Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 11-08-2015

Tirsdag den 11-08-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
28 3. Budgetopfølgning 2015
29 Ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet.
30 Forprojekt til etablering af museum i Gilleleje om redningen af de danske
jøder 1943
31 Ansøgning fra Helsinge Hallerne om betaling af udgifter vedr. springcenter
af uforbrugte driftsmidler 2015
32 Partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for

sæsonen 2015/2016
33 Samlig af faciliteter til kampsport
34 Kulturprisen 2015


Efterretningssager
35 Strategi for Gribskov Kunstråd

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Jørgen Emil Simonsen erklærer sig inhabil i pkt. 29


Fraværende:
Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer


Meddelelser:
Poul-Erik Engel Høyer er fraværende fra den 10.8.15 i en forventet periode på 3 måneder. Den 31.8.15 behandler Byrådet sagen om indkaldelse af stedfortræder Steen Pedersen.
Det årlige fællesmøde med Idrætsrådet er fastsat til den 24. november 2015 efter det ordinære KIU-møde.
Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer har modtaget en henvendelse fra morgensvømmerne (Søren Qvist) i Gribskov Svømmehal. Henvendelsen indeholder et ønske om, at svømmehallens åbningstid udvides om morgenen med 1/2 time - fra kl. 6.00 til kl. 5.30.
Administrationen arbejder nu videre med forespørgslen.
Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Jørgen Simonsen og Centerchef Kirsten Frandsen har modtaget en klage over fordeling af haltider i Gribskov Svømmehal samt forslag til ændring af principper for fordeling at tider til nye foreninger.
Idrætsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som vil komme med et oplæg til principper for fordeling af haltider med henblik på godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Åbne

28. 3. Budgetopfølgning 2015
00.30Ø00 - 2015/15433

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Enhederne og områderne kan som hovedregel ansøge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger skal enhederne og områderne udelukkende beskrive de steder i budgetterne, hvor der kan være afvigelser. Der kan dog være undtagelser, for eksempel hvis der kommer helt nye opgaver til, eller hvis organiseringen af de eksisterende opgaver bliver ændret.


Budgetopfølgning 3
Fokus i denne budgetopfølgning er:

 • At vurdere økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • At holde fortsat fokus på de forhold, der kom op i de første BO'er
 • At holde fortsat fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • At holde fortsat fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2016-2019:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2016-2019.

Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.

Nogle udvalg er endnu ikke kommet helt i mål. De skal arbejde videre med at overholde budget 2015-2018.


Budgetopfølgning for Kultur og Idrætsudvalget
Samlet konklusion
Administrationen forventer at overholde budgettet i regnskab 2015 på Kultur og Idrætsudvalgets område.Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Kultur og Idrætsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Kultur og Idrætsudvalget
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Kultur og Idrætsudvalget:Som det fremgår af illustrationen forventes budgettet overholdt.

Opmærksomhedspunkt ved BO3 er:

Kulturpas er endnu ikke igangsat, der afventes politisk stillingtagen til igangsættelse af projektet, budgettet for Kulturpas er 60.000 kr.

Springcenter afventer politisk stillingtagen om midlerne må anvendes i år, blandt andet til flytning af minikunstgræsbane, budgettet er 1.8 mio. kr.


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der søges ikke om nogle tillægsbevillinger eller omplaceringer.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 §40 stk 2 & 3 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


Bilag
KIU 11-08-2015: Opfølgning på Budgetaftalens elementer
Dokumentnr. 2015/15433 022


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Kultur og Idrætsudvalgets område.Beslutning
Godkendt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen
29. Ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet.
24.00G00 - 2015/17832

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget om økonomisk støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet.

Baggrund
SF Film Production v. producer Peter Bech ansøger Gribskov Kommune om en støtte til produktion af spillefilmen Fuglene over Sundet, hvis handling bl.a. foregår i Gilleleje og omegn. Der er udtrykt ønske om støtte på 800.000 kr

Filmen handler om de virkelige begivenheder i Gilleleje og omegn under 2. Verdenskrig i oktober 1943, hvor et stort antal danske jøder blev reddet og sejlet til Sverige af lokale fiskere. Filmen optages bl.a. i Gilleleje og omegn. Optagelserne i Gilleleje har ligget i perioden 6.7.15 og ca. 3 uger frem.

Spillefilmen forventes at få premiere i maj 2016, med Cannes filmfestival 2016 som milepæl.

Skuespillerne til filmen er bl.a.: David Dencik, Danica Curcic, Nicolas Bro, Jacob Cedergreen, Lars Brygman, Stine Egholm, Mikkel Boe Følsgaard m.fl.


I forbindelse med PR, marketing og lancering af filmen forberedes følgende under og efter selve optagelserne af filmen:

Med TV2/DK:

 • Reportage fra optagelserne i Gilleleje (har været vist i TV Lorry)
 • De Flygtede, en dokumentarfilm af Lasse Barkfors i samarbejde med Milton Media, Gilleleje
 • Transmedial og viral udnyttelse af De Flygtede i samarbejde med TV2&DK


Presse 2015:

 • Pressemøde (gerne med Gribskov Kommune)
 • Besøg af Rufus Gifford, Amerikansk ambassadør, i forbindelse med optagelserne i Gilleleje
 • Besøg af dagspressen under optagelserne i Gilleleje
 • Interviews med skuespillere, instruktør mv.

Der planlægges biografpremiere i 2016.
Der vil blive lagt stor vægt på, at synligheden i Gilleleje kan anvendes direkte til, at der kan lægges korte og lange lanceringsinitiativer i Gilleleje.
Der er planer om at genskabe overfarterne til Sverige for skoleklasser, og det planlægges at genskabe et par af de lokale steder, som anvendes i filmen.
Materialet stilles til rådighed for Gribskov Kommunes planer om et museum med vægten lagt på begivenhederne i oktober 1943.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at optagelser af en stor dansk spillefilm i Gilleleje vil medføre en gevinst for Gribskov Kommune i form af afledte indtægter og opmærksomhed, jf bilag 4.

Administrationen vurderer desuden, at den færdige film vil bidrage til en kulturel og turistmæssig profilering af Gilleleje og mulighed for en øget turismeomsætning.

Derudover kan filmen om dette emne være en løftestang for Gribskov Kommunes ønske om at etablere et museum om redningen af de danske jøder i oktober 1943. Filmen vil sandsynligvis skabe øget opmærksomhed på den unikke fortælling, hvilket måske kan øge Gribskov Kommunes mulighed for at tiltrække fondsmidler mv. til det påtænkte museum. Det kan i den forbindelse være et ekstra plus, hvis Gribskov Kommune har ydet støtte til spillefilmen.

Et beløb på 800.000 kr. er dog for højt, og administrationen foreslår derfor, at udvalget beslutter et lavere niveau, f.eks. 250.000 kr.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Filmen har et samlet budget på 24,5 mio. kr. og er støttet af Det Danske Filminstitut, TV2/DK, NRK, SF-Filmdistribution, TrustNordisk og SF Film ApS.

Et tilskud kan finansieres via Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.Budgettet for Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning er 1.523 mio. Forbrug og disponeringer er samlet 0,8 mio. Rest budget er således 0,723 mio.

Udover finansiering til støtte af spillefilmen, er der på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11.8.15 to andre sager, som foreslås finansieret af denne pulje. Det drejer sig om:
Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold: 250.000 kr.
Midler til forprojekt til etablering af museum i
Gilleleje om redningen af de danske jøder i 1943: 220.000 kr.


Bilag
Bilag 1: KIU 11-08-15 Ansøgning (Fuglene over Sundet) Dokumentnummer 2015/17832 006

Bilag 2: KIU 11-08-15 Synops Fuglene over Sundet Dokumentnummer. 2015/17832 007

Bilag 3: KIU 11-08-15 Finansiering for Fuglene over Sundet Dokumentnummer 2015/17832 008

Bilag 4: KIU 11-08-15 Gilleleje Spend FOS Dokumentnummer 2015/17832 010

Bilag 4 (KIU 11-08-15 Gilleleje Spend FOS) indgik i Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen og blev vedhæftet dagsordenpunktet i i forbindelse med protokollering.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende et økonomisk tilskud til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet via investeringspuljen i ØU
 2. at fastsætte tilskud til 250.000 kr.Beslutning

 1. -2. Anbefalet


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen
30. Forprojekt til etablering af museum i Gilleleje om redningen af de danske jøder 1943
18.13G00 - 2014/15356

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at afsætte midler til forprojekt.

Sagen omhandler beslutning om at afsætte midler til forprojekt i forbindelse med etableringen af et museum i Gilleleje om redningen af de danske jøder 1943.

Formålet med forprojektet er at forberede og udarbejde præsentationsmateriale om tankerne bag det nye museum, som kan danne baggrund for henvendelse til en stor relevant fond.

Det er tanken, at museet skal være en del af det statsanerkendte Museum Nordsjælland, som skal stå for drift og dermed levere det faglige indhold i samarbejde med de øvrige kulturhistoriske museer og arkiver på den nordsjællandske kyststrækning fra Halsnæs til Dragør.

Der er indledt samarbejde med Dansk Jødisk Museum om udviklingen af projektet og det forventes at få stor betydning for både sparring om indholdet og især fondsansøgningsarbejdet.

Projektgruppen, der skal drive forprojektet består således af Museum Nordsjælland, Dansk Jødisk Museum, samt administrationen i Gribskov Kommune.

Der søges midler til forprojekt, som skal anvendes til;

 • Sikring af et professionelt præsentationsmateriale til brug for fondsansøgninger på både dansk og engelsk
 • Inddragelse af faglige ressourcepersoner til udvikling af formidlingsdelen i samarbejde med øvrige partnere i Gilleleje - Kirke, museumsforeningen og Havnen
 • Inddragelse af faglige ressourcepersoner til sparring og rådgivning. Det kan være museumsfolk fra lignende andre museer i eksempelvis USA og Israel
 • Inddragelse af ekstern fundraisingstøtteLovgrundlag
LBK nr 358 af 08/04/2014 Kapitel 1 § 2 (Museumsloven).
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 2009.

Økonomi
Omkostninger til løbende proces:
Præsentationsprospekt 50.000 kr
Engelsk oversættelse 5.000 kr.
Udvikling af formidling 70.000 kr.
(Samarbejde med museumsformidlere)
Sparring/ rådgivning 95.000 kr.
(Samarbejde med andre museer i verden)
Fundraising 50.000 kr.

I alt 270.000 kr.

Center for Kultur, Fritid og Turisme kan selv finansiere 50.000 kr. til formålet, og der ansøges således om 220.000 kr.

Beløbet kan finansieres via Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.

Budgettet for Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning er 1.523 mio. Forbrug og disponeringer er samlet 0,8 mio. Rest budget er således 0,723 mio.

Udover finansiering til forprojekt til etablering af museum i Gilleleje, er der på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11.8.15 to andre sager, som foreslås finansieret af denne pulje. Det drejer sig om:
Støtte til spillefimsproduktionen, Fuglene over Sundet: 250.000 kr.
Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold: 250.000 kr.Bilag
Museumspitch 27.4.2015 Dokumentnr. 2014/ 15356 017

Læsevejledning
Museum Nordsjællands strategi for 2015 - 2018 er vedhæftet dette dagsordenpunkt, så interesserede kan læse strategien i dens helhed. Dokumentet er på 38 sider.

Museum Nordsjællands Vision 2020 og Strategi 2015-2018 Dok. 2014/15356 016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at godkende forslag om at der afsættes 220.000 kr. fra Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning til forprojekt til etablering af et museum i Gilleleje.Beslutning
Anbefalet

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen
31. Ansøgning fra Helsinge Hallerne om betaling af udgifter vedr. springcenter af uforbrugte driftsmidler 2015
18.20G00 - 2015/21358

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, om at godkende ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse om betaling af udgifter for kr. 732.837 vedr. springcenteret af uforbrugte driftsmidler 2015.

Baggrund
I budgetaftalen for 2015 - 2018 fremgår det at:
For at skabe bedre vilkår for børn og unges mulighed for at dyrke gymnastik afsættes 19 mio. kr. til deponering til etablering af et springcenter og samlet 1,9 mio. årligt til efterfølgende drift af et nyt springcenter.

På Økonomiudvalgets møde den 18.3.2015 blev det besluttet at omprioriteres 100.000 kr. af de afsatte driftsmidler for 2015 til imødegåelse af udfordringen på børneområdet. Der er således 1,8 mio. afsat til drift af springcenteret i 2015.

På Byrådets møde den 22.6.2015 blev det godkendt at give Kommunal garanti til Helsinge Hallerne i forbindelse med optagelse af et 25-årigt aftalelån i KommuneKredit på 19,0 mio. kr. med afdrag og fast rente, samt at der deponeres et tilsvarende beløb.

Ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse
Helsinge Hallernes bestyrelse har den 18.6.2015 indsendt ansøgning om tilladelse til at anvende kr. 732.837 fra de uforbrugte driftsmidler i 2015. Det drejer sig om følgende udgifter:

Flytning af minifodboldbane fra byggefelt kr. 264.102,94
Jordarbejde på flytning af minifodboldbane kr. 58.600,00
Flytning af bøgehæk (til ny sti) kr. 6.693,75
Jordprøve Dines Jørgensen kr. 20.781,00
Bygge møder kr. 5.040,00
Styregruppe møder kr. 7.620,00
Tilslutning af fjernvarme kr. 220.000,00
Omlægning af nuværende ledning (graves fri af byggefelt) kr. 100.000,00
Konvertering af gamle CTS anlæg til ny installation(anslå) kr. 50.000,00

I alt: kr. 732.837,69

Begrundelse for ansøgningen er, at hvis disse udgifter kan betales af uforbrugte driftsmidler,
vil der være flere penge i de afsatte anlægsmidler til indkøb af redskaber.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk. 3

Økonomi
I henhold til budgetaftalen 2015 - 2018 er der fra 2015 og frem afsat 1,9 mio. kr. årligt til drift af det kommende springcenter.

Af de 1,9 mio. kr. i 2015 er der disponeret 100.000 kr. til de særlige udfordringer på børneområdet,

I 2015 forventes renteudgifterne at udgør omkring 80.000 kr.
Til rest er således 1.720.000 kr.

Der afdrages først på det optagne lån fra 2016.

Bilag

KIU 11-08-2015: Ansøgning fra Helsinge Hallerne om betaling af udgifter vedr. springcenter af
uforbrugte driftsmidler 2015 Dokumentnr. 2015/21358 002

KIU 11-08-2015: Bilag til ansøgning fra Helsinge Hallerne - oversigt over udgifter
Dokumentnr. 2015/21358 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse om betaling af udgifter for kr. 732.837 vedr. springhallen af uforbrugte driftsmidler 2015Beslutning
Anbefalet med et reduceret beløb på 500.000 kr.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen
32. Partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2015/2016
18.13A00 - 2015/18508

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at godkende partnerskabsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2015/2016

Baggrund
Siden 2011 har der været indgået aftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold om enten sølv- eller guldsponsorat (partnerskabsaftale).

Sponsoraterne har tidligere været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget; men i 2012 overgik sponsoratet til Arbejdsmarkedsudvalget, idet sponsoratet blev kædet sammen med projekt "Dygtige Unge", som er et samarbejde mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune om udvikling af frivilligt mentorarbejde. I 2014 anbefalede Arbejdsmarkedsud-
valgets administration, at sponsoratet fra 2014 atter blev forankret i Kultur- og Idrætsudvalget.
I sæsonen 2013/2014 har Gribskov Kommune ydet tilskud til Nordsjælland Håndbold med 185.000 kr. (partnerskabsaftale) samt et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr.
I sæsonen 2014/2015 har Gribskov Kommune ydet tilskud på 500.000 kr.
I sæsonen 2015/2016 anmoder Nordsjælland Håndbold tilskud på 250.000 kr. -
Guldpartner, (partnerskabsaftale).

I sæsonen 2013/2014 rykkede Nordsjælland Håndbold ned i håndboldens 1. division.
I sæsonen 2014/2015 rykkede Nordsjælland Håndbold op i Boxer HerreLigaen og spiller dér i sæsonen 2015/2016.

Et Guldsponsorat indeholder en række ydelser, som er beskrevet i bilaget vedr. samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold.

Helsingør Kommune og Hillerød Kommune har modtaget tilsvarende materiale, og begge kommuner har indgået partnerskabsaftale for 2015-2016.

Lovgrundlag
LBK nr. 1155 af 25/09/2013 (Bekendtgørelse af Lov om eliteidræt)


Økonomi
250.000 kr. - som finansieres via Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning. I forhold til budgetbogen, kan puljen støtte Nordsjælland Håndbold såfremt der er behov for dette.

Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning ophører i 2016.
Som det fremgår nedenfor, er der midler tilbage i 2015 til at dække hele beløbet herfra. Hvis udbetalingen til Nordsjælland Håndbold skal deles i 2 rater, kan den sidste rate overføres sidst i 2015.

Budgettet for Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning er 1.523 mio. Forbrug og disponeringer er samlet 0,8 mio. Rest budget er således 0,723 mio.

Udover finansiering til partnerskabsaftalen, er der på KIU's møde den 11.8.15 2 andre sager, som foreslås finansieret af denne pulje. Det drejer sig om:
Støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet: 250.000 kr
Midler til forprojekt til etablering af museum i
Gilleleje om redningen af de danske jøder i 1943: 220.000 kr.


Bilag
GuldPartner aftale Dokumentnr. 2015/18508 002.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende partneskabsaftalen mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2015/2016Beslutning
Anbefalet

Jørgen Emil Simonsen deltog ikke i behandlingen pga inhabilitet.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen

33. Samlig af faciliteter til kampsport
18.20A00 - 2014/14585

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på beslutning og afdækning af muligheder for samling af faciliteter til kampsport.

Baggrund
I forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 blev det besluttet:
Samling af faciliteter til kampsport skal indtænkes i den eksisterende bygningsmasse. Der udarbejdes en analyse af den samlede halkapacitet for at undersøge, hvilke muligheder dette giver sammenholdt med opførelse af springcenter for at samle kampsporten i ét kampsports-
hus. Kampsporten inddrages sammen med Helsinge Hallerne samt de relevante foreninger og parter.

Samling af kampsporten omhandler kampsportsforeningerne i Helsinge:
Bushi, Bokse Team Helsinge, Ramløse Judo, Helsinge Taekwondo.

Administrationen har udarbejdet en foreløbig analyse på baggrund af oplysninger fra foreningerne samt Helsinge Hallerne.

I den foreløbige analyse peges der på to forskellige scenarier Toftehallen og Hal 4 i Helsinge Hallerne, der bliver ledig, når ny springhal er en realitet. Det forventes at blive til sæsonstart 2016.


Scenarie 1: Toftehallen
Scenarie 2: Hal 4, Helsinge Hallerne

For hvert scenarie er det forsøgt at afdække fordele og ulemper, og der er anslået en økonomi på de enkelte scenarier.

Analysen har været forelagt Idrætsrådet den 08. juni 2015, og de har protokolleret følgende, som videresendes til behandling I Kultur- og Idrætsudvalget:

"Idrætsrådet kan ikke træffe beslutning om, hvilket scenarie der er den bedste løsning, idet der er for mange uafklarede ting. Der er mange problematikker omkring idrætsgrenene - genhusning med løsning i Toftehallen.
Idrætsrådet deltager gerne i møde med Kultur- og Idrætsudvalget"
Erling Marcussen var inhabil under behandling af punktet.

Administrationen anbefaler derfor, at en endelig analyse afventer den konkrete udformning af springcenteret, og at sagen derefter igen forelægges for Idrætsrådet og derefter Kultur- og Idrætsudvalget.

Da der ikke er afsat midler til ombygning og etablering af samling af faciliteter til kampsporten, anbefaler administrationen ligeldes, at sagen indgår i budgetforhandlingerne, så der afsættes midler til dette.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk. 2 og 3

Økonomi
Scenarie 1. Toftehallen:
Ombygning af Toftehallen er anslået til 1.7 mio.
Herudover skal der anskaffes inventar som kampmåtter, mobil boksering, ombygning af køkken, møbler, styrketræningslokale, møderum/kontor - anslået til 1.175.000 kr. Foreningerne kan evt. forsøge selv at skaffe finansiering til de sidstnævnte udgifter.

Scenarie 2. Helsinge Hallerne, Hal 4:
Model 1:
Udgifter til rumdeling i Hal 4, Helsinge Hallerne anslås til 100.000 - 500.000 kr, afhængig af, hvilken løsning, der laves.
Model 2:
Udgifter til indskudt dæk, så der bliver 3-4 rum er anslået til 3 mio (nettoudgift når forsikringspenge er medregnet).
Kan finansieres ved optagelse af lån på 3 mio. kr. (Helsinge Hallerne) i 10 år. Årlig udgift vil være 425.000 kr. Der kan blive tale om deponeringspligt for kommunen.

Der er ikke afsat midler til ombygning i budgettet. Finansiering af ombygning afhænger derfor af budget 2016 - 2019.


Bilag
KIU 11-08-2015: Samling af faciliteter til kampsport - foreløbig analyse
Dokumentnr. 2014/14585 035


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at sagen indgår i budgetforhandlingerne
 2. at valg af scenarie afventer endelig analyse, som udarbejdes når den eksakte udformning af springcenteret kendes
 3. at den endelige analyse samt Idrætsrådets anbefaling af scenarie forelægges Kultur- og Idrætsudvalget i efteråret 2015Beslutning

 1. Tiltrådt. Et enigt udvalg anbefaler, at faciliteter til kampsport samles i Toftehallen.
 2. - 3. Ikke tiltrådt


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen
34. Kulturprisen 2015
18.15G00 - 2015/01099

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på beslutning om prismodtager af Årets Kulturpris 2015.

Årets Kulturpris 2015 vil blive uddelt på Byrådsmødet d. 23. november 2015. Navnet på prismodtager offentliggøres i forbindelse hermed.

Baggrund.
Hvert år på det ordinære Byrådsmøde i november uddeler Kultur- og Idrætsudvalget årets Kulturpris.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Modtageren modtager en check på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

Kulturrådet gennemgår de indkomne indstillinger og indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, hvem de anbefaler som modtager af årets Kulturpris.

Annoncering om prisen er sket via udsendelse af post til samtlige kulturelle foreninger og spejderforeninger m.fl. og på kommunens hjemmeside. Foreninger, grupper og personer har således haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til en kandidat. Frist for indsendelse af kandidater var den 18. maj 2015.

Til Kulturprisen 2015 har Kulturrådet modtaget 9 indstillinger.

Kulturrådet har den 1. juni 2015 behandlet de indkomne indstillinger til kandidat til Årets Kulturpris 2015 og indstiller hermed i enighed en kandidat til modtagelse i 2015.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Kulturrådet i Gribskov Kommune

Økonomi
5.000 kr. er afsat og finansieres via Kultur- og Fritidspuljen.


Bilag
Bilag 1: Oversigt over tidligere prismodtagere Kulturprisen Dokument nr.: 2015/01099 010

Læsevejledning
Bilag 2 er lukket for offentligheden, da navnet er fortroligt og først offentliggøres ved prisuddelingen på Byrådets møde den 23. november 2015. Bilaget er tilgængelig for politikere i POLAR.

Bilag 2: Oversigt over indstillede kandidater til Kulturprisen 2015 - dokumentnr. 2015/01099 011.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende den af Kulturrådet indstillede kandidat til modtagelse af Årets Kulturpris 2015Beslutning
Godkendt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen

Efterretningssager

35. Strategi for Gribskov Kunstråd
20.04G00 - 2015/14681

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på orientering om Kunstrådets Strategi for perioden 2014-2017.

Baggrund
Kunstrådet har udarbejdet strategien for at præcisere Kunstrådets arbejde og for at pointere den retning, som Kunstrådet ønsker at arbejde frem mod.

Kunstrådet refererer til Kultur- og Idrætsudvalget.

Medlemmerne udgøres af:

 • 2 byrådsmedlemmer
 • 3 personer udpeget af Byrådet
 • 4 personalerepræsentanter
 • 2 konsulenter- professionelle kunstnere eller arkitekter, som medvirker på
  frivillig ulønnet basis.

Fra Kommissoriet - Formål:
Kunstrådets formål er at arbejde for udsmykning af kommunens institutioner og
det offentlige rum. Kunstrådet skal arbejde for udbredelsen af interessen for
kunst. Kunstrådet søger at skaffe såvel kommunale som regionale midler og
fondsmidler til brug ved større udsmykningsopgaver. Kunstrådet kan støtte eller
tage initiativ til kunstarrangementer/foredrag for borgere i Gribskov Kommune.
Kunstrådet refererer til Kulturudvalget


Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Kulturstrategi, vedtaget af Byrådet 2009

Økonomi
Kulturrådets budget:

2014: Vedtaget budget: 186.691. Korrigeret budget: 255.691.
2015: Vedtaget budget: 189.659. Korrigeret budget: 419.659.
2016: Forslag til budget: 40.001.

Bilag

 1. Kunstrådets Strategi 2014-2017 Dokumentnr. 2015/14681 002
 2. Kommissorium Dokumentnr 2015/14681 001

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Orienteringen taget til efterretning

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:30 PM