Kulturrådet

Publiceret 07-04-2015

Tirsdag den 07-04-2015 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
18 Godkendelse af protokol Kulturrådet
19 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
20 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
21 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning fra Tisvilde Kildemarked
22 Kulturrådspuljen 2015: Søborg Bylaug søger om tilskud til Sankt Hans arrang
ement 2015
23 Kulturrådspuljen 2015: Asøgning om tilskud til Tisvilde Billedfestival
24 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om tilskud til Gilleleje Byorkester
25 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om tilskud fra Klimagruppen i Gribskov
26 GENBEHANDLING - Horisont Festival i Dronningmølle
27 Ansøgning fra Gribskov Skakklub
28 DDS Holbo Gruppe søger om ekstraordinært lokaletilskud i 2015
29 Ansøgning om tilskud til Hytten ved skoven 8, gule myre-angreb
30 2015 Aktivitetstilskud
31 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Flemming Christensen
Bodil Jørgensen


Meddelelser:
Åbne

18. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.00Ø00 - 2015/01100

Sagsfremstilling
Protokol fra Kulturrådets møde 09. marts 2015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra møde den 09. marts 2015.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
1. Godkendt.

Beslutning
1. Godkendt.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen

19. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.00Ø00 - 2015/01101

Sagsfremstilling

 • Meddelelser fra formanden
 • Meddelelser fra næstformanden
 • Meddelelser fra øvrige medlemmer


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen fra formanden til efterretning.
 2. at tage orienteringen fra næstformanden til efterretning.
 3. at tage orienteringen fra øvrige medlemmer til efterretning.Beslutning

 1. Intet.
 2. Næstformanden vil gerne høre nærmere om Kulturhavn Gilleleje og Museum Nordsjælland. Birgit Sørensen påtog sig opgaven og vil gerne fortælle om begge emner på næste Kulturrådsmøde - under punktet Meddelelser.
 3. Intet.

Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen
20. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00Ø00 - 2015/01103
Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
1. Susanne Jørgensen orienterede om brev modtaget fra Café Classic i forbindelse med underskudgaranti fra Koppelkoncert.
Susanne Jørgensen orienterede om ansøgning om tilskud til Triennale i Udviklingspuljen, som der gives afslag til.
Der bruges meget tid på ansøgninger til Kulturrådspuljen - og flere af ansøgningerne er noget mangelfulde, hvorfor det blev foreslået, at ansøgninger fremadrettet sker via bookingsystemet. Susanne Jørgensen undersøger muligheden og melder evt. dette ud til samtlige kulturelle foreninger samt spejdeforeninger. Dette gælder både for Kulturrådspuljen og Børne- og Ungepuljen.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen
21. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning fra Tisvilde Kildemarked
18.14A00 - 2015/09550
Sagsfremstilling
Tisvilde Kildemarked har fremsendt ansøgning om tilskud til Kildemarkedet, som skal afholdes den 01. og 02. august 2015 ved Sandflugtsmonumentet i Tisvilde.
Foreningen ønsker at gøre Kildemarkedet ekstra attraktivt for rigtig mange mennesker. Derfor ønsker de at arrangere en gratis koncert med det populære "Beatles"-orkester "Ticket to ride". Foreningen vil lave en folkefest med musik og dans lørdag aften - lidt i stil med de svenske folkeparker.
Ansøgning om tilskud er til honorar orkester = 16.000 kr. og lyd og lys = 3.000 kr.
Foruden orkester vil Kildemarkedet bestå af 80 boder med spændende og ægte kunst-
håndværk, således de kan tiltrække et stort publikum, nåde fastboende, sommergæster og mange turister.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgning om tilskud er til honorar orkester = 16.000 kr. og lyd og lys = 3.000 kr.
Finansieres via Kulturrådspulen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til Kildemarked i Tisvildeleje.


Beslutning
1. Afventer budget for arrangementet. Behandles af Kulturrådet, så snart budget er modtaget.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen

22. Kulturrådspuljen 2015: Søborg Bylaug søger om tilskud til Sankt Hans arrangement 2015
18.14A00 - 2015/09278
Sagsfremstilling
Søborg Bylaug har fremsendt ansøgning om tilskud til Sankt Hans arrangement ved Søborg Slotsruin.
Interesserede har mulighed for at mødes ved Søborg Kirke, hvor der udleveres fakler. Derefter er der gåtur gennem Søborg til Slotsruinen. Der bliver levende musik leveret af Gilleleje Spillemandsorkester og båltale ved bålet.
Der vil være gratis snobrødsbagning og pølser til børnene. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og kager ved arrangementet.
Der er udarbejdet beskrivelse og budget for arrangementet. Der søges om 5.700 kr.
Der søges ikke om tilskud til drikkevarer.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgning om 5.700 kr. til Sankt Hans arrangement ved Søborg Slotsruin.
Finansieres via Kulturrådspulen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til Sankt Hans arrangementet ved Søborg Slotsruin.


Beslutning
1. Tiltrådt med tilskud på 5.000 kr.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen
23. Kulturrådspuljen 2015: Asøgning om tilskud til Tisvilde Billedfestival
18.13A00 - 2015/10221

Sagsfremstilling
Tisvilde Billedfestival har fremsendt ansøgning om tilskud afholdelse af Tisvilde Billedfestival, som skal afholdes den 05. juli 2015 kl. 10:00-17:00 på Birkepladsen i Tisvildeleje.
Festivalen er en del af kulturlivet i Gribskov Kommune. På festivalen vil ca. 100 billed-
kunstnere og skulptører fra ca. 60 stadepladser fremvise deres værker for publikum.
Arrangementet er gratis for publikum, og afvikles af en gruppe frivillige ildsjæle, der brænder for at synliggøre kunst. Foreningen råder ikke over de store økonomiske midler, og derfor søger foreningen om tilskud til dækning til en del af deres udgifter, bl.a. leje af toilet, markedsføring og Art Battle.
Art Battle er en hovedbegivenhed på selve dagen, hvor en række inviterede kunstnere under publikums bevågenhed kæmper om at lave det bedste maleri på 10 minutter.
Der forventes ca. 500-800 besøgende den dag.
Det samlede budget ligger på 29.500 kr. og foreningen søger om tilskud på 12.000 kr.
Der søges ikke om underskudsdækning.Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgning om 12.000 kr. til Tisvilde Billedfestival.
Finansieres fra Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et beløb i tilskud til Tisvilde Billedfestival.

  Beslutning

1. Tiltrådt med underskudsdækning på 10.000 kr.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen
24. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om tilskud til Gilleleje Byorkester
18.14A00 - 2015/10702
Sagsfremstilling
Gilleleje Byorkester har fremsendt ansøgning om tilskud til om sommerkoncerter i Gribskov Kommune i denne sommer.
Ansøgningen er til 3 sommerkonceter på henholdsvis Helsingegården, Skovsminde og Bakkebo i perioden 28. maj - 09. juni 2105.
Koncerterne er til glæde for centrenes beboere og pårørende samt gæster. Det forventes, at der deltager 40-50 personer pr. koncert. Koncerterne gennemføres uden honorar; men der tages entre.
Gilleleje Byorkester ansøger om 2.500 kr. pr. koncert - i alt 7.500 kr. til dækning af deres udgifter.
Gilleleje Byorkester har fremsendt beskrivelse og budget for de tre koncerter.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der ansøges om tilskud på 7.500 for de 3 koncerter.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til de 3 koncerter i sommeren 2015

  Beslutning

1. Tiltrådt med tilskud på 5.700 kr. Der gives ikke tilskud til afskrivning af instrumenter.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen
25. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om tilskud fra Klimagruppen i Gribskov
18.00A00 - 2015/07571
Sagsfremstilling
Klimagruppen i Gribskov Kommune har fremsendt ansøgning om tilskud til offentligt møde med Steen Møller fra Friland. (Friland ligger på Djursland).
Arrangementet skal finde sted den 31. oktober 2015 kl. 10:00-15:00.
Klimagruppen i Gribskov forestiller sig mødet som en temadag med oplæg og evt. praktiske eksempler fra Steen Møller - og med oplæg eller panelsamtale med deltagelse af repræsen-
tanter for det tekniske område og fra lokale håndværkere m.v.

Steen Møller er kendt som halmhusbygger og medgrundlægger af Friland, opfinder og insprator. Klimagruppen i Gribskov har haft rettet henvendelse til oplysningsforbundene i kommunen; men det har ikke været muligt at få tilbagemelding fra oplysningsforbundene. Derudover har Klimagruppen haft en formodning om, at Gribskov Kommune igen i 2015 ville have en klimapulje. Dette har administrationen undersøgt, og det er meddelt, at der i 2015 ikke bliver nogen klimapulje.
Der er fremsendt beskrivelse og budget for arrangementet.
Det ser ikke ud til, at der skal være entre til arrangementet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om 10.500 kr.
Finansiering via Kulturrådspuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et tilskud til arrangementet med Steen Møller fra Friland

  Beslutning

1. Tiltrådt med tilskud på 10.500 kr.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen

26. GENBEHANDLING - Horisont Festival i Dronningmølle
18.13G00 - 2015/02303

Sagsfremstilling
På Kulturrådets møde den 26. januar 2015 blev ansøgning om tilskud og underskudsdækning fra Horisont Festival i Dronningmølle behandlet.
Beslutningen var, at foreningen skulle have 7.500 kr. i tilskud og 7.500 kr. i underskuds-
dækning. Dette er efter Kulturrådets møde meddelt foreningen.
Horisont Festival i Dronningmølle har fremsendt mail til administrationen den 05. marts 2015, hvori de anmoder om at få forhøjet underskudsdækningen fra 7.500 til 10.000 kr., da de syntes, de er sårbare, hvis det skulle blive et par dage med dårligt vejr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011


Økonomi
Eventuelt yderligere 2.500 kr. fra Kulturrådets pulje.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at fastholde rådets tidligere beslutning på 7.500 kr. i underskudsdækning.

  Beslutning

1. Tiltrådt. Rådets tidligere beslutning p å 7.500 i underskudsdækning fastholdes.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen
27. Ansøgning fra Gribskov Skakklub
18.13A00 - 2015/09402

Sagsfremstilling
Gribskov Skakklub har fremsendt ansøgning om tilskud til 10 stk. nye skakure til et samlet beløb på 6.500 kr.
Foreningen er i den situation, at de har fået mange nye medlemmer, heriblandt en del juniorer. Meget af foreningens materiel er meget gammelt og og i dårlig stand. Derfor søger foreningen om tilskud til 10 stk. skakure.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgning på 6.500 til 10 stk. skakure.
Finansieres fra Børne- og Ungepuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende ansøgningens fulde beløb på 6.500 kr. til 10 stk. skakure.

  Beslutning

1. Tiltrådt med det fulde beløb på 6.500 kr. til 10 stk. skakure.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen

28. DDS Holbo Gruppe søger om ekstraordinært lokaletilskud i 2015
18.14A00 - 2015/10085

Sagsfremstilling
DDS Holbo Gruppe har fremsendt ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til dækning af markant større lokaleleje af spejderhytten Ved Skoven 8 i Helsinge i forhold til budgetterede og tilskudsberettigede udgifter i 2014.

Ud over større lokaleleje har foreningen også haft ekstraordinære udgifter til spejderhytten.
Foreningens udgifter til lokaler har oversteget budgettet med 25.700 kr.
Foreningen forsøger at dække nogle af udgifterne selv, men det betyder naturligvis at det nedsætter foreningens mulighed for at bidrage økonomisk til spejderaktiviteterne. Dette afstedfører igen, at der vil komme en stigning på aktiviteterne - og der på den baggrund ser foreningen eventurelle fravalg af børnemedlemmer.
Der er i dag knap 70 børne- og ungemedlemmer under 25 år.
Foreningen har indsendt beskrivelse og budget- og regnskabstal for 2014 til administrationen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25.

Økonomi
I 2014 har DDS Holbo modtaget 85.650 kr. i lokaletilskud.
Deres udgifter i 2014 var 138.195 kr. 75% af 138.195 kr. = 103.646 kr.

DDS Holbo har derfor egenfinansieret med 17.996 kr.

Der er flere foreninger, der ikke har brugt hele deres tilskudsbeløb i 2014 og derfor har betalt for meget udbetalt tilskud tilbage. Disse midler kan anvendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et ekstraordinært lokaletilskud til DDS Holbo Gruppe.


Beslutning
1. Tiltrådt med ekstra lokaletilskud på 17.996 kr.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen
29. Ansøgning om tilskud til Hytten ved skoven 8, gule myre-angreb
18.14A00 - 2015/09422

Sagsfremstilling
DDS Holbo Gruppe har fremsendt ansøgning om tilskud til bekæmpelse af angreb fra gule myrer.
Ansøgningen er et ekstra lokaletilskud i 2015 - og omhandler udbedring af skade på deres spejderhytte på adressen Ved Skoven 8 i Helsinge.
I august 2014 blev der konstateret angreb af gule myrer på spejderhytten.
Forsikringen har været ind over og betalt for udbedring af skaderne.
Foreningen har forestået bekæmpelse af myrerne og sat foranstaltninger i værk, således risikoen for nyt angreb på spejderhytten minimeres. Foreningen har selv betalt disse udgifter.


Det beløb, som foreningen har betalt er opgjort til 34.937 kr. Udgifterne dækker tømrer- og murermateriale.

Foreningen søger nu om ekstraordinært lokaletilskud, da de ikke kendte beløbet, da de søgte lokaletilskud for 2015.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25

Økonomi
75% af 34.937 kr. = 26.203 kr.
Kan finansieres af tilbagebetalte lokaletilskudsmidler for 2014.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at give DDS Holbo Gruppe et ekstraordinært tilskud til dækning af udgifterne til udbedring af gule-myre-skader på spejderhytten Ved Skoven 8 i Helsinge.

  Beslutning

1. Tiltrådt med ekstraordinært tilskud på 26.203 kr.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen
30. 2015 Aktivitetstilskud
18.00G00 - 2014/38862
Sagsfremstilling
Kultur og Fritid har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.
Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.
Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet.
Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2015.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15..

Økonomi
Aktivitetstilskud pr. medlem 220 kr.
Finansiering via Budget afsat til aktivitetstilskud.
Det samlede beløb til Aktivitetstilskud 2015: 2.009.901 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Kulturrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt. Administrationen vil på næste Kulturrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.


Beslutning
1. Tiltrådt.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen

31. Eventuelt
18.13A00 - 2015/02555

Beslutning
1. Birgit Sørensen efterlyste oversigt over puljer på områderne: Kulturråd, Idrætsråd og Kunstråd. Administrationen vil udarbejde oversigt over Kulturrådets puljer samt Udviklingspuljen, Aktivitetstilskud og Lokaletilskud.

Anne Bjørner havde flere ting, hun gerne ville have klarhed over, bl.a. budget og puljer. Formanden anbefalede, at Anne Bjørner besøger administrationen, så hun kan blive sat ind i alt det nye, der er i forbindelse med indtrædelse i Kulturrådet midt i perioden.
Fraværende: Bodil Jørgensen og Flemming Christensen


Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:10 PM