Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 24-09-2015

Torsdag den 24-09-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
36 Tænketank Vækst:Gribskov - Anbefalinger til Kultur- og idrætsområdet
37 Klage fra Helsinge Svømmeklub over fordeling af tider i svømmehallen for
sæson 2015/2016
38 Budget 2016-2019 Fagudvalgenes budgetbehandling
39 Deltagelse i kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen 2016 - 2019
40 Forslag til placering af ny skulptur i Gilleleje


Efterretningssager
41 Evaluering af sommerens arrangementer 2015

Medlemmer:

Flemming Valdemar Trojel Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Steen Pedersen Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt inkl. det eftersendte bilag til punkt 37.

Fraværende:
Anders Gerner Frost

Meddelelser:
Som konsekvens af, at Jørgen Emil Simonsen er sygemeldt indtræder næstformand Ulla Dræbye, jf. Styrelseslovens § 22, stk. 1, automatisk som fungerende formand og overtager formandens funktioner (herunder mødeledelsen og forberedelsen), indtil formanden kan genoptage hvervet som udvalgsformand.
Venstre-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Jørgen Emil Simonsen (V), at Flemming Valdemar Trojel (V) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget og deltager i udvalgsmøde den 24. september 2015 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Ulla Dræbye orienterede om, at der ikke er fejl i oplysningerne i sagsfremstillingen i pkt. 40. Forslag til placering af ny skulptur i Gilleleje, som det ellers er fremført i Frederiksborg Amts Avis.
Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. oktober aflyses. Næste møde afholdes den 3. november 2015.
Orientering om Jørgen Simonsens tilstand.
Der er første spadestik for springhallen på mandag kl. 16.00 ved Helsinge Hallerne.
Pause: 16:55 - 17:05
Morten Ulrik Jørgensen forlod mødet kl. 17:30

Åbne

36. Tænketank Vækst:Gribskov - Anbefalinger til Kultur- og idrætsområdet
00.16G00 - 2014/14571

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at godkende administrationens forslag til behandling af anbefalingerne fra tænketanken Vækst:Gribskov

Baggrund
Tænketanken Vækst:Gribskov kom i foråret 2015 frem til 5 vækstpotentialer for Gribskov Kommune, herunder en række anbefalinger af aktiviteter som kan understøtte de 5 potentialer. Byrådet godkendte den 22. juni 2015 forslag til en fordelingsplan, hvor anbefalingerne fra tænketanken blev fordelt til de relevante fagudvalg. Jf denne beslutning har Kultur- og Idrætsudvalget fået overdraget ansvar for realiseringen af nedenstående aktiviteter, som skal understøtte realiseringen af de 5 potentialer. Administrationen har under hver aktivitet givet sin vurdering af, hvordan opgaven gribes an samt et bud på, hvornår aktiviteten skal igangsættes. I de tilfælde, hvor anbefalinger/aktiviteter også har været behandlet i Erhvervs- og Turismeudvalget, vil resultatet af dette fremgå.

Tema: Det gode liv

Aktivitet: Erhvervsturisme
Erhvervsturisme eller Mødeturisme kan fylde ’de tomme’ måneder ud, og der kan udvikles pakker til deltagerne, hvor de oplever at være på et godt mødested med alle de nødvendige faciliteter, men hvor de også kan få oplevelser med i pakken. Oplevelserne kunne knytte sig til gastronomi: at lave mad sammen, besøge vinbonden, gården, overvære en fiskeaktion eller nyde et rigtig godt måltid på en restaurant. Det kan også være ny viden i form af besøg i virksomheder eller kulturinstitutioner samt foredrag. Det handler om at opleve noget, der er anderledes, end det man ellers oplever med sine kollegaer.

Hvad denne aktivitet angår, er der allerede igangsat flere initiativer inden for bl.a. "erhvervsturisme", som i øjeblikket er et fokusområde for VisitNordsjælland og til dels Copenhagen Capacity og "gastronomi", der er et led i Vækstudvalgets indsatsområde "Fødevarer som vækstdriver i Gribskov Kommune"

Erhvervs- og Turismeudvalget godkendte på sit møde den 17. august:
Hvad resten af delaktiviteterne angår, anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med at afdække deres realiseringsmuligheder i efteråret.

Administrationen for Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler ligeledes, at der arbejdes videre med ideen i regi af arbejdet med en turismestrategi.


Aktivitet: Bo i Bunkers- i tidligere koldkrigsanlæg
Der er igangsat et afdækningsarbejde omkring fremtiden for de omkring 140 bunkers, som er nedgravet i Gribskov Kommune i samarbejde med Forsvaret, Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen.

Erhvervs- og Turismeudvalget godkendte på sit møde den 17. august:
At afvente resultatet af dette arbejde før der igangsættes yderligere initiativer.

Administrationen for Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler i samråd med administrationen for Erhvervs- og Turismeudvalget, at der - af prioriteringsgrunde - ikke arbejdes videre med denne idé. Det anbefales således at vi giver besked til Forsvaret og Naturstyrelsen om dette, og det må forventes, at samtlige 140 bunkers fjernes.


Aktivitet: Et koordineret event-årshjul
Formålet er at få trukket nogle af de eksisterende events i Gribskov Kommune længere ud hen over året. Lige nu er der en tendens til, at alle events ligger i de samme uger på året.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med ideerne i regi af arbejdet med en turismestrategi.

Aktivitet: Brug frivillige
Det kunne være gymnasieelever, der kommer som events-magere (f.eks. står for at man kan røre fisk i Gilleleje), biblioteket der laver events, eller en venneforening f.eks. hos Museum Nordsjælland, der står for at formidle historiefortællinger.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med ideerne i regi af arbejdet med en turismestrategi,

Aktivitet: Fokus på julen
Der kunne udvikles et samlet jule-koncept for Gribskov, med fokus på kvalitet og på julemarked, udfoldet forskellige steder i kommunen.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med ideerne i regi af arbejdet med en turismestrategi, hvor det kan indgå som et af de konkrete tiltag, der kan sættes i gang.

Aktivitet Tema-uger
Det kunne f.eks. være forfatteruge med foredrag mv., gastronomiuge i Nordsjælland (i stil med Dining Week), med menu til fast pris alle steder, fx med årstidens lokale råvarer og fisk.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med ideerne i regi af arbejdet med en turismestrategi, hvor det kan indgå som nogle af de konkrete tiltag, der kan sættes i gang.

Aktivitet: Øget udlejning af sommerhuse
Der kunne udsendes en en opfordring til sommerhusejere om i større omfang at leje deres sommerhuse ud. Målet kunne være en stigning i udlejning på 10%. Vækstpotentialet ligger i en øget omsætning qua en større udnyttelsesgrad af sommerhusene.

Administrationen anbefaler, at sommerhusejere og udlejere snarest inviteres til et fælles møde i regi af kommunen. På mødet kan der sættes fokus på fordelene ved at leje sommerhuset ud, fortælle om muligheden for boligforbedringer med mere.

Tema: Gilleleje - The Nordic Harbour
Aktivitet: Gribende Gilleleje
Gilleleje har en fantastisk historie. Der kan gøres mere af at formidle historien, kulturhistorien og naturen – og samspillet mellem dem. Der kan udvikles en attraktion, der fortæller om Oktober 43 - gerne med et bredt perspektiv med fokus på den jødiske historie, flugten til Sverige og på nutidens medmenneskelighed og sammenhold. Dette er et potentiale, der kunne bygges videre på og udfoldes langt mere, end det sker i dag.
Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med dette tema i regi af
forprojekt for museum om redningen af de danske jøder i oktober 43.

Tema: National sportevent for børn og unge som svar på Roskilde festivalen
Vækstpotentialet er dels at få Gribskov på landkortet overfor en gruppe af potentielle tilflyttere ved at vise, at Gribskov er en attraktiv idrætskommune. Dels gennem en aktivering af civilsamfundet at få vist imødekommenhed og skabt relationer til nuværende borgere. Relationer der kan være en medvirkende årsag til, at man flytter til Gribskov.

Åbningstrækket
Åbningstrækket er todelt. For det første at etablere foreningen ’Gribskov Sportsfestival’ der står for afholdelsen af sporteventen. For det andet at afholde sporteventen i miniformat i 2015.

Gribskov Sportsfestival står for at skabe partnerskaber mellem idrætsforeninger, civilsamfundet og Gribskov Kommune, hvilket vil udgøre grundlaget for, at sporteventen realiseres. Målet er at sporteventen afholdes i fuldformat i 2020, og at der på længere sigt bliver tale om en international begivenhed.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes på at etablere en sportevent i samarbejde med blandt andet de selvejende haller i Gribskov Kommune. Det anbefales ligeledes at etableringsarbejdet tager udgangspunkt i en konference, som bliver faciliteret af Gribskov Kommune. Relevante interessenter vil blive inviteret og fremadrettet inddraget i arbejdet med at udvikle sportseventen. Efter konferencen vil der blive udarbejdet en tids- og aktivitetsplan samt budget for etablering af sportseventen, som vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16

Økonomi
Økonomiske konsekvenser vil blive afdækket i det videre arbejde ift. de enkelte initiativer


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende administrationens forslag til prioritering af anbefalingerne fra tænketanken Vækst:GribskovBeslutning
Tiltrådt med følgende tilføjelse:
Administrationen skal undersøge nærmere, om det vil være muligt at bevare enkelte bunkers evt. i samarbejde med Naturstyrelsen. Redegørelse om dette forelægges Kultur- og Idrætsudvalget.

Fraværende: Anders Gerner Frost
37. Klage fra Helsinge Svømmeklub over fordeling af tider i svømmehallen for sæson 2015/2016
18.15G00 - 2015/24442

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at tage stilling til, om Idrætsrådets beslutning vedrørende fordeling af haltid i Gribskov Svømmehal fra 8. juni 2015 skal ændres.

Helsinge Svømmeklub har fremsendt klage over Idrætsrådets fordeling af haltid i Gribskov Svømmehal for sæson 2015/16.

Baggrund
I henhold til retningslinierne for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune fordeles ønsker til haltid en gang årligt med ansøgningsfrist 1. marts.
Center for Kultur, Fritid og Turisme og svømmehallen fordeler og godkender tider i svømmehallen. Der kan eventuelt indkaldes til et fordelingsmøde.
Fordelingen sker efter folkeoplysningslovens prioriterede rækkefølge. I helhold til § 21 stk. 3 er denne rækkefølge:

1. Aktiviteter for børn og unge
2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
3. Aktiviteter for voksne

Sagens forhold
Bestyrelsen for Helsinge Svømmeklub har 3. juli 2015 fremsendt klage over fordeling af haltid i Gribskov Svømmehal.

Klagen er rettet mod fordeling af tiderne mellem Helsinge Svømmeklub og Gribskov Familie Svøm. Af klagen fremgår det bl.a., at Gribskov Familie Svøm er en nystartet forening.

Imidlertid havde Gribskov Familie Svøm også i sæson 2014/15 tider i Gribskov Svømmehal. I sæson 2014/2015 var de nystartet og fik få timer i forhold til ansøgte og for foreningen dårlige tider. Administrationen betragter ikke Gribskov Familie Svøm som en nystartet forening i sæson 2015/16.

Helsinge Svømmeklub har fremsat følgende klagepunkter:
A. De haltider, Idrætsrådet som sidste instans har godkendt på deres møde den 8. juni 2015, er uacceptable for Helsinge Svømmeklub. (Helsinge Svømmeklub har dog accepteret dem for at komme videre med planlægningen).

B. Der er en uacceptabel sammenblanding af interesser mellem ansatte i kommunen, deres arbejde og private interesser.

C. Helsinge Svømmeklub mener ikke, at kommunens idrætspolitik er blevet efterlevet ved fordeling af haltid, eller også er den så utydelig, at den skal omskrives.

D. Den eneste repræsentant i Idrætsrådet, der har svømmefaglig kompetence, bliver erklæret inhabil både ved behandlingen og afgørelsen af tidsfordeling ved mødet den 8. juni 2015, på trods af at vedkommende er demokratisk valgt af alle foreninger i kommunen og således ikke svømmeklubbens repræsentant; men alle foreningers repræsentantI forbindelse med fordeling af tider har administrationen haft følgende proces:

1.3. 2015 Foreningerne har ansøgt om tider til sæson 2015/2016.
24.4. 2015 Administrationens forslag sendt ud til foreningerne.
Foreningerne skulle melde tilbage senest den 4.5.15.
29.4. 2015 Administrationen og formanden for Helsinge Svømmeklub
holdt møde om fordelingen og opstillede sammen forslag til
ny fordeling.
30.4. 2015 Administrationen skriver forslag til fordeling til formanden for
Helsinge Svømmeklub, som aftalt på mødet 29.4.15.
30.4. 2015 Formanden for Helsinge Svømmeklub melder tilbage, at han
skal vende det med bestyrelsen.
4.5. 2015 Formanden for Helsinge Svømmeklub melder tilbage, at bestyrelsen
ikke kan acceptere forslag til fordelingen.
7.5. 2015 En repræsentant fra Helsinge Svømmeklub (dog ikke formanden)
fremsender plan over haludnyttelse og meddeler, at det er nærmest
umuligt at lave et fornuftigt program.
7.5. 2015 Administrationen er i dialog med Gribskov Familie Svøm og
Bundskraberne om omfordeling af tiderne. På baggrund af snak
med de to foreninger besluttes det, at Idrætsrådet må træffe den
endelige beslutning om, hvordan tiderne skal fordeles.
2.6. 2015 Møde mellem formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget, repræsentanter fra Helsinge Svømmeklub og administrationen.
8.6. 2015 Repræsentanter fra Helsinge Svømmeklub holder møde med Idrætsrådets formand og næstformand.
8.6. 20 15 Idrætsrådsmøde
10.6. 2015 Helsinge Svømmeklub udsender og lægger skrivelse på deres
hjemmeside - protest mod Idrætsrådets fordeling af tiderne.
15.6. 2015 Helsinge Svømmeklub skriver på hjemmesiden, at de accepterer
Idrætsrådets fordeling af tider i svømmehallen under protest.
Fremtidigt arbejde Administrationen arbejder videre med 3 muligheder for mere
vandtid:
 1. Udvide åbningstid,
 2. reducering af offentlig åbningstid
 3. leje andre steder.


I Idrætsrådets behandling d. 8. juni 2015 indgik oversigt udarbejdet af administrationen for sæson 2014/15 og 2015/16 samt bestemmelsen i Folkeoplysningsloven § 33, stk. 2.

Hovedtrækkene i oversigten var følgende:
I sæsonen 2014/15 var fordelingen af tider i Gribskov Svømmehal således:

 • Helsinge Svømmeklub = 153½ timer ugentligt
 • Gribskov Familiesvøm = 9 timer ugentligt
 • Bundskraberne = 11 timer og 15 min. ugentligt.

I alt 173,75 timer ugentligt.

I sæsonen 2015/16 var fordelingen af tider i Gribskov Svømmehal således:

 • Helsinge Svømmeklub = 154½ timer ugentlig
 • Gribskov Familiesvøm = 11 timer og 15 min. ugentlig
 • Bundskraberne = 11 timer og 15 min. ugentlig

I alt 177 timer ugentligt.

Helsinge Svømmeklub har anført, at de har fået tider, som de ikke kan bruge, og at de har fået frataget nogen af de attraktive tider, som de havde i sidste sæson.

Folkeoplysningsloven § 33, stk. 2
"Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, de giver lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion
og indhold. Der skal dog tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning m.v. for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse".

I forbindelse med Idrætsrådets behandling den 8. juni 2015 besluttede Idrætsrådet at
nedsatte en arbejdsgruppe, som skal komme med nyt forslag til nye retningslinjer og principper for fordeling af tider.

Administrationens svar på klagepunkterne:
Ad. A:
Administrationen vurderer, at haltiderne er fordelt i henhold til de kriterier, der fremgår af Folkeoplysningsloven.

Ad. B:
Administrationen vurderer ikke, at det er uacceptabelt at være ansat af Gribskov Kommune og samtidig være frivillig i det lokale foreningsliv

Ad. C:
Administrationen vurderer ikke, at Gribskov Kommunes idrætspolitik er utydelig. Imidlertid må idrætspolitikken udøves under rammerne af gældende lovgivning.

Ad. D:
Administrationen vurderer, at der i henhold til Forvaltningslovens § 3 er handlet korrekt i forbindelse med erklæring om inhabilitet ved behandlingen i Idrætsrådet. Det pågældende medlem er nært beslægtet med en person med særlig interesse i sagens udfald.

Forslag til mulige løsninger og deraf følgende konsekvenser
Administrationen vurderer, at der er to forslag som Kultur- og Idrætsudvalget kan tage
stilling til.
Forslag A:
Godkende Idrætsrådets fordeling af haltid i Gribskov Svømmehal for sæson 2015/16

Forslag B:
Omfordeling af tider i sæson 2015/16 i Gribskov Svømmehal evt. tilbage til sæson 2014/15.

Sæson 2015/16 er allerede i gang, og hvis forslag B skal være gældende, vil det betyde, at foreningerne skal lave om på deres træningstider med store konsekvenser for deres medlemmer og med risiko for medlemsnedgang og trænerudfordringer især i Gribskov Familie Svøm.

Anbefaling
Administrationen anbefaler forslag A, idet der her er taget højde for Folkeoplysningslovens bestemmelser, og at det er Idrætsrådet, som har beslutningskompetencen jf. folkeoplysningsloven og vedtægten for Idrætsrådet.

Administrationen anbefaler endvidere at undersøge mulighederne for at skaffe mere vandtid til foreningerne. Her ses 3 mulige løsninger:

 1. Udvide åbningstid for foreningerne
 2. Reducering af offentlig åbningstid
 3. Leje bassiner i andre svømmebade

Ad. 1:
Der er rettet henvendelse til HSO (Kemp og Lauridsen), og umiddelbart kan de ikke acceptere en udvidelse fra kl. 5.30 om morgenen til kl,. 22 om aftenen, da åbningstiden i forvejen overskrider den åbningsperiode, som kontrakten angiver. Det er dog aftalt, at HSO arbejder videre med en beregning på, hvorledes en forøget kapacitet vil kunne opnås inkl. øgning i drifts- og vedligeholdsomkostningerne.

Ad. 2:
For eksempel kan onsdag efter kl. 16 til gøres til ren foreningstid.

Den offentlige åbningstid vil dermed blive minimeret med 3,5 time pr. uge. Administrationen vurderer, at svømmehallen vil få svært ved at opretholde alle nuværende babysvømmehold.

I gennemsnit har der det første halvår 2015 været 44 besøgende fra kl. 16.00 -19.30.
En del af disse har været til babysvømning, som svømmehallen underviser i.

Med en gennemsnitspris på 20 kr. vil svømmehallen få færre indtægter for omkring
35.000 kr. om året.

Der vil ikke være en besparelse i personaletimer. Hvis sikkerheden og rengøring skal være i orden, vil det være nødvendigt, at der er to livreddere på arbejde, selv om der ikke er offentlige brugere i svømmehallen. Det vurderes ikke, at foreningerne kan være helt alene i svømmehallen fra kl 16-21. Det går kun for en kortere periode. Hvis der sker uheld, vil det være svømmehallen, som er ansvarlig. Der kan ske tekniske fejl, som foreningerne ikke selv kan og skal løse.

Ad. 3:
Det skal undersøges, om det er muligt at leje bassintid i andre svømmebade. Inden muligheden undersøges, skal der ske en dialog med foreningerne, således at de tages med på råd om mulige alternativer til erstatning for Gribskov Svømmehal.


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversiteter (folkeoplysningsloven), jf. bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 - § 21 og 33 stk. 2

Økonomi
Sagen har for nuværende ingen økonomiske konsekvenser. Økonomiske konsekvenser jf. det videre arbejde med de 3 løsningsmodeller vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget på et senere tidspunkt.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Klage fra Helsinge Svømmeklub over fordeling af haltider i svømmehal for sæsonen 2015/2016 Dokumentnr.: 2015/24442 003

Bilag til klage fra Helsinge Svømmeklub: Notater og referencer til andre kommuners regler
Dokumentnr.: 2015/24442 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at følge anbefaling A og godkende Idrætsrådet beslutning fra 8. juni 2015 angående fordeling af haltid i Gribskov Svømmehal sæson 2015/16.
 2. at forslag til tilrettede retningslinjer for lokalelån inkl. principper behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, når Idrætsrådet indstilling er udarbejdet.
 3. at administrationen arbejder videre med de 3 løsningsmodeller for mere vandtid til foreningerne, og at de forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget, når konsekvenser af modellerne kan beskrives mere præcist.Beslutning
Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på at afholde møde med de to foreninger for at finde en løsning.

Fraværende: Anders Gerner Frost
38. Budget 2016-2019 Fagudvalgenes budgetbehandling
00.30Ø00 - 2015/26064

Sagsfremstilling
Indledning
Kultur og Idrætsudvalget behandler sagen for at få orientering om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019 og for at anbefale en beslutning om takster til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Økonomiudvalget har den 10. september foretaget 1. behandling af budget 2016 med overslagsår og sender det til behandling i fagudvalgene.

Budgettet for 2016-2019 tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg fra budgetseminaret i april, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter. Derudover er der indarbejdet budget til de "iboende udfordringer", der har været i budgettet på børne- og social- og sundhedsområdet samt alle de fagudvalg der er berørt af flygtningeområdet, se bilag 1. Formålet med administrationens budgetoplæg er at fremlægge et retvisende og solidt budgetgrundlag.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set et merforbrug i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget være et underskud på det skattefinansierede område på ca. 20 mio. kr., men på grund af nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat et kassetræk på ca. 26 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

De årlige budgetter går fra et underskud i 2016 på 70 mio. kr. til et overskud i 2019 på 44 mio. kr. Der er to primære årsager til dette forløb. For det første er der en forsinkelse mellem udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte. Der er således budgetteret med udgifter i 2016 på 30 mio. kr. og indtægter herfra i 2019 på ligeledes 30 mio. kr. For det andet er der i budgetoplægget indlagt store besparelser, der først implementeres fra 2017, således der er tid til at arbejde med større tiltag på tværs af områder. Besparelserne er stigende over budgetperioden.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, dels på grund af kommunens likvide situation, og dels fordi resultatet forbedres over budgetperioden efterhånden som de foreslåede besparelser slår igennem. Det er samtidig administrationens anbefaling, at underskuddet ikke bør blive større.

Budgetoplægget uddybes i bilag 1 "Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019" og i bilag 2 "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.

Takster for 2016
Administrationen har beregnet forslag til takster på Kultur og Idrætsudvalgets område på baggrund af budgetoplægget for 2016. Taksterne for 2016 kan ses i bilag 3 "Takster 2016 for Kultur og Idrætsudvalgets område"

Det foreslås at følgende ændringer foretages:

Kulturskolens takster stiger med 3% fra den 1.1.2016, stigningen er anbefalet fra bestyrelsen, for at kunne opretholde nuværende serviceniveau.


Den videre proces i budgetarbejdet i 2015
I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2016-2019 er der planlagt følgende politiske forløb:

1. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
8. oktober 2. behandling i Byrådet

Budget 2016-2019 har været i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 11. september-22. september. Høringssvarene samles og behandles direkte i Økonomiudvalget.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi
Jf. sagsfremstilling

Bilag
Bilag 1: ØU 10.09.2015:
Kopi: Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019 - august 2015.
Dok.nr. 2015/26064 004

Bilag 2: ØU 10.09.2015: Kopi: Budget 2016-2019 - taloversigter. Dok.nr. 2015/26064 003

De to dokumenter herover er udleverede ifm. budgetseminaret, og de bedes medbragt til mødet.

Bilag 3: KIU 24.09.15: KIU: Forslag til ændring af takster for 2016. Dok.nr.2015/26064 005


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget
1. at tage orienteringen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019 til efterretning (som beskrevet i bilag 1 og 2)

Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
2. at godkende takster for Kultur og Idrætsudvalgets område jf. bilag 3.


Beslutning

 1. Taget til efterretning
 2. GodkendtFraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen
39. Deltagelse i kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen 2016 - 2019
20.00G00 - 2015/02299

Sagsfremstilling
Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt Gribskov Kommune skal deltage i den kommende kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen 2016 - 2019

Kultur- og Idrætsudvalget afgav på sit møde den 17.2.2015 en hensigtserklæring om, at Gribskov Kommune indgår i den kommende kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen 2016 - 2019 med det forbehold, at den endelige aftale skal behandles i udvalget igen før formel indtræden i aftalen.

Aftalen forelægges nu til politisk beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.

Baggrund
Gribskov Kommune har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016 - 2019. Gribskov Kommune har deltaget i udformningen af aftalens indhold.

Den politiske styregruppe for KMØ, hvor Gribskov Kommune er repræsenteret ved næstformanden for Kultur- og Idrætsudvalget Ulla Dræbye, har vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale for perioden 2016 - 2019.

I Kulturmetropol Copenhagen skal der arbejdes videre med KMØ's 10-årige vision, og der skal arbejdes videre med de resultater, der er nået i KMØ. Kulturmetropol Copenhagen skal knytte partnerne i aftalen endnu tættere sammen i en sammenhængende kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016 - 2019. Det betyder, at partnerne ved deltagelse forpligter sig til at deltage i alle fire år.

Formålet med Kulturmetropol Copenhagen
Formålet med Kulturmetropol Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal - som i KMØ - ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er:

 • Festivaler og events 2.0

Målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister.

 • Musikmetropolen

Målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.

 • Unge i samskabelse med kulturlivet

Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement der lægges i det enkelte indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte.

Administrationens anbefaling
Administrationen vurderer, at Gribskov Kommune har fået meget ud af at deltage i den nuværende kulturaftale:

 • det tværkommunale/regionale samarbejde er med til at skabe resultater, som vi som enkelt kommune ikke kan opnå.
 • deltagelse i kulturaftalen genererer ekstra økonomiske midler som beskrevet under økonomi.
 • Gribskov Kommune får andel af den synlighed og fælles markedsføring, som en stor kulturaftale afføder.


Administrationen vurderer ligeledes, at de udvalgte indsatsområder for den kommende kulturaftale er relevante og harmonerer fint med Gribskov Kommunes øvrige arbejde med kultur og turisme. Derfor anbefaler administrationen, at Gribskov Kommune indgår som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen i 2016 - 2019.

Lovgrundlag
Lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af
lov nr. 563 af 24/06/2005 og LBK nr 728 af 07/06/2007 (gældende) med senere
ændringer til forskriften ved Lov nr 1517 af 27/12/2009.


Økonomi
På det politiske styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske repræsentanter opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud:

Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen
 
Indbyggere
0-20.000
20.000 - 40.000
40.000 - 60.000
60.000 - 100.000
100.000-
200.000
200.000+
Finansiering
kr. 60.000
kr. 80.000
kr. 120.000
kr. 180.000
kr. 200.000
kr.
300.000


Gribskov Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil således betyde, at kommunen forpligter sig til at bidrage med 120.000 kr. årligt i perioden 2016 - 2019.

I den nuværende aftale betaler Gribskov Kommune 100.000 kr. årligt for at deltage. Beløbet er finasieret med 70.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets pulje samt 30.000 kr. af Center for Kultur, Fritid og Turismes administrationskonto.

Udgiften til den kommende kulturaftale kan finansieres som følger:

80.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets pulje og 40.000 kr. fra Center for Kultur, Fritid og Turismes administrationsbudget.

Kultur- og Idrætsudvalgets pulje har i 2015 et budget på 298.804 kr. Såfremt der afsættes tilstrækkelige midler til puljen i 2016 - 2019, kan de 80.000 kr. finansieres herfra.


Bilag
Kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 Dokumentnr. 2015/02299 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende Gribskov Kommunes deltagelse i kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019, under forudsætning af at deltagelsen kan finansieres
 2. at godkende administrationens forslag til finansiering af deltagelsen, under forudsætning af at der afsættes tilstrækkelige midler til Kultur- og Idrætsudvalgets pulje for 2016-2019
 3. at bemyndige Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen, under forudsætning af at deltagelsen kan finansieresBeslutning
1.-3. Tiltrådt

Fraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen
40. Forslag til placering af ny skulptur i Gilleleje
20.04G00 - 2015/02060

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt kunstner Jørgen Villerups skulptur skal opstilles i stedet for det anker, der nu er placeret i rundkørselen ved Gilleleje Station.

Introduktion
Efter overvejelser om de tværgående aspekter i sagen vedrørende trafiksikkerhed og økonomi, der alene afholdes af Kunstrådet, er sagen forelagt for administrationen for Plan- og Miljøudvalget, der har vurderet, at de rette tilladelser er givet, og at sagen ikke behøver komme til politisk behandling der.

Sagen skal derfor ikke gå i Økonomiudvalget og behandles udelukkende i Kultur- og Idrætsudvalget.


Baggrund
Gribskov Kunstråd har fået henvendelse fra billedhugger Jørgen Villerup vedrørende køb af en skulptur til rundkørslen ved Gilleleje station. Billede vedlagt som bilag.
Kunstrådet har takket ja med det forbehold, at de rette tilladelser kunne opnås.

Derudover har Kunstrådet henvendt sig til fisker Ole Nielsen, der i sin tid donerede ankeret, for at høre hans mening. Ole Nielsen har givet sin accept af, at ankeret kan flyttes.
Team Trafik og Ressourcer har givet formel tilladelse til placeringen. Tilladelsen er vedlagt som bilag.

Vurdering
Kunstrådet mener, at ankeret med nybyggeriet af Kulturhavnen ikke syner af så meget i byrummet, og det er synd. Kunstrådet mener desuden, at Jørgen Villerups markante skulptur vil klæde rundkørslen.

Kunstrådet har valgt at bede Kultur- og Idrætsudvalget tage stilling til placeringen af hensyn til sagens karakter.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2, jf. § 10, stk. 5.
Lov nr. 1520 af 27/12-14 (Lov om offentlige veje) § 102

Økonomi

Pris på skulptur: 90.000 kr.
Transport og opstilling, samt fjernelse af ankeret: 65.000 kr
I alt 155.000 kr.

Beløbet dækkes af Kunstrådet, og der er således ingen økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune.

Bilag
1. Billede af Jørgen Villerups skulptur Dokumentnr. 2015/02060 002
2. Intern tilladelse til opstilling af skulptur Dokumentnr 2015/02060 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at godkende opstilling af Jørgen Villerups skulptur i rundkørslen ved stationen i Gilleleje.Beslutning
Ikke tiltrådt

Fraværende: Anders Gerner Frost

Efterretningssager

41. Evaluering af sommerens arrangementer 2015
05.05G00 - 2015/25825

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering.

Introduktion.
Formålet med sagen er, at give fagudvalgene og Byrådet en orientering om evaluering af sommerens større arrangementer.

Baggrund.
Der afholdes et meget stort antal events, festivaler og arrangementer i Gribskov Kommune hen over sommeren. Hvert år, når sæsonen er slut foretager administrationen en samlet evaluering af sommerens forløb.

De allerfleste arrangementer forløber helt uden problemer til stor tilfredshed for arrangørerne og de mange deltagere.

Nogle arrangementer har behov for større opmærksomhed. Det kan være nye tiltag, som er på vej til at blive traditioner, eller det kan være arrangementer, som er blevet så store, at de får en øget bevågenhed hos borgere og pressen.

Administrationens evaluering i år har hovedsagligt koncentreret sig om følgende arrangementer:

 • Musik i Lejet
 • Kanonhalløj (Tisvildeleje)
 • Gilleleje Festival
 • Helsinge Byfest
 • Horisont Festival (Dronningmølle)


Derudover har administrationen foretaget en intern evaluering af forløbet omkring det italienske marked, som har været afholdt i Helsinge.

Elementer i evalueringen.
Der har været (eller vil blive) afholdt evalueringsmøder med de enkelte aktører, hvor følgende elementer bliver drøftet:

 • Aktørernes egen vurdering af arrangementets forløb
 • Opsamling på eventuelle klager/henvendelser fra borgere mv.
 • Aktørernes oplevelse af samarbejdet med Gribskov Kommune i planlægnings- og afviklingsforløbet
 • Fælles drøftelse af mulige forbedringstiltag, hvis arrangementet afholdes i 2016


Administrationens opsamling og vurdering.
Administrationens overordnede vurdering af sommerens arrangementer er, at de i alt væsentligt er forløbet tilfredsstillende.

Vurderingen deles af de aktører, som administrationen har holdt møde med. Der har været god opbakning til arrangementerne, deltagerantallet har været tilfredsstillende og stemningen overvejende fin.

Aktørerne er generelt meget indstillet på at imødekomme kritikpunkter og forslag til forbedringer. Fx har Gilleleje Festivalen taget konsekvensen af de mange klager i 2014 og flyttede i 2015 arrangementet til pladsen ved Gilleleje Hallen i stedet for at placere festivalen i Gilleleje by. Resultatet af dette har været, at der ikke har været nogen klager over arrangementet i år.

Musik i Lejet optimerer løbende forskellige forhold i forbindelse med festivalen. I år forsøgte de bl.a. at mindske de trafikale problemer i Tisvilde under deres arrangement ved at organisere cykeludlejning ved den aflastningsparkeringsplads som var etableret ved Godhavn. Desuden har Musik i Lejet optimeret oprydningsprocessen, så der under festivalen blev gjort en ekstra indsats for at holde området rent, og så den afsluttende oprydning gik hurtigere og bedre end tidligere år.

Der er dog forhold, som det vil være relevant at arbejde videre med i forbindelse med næste års arrangement i Tisvildeleje. Der er bl.a. behov for at håndhæve parkeringsforbuddet bedre, og der kan med fordel arbejdes videre med parkeringsforholdene og affaldsproblematikken i Tisvildeleje i uge 29.

Det er også vigtigt at understrege, at der på trods af de forbedringer og optimeringer, der efter administrationens opfattelse er opnået, fortsat er borgere i Tisvildeleje, som oplever betydelige gener ved arrangementerne, og som har udtrykt deres utilfredshed både i henvendelser til kommunen samt i læserbreve i den lokale presse. Henvendelserne samler sig om 2 arrangementer i Tisvildeleje:

 1. Musik i Lejet
 2. Kanonhalløj


Musik i Lejet
I forhold til Musik i Lejet omhandler henvendelserne følgende forhold:

 • gener i forbindelse med lastbilkørsel til og fra området i før, under og efter selve festivalen
 • manglende parkeringspladser ved stranden
 • problemer med trafikken igennem byen
 • støj fra musikken til kl. 5 under festivalen
 • belastningen af naturen (dyrene skræmmes, og planter og bevoksede klitter nedtrampes)
 • gener med affald i byen (der er bl.a. behov for flere affaldscontainere ved stationen i Tisvilde)
 • larmende (fulde) mennesker
 • tilfælde af hærværk og tyveri i de nærliggende haver
 • problemer med adgang til stranden, strandkiosken og strandtoiletterne for badegæster


Administrationen har også modtaget 1 henvendelse, som roser festivalen for at være en festival for hele familien og til gavn for Tisvilde.

Samlet har administrationen modtaget 7 henvendelser om Musik i Lejet, heraf 6 klager og 1 positiv tilkendegivelse.

Kanonhalløj
Kanonhalløj var tilbage efter en pause i 2014. Arrangørerne opnåede ikke den ansøgte natbevilling.

Administrationen har modtaget 3 henvendelser om Kanonhalløj, hvoraf den ene er en underskriftsindsamling med 18 underskrifter. alle henvendelser omhandlede fortrinsvis støjgener efter kl. 24.

Samarbejde med kommunen. Mulige forbedringstiltag
Nogle af aktørerne har anført, at arbejdet med sikkerhedsplanen for et arrangement, som skal laves til politiet, er et tungt arbejde. Her kunne være behov for hjælp og sparring.

Kommunens organisering med en tværfaglig gruppe, Eventvis, som samlet håndterer de forskellige tilladelser, som er påkrævede, er en fin organisering. Derudover forefindes der en god vejledning/eventguide på kommunens hjemmeside, der fortæller om, hvordan man søger tilladelser.

Men alligevel oplever nogle af aktørerne, at det er svært at finde rundt i det kommunale system, når de har spørgsmål vedrørende deres arrangement. Det opleves som svært at finde ud af, hvem man skal tale med om forskellige problematikker.

Det er generelt vigtigt med en tættere og bedre dialog mellem arrangør og kommune i forhold til de mange praktiske spørgsmål og behov undervejs i planlægning af arrangementer.

Derudover er affalds- og renholdelsesproblematikken noget som de fleste arrangementer har svært ved at håndtere alene.

Administrationen har med baggrund i evalueringen besluttet følgende tiltag:

 • der stilles en kommunal kontaktperson til rådighed ved de større arrangementer. En kontaktperson, som kan være indgangen til kommunen for ansøgeren/aktøren - og som kender den interne organisering og dermed vil være i stand til at henvise til de korrekte medarbejdere i de forskellige sammenhænge.
 • optimering af processen ift ansøgernes håndtering af affald.
 • ansøgningsprocessen og ansøgningsskemaer vil blive gennemgået, således at der kan tages højde for så mange ting som muligt allerede i den første ansøgning.
 • specielt i forhold til Musik i Lejet, som er blevet så stort, at det kræver en særlig indsats fra kommunen, er det aftalt, at der vil blive afholdt regelmæssige møder mellem arrangørerne og kommunen i planlægningsfasen for at lette arbejdet og kommunikationen.
 • specielt i forhold til Horisont Festivalen i Dronningmølle, er der behov for at anvendelse af området omkring Lergravssøen i Dronningmølle bliver afklaret politisk, før der kan etableres faste installationer, hvilket vil være en stor hjælp for arrangørerne af denne festival. Administrationen tager initiativ til en politisk behandling af sagen inden udgangen af 2015.
 • Der tages initiativ til et evalueringsmøde med Nordsjællands Politi.
 • Der bør arbejdes videre med at afsætte en pulje/økonomi til særlige indsatser i forhold til ekstra renholdelse og affaldshåndtering ved de større arrangementer.Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs-og Turismeudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage evalueringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:20 PM