Idrætsrådet

Publiceret 02-12-2015

Onsdag den 02-12-2015 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
42 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
43 Meddelelser fra formand, næstformand og øvrige medlemmer af Idrætsrådet
44 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
45 Fællesmøde KIU og Idrætsrådet
46 Hædring af idrætsudøvere, der har opnået medaljer ved store mesterskaber. H
ædring uden for den alm. idrætsprisuddeling
47 Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
48 Lokaletilskud 2016

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Allan Toft Jensen
Bente Knudsen


Meddelelser:
Thomas Møllenberg deltog i mødet fra kl. 19:10


Åbne

42. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918
Sagsfremstilling
Protokol fra idrætsrådets møde den 20. oktober 2015 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 20. oktober 2015.


Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Bente Knudsen, Allan Thoft Jensen og Thomas Møllenberg

43. Meddelelser fra formand, næstformand og øvrige medlemmer af Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:
14.000 kr. i Materialekontoen - omfordeling.

Meddelelser fra næstformand:
Evt. nyt fra flygtninge / integration - opfølgning fra mødet den 20. oktober 2015.
Indhold i Nyhedsbrev til idrætsforeningerne, december 2015

Meddelelser fra øvrige medlemmer i Idrætsrådet:
Tilbagemelding fra regionskonferencen i Kollekolle den 20.-21. november 2015.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Meddelelser fra formanden taget til efterretning med følgende bemærkninger:
De 14.000 kr., der er til rest i Materialepuljen er endnu ikke fordelt. Formand og næstformand fordeler evt. med hjælp fra administrationen.
Fælles gymnastikmøde skal afholdes i første halvdel af februar 2016. Administrationen laver udkast til dagsordenen og finder datoen for fællesmødet.

Meddelelser fra næstformanden taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Indholdet i Nyhedsbrevet skal tilrettes af administrationen inden udsendelse til idrætsforeningerne.
Nyt møde vedr. flygtninge afholdes den 15.12. 2015.


Meddelelser fra øvrige medlemmer taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Konferencen på Kollekokke var god med gode oplæg. Referat sendes til Idrætsrådets medlemmer. Kommende kursustilbud fra KAI-Sport udsendes til idrætsforeningerne.
Orientering om "Grib Livet" - der arbejdes med nyt tiltag; nemlig en aktivitetsdag i starten af 2016.
Orientering om arrangement med flygtninge i Vejby den 22. november 2015 var fint besøgt.
Fraværende: Bente Knudsen, Allan Thoft Jensen og Thomas Møllenberg.


44. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
18.14A00 - 2014/48728
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Nyt bookingsystem - præsentation af de tre systemer den 07. december 2015
 • Nyt fra KIU-mødet den 24. november 2015
 • Breddeidrætskonference den 18. januar 2016 i Taastrup Idrætscenter, deltagelse
 • Status på foreningslederuddannelsen
 • Orientering om Gribskov Handicapforening


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Bente Knudsen, Allan Thoft Jensen og Thomas Møllenberg45. Fællesmøde KIU og Idrætsrådet
18.13A00 - 2015/30778
Sagsfremstilling
Idrætsrådets næstformand, Flemming Larsen har til Idrætsrådets medlemmer fremsendt forslag til emner til drøftelse med Kultur- og Idrætsudvalget - til fællesmødet den 12. januar 2016.

Forslag til emner til fællesmødet: 3. Faciliterer – Handlingsplan over vedligeholdelse af eksisterende idrætsfaciliteter.
Samarbejde omkring nye faciliteter. Er Idrætsrådet nok med ind over beslutnings-
processerne eller lytter politikerne mere til de enkelte forening og glemmer dia-
logen med Idrætsrådet? Oplæg v/Mai Smedegaard og Flemming Larsen.

2. Frivillighed – Hvad gør Gribskov Kommune for, at det er attraktivt at være frivillig?
Er de kommunale forventninger til, hvad de frivillige skal være med til at løfte af
sundheds opgaver med til at skræmme de frivillige væk? Oplæg v/Mai Smedegaard.

1. Samarbejde om sundhedsidræts i Gribskov. (Greve – eksempel på hvordan en
kommune og idrætten arbejder sammen) Hvad er der sket siden mødet den
25. marts 2015 med BØR, SUND, KFT og AMU? Har der været arbejdet videre
med nogle af alle de bolde, der blev smidt i luften den dag.
Er der overhovedet ressourcer til at gribe dem, og er det realistisk?
Hvor blev de gode intentioner af? Hvordan vil Gribskov kommune tage aktiv del de næste 10 år i kampagnen
Bevæg dig for livet og medvirke til at sikre at målet i 2025 er opfyldt i Gribskov
kommune? Oplæg v/Flemming Larsen
4. Hvordan arbejder vi med idræt om dagen – udnyttelse af faciliter –
Samarbejde med skoler om brug af sale/haller i dagtimerne. Når folkeoplysnings-
loven først gælder fra kl. 16. hvornår og hvor er der så plads til alle de, som gerne
vil dyrke deres aktivitet i dagtimerne, hvis det skal ske i foreningsregi? Oplæg v/Niels Jørgen Larsen


Administrationens indstillingAdministrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at gennemgå forslag til emner til drøftelse på fællesmødet med Kultur- og IdrætsudvalgetBeslutning
Godkendt - og rækkefølgen af blev fastsat. Dagsorden udarbejdes og udsendes af administrationen. Sted og klokkeslet er endnu ikke fastsat. Der skal en tidsangivelse på hvert punkt, således alle punkter når at blive drøftet.
Fraværende: Bente Knudsen, Allan Thoft Jensen
46. Hædring af idrætsudøvere, der har opnået medaljer ved store mesterskaber. Hædring uden for den alm. idrætsprisuddeling
18.13A00 - 2015/36464
Sagsfremstilling
Idrætsrådet behandler sagen med henblik på en generel drøftelse af hædring af idrætsudøvere, der har opnået Europamesterskab og Verdensmesterskab.
Altså hædring uden for den almindelige prisuddeling.
Idræt og Folkeoplysning har fået en forespørgsel/henvendelse om hædring af idrætsudøvere, der har opnået enten Europamesterskab eller Verdensmesterskab, hvor der er lang tid til den årlige prisuddeling.

Administrationen har haft forespørgslen/henvendelsen til udtalelse hos borgmesteren og ganske kort hos Kultur- og Idrætsudvalget. Begge udtalte, at Idrætsudvalget skulle drøfte emnet og komme med udtalelse til Kultur- og Idrætsudvalget, som endelig skal beslutte, hvordan procedure skal være på deres møde den 12. januar 2016.

Administrationens anbefaling er, at Europamestre og Verdensmestre hædres ved den årlige idrætsprisuddeling.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage en generel drøftelse af emnet og videresende beslutningen til Kultur- og Idrætsudvalget, som skal behandle sagen den 12. januar 2016.Beslutning
Det blev besluttet, at følge Administrationens anbefaling om, at Europamestre og Verdensmestre hædres ved den årlige idrætsprisuddeling.
Fraværende: Bente Knudsen, Allan Thoft Jensen
47. Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807
Sagsfremstilling
På Idrætsrådets møde den 20. oktober 2015 blev forslag til retningslinier for kommunale lokaler og anlæg i Gribskov gennemgået, og der blev givet indput til arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har afholdt endnu et møde den 09. november 2015, og det er deres forslag, der nu forelægges Idrætsrådet. Der vil på mødet ske en gennemgang af de ændringer, arbejdsgruppen har foretaget på deres møde den 09. november 2015.

Administrationen var forhindret i at deltage i mødet. De har derfor nogle kommentarer og ændringer til arbejdsgruppens forslag.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversiteter (folkeoplysningsloven), jf. bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 - § 21 og 33 stk. 2

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at gennemgå arbejdsgruppens forslag fra den 09. november 2015 til ændringer i retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune
 2. evt. at give arbejdsgruppen yderligere forslag til ændringer til retningslinierneBeslutning
1. Arbejdsgruppens forslag fra den 09. november 2015 til ændringer i retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune blev gennemgået. Administrationens forslag blev indarbejdet i retningslinierne.
2. Udgår, idet Idrætsrådet enstemmigt godkendte administrationens forslag til ændringer i retningslinierne.

Forslag til ændrede retningslinier videresendes til Kultur- og Idrætsudvalget, som behandler punktet på deres møde den 12. januar 2016, således retningslinierne kan være gældende til kommende sæson.
Fraværende: Bente Knudsen, Allan Thoft Jensen


48. Lokaletilskud 2016
18.14G00 - 2015/29096
Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme har foretaget beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2016.

Budget for lokaletilskud til både kultur- og idrætsforeninger i 2016 er 7.082.738 kr (netto). Budgettet er incl. budget for de selvejende haller som får lokaletilskud (Gilleleje og Gribskovhallen), distriksforeninger og Helsinge Ridecenter.

Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Idrætsrådet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningslovens § 25.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud for 2016.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Bente Knudsen, Allan Thoft Jensen

Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
08:05 PM