening: Foreningen for aktiv historisk mekanik
 • Handicapudvalget ønsker input til deres arbejde. Invitation til Kulturrådet til at deltage i møde den 29. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 på rådhuset. På mødet tages der stilling til, hvem der deltager fra Kulturrådet (Idrætsrådet er ligeledes inviteret).
 • Formøde med rep., der skal modtage Kulturprisen 2015 - Uddeling af Kulturprisen 2015 finder sted mandag den 23. november i byrådssalen
 • Foreningslederuddannelsen - status på tilmeldinger

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at beslutte, hvilke Kulturrådsrepræsentanter, der skal deltage i mødet med Handicapudvalget den 29. oktober 2015


Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. Kulturrådets repræsentanter i mødet med Handicapudvalget den 29. september 2015:
Niels Henriksen og Tonny Jensen.59. Evaluering af det nuværende Kulturråds arbejde og arbejdsform
18.14A00 - 2015/26651
Sagsfremstilling
Flere af rådets medlemmer har givet udtryk over for Kulturrådets næstformand, at de ønsker en drøftelse af arbejdsformen på Kulturrådets møder. Der er flere, der mener, at der ikke bruges tid nok på møderne til behandling og drøftelse af de enkelte punkter.
Derfor sættes dette punkt på Kulturrådets dagsorden ved dette møde:
"Evaluering af det nuværende Kulturråds arbejde og arbejdsform".

Lovgrundlag
Folkeoplysningslovens § 35. stk. 2.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at evaluere det nuværende Kulturråds arbejde og arbejdsform.

  Beslutning

Efter indledning fra Kulturrådets formand, tilkendegav rådets medlemmer, hvad der var godt og mindre godt i forhold til rådets arbejdsform. Der var enighed om, hvilken arbejdsform Kulturrådet gerne vil arbejde med fremadrettet - samtidig med, at der blev givet udtryk for, at der ønskes god tid til at drøfte og behandle de enkelte punkter.
Det blev givet udtryk for, at det havde været godt med denne drøftelse og evaluering her, hvor medlemmerne har hat sit virke næsten halvvejs.
Fraværende: Flemming Christensen.

60. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning til Syrisk Aften
18.14A00 - 2015/28876
Sagsfremstilling
Aktivitetsudvalget i Blistrup Medborgerhus har fremsendt ansøgning til Kulturrådspuljen.
Ansøgningen er en underskudsdækning til Syrisk Aften.
Arrangementet er med spisning og efterfølgende foredrag med Naser Khader, og skal finde sted mandag den 22. februar 2016 i Blistrup Medborgerhus.
Hensigten med arrangementet er at skabe bedre kontakt mellem befolkningen i Blistrup og de syriske flygtninge, og dermed øget accept af deres tilstedeværelse i Danmark.

I ansøgningen indgår budget for arrangementet. Arrangørerne forventer et underskud på 11.500 kr.
Der søges derfor om, at der af Kulturrådets pulje må blive bevilget underskudsdækning subsidiært et tilskud til afholdelse af arrangementet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Enten underskudsdækning op til 11.500 kr.
eller tilskud til afholdelse af arrangementet.
Finansiering vi Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende enten underskudsdækning med op til 11.500 kr. i underskud eller at godkende et tilskud til arrangementet


Beslutning
Godkendt som tilskud med beløbet 11.500 kr.
Fraværende: Flemming Christensen.
61. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning fra Ungdomshuset Remisen i Gilleleje
18.14A00 - 2015/30567
Sagsfremstilling
Ungdomshuset Remisen i Gilleleje har fremsendt ansøgning om tilskud til afholdelse af Heldagskoncert, som skal foregå i april 2016. Det er 5. år i træk, Ungdomshuset Remisen afholder arrangementet.
Der er forskellige unge bands, der spiller på koncerten. Det er og har været et årligt samlingspunkt for unge musikere såvel som musikelskere.

Gennem de år, koncerterne har været afholdt, er der kommet mange bands til, lige som der er gengangere fra tidligere år.

Ansøgningen indeholder budget for arrangementet, og her kan man se, hvad et tilskud ville kunne bruges til; nemlig: Opsætning og leje af udstyr til 2 scener (det er planen, at der skal opsættes 2 scener i stedet for én stor scene), løn til kunstnere, lyd/lys teknikere, PR, plakater, flyers m.v.
Ungdomshuset Remisen klare selv udgifter til: Mad til kunstnere, frivillige, lyd/lys teknikere - og div. udstyr.

Hele billetindtægten og evt. overskud efter endt event vil gå ubeskåret til udvidelse/vedligeholdelse af Remisens musikremedier, heriblandt bedre mikrofoner, flere monitors, jack-kabler samt udvidelse/forbedring af trommesæt.
Ansøgningen indeholder ikke et bestemt beløb, der ansøges om, men ansøgerne skriver, at alle beløb kan bruges - lige fra 1 kr. - 100 kr. eller 24.347 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ikke et bestemt beløb ansøges; men lige fra 1 kr. - 100 kr. eller 24.347 kr.
Finansieres via Kulturrådspuljen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til Ungdomshuset Remisens Heldagskoncert i april 2016.


Beslutning
Afslag om tilskud, idet Ungdomshuset Remisen er en kommunal institution.
62. Kulturrådspuljen 2015: Cafe Classic søger om tilskud til koncert 15. november 2015
18.14A00 - 2015/31375
Sagsfremstilling
Cafe Classic har fremsendt ansøgning om tilskud til et klassisk koncertarrangement i Flygelstuen i Pyramiden i Gilleleje den 15. november 2015 kl. 14:00-18:00.

Det er en klassisk guitardou, der gæster Gilleleje. Begge guitarister er i øjeblikket i fuld gang med at skabe sig en karriere. De har bl.a. optrådt på Den kinesiske Mur, idet de har været inviteret til Kina.
Det ansøgte beløb skal bruges til dækning af honorar for de to kunstnere. Honoraret beløber sig til 1.500 kr. samt 500 kr. til transport.

Der tages entré ved arrangementet - 25 kr. pr. person.

Ansøgningen indeholder foruden beskrivelse af arrangementet også et budget.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om i alt 2.000 kr.

Administrationens indstilling
Administrationens indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til afholdelse af et klassisk koncertarrangement den 15. november 2015.


Beslutning
Godkendt med tilskud på 2.000 kr.

63. Kulturrådspuljen 2015: 3 ansøgninger fra Gilleleje Jazzklub - underskudsgaranti
18.14A00 - 2015/31480
Sagsfremstilling
Gilleleje Jazzklub har fremsendt 3 stk. ansøgninger om underskudsdækning til 2 arrangementer i restaurant Møllegården i Gillelejehallen samt en koncert i Søborg Kirke.

Arrangementerne i Møllegården er foreningens almindelige jazzaftener for medlemmer samt alle, der ønsker en hyggelig aften med god jazz. Koncerten i Søborg Kirke har været afholdt i 15 år i januar måned med godt besøg. I år har dette arrangement en større honorarafgift, da det er en engelsk sangerinde, der skal underholde.

Første jazzaften i Møllegården er fastsat til den 06. november kl. 18:30-23:00. Der tages entre ved arrangementet.
Der ansøges om 4.575 kr. i underskudsdækning.

Anden jazzaften i Møllegården er fastsat til den 04. december kl. 18:30-23:00. Der tages entre ved arrangementet.
Der ansøges om 2.975 kr. i underskudsdækning.

Kirkekoncert i Søborg Kirke er fastsat til den 31. januar 2016 kl. 16:00-17:00. Der tages entre ved arrangementet.
Der søges om 1.450 kr. i underskudsdækning

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om underskudsdækning til de tre arrangementer således:
4.575 kr., 2.975 kr. og 1.450 kr.
Finansieres via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende de tre ansøgninger med underskudsdækningBeslutning
Godkendt med underskudsdækning for de første to arrangementer i 2015 - (budget 2015)
og godkendt med underskudsdækning for det sidste arrangement i 2016 - (budget 2016)
Fraværende: Flemming Christensen.
64. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om tilskud, Gilleleje Byorkester
18.14A00 - 2015/31772
Sagsfremstilling
Gilleleje Byorkester, herunder juniororkestret spiller i år julekoncerter på Skovsminde Omsorgscenter den 01. december og på Bakkebo Omsorgscenter den 08. december for centrenes beboere, pårørende og gæster.

Koncerterne gennemføres uden honorarer, og der tages ingen entre.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om 2.850 kr. pr. koncert = i alt 5.700 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til de to koncerter i december måned.


Beslutning
Godkendt med tilskud på 5.700 kr.
Fraværende: Flemming Christensen.
65. Børne og ungepuljen 2015: Ansøgning fra DDS Holbo Gruppe
18.14A00 - 2015/30773
Sagsfremstilling
DDS Holbo Gruppe har fremsendt ansøgning om tilskud fra Børne- og Ungepuljen.
Der søges om 2 stk. telte og 2 stk. bunde. Den samlede pris er 21.196 kr.
Mange af gruppens telte er gamle og trænger til at blive udskiftet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om tilskud på 20.000 kr.
Finansieres af Børne og Ungepuljen 2015.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til indkøb af telte og bunde.Beslutning
Godkendt med tilskud på 20.000 kr.
Fraværende: Flemming Christensen.

66. Booking-/foreningssystem ny leverandør?
18.00G00 - 2014/38421
Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme er i gang med at undersøge mulighederne for nyt bookingsystem.
KMD har meddelt deres brugere, at de i løbet af 1-2 år ikke længere tilbyder support på systemet - og at der derved heller ikke kommer opdateringer.
Center for Kultur, Fritid og Turisme har derfor indhentet tilbud på nyt bookingsystem, og 3 tilbud er modtaget.
Der er stor prisforskel på de 3 tilbud - lige som der er meget stor forskel på systemerne.
Umiddelbart er det svært at holde de 3 systemer op mod hinanden, da de kan forskellige ting.
Center for Kultur, Fritid og Turisme har et håb om, at nyt system kan implementeres inden næste sæson, således at der skal søges om tider for sæsonen 2016/2017 i det nye system.

Administrationen vil gerne inddrage Idrætsråd og Kulturråd i beslutningen af, hvilket et af bookingsystemerne, der skal indkøbes - lige som administrationen anmoder om, at de to råd er med til at beslutte, at mindreforbruget på Idrætsrådets- og Kulturrådets områder i 2015 finansierer købet af nyt bookingsystem.

Idrætsrådet skal i sit møde den 20. oktober 2015 behandle samme punkt.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at blive inddraget i beslutningen af de 3 bookingsystemer, der skal indkøbes.
 2. at mindreforbruget for Idrætsrådets- og Kulturrådets områder i 2015, kan være med til at finansiere nyt bookingsystem.
 3. Sagen sendes til videre behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.


Beslutning
1. Rådet vil gerne se på bookingsystemerne.
2. Tiltrådt.
3. Tiltrådt.
Fraværende: Flemming Christensen.67. Fællesmøde KIU og Kulturrådet
18.13A00 - 2015/30777
Sagsfremstilling
På Kulturrådets møde den 24.08. 2015 blev der under pkt. 48 noteret følgende emner, som Kulturrådet ønsker at drøfte med Kultur- og Idrætsudvalget på fællesmødet, som afholdes den 03. november 2015:

 • Markedsføring af Kulturrådet - ønske om Kulturside i Ugeposten - hvem fremlægger?
 • Orientering om Kulturarrangementer - hvem fremlægger?
 • Tilskud til børn og unge inden for egen forening (børne- og ungeforeninger) - hvem fremlægger?
 • Yderligere emner?

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at sætte relevante emner på dagsordenen til fællesmødet mellem Kulturrådet og Kultur- og Idrætsudvalget den 03. november 2015.


Beslutning

 • Markedsføring af Kulturrådet - ønske om Kulturside i Ugeposten - Anne Bjørner fremlægger
 • Orientering om Kulturarrangementer - Anne Bjørner og Birgit Sørensen fremlægger.
 • Tilskud til børn og unge inden for egen forening (børne- og ungeforeninger) - Tonny Jensen fremlægger.

Der var ikke yderligere emner til drøftelse med Kultur- og Idrætsudvalget.
Fraværende: Flemming Christensen.
68. Eventuelt
18.13A00 - 2015/02555

Beslutning
Intet.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
08:00 PM