Idrætsrådet

Publiceret 27-08-2015

Torsdag den 27-08-2015 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
26 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
27 Meddelelser fra formand, næstformand og øvrige medlemmer af Idrætsrådet
28 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
29 Fremtidig prioritering af idrætsfaciliteter
30 Idrætspolitik 2014 - arbejdet med handlingsplaner

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Allan Toft Jensen
Inger Hansen


Meddelelser:
Erling Marcussen orienterede om Bushi-klub i hhv. Frederiksværk og i Holbæk.

Åbne

26. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918
Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådet møde 08. juni 2105 skal godkendes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende referat fra Idrætsrådets møde den 08. juni 2015.Beslutning
Godkendt.


27. Meddelelser fra formand, næstformand og øvrige medlemmer af Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912
Sagsfremstilling

 • Meddelelser formand: Forberedelse til fællesmøde med KIU den 24. november 2015.
 • Meddelelser næstformand:
 • Meddelelser fra øvrige medlemmer:


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet.

 1. at tage meddelelser fra formanden til efterretning.
 2. at tage meddelelser fra næstformanden til efterretning.
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretning.

  Beslutning

1. Formanden har fået forespørgsel fra foreningen Nordtrim ang. opbevaring af materialer. Der kom et par bud på, hvor foreningen kan henvende sig for at få hjælp. Formanden melder dette tilbage til foreningen.
HUSK Kulturnat i Gilleleje lørdag den 29. august 2015 i Gilleleje. Flemming Larsen og Marianne Christensen er med på Kulturnatte og fik Idrætsrådets foldere med til uddeling.
Idrætsrådet afholder temamøde den 22. september fra kl. 18:00 i Ramløsehallen.
Dialogmøder med foreningerne er i gang, dog måtte et enkelt møde aflyses på grund af svigtende antal medlemmer.

2. Næstformanden orienterede om Sport 50+ Festival, som afholdes i og ved Helsingehallerne lørdag den 12. september 2015 kl. 10:00-16:00.
Der var også en kort orientering om Gang i Gribskov, som også holdes i og ved Helsingehallerne den 10. og 11. september 2015.
Breddeidræt: Der afholdes Erfa-møde for samtlige 7 kommuner, der er udpeget som

Breddeidrætskommune. Mødet holdes hos Gilleleje Ro- og Kajakklub den 02. september 2015, idet det er Gribskov Kommune, der er værter.
Temamødet, der blev afholdt den 25. marts 2015 mundede bl.a. ud i, at der skal udarbejdes en informationsfolder til husdansomdeling. Flemming Larsen orienterede om arbejdet og tankerne omkring folderen. Det forventes, at folderen er klar til omdeling i starten af 2016.
Idrætsrådet forventer at høre mere herom.

3. Bente Knudsen orienterede om arbejdet i Gribskov Elite og Talentudvikling, hvor der bl.a. netop har været afholdt temadag med ca. 40 deltagere. Derudover har der været afholdt et fælles idrætsarrangement for de eliteidrætsudøvere, de er tilknyttet Gribskov Elite og Talentudvikling.
Erling Marcussen havde indvendinger omkring beslutningen om fast mødeleder til Idrætsrådets møder. Han mente, at punktet ikke var sat på dagsordenen til Idrætsrådets møde 08. juni 2015, men blot var blevet besluttet i al hast. Erling Marcussen ville gerne have en yderligere drøftelse af emnet.
Formanden, Mai Smedegaard, foreslog på Idrætsrådets møde den 08. juni 2015 - under punktet meddelelser fra formanden, at Bjarne Frølund blev fast mødleder på Idrætsrådet møder. Bjarne Frølund har tidligere tilbudt dette som en aflastning for formanden, da det kan være svært at holde fokus på punkterne samtidig med at være mødeleder.
Bjarne Frølund forlod mødet under drøftelserne p.g.a. inhabilitet.
Efter en kort drøftelse af emnet, blev det besluttet af et enigt Idrætsråd, at Bjarne Frølund fremover er fast mødeleder.
Fraværende: Inger Hansen og Allan Thoft Jensen.
28. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
18.14A00 - 2014/48728
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Evt. nyt bookingsystem - kvalifikationskrav
 • Høring om budget 2016-2019 - Husk orienteringsmøde den 14. september 2015 i byrådssalen.
 • Orientering fra KIU-mødet 11. august 2015
 • Ny forening: Arresø Kajakklub
 • Orientering om problematik for lokalefordeling i Toftehallen for sæsonen 2015/2016
 • Orientering om klage fra Helsinge Svømmeklub vedr. fordeling af haltider for sæsonen 2015-2016
 • Fælles foreningskurser - sidste nyt
 • Handicapprisen 2015 - ansøgningsfrist er 30. september 2015.
 • Idræt og Folkeoplysning får fra 1. september 2015 nye åbningstider
 • Idrætsrådet skal tænke dagsordenspunkter til fællesmødet med KIU den 24. november 2015.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Inger Hansen og Allan Thoft Jensen.


29. Fremtidig prioritering af idrætsfaciliteter
18.13A00 - 2015/16256
Sagsfremstilling
Punktet var sat på dagsordenen til Idrætsrådets møde den 08. juni 2015, men blev udsat til dette møde.

Idrætsrådet er interesseret i at være i tæt dialog med idrætsforeninger, når der sker nyt i idrætsforeningerne og omkring etablering af nye tiltag, således de kan være med til at råde og vejlede Kultur- og Idrætsudvalget. Der vil give en væsentlig bedre sagsbehandling og udvalgsbehandling, når Idrætsrådet har haft muligheden for at drøfte og gennemgå idrætsforeningernes initiativer, forud for behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Der er mulighed for dialogen mellem idrætsforeningerne og Idrætsrådet på eftersommerens dialogmøder; men ellers også ved fremsendelse af materiale. Idrætsrådet kan efterfølgende arbejde videre med prioritering af idrætsfaciliteter ud fra idrætsforeningernes tilbagemeldinger.

Idrætsrådet vil gerne kunne indgå i et samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget om prioritering af idrætsfaciliteter i kommunen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at rådet tager en drøftelse af, hvordan procedure bør være - og efterfølgende melde dette ud til idrætsforeningerne.


Beslutning
Idrætsrådets ønske er at være i tæt dialog med idrætsforeningerne, når der sker nyt i foreningerne bl.a. omkring etablering af større ting eller nye tiltag, således de kan være med til at råde og vejlede Kultur- og Idrætsudvalget. Det vil give væsentlig bedre sagsbehandling og udvalgsbehandling, når Idrætsrådet har haft mulighed for at drøfte og gennemgå idrætsfor-
eningernes initiativer inden forelæggelse for udvalget.
Idrætsrådet vil gerne i dialog med forenigner, der hører til i de kommunale haller, da de også her kan være støttende for de ting, der skal bringes videre.
Emner, der fremsættes på Idrætsrådets Dialogmøder tages op i Idrætsrådet.
Niels Jørgen Larsen orienterede om, hvordan idrætsarbejdet foregår i en anden kommune.
Der var enighed om, at Idrætsrådet udarbejder et Nyhedsbrev til idrætsforeningerne efter deres temamøde den 22. september 2015.
Fraværende: Inger Hansen og Allan Thoft Jensen.


30. Idrætspolitik 2014 - arbejdet med handlingsplaner
18.13A00 - 2014/44221
Sagsfremstilling
Arbejdet med Idrætspolitikkens handlingsplaner er godt i gang - og er nu klar til en gennemgang i Idrætsrådet.
På mødet vil administrationen gennemgå / give en status over Idrætspolitikkens handlingsplaner.

Ét af Idrætspolitikkens fokuspunkter er foreningslederuddannelse. Der har tidligere været fremsat ønske om at kunne gennemføre endnu et af DIF's kommunale lederakademi-forløb.
Dette emne blev der orienteret om på Idrætsrådets møde den 08. juni 2105.

Bilag
Idrætspolitikkens handlingsplaner

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage status på Idrætspolitikkens handlingsplaner til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning med bemærkning om, at flere af punkterne i Idrætspolitikkens handlingsplaner kan slås sammen.
Fraværende: Inger Hansen og Allan Thoft Jensen.

Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
08:50 PM