Idrætsrådet

Publiceret 08-06-2015

Mandag den 08-06-2015 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
15 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
16 Meddelelser fra formand, næstformand og øvrige medlemmer af Idrætsrådet
17 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
18 Lokalefordeling i hallerne i sæsonen 2015/2016
19 Foreningskurser 2015, både for Idrætsforeninger og kulturelle foreninger
20 Ekstra lokaletilskud til GymHelsinge 2015
22 Samling af faciliteter til kampsport
23 Fremtidig prioritering af idrætsfaciliteter
24 Idrætsrådet 2014-2017 - INDHOLD I DIALOGMØDER 2015
25 Idrætspolitik 2014 - arbejdet med handlingsplaner

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Thomas Møllenberg

Meddelelser:
Bjarne Frølund foreslås som mødeleder.

Åbne

15. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde den 08. april 2015 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende referat fra Idrætsrådets møde den 08. april 2015


Beslutning
1. Godkendt.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


16. Meddelelser fra formand, næstformand og øvrige medlemmer af Idrætsrådeat
18.00A00 - 2014/12912

Sagsfremstilling

 • Meddelelser formand: Evaluering af Dialogmøde mellem Idrætsrådet og ARB, BØR, KIU og SSU afholdt den 25. marts 2015.
 • Meddelelser næstformand: Kort status på Breddeidrætsprojekt.
 • Meddelelser fra øvrige medlemmer:

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet.

 1. at tage meddelelser fra formanden til efterretning.
 2. at tage meddelelser fra næstformanden til efterretning.
 3. at tage meddelelser fra øvrige medlemmer til efterretning.Beslutning

 1. Meddelelserne taget til efterretning med følgende bemærkninger: Bjarne Frølund har tilbudt sig som fast mødeleder fremover. Dette tager Idrætsrådet vel imod.

Som opfølgning på dialogmødet den 25. marts 2015 blev der orienteret om folder og synlighed.

2. Meddelelserne taget til efterretning med følgende bemærkning: Flemming Larsen orienterede om Breddeidrætsprojekt.

3. Meddelelserne taget til efterretning med følgende bemærkning, Allan Thoft Jensen orienterede om Vejby-projejt hos *TSE Consulting.
Fraværende: Thomas Møllenberg.17. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
18.14A00 - 2014/48728

Sagsfremstilling

 • Dato for afholdelse af fællesmøde: KIU & Idrætsrådet: Tirsdag den 24. november 2015 efter KIU-møde.
 • Orientering om manglende udbetalinger af Aktivitetstilskud for 2015.
 • Orientering fra KIU-møde 02.06. 2015
 • Ansøgning til Materialepuljen fra Tisvildeleje Kajakafd. - ansøgning om kajakker, beløb 15.000 kr. Der vil på mødet blive redegjort, hvorfor ansøgningen er med på dette møde - og ikke på Idrætsrådets møde den 08. april 2015.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.
 2. at behandle tilskud til Tisvildeleje KajakklubBeslutning
1. Orienteringen taget til efterretning.
2. Tilskud bevilget til Tisvildeleje Kajakklub, 9.000 kr. fra Materialepuljen.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


18. Lokalefordeling i hallerne i sæsonen 2015/2016
18.13A00 - 2015/05916

Sagsfremstilling
Fordeling af tider i hallerne for sæsonen 2015 - 2016 er ved at være på plads.
Lokalegodkenderne i hallerne har indsendt forslag til fordeling af haltider for kommende sæson.

Idræt og Folkeoplysning har gennemgået tider og fordeling for følgende haller:
Gribskovhallen - hal 1 og hal 2 = Godkendt den 17/5 - 2015
Gillelejehallen og Gilbjergskolen Parkvej = Godkendt den 17/5 - 2015
Bjørnehøjhallen = Godkendt den 17/5 - 2015
Tingbakkehallen = Godkendt den 17/5 - 2015
Blistruphallen = Godkendt den 17/5 - 2015
Vejbyhallen = Godkendt den 18/5 - 2015
Ramløsehallen = Godkendt den 19/5 2015

Lokalefordelerne i ovenstående haller har fået besked om, at de indsendte tider er godkendt.

Der mangler p.t. indsendelse af fordeling af haltider fra Helsingehallerne / Toftehalen og Gribskov Gymnasium. Derudover mangler indsendelse af fordeling af tider i GB Klubhus.


Fordeling af tider i Gribskov Svømmehal er også ved at være på plads, dog er der et par dage, hvor der er sammenfald - og umiddelbart kan der ikke opnås enighed om, hvem der skal tildeles den pågældende tid. Derfor fremlægges det til beslutning i Idrætsrådet.

Administrationen henviser til Idrætspolitikken, hvor der bl.a. står: "At idrætsforeningerne skal være fundament for d organiserede idrætstilbud i Gribskov Kommune, da der her lægges vægt på det sociale engagement, værdifællesskabet, rummelighed og demokrati, som er med til at udvikle os som mennesker og borgere.
Idrætsforeningerne skal være omstillingsparate og være med til at sikre en dynamisk og positiv udvikling, således at foreningerne bevarer deres bæredygtighed og at idræt i høj grad sker i foreningsregi".

Administrationen har udarbejdet materiale for Gribskov Svømmehal for sæsonen 2014-2015 samt ny sæson 2015-2016.
Administrationen vil på mødet redegøre for problematikken, således Idrætsrådet kan træffe beslutning og fordele tiderne.

Idrætsrådet bør se nøjere på en ajourføring/revidering af retningslinierne for lokalelån.
Derfor foreslår administrationen, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe til dette, således emnet kan komme til behandling på Idrætsrådets næste møde (den 27. august 2015) - og således videre til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget senere på året.
Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning for hallerne.
 2. at beslutte, hvordan tiderne i Gribskov Svømmehal skal fordeles på de dage, hvor der er sammenfald.
 3. at beslutte, om der skal nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der skal tilrette retningslinierne for lokalelån, som skal forelægges Kultur- og Idrætsudvalget senere på året.


Beslutning
1. Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger: Helsingehallerne benytter ikke Interbook. Samtidig var der en kort orientering om evt. nyt bookingsystem.
2. Fordeling på onsdage og torsdage , hvor der var sammenfald blev gennemgået og fordelt.
Bente Knudsen var inhabil under behandlingen af dette punkt.

3. Arbejdsgruppe nedsættes, bestående af Mai Smedegaard, Flemming Larsen, Bjarne Frølund og Bente Knudsen samt en repræsentant fra administrationen.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


19. Foreningskurser 2015, både for Idrætsforeninger og kulturelle foreninger
18.13A00 - 2015/16989

Sagsfremstilling
På Idrætsrådets møde den 08. april 2015 blev Aktivitetstilskud for 2015 behandlet. Lignende punkt blev behandlet på Kulturrådets møde den 07. april 2015.
Der ses nu et restbeløb på området, som kan bruges på aktiviteter for foreningerne - f.eks. kurser.
Gennem årene har Idrætsrådet arrangeret foreningskurser både for de kulturelle foreninger og idrætsforeningerne. Dette skal naturligvis gerne fortsætte.

På Idrætsrådets møde den 08. april 2015 blev der givet udtryk for, at der er stor interesse for at bruge en større del af restbeløbet fra aktivitetstilskudspuljen på foreningskurser for idrætsforeninger samt kulturelle foreninger. Idrætsrådet har i forvejen afsat 9.000 kr. til kursusområde for 2015.

Administrationen har arbejdet videre med emnet, og foreslår begge råd om at tilbyde foreningerne et nyt foreningslederkursus. Et lignende kursus blev for år tilbage afholdt med stor succes - og stort udbytte for de deltagende kursister.

Foreningskursus, der påtænkes afholdt er DIF's kommunale lederakademi, og administrationen har rettet henvendelse til DIF's uddannelsesafdeling, og vil på mødet fremlægge tankerne omkring lederakademiet.
Kursusrækken påtænkes at starte i september/oktober 2015 og slutte i februar/marts 2016.


Kulturrådet behandlede samme punkt på deres møde den 01. juni 2015 og beslutningen dér var, at Administrationen skal arbejde videre med emnet, idet de gerne ser et sådant kursusforløb sat i værk.

Økonomi
Oplyses på mødet.
Kommunalt lederakademi finansieres fra restbudget Aktivitetstilskud.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende det foreslåede kursus/lederakademi samt det foreslåede beløb.

  Beslutning

1. Tiltrådt med bemærkning om, at der skal være en brugerbetaling på 800 kr. pr. kursist.
Der appelleres til, at de unge melder sig på lederakademiet.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


20. Ekstra lokaletilskud til GymHelsinge 2015
18.14A00 - 2015/16992

Sagsfremstilling
GymHelsinge fremsendte den 18. september 2014 ansøgning om lokaletilskud til dækning af udgifter i forbindelse med leje i Helsinge Realskole.

Idrætsrådet behandlede i sit møde den 03. december 2014, pkt. 45 lokaletilskud til foreninger.
Her havde GymHelsinge ansøgt om 240.000 til lokaleleje på Helsinge Realskole.
Idrætsrådet besluttede at give 25.000 kr. i lokaletilskud til GymHelsinge. Der var yderligere en drøftelse om, at beløbet evt. kunne forhøjes, når administrationen havde overblik over, hvor mange foreninger og aftenskoler, der skulle tilbagebetale tilskud, de havde fået udbetalt for meget.
Administrationen har nu overblik over tilbagebetalte tilskud - og kan nu behandle ansøgningen om ekstra tilskud til lokaleleje til GymHelsinge på ny.

Den 13. maj 2015 har GymHelsinge rettet henvendelse til Idræt og Folkeoplysning for yderligere lokaletilskud. Foreningen har fået svar fra administrationen, om at ansøgning fra den 18. september 2014 fremlægges på ny på Idrætsrådets møde den 08. juni 2015 - og at Idrætsrådet vil vurdere, om der skal gives ekstra tilskud til lokaleleje til GymHelsinge.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25.

Økonomi
Kan finansieres af tilbagebetalte lokaletilskudsmidler for 2014.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende et ekstra beløb i lokaletilskud til GymHelsinge.


Beslutning
1. Der var forskellige holdninger til ekstra lokaletilskud til GymHelsinge, så der var derfor afstemning til, om foreningen skulle tildeles mere i lokaletilskud:
Samme regler, som de foreninger, der modtager lokaletilskud: Her stemte 4 personer for.
Ingen tilskud: Her stemte 3 personer for og 2 undlod at stemme.

Beløb, der er bevilget til GymHelsinge i ekstra lokaletilskud 2015 er på 155.000 kr.
Når springcentret står færdigt, er der ikke længere lokaletilskud til GymHelsinge.
Fraværende: Thomas Møllenberg.

22. Samling af faciliteter til kampsport
18.20A00 - 2014/14585

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 blev det besluttet:

Samling af faciliteter til kampsport skal indtænkes i den eksisterende bygningsmasse. Der udarbejdes en analyse af den samlede halkapacitet for at undersøge, hvilke muligheder dette giver sammenholdt med opførelse af et springcenter for at samle kampsporten i et kampsportshus.
Kampsporten inddrages sammen med Helsinge Hallerne samt de relevante foreninger
og parter.

Samling af kamsporten omhandler kampsportsforeningerne i Helsinge:

 • Bushi
 • Bokse Team Helsinge
 • Ramløse Judo
 • Helsinge Taekwondo.


Administrationen har udarbejdet analysen på baggrund af oplysninger fra foreningerne samt Helsinge Hallerne.

I analysen peges der på to forskellig scenarier. Toftehallen og Hal 4 i Helsinge Hallerne, som bliver ledig, når nyt springhal er en realitet. Det forventes at blive til sæsonstart 2016.

Scenarie 1: Toftehallen
Scenarie 2: Hal 4, Helsinge HallerneAnalysen skal forelægget Kultur- og Idrætsudvalget den 11. august og Idrætsrådet anmodes om at anbefale det scenarie, som de vurderer er den bedste løsning.


Bilag
Analyse af samling af faciliteter til kampsport

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at vurdere hvilket senarie, der er den bedste løsning
 2. at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at der arbejdes videre med scenarie 1 eller

scenarie 2.


Beslutning
1-2. Idrætsrådet kan ikke træffe beslutning om, hvilket senarie der er den bedste løsning, idet der er for mange uafklarede ting. Der er mange problematikker omkring idrætsgrenene - genhusning med løsning i Toftehallen.
Idrætsrådet deltager gerne i møde med Kultur- og Idrætsudvalget.
Erling Marcussen var inhabil under behandling af punktet.
Fraværende: Thomas Møllenberg.

23. Fremtidig prioritering af idrætsfaciliteter
18.13A00 - 2015/16256

Sagsfremstilling
Idrætsrådet er interesseret i at være i tæt dialog med idrætsforeninger, når der sker nyt i idrætsforeningerne og omkring etablering af nye tiltag, således de kan være med til at råde og vejlede Kultur- og Idrætsudvalget. Der vil give en væsentlig bedre sagsbehandling og udvalgsbehandling, når Idrætsrådet har haft muligheden for at drøfte og gennemgå idrætsforeningernes initiativer, forud for behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Der er mulighed for dialogen mellem idrætsforeningerne og Idrætsrådet på eftersommerens dialogmøder; men ellers også ved fremsendelse af materiale. Idrætsrådet kan efterfølgende arbejde videre med prioritering af idrætsfaciliteter ud fra idrætsforeningernes tilbagemeldinger.

Idrætsrådet vil gerne kunne indgå i et samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget om prioritering af idrætsfaciliteter i kommunen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at rådet tager en drøftelse af, hvordan procedure bør være - og efterfølgende melde dette ud til idrætsforeningerne.


Beslutning
1. Punktet udsat til næste Idrætsrådsmøde.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


24. Idrætsrådet 2014-2017 - INDHOLD I DIALOGMØDER 2015
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Idrætsrådet skal tage stilling til, hvilket indhold de 4 dialogmøder i 2015 skal indeholde - ud over de emner, som rådet nævnte på mødet den 08. april 2015.

Sted Dato /klokkeslet Tovholder
Vejby - Idrætshuset Mandag d. 24./08. 2015 Niels Jørgen Larsen
Blistrup - BSI-klublokale Tirsdag d. 25./08. 2015 Flemming Larsen/ Bente Knudsen
Annisse - klubhuset Tirsdag d. 01./09. 2015 Allan Thoft Jensen
Esrum - Tingbakkehallen Torsdag d. 03./09. 2015 Mai Smedegaard

Dialogmøderne er fastsat med start kl. 19:00 og slut kl. 21:00.

Idrætsrådets folder skal ajourføres og de nye dialogmøder skal indgå i folderen.

Invitation udsendes den 17. juni 2015. Tilmeldingsfrist bliver den 17. august 2015. Tilmelding sker via NEM TILMELD.

Administrationens indstilling
Administrartionen indstiller til Idrætsråde

 1. at sætte indhold på de 4 dialogmøder.


Beslutning
1. Idrætsrådet besluttede følgende indhold på de 4 dialogmøder til efteråret:

 • Medværtsforeningens 10 minutter
 • Synlighed
 • Skolen i virkeligheden
 • Sundhed
 • Fremtidig prioritering af idrætsfaciliteter

Fraværende: Thomas Møllenberg.

25. Idrætspolitik 2014 - arbejdet med handlingsplaner
18.13A00 - 2014/44221

Sagsfremstilling
Arbejdet med Idrætspolitikkens handlingsplaner er godt i gang - og er nu klar til en gennemgang i Idrætsrådet.
På mødet vil administrationen gennemgå / give en status over Idrætspolitikkens handlingsplaner.

Ét af Idrætspolitikkens fokuspunkter er foreningslederuddannelse. Der har tidligere været fremsat ønske om at kunne gennemføre endnu et af DIF's kommunale lederakademi-forløb.
Dette emne har imidlertid et selvstændigt punkt.

Bilag
Status på Idrætspolitikkens handlingsplaner.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage status på Idrætspolitikkens handlingsplaner til efterretning.Beslutning
Udsat til næste møde.
Fraværende: Thomas Møllenberg.


Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
10:10 PM