Idrætsrådet

Publiceret 08-04-2015

Onsdag den 08-04-2015 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
9 Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
10 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
11 2015 Aktivitetstilskud
12 2015 Materialepuljen
13 Foreningen Naturrum Tisvildeleje strand F.M.B.A. (forening med begrænset an
svar)
14 Idrætsrådet 2014-2017 - DIALOGMØDER 2015

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Thomas Møllenberg
Marianne Christensen


Meddelelser:
Idrætsrådet vil have et evalueringsmøde efter de 4 dialogmøde i eftersommeren/efteråret. Dette er fastsat til den 22./09. 2015 kl. 18:00-22:00 i Ramløsehallen.


Åbne

8. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918
Sagsfremstilling
Protokol fra Idrætsrådets møde den 27. januar 2015 skal godkendes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende referat fra Idrætsrådets møde den 27. januar 2015.Beslutning
1. Godkendt.
Fraværende: Marianne Christensen og Thomas Møllenberg.

9. Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden:

 • Mai Smedegaard har deltaget i møde hos Idræt og Folkeoplysning v/Kirsten Frandsen og Susanne Jørgensen, hvor der var en orientering og drøftelse af personalesituationen i Idræt og Folkeoplysning.
 • Meddelelser fra næstformanden:

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Fra formanden: Fra 2016 bliver der kun 5 årlige møder i Idrætsrådet. Dette fik rådet til at beslutte, at de ville afholde et møde om året uden administrationen og uden at træffe endelige beslutninger.
Artikel i Frederiksborg Amts Avis den 27/3 2015 ang. Vækstudvalget.
Der har været afholdt fælles gymnastikmøde.
Information/orientering/viden blandt Idrætsrådets medlemmer, når noget rører sig i foreningerne. Dette drøftes videre på et senere møde.
Fra næstformanden: Orientering om Skolen i Virkeligheden, møderække i april 2015.

Fraværende: Marianne Christensen og Thomas Møllenberg.
10. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
18.14A00 - 2014/48728
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Udsendelse af brev til foreningerne med lokalebooking 2015-2016
 • Ny forening: Naturrum Tisvildeleje strand F.M.B.A. (forening med begrænset ansvar)
 • Græsted Mouintinbike
 • Opsamling fra Dialogmøde mellem SSU, BØR, KIU, ARB og Idrætsrådet
 • Orientering om kontrakter med Gribskovhallen og Helsingehallerne vedr. arbejdet på idrætsanlæggene. Aftale om ny procedure omkring Det grønne Udvalg.
 • Årets prisuddeling - kort evaluering (ikke diskussionsemne)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
1. Taget til efterretning med bemærkningerne:
Der indkaldes til møde i Det grønne Udvalg i første halvdel af maj. Bjarne Frølund indtræder i udvalget. Der var tilfredshed med pasningen af idrætsanlæggene, nu hvor HelsingeHallerne og Gribskovhallen har overtaget driften.
Prisuddelingen var rigtig god - stor ros til gaverne ti de unge. Godt med videklippene. Idrætsrådet gav udtryk for, at det er den rigtige form, prisuddelingen nu har. Der er dog ønske om en "fotovæg", sålede fotografering ikke foregår på scenen.

Fraværende: Marianne Christensen og Thomas Møllenberg.


11. 2015 Aktivitetstilskud
18.00G00 - 2014/38862
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.
Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet, idet der p.t. mangler oplysninger fra enkelte idrætsforeninger.
Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2015.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysning, LBK nr. 854 af 11.7.2013, kap. 5, § 15..

Økonomi
Aktivitetstilskud pr. medlem 220 kr.
Finansiering via Budget afsat til aktivitetstilskud
Det samlede beløb til Aktivitetstilskud 2015: 2.009.901 kr.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt. Administrationen vil på næste Idrætsrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.

  Beslutning

1. Godkendt. Der forventes et restbeløb på puljen. På næste Idrætsrådsmøde tages der stilling til, hvordan det kan bruges til aktiviteter.

Fraværende: Marianne Christensen og Thomas Møllenberg.

12. 2015 Materialepuljen
18.00G00 - 2014/38861
Sagsfremstilling
Der har været ansøgningsfrist til Materialepuljen den 01. marts 2015.
Arbejdsgruppen har på møde den 23. marts 2015 udarbejdet forslag til fordeling af puljen.
På mødet vil fordelingen blive gennemgået.

Lovgrundlag
Der er ikke et lovgrundlag for tildeling af Materialetilskud.

Økonomi
Materialepuljen 2015 er på 314.000 kr.
Dog er der afsat 14.000 kr. til foreningskurser.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at arbejdsgruppen gennemgår forslag til bevilgede materialer/rekvisitter til Materialepuljen, således det endeligt kan besluttes, hvad der skal gives tilskud til i 2015.

  Beslutning

1. Forslag til fordeling af Materialetilskud godkendtes.
Fraværende: Marianne Christensen og Thomas Møllenberg.
Erling Marcussen fraværende fra dette pkt.
13. Foreningen Naturrum Tisvildeleje strand F.M.B.A. (forening med begrænset ansvar)
18.14A00 - 2015/11529
Sagsfremstilling
Foreningen Naturrum Tisvilde strand har fremsendt anmodning og at blive godkendt som folkeoplysende forening.
Administrationen har godkendt foreningen den 25.03. 2015 som folkeoplysende forening.
Samtidig fremsender foreningen ansøgning om lokaletilskud til drift af lokaler i forbindelse med den nyopførte bygning på strandparkeringen i Tisvildeleje.

Foreningen Naturrum Tisvilde strand består af syv foreninger i Gribskov Kommune:
Familiekurser med hjerterum, Sankt Helene Feriecenter
Tisvilde Hegn OK
Tisvilde og omegns Erhvervsforening
Musik i Lejet
Grundejerforeningen Tisvilde og omegn
Nordtrim
Tisvildeleje Gymnastik Forening

Formålet med ansøgningen er i første omgang at opføre bygningen, som forventes færdigopført i løbet af sommeren 2015 - opføres for fondsmidler indhentet dels i Gribskov Kommune og dels hos danske fonde. Umiddelbart efter opførelsen overdrages den til Naturstyrelsen, hvorefter foreningens formål er t sikre løbende drift og vedligehold af bygningen, herunder administrere udlejningen af et af bygningens lokaler.

Foreningen har indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Gribskov Kommune omkring drift af bygningen, vedligehold samt husorden, tilgængelighed og funktionalitet.

Bygningen skal give mulighed for mangfoldige anvendelser, som appellerer til både organi-

serede og uorganiserrede aktiviteter omkring vand, strand og skov.
Et af målene for bygningen er, at den skal holdes åben året rundt.

Foreningen har opstillet et årsbudget for drift og vedligehold af bygningen, startende den dato hvor bygningen er færdigopført.
Foreningen ansøger om et lokaletilskud svarende til det manglende beløb i driftsbudgettet, svarende til 65.000 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25

Økonomi
75% af 65.000 kr. = 48.750 kr. årligt. For 2015 afhænger beløbets størrelse af, hvornår huset kommer i drift.
Kan finansieres af tilbagebetalte lokaletilskudsmidler for 2014.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. At godkende et beløb i lokaletilskud til bygningen for 2015.

  Beslutning

1. Tiltrådt med lokaletilskud i 2015 for de lokaleudgifter, foreningen har - dog max. 20.000 kr. Foreningen kan søge lokaletilskd for 2016 på lige fod med andre foreninger.

Fraværende: Marianne Christensen, Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.


14. Idrætsrådet 2014-2017 - DIALOGMØDER 2015
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
På Idrætsrådets møde den 27. januar 2015 blev det besluttet, at der skal afholdes 4 dialogmøder med idrætsforeningerne i slutningen af august måned og/eller starten af september måned 2015. Der var forsalg om at holde møderne i Vejby, Annisse, Esrum og Blistrup.
På mødet skal der tages stilling til datoer, klokkeslet samt tovholdere og indhold i møderne.

Sted Dato /klokkeslet Tovholder Bemærkninger
Vejby - Idrætshuset
Annisse - klubhuset
Esrum - Tingbakkehallen
Blistrup - BSI-klublokale

Administrationen kontakter formændene i de 4 idrætsforeninger for booking af lokaler m.v.

Invitation til de 4 dialogmøde udsendes til samtlige idrætsforeninger inden sommerferien - med en reminder i uge 33. Tilmelingsfrist for samtlige 4 dialogmøder vil være den 18. august 2015.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at fastsætte datoer og tovholdere på de 4 dialogmøder.
 2. at sætte indhold på de 4 dialogmøderBeslutning
1. Datoer og tovholder blev fastlagt således:

Sted Dato /klokkeslet Tovholder
Vejby - Idrætshuset Mandag d. 24./08. 2015 Niels Jørgen Larsen
Annisse - klubhuset Tirsdag d. 01./09. 2015 Allan Thoft Jensen
Esrum - Tingbakkehallen Torsdag d. 03./09. 2015 Mai Smedegaard
Blistrup - BSI-klublokale Tirsdag d. 25./08. 2015 Flemming Larsen/ Bente Knudsen


2. Endeligt indhold på dialogmøderne besluttes på Idrætsrådets næste møde; men nogle af emnerne kan være: Sundhed, Skolen i Virkeligheden. "Foreningens 10 min." - oplæg fra værtsforeningen om udvikling deres nærområde.
Idrætsrådets folder skal ajourføres og de nye dialogmøder skal indgå i folderen.

Fraværende: Marianne Christensen, Thomas Møllenberg og Erling Marcussen.Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:20 PM