Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 24-11-2015

Tirsdag den 24-11-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
46 Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - Udkast til strategiforslag
47 4. budgetopfølgning 2015
48 Ansøgning fra Vejby Forsamlingshus
49 Indgåelse og forlængelse af Kulturkontrakter


Efterretningssager
50 Midtvejsstatus for samarbejdaftale mellem folkeskoler, dagtilbud og
Musikskolen
51 Status for Breddeidrætskommuneprojekt for perioden 2014-2016

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Anders Gerner Frost
Morten Ulrik Jørgensen


Meddelelser:
Michael Bruun og Poul-Erik Høyer deltog fra kl 15:50.
Mette Larsen og Susanne Jørgensen deltog i mødet.


Åbne

46. Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - Udkast til strategiforslag
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at afgive evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og temaudvalg med henblik på at afgive evt. ændringsforslag til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) er byrådets overordnede strategi. Det er her, byrådet udmelder sine politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning for de kommende 2-3 byrådsperioder. Jf. planloven skal Byrådet offentliggøre et forslag til en ny udviklings/planstrategi inden udgangen af 1. halvdel af byrådsperioden.

Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj til at sætte retning for den ønskede vækst og udvikling. Både for byrådet selv, for eksisterende og potentielle borgere, private virksomheder og investorer og for administrationen.

Strategien vil blandt andet sætte rammen for; de kommende budgetlægninger, byrådets mere uddybende delstrategier og politikker, markedsføring af kommunen og vil vise retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Konkret vil strategien også angive, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Strategien holder sig på det helt overordnede niveau. Strategien suppleres af mere uddybende politikker og delstrategier, som f.eks. forebyggelsesstrategi, beskæftigelsesstrategi, bosætningsstrategi, turismestrategi, erhvervsstrategi og ejendomsstrategi.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien sammen med Vækstudvalget. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016
Det vedlagte strategiudkastet bygger på byrådets drøftelser på uformelle temamøder om emnet i december 2014, marts 2015 og august 2015, anbefalingerne fra Tænketanken Vækst:Gribskov og de foreløbige budgetforhandlinger for 2016-19, Budgetaftale 2015-18, samt Planstrategi 2008 og 2012, og forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi.

Strategiudkastet består af fire dele:

 • Byrådets vision for kommunens udvikling (dette indgår dog ikke i den nuværende udgave til fagudvalg og temaudvalg, da visionen afventer et uformelt Byrådstemamøde d 23.11.2015. Visionen indarbejdes inden behandlingen i Økonomiudvalget)
 • De to strategiske temaer som Byrådet særligt vil fokusere på i arbejdet med at virkeliggøre visionen, nemlig Vækst med kvalitet og Velfærd i forandring
 • En beskrivelse af ”Gribskov i dag” - hvad er kommunen kendt for, hvad er vi gode til
 • GREATER CoPENHAGEN-samarbejdet


Som bilag til strategien indgår en redegørelse for kommuneplanlægningen siden vedtagelsen af Planstrategi 2012 sammen med en oversigt over, hvilke dele af kommuneplanen som Udviklingsstrategi 2016 vil give anledning til at revidere i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29.

Af tekniske årsager fremgår den del af strategien der omhandler GREATER CoPENHAGEN-samarbejdet som et separat dokument i det vedlagte. Inden sagen forelægges Økonomiudvalget vil det blive samlet til ét dokument.

Delvis revision af Kommuneplan 2013-25
Oversigt over foreløbige emner til revision af Kommuneplan 2013-25 fremgår af bilag til strategien. Oversigten fremstår pt som en bruttoliste og er udarbejdet på baggrund af en foreløbig vurdering af ændringer på baggrund af realisering af Udviklingsstrategi 2016, Bæredygtigheds/Agenda 21-strategien, erhvervs-, bosætnings- og turismestrategien samt andre sektorstrategier og større projekter.

Det forventes endvidere at udmeldingen om statslige interesser kan medføre ændringer. Erhvervs- og Vækstministeriet har dog udmeldt, at en oversigt over de statslige interesser først forventes udsendt inden udgangen af 2015, og revideret i første halvdel af 2016. Det skyldes, at de kommende planlovsændringer forventes at have en væsentlig betydning for den kommunale planlægning og dermed også for oversigten over de statslige interesser.

Administrationen anbefaler, at kommuneplanen revideres delvis med Kommuneplan 2017.

Oversigten vil blive bearbejdet i Udviklingsstrategi 2016 i en mere forenklet version i forbindelse med dens endelige vedtagelse.

Offentlighedsfasen og det videre forløb
Offentlighedsfasen planlægges at strække sig fra Uge 1-Uge 9 i 2016.

Det forventes at Byrådet kan tage stilling til strategiens endelige indhold i april 2016

Herefter starter arbejdet med revision af Kommuneplan 2017-28, så en ny kommuneplan kan vedtages inden udgangen af 2017.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at udvalget afgiver evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi)
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi
Økonomiudvalget har den 22.09.2014 bevilliget 30.000 kr til udvikling af ny vision for kommunens udvikling og 85.000 kr til gennemførsel af omdømmeanalyse. Beløbene finansieres via Fælles formål inden for Økonomiudvalgets driftsrammer og er anvendt til formålene.

Miljøforhold
Det er administrationens vurdering at planstrategien ikke er omfattet af bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, da der i strategien ikke fastlægges konkrete rammer for fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Kommuneplan 2017-29 og andre konkrete planer, programmer og projekter, der følger op på udmøntningen af planstrategien, vil blive vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.


Høring
Strategiforslaget vil blive fremlagt offentligt i min. 8 uger inden endelig vedtagelse.


Bilag

BILAG Nov. 2015 Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016 (Endelig). Dokumentnummer 2014/12632 015

VSU 17-11-2015 Greater Copenhagen Charter (del af udkast til forslag til Udviklingsstrategi 2016) Dok.nr. 2014/12632 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at afgive evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og ByrådetBeslutning
Kultur- og Idrætsudvalget afgav følgende bemærkninger til udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016:

Generelle bemærkninger

 • Handicapperspektivet efterlyses. Mennesker med handicap har brug for adgang til kultur og fritidstilbud og gode transportmuligheder.
 • Adgangsforhold til strande og andre aktiviteter skal forbedres, så de er tilgængelige for mennesker med handicap.
 • Fokus på at nye veje, grønne områder, pladser etc. skal have mange anvendelsesmuligheder. Det skal kunne bruges 24-7 til fornøjelse, kropslig udfoldelse mv.
 • Det er ikke i sig selv interessant, at de dyreste sommerhuse ligger i Gribskov. Det er ikke i sig selv attraktivt. Det, der kan tiltrække, er, at der er attraktive sommerhuse at eje eller besøge på anden vis.
 • Der mangler fortællingen om kultursalen og springcenteret
 • "Gribskov i dag" er alt for romantisk i stilen. Udvalget fremhæver i stedet brandingmaterialet, der blev fremlagt på BY-temamøde den 23.11.2015.

Bemærkninger til velfærd i forandring

 • Formuleringen om at "kunne klare sig selv" er ikke en god formulering. Formuleringen signalerer noget andet end udvalget vil. Det at klare sig selv handler ikke kun om sundhed, men også om livskvalitet. For eksempel om at bruge natur og kultur til at få en god livskvalitet.Fraværende: Anders Gerner Frost og Morten Ulrik Jørgensen
47. 4. budgetopfølgning 2015
00.30Ø00 - 2015/27112

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november


Budgetopfølgning 4
Fokus i denne budgetopfølgning er, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal ligesom i de tidligere BO'er indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i de tidligere BO'er
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.

Budgetopfølgning for Kultur og Idrætsudvalget

Samlet konklusion
Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til 3,6% for Kultur og Idrætsudvalget område i 2015. Mindreforbruget skyldes forventede overførsler til 2016 samt projektet Gilleleje Hav, Strand og By under investeringspuljen 2013 og uforbrugte midler til Springcenter.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • For Breddeidrætskommuneprojektet er der usikkerhed omkring, hvorvidt udgifterne når at blive afholdt i 2015. Hele restbudgettet skal overføres, da projektet indeholder eksterne midler. Der overventes at skulle søges om en overførsel på 500.000 kr.
 • Nyt forenings- og bookingsystem er ved at blive indkøbt. Indkøbet finansieres igennem uforbrugte midler på idræts- og kulturområdet. Det forventes ikke at bookingsystemet kan nå at blive implementeret i 2015, derfor søges der overført 350.000 kr. til 2016.
  • Kunstrådet har indledt drøftelser med borgergruppen omkring Græsted Torv om kunst på det nye torv. På grund af en langvarig borgerinddragelsesproces søges der overført 170.000 kr. til 2016.
  • Der er indlagt 1.916.000 kr. i budget 2015 til drift af springcenter. I 2015 er der fra dette beløb bevilliget følgende:
  - 100.000 kr. er flyttet til Børne- og Ungeudvalget til imødegåelse af udfordringer
  - 220.000 kr. er bevilliget til forprojekt til museet Oktober 43 museum
  - 250.000 kr. er bevilliget til spillefilmen, Fuglene over sundet
  - 500.000 kr. er bevilliget til Helsinge Hallerne - til udgifter i forbindelse med det kommende springcenter
  - 80.000 til renteudgifter

  De 220.000 til forprojekt Oktober 43 museum forventes ikke brugt i 2015 og skal derfor overføres til 2016.

  Det forventede restbeløb fra springcenterpengene er herefter 766.000 kr. som lægges i kassen.
  Budgetopfølgningens grundlag
  Grundlaget for budgetopfølgningen på Kultur og Idrætsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

  Kultur og Idræt
  Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Kultur og Idrætsområdet:  Som det fremgår af illustrationen er der et mindreforbrug som skyldes følgende:

  Investeringspulje kultur, Idræt og Turisme og Erhverv
  I 2013 bevilligede Kultur og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget 600.000 kr. til projektet Gilleleje Strand, Hav, By. Fra 2014 til 2015 er der overført 493.000 kr. til projektet. Der vurderes at projektet ikke forventes gennemført, og de 493.000 kr. lægges derfor i kassen.

  Springcenter
  Der er et mindreforbrug på drift af springcenteret på 766.000 kr. som lægges i kassen.

  Strategisk investeringspulje - Digital borger
  I forbindelse med udmøntning af strategisk investeringspulje - Digital borger er der udvalgt en række projekter, der understøtter aktiviteter til fremme af digitale borgere og digitalt erhvervsliv samt giver mulighed for effektiviserings- og produktionsforbedringer.
  BLIK - Græsted bibliotek og Gribskolen Øst samarbejder om et nyt samlingssted i Esrum (Tingbakkeskolen). Biblioteket der bliver det første digitale bibliotek som skal fungere som pædagogisk læringscenter, hvor elever, lærere og borgere fra byen sammen kan gå på opdagelse i den digitale verden. Der søges derfor overført 189.000 kr. til Kultur og Idrætsudvalget fra pulje under ØU.

  Kultur og Idrætsudvalget pulje
  Ved denne budgetopfølgning søges 200.000 kr. overført til Kultur- og Idrætsudvalget til finanseiring af spillefilmen, Ulykken fra pulje under ØU.


  Ejendomsudgifter, KIU
  Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på ejendomsudgifterne på Kultur og Idrætsområdet:  Under ejendomsudgifterne for KIU ligger drift af idrætsbanerne, hvor budgettet forventes overholdt.

  Tillægsbevillinger og omplaceringer

  Tillægsbevillinger
  -493.000 kr. Investeringspuljen under KIU
  -766.000 kr. Springcenter

  Omplaceringer
  189.000 kr. fra ØU til KIU - Digital borger
  200.000 kr. fra ØU til KIU - Filmen Ulykken


  Lovgrundlag
  Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

  Økonomi
  Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:
  • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
  • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
  • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.
  Bilag
  Bilag 1: KIU d. 24.11.2015: Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok.nr. 2015/27112 019


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Kultur og Idrætsudvalget
  200.000
  Kultur og Idrætsudvalget
  189.000
  Kultur og Idrætsudvalget
  -493.000
  Kultur og Idrætsudvalget
  -766.000


  Beslutning
  1. Tiltrådt med bemærkning om, at 60,000 kr. fra Kulturpas ønskes overført til biblioteket til indsats over for flygtninge.

  Fraværende: Anders Gerner Frost og Morten Ulrik Jørgensen
  48. Ansøgning fra Vejby Forsamlingshus
  18.13G00 - 2014/16843

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om ansøgning fra Vejby Forsamlingshus om renovering af sydvæg.

  Sagens baggrund
  Kultur- og Idrætsudvalget behandlede den 21. maj 2013 samt 13. november 2013 en ansøgning fra Vejby Forsamlingshus om støtte på 605.000 kr. til udvendig renovering. Kultur- og Idrætsudvalget kunne imidlertid ikke anvise finansiering til det ansøgte, hvorfor ansøgningen blev afslået.

  Herefter har administrationen været i dialog med Vejby Forsamlingshus vedrørende en drøftelse og prioritering af de udvendige reparationer. Konklusionen på dette har været længe undervejs, da der sideløbende har været en afklaringsproces omkring forskellige modeller for kommunale tilskudsmuligheder ift. forsamlingshusenes fremtidige tilskud og vedligeholdelse.

  Sagens forhold
  Vejby Forsamlingshus har, ud fra en prioritering af de udvendige reparationer, indhentet tilbud på renovering af sydvæg, som trænger til akut vedligehold. Tilbud på renovering er på 67.250 kr. Vejby Forsamlingshus modtager i 2015 83.200 kr. til drift/vedligehold, og har ikke selv midler til at forestå renoveringen.

  Administrationens vurdering og anbefaling
  Administrationen vurderer, at såfremt Vejby Forsamlingshus ikke får renoveret sydvæggen, kan det få konsekvenser for den fremtidige anvendelse af Vejby Forsamlingshus.

  Administrationen vurderer endvidere, at Vejby Forsamlingshus er et centralt, lokalt kultur- og fritidstilbud som udgør et samlingspunkt for Vejbys borgere.

  Administrationen anbefaler derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender et tilskud på 67.250 kr. til renovering af Vejby Forsamlingshus sydvæg.


  Lovgrundlag
  Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk. 2

  Økonomi
  Et tilskud på 67.250 kr. kan finansieres med 66.954 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen og 296 kr. fra Idrætspuljen.
  Budgettet for Kultur- og Fritidspuljen er i 2015 298.804 kr., hvoraf der er deponeret 231.850 kr.
  Restbeløbet for puljen er 66.954 kr.
  Budgettet for Idrætspuljen er i 2015 129.600 kr., hvoraf der er deponeret 9.600 kr.
  Restbeløbet for puljen er 120.000 kr.

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget
  1. at bevilge 67.250 kr. til Vejby Forsamlingshus sydvæg finansieret med 66.954 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen og 296 kr. fra Idrætspuljen


  Beslutning
  1. Tiltrådt

  Fraværende: Anders Gerner Frost og Morten Ulrik Jørgensen
  49. Indgåelse og forlængelse af Kulturkontrakter
  20.00G00 - 2015/35083

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med henblik på beslutning. Sagen omhandler udarbejdelse af retningslinjer og kriterier for indgåelse af Kulturkontrakter samt forlængelse af de Kulturkontrakter, der udløber i 2015 med et år, gældende for 2016.

  Baggrund
  Kultur- og Idrætsudvalget benytter kulturkontrakter med kulturinstitutioner og enkelte foreninger til at skabe udvikling, sammenhæng og synergi på kulturområdet i Gribskov Kommune.

  I Kulturkontrakternes indhold har der været tilsagn om økonomisk støtte fra Kultur- og Idrætsudvalgets midler samt støtte til administrativ hjælp og markedsføring.

  Målsætningen har været at tydeliggøre kommunens kulturelle værdier og understøtte kulturstrategi 2008- 2020.

  Der har igennem hele perioden været udviklet på Kulturkontrakternes indhold.
  Kulturkontrakterne har derfor haft forskellige fokuseringer for at bidrage til at understøttelse de kulturpolitiske strategier.

  Sagens forhold
  De eksisterende kulturkontrakter udnytter fuldt ud de økonomiske rammer. Dermed er der ikke midler til at skabe Kulturkontrakter med nye aktører,som kan bidrage til udfoldelse af Kulturstrategien.

  Det er centralt, at der ikke opstår en automatik i fornyelse af Kulturkontrakterne. Der er derfor behov for nytænkning i form af retningslinjer og kriterier for indgåelse af Kulturkontrakter for at sikre fornyelse og udvikling.
  Det er samtidig hensigtsmæssigt, at der ikke indgås nye Kulturkontrakter, før end retningslinjer og kriterier for indgåelse af Kulturkontrakter er på plads.

  Administrationens vurdering og anbefaling
  Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde retningslinjer og kriterier, som understøtter en større grad af gennemsigtighed i tildelingen samt en større grad af udskiftning i de aktører, som der indgås Kulturkontrakter med.

  Administrationen anbefaler derfor, at der i løbet af 1. halvår 2016 udarbejdes forslag til retningslinjer og kriterier for indgåelse af Kulturkontrakter. Forslaget vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget til beslutning.

  Administrationen vurderer endvidere, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indgå nye kulturkontrakter, før end retningslinjer og kriterier foreligger. Derfor anbefaler administrationen, at Kulturkontrakter som udløber i 2015 forlænges med et år, gældende for 2016. Oversigt over Kulturkontrakter som udløber i 2015 fremgår af Bilag 1.


  Lovgrundlag
  Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2.
  Kulturstrategi 2008-2020 for Gribskov Kommune


  Økonomi
  Samlet nettobudget til Kulturkontrakter i 2015 er i alt 1.844.000 kr.

  Heraf er budgettet for de kontrakter, som udløber i 2015, 1.529.000 kr. Se Bilag 1.
  Derudover er der afsat kr. 151.000 kr. til Musik i Lejet samt 164.000 kr. til Veterantræf. Disse Kulturkontrakter udløber med 2016.

  Bilag
  Bilag 1: Oversigt over Kulturkontrakter som udløber i 2015 Dok.nr. 2015/35083 001  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsvalget:
  1. at godkende at administrationen udarbejder retningslinjer og kriterier for indgåelse af Kulturkontrakter gældende for 2017 og frem
  2. at godkende forlængelse af Kulturkontrakter som udløber i 2015 med et år, gældende for 2016


  Beslutning
  1-2. Tiltrådt.

  Fraværende: Anders Gerner Frost og Morten Ulrik Jørgensen

  Efterretningssager

  50. Midtvejsstatus for samarbejdaftale mellem folkeskoler, dagtilbud og Musikskolen
  17.02G00 - 2015/34151

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget får midtvejsstatus og den videre proces for samarbejdsaftalen mellem folkeskolen, dagtilbud og Musikskolen til orientering.

  Byrådet besluttede den 27.10.2014 en toårig samarbejdsaftale mellem folkeskoler, dagtilbud og Musikskolen, der skal evalueres efter ét år. Den toårige aftale udløber med udgangen af juni 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget får en midtvejsstatus på samarbejdsaftalen med henvisning til, at der ikke er grundlag for at gennemføre en evaluering på nuværende tidspunkt. Midtvejsstatus beskriver de første erfaringer med samarbejdet. Derudover redegør administrationen for den videre proces, der skal føre til en samarbejdsaftale, der kan gælde for juli 2016 og frem.

  Baggrund
  Med folkeskolereformen og den nye folkeskolelov har folkeskoler og musikskoler fået en ny gensidig forpligtigelse til at samarbejde. Af loven fremgår, at der særligt skal udarbejdes samarbejdsaftaler med musikskoler og ungdomsskoler. Ifølge loven er det Byrådet, der fastsætter mål og rammer for folkeskolens samarbejde med Musikskolen, mens skolebestyrelsen fastsætter principper for det konkrete samarbejde på den enkelte skole.

  I Gribskov er skolereformen med læringsreformen udvidet til en bredere målgruppe fra 0-18 år. Samarbejdsaftalen afspejler den bredere målgruppe. Det betyder, at Musikskolen ikke alene indgår i et samarbejde med skolerne, men også med dagtilbudsområdet (jf. bilag 1).

  Sagens forhold
  Midtvejsstatus
  Formålet med samarbejdet er at kombinere Musikskoles, folkeskolers og dagtilbuds ressourcer og kompetencer for at skabe øget trivsel og læring for alle børn og unge.

  Den ambitiøse samarbejdsaftale har i det første år primært fungeret som et afsæt til at afprøve mulige projekter, inden for folkeskolens fag, den understøttende undervisning og specielt rytmik og musik. Det første år er således fortrinsvis brugt på at indsamle erfaringer med at udvikle og afprøve forskellige aktiviteter i henholdsvis folkeskoler og dagtilbud (jf. bilag 2).

  De første erfaringer fra samarbejdet mellem Musikskole, folkeskolerne og dagtilbud fremhæver, at der på sigt er potentiale for et berigende samarbejdet for alle parter. Samarbejdsparterne understreger, at samarbejdet helt naturligt kræver tilvænning og et større kendskab til hinanden for at få øje på flere muligheder og ressourcer hos hinanden. I forlængelse heraf er det vigtigt, at der fremadrettet arbejdes med at skabe en fælles kultur, hvor man gensidigt byder ind med ideer til samarbejdet.

  Videre proces
  Samarbejdsaftalen er indgået for en toårig periode (1. august 2014 - 30. juni 2016) . I slutningen af aftaleperioden vil aftalens parter deltage i en intern evaluering. Med afsæt i erfaringerne fra samarbejdets første to år, vil aftalens parter drøfte, hvordan det fremtidige samarbejde mellem folkeskoler, dagtilbud og Musikskolen bedst gribes an.

  Efter aftalens udløb fastsætter Byrådet mål og rammer for samarbejdet for juli 2016 og frem.

  Administrationen fremlægger primo juni 2016 forslag til mål og rammer for samarbejdet med Musikskolen for juli 2016 og frem.


  Lovgrundlag
  Lov om folkeskolen (Folkeskoleloven) (LBK nr 665 af 20/06/2014) § 1
  Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (LOV nr 1640 af 26/12/2013) § 3
  Bekendtgørelsen af lov om Musik (LBK nr 32 af 14/01/2014) § 3


  Økonomi
  5% (2% til dagtilbudsområdet og 3% til skoleområdet) af det kommunale tilskud til Musikskolen anvendes til understøttende undervisning i skoler og til at udvikle og afprøve tiltag i dagtilbud.

  Bilag
  Bilag 1: Samarbejdsaftale med Musikskole. Dok. nr: 2015/3415 002
  Bilag 2 : Eksempler på samarbejde mellem folkeskoler, dagtilbud og Musikskole. Dok. nr. 2015/3415 001

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at tage orienteringen til efterretning


  Beslutning
  1. Taget til efterretning

  Fraværende: Anders Gerner Frost og Morten Ulrik Jørgensen  51. Status for Breddeidrætskommuneprojekt for perioden 2014-2016
  18.13A00 - 2013/26859

  Sagsfremstilling

  Introduktion
  Kultur- og Idrætsudvalget får sagen til orientering. Sagen omhandler en status på Breddeidrætskommuneprojektet.

  Sagens baggrund
  Gribskov Kommune er nu halvvejs gennem Breddeidrætskommuneprojektet, som løber fra 2014 til 2016. Gribskov kommune blev i 2013, i et felt på 37 kommuner, udvalgt af Kulturministeriet og Nordea Fonden som én af 7 kommuner til at deltage i Breddeidrætsprojektet.

  Gribskov kommune blev udvalgt på 5 hovedprojekter:
  1. Gribskov Ruller
  2. Gribskov Leger
  3. Mobil Grejbank
  4. Ekstra idrætstilbud for de større FO børn
  5. Ridning i det fri, ridestier
  Gribskov Ruller og Gribskov Leger omfatter henholdsvis 6 og 3 delprojekter:

  Gribskov Ruller
  • Cykelbusser
  • Cykellegepatrulje
  • Event til gode (Cykel)vaner
  • Dirt Jump
  • Rute for borger med andet behov
  • Cykelstiernes dag
  Gribskov Leger
  • MinLokal pulje
  • Geo Caching
  • Lilleput land
  Sagens forhold
  Af Bilag 1 fremgår en kort status på de i alt 12 hoved- og delprojekter.

  Overordnet set kører projektet godt. Der er dog delprojekter som ikke er så langt i forløbet, da vi først fik startet projektet et halvt år ind i projektforløbet.

  Der har været afholdt 4 erfaringsudvekslingsmøder med de andre deltagende kommuner.
  Der er på nuværende tidspunkt stor fokus på forankring af projektet. Gribskov Kommunes interne projektgruppe er ved at udvælge hvilke projekter, som der især skal sættes fokus på, og som ønskes forankret og videreført efter projektperioden. Dette fremlægges for Gribskov Kommunes interne styregruppen i december.

  Mandag den 18. januar 2016 afholdes der i Høje Tåstrup midtvejskonference, hvor alle landets kommuner er inviteret til at hører nærmere om, hvilke erfaringer de 7 breddeidrætskommuner har gjort. Hver breddeidrætskommune skal fremlægge 3 af deres projekter og vise ét i praksis.

  Lovgrundlag
  Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk.2

  Økonomi
  Gribskov Kommunes Breddeidrætsprojekt har et budget på 1.6 millioner kr. for perioden 2014-2016. Heraf er 800.000 kr.finansieret via støtte fra Kulturministeriet og Nordea Fonden, mens de resterende 800.000 er finansieret af Gribskov Kommune.

  Bilag
  Læse vejledning
  Bilag 1 består af en kort status i tekstform for de 12 hoved- og delprojekter. Bilaget indeholder endvidere en række vedhæftninger, hovedsageligt i form af foldere og annoncer for de enkelte projekter. Bilaget indeholder også en række links til hjemmesider for de enkelte projekter. Vedhæftninger og links kan læses ved interesse.

  BILAG 1: Status Breddeidrætsprojekt 01.11.15 Dok. nr. 2013/26859 050

  BILAG 2. Kort Projektbeskrivelse Dok. nr. 2013/26859 051

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at tage orienteringen til efterretning


  Beslutning
  1. Taget til efterretning

  Fraværende: Anders Gerner Frost og Morten Ulrik Jørgensen.


  Mødet startet:
  03:30 PM

  Mødet hævet:
  05:10 PM