Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 02-06-2015

Tirsdag den 02-06-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
24 Ansøgning om tilskud til gadeteater i Helsinge og Gilleleje
25 Museum Nordsjælland. Lokaler til ledelse, administration mm.
26 Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer - indhold i
prioriteringskatalog til høring

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med en rettelse til dagsordenspunkt 25 vedr. udregning af deponering på scenarie 2; Frederiksgade 9, Hillerød

Fraværende:
Morten Ulrik Jørgensen

Meddelelser:
Pause: 16:20 - 16:35
Pause: 17:00 - 17:10
Pause: 17:15 - 17:25
I forbindelse med en borgerhenvendelse til udvalgets medlemmer om den fremtidige anvendelse af Toftehallen oplyser administrationen, idet der henvises til budgetaftalen for 2015-2018, at arbejdet med at analysere halkapaciteten, efter opførelse af ny springhal, forløber som planlagt. Analysen har til formål at vurdere, hvorvidt det er muligt at samle faciliteter til kampsporten i Helsinge på ét sted. Analysen forventes at blive behandlet i Idrætsrådet den 8.6.2015 for derefter at blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget den 11.8.2015.
Formand Jørgen Simonsen (V) og næstformand Ulla Dræbye (A) orienterede om, at der, siden seneste møde i Kultur- og Idrætsudvalget, var truffet en formandsbeslutning om at godkende et tilskud på 5.000 kr. til Kunsthus Uden Mure. Beløbet skal dække udgifter i forbindelse med, at op til 20 borgere inviteredes til at deltage i bustur og middag sammen med kunstnere og andre under Art Camp, fredag den 29. maj. Beløbet finansieres via Kultur- og Fritidspuljen. Ulla Dræbye redegjorde for, at der var tale om en beslutning, som ikke kunne vente til mødet i Kultur- og Idrætsudvalget den 2.6.15.
Ansøgning om samarbejdsaftale for sæson 2015/2016 fra Nordsjælland Håndbold er modtaget. Ansøgningen vil blive behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11.8.2015.

Åbne

24. Ansøgning om tilskud til gadeteater i Helsinge og Gilleleje
18.13A00 - 2015/16733

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på beslutning om økonomisk tilskud til afholdelse af Gadeteater i henholdsvis Helsinge og Gilleleje.

Gribskov Teater planlægger afholdelse af en række gadeteaterforestillinger i Helsinge og Gilleleje tirsdag den 28. juli 2015, og i den anledning søges om tilskud på 47.500 kr. netto til arrangementerne.

Bestyrelsen i Gribskov Teater ønsker at gøre en indsats for at glæde børn og voksne i kommunen med gode oplevelser i byrummet.

Gribskov Teater vil være i et tæt samarbejde med Helsingør Teater og deres store flerdages gadeteaterfestival.

Gribskov Teater har planlagt at spille 7 forestillinger i henholdsvis Helsinge og Gilleleje.
Der vil være 3 forestillinger i Helsinge, hhv. kl. 10, kl. 11 og kl. 12.
Der vil være 4 forestillinger i Gilleleje, hhv. kl. 15, kl. 16, kl. 17 og kl. 19.

Forestillingerne spilles både stationært i byrummet og rundt i byens gader.

Gribskov Teater skal søge Gribskov Kommune om tilladelse til at anvende de pågældende byrum til forestillingerne via Eventvis. Ansøgningen er endnu ikke behandlet.

Gribskov Teater vil markedsføre gadeteaterdagen sammen med Helsingør Teater i områdets aviser.

Gribskov Teater søgte om lignende tilskud i 2014, og fik på Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 07.04.2014 bevilget et tilskud på 47.500 kr. netto.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009

Økonomi
Udgiften til forestillingerne er samlet 95.000 kr., men der er tale om refusionsgodkendte forestillinger, så kommunen vil få 50% af udgiften refunderet af Kulturstyrelsen. Derfor vil beløbet der ansøges fra Kultur- og Fritidspuljen være 47.500.

Det ansøgte beløb kan finansieres via Kultur- og Fritidspuljen.
Budgettet for Kultur- og Fritidspuljen er 298.804 kr., hvoraf der er deponeret 229.350 kr. Restbeløb for puljen er 69.454 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Ansøgning om tilskud til gadeteater i Helsinge og Gilleleje Dokumentnr.:2015/16733

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud på 47.500 kr. netto til afholdelse af gadeteater i hhv. Helsinge og Gilleleje, under forudsætning af at Gribskov Teater opnår tilladelse via Eventvis.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
.

Beslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
25. Museum Nordsjælland. Lokaler til ledelse, administration mm.
19.00G00 - 2014/45756

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om, at sagen vedrørende lokaler til Museum Nordsjællands ledelse og administration skal afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2016 - 2019, og at borgmesteren bemyndiges til, sammen med borgmestrene i Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune, at forhandle sagen færdig indenfor de politisk afstukne rammer.

Denne sagsfremstilling er en fælles sagsfremstilling, som fremlægges til politisk behandling parallelt i Gribskov, Hillerød og Hørsholm.

Baggrund
Der har den 11. december 2014 været afholdt møde mellem borgmestrene fra Gribskov, Hørsholm og Hillerød, som er de tre kommuner, der står bag driften af Museum Nordsjælland. På mødet var der enighed om:

 • at driftsudgifterne deles af kommunerne bag Museum Nordsjælland og at alle forslag både til lejede og til kommunale lokaler må lægges frem til drøftelse, og at prisen vil være en væsentlig konkurrenceparameter i forhold til beliggenhed
 • at den fælleskommunale finansiering af ledelses- og administrationslokaler ligger udover eksisterende kommunalt driftstilskud, og sagen skal indgå i de kommunale budgetforhandlinger for budget 2016 - 2019, hvor borgmestrene skal bære forslaget ind i budgetprocessen


De tre kommuners kulturchefer blev bedt om i samarbejde med Museum Nordsjælland at udarbejde en oversigt over hver af de tre kommuners muligheder for at udpege mulige lokaler og at beskrive de økonomiske konsekvenser for bundet hermed.


Borgmestrene mødtes igen den 21. april 2015 for at drøfte indstilling fra Museum Nordsjælland om de lokaler, som kunne komme på tale som lokation for museets ledelse og administration.

Borgmestrene ønskede - med forbehold for, at Hillerød Byråd godkender det - at der skal arbejdes videre med to konkrete scenarier; Mårum Skole (Gribskov) og Frederiksgade 9 (Hillerød). Borgmestrene ønskede dels en beregning af den samlede økonomi, der relaterer sig til hvert af forslagene - anlægsudgifter til renovering, husleje, afledte driftsomkostninger, deponering mm. og fordelt på hver af kommunerne - dels at Museum Nordsjælland giver en museumsfaglig vurdering af, hvordan vi "får mest museum for pengene".

Borgmestrene påpeger, at økonomien er en væsentlig faktor for den videre proces.

Borgmestrene aftalte - med forbehold for politisk godkendelse heraf - at der på fagudvalgs-, Økonomiudvalgs- og Byrådsmøder i juni måned i de tre kommuner fremlægges en fælles sagsfremstilling med henblik på stillingtagen til hvorvidt de konkrete og beskrevne forslag skal indgå i den videre budgetproces og stillingtagen til forslag om, at borgmestrene bemyndiges til at forhandle sagen endelig på plads indenfor de politisk afstukne rammer.

Borgmestrene aftalte at mødes igen den 25. juni 2015 - hvor alle tre byråd har haft byrådsmøder - for at orientere om byrådenes stillingtagen og for at drøfte den videre proces.

Scenarier
De to scenarier, som omfatter henholdsvis Mårum Skole, Gribskov og Frederiksgade 9, Hillerød er uddybende beskrevet i notat af 15.04.2015.

Bestyrelsen for Museum Nordsjælland skriver i notat af 29.04.2015:

Lokalerne på både Mårum Skole og i Frederiksgade 9 vil opfylde museets ønsker om pladsforhold. Men sammenholdes lokaliteternes funktionalitet og de logistiske forhold, anbefaler museets ledelse og en enig museumsbestyrelse klart, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for, at museets arkæologi og administration placeres i Frederiksgade 9.

En lokaleløsning, der tager udgangspunkt i en indflytning i Frederiksgade 9, vil være et stort aktiv for Museum Nordsjællands udvikling. Først og fremmest kan museets afdelinger samles på adresser, der harmonerer med museets organisationsplan. I den forbindelse vil det være en klar fordel, ar museets afdelinger ikke spredes med samles på kun to lokaliteter: i Frederiksgade 9-11 i Hillerød og i museets bygninger på Sdr. Jagtvej i Hørsholm.

At medarbejdernes samles på kun to lokaliteter vil effektivisere arbejdsgangene. Der spares tid og penge på transporttid og mødetid, når medarbejderne har deres daglige gang samme sted. Den daglige kontakt sikrer dynamiske og effektive faglige miljøer, både når det drejer sig om sagsbehandling, forskning og formidling. Kræfterne vil kunne koncentreres om opgaveløsning, og det vil ikke mindst komme formidlingen, og dermed borgerne til gode. Hertil vil det være et stort aktiv, at de nuværende udstillingsarealer i Frederiksgade 11, som tænkes anvendt til en stor arkæologisk udstilling, ligger i direkte tilknytning til den arkæologiske afdeling. En effektivisering og rationalisering af museets arbejdsgange vil løfte hele ideen med museumsfusionen: mest mulig museum for pengene.

Museets bestyrelse indstiller således, at der arbejdes på at realisere mulighederne for en placering af Museum Nordsjællands ledelse og administration i lokalerne Frederiskgade 9, Hillerød.

Uddybende beskrivelse af museumsbestyrelsens anbefaling fremgår af notatet af 29.04.2015.


Lovgrundlag
Efter lånebekendtgørelsens §3, stk, 1, nr. 7 henregnes følgende til kommunens låntagning:

Den del af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, indgået af kommunale fællesskaber, interessentselskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med kommunale deltagelse om benyttelse af ejendomme, lokaler mv., hvis etablering kan sidestilles med en kommunale anlægsopgave.

Ved vurderingen af, om der er tale om kommunale deltagelse indgår:

 • om kommunen yder driftstilskud
 • om der er andre økonomiske forpligtelser for kommunen
 • om kommunen har indflydelse på driften af det kommunale selskab eller lign. gennem kommunale udpegede repræsentanter i bestyrelsen.

Supplerende har Økonomi- og Indenrigsministeriet på konkret forespørgsel bekræftet, at der ikke gælder særlige regler for museer i forhold til lånebekendtgørelsens §3, stik 1, nr. 7.

Det er yderligere blevet klargjort, at uagtet, at der er tale om en kommunal bygning vil de øvrige driftstilskudskommuner blive deponeringspligtige med et beløb svarende til deres andel af værdien af den bygning, som stilles til rådighed.


Økonomi
Overslag over de økonomiske implikationer af hvert af de to scenarier:

Scenarie 1. Mårum Skole, Gribskov:
Huslejen udgør 422.275 kr. årligt svarende til 475 kr. pr. kvm. for hver af de 889 kvm. Hillerød og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til 140.758 kr. årligt.

Øvrige driftsudgifter anslås til 500.000 kr. hvoraf Museum Nordsjælland betaler 250.000 kr. Resten fordeles med 1/3 til hver kommune , svarende til 84.000 kr. årligt.

Deponeringsberegning
Ejendomsvurdering: 6.500.000 kr. Hele ejendommen er på 1.343 kvm. incl. kælder og tagetage. Museet skal leje 889 kvm. Museets andel af hele bygningen vil således udgøre ca. 61 % svarende til et forholdsmæssigt deponeringsgrundlag på 3.965.000 kr.
Gribskov Kommune deponerer, som ejer af bygningen, ikke. Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune deponerer hver 1.322.000 kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommunenI) anslået 2.200.000 kr.

Scenarie 2. Frederiksgade 9, Hillerød:
Huslejen udgør 585.000 kr. årligt svarende til 950 kr. kvm. for hver af de 616 kvm. Gribskov og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til 195.000 kr. årligt.

Øvrige driftsudgifter anslås til 500.000 kr. hvoraf Museum Nordsjælland betaler 250.000 kr. Resten fordeles med 1/3 til hver kommune, svarende til 84.000 kr. årligt.Deponeringsberegning
Ejendomsvurdering: 7.700.000 kr. Hillerød Kommune deponerer, som ejer af bygningen, ikke. Gribskov Kommune og Hørsholm Kommune deponerer hver 2.333.333 kr. 2.566.667 kr. (beløb rettet for regnefejl i forbindelse med behandling af sagen i Kultur- og Idrætsudvalget den 2. juni 2015, udvalget blev orienteret om rettelsen den 27.5.2015). Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommunen) anslået 6.000.000 kr.

Sammenfattende økonomisk oversigt over samlede kommunale udgifter:

Mårum Skole, Gribskov Frederiksgade 9, Hillerød
Renovering og istandsættelse
2.200.000
6.000.000
Årlig leje
422.000
585.000
Årlige driftsudgifter
250.000
250.000
Deponering (ikke for ejerkommune)
1.322.000
2.333.333


Udgifter/indtægter for hver kommune:

Scenarie I. Mårum Skole

Gribskov Hillerød Hørsholm
Renovering og istandsættelse
2.200.000
0
0
Årlig leje
-
141.000
141.000
Årlige driftsudgifter
84.000
84.000
84.000
Samlede årlige driftsudgifter
84.000 *)
225.000
225.000
Lejeindtægt
284.000
-
-
Deponering
0
1.322.000
1.322.000

*) + vedligehold

Scenarie 2. Frederiksgade 9.

Gribskov Hillerød Hørsholm
Renovering og istandsættelse
0
6.000.000
0
Årlig leje
195.000
-
195.000
Årlige driftsudgifter
84.000
84.000
84.000
Samlede årlige driftsudgifter
279.000
84.000 *)
279.000
Lejeindtægt
-
390.000
-
Deponering
2.333.333
2.566.667
(beløb rettet for regnefejl)
0
2.333.333
2.566.667
(beløb rettet for regnefejl)

*) + vedligeholdBilag

Bilag 1: Lokaler til Museum Nordsjælland - Museets anbefaling 29-04-15
Dokumentnr.: 2014/45756 018

Bilag 2: Lokaler til Museum Nordsjælland - notat af d. 15-04-2015
Dokumentnr.: 2014/45756 019

Bilag 3: Følgebrev til borgmestre til notat af d. 15-04-2015
Dokumentnr.: 2014/45756 020

Bilag 4: Pressemeddelelse: Aktiv opbakning til Museum Nordsjælland
Dokumentnr.: 2014/45756 017


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration henvises til budgetforhandlingerne for budget 2016 - 2019
 2. de økonomiske vilkår vedr. hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne
 3. Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser
 4. Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem budgetaftalernes fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placeringBeslutning
1 - 4 Anbefalet
Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med Mårum Skole.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen
26. Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer - indhold i prioriteringskatalog til høring
00.30Ø00 - 2015/04934

Sagsfremstilling
Formålet med dette punkt er, at udvalget skal beslutte indholdet i det prioriteringskatalog, der skal sendes i høring.

Udvalgene skal arbejde med prioriteringer frem til beslutningen om et endeligt prioriteringskatalog i august, hvor det skal indgå i budgetforhandlingerne.

Tidligere proces
Som følge af ændringer i budgetforudsætningerne og manglende udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner er der opstået ubalance i det vedtagne budgetoverslag for 2016-2019. Derfor er det blevet nødvendigt at arbejde med at finde et prioriteringsrum.

På martsmødet blev fagudvalgene dels forelagt et målpunkt for udvalgets prioriteringer, og dels blev fremlagt en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver. Med afsæt i kan-skal kataloget angav udvalget temaer for de videre drøftelser og prioriteringsarbejde. Kan-skal kataloget er vedlagt som bilag 1.

På aprilmødet blev udvalgene præsenteret for en samlet oversigt over temaer på udvalgenes områder. Udvalgene besluttede hvilke forslag der skulle arbejdes videre med frem til udvalgsmøderne i juni, hvor udvalgene beslutter det prioriteringskatalog, der skal sendes i høring.

Den videre proces
På baggrund af vedlagte prioriteringskatalog (bilag 2) skal udvalget beslutte hvilke forslag der skal indgå i det prioriteringskatalog der sendes i høring.


Efter Kultur og Idrætsudvalgets behandling af prioriteringskataloget sendes det i høring hos de relevante høringsparter. Alle høringsparter får direkte besked og er de eneste der kan komme med høringssvar. Høringsprocessen løber frem til 2. juli 2015.

Det skal understreges, at det endelige niveau for prioriteringsrammen først besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2015. Niveauet for prioritering i denne dagsorden skal ses som udvalgets målpunkt ift. prioriteringsarbejdet.

Fordeling af prioriteringer på fagudvalg
ØU har på det nuværende foreliggende niveau besluttet fordeling af prioriteringerne til fagudvalgene.

For Kultur og Idrætsudvalget giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden 2016-2019:Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov

Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag.

Høring
Forslagene som besluttes sendes i høring.

Bilag

Bilag 1: KIU d. 21.04.15: kan-skal katalog (2015/04934 031)

Bilag 2: KIU d. 02.06.15: Prioriteringskatalog (2015/04934 007)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget

 1. at beslutte hvilke af de i prioriteringskataloget beskrevne forslag, som skal sendes i høring

Beslutning
Ændringsforslag fra G og A
Hele kataloget sendes videre til budgetforhandlingerne, og der sendes således ikke noget i høring.

For: G, A (4)
Imod: V (4)

Ændringsforslaget ikke tiltrådt.


Ændringsforslag fra V
V foreslår, at følgende forslag sendes ud i sendes ud i offentlig høring:

2016 2017 2018 2019

Pyramiden 0,03 0,03 0,03 0,03

Kulturpas 0,06 0,06 0,06 0,06

Kulturkontrakter 0,3 0,3 0,3 0,3

Kultur og Fritidspolitik 0,3 0,3 0,3 0,3

Rammebesparelse 0,4 0,4 0,4 0,4
på biblioteket - færre
medarbejdere (PV)

Stigning i deltager- 0,2 0,2 0,2 0,2
betaling i Musikskolen
med 15 %

Stigning på billetpris 0,1 0,1 0,1 0,1
i svømmehallen

Prioriteringskataloget sendes ud i offentlig høring, så der bliver mulighed for at komme med forslag udover prioriteringskataloget.

For: V (4)
Imod: G, A (4)

Ændringsforslaget ikke tiltrådt


Punktet bortfalder.

Fraværende: Morten Ulrik JørgensenMødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:50 PM