Kulturrådet

Publiceret 09-03-2015

Mandag den 09-03-2015 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Godkendelse af protokol Kulturrådsmøde
10 Meddelelser fra Kulturrådets formand og øvrige medlemmer
11 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
12 Kulturrådet 2014-2017 - Oplæg til dialogmøder på kulturområdet
13 Ansøgning om støtte Talentcafe . Cafe Classic - genbehandling
14 Ansøgning fra foreningen Kildemarked i Tisvilde - til støtte ved koncert på
Asserbo Slotsruin
15 Græsted Rotary Klub søger om støtte til lokaleleje i Blistrup Medborgerhus,
2015
16 Ansøgning fra KunsthusUdenMure
17 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Sidse Klarlund Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Sidse Klarlund
Annelise Thomassen


Meddelelser:
Åbne

9. Godkendelse af protokol Kulturrådsmøde
18.00Ø00 - 2015/01100

Sagsfremstilling
Protokol fra Kulturrådets møde den 26. januar 2015.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra møde den 26. januar 2015.

Beslutning
1. Godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen.
10. Meddelelser fra Kulturrådets formand og øvrige medlemmer
18.00Ø00 - 2015/01101

Sagsfremstilling

 • Meddelelser fra formanden
 • Meddelelser fra næstformanden
 • Formand og næstformand har deltaget i møde hos Idræt og Folkeoplysning v/Kirsten Frandsen og Susanne Jørgensen, hvor der var en orientering og drøftelse af personalesituationen i Idræt og Folkeoplysning. Rådet vil på mødet få en fyldestgørende orientering om mødets udfald.
 • Gilleleje Jazzklub har søgt Kulturrådet om underskudsgaranti til deres jazzarrangement på Møllegården, Gillelejehallen den 06. marts 2015. Da arrangementet er før Kulturrådets møde den 09. marts er ansøgningen sendt videre til Kulturrådsformanden, således han kunne træffe formandsbeslutning på ansøgningen. Kulturrådsformanden har truffet formandsbeslutning om, at der gives underskudsdækning på det ansøgte beløb, 5.350 kr


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen fra det afholdte møde den 03. februar til efterretning.
 2. at godkende formandsbeslutningen om underskudsdækning på 5.350 kr. til Gilleleje Jazzklub

Beslutning
1. Taget til efterretning med følgende kommentarer:
Formanden nævnte, at han har modtaget mail fra Sidse Klarlund, som med øjeblikkelig virkning har valgt at udtræde af Kulturrådet. Stedfortræder indkaldes.

Notat fra møde den 03. februar 2015 mellem formand, næstformand og Kirsten Frandsen og Susanne Jørgensen ang. personalesituationen i Idræt og Folkeoplysning godkendtes.
Der er blev truffet beslutning om, at Kulturrådsmøder fra den 01. juni 2015 starter kl. 17:30 i stedet for kl. 19:00.
Fra 2016 kun holdes 5 Kulturrådsmøder årligt.
Datoer for 2016-Kulturrådsmøder er fastsat således:
Mandag den 25. januar kl. 17:30 i Kulturhuset
Mandag den 11. april kl. 17:30 ude i forening
Mandag den 06. juni kl. 17:30 i Kulturhuset
Mandag den 12. september kl. 17:30 ude i forening
Mandag den 05. december kl. 17:30 i Kulturhuset

Administrationen udfærdiger brev og udsender til de kulturelle foreninger, hvor ansøgningsfrister for puljerne skrives og i øvrigt henvises til Gribskov Kommunes hjemmeside. Der står alle relevante oplysninger om Kulturrådet.

Christian Friis orienterede om LAG.

Flemming Christensen orienterede om lokalesituationen for Holbo Herreds Væverforening, hvor der nu skal være flygtningeboliger. 2. Tiltrådt med det ansøgte beløb, 5.350 kr. som underskudsdækning.

Fraværende: Annelise Thomassen.
11. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00Ø00 - 2015/01103

Sagsfremstilling
Administrationen har udsendt foreningspost primo februar 2015 til alle kulturelle foreninger og spejderforeninger:

 • Aktivitetstilskud
 • Lokalelån for sæsonen 2015-2016
 • Orientering om personalesituationen i Idræt og Folkeoplysning
 • Investeringspuljen 2105 (ansøgningsfrist 15/3 2015)
 • Breddeidrætsprojekt: Gribskov Leger (brev & ansøgningsskema) - alle kan ansøge puljen

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
1. Taget til efterretning.12. Kulturrådet 2014-2017 - Oplæg til dialogmøder på kulturområdet
18.00A00 - 2013/32677

Sagsfremstilling
På Kulturrådets møde den 26. januar 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder oplæg til dialogmøder for Kulturrådet.
Administrationen har udarbejdet oplæg vil på mødet gennemgå ideer og tanker bag oplægget.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at gennemgå administrationens oplæg til dialogmøder for de kulturelle foreningerBeslutning
1. Det blev besluttet, at Kulturrådet holder 2 dialogmøder med de kulturelle foreninger.
Datoerne er fastsat til mandag den 01. juni i Gilleleje/Græstedområdet og tirsdag den 09. juni i Helsinge/Ramløseområdet.

Birgit Sørensen er tovholder på mødet den 01. juni 2015 og Bodil Jørgensen er referent.
Administrationen finder lokale til mødet.

Tonny Jensen er tovholder på mødet den 09. juni 2105 og Christian Friis er referent.
Mødet holdes hos DDSHolbo-spejderne på adressen Ved Skoven 8, 3200 Helsinge.

Begge dialogmøder holdes i tidsrummet kl. 19:00- 21:00.
Administrationen udarbejder mødeindkaldelse og sørger for udsendelse til de kulturelle foreninger. Indhold i dialogmøderne vil primært være fokus på Kulturrådets puljer, synlighed og hvad der foregår i de kulturelle foreninger. Der skal være tilmelding til dialogmøderne.


13. Ansøgning om støtte Talentcafe . Cafe Classic - genbehandling
18.13G00 - 2015/00368

Sagsfremstilling
GENBEHANDLING:
Sagen forelægges for Kulturrådet med henblik på at genbehandle ansøgning fra Café Classic. Ansøgningen har været behandlet på Kulturrådets møde den 26. januar 2015, hvor det blev besluttet at bevilge foreningen 2.000 kr. til arrangementet som underskudsdækning.

Café Classic har fremsendt ansøgning om støtte til talentcafé søndag den 10. maj 2015. Copenhagen Guitar Duo optræder. Der søges om et tilskud på 3.000 kr. til honorar til Guitarduo. Der er entre til arrangementet a 50 kr. Budget er modtaget.

Svarbrev er sendt til foreningen umiddelbart efter Kulturrådets behandling af ansøgningen.
Den 02. februar 2015 har administrationen modtaget mail fra Kaj Rafn, som mener, at rådet har misforstået ansøgningen lidt. Foreningen har ansøgt om 3.000 kr. i tilskud; men
Kulturrådet har givet tilskuddet som underskudsdækning - og beløbet var 2.000 kr.

Foreningen beder Kulturrådet om en genovervejelse af tilbuddet, således der gives 3.000 kr. i tilskud til koncerten. Såfremt det ikke ændres, ser foreningen sig nødsaget til at aflyse talentcafeen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om 3.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.


Bilag
Bilag. Ansøgning om tilskud. Talent Café. Dokument nr. 2015/00368 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at revurdere tilskud til talentcafé til Café Classic


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Protokol fra Kulturrådsmøde 26. januar 2015:
Godkendt med beløbet 2.000 kr. som underskudsgaranti.
Fraværende Annelise Thomassen, Lars Thomsen og Sidse Klarlund.


Beslutning
1. Tidligere beslutning fastholdes.

14. Ansøgning fra foreningen Kildemarked i Tisvilde - til støtte ved koncert på Asserbo Slotsruin
18.14A00 - 2015/04071

Sagsfremstilling
Foreningen Kildemarked i Tisvilde fremsender ansøgning om støtte til deres traditionsrige koncert på Asserbo Slotsruin torsdag den 02. juli 2015 kl. 18:30-21:00.
Koret Læderhalsene deltager i arrangementet til en favorabel pris. De spiller og synger, pop, musical, rock og soul.

Der søges om et tilskud på 15.000 kr. til honorar til Guitarduo.
Der forventes mellem 300-400 tilhørere. Der er fri entre til arrangementet - dette på trods af, at Kulturrådet har meddelt foreningen, at der bør tages entre, når der gives tilskud fra Kulturrådet.

Budget er beskrevet i ansøgningen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om 15.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.


Bilag
Ansøgning til Kulturrådspuljen fra foreningen Kildemarked i Tisvilde.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til koncert på Asserbo Slotsruin.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådets beslutning på møde den 31.03. 2014:
Kulturrådet godkendte et tilskud på 7.500 kr. og fastholder tidligere beslutning om, at der bør tages entré til arrangementet.


Beslutning
1. Tiltrådt med tilskud på 7.500 kr. Kulturrådet meddeler foreningen endnu en gang, at der bør tages entre, når der gives tilskud fra Kulturrådet.
15. Græsted Rotary Klub søger om støtte til lokaleleje i Blistrup Medborgerhus, 2015
18.13A00 - 2015/05072

Sagsfremstilling
Græsted Rotary Klub, Teaterudvalget fremsender ansøgning om støtte på 10.000 kr. til dækning af lokaleleje samt 1.200 til dækning af slutrengøring i Blistrup Medborgerhus, hvor lokaler er lejet i perioden fra den 1. november 2014 til marts 2015 - incl. hele uge 10.

Der holdes 5 arrangementer i 2014 (den 2.-6. marts), hvor klubben spiller farcen "Når katten er ude...." Alle Gribskov Kommunes pensionister og efterlønsmodtagere inviteres gratis til forestillingerne.

Det er 27. år, at Græsted Rotary Klub opfører gratis forestillinger for kommunens pensionister og efterlønsmodtagere.

Omkostningerne ved arrangementer betales hovedsageligt af klubben og klubbens medlemmer, men der er en offentlig forestilling den sidste dag om aftenen, hvor en billetpris er fastsat til 60 kr.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013

Økonomi
Der søges om 10.000 kr i lokaleleje + 1.200 kr. til dækning af slutrengøring i Medborgerhuset.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Ansøgning til lokaleleje i Blistrup Medborgerhus

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud på 10.000 kr. til dækning af leje i Blistrup Medborgerhus + 1.200 kr. til dækning af slutrengøring i Medborgerhuset.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådets møde den 31.03. 2014:
Kulturrådet godkendte et tilskud på 8.000 kr. til dækning af leje i Blistrup Medborgerhus.

Beslutning
1. Tiltrådt med tilskud på 10.000 kr. til dækning af leje i Blistrup Medborgerhus.16. Ansøgning fra KunsthusUdenMure
20.04A00 - 2015/05469

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kulturrådet med henblik på behandling af ansøgning fra KunsthusUdenMure (selvejende institution) om tilskud til katalog i forbindelse med forprojekt til Nordkystens Kunst Triennale 2016.

Forprojektet er en Art Campfor samtidskunstnere fra ind- og udland, der inviteres til Gilleleje i tre dage med det formål at researche og indhente materiale til udvikling af kunstværker på stedeti tæt samarbejde med KunsthusUdenMure og udvalgte samarbejdspartnere.

I forbindelse med Art Camper det tanken at lave et katalog, der skal informere og formidle om Triennalens indhold, tema, området , kulturinstitutionerne og ikke mindst de deltagende kunstnere.Kataloget skal bruges i de store fondsansøgninger, til samarbejdspartnere, turismeorganisationer og alle de mange, der tænkes involveret i Triennalen 2016.

Art Campi maj 2015 er en forberedelse til Nordkystens Kunst Triennalder afvikles første gang sommeren 2016 i perioden 1. juni – 1. november.Triennalen finder sted over en fem måneders lang periode fra den 1. juni til den 1. november 2016. Den planlægges og afvikles i et tæt samarbejde mellem de fem største kulturinstitutioner i Gribskov Kommune, hvis ledere, sammen med repræsentanter fra Gribskov Kommune, den nationale kunstscene og kunstmuseumsverdenen udgør bestyrelsen i KunsthusUdenMure.

Triennalen viser samtidskunst af 20 kunstnere fra ind-og udland og kommer i løbet af de fem måneder til at involvere borgere, skoler, ildsjæle, turister og foreninger i den lange række af aktiviteter fra performances til huskunstnerordninger på skolerne over workshops til foredrag og forskningsseminarer med mere.
Der er fremsendt tilbud fra PE-Offset på trykning af kataloger.

Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 2008.

Økonomi
Gribskov Kulturråd ansøges om 50.000 kr.

Grafisk arbejde: 15.000 kr.
Tryk: 35.000 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget har bevilliget 172.000 kr.
Art Camp har et samlet budget på 222.000 kr.

Bilag
Ansøgning fra KunsthusUdenMure

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at tage stilling til, om der kan ydes støtte til KunsthusUdenMure.
 2. at godkende et tilskud til katalog.


Beslutning
1. Der kan ydes et tilskud til KunsthusUdenMure.
2. Tiltrådt med tilskud til katalog på 25.000 kr.
Kulturrådet anbefaler KunsthusUdenMure om at søge Udviklingspuljen.
17. Eventuelt
18.13A00 - 2015/02555


Beslutning
Der var spørgsmål til Kulturpas.
Der var spørgsmål til, om en del af beløbet i Børne-Ungepuljen kan bruges til uddannelse af unge i foreningerne. Administrationen undersøger til næste møde.


Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:30 PM