Kulturrådet

Publiceret 24-08-2015

Mandag den 24-08-2015 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
47 Godkendelse af protokol Kulturrådet
48 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
49 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
50 Kulturrådspuljen: Ansøning fra Gilleleje Jazzklub, telt
51 Kulturrådspuljen: Ansøgning om tilskud til skakweekend
52 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning fra Skakklubben Nordkalotten, elektronisk
skakspil med ure
53 Kulturrådspuljen 2015: Tisvilde Højskole, tilskud til jazzfestival sommeren
2015
54 Kursusaktivitet for børne og ungeforeninger fra 2016
55 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Lotte Starck
Annelise Thomassen
Lars Thomsen


Meddelelser:
Åbne

47. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.00Ø00 - 2015/01100
Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 01. juni 2015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende Kulturrådets protokol fra mødet 01. juni 2015


Beslutning
Godkendt.
Fraværende. Annelise Thomasen, Lotte Starck og Lars Thomsen.

48. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.00Ø00 - 2015/01101
Sagsfremstilling

 • Meddelelser formand: Forberedelse til fællesmøde med KIU den 03. november 2015.
 • Meddelelser næstformand:
 • Meddelelser fra øvrige medlemmer:

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet.

 1. at tage meddelelser fra formanden til efterretning.
 2. at tage meddelelser fra næstformanden til efterretning.
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretning.

Beslutning
1. Kulturrådet opfordres til at komme med input til dagsordenspunkter til fællesmødet med Kultur- og Idrætsudvalget den 03. november 2015.
Der kom et par emner på mødet; nemlig:

 • Markedsføring af Kulturrådet - ønske om Kulturside i Ugeposten.
 • Orientering om Kulturarrangementer
 • Tilskud til børn og unge inden for ejen forening (børne- og ungeforeninger)

2. Intet.

3. Orientering om midlertidige lokaler for Holbo Herred Væverforening.
Tonny Jensen orienterede om tilskud til Det Danske Spejderkorps Holbo fra Investeringspuljen, tilskud til bålhytte.
Der blev talt om Grejbank - og der var forskellige opfattelser af en eventuel grejbank.
Inden for Kulturområdet er der ingen Grejbank i Gribskov Kommune.
Inden for Breddeidrætsområdet er Mobil Grejbank et af delprojekterne. Thomas Lindum inviteres til næste Kulturrådsmøde for at fortælle om den Mobile Grejbank.
Fraværende. Annelise Thomasen, Lotte Starck og Lars Thomsen.

49. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00Ø00 - 2015/01103
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Høring om budget 2016-2019 - Husk orienteringsmøde den 14. september 2015 i byrådssalen.
 • Fælles foreningskurser - sidste nyt
 • Oversigt over Kulturrådspuljen 2015 og Børn og Ungepuljen 2015
 • Ny forening godkendt: Traktortræk Nordsjælland
 • KIU har i sit møde 11/8 2015 godkendt Kulturrådets indstilling til Kulturprisen 2015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende. Annelise Thomasen, Lotte Starck og Lars Thomsen.

50. Kulturrådspuljen: Ansøning fra Gilleleje Jazzklub, telt
18.13A00 - 2015/20450
Sagsfremstilling
Gilleleje Jazzklub har fremsendt ansøgning om tilskud til forbedring på foreningens telte, som de bruger ved deres årlige Jazz på havnen-arrangement.

Foreningen har nu afholdt Jazz på havnen i 20 år. Foreningens telte har været godkendte mod brand. Den 1. januar 2015 trådte ny lov på området i kraft, hvor alle telte, der bliver brugt til offentlige arrangementer skal godkendes af Teknologisk Institut.

Instituttet har godkendt foreningens telte med en skærpelse af dele i teltenes opbygning. I ansøgningen er beskrevet, hvilke krav, der er tale om, og hvad det vil koste foreningen at indkøbe, således myndighedskravene kan efterleves og teltene kan opsættes og benyttes på lovlig vis ved deres arrangementer.

I ansøgningen indgår tilladelse hos Teknologisk Institut, gældende for 5 år til en pris af 7.500 kr. Det samlede ansøgte beløb er udregnet til 67.500.

Jazz på havnen foregår den 15. og 16. august 2015.
Ansøgningen er indsendt den 12. juni og har været forbi hos Kulturrådets formand på dette tidspunkt, idet ansøgningen først behandles i Kulturrådet efter arrangementets afholdelse.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Det samlede ansøgte beløb er 67.500 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til forbedring af Gilleleje Jazzklubs telte.Beslutning
Tiltrådt med beløbet 40.000 kr. i tilskud.
Kulturrådet ønsker at se regnskab for brugen af de 40.000 kr.
Fraværende. Annelise Thomasen, Lotte Starck og Lars Thomsen.51. Kulturrådspuljen: Ansøgning om tilskud til skakweekend
18.14A00 - 2015/22988

Sagsfremstilling
Gribskov Skakklub har fremsendt ansøgning om tilskud til skakweekend den 3.-4. oktober 2015, hvor nogle af landets bedste skakspillere forventes at deltage.
Foreningen ønsker at tilbyde samtlige skakspillere i Gribskov Kommune, uanset klubtilhørs-
forhold en skakweekend, hvor stormester og tidligere Danmarksmester, Allan Stig Ras-
mussen vil stå for undervisningen.
Formålet med arrangementet er at udbrede kendskabet til skak. Foreningen har på det seneste deltaget i og afholdt flere skakarrangementer, bl.a. med Helsinge Bibliotek.

Gribskov Skakklub søger om 8.000 kr. til dækning af honorar til underviser.
Der skal som udgangspunkt være brugerbetaling på 100 kr., som også dækker forplejning i de to dage, arrangementet varer.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgning om 8.000 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til Gribskov Skakklubs skakweekend den 3.-4. oktober 2015Beslutning
Tiltrådt med tilskud på 8.000 kr.
Fraværende. Annelise Thomasen, Lotte Starck og Lars Thomsen.
52. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning fra Skakklubben Nordkalotten, elektronisk skakspil med ure
18.14A00 - 2015/25094
Sagsfremstilling
Formanden for Skakklubben Nordkalotten har fremsendt ansøgning om tilskud til indkøb af to sæt elektroniske skakspil med ure.
Materialet bruges i forbindelse foreningens turneringer. Skakklubben Nordkalottens 1. hold spiller i landets øverste række - Skakligaen.
Hidtil er skakturneringerne blevet spillet med almindelige skakbrætter/ure. Dansk Skak Union vil nu gerne transmittere fra foreningernes hjemmekampe live på nettet, så partierne kan følges løbende i ind- og udland.
Nordkalotten søger nu fonde og Kulturrådet om medfinansiering til indkøb af i alt 8 sæt elektroniske skalspil med ure.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Ansøgning om 9.400 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til elektroniske skakspil med ureBeslutning
Tiltrådt med tilskud på 9.400 kr.
Fraværende. Annelise Thomasen, Lotte Starck og Lars Thomsen.
53. Kulturrådspuljen 2015: Tisvilde Højskole, tilskud til jazzfestival sommeren 2015
18.14A00 - 2015/25278
Sagsfremstilling
Forstanderen for Tisvilde Højskole har fremsendt ansøgning om tilskud til Jazzfestival, som foregår den 17.-21. august 2015. Der optræder 8 jazzorkestre, hvor højskolen vil åbne dørene for offentligheden. Der søges om tilskud på 15.000 kr.
Ansøgningen mangler budget for arrangementet. Administrationen har skrevet til forstanderen om indsendelse af budget.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgning om 15.000 kr.
Kan finansieres via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til jazzfestivalen.Beslutning
Afslag, idet Kulturrådet ikke kunne imødekomme ansøgningen.
Fraværende. Annelise Thomasen, Lotte Starck og Lars Thomsen.54. Kursusaktivitet for børne og ungeforeninger fra 2016
18.14A00 - 2015/18855
Sagsfremstilling
Tonny Jensen fra DDS Holbo og Kulturrådet ønsker en generel drøftelse om tilskud til børne og ungeforeninger til kurser. Derfor har han fremsat forslag om at bruge nogle af midlerne fra Børne og Ungepuljen til en ny pulje, hvor et beløb afsættes til kursusaktivitet for børne og ungeforeninger (14-17 år). Tonny Jensen mener ikke, at Børne og Ungepuljen bruges op hvert år - lige som han mener, at børne og ungeforeninger har brug for at kunne søge om tilskud til kurser for de 14-17 årige.

Der er ikke tale om, at Kulturrådet får tilført yderligere midler til en ny pulje.
Såfremt det besluttes at etablere en pulje til kursusaktivitet for børne og ungeforeninger, vil en del af beløbet fra Børne og Ungepuljen tages derfra.

Såfremt Kulturrådet beslutter at godkende forslaget, skal det forelægges til endelig godkendelse i Kultur og Idrætsudvalget. Derudover skal Kulturrådet tage stilling til kriterier for puljen, lige som Kulturrådet skal udarbejde retningslinier for den nye pulje. Dette vil først skulle ske i indeværende efterår - og såfremt Kultur- og Idrætsudvalget tiltræder forslaget, kan det være gældende for 1/1 2016.

Det har altid været praksis for kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger samt idrætsforeninger, at aktivitetstilskud til unge under 25 år bruges til kurser i foreningsregi.
Det mener administrationen stadig skal være gældende praksis, da det ellers vil give en forskelsbehandling for de kulturelle børne- og ungeforeninger i forhold til idrætsforeninger.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at Kulturrådet tager en generel drøftelse af forslaget
 2. at Kulturrådet tager stilling til, om der skal etableres en ny pulje med tilskud til kursusaktivitet for børne- og ungeforeninger fra 2016.Beslutning
Efter en kort drøftelse, blev punktet udsat indtil videre.
Fraværende. Annelise Thomasen, Lotte Starck og Lars Thomsen.


55. Eventuelt
18.13A00 - 2015/02555


Beslutning
Orientering om Musik og Kors børnearrangement.Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
07:10 PM