Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 21-04-2015

Tirsdag den 21-04-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
17 2. Budgetopfølgning 2015
18 Budget 2016-2019, Produktiv Velfærd og prioriteringer - fagudvalgenes
prioriteringskataloger
19 Budget 2016-2019, Produktiv Velfærd og prioriteringer - udvælgelse af

temaer til prioriteringskataloger
20 Støtte til Helsinge MC-klub i 2016 efter udfasning af kulturkontrakt 2015
21 Kulturkontrakt 2015 - Gillelejehallen
22 Helsinge Byfest - ansøgning om støtte


Efterretningssager
23 Status på Hemmelige Stier - et projekt i den regionale kulturaftale
KulturMetropolØresund

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Morten Rohde Klitgaard
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:
Morten Rohde Klitgaard deltager som stedfortræder for Anders Gerner Frost (KSL § 28 stk. 2) jf. Byrådets beslutning af den 13.04.15
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Idrætsrådet holdt et dialogmøde den 25. marts 2015. Opsamling fra mødet er udarbejdet og formidles til alle mødets deltagere pr. mail.
Ulla Dræbye viderebringer idé om, at KIU besøger Århus i 2017, hvor Århus er Europæisk Kulturby.
Birgit Roswall spørger til sagen om udvidelse af åbningstid for saunaen.
Svar: En udvidelse er sat i værk.

Åbne

17. 2. Budgetopfølgning 2015
00.30Ø00 - 2014/48980

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.


I
2015 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i novemberDer vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2015.

Fokus i denne 2. budgetopfølgning er:
Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
Fortsat fokus på de forhold der kom op i BO1, på "nye" forhold der er dukket op i forbindelse med regnskabet samt på evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.

Korrektion for ændrede skøn for pris- og lønudviklingen

KL har netop udmeldt reviderede skøn for den kommunale pris- og lønudvikling fra 2014->2015, hvor de væsentligt reducerer deres tidligere skøn.

I forhold til budgetforudsætningerne, reduceres lønskønnet med 0,62%-point og prisskønnet med 0,84%-point.

Den lavere pris- og lønudvikling giver kommunerne en mindreudgift på 1,5 mia. kr., den mindreudgift vil blive fratrukket kommunernes serviceramme i 2015, og kommunerne vil sandsynligvis derudover få trukket et tilsvarende beløb ved midtvejsreguleringen senere i år.

En tilpasning af Gribskovs budgetter til de nye pl-skøn giver nedenstående ændringer:Det skal understreges, at der ikke er tale om besparelser men udelukkende om en tilpasning af budgettet til et lavere omkostningsniveau.

Der er i budgetreduktionerne taget højde for, at kommunens omkostninger ikke vil reduceres på de områder, hvor udgifterne er låst af kontrakter.

Fagudvalgsspecifik fremstilling

1. Samlet konklusion:
På Kultur og Idrætsudvalgets område er forventningen til regnskab 2015, er at overholde budgettet.

2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på Kultur og Idrætsudvalget.

Kultur og Idrætsudvalget ramme
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgningen på kultur og idrætsudvalget ramme:

Som det fremgår af illustrationen er der ændringer fra vedtaget budget og til det korrigerede budget, dette skyldes de vedtagede ændringer fra BO 1, som omfatter gevinstrealisering på telefoni og digitalisering i 2015, flytning af budget til Teknisk udvalg, i forbindelse med rengøring på Blistrup GL. Skole, budgetreduktioner i forbindelse med skærpet stillingskontrol samt reduktion af budget til imødegåelse af Børneområdet udfordringer vedtaget i ØU d. 18.03.2015. Følgende blev reduceret i deres budget:

 • Drift af springcenter - 100.000
 • Munkeruphus (momsreduktion) - 50.000
 • Ny Folkeoplysningslov - 50.000Derudover er de godkendte overførsler fra 2014 indberettet i det korrigerede budget.

I forhold til forventningen i BO2, er overførslerne taget med og overventes brugt i 2015.

For Kultur og Idrætsudvalget ramme forventes der et mindreforbrug i forhold til KL´s pl-skøn. Mindreforbruget søges overført til ØU, dette nærmere beskrevet under omplaceringer.

Drift og vedligeholdelse af baner søges rykket til Kultur og Idrætsudvalgets ramme samt at den fulde udgift til drift af Toftehallen flyttes under Kultur og Idrætsudvalget. Udgiften til drift af disse søges flyttet fra Ejendomsrammerne som indeholder udgifter i dag og til Kultur og Idrætsudvalget.

Der forventes et mindreforbrug til kørsel, da der er sket en centralisering af bilpark under ejendomscentret, dette nærmere beskrevet under omplaceringer.

Der forventes også et mindreforbrug til kørsel, på grund af ændring af kilometergodtgørelse.

Man har valgt at samle annonceudgifter under Strategi og ledelse, derfor forventes et mindre forbrug til annonceudgifter. Beløbet søges flyttet til Strategi og ledelse.3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Der ønskes omplaceret:

Centralisering af bilpark
0,04 mio. fra Kultur og Idrætsudvalget ramme til Ejendomscentret som følge af udmøntning af besparelse vedr. kørsel og omfordeling af budget vedr. centralisering af bilpark.


Gevinstrealisering kilometergodtgørelse
0,04 mio. kr. til gevinstrealisering på kilometergodtgørelse årligt fra 2015 og frem til administration til Puljer, ØU.

Annonceudgifter
0,1 mio. kr. fra Kultur til Center for Strategi og Ledelse af afregning af annonceudgifter til Ugeposten

PL-skøn
0,4 mio. kr. fra Kultur og Idrætsudvalgets ramme og til ØU til imødegåelse af reduktion af Gribskovs budgetter efter nye pl-skøn for 2015.

Drift af Toftehallen
0,2 mio. kr. fra Ejendomsrammerne til Kultur og Idrætsudvalget ramme for drift af Toftehallen
i 2015, fra 2016 udgør beløbet 0,3, grundet at der skal betales for 10 måneder i 2015 og 12 måneder i 2016.

Drift og vedligeholdelse af baner
3,3 mio. kr. fra Ejendomsrammerne til Kultur og Idrætsudvalget til vedligeholdelse og drift af baner.
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


Bilag

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer (2014/48980 026)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Kultur og Idrætsudvalgets område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Kultur og Idrætsudvalget
  -37.000
  Kultur og Idrætsudvalget
  -100.000
  Kultur og Idrætsudvalget
  -449.000
  Kultur og Idrætsudvalget
  188.000
  Kultur og Idrætsudvalget
  3.330.000
  Kultur og Idrætsudvalget
  -37.000

3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Omplaceringer

Ramme
2016
2017
2018
2019
Kultur og Idrætsudvalget
-37.000
-37.000
-37.000
-37.000
Kultur og Idrætsudvalget
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
Kultur og Idrætsudvalget
262.000
262.000
262.000
262.000
Kultur og Idrætsudvalget
3.330.000
3.330.000
3.330.000
3.330.000
Kultur og Idrætsudvalget
-37.000
-37.000
-37.000
-37.000
Beslutning
1. Godkendt
2. - 3. Anbefalet

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
18. Budget 2016-2019, Produktiv Velfærd og prioriteringer - fagudvalgenes prioriteringskataloger
00.30Ø00 - 2015/04934

Sagsfremstilling
Kultur og Idrætsudvalget besluttede d. 17.03.2015 at sende sagen til Økonomiudvalget med henblik på en revurdering af rammeudmeldingen.

Økonomiudvalget har på sit møde d. 07.04.2015 besluttet at fastholde rammeudmeldingen for Kultur og Idrætsudvalget og sende opgaven med prioriteringsarbejdet inden for denne tilbage til udvalget.

Sagsfremstilling fra Kultur og Idrætsudvalgets møde d. 17.03.2015:
I dette dagsordenspunkt fremlægges en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver, og med dette udgangspunkt skal udvalget angive temaer for det videre prioriteringsarbejde for budget 2016-2019.

Der er grundet ændringer i budgetforudsætningerne og manglende udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner behov for prioriteringer i budget 2016-2019. I denne sag påbegyndes prioriteringsarbejdet for Kultur og Idrætsudvalget.

I budget 2016-2019 ligger der en række forudsætninger, der endnu ikke er udmøntet eller ikke fuldt ud indarbejdet som fx demografiregulering på ældreområdet. Derudover er budgetgrundlaget udfordret af konkrete eller forventede ændringer i det aftalegrundlag, der er indarbejdet. Konkret drejer det sig om følgende forhold:

 • Resterende udmøntning af Produktiv Velfærd (budget 2014-2017)
 • Afledte effekter af IT- investeringer (budget 2015-2018)
 • Demografiregulering på ældreområdet fra 2017 og frem
 • En tilbageførsel til et normalt niveau af den kommende økonomiaftale vedr. det ekstraordinære finansieringstilskud og den samlede ramme for anlæg
 • Konsekvens af en ny refusionsmodel på beskæftigelsesområdet og ændret udligning.
 • Bevilling af kørsel til blinde og svagtseende


Denne samlede prioriteringsramme adresseres som Produktiv Velfærd og prioriteringer.

Se evt. det vedlagte notat "Beskrivelse af forventede prioriteringer og fordeling" for en grundigere gennemgang af de enkelte forhold.

Udgangspunktet for at arbejde med prioriteringsrammen er, at fagudvalgene har realiseret implementeringen af budget 2015-2018, hvor bl.a. aktivitetsstigningen på medfinansieringen på sygehusområdet og den socialfaglige indsats har udfordret budgetgrundlaget. Derudover er der ikke lagt yderligere forventninger ind til flygtningeområdet end de 2,1 mio. kr., der er budgetlagt i 2015 og frem.

Der findes i budgetgrundlaget ikke nogen form for "robusthedspuljer" til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Proces i udvalgene frem mod vedtagelse af budget 2016-2019
Udvalgene skal arbejde med prioriteringer frem til beslutningen om et endeligt prioriteringskatalog i august. Til martsmødet fremlægges en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver, og med dette udgangspunkt skal udvalget angive temaer for det videre prioriteringsarbejde.

Til det efterfølgende møde i april, vil udvalgene blive præsenteret for en samlet oversigt over temaer på udvalgenes område, og udvalgene begynder på den baggrund deres arbejde med et prioriteringskatalog.

Sideløbende vil administrationen arbejde videre med forskellige administrative tiltag ind i Produktiv Velfærd, der kan medføre en reduktion af den samlede prioriteringsramme, hvor et gennemgående tema i arbejdet vil være arbejdsgange og tværorganisatoriske samarbejder foruden skærpet stillingskontrol.

Det endelige niveau for prioriteringsrammen besluttes først i forbindelse med budgetvedtagelsen. Niveauet i denne dagsorden skal ses som udvalgets målpunkt ift. prioriteringsarbejdet.

Fordeling af prioriteringer på fagudvalg
ØU har på det nuværende foreliggende niveau besluttet nedenstående model til fordeling af prioriteringerne til fagudvalgene. Modellen har den samme fordelingsnøgle som udmøntningen af rammebesparelsen i forbindelse med budget 2015-2018. Dog vil Børneudvalget i 2019 have en ligelig fordeling ift. deres budget af stigningen fra 2018 til 2019. Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har fået en mindre andel, end den ligelige fordeling, da disse har en række udfordringer til nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer samt en række bindinger på budgettet i form af lovgivning og indgåede kontrakter.
For Kultur og Idrætsudvalget giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden 2016-2019:

Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: ØU 02.03.2015: Beskrivelse af forventede prioriteringer og fordeling på fagudvalg , Dokumentnr. 2015/04934 015
Bilag 2: KIU d. 21.04.15 kan/skal katalog Dokumentnr. 2015/04934 031


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Kultur og Idrætsudvalget

 1. med udgangspunkt i kan-skal kataloget beslutter hvilke temaer, der skal arbejdes videre med ift. det videre prioriteringsarbejdeUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur og Idrætsudvalgets beslutning den 17-03-2015:
1. Ikke tiltrådt
Kultur- og Idrætsudvalget er bekymret for konsekvenser af reduktioner for kultur og idrætsområdet og beslutter at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget med henblik på revurdering af størrelsen af reduktioner på kultur- og idrætsområde i perioden 2016 - 2019.


Økonomiudvalgets beslutning den 07-04-2015:
Tiltrådt administrationens indstilling om at fastholde rammeudmeldingen for Kultur og Idrætsudvalget og sende opgaven med prioriteringsarbejdet inden for denne tilbage til udvalget.
Susan Kjeldgaard og Bo Jul Nielsen fraværende

Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
19. Budget 2016-2019, Produktiv Velfærd og prioriteringer - udvælgelse af temaer til prioriteringskataloger
00.30Ø00 - 2015/04934

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges fagudvalgene med henblik på at finde et prioriteringsrum, der skal indgå i det videre arbejde med budget 2016-2019. Årsagen til at det er nødvendigt, er at der pga. ændringer i budgetforudsætningerne og manglende udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner er opstået ubalance i det vedtagne budgetoverslag for 2016-2019.
Udvalgene skal arbejde med prioriteringer frem til beslutningen om et endeligt prioriteringskatalog i august, hvor det skal indgå i budgetforhandlingerne. På dette møde udvælges de temaer, som administrationen skal udarbejde analyser til. Disse analyser indgår i det prioriteringskatalog, som udvalget forelægges på junimødet med henblik på beslutning om at sende i høring.

Proces
På martsmødet blev fagudvalgene dels forelagt et målpunkt for udvalgets prioriteringer, og dels blev fremlagt en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver. Med afsæt i kan-skal kataloget angav udvalget temaer for de videre drøftelser og prioriteringsarbejde.

Kultur og Idrætsudvalget besluttede til marts mødet at sende rammeudmeldingen til Økonomiudvalget, for at få reduceret beløbet. Økonomiudvalget besluttede den 07.04.2015 at fastholde rammeudmeldingen for Kultur og Idrætsudvalget og sende opgaven med prioriteringsarbejdet inden for denne tilbage til udvalget. Dette bliver behandlet i et andet dagsordenspunkt på dette møde.

Ud fra denne beslutning skal udvalget beslutte hvilke forslag der arbejdes videre med frem til udvalgsmødet i juni - hvor de beslutter det prioriteringskatalog der skal sendes i høring.

Administrationen vil i perioden april-juni udarbejde de analyser, der skal indgå i prioriteringskataloget, der skal behandles og sendes i høring i forlængelse af maj/juni møderne. Det betyder, at bestilling ag analyser skal ske på april mødet.

Det skal understreges, at det endelige niveau for prioriteringsrammen først besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2015. Niveauet for prioritering i denne dagsorden skal ses som udvalgets målpunkt ift. prioriteringsarbejdet.Fordeling af prioriteringer på fagudvalg
ØU har på det nuværende foreliggende niveau besluttet fordeling af prioriteringerne til fagudvalgene.

For Kultur og Idrætsudvalget giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden 2016-2019:


Udvalgets opgave på dette møde
Kultur og Idrætsudvalget skal på dette møde udvælge de temaer administrationen skal analysere på frem til junimødet, hvor prioriteringskataloget fremlægges og efterfølgende besluttes og sendes i høring.

Ligeledes skal udvalget drøfte og beslutte hvorvidt der er behov for yderligere ift. proces vedr. involvering og orientering af borgere og andre interessenter end den planlagte høring i forlængelse af udvalgsmøderne i juni, samt om der er behov for ekstraordinære udvalgsmøder ift. budgetprocessen.


Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov


Økonomi
-


Bilag
Prioriteringskatalog Dokumentnr. 2015/04934 027


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Kultur og Idrætsudvalget

 1. beslutter med udgangspunkt i mødets drøftelser hvilke forslag, der skal arbejdes videre med frem til junimødet, hvor prioriteringskataloget sendes i høring,
 2. beslutter om og hvilken proces der er behov for udover den planlagte høring i juni og de planlagte fagudvalgsmøder
Beslutning
1. Det besluttes, at der arbejdes videre med temaerne:

 • Analyse af øget brug af brugerbetaling/entréindtægter
 • Kultur
 • Kulturkontrakter
 • Puljer
 • Bibliotek
 • Kulturskole
 • Haller
 • Svømmehal
 • Folkeoplysning
 • Øvrige idræt

2. Den planlagte høring følges. Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
20. Støtte til Helsinge MC-klub i 2016 efter udfasning af kulturkontrakt 2015
20.00G00 - 2015/09506

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på godkendelse af støtte til Helsinge MC-klub i 2016 efter udfasning af Kulturkontrakt 2015.

Udvalget besluttede i sit møde den 12.11.2013 at godkende Kulturkontrakt med Helsinge MC- Klub for perioden 2014 - 2015.

I Kulturkontrakten er anført:

Økonomi:
For 2013 udgjorde tilskuddet 39.566 kr.

 • Det er aftalt at tilskuddet beskæres med 5% pr. år i 2014.
 • At der påbegyndes en proces hvis formål er at udfase tilskud via kulturkontrakten, således, at der for 2015 er fundet anden løsning for mulig støtteforanstaltning.
 • Ved en reduktion på 5% udgjorde tilskuddet for 2014 37.600 kr.


Administrationen har afholdt møde med repræsentanter for Helsinge MC-Klub, hvori forskellige muligheder blev drøftet. Drøftelserne mundede ud i opstilling af to scenarier, som repræsentanterne fremlagde på klubbens generalforsamling:

Scenarie A: Klubben modtager støtte i 2015 på 35.720 kr, og for 2016 15.000 kr. Herefter ydes der ikke støtte til Helsinge MC-Klub.
Scenarie B: Klubben modtager støtte i 2015 på 35.720 kr, og for 2016 15.000 kr. Herefter kan klubben søge støtte i en ny kulturkontrakt.
I brev af 3. marts 2015 meddeler Helsinge MC-Klub, at Generalforsamlingen har valgt scenarie A, og at klubben, for nærværende, ikke ønsker at søge ny Kulturkontrakt.
De noterer sig, at klubben har mulighed for at søge støtte til kulturarrangementer via Kulturrådet. Helsinge MC-Klub takker for det mageårige samarbejde.

På denne baggrund udfærdiges ikke en ny Kulturkontrakt der gælder for 2016.

Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget reserverer 15.000 kr i 2016 til støtte til Helsinge MC-klub efter udfasning af kulturkontrakt 2015.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2. Vedtaget af Byrådet 9.12.2013.
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020 besluttet af Byrådet 19.05.2008.


Økonomi
Klubben modtager Kulturkontraktstøtte i 2015 på 35.720 kr.
Administrationen anbefaler, at der ydes et tilskud i 2016 på 15.000 kr. Beløbet kan finansieres via Kulturkontraktpuljen.
Herefter ydes der ikke støtte til Helsinge MC-Klub.


Bilag
Brev af 3. marts 2015 Helsinge MC-Klub Dokumentnr. 2015/09506 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte:

 1. at yde et tilskud på kr. 15.000 til Helsinge MC-Klub i 2016 efter udfasning af kulturkontrakt i 2015.Beslutning
Ikke tiltrådt, med bemærkning om at den manglende tiltrædelse skyldes hensyn til kommunens økonomiske situation.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer

21. Kulturkontrakt 2015 - Gillelejehallen
20.00G00 - 2015/09509

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på beslutning om indgåelse af Kulturkontrakt med Gillelejehallen.

Gillelejehallen har tidligere haft Kulturkontrakt med Gribskov Kommune, hvori indgik en række elementer i forbindelse med opbygning af revyfaciliteter samt billetsalgssted for Gribskov billetten.

Gillelejehallen har i en periode ikke efterspurgt fornyelse af Kulturkontrakt. Der er imidlertid opstået nye muligheder for, at Gillelejehallen og Gribskov Kommune igen kan profitere af en Kulturkontrakt. Dette skyldes dels, at hallen råder over omklædningsfaciliteter der kan komme i anvendelse ved kulturevents, og dels at hallen bidrager med arrangementer for børn og unge, herunder sodavandsdisco.

Gillelejehallen oplyser om følgende aktiviteter:

 • Sodavandsdiskotek for 10 til 16 årige som afholdes i Gillelejehallen. 10 arrangementer pr. år med deltagelse af ca 200 – 300 børn pr. gang.
 • Gilleleje jazzklubs musikarrangementer i vinterhalvåret 6 – 8 arrangementer pr. år.
 • Gilleleje Musik Cafes musikarrangementer i vinterhalvåret.
 • Cafe Classic musikarrangementer i vinterhalvåret 4 arrangementer  pr. år.
 • Fra 2015 skal Gillelejefestivalen afholdes på området ved Gillelejehallen med selve Gillelejehallen som basis for kunstnere, administration, toiletfaciliteter, mv .
 • Oktoberfest arrangement i samarbejde med Strandbakkeselskabet.    
 • Forskelligartede dansearrangementer / opvisninger i samarbejde med danseskolen og andre foreninger.   
 • Forskelligartede kulturelle foredrag i vinterhalvåret – bla. ca. 20 foredrag i LOF regi, mange arrangementer med diverse pensionistforeninger,  arrangementer med Gilleleje museumsforening, mv.
 • Den årlige sommerfest (Bakkefest) i Gilleleje.  
 • Underholdningsarrangementer i hallen – senest Mick Øgendahl Stand up show den 27. februar 2015.Lovgrundlag
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 19.05.2008.
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16, stk. 2. Vedtaget af Byrådet 9.12.2013.


Økonomi
25.000 kr som kan finansieres indenfor kulturkontraktpuljens rammer i 2015


Bilag
Bilag 1 Kulturkontrakt Gillelejehallen 2015 (2015/09509 001)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende Kulturkontrakt med Gillelejehallen for 2015Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer


22. Helsinge Byfest - ansøgning om støtte
20.15G00 - 2015/11553

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget til beslutning.

Foreningen Helsinge Byfest v. Formand Tommy Seier har fremsendt ansøgning om støtte på 50.000 kr. til Helsinge Byfest 2015.

Byfesten afholdes i dagene 18 juni - 21. juni 2015, og målgruppen for byfesten er fortrinsvis byens borgere.

Byfesten består af 3 dele:

 1. et stort og veldrevet tivoli, som bl.a. glæder børn og voksne i dagtimerne
 2. to store telte, hvor der i det ene er musikunderholdning indenfor jazz og blues og i det andet musikunderholdning indenfor populærmusikken. Her vil også blive afholdt bankospil og arrangeret sildebord. Der vil ligeledes blive mulighed for kommunens amatørsolister og orkestre for at spille i et af teltene.
 3. Forskellige lokale/festlige indslag forsøges skabt i anlægget og rundt i byen. Det kan være kunstudstilling, hundetræning, stjernetræf, modelbåde mm.


Der vil være gratis adgang til byfesten, men foreningen tjener penge ved at samle flasker og dåser ind i hele byen (selv sælger de kun drikkevarer i plastglas), sælge armbånd, arrangere banko, sælge lodder mv. Derudover tjenes penge på at sælge drikkevarer.

Det ansøgte beløb skal dække:

 • manglende entréindtægt
 • leje af toiletvogne og handicaptoilet
 • teknik
 • strøm


I forbindelse med bevilling af støtte til Helsinge Byfest i 2013, pointerede Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgerne opfordredes til at tydeliggøre, hvad der blev søgt tilskud til, samt fokusere på inddragelse af kulturelle aktiviteter i forbindelse med afholdelse af arrangementet.

Det er administrationens vurdering, at dette er tilfældet i nuværende ansøgning og anbefaler derfor, at der ydes støtte til arrangementet.

I følge regnskab for Helsinge Byfest 2014 var der et overskud på 47.021 kr. Administrationen anbefaler derfor, at en eventuel støtte gives som underskudsgaranti.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §16, stk. 2.


Økonomi
Der ansøges om 50.000 kr.
Det ansøgte beløb kan finansieres via Kultur- og Fritidspuljen.
Budgettet for Kultur- og Fritidspuljen er 298.804 kr., hvoraf der er deponeret 179.350 kr. Restbeløb for puljen er 119.454 kr.


Bilag
Bilag 1: KIU 21-04-15 Ansøgning Helsinge Byfest 2015 Dokumentnr. 2015/11553 006
Bilag 2: KIU 21-04-15 Regnskab Helsinge Byfest 2014 Dokumentnr. 2015/11553 007
Bilag 3: KIU 21-04-15 Budget Helsinge Byfest 2015 Dokumentnr. 2015/11553 005
Bilag 4: KIU 21-04-15 Helsinge Byfest og Kulturstrategi Dokumentnr. 2015/11553 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at beslutte

 1. at give et tilskud på 50.000 kr. til Helsinge Byfest eller
 2. at give en underskudsgaranti op til 50.000 kr.Beslutning
1. Ikke tiltrådt
2. Tiltrådt

Michael Bruun deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet
Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer

Efterretningssager

23. Status på Hemmelige Stier - et projekt i den regionale kulturaftale KulturMetropolØresund
19.00G00 - 2015/07487

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på orientering om projektet Hemmelige Stier under KulturMetropolØresund.

Baggrund
For perioden 2012 - 2015 er der indgået en kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet kaldet KulturMetropolØresund (KMØ).
Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under følgende 6 indsatsområder:

 • Festivaler og events
 • Institutioner på tværs
 • Unge og kultur
 • Børn og kultur
 • Kultur og fritid i det offentlige rum
 • Kreativ vækst

Gribskov Kommune deltager i delprojekterne:

1. Aktive Byrum
2. K.O.M.O.N. (med projekterne Jagten og Hemmelige Stier)

Gribskov Kommune er tovholder på Hemmelige Stier
Hemmelige Stier er overordnet et formidlingssamarbejde mellem de kulturhistoriske museer

 • Halsnæs / Industrimuseet Frederiks Værk
 • Helsingør / Helsingør Kommunes Museer
 • Hørsholm, Hillerød, Gribskov/ Museum Nordsjælland

Målet med Hemmelige Stier er at udvikle nye metoder og platforme til at formidle den stedbundne kulturarv i Nordsjælland. Det skal ske i faglige netværk og fællesskaber på en ny måde, så museernes historier bringes ud i kulturlandskabet til glæde for borgere og turister.

Målet er desuden at understøtte museernes faglige netværk og øvrige samarbejdsflader på tværs af kommunegrænser.

Hemmelige Stiers konkrete redskab er en app af samme navn, der kan downloades til Android- og Iphonetelefoner. Appen videreudvikles i takt med museernes samarbejde og input. Appen redigeres af en fagkoordinator, der er historiker og ansat i Museum Nordsjælland.

Forretningsplan efter 2015.
Den nuværende kulturaftale slutter med udgangen af 2015 og det vil værre naturligt at forankre appen i Museum Nordsjælland og at invitere alle 9 Nordsjællandske kommuners kulturhistoriske museer til at være med til at udvikle og udvide appen fremover. Der arbejdes pt. målrettet med dette i det nordsjællandske museumssamarbejde. Visionen er at gøre

formidlingsredskabet Hemmelige Stier til det digitale kort over hele Nordsjællands kulturarv.


Lovgrundlag
Lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24/06/2005 og LBK nr 728 af 07/06/2007 (gældende) med senere ændringer til forskriften ved Lov nr 1517 af 27/12/2009.


Økonomi
KMØ er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra forskellige fonde. For hver kommunal krone i KMØs projekter er der genereret ca. 3 kroner yderligere. Midlerne geares altså i forholdet en til tre.

Gribskov Kommune har finansieret deltagelse i KMØ årligt med 70.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets pulje samt 30.000 kr. af Center for Kultur, Fritid og Turismes administrationskonto.


Bilag
Læsevejledning
Interesserede kan se og læse mere om Hemmelige Stier i den vedlagte præsentation

Hemmelige Stier / Præsentation Dokumentnr. 2015/07487 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Poul-Erik Engel HøyerMødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:10 PM