Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 02-06-2015

Tirsdag den 02-06-2015 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
27 Investeringspuljen 2015 - Tildeling af midler fra puljen

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt. Habilitetsspørgsmål behandles under punkt 27.

Fraværende:

Meddelelser:
Pause: 19.05 - 19.10
Pause: 20.35 - 20.45

Åbne

27. Investeringspuljen 2015 - Tildeling af midler fra puljen
24.10A00 - 2015/00442

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget til beslutning om tildeling af midler fra puljen for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2015. Der er udarbejdet en samlet oversigt over ansøgningerne (bilag 1), som ligeledes er udsendt som papirbilag til udvalgenes medlemmer.

Vejledende rammekriterier for Investeringspuljen er godkendt i Økonomiudvalget den 26.01.2015 (bilag 3).

På mødet i Økonomiudvalget den 26.01.2015 blev bemyndigelsen af Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget, til i fællesskab at fordele Investeringspuljens midler, godkendt. Dog med det forbehold, at sagen sendes til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget i tilfælde af uenighed om disponering af Investeringspuljen de to udvalg imellem.

Den samlede Investeringspulje er på 3.280.000 kr. netto (baggrunden for beløb er formuleret under Økonomi).

Gribskov Kommune har modtaget 50 ansøgninger til Investeringspuljen 2015 (bilag 2). Der er indkommet ansøgninger svarende til i alt 15.729.488 mio. kr. (netto). Administrationen har gennemgået ansøgningerne og kategoriseret dem med henblik på videre politisk prioritering, da der er ansøgt for langt over de midler der er afsat i Investeringspuljen.

Administrationens vurderinger er sket med udgangspunkt i de vejledende rammekriterier for Investeringspuljen (bilag 3). Administrationen har ligeledes set særligt på hvorledes de ansøgte projekter og indsatser er:

  • nyskabende og understøtter Gribskov Kommunes strategier på kultur, idræts, erhvervs- og turismeområdet
  • borger- og foreningsdrevne initiativer med lokal forankring der fremmer samarbejde med erhvervsliv, kulturinstitutioner m.v.
  • af generel betydning for Gribskov Kommune
  • medvirkende til realisering af større igangværende projekter
  • markante og synlige initiativer som fx events, der skaber merværdi umiddelbart


Administrationen har kategoriseret ansøgningerne ud fra en vurdering af hvorledes ansøgningerne opfylder de vejledende kriterier: helt, delvis, slet ikke eller ansøgninger som kommunen jf. kommunalfuldmagten ikke har hjemmel til at kunne give økonomisk tilskud. Sidstnævnte kategori anbefaler administrationen gives afslag.

Vurdering af de enkelte ansøgninger fremgår af bilag 2.

Det samlede beløb for de ansøgninger der opfylder Investeringspuljens kriterier helt eller delvis udgør 12.052.671 kr. netto og forelægges med henblik på en politisk prioritering af udmøntning af midlerne under Investeringspuljen 2015.

Lovgrundlag


Økonomi
Den samlede Investeringspulje er på 4,03 mio. kr. netto.

I forbindelse med budgetaftalen blev aftalepartnerne enige om, at Munkeruphus' årlige driftstilskud på 0,75 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 finansieres via puljen.

Det resterende beløb i puljen udgør dermed 3.280.000 kr. Af dette beløb er op til 0,2 mio. kr. af de afsatte midler fra puljen øremærket til støtte til idrætsforeninger i mindre lokalsamfund blandt ansøgningerne til Investeringspuljen 2015.

Bilag
Bilag 1 ETU_KIU 02-06-15 Oversigt over ansøgninger og bilag Dok.nr. 2015/00442 016

Bilag 2 ETU_KIU 02-06-15 Vurdering af ansøgninger til Investeringspuljen 2015 Dok.nr. 2015/00442 017

Bilag 3 ETU_KIU 020615: Vejledende rammekriterier. Dok.nr. 2015/00442 015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget at:

  1. fordele Investeringspuljen 2015 mellem de indkomne ansøgningerBeslutning
Michael Bruun (V) erklærer sig inhabil i sagen.
Habilitetsspørgsmål bringes til afstemning.

Afstemning om Michael Bruun er inhabil ift. hele punktet:
For: Michael Bruun (V) (1)
Imod: A, G, Jørgen Emil Simonsen (V), Poul-Erik Høyer (V) og Birgit Roswall (V) (8)
Michael Bruun erklæres ikke inhabil ift. hele punktet.

Afstemning om Michael Bruun er inhabil alene ift. til ansøgningerne fra Gadekærsforeningen (nr. 45-49):
For: A, V (7)
Imod: G (2)
Michael Bruun erklæres inhabil ift. ansøgningerne fra Gadekærsforeningen (nr. 45-49)


Ulla Dræbye (A) erklærer sig inhabil ift. ansøgningen fra Tegners Museum (nr. 8).
Habilitetsspørgsmål bringes til afstemning.

Afstemning om Ulla Dræbye er inhabil ift. til ansøgningen fra Tegners Museum (nr. 8):
For: Ulla Dræbye (A) og V (5)
Imod: Pia Foght (A), Betina Sølver Hansen (A) og G (4)
Ulla Dræbye erklæres inhabil ift. ansøgningen fra Tegners Museum (nr. 8)Procesforslag
Sagen behandles ansøgning for ansøgning.
For: A, V (7)
Imod: G (2)
Procesforslaget er tiltrådt


Besluttet at imødekomme følgende ansøgninger:

Projekt
Ansøger
Anbefalet beløb til bevilling (brutto)
kr
Genetablering og udvidelse af slæbested og flydebroer Gilleleje Sejlklub
200.000 kr.
Liv i Ramløse Ramløse Hallen
450.000 kr.
Ombygning af eksisterende lokaler til BSI Foreningsfitness i Blistruphallen BSI Foreningsfitness
200.000 kr.
Åbent Vand Svømning i Gribskov Kommunes Natur Gribskov Familie Svøm
114.000 kr.
Høstfestival på Esrum Kloster
- lokale fødevarer giver lokale jobs
Smag på Nordsjælland
140.000 kr.
Nordkystens Kunst Triennale KunstHusUdenMure
300.000 kr.
Havsvømning for alle Nordkystens Livrednings Klubber
300.000 kr.
Styrkelse af lokal, autentisk og bæredygtig produktion i Gribskov Kommune Gribskov Spisekammer og Rabarbergården
175.000 kr.
Bålhytte med to shelters Det Danske Spejderkorps /Holbo afd.
215.000 kr.
Ringridderfest i Græsted Græsted Ringridning / Hestegruppen Gribskov
115.000 kr.
Forprojektering af nyt sporanlæg og udstillingshal ved Græsted Station Nordsjælland Veterantog
195.500 kr.
Naturlegeplads Gilleleje Naturlegeplads Tisvildeleje
425.000 kr.
Årets revy 2015 / Græsted Revyen Græsted Revyen
150.000 kr.
Midlertidig sauna-facilitet samt eventrække for Gilleleje Havbad Foreningen Gilleleje Havbad
100.000 kr.
Ny skabende liv Ramløse Forsamlingshus
100.000 kr.
Sommerkoncerter i Helsinge** Gadekærsforeningen Helsinge**
50.000 kr.
**
Mundtlig fortælling for børn og voksne Nordkystfortællerne
50.000 kr.
Pyramidetaget på Rudolph Tegners Museum*** Rudolph Tegner-museet***
15.000 kr.
***
DM i Military for ponyer Søborggård Rideklub
15.000 kr.
Stafet for livet Stafet for livet
35.500 kr.


** Michael Bruun deltog ikke i behandling af ansøgningen fra Gadekærsforeningen Helsinge grundet inhabilitet.
*** Ulla Dræbye deltog ikke i behandlingen af ansøgningen fra Rudolph Tegner-museet grundet inhabilitet.

Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:50 PM