Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 13-01-2015

Tirsdag den 13-01-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 TV2 på tour 2015.
2 Henvendelse fra Bakkeselskabet, Gilleleje Fiskeriforening og Gilleleje Jazz
klub angående forslag om ændring af tilskudspolitik til arrangementer og
events
3 Forslag til reviderede retningslinier for Aktivitetstilskud indeholdende

forslag til ny metode til inberetning af medlemstal
4 Investeringspuljen 2015

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Pia Foght Anders Gerner Frost
Michael Bruun Morten Ulrik Jørgensen
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Punkt 4 behandles som første punkt. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Fraværende:
Anders Gerner Frost


Poul-Erik Høyer forlod mødet kl. 16.40 og deltog under godkendelse af dagsorden samt pkt. 1 og 4.


Meddelelser:
Kulturstyrelsen afholder Kulturpolitisk Topmøde 6. marts 2015 i Ålborg.
Danmarks Biblioteksforening afholder årsmøde den 16. - 17. april 2015 i Århus.
KL's Børne- og Kulturudvalg holder møde på BLIK den 16. januar 2015
Undervisningsministeren er inviteret til BLIK den 20. februar 2015.
Udvalget ønsker en orientering om konstruktionen Fredbogårdfonden og Græsted Eventplads på det kommende mødeÅbne

1. TV2 på tour 2015.
20.11G00 - 2014/45354

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges enslydende til genbehandling i Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på godkendelse af, at der indledes samarbejde med TV2 om besøg i Gribskov Kommune under Tour de France 2015.

Økonomiudvalget behandlede sagen den 9. december 2014 og besluttede, at sagen sendes retur med henblik på fornyet behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætrsudvalget. G trækker begæringen tilbage.

TV2 har henvendt sig, fordi de ønsker at inddrage Gribskov Kommune i deres tur rundt i landet under Tour de France 2015. Der vil være tale om et 2-dages ophold et sted i Gribskov, konkret foreslås Gilleleje. Der etableres en form for markedsplads med TV2's studievogn, storskærm hvor der vises Tour de France m.m. Gribskov Kommune kan lave aftale med lokale foreninger, restauranter mv. om salg af mad og drikkevarer, og vi kan etablere boder eller andet på pladsen, hvis vi ønsker det.

Under besøget vil der blive afholdt 2 cykelløb. Et børneløb den ene dag og et voksenløb den anden. TV2 samarbejder med Dansk Cykel Union og de lokale cykelklubber om dette.

Der vil være musik og underholdning i løbet af de to dage, og der vil være mulighed for lokale arrangementer, hvis vi vil byde ind med det.

TV2 forventer at producere ca. 2 X 45 minutters live udsendelse fra stedet, og der vil blive produceret et 5 minutters indslag om byen.

Udover det beløb, som kommunen skal betale for deltagelse på ca. 200.000 kr. stilles der en række krav til kommunen:

 • Stort engagement og lyst til at løfte eventen til en succes
 • Byen skal markedsføre eventen lokalt
 • Bidrage med aktiviteter og underholdning
 • Udnytte muligheden for salg af mad og drikke
 • Central location til eventen ca. 2500 m2
 • Indkvartering af 5-7 personer i 2 dage
 • Udarbejdelse af cykelruter, skilteplaner og afspærringstilladelser i samarbejde med DCU
 • Vagter til området i aften- og nattetimerne
 • Adgang til strøm og vand
 • Toiletter og renovation
 • Samaritter


Der er således et relativt stort arbejde, som kommunen skal udføre. Det skal afklares hvordan de ovenstående krav kan opfyldes, og hvilke udgifter det vil medfører for kommunen.

Administrationen vurderer, at det vil være attraktivt for kommunen at få besøg af TV2. Det vil skabe stor synlighed, mulighed for at brande Gilleleje og tiltrække mange interesserede gæster og turister til Gilleleje. Det vurderes at ligge fint i tråd med Kulturstrategiens mål om at koble kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning til værdiskabende aktiviteter.

Administrationen foreslår, at der meldes positivt tilbage til TV2, og at der indledes samarbejde om det videre forløb. Når der er et overblik over de økonomiske konsekvenser, vil sagen blive genoptaget på de respektive politiske udvalgsmøder.

Tilføjet efter ØU den 9. december 2014.
Administrationen har været i kontakt med 3 kommuner, som sidste år deltog i TV2 på Tour. Det drejer sig om Holbæk, Helsingør og Guldborgsund.

Erfaringerne herfra er:

 • Det er et relativt stort arbejde at planlægge eventen
 • Kommunikation og forventningsafstemning med involverede og lokalområdet er afgørende
 • Børneløbet har været en stor succes
 • Voksenløbet har været en større opgave, idet ruten skal være længere, og det er derfor en større del af byen, som skal afspærres
 • Enighed om, at markedsføringsværdien er stor. Eventen sætter byen på landkortet, og det vurderes at være en billig reklame for byen
 • Enighed om, at man skal regne med at den samlede udgift til deltagelsen vil være en fordobling af det beløb, som skal betales til TV2


Administrationen har ligeledes været i kontakt med Visit Nordsjælland om et evt. samarbejde om eventen. Visit Nordsjælland har stor erfaring med deltagelse i større events (fx. "Knæk Cancer" og "Danmarks bedste livretter") og går gerne med i planlægningen af projektet. Visit Nordsjælland vurderer, at eventen TV2 på Tour vil have stor betydning for turismen i Gribskov Kommune, samt at det falder fint i tråd med, at mange turister er glade for at cykle i Nordsjælland.

Lovgrundlag
-


Økonomi
For deltagelse i TV2 på Tour 2015 skal kommunen betale ca. 200.000 kr. til TV2. Derudover vil der komme udgifter til at opfylde de krav, som TV2 stiller til kommunen som beskrevet i sagsfremstillingen. Det foreslås, at dette beløb kan finansieres af Puljen til Kultur- og Fritidspolitikken (KIU's pulje) samt ETU's pulje.

Tilføjet efter ØU den 9. december 2014.
Med udgangspunkt i erfaringer fra de tre kontaktede kommuner, arbejder administrationen med et skøn på den samlede udgift til eventen på 400.000 kr. Det foreslås, at dette beløb finansieres således:

300.000 kr. fra ETU's pulje (budget 2015: 2.000.000 kr.)
100.000 kr. fra KIU's pulje (budget 2015: 308.000 kr.)

Den endelige beregning af udgifter kan først foretages, når man kender placering og de praktiske forhold omkring strøm, afspærring mv.

Når der er et konkret overblik over de økonomiske konsekvenser, vil sagen blive genoptaget på de respektive politiske udvalgsmøder med præciseret forslag til finansiering.

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende, at administrationen indleder samarbejde med TV2 om besøg i Gribskov Kommune under Tour de France 2015.
 2. at godkende administrationens finansieringsforslag.
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 09-12-2014:
G trækker begæringen tilbage. Sagen sendes retur med henblik på fornyet behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.
Fraværende: Poul-Erik Høyer, Flemming Møller

Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 01-12-2014:

 1. G begærer sagen i Byrådet

Fraværende: Jannich Petersen

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 25-11-2014:
Kultur- og Idrætsudvalget traf ikke beslutning i sagen.
Sagen begæres i Byrådet G (2).

Beslutning
Tiltrådt.

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et finansieringsforslag med følgende fordeling:
  350.000 ETU
  50.000 KIU
  Udgiften til arrangementet skal desuden søges finansieret via puljer og andre muligheder for støtte.
  Udvalget ønsker, at der indgås et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv via Erhvervsdirektøren.

Fraværende: Anders Gerner Frost.2. Henvendelse fra Bakkeselskabet, Gilleleje Fiskeriforening og Gilleleje Jazzklub angående forslag om ændring af tilskudspolitik til arrangementer og events
20.00G00 - 2014/48479

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på stillingtagen til forslag fra Bakkeselskabet, Gilleleje Fiskeriforening og Gilleleje Jazzklub om ændring af tilskudspolitik til arrangementer og events.

Byrådets medlemmer har modtaget en henvendelse fra Bakkeselskabet, Gilleleje Fiskeriforening og Gilleleje Jazzklub. Kultur- og Idrætsudvalget er blevet bedt om at behandle forslaget i henvendelsen.

De tre parter står bag større arrangementer i Gribskov Kommune:

 • Bakkeselskabet står bag Bakkefesten
 • Gilleleje Fiskeriforening står bag Gilleleje Havnefest
 • Gilleleje Jazzklub står bag arrangementet Jazz på havnen


Forslag
De tre parter foreslår, at Gribskov Kommune ændrer sin tilskudspolitik, således at der gives tilskud til alle arrangementer/events, som er med til at tiltrække gæster til kommunen. Tilskuddet skal gives uanset om arrangementet giver overskud eller ej. Hvis et arrangementet giver overskud, kan tilskuddet anvendes til at videreudvikle arrangementet.

Konkret foreslår de tre parter, at der gives et tilskud på 20 kr. pr. deltager/tilskuer, dog maksimalt 100.000 kr. pr arrangement.

Nuværende tilskudspolitik
Kulturstrategien 2008-2020 for Gribskov Kommune beskriver den nuværende tilskudsmodel. Af Kulturstrategien fremgår det, at Kultur- og Idrætsudvalget kan indgå kulturkontrakter med kulturinstitutioner og foreninger, der udbyder markante aktiviteter for et bredt udsnit af kommunens borgere og turister. En kulturkontrakt er en aftale, hvor parterne bliver gensidigt forpligtet på områder, som aftales og beskrives med de involverede institutioner og foreninger. En kulturkontrakt indgås oftest for en 2-årig periode. Herefter skal aftalen tages op til fornyet forhandling.

Derudover kan der gives tilskud/underskudsdækning til enkeltstående kulturaktiviteter. Det sker efter ansøgning til Kulturrådet. Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret kompetencen til behandling af ansøgninger til dette til Kulturrådet. Kulturrådet er et råd bestående af repræsentanter for foreninger og institutioner og råder over en pulje til dette formål.

Skøn over konsekvens hvis forslaget følges
For at få en fornemmelse af, hvordan tilskud vil se ud, hvis ændringen af tilskudspolitik besluttes, som de tre parter har foreslået:

Event Tilskud 2014 anslået publikum tilskud ved foreslået model
Koncert Asserbo Slot 7.500 kr. 100 2.000 kr.
Gilleleje Festival 4.000 80.000 kr.
Gilleleje Havnefest 10.000 100.000 kr. (lukker)
Gilleleje Bakkefest 8.000 100.000 kr
Græsted Veterantræf 163.300 kr. 20.000 100.000 kr.
Helsinge Byfest 25.000 kr. 5.000 100.000 kr.
Horisont Festival 10.000 kr. 3.500 70.000 kr.
Jazz på havnen 18.500 kr. 2.000 40.000 kr.
Kildemarked i Tisvilde 2.000 40.000 kr.
Kunst i Fileten 10.000 100.000 kr.
Musik i Lejet 150.000 kr. 6.000 100.000 kr.
Nordsj. Veterantog 245.600 kr. 1.000 20.000 kr.
Opera Esrum Kloster 25.000 kr. 1.000 20.000 kr.
Tisvildeleje går i fisk 600 12.000 kr.

I alt 644.900 kr. 884.000 kr.

I ovenstående liste er alene kendte events, som har været afholdt i 2014, medtaget. Kulturinstitutioner som har kulturkontrakt er ikke medtaget. Tilskud fra Kulturrådet gives sommetider som underskudsgaranti.

Administrationens anbefaling
Det er administrationens vurdering, at den nuværende tilskudspolitik giver gode muligheder for foreninger og andre, som ønsker at arrangere større arrangementer og events i Gribskov Kommune.

Kulturkontrakterne er et godt redskab for arrangør og kommune. De sikrer en dialog mellem parterne om de pågældende events, og de giver mulighed for Gribskov Kommune for at sætte fokus på ønskede temaer i samarbejde med arrangørerne. Eksempelvis er det aftalt, at tilbud til folkeskolen vil blive et tema, som vil blive indeholdt i kommende kulturaftaler. Kulturaftalerne er således et redskab til forpligtende samarbejde.

Kulturrådets pulje er en åben pulje, som kan ansøges til øvrige kulturelle begivenheder. Mange arrangementer har fået tilskud herfra, og administrationen vurderer, at såvel arrangører som kommune får meget ud af disse frie midler til kulturelle begivenheder for borgerne og besøgende i Gribskov Kommune.

Administrationen anbefaler derfor, at den nuværende tilskudspolitik bibeholdes.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune §16 stk. 2
Kulturstrategi 2008-2020 for Gribskov Kommune, afsnit om tilskudspolitik

Økonomi
Budget til kulturkontrakter: 450.000 kr.
Kulturrådets pulje: 250.000 kr.

Bilag
Henvendelse fra Bakkeselskabet, Gilleleje Fiskeriforening og Gilleleje Jazzklub angående forslag om arrangementsstøtte Dokument nr. 2014/48479 001Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at den nuværende tilskudspolitik bibeholdesBeslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Anders Gerner Frost, Poul-Erik Høyer.3. Forslag til reviderede retningslinier for Aktivitetstilskud indeholdende forslag til ny metode til inberetning af medlemstal
18.00G00 - 2014/46502

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at godkende forslag til ændrede retningslinier for Aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende arbejde til børn og unge under 25 år i Gribskov Kommune, hvor bemærkninger fra Idrætsrådet og Kulturrådet er indarbejdet.

Idrætsrådet og Kulturrådet har i deres møder i december 2014 behandlet sag om ny indberetningsmetode for foreningernes indberetning af medlemstal. Derudover har de godkendt reviderede retningslinier for Aktivitetstilskud.

Begge råd indstiller nu til Kultur- og Idrætsudvalget at godkende de reviderede retningslinier for Aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysede arbejde til børn og unge i Gribskov Kommune. Begge råd anbefaler, at Gribskov Kommune bruger CFR-metoden (Centralt ForeningsRegister), som betyder, at det er nemmere for foreningerne at foretage indberetning af medlemstal. Derved vil foreningerne have samme indberetningsmetode alle steder, hvor der skal indberettes medlemmer.

Historik
I Gribskov Kommune har det tidligere været sådan, at medlemstallene til aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende arbejde til børn og unge under 25 år er opgjort på baggrund af foreningernes medlemstal pr. 31. december.

Man skal være godkendt som folkeoplysende forening i Gribskov Kommune for at kunne få aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år.

Forslag til ny metode til indberetning af medlemstal.
Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december. Foreningen skal optælle/registrere alle sine aktive medlemmer, som har været indmeldt i kalenderåret.
Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har betalt kontingent i minimum tre måneder og har kontinuerligt fremmøde. Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. kalenderår pr. forening / afdeling.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, kapitel 5, § 16

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Vedlagt er de nuværende og godkendte retningslinier for Gribskov Kommune.
Retningslinier for aktivitetstilskud

Bilag: REVIDERET efter Idrætsrådets møde 03.12.2014 og Kulturrådets møde 08.12. 2014:
FORSLAG til ændrede Retningslinjer for aktivitetstilskud til frivilligt folkeopl. foreningsarbejde
- CFR-medlemsopgørelse. Dokument nr. 2014/46502 006

Vedlagt er Vejledning - Centralt ForenignsRegister for DIF, DGI og Firmaidrætten. Heri er der flere eksempler på, hvordan medlemmer registreres og tælles.
Vejledning CFR Dokument nr. 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende de reviderede retningslinier for Aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde indeholdende ny metode til indberetning af medlemstal.Beslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Anders Gerner Frost, Poul-Erik Høyer.

4. Investeringspuljen 2015
24.10A00 - 2015/00442

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget den 13.01.15 og Erhvervs- og Turismeudvalget den 19.01.15 med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget, at godkende ansøgningskriterier og tidsplan for udmøntningen af Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2015 som er forankret i Økonomiudvalget. Og i den forbindelse bemyndige de to fagudvalg til at fordele midlerne, dog med den tilføjelse at, i tilfælde af uenighed sendes den samlede sag til Økonomiudvalget.

Baggrund
På baggrund af positive erfaringer fra en lignende pulje i 2013 afsatte Økonomiudvalget i forbindelse med Budgetaftale 2014-17 4.0 mio. kr. årligt til puljen i 2014 og 2015. Dette for fortsat at styrke Gribskov som en attraktiv kommune. Puljen har til hensigt at skabe rum til at foretage en række strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet med fokus på at understøtte lokale initiativer og indsatser.

I 2013 og 2014 gjorde puljemidlerne det muligt at realisere en række konkrete borgerdrevne aktiviteter der umiddelbart skabte forandring og øget engagement og ejerskab til lokal udvikling. Ligeledes medvirkede økonomi og facilitering fra Gribskov Kommune til at understøtte flerårige, nyskabende projekter. Dette bl.a. ved tilskud til konkurrenceoplæg, eksterne fondsansøgninger og forprojekter. Projekterne er i fortsat udvikling i tæt dialog med kommune og relevante myndigheder.

Erfaringerne fra arbejdet med puljen i 2013 og 2014 har vist, at der skabes vækst og sammenhængskraft lokalt, når kommunen går i dialog med borgere og erhvervsliv om at styrke og virkeliggøre de lokales drømme og visioner. Samtidig har processen vist, at kommunen har en væsentlig rolle både som myndighed og facilitator for at sikre et helhedsorienteret og strategisk blik på projekterne i forhold til fremadrettet byudvikling, kultur-, turisme- og erhvervsudvikling.

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2015
Til udmøntning af puljen i 2015 foreslår administrationen i hovedtræk samme kriterier, som blev anvendt i 2013 jf. "Vejledende rammekriterier for udmøntning af puljemidler", vedtaget af Byrådet marts 2013 samt de bemærkninger de to udvalg havde i 2014 på fællesmøde (den 10. marts 2014).

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2013 og 2014 lægger administrationen til stadighed op til, at der i arbejdet med puljen for 2015 er en øget opmærksomhed på projekternes økonomiske bæredygtighed samt forventningsafstemning af samspillet mellem borger og kommunen. Administrationens forslag til vejledende kriterier for puljen for 2015 er vedlagt som bilag.

Som udgangspunkt annonceres der kun én ansøgningsfrist i 2015 - den 15. marts.

For at effektivisere beslutningsgangene i forbindelse med udmøntning af puljen, anbefaler administrationen at Økonomiudvalget bemyndiger de to fagudvalg til at fordele midlerne, dog med den tilføjelse at, i tilfælde af uenighed sendes den samlede sag til Økonomiudvalget.

Forslag til tidsplan:
13.01.2015 Sag på Kultur- og Idrætsudvalget om kriterier og proces for udmøntning
19.01.2015 Sag på Erhvervs- og Turismeudvalget om kriterier og proces for udmøntning
26.01.2015 Endelig beslutning på Økonomiudvalget
Uge 5 Offentliggørelse af ansøgningskriterier
15.03.2015 Deadline for indsendelse af ansøgninger
21.04.2015 Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget om behandling af ansøgninger


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Den samlede Investeringspulje er på 4.064.000 mio. kr. netto.

I forbindelse med budgetaftalen blev aftalepartnerne enige om, at Munkeruphus' årlige driftstilskud på 0,75 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 finansieres via puljen. Ligeledes skal op til 0,2 mio kr. af de afsatte midler til puljen skal øremærkes til støtte til idrætsforeninger i mindre lokalsamfund

Resterende beløb for 2015 udgør dermed 3.314.000 kr.

Bilag
Bilag 1. Vejledende kriterier for Økonomiudvalgets Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme for 2015. Dok. nr. 2015/00442 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale til Økonomiudvalget:

 1. at afgive supplerende bemærkninger til de fremlagte kriterier for Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2015.
 2. at godkende kriterierne for Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2015, med forudsætning om at eventuelle bemærkninger indarbejdes af administrationen.
 3. at bemyndige Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget til i fællesskab at fordele puljen ud fra de godkendte kriterier, dog med det forbehold, at sagen sendes tilbage til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget i tilfælde af uenighed om disponeringen af puljen de to udvalg imellem.
 4. at godkende den foreslåede tidsplan for udmøntning af puljenBeslutning

 1. Tiltrådt. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at følgende passus udgår "(Krav om nyskabelse gælder også hvis der søges i en senere projektfase for et projekt der tidligere har fået tilskud fra puljen, dvs. der skal ske en yderligere nyskabelse")
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.
 4. Tiltrådt.

Fraværende: Anders Gerner Frost.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:30 PM