Handicapudvalget

Publiceret 11-12-2015

Fredag den 11-12-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Handicappolitik
14 Facebook-siden "Hverdag med Handicap"

Medlemmer:

Pia Foght Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Jonna Hildur Præst
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jonna Hildur Præst

Meddelelser:Åbne

13. Handicappolitik
00.01G00 - 2015/29678

Sagsfremstilling
Handicapudvalget behandler sagen for

 • at beslutte indholdet i udkast til en ny handicappolitik for Gribskov Kommune og
 • at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget om den videre proces for udvikling af handicappolitikken


Sagen handler om udvikling af en ny handicappolitik for Gribskov Kommune, som har været en bunden opgave for Handicapudvalget. Handicapudvalget afslutter sit virke med at vedtage deres oplæg til en ny handicappolitik, og udvalget overdrager den politiske ledelse af den videre proces hen mod vedtagelsen af politikken til Økonomiudvalget .

Baggrund
Byrådet nedsatte Handicapudvalget som et tværgående temaudvalg efter § 17, stk 4 i Kommunestyrelsesloven. Handicapudvalget fik til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik for Gribskov Kommune. Formålet med at lave en ny politik var at styrke og forny fokus på handicapområdet.

Handicapudvalget referer til Økonomiudvalget og har en tværgående, rådgivende og koordinerende funktion i forhold til den stillede opgave. Udvalget blev dannet den 1. september 2015 og fungerer til udgangen af året 2015.

Handicapudvalget afslutter sit virke med et udkast til en ny handicappolitik og en procesplan for det videre arbejde med politikken. Begge dele er præsenteret i denne sag.

Udkast til politikken
Udkast til politikken blev udformet med afsæt i kommissoriet og med blik for følgende rammer:

 • Politikken skal afspejle nutidens tendenser og lokale behov
 • Politikken skal tage form i en inddragende proces
 • Politikken skal tage afsæt i FN's Handicapkonvention


Arbejdet med politikudviklingen bygger på input fra en mangfoldighed af aktører, som indsamlet i løbet af oktober og november måned ved hjælp af flere forskellige aktiviteter:

 • Studietur til Handicaporganisationernes Hus
 • Dialogmøde med deltagelse af repræsentanter for mennesker med handicap, pårørende til mennesker med handicap, repræsentanter for erhvervs- og foreningslivet, politikere og fagpersoner
 • Beboer- og brugermøder inden for socialområdet
 • Dialogmøde med unge
 • Facebook-siden "Hverdag med Handicap"
 • Mails fra borgere indsendt i forbindelse med udvalgets aktiviteter
 • Læsning af rapporter og undersøgelser, der behandler problematikker knyttet til gennemførelse af FN's Handicapkonvention
 • Inddragelse af repræsentanter for Handicaprådet som observatører i Handicapudvalgets arbejde - både på udvalgets møder i de øvrige aktiviteter


Udkast til politikken er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

Procesplan for det videre arbejde
Handicapudvalget har haft en kort virkeperiode fra september til december 2015. Inden for denne periode har udvalget prioriteret at opbygge viden, indsamle input til politikken og formulere det konkrete udkast til politikken.

Inden Byrådet kan behandle politikken med henblik på vedtagelse, skal udkast til politikken sendes i høring. Handicapudvalget anbefaler følgende proces:

Tidsrammen Aktiviteter
Januar 2016 Handicapudvalgets udkast til handicappolitik og anbefalinger til den videre proces bliver forelagt for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget træffer en beslutning om processen for det videre arbejde med handicappolitikken.
Februar 2016 Fagudvalg behandler sagen om handicappolitik for at give input til, hvordan de enkelte udvalg påtænker at arbejde med den kommende politik og hvilke konkrete tiltag udvalgene ser behov for.

Fagudvalgenes input samles i et bilag til politikken. Begge dele udgør høringsmateriale.
Marts - april 2016 Administrationen sender udkast til politikken samt bilag med fagudvalgenes forslag og ideer til tiltag i høring.

Høring gennemføres som offentlig høring.
Maj - juni 2016 Handicappolitiken behandles i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at vedtage den nye politik for Gribskov Kommune.


To elementer i denne plan fortjener særlig opmærksomhed.

Fagudvalg bidrager med input
Handicapudvalget har arbejdet med Byrådets ønske om, at den kommende politik skal have en effekt. Politikken skal bidrage til at fokus på handicapområdet bliver fornyet og styrket, så borgerene kan mærke effekten.

Handicapudvalget lægger derfor vægt på at inddrage alle fagudvalg og indsamle fagudvalgenes input til, hvilke konkrete indsatser udvalgene mener kan løfte intentionerne i handicappolitikken, så politikken bliver aktiv og levende i praksis.

Offentlig høring
Udkast til handicappolitikken skal som minimum sendes i høring i Handicaprådet, handicaporganisationer, bestyrelser på børne- og ungeområdet, bestyrelser på socialområdet, relevante råd og nævn samt i den kommunale MED-organisation.

Handicapudvalget lægger vægt på, at en bred inddragelse vil styrke gennemslagskraft af politikken. Derfor foreslår administrationen, at udkast til politikken sendes i offentlig høring.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

Økonomi
Der er i budget 2016-20 ikke afsat midler til at understøtte implementering af politikken med særlige aktiviteter eller tiltag.

Bilag
Bilag Udkast til handicappolitik for Gribskov Kommune Dokumentnummer 2015/29678 050

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget at anbefale Økonomiudvalget:
1. at godkende procesplan for det videre arbejde med handicappolitik Administrationen indstiller til Handicapudvalget
2. at godkende udkast til handicappolitik


Beslutning
1. Godkendt med bemærkning om:
- at fagudvalgene udover forslag til konkrete tiltag også kan medvirke til at kvalificere politikken. Dette skal medføre, at Økonomiudvalget vurderer om politikken skal justeres på bagrund af fagudvalgenes høringsbidrag inden den sendes i offentlig høring. Administrationen bemyndiges til at indarbejde dette i sagsfremstillingen til Økonomiudvalget.
2. Godkendt med bemærkninger som administrationen indarbejder.

Fraværende: Jonna Præst
14. Facebook-siden "Hverdag med Handicap"
00.01A52 - 2015/33023

Sagsfremstilling
Introduktion
Handicapudvalget får orienteringen om facebook-siden "Hverdag med Handicap" til efterretning. Udvalget behandler sagen for at beslutte om siden "Hverdag med Handicap" skal lukke med udgangen af året eller fortsætte indtil handicappolitikken bliver vedtaget.


Baggrund
Facebook-siden "Hverdag med Handicap" blev oprettet 13. oktober 2015. Den er ét blandt flere initiativer, der har bidraget til, at borgerne og andre aktører er inddraget i arbejdet med at skabe den kommende handicappolitik.

Formålet med facebook-siden var at give borgere med handicap, deres pårørende og andre interesserede mulighed for at dele hverdagsfortællinger om enten de udfordringer og løsninger på udfordringer, som de oplever i en hverdag med handicap eller de positive oplevelser og erfaringer de har i en hverdag med handicap i Gribskov Kommune.

Opslagene på Facebook-siden var ment som inspiration til Handicapudvalgets arbejde med at udforme den kommende handicappolitik. Og så var det en beslutning fra udvalgets side om at eksperimentere med Facebook og se, hvordan det sociale medie kan påvirke udviklingen af politikken.


Erfaringer med facebook-siden "Hverdag med Handicap"

Overblik over aktiviteter på siden
Handicapudvalget får her først et overblik over de aktiviteter, der har været på facebook-siden fra sidens begyndelse 13. oktober 2015 frem til 30. november 2015.

  • 232 borgere har klikket på 'Synes om'-knappen. Et tryk på knappen viser, at man overordnet er glad for Hverdag med Handicap.
  • Borgere har slået noget op på siden 26 gange. At "slå op noget op" betyder at skrive på facebook-siden. De fleste af de 26 opslag er konkrete forslag til forbedringer, mens enkelte er generelle fortællinger fra livet som handicappet, mens andre opslag er ros eller kritik (borgernes opslag står ude i venstre side).
  • Administrationen slået noget op fem gange (administrationens opslag står i midten).

Konkrete bud på udfordringer og løsninger - borgernes opslag
Formålet med facebook-siden var at give borgere med handicap, deres pårørende og andre interesserede mulighed for at dele hverdagsfortællinger fra en hverdag med handicap. Derfor får udvalget nu en liste med de pointer, som borgerne har slået op på siden:

Opslag om fysiske forhold

  • En spørger efter en elevator på rådhuset
  • En kan ikke komme i skoven med sin kørestol på grund af en kæde mellem to stolper, der spærrer vejen
  • En mangler ledelinjer ("dupper" i fliserne), så man kan finde op til rådhuset
  • En kan ikke komme ad en cykelsti på grund af lukkede låger
  • En spørger efter lyskryds med lyd i Gilleleje
  • En spørger efter handicap-p-pladser ved Kulturhavnen i Gilleleje.
  • Samme borger spørger efter handicapskilte ved en fysioterapi i Gilleleje
  • Flere spørger efter et gelænder ved en lokal fitnessforening i Blistrup
  • En forklarer, det kan være svært at nå dankort-terminaler, når man er ude at købe ind.
  • En påpeger, at der kun er trappe hos Gribskov Lægecenter.

Opslag om sagsbehandling

  • En synes, sagsbehandlingstiden generelt er for lang
  • En spørger, hvorfor man kun kan få handicapkørsel, hvis man har rollator
  • En synes, det er blevet kompliceret at få repareret hjælpemidler efter privatiseringen. Før var der tre trin, nu er der ni.

Opslag om løsninger

  • Flere viser, hvordan interaktive informationstavler virker på Gribskov Bo- og Støttecenter
  • Flere viser, hvordan de arbejder med IT på Gribskov Bo- og Støttecenter

Generelt om brugernes opslag
Mange af opslagene har fået 'Synes godt om' fra en eller flere brugere, og mange har fået en eller flere kommentarer fra andre brugere.

Administration har bidraget med fem opslag
Administrationen har forsøgt at skabe aktivitet på siden ved at fortælle om to af udvalgets aktiviteter og at stille spørgsmål til brugerne for at få dem til at dele deres udfordringer og løsninger. Der har været i alt fem opslag:
1: En foromtale af temamødet - er nået ud til 631 facebookbrugere. 'Nået ud til' betyder, at opslaget har været vist i 631 facebookbrugeres nyhedsstrøm på deres egne sider, men det betyder ikke, at de nødvendigvis har set opslaget. Der kommer hele tiden nye nyheder, og derfor er der risiko for, at man overser de gamle, da de rykker længere og længere ned.

2: Studieturen til København - er nået ud til 733 facebookbrugere

3: Resumé af temamødet - er nået ud til 1823 facebookbrugere

4: Spørgsmål til brugerne om tekniske hjælpemidler - er nået ud til 222 facebookbrugere
- Det har fået to kommentarer fra samme person, men ingen reelle bud på hjælpemidler

5: Spørgsmål til brugerne om adgangsforhold til deres læge, tandlæge og så videre - er nået ud til 322 facebookbrugere.
- Det har også fået to kommentarer. 1: En borger mangler en elevator i Gribskov Lægehus 2: En borger har god adgang alle steder.
Argumenter for og imod at fortsætte eksperimentet

Argumenter for, at facebook-siden fortsætter høringsperioden ud

  • 232 borgere Synes godt om siden. Det betyder, at opslagene fra administrationen automatisk bliver vist i nyhedsstrømmen på borgernes egne facebook-sider.
  • Der er kommet i gennemsnit cirka fire opslag om ugen fra borgere. Det er dog blevet til væsentligt færre de seneste 14 dage, hvor der er kommet cirka to om ugen.
  • Siden kan fungere som debatforum for interesserede, mens handicappolitikken er i høring.

Argumenter for, at siden lukker med udgangen af året som planlagt

  • Handicapudvalget afslutter sit virke med udgangen af året. Formålet med at samle inspiration til udvalgets arbejde er derfor ikke aktuelt længere.
  • Antallet af opslag daler. Det vil kræve flere administrative ressourcer at få siden til at leve, og man skal holde sig for øje, at administrationen er den "forkerte" afsender i facebook-universet, som lever i kraft af en personlig kommunikation mellem mennesker.
  • Få borgere har svaret på de spørgsmål, administrationen har stillet i dens egne opslag på siden. Det viser, at det ikke er så let at aktivere borgere via opfordringer i administrationens egne opslag.
  • Borgernes opslag står ude i venstre side og er dermed ikke lige så synlige som administrationens opslag. Det har to borgere nævnt i opslag. De synes, at opslagene fra borgerne forsvinder for hurtigt fra siden og står 'gemt væk' i venstre side. Årsagen til at opslagene står derovre, er, at facebook-siden er blevet oprettet som en 'virksomheds-side'. Det er de fleste kommuners facebook-sider, og derfor valgte administrationen den løsning. I praksis har det vist sig, at "Hverdag med Handicap" med fordel kunne have været oprettet som en 'gruppe-side', så borgernes opslag havde stået i midten på siden og dermed været langt mere synlige. Dette er ikke muligt at ændre på uden at oprette en ny facebook-side, og så forsvinder alt indhold fra den nuværende, da administrationen ikke umiddelbart kan føre det over på den nye.


Anbefaling
Administrationen anbefaler, at siden "Hverdag med Handicap" bliver lukket med udgangen af året 2015 ud fra tre argumenter:

 • Formålet med siden er opfyldt, og Handicapudvalget afslutter sit arbejde
 • Fortsat drift af siden ud fra et eventuelt nyt formål vil kræve flere administrative ressourcer
 • De udfordringer, som blev opdaget under forsøget, kan ikke løses i den nuværende opsætning.Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at beslutte om facebook-siden skal lukke med udgangen af året 2015 eller
 3. at beslutte at facebook-siden lukker, når handicappolitikken bliver vedtaget.Beslutning
1. Taget til efterretning
2. Godkendt med bemærkning om, at facebooksiden lukkes med henvisning til den nye Gribskov Kommune facebookside
3. Bortfalder

Fraværende: Jonna Præst


Mødet startet:
03:05 PM

Mødet hævet:
04:45 PM