Idrætsrådet

Publiceret 20-10-2015

Tirsdag den 20-10-2015 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
32 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
33 Meddelelser fra formand, næstformand og øvrige medlemmer af Idrætsrådet
34 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
35 Idrætsrådet 2014-2017 - Evaluering af Idrætsrådets Dialogmøder eftersommere
n 2015
36 Idrætsrådsmøder i 2016
37 Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
38 Fordelingsmøder i hallerne, marts 2016
39 Idrætsrådets årshjul 2016
40 Booking-/foreningssystem ny leverandør?
41 Flygtninge / integration i Gribskov Kommune - på idrætsområdet

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Thomas Møllenberg
Erling Marcussen


Meddelelser:

Åbne

32. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918
Sagsfremstilling
Protokol fra Idrætsrådets møde den 27. august 2015 samt protokol fra Idrætsrådets møde den 22. september 2015 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 27. august og den 22. september 2015


Beslutning
Begge protokoller godkendtes.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.
33. Meddelelser fra formand, næstformand og øvrige medlemmer af Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand: Opsamling fra temamøde, afholdt den 22. september 2015.
Der er 14.000 kr. afsat til kurser i 2015. De blev afsat til kurser, da Idrætsrådet behandlede beløbet på Materialetilskudspuljen. Hvad skal de 14.000 kr. bruges til?

Meddelelser fra næstformand: Kort status på Breddeidrætsprojektet.

Meddelelser fra øvrige medlemmer af Idrætsrådet:

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.
 2. at beslutte, hvad de 14.000 kr., der er afsat til kurser skal bruges til i indeværende år.


Beslutning
1. Formandens orientering taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Idrætsrådet ønsker kendskab til Ejendomscentrets vedligeholdelsesplan på bygninger til idrætsbrug.
Formand og næstformand skal udarbejde udkast til Idrætsrådets Nyhedsbrev.
Invitation til Regionskonference i Kollekolle den 20.-21. november 2015 er modtaget. Følgende tilmeldes: Mai Smedegaard (dog kun fredag aften), Marianne Christensen og Erling Marcussen - alle uden overnatning. Flemming Larsen er oplægsholder om lørdagen på konferencen.

Næstformandens orientering om projekterne i Breddeidrætsprojektet taget til efterretning.
Ingen meddelelser fra rådets øvrige medlemmer.
2. De 14.000 kr., der oprindelig var afsat til kurser, forbliver i Materialepuljen. Formand og næstformand gennemgår oversigten over Materialetilskud og vurderer, hvordan beløbet skal anvendes.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.

34. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
18.14A00 - 2014/48728
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Breddeidræt: Kort orientering om afholdt ERFA-møde i Gilleleje den 02. september 2015
 • Breddeidrætskonference den 18. januar 2015 i Taastrup Idrætscenter - foreløbig dagsorden medtages mødet. Antallet af repræsentanter fra Idrætsrådet kendes endnu ikke.
 • Handicapudvalget ønsker input til deres arbejde. Invitation til Idrætsrådet til at deltage i møde den 29. oktober 2015 kl. 17.00-19.00 på rådhuset. På mødet tages der stilling til, hvem der deltager fra Idrætsrådet (Kulturrådet er ligeledes inviteret).
 • Sportsevent - infomøde den 5. november 2015 kl. 17:00 i Kultursalen
 • Status for Det grønne Udvalg
 • Nyt fra KIU
 • Prisuddeling 2016 - videoptagelser, bl.a. udendørs idrætter - vises på prisuddelingen
 • Fællesmøde med KIU er udsat til 2016, idet DGI Nordsjælland holder årsmøde den 24. november 2014, hvor der er KIU-møde. På næste idrætsrådsmøde sættes punkter på, som ønskes drøftes på fællesmødet i januar 2016.
 • Status på Foreningslederuddannelsen

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
Taget til efterretning. Marianne Christensen, Bente Knudsen og Mai Smedegaard deltager i Handicapudvalgets møde den 29. oktober 2015.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.
35. Idrætsrådet 2014-2017 - Evaluering af Idrætsrådets Dialogmøder eftersommeren 2015
18.20G00 - 2013/33072
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet korte notater fra de tre dialogmøder, som Idrætsrådet har afholdt i eftersommeren 2015. Der vælges emner ud, som Idrætsrådet vil arbejde videre med.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger: Flemming Larsen tager emnet samarbejde skole/forening med på et af de kommende skoleledermøder, da Idrætsrådet ønsker at arbejde med dette emne samt emnerne: Frivillighed og netværk i idrætsforenin-
gerne.
Besluttet, at der i 2016 kun skal være 2 dialogmøder.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.
36. Idrætsrådsmøder i 2016
18.14A00 - 2015/32109
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet oversigt over mødedatoer i Idrætsrådet 2016.
Der er i oversigten taget højde for Kultur- og Idrætsudvalgets møder - lige som der er taget højde for Kulturrådets møder, således der ikke sker sammenfald eller møder to dage efter hinanden, som tilfældet har været i 2015.

Administrationens forslag til Idrætsrådets mødedatoer i 2016 er.

 • Mandag den 01. februar kl. 17:30 - bl.a. stillingtagen til kandidater v/priseuddeling
 • Mandag den 04. april kl. 17:30 - bl.a. Aktivitetstilskud
 • Onsdag den 15. juni kl. 17:30 - bl.a. Materialetilskud
 • Tirsdag den 27. september kl. 17:30
 • Torsdag den 01. december kl. 17:30 - bl.a. Lokaletilskud
 • Administrationens forslag er, at møderne som udgangspunkt holdes i Kulturhuset.

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende administrationens forslag til Idrætsrådets mødedatoer for 2016 og sted.


Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.
37. Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807
Sagsfremstilling
På Idrætsrådets møde den 27. august 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle ajourføre Gribskov Kommunes retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg.
Det er sket på foranledning af klage fra Helsinge Svømmeklub, over Idrætsrådets fordeling af tider i Gribskov Svømmehal på onsdage og torsdage for sæsonen 2015/2106.
Klagen har været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget den 24. september 2015.

Arbejdsgruppen har afholdt møde den 28. september 2015, hvor de har arbejdet med retningslinierne, bl.a. er der nu indskrevet noget om principper.

Resultatet fra mødet forelægges Idrætsrådet, hvor der vil være en kort gennemgang af ændringerne. Arbejdsgruppen samler forslag, der kommer fra Idrætsrådet på mødet - og afholder efterfølgende endnu et møde, hvor tilretning af retningslinierne sker.
På Idrætsrådets møde den 02. december 2015 gennemgås endnu engang forslag til retningslinierne. Retningslinierne skal endeligt godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversiteter (folkeoplysningsloven), jf. bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 - § 21 og 33 stk. 2Bilag
Klage fra Helsinge Svømmeklub over fordeling af haltider i svømmehal for sæsonen 2015/2016 Dokumentnr.: 2015/24442 003

Bilag til klage fra Helsinge Svømmeklub: Notater og referencer til andre kommuners regler
Dokumentnr.: 2015/24442 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at gennemgå arbejdsgruppens forslag til ændringer i retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune
 2. evt. at give arbejdsgruppen yderligere forslag til ændringer til retningslinierneBeslutning
1. Forslag til arbejdsgruppens ændringer gennemgået.
2. Div. forslag drøftet - og det videre arbejde i arbejdsgruppen pågår. Møde i arbejdsgruppen afholdes den 09. november 2015 kl. 17:00.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.

38. Fordelingsmøder i hallerne, marts 2016
18.14A00 - 2015/31483
Sagsfremstilling
I forbindelse med arbejdsgruppens revidering af retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune blev der fremsat forslag til at sætte ekstra fokus på fordelingsmøderne i hallerne.
Der har været et par situationer i lokalefordelingen for sæsonen 2015/2016, som har afsted-
kommet nogle problematikker og udfordringer. Arbejdsgruppen mener, at dette kan undgås, hvis der sættes ekstra fokus på området i 2016.

Administrationen og Idrætsrådet er bekendt med, at det ikke er alle steder, der bliver afholdt fordelingsmøder i hallerne - dette være sig både i de kommunale haller og i selvejende haller.
Når der sættes ekstra fokus på halfordelingsmøderne, betyder det, at der i alle haller skal afholdes fordelingsmøder, og at Idrætsrådets medlemmer og administrationen skal deltage.

Administrationen har arbejdet videre med arbejdsgruppens forslag om fordelingsmøder i hallerne i foråret 2016. Forslag og procedure vil blive forelagt Idrætsrådet på mødet.


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversiteter (folkeoplysningsloven), jf. bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 - § 21 og 33 stk. 2


Bilag
Forslag til fordelingsmøder i hallerne i marts 2016.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende det udarbejde forslag fra administrationen
 2. at fordele Idrætsrådets medlemmer og administration på de foreslåede datoer og steder for deltagelse i fordelingsmøderne i marts 2016.Beslutning
1. Tiltrådt
2. Fordeling af rådets medlemmer og administration fandt sted på de foreslåede steder og datoer.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.
39. Idrætsrådets årshjul 2016
18.20A00 - 2015/31598
Sagsfremstilling
Administrationen har for 2016 udarbejdet internt årshjul, hvor relevante ting for Idrætsrådet indgår, så som tidsfrister/dealines og datoer for div. aktiviteter og møder.
Årshjulet skal i en eller anden form naturligvis også være på kommunens hjemmeside under IDRÆT. Borgere og foreninger skal kunne se, hvornår Idrætsrådsmøder, andre møder og tidsfrister/deadlines er.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet.

 1. at godkende Idrætsrådets årshjul for 2016.


Beslutning
Tiltrådt.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.
40. Booking-/foreningssystem nyt udbyder?
18.00G00 - 2014/38421
Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme er i gang med at undersøge mulighederne for nyt bookingsystem.
KMD har meddelt deres brugere, at de i løbet af 1-2 år ikke længere tilbyder support på systemet - og at der derved heller ikke kommer opdateringer.
Center for Kultur, Fritid og Turisme har derfor indhentet tilbud på nyt bookingsystem, og 3 tilbud er modtaget.
Der er stor prisforskel på de 3 tilbud - lige som der er meget stor forskel på systemerne.
Umiddelbart er det svært at holde de 3 systemer op mod hinanden, da de kan forskellige ting.
Center for Kultur, Fritid og Turisme har et håb om, at nyt system kan implementeres inden næste sæson, således at der skal søges om tider for sæsonen 2016/2017 i det nye system.Administrationen vil gerne inddrage Idrætsråd og Kulturråd i beslutningen af, hvilket et af bookingsystemerne, der skal indkøbes - lige som administrationen anmoder om, at de to råd er med til at beslutte, at mindreforbruget på Idrætsrådets- og Kulturrådets områder i 2015 finansierer købet af nyt bookingsystem.

Kulturrådet behandler i sit møde den 19. oktober 2015 samme punkt.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at blive inddraget i beslutningen af de 3 bookingsystemer, der skal indkøbes.
 2. at mindreforbruget for Idrætsrådets- og Kulturrådets områder i 2015, kan være med til at finansiere nyt bookingsystem.
 3. Sagen sendes til videre behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.


Beslutning
1. Rådet vil gerne se på bookingsystemerne.
2. Tiltrådt.
3. Tiltrådt.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.
41. Flygtninge / integration i Gribskov Kommune - på idrætsområdet
18.13A00 - 2015/31479
Sagsfremstilling
Idrætsrådets næstformand, Flemming Larsen har bedt om at få sat dette punkt på
dagsordenen.
Flemming Larsen vil på mødet orientere om tankerne om Flygtninge integration i Gribskov
Kommune og hvordan idrætten kan være med i processen.

I Gribskov Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe, Task Force Flygtninge.
Det vil f.eks. være denne gruppe, at Idrætsrådet vil kunne tilbyde at hjælpe med integration
i idrætsforeningerne.
Idrætsrådet skal tage stilling til, om de vil stå som igangsætter af integration af flygtninge
i kommunens idrætsforeninger.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:
at beslutte, om rådet vil stå som igangsætter af integration af flygtninge kommunens idrætsforeninger.

Beslutning
Flemming Larsen skriver tilbage til arbejdsgruppen Task Force Flygtninge og frivillighedscentrene, at Idrætsrådet er villige til samarbejde. Efterfølgende orienterers idrætsforeningerne. Bente Knudsen og Flemming Larsen varetager opgaven fremadrettet.
Fraværende: Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.


Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:10 PM