Idrætsrådet

Publiceret 27-01-2015

Tirsdag den 27-01-2015 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
2 Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
3 Ansøgning om tilskud til DM i military for ponyer
4 Idrætsrådet 2014-2017 / Dialogmøder i 2015
5 Idrætsrådets puljer 2015
6 Idrætsprisuddeling 2015
7 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Allan Toft Jensen
Niels Jørgen Larsen


Meddelelser:

Åbne
1. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00A00 - 2014/12918

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådsmøde, afholdt den 03. december 2014 skal godkendes.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende referatet fra mødet den 03. december 2014.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen og Allan Thoft Jensen.

2. Meddelelser fra formanden og næstformanden for Idrætsrådet
18.00A00 - 2014/12912
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og næstformanden.

 • Status på breddeidrætsprojektet.
 • Kontakt med idrætsforeninger.
 • Dialogmøde mellem følgende udvalg: ARB - BØR - KIU - SSU og Idrætsrådet. Dialogmødet finder sted onsdag den 25. marts 2015 kl. 16:00-18:00 i byrådssalen.
 • Spørgsmål vedr. medlemstal og kapacitetsbehov.  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller

 1. at tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning med bemærkning om, at til dialogmødet den 25. marts 2015 ønsker Idrætsrådet, at programmet indeholder emnet: Synliggørelse af senioraktiviteter - hvad der findes på nuværende tidspunkt.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen og Allan Thoft Jensen.3. Ansøgning om tilskud til DM i military for ponyer
18.13A00 - 2015/02780
Sagsfremstilling
Formanden for Søborggård Rideklub ansøger på foreningens vegne om tilskud til DM i military for ponyer, som skal afholdes den 11.-12. juli 2015 hos Søborggård Rideklub.
Der ansøges om 15.000 kr.
Det ansøgte beløb skal dække den meromkostning, som foreningen har ved at afholde DM i military for ponyer.
Administrationen anbefaler, at Idrætsrådet giver afslag på ansøgningen, da rådet har ikke nogen puljer, hvor sådanne tilskud kan udbetales fra.

Økonomi
15.000 kr.

Bilag
Ansøgning om tilskud til afvikling af DM i military for ponyer.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Idrætsrådet

 1. at der gives afslag på ansøgningen, idet rådet ikke har nogen puljer, der dækker tilskud til stævner og lign.


Beslutning
Der gives afslag på ansøgningen, idet Idrætsrådet ikke har nogen puljer, der dækker tilskud til stævner og lign.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen og Allan Thoft Jensen.

4. Idrætsrådet 2014-2017 / Dialogmøder i 2015
18.20G00 - 2013/33072
Sagsfremstilling
Ved evalueringen af eftersommerens dialogmøder i 2014 blev det besluttet at fortsætte dialogmøderne med idrætsforeningerne i 2015.
Det skal vurderes, hvor møderne skal afholdes, hvornår på året - og hvem, der skal være tovholdere.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at Idrætsrådet vurderer, hvordan møderne skal planlægges.


Beslutning
Der afholdes 4 dialogmøder i eftersommeren, og stederne bliver: Vejby - i Idrætshuset, Annisse - i klubhuset, Esrum - i Tingbakkehallen og Blistrup - i klublokalet.
Rådet vil gerne drøfte datoer og indhold i møderne, hvilket sker på næste møde, hvor punktet sættes på dagsordenen.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen og Allan Thoft Jensen.

5. Idrætsrådets puljer 2015
18.13A00 - 2015/02422
Sagsfremstilling
Der er i 2015 følgende puljer på idrætsområdet:

 • Idrætspas 80.000 kr.
 • Udviklingspuljen 104.000 kr. (dog sammen med Kulturrådet)
 • Gartnerisk vedligehold 209.000 kr. (Det grønne Udvalg)
 • Idrætsrådspulje 314.000 kr.


Den eneste pulje, Idrætsrådet skal fordele/tage stilling til er idrætsrådspuljen.
De øvrige puljer skal idrætsrådet ikke fordele.
Rådet skal bl.a. tage stilling til Materialetilskud og størrelsen på puljen - eller om der skal være andre puljer inden for Idrætsrådets ramme.

Rådet skal tage stilling til, om der skal afsættes en pulje til foreningskurser.

Det forventes, at administrationen udsender brev til idrætsforeningerne i uge 6 vedr. Materialepuljen. Ansøgningsfristen sættes til den 02. marts 2015 .
Forslag til fordelingsgruppe bestående af 2-3 repræsentanter udvalgt blandt Idrætsrådets medlemmer samt en repræsentant fra administrationen. Fordelingsmøde afholdes i uge 12, således oplæg til fordeling af Materialetilskud kan godkendes på Idrætsrådets møde den 08. april 2015.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager stilling til fordeling af Idrætsrådets pulje.
 2. at Idrætsrådet vælger 2-3 repræsentanter til at indgå i fordelingsgruppe m.h.t. MaterialetilskudBeslutning
1. Idrætsrådets pulje fordeles således: 300.000 til Materialetilskud og 14.000 kr. til kurser.
2. Fordelilngsgruppe til Materialepuljen blev nedsat, og består af: Mai Smedegaard, Flemming Larsen og Thomas Møllenberg.
På næste møde skal Idrætsrådet drøfte kurser - evt. kurser i samarbejde med Kulturrådet.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen og Allan Thoft Jensen.

6. Idrætsprisuddeling 2015
18.13A00 - 2014/29752
Sagsfremstilling
Idrætsprisuddelingen finder sted tirsdag den 10. marts 2015 i Gribskov Kultursal.
Idrætsforeningerne har indstillet mesterskabsvindere, som kan komme i betragtning ved prisuddelingen. På mødet vil der være oplysninger om, hvor mange mesterskabsvindere, der er indstillet.
Kultur og Fritid har modtaget indstilling af kandidater til de to idrætspriser og foreningsprisen, som uddeles i Gribskov Kommune. Idrætsrådet skal på mødet tage stilling til, hvilke kandidater, der skal modtage priserne. Videresendes til endelig beslutning i Kultur og Idrætsudvalget.
Der vil på mødet være en kort gennemgang af arrangementet.

Lovgrundlag
Der er ikke et lovgrundlag for uddeling af priser.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen om antal mesterskabsvindere til efterretning.
 2. at Idrætsrådet tager stilling til modtager af Idrætslederprisen 2014 og til prisen Årets Fund 2014 samt Årets forening 2014. Idrætsrådets indstillinger videresendes til endelig godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget ved deres næste møde.


Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. Idrætsrådet gennemgik indstillingerne til de 3 priser - og videresendte deres forslag til Kultur- og Idrætsudvalget til endelig godkendelse.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen og Allan Thoft Jensen.


7. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning i 2015
18.14A00 - 2014/48728
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser til Idrætsrådet:

 • Ny forening godkendt: Græsted og Omegns Rideklub - godkendt 05. december 2014
 • Nyt fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 13. januar 2015 og ØU den 26.1.15.
 • Aktivitetstilskud
 • Orientering på personalesituationen i Idræt og Folkeoplysning


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Niels Jørgen Larsen og Allan Thoft Jensen.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
09:50 PM