Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 03-11-2015

Tirsdag den 03-11-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
42 Ansøgning fra Copenhagen Film Fund
43 Ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen "Ulykken"


Efterretningssager
44 Orientering om kommunernes udtræden af samarbejdet med Kunstrunden Nordsjælland
45 Årsplanlægning for politiske udvalg: Januar - juni 2016

Medlemmer:

Flemming Valdemar Trojel Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Steen Pedersen Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Flemming Valdemar Trojel
Pia Foght
Michael Bruun


Meddelelser:
Næste møde den 24.11. afholdes hos Jørgen med efterfølgende julefrokost.
Munkeruphus' pressedækning 2015 udleveret til orientering for udvalget
Orientering om afholdt møde med Helsinge Svømmeklub og Gribskov Familiesvøm den 8. oktober 2015.
Kort orientering om status for arbejdet med etablering af et museum om redningen af de danske jøder i oktober 1943
Kulturkontrakter 2016. På næste møde i Kultur- og Idrætsudvalget kommer et forslag om forlængelse af de nuværende kulturkontrakter for 1 år med samme betingelser som nu. I 2016 vil administrationen udarbejde et oplæg til fremtidig model for kulturkontrakter, så en evt. ny model kan danne baggrund for indgåelse/fornyelse af kulturkontrakterne fra 2017.
Der er en forespørgsel om hædring af store sportspræstationer hos borgmesteren kort efter præstationen set i relation til den årlige prisuddeling - Idrætsrådet spørges om deres holdning/tilkendegivelse, og sagen tages op på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i januar.
kommende møder:
Møde den 5.11.15 kl. 17-18 i Kultursalen om Tænketankens idé om en stor sportevent i Gribskov. Mødet er en præsentation af ideen og en invitation til at deltage i idéudviklingen.
Turismekonference den 18.11.15 kl. 17.30 - 21.00 i Nordic Park Valhalla.
Breddeidrætskonference den 18. januar i Høje Taastrup. På KIU den 24.11.15 vil Flemming Larsen give en status på breddeidrætsprojektet i Gribskov Kommune.

Åbne

42. Ansøgning fra Copenhagen Film Fund
20.02G00 - 2015/27291

Sagsfremstilling

Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt ansøgning fra Copenhagen Film Fund om at Gribskov Kommune indgår fonden med 100.000 kr. årligt i perioden 2016 - 2018 skal imødekommes.

Baggrund
Copenhagen Film Fund blev etableret i 2013 af en del private aktører og brancheorganisationer indenfor film- og tv-branchen i Danmark samt 8 hovedstadskommuner og Region Hovedstanden. København Kommune og Region Hovedstaden er de største bidragsydere. Fonden blev skabt med det formål at skabe vækst, beskæftigelse og synlighed til regionen gennem investeringer i større udenlandske og danske film og tv-produktioner. Investeringer som skal sikre, at der foregår optagelser af film og tv-produktioner i i vores region.

Copenhagen Film Fund har igennem sine investeringer sikret, at serier som Wallander, Broen sæson III og spillefilmen "The Danish Girl" skaber omsætning i hovedstadsområdet.
Copenhagen Economics har foretaget en analyse af Fondens investeringer, og konklusionen er, at for hver krone Fonden har investeret i produktion af spillefilm og tv-serier har kommunerne, regionen og staten fået ca. 6 kr. tilbage i form af værditilvækst og øget beskæftigelse. Denne vækstskabelseseffekt er blandt de højeste indenfor alle industrier i dag.

Copenhagen Film Fund er sammenlignet med konkurrerende fonde i f.eks. Berlin, Hamborg, Belgien og Trollhättan/Gøteborg en lille fond men har alligevel haft held med at tiltrække stor international interesse.

Sagens forhold
Erfaringerne viser dog, at regionens muligheder for at tiltrække endnu flere og større internationale film og tv-produktioner kun kan udfoldes, hvis Fondens finansiering øges.
Derfor ønskes det at øge Fondens budget fra nuværende 35 mio. kr. for 2013 - 2015 til 100 mio. kr. for 2016 - 2018.

Fonden ønsker at fastholde og udvide den brede kreds af investorer - kommuner, private selskaber og foreninger - og ser Region Hovedstaden og Københavns Kommune som de to helt centrale bidragsydere til Fonden i de kommende tre år.

Som kommune skal man indgå i Fonden ud fra et ønske om at løfte i fællesskab. Der kan ikke garanteres produktion til hver enkelt kommune, men det vil sikre, at hele Greater Copenhagen får gavn af Fondens investeringer og brandingseffekter.

På den baggrund ansøger Copenhagen Film Fund Gribskov Kommune om at indgå med 100.000 kr. per år i perioden 2016 - 2018 i Fonden.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at det ville være gavnligt for Gribskov Kommune at være med i en stor filmfond bl.a. pga. af den omtalte brandingværdi. Administrationen kan imidlertid ikke anvise en finansiering for perioden 2016-2018, og på den baggrund anbefales et afslag på ansøgningen.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk.2

Økonomi
Der ansøges om et bidrag til Copenhagen Film Fund på 100.000 kr. årligt i perioden 2016 - 2018. Administrationen kan ikke anvise en finansiering heraf.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning fra Copenhagen Film Fund Dok.nr. 2015/27291 002
Bilag 2: Effekter af Copenhagen Film Fund´s investeringer Dok.nr. 2015/27291 003
Bilag 3: Copenhagen Film Fund´s finansiering og drift 2016-2018 Dok.nr.2015/27291 004
Bilag 4: Copenhagen Film Fund - strategi 2016 Dok.nr. 2015/27291 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at afslå ansøgning fra Copenhagen Film Fund om at indgå i fonden med 100.000 kr. årligt i perioden 2016 - 2018.

Beslutning
Tiltrådt
Fraværende: Michael Bruun, Pia Foght, Flemmming Valdemar Trojel, Morten Ulrik Jørgensen
43. Ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen "Ulykken"
20.02G00 - 2015/31988

Sagsfremstilling
Introduktion
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med henblik på beslutning om at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende ansøgning fra Crossing Lines v. Milad og Mehdi Avaz om støtte til spillefilmsproduktionen Ulykken.

Baggrund
Gribskov Kommune har modtaget ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen Ulykken.

Filmen, der tager udgangspunkt i virkelige begivenheder, handler om utilpassede Kristian, der i en tidlig alder mister begge sine forældre. Kristian finder sit nye hjem hos sin bedste ven, Tobias. Tragedien gentager sig 10 år efter, da Kristian angiveligt slår Tobias ihjel i en trafikulykke. Skadet og forladt må Kristian nu kæmpe for tilgivelse hos dem han har nærmest.

Det bliver store danske skuespillere, som kommer til at spille rollerne i filmen.

Personerne bag projektet
Bag filmen står brødrene Mehdi og Milad Avaz, der begge er vokset op i Helsinge og har haft et personligt forhold til de involverede i ulykken. Mehdi var i mange år aktiv i ungdomsorganisationer i Helsinge. Bl.a. har han været med til at starte musikforeningen, Noden, som anskaffede musikcontaineren ved Ungdomshuset i Helsinge. Derudover var Mehdi med til at starte Dramaterne.

Nu bor brødrene i Hollywood, Los Angeles, hvor de producerer og instruerer en dansk TV-serie og en amerikansk spillefilm omhandlende politivold i USA.

Optagelser i Helsinge
Det er planen, at filmen skal optages i Helsinge, og optagelserne vil finde sted i februar/marts 2016. I den forbindelse vil der være praktiske forhold, som Gribskov Kommune vil blive involveret i, såsom adgang til forskellige locations, afspærringer mv.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at der vil være flere positive afledte effekter ved, at Gribskov Kommune bliver en del af denne filmproduktion:

 • Pressedækning i perioden for filmoptagelserne i Helsinge
 • Afledte indtægter til virksomheder i kommunen under filmoptagelserne
 • Afholdelse af gallapremiere i Helsinge med invitation af pressen og filmens skuespillere
 • Filmen laves udenom Det Danske Filminstitut, og der forventes derfor en del presseomtale af projektet. Her vil Rådet for Sikker Trafik og Gribskov Kommune blive nævnt som dem, der har gjort filmen mulig
 • Mulighed for at støtte et uafhængigt filmprojekt


Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk. 2

Økonomi
Filmens totale budget er på 2 mio. kroner, hvoraf 1,2 mio. er skaffet hos private investorer samt hos Rådet for Sikker Trafik.
Gribskov Kommune ansøges om 300.000 kr. til spillefilmsproduktionen.
Beløbet kan finansieres af de ikke forbrugte driftsmidler til Springcentret i 2015.

I henhold til budgetaftalen 2015 - 2018 er der fra 2015 og frem afsat 1,9 mio. kr. årligt til drift af det kommende springcenter.

Af de 1.900.000 kr. i 2015 er der i alt disponeret 1.150.000 kr. således fordelt:

 • 100.000 kr. til de særlige udfordringer på børneområdet,
 • 80.000 kr. til forventet renteudgift i 2015 (der afdrages først på lån i 2016)
 • 500.000 kr. til udgifter i forbindelse med forberedelse til springcenteret - til HelsingeHallerne
 • 250.000 kr. som støtte til spillefilmproduktionen Fuglene over Sundet
 • 220.000 kr. til forprojekt til museumsprojektet Oktober 43


Pt. udgør restbeløbet restbeløbet således 750.000 kr. Ved disponering af de 300.000 kr. til spillefilmsproduktionen vil restbeløbet udgøre 450.000 kr.

Bilag
Bilag: Ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen "Ulykken" Dok. nr. 2015/31988 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende ansøgningen om økonomisk tilskud på 300.000 kr. til spillefilmsproduktionen "Ulykken", finansieret via de ikke forbrugte driftsmidler til springcenteret 2015.Beslutning
Anbefales - med et mindre beløb på 200.000 kr. samt med tilføjelse om, at der skal udarbejdes en kulturkontrakt med ansøgerne.

Fraværende: Michael Bruun, Pia Foght, Flemming Valdemar Trojel, Morten Ulrik Jørgensen

Efterretningssager

44. Orientering om kommunernes udtræden af samarbejdet med Kunstrunden Nordsjælland
20.04G00 - 2015/26765

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen med henblik på at få en orientering om, at de fem nordsjællandske kommuner, der i 2008 var med at sætte Kunstrunden i søen, træder ud af det forpligtende samarbejde pr. 31.12.2015.
Samarbejdet har primært betydet en bestyrelsespost som tilforordnet fra hver kommune, samt ansvar for driften af hjemmesiden Kunstrunden.dk

Sagens baggrund
I 2008 indledte Helsingør, Hillerød og Gribskov kommune et samarbejde med henblik på at styrke de kreative erhverv.
Samarbejdet mundede ud i et forslag om en regional kunstrunde, der blev etableret året efter i samarbejde med den nyoprettede forening Kunstrunden Nordsjælland.
Samarbejdet fik som udgangspunkt støtte på 60.000 kr. fra Kulturministeriets daværende pulje Kultur i hele landet til udvikling af hjemmesiden Kunstrunden.dk, som kommunerne i fællesskab har drevet.
De tre kommuner gav hver 30.000 kr. til varetagelse af denne funktion, hvoraf de 60.000 indgik som medfinansiering af hjemmesiden. I 2011 sluttede Halsnæs og Fredensborg kommuner sig til samarbejdet med tilsvarende tilskud.

Kommunerne har været repræsenteret som tilforordnede i foreningens bestyrelse og har bistået med distribution af materialer og hjælp ved afviklingen af den store årlige fællesudstilling, der indtil videre er gået på omgang mellem kommunerne. I 2013 husede Møllegården i Gillelejehallen den store fællesudstilling.

Driften af hjemmesiden koster årligt 6.000 kr., og herudover anvendes de kommunale midler til supportfunktion, opdatering jf. EU's direktiv om Cookies på hjemmesider samt bidrag til en annonce i projektets første leveår.

Sagens forhold
Kommunerne trækker sig ud af samarbejdet, som det blev aftalt, da projektet blev søsat.
Kommunernes indsats var en form for starthjælp og samtidig garant for, at de kommunale midler blev anvendt, som de var tiltænkt, nemlig som en promovering af områdets kreative erhverv på hjemmesiden.

Da de kommunale midler vil være opbrugt indenfor mindre end 2 år, er det administrativt besluttet, at kommunerne ved udgangen af 2015 træder ud af bestyrelsen og overfører de resterende midler til foreningen, under forudsætning af at midlerne bruges til drift og/eller udvikling af hjemmesiden.
Foreningens bestyrelse beslutter herefter selv, om midlerne bruges til at videreføre den nuværende eller til udvikling af en ny, da den eksisterende hjemmeside ikke længere er tidssvarende. Foreningens bestyrelse er orienteret om beslutningen. Det gode samarbejde mellem forening og kommuner fortsættes fremover, dog uden andre gensidige forpligtelser end ved almindeligt gældende regler på foreningsområdet.

Restbeløbet vil være ca. 11.500 kr. alt efter hvor mange udgifter der anvendes til support i andet halvår af 2015.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2.
Kulturstrategi 2008-2020 for Gribskov Kommune

Økonomi
jf. sagsfremstilling. Restbeløbet vil ved kommunernes udtræden af samarbejdet udgøre
ca. 11.500 kr. (afhængig af supperotudgifter i andet halvår 2015), som overføres til foreningen Kunstrunden pr. 31.12.2015.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Michael Bruun, Pia Foght, Flemming Valdemar Trojel, Morten Ulrik Jørgensen
45. Årsplanlægning for politiske udvalg: Januar - juni 2016
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget får plan for de politiske møder i 2016 til orientering. Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 17. september 2015.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Planen følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i foråret 2016 lagt 5 forløb - fra fagudvalg til Byrådet. Sådan var det også i 2015.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt - enten ugen før eller uden efter.
 • Der er indarbejdet en foreløbig dato for budgetseminaret i foråret, men planlægning af budgetarbejdet for budget 2017-2020 kan påvirke datoen.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen endnu.
 • Datoerne for KL's arrangementer (Kommunaløkonomisk Forum, Børn og Unge Topmøde, Politisk Forum, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang KL kunne oplyse datoerne for disse arrangementer
 • Økonomiudvalget undersøger i øjeblikket forskellige modeller for planlægning og afholdelse af udvalgsmøder, derfor er planen udarbejdet for perioden januar - juni 2016.


 • Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Økonomi
-

Bilag
Bilag: ØU 10-09-15 Udkast til mødeplan januar - juni 2016 Dokumentnummer 2014/32692 011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning med bemærkning om, at Byrådsmødet i juni bør afholdes før skolesommerferien starter den 24.6.15

Fraværende: Michael Bruun, Pia Foght, Flemming Valdemar Troejl,


Mødet startet:
03:35 PM

Mødet hævet:
04:25 PM