Handicapudvalget

Publiceret 18-11-2015

Onsdag den 18-11-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 At være ung med handicap
9 Input til den kommende politik - oversigt og status
10 Udformning af den kommende handicappolitik - første skitse
11 Hvordan kan ord bliver til praksis?
12 Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - Udkast til strategiforslag

Medlemmer:

Pia Foght Lone Birgit Halskov Møller
Morten Rohde Klitgaard Jonna Hildur Præst
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

8. At være ung med handicap
00.01G00 - 2015/29678

Sagsfremstilling
Handicapudvalget har inviteret fire unge mennesker, som selv vurderer at have et handicap, til en samtale om at være "ung med handicap".

Samtalen, hvor de unge vil dele deres oplevelser, erfaringer og holdninger med udvalget, har til formål at give udvalget ideer og input til den kommende handicappolitik. Samtalen skal sikre at input til politikken kommer fra borgere i alle aldersgrupper.

Til grund for samtalen ligger udvalgets interesse i at høre, hvad de unge er optaget af og finder vigtigst.

I løbet af samtalen vil der også være mulighed for at drøfte emner som:

 • Livsstil (sundhed, idræt, kultur)
 • Læring og kompetenceudvikling
 • Arbejde og erhverv
 • Tilgængelighed (bygninger, udearealer, information, kommunikation)
 • Samspil (borgere, myndigheder, virksomheder, institutioner, foreninger)
 • Tilbudsformer og boformer


Disse emner afspejler de fokuspunkter udvalget har valgt at have i sit arbejde.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til udvalget:

 1. at gennemføre samtalerne
 2. at vurdere hvilke af de indkomne input administrationen skal arbejde videre medBeslutning

 1. Gennemført.
 2. Administrationen skal arbejde videre med input, der blev givet omkring identitet, arbejde, møde mellem borger og systemet, de strukturelle muligheder for at kunne klare sig selv, men også balance mellem at kunne klare sig selv og få den hjælp, man har brug for.
9. Input til den kommende politik - oversigt og status
00.01G00 - 2015/29678

Sagsfremstilling
Handicapudvalget får orientering om input indsamlet til og med den 6. november, og udvalget får mulighed for at vurdere de afholdte aktiviteter.

Baggrund
Handicapudvalget har en kort virkeperiode på fire måneder. Det betyder, at arbejde med udformning af politikken er påbegyndt samtidig med at input til politikken fortsat indsamles.

Status
I oktober måned blev der gennemført følgende aktiviteter

 • Studietur til Handicaporganisationernes Hus
 • Opstart af facebooksiden "Hverdag med handicap"
 • Dialogmøde om handicappolitikken den 29. oktober
 • Opstart af samarbejdet med Gribskov Bo- og Støttecenter samt Voksenstøtte om indsamling af input til politikken via beboer- og brugermøder


Input indsamlet via disse aktiviteter til og med den 6. november er bearbejdet og samlet i bilag 1 til dette dagsordenspunkt.

Vurdering af de afholdte aktiviteter
Handicapudvalget er et temaudvalget med en kort virkeperiode og afgrænset ressourceramme. Både tid og andre ressourcer har betydning for måden udvalgets aktiviteter bliver tilrettelagt og gennemført. Udvalget har også valgt at afprøve nogle nye arbejdsformer, for eksempel brug af facebook.

Udvalgets vurdering af de afholdte aktiviteter er derfor vigtig for at sikre organisatorisk læring omkring udvalgsbetjening.

Administrationen beder derfor udvalget om at vurdere:

 • Studietur til Handicaporganisationernes Hus
 • Facebooksiden "Hverdag med handicap"
 • Dialogmøde om handicappolitikken den 29. oktober


I hvilken grad har disse aktiviteter givet udvalget inspiration og viden til at udforme en ny handicappolitik? Var der andre aktiviteter eller tiltag, som hellere skulle prioriteres i september og oktober måned?

Vurdering af aktiviteter finder sted i dialogform på mødet.

Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
1. Bilag 18.11.2015: Input til handicappolitikken (notat med bearbejdede input) Dokumentnummer 2015/29678 028

2. Bilag 18.11.2015: Erfaringer med facebook-siden Hverdag med Handicap Dokumentnummer 2015/29678 031


Læsevejledning
Hvis man er interesseret i at læse alle input indsamlet i forbindelse med dialogmødet om handicappolitikken, kan man finde dem i dokumentet nedenunder.

Input indsamlet 29-10-2015: Datamateriale - ikke bearbejdet version (input fra dialogmødet) Dokumentnummer 2015/29678 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at forholde sig til prioriteringsspørgsmål i bilagsmateriale
 3. at vurdere de afholdte aktiviteterBeslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Input til prioriteringsspørgsmål givet.
 3. Udvalget vurderer, at aktiviteter har givet input, viden og inspiration til udvalgets arbejde.


10. Udformning af den kommende handicappolitik - første skitse
00.01G00 - 2015/29678

Sagsfremstilling
Handicapudvalget behandler sagen for at træffe en række beslutninger om udformning af den kommende handicappolitik.

Baggrund
Handicapudvalget har fået til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik i Gribskov Kommune. Den nye politik skal:

 • tage afsæt i Handicapkonventionen
 • styrke og forny fokus på handicapområdet.
 • afspejle nutidens tendenser og lokale behov
 • tage form i en inddragende proces
 • sætte retning
 • række 5 - 10 år frem


Handicapudvalget har indhentet inspiration, opbygget viden og indsamlet input igennem september og oktober måneder, og indsamling af input fortsætter til og med den 18. november 2015. Men udvalgets korte virkeperiode betyder, at administrationen har behov for, at udvalget på det indeværende møde beslutter retning for udformning af den nye politik.

Første skitse til politikken
Første skitse til politikken er blevet udformet på baggrund af de input som blev indsamlet til og med den 6. november og uden at udvalget havde mulighed for at prioritere blandt input. Skitsen udgør et foreløbigt forslag til, hvordan politikken kan udformes.

Skitsen er skrevet med afsæt i følgende struktur:

 • Indledning
 • Grundlag (principper/værdier)
 • Fokuspunkter
 • Borgerrettede målsætninger

Skitsen til politikken er vedlagt som bilag 1 til denne dagsorden.

Som læser skal man være opmærksom på, at de fokuspunkter og målsætninger, som man finder i skitsen til politikken, er blot eksempler på, hvordan fokuspunkter og målsætninger kan udformes, når Handicapudvalget tager stilling til, hvad der skal stå i politikken.


Den gældende politik af 2008 er vedlagt dagsorden som bilag 2.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: Bilag 18-11-2015: Første skitse til politikken Dokumentnummer 2015/29678 030

Bilag 2: Handicappolitik for Gribskov Kommune 2008 Dokumentnummer 2015/29678 032


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at give input til grundlag for politikken
 2. at give input til fokuspunkter
 3. at give input til målsætningerBeslutning
1. - 3. Input givet.
11. Hvordan kan ord bliver til praksis?
00.01G00 - 2015/29678

Sagsfremstilling
Handicapudvalget behandler sagen for at tage stilling til inddragelse af fagudvalg i udformning og gennemførelse af den kommende handicappolitik.

Baggrund
Handicapudvalget har fået til opgave at udarbejde en udkast til en ny handicappolitik for Gribskov Kommune. I tilrettelæggelsen af sit arbejde har udvalget valgt at beskæftige sig med gennemførelsesaspektet og sætte fokus på, hvordan den nye politik kan få liv efter vedtagelsen, så politikken påvirker praksis og gør en forskel for borgerne i kommunen.

Fokus på at involvere fagudvalg
Handicapudvalget har formuleret en ambition om at overdrage til Økonomiudvalget både et udkast til en ny handicappolitik og et forslag til, hvordan Økonomiudvalget kan arbejde videre med at involvere alle fagudvalg i gennemførelsen af politikken.

Handicapudvalget har med denne sag mulighed for at formulere ideer til, hvordan alle fagudvalg og alle byrådspolitikere kan blive involveret i arbejde med den kommende politik.

Opsamling på udvalgets drøftelser
Inddragelsesprocesser er med til at skabe opmærksomhed omkring mennesker med handicap og handicapperspektivet i kommunens arbejde. Derfor er inddragelsesprocesser med til at forberede og styrke gennemførelse af politikken.

På udvalgsmøder i september drøftede Handicapudvalget ideer til, hvordan alle politikere kunne blive inddraget i arbejde med den kommende politik og motiveret til at arbejde med gennemførelsen af politikken. Udvalget pegede på følgende muligheder:

 • Udkast til politikken kan blive sendt i høring til alle fagudvalg
 • Alle fagudvalg kan blive bedt om at tage stilling til, hvordan de kan arbejde med at gennemføre politikken inden for deres fagområde, så fagudvalgenes ideer kan være en del af høringsmaterialet, når udkast til politikken sendes i høring
 • Det kan blive et krav i forhold til sager, som skal besluttes politisk, at handicapdimensionen (konsekvenser af beslutningen i forhold til tilgængelighed for alle) skal oplyses på lige fod med lovgrundlag og økonomi. Dette for at styrke den vejledning politikerne modtager fra administrationen i forhold til handicapdimensionen.

Studietur til Handicaporganisationernes Hus har givet følgende ideer:

 • Mainstreaming (at sikre at handicapperspektiv er et gennemgående perspektiv i hele den kommunale organisation, så handicapaspektet medtænkes i det daglige arbejde og i projektarbejde i alle fagområder)
 • Arbejde med prioriteringer, så politikerne udvælger konkrete mål for en afgrænset tidsperiode fremfor at stille krav om at gennemføre det hele på en gang
 • Årligt review af handicappolitikken


Administrationen beder nu udvalget om at tage stilling til, hvilke af disse ideer udvalget ønsker at gå videre med.

Orientering om en supplerende administrativ proces
Handicapudvalget har også bedt om input til, hvad der kan styrke gennemførelse af den kommende politik set ud fra et organisatorisk perspektiv. Sagen herom er sat på dagsorden til alle Fællesudvalg og Fælles Lokaludvalg i november.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til udvalget

 1. at give input til hvordan byrådspolitikerne og fagudvalg skal inddrages i arbejde med handicapolitikkens beslutningsproces og gennemførelseBeslutning

 1. Input givet. Udvalget anbefaler en høring i alle udvalg inden udkast til politikken sendes i høring.


12. Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - Udkast til strategiforslag
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Handicapudvalget behandler sagen for at afgive evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og temaudvalg med henblik på at afgive evt. ændringsforslag til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) er byrådets overordnede strategi. Det er her, byrådet udmelder sine politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning for de kommende 2-3 byrådsperioder. Jf. planloven skal Byrådet offentliggøre et forslag til en ny udviklings/planstrategi inden udgangen af 1. halvdel af byrådsperioden.

Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj til at sætte retning for den ønskede vækst og udvikling. Både for byrådet selv, for eksisterende og potentielle borgere, private virksomheder og investorer og for administrationen.

Strategien vil blandt andet sætte rammen for; de kommende budgetlægninger, byrådets mere uddybende delstrategier og politikker, markedsføring af kommunen og vil vise retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Konkret vil strategien også angive, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Strategien holder sig på det helt overordnede niveau. Strategien suppleres af mere uddybende politikker og delstrategier, som f.eks. forebyggelsesstrategi, beskæftigelsesstrategi, bosætningsstrategi, turismestrategi, erhvervsstrategi og ejendomsstrategi.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien sammen med Vækstudvalget. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016
Det vedlagte strategiudkastet bygger på byrådets drøftelser på uformelle temamøder om emnet i december 2014, marts 2015 og august 2015, anbefalingerne fra Tænketanken Vækst:Gribskov og de foreløbige budgetforhandlinger for 2016-19, Budgetaftale 2015-18, samt Planstrategi 2008 og 2012, og forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi.

Strategiudkastet består af fire dele:

 • Byrådets vision for kommunens udvikling (dette indgår dog ikke i den nuværende udgave til fagudvalg og temaudvalg, da visionen afventer et uformelt Byrådstemamøde d 23.11.2015. Visionen indarbejdes inden behandlingen i Økonomiudvalget)
 • De to strategiske temaer som Byrådet særligt vil fokusere på i arbejdet med at virkeliggøre visionen, nemlig Vækst med kvalitet og Velfærd i forandring
 • En beskrivelse af ”Gribskov i dag” - hvad er kommunen kendt for, hvad er vi gode til
 • GREATER CoPENHAGEN-samarbejdet


Som bilag til strategien indgår en redegørelse for kommuneplanlægningen siden vedtagelsen af Planstrategi 2012 sammen med en oversigt over, hvilke dele af kommuneplanen som Udviklingsstrategi 2016 vil give anledning til at revidere i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29.

Af tekniske årsager fremgår den del af strategien der omhandler GREATER CoPENHAGEN-samarbejdet som et separat dokument i det vedlagte. Inden sagen forelægges Økonomiudvalget vil det blive samlet til ét dokument.

Delvis revision af Kommuneplan 2013-25
Oversigt over foreløbige emner til revision af Kommuneplan 2013-25 fremgår af bilag til strategien. Oversigten fremstår pt som en bruttoliste og er udarbejdet på baggrund af en foreløbig vurdering af ændringer på baggrund af realisering af Udviklingsstrategi 2016, Bæredygtigheds/Agenda 21-strategien, erhvervs-, bosætnings- og turismestrategien samt andre sektorstrategier og større projekter.

Det forventes endvidere at udmeldingen om statslige interesser kan medføre ændringer. Erhvervs- og Vækstministeriet har dog udmeldt, at en oversigt over de statslige interesser først forventes udsendt inden udgangen af 2015, og revideret i første halvdel af 2016. Det skyldes, at de kommende planlovsændringer forventes at have en væsentlig betydning for den kommunale planlægning og dermed også for oversigten over de statslige interesser.

Administrationen anbefaler, at kommuneplanen revideres delvis med Kommuneplan 2017.

Oversigten vil blive bearbejdet i Udviklingsstrategi 2016 i en mere forenklet version i forbindelse med dens endelige vedtagelse.

Offentlighedsfasen og det videre forløb
Offentlighedsfasen planlægges at strække sig fra Uge 1-Uge 9 i 2016.

Det forventes at Byrådet kan tage stilling til strategiens endelige indhold i april 2016

Herefter starter arbejdet med revision af Kommuneplan 2017-28, så en ny kommuneplan kan vedtages inden udgangen af 2017.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at udvalget afgiver evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi)
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi
Økonomiudvalget har den 22.09.2014 bevilliget 30.000 kr til udvikling af ny vision for kommunens udvikling og 85.000 kr til gennemførsel af omdømmeanalyse. Beløbene finansieres via Fælles formål inden for Økonomiudvalgets driftsrammer og er anvendt til formålene.

Miljøforhold
Det er administrationens vurdering at planstrategien ikke er omfattet af bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, da der i strategien ikke fastlægges konkrete rammer for fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Kommuneplan 2017-29 og andre konkrete planer, programmer og projekter, der følger op på udmøntningen af planstrategien, vil blive vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Høring
Strategiforslaget vil blive fremlagt offentligt i min. 8 uger inden endelig vedtagelse.

Bilag

BILAG Nov. 2015 Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016 (Endelig). Dokumentnummer 2014/12632 015

VSU 17-11-2015 Greater Copenhagen Charter (del af udkast til forslag til Udviklingsstrategi 2016) 2014/12632 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handuicapudvalget:

 1. at afgive evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og ByrådetBeslutning

 1. Handicapudvalget har følgende forslag til politikken:

Udviklingsstrategien bygger på en række af kommunale politikker og strategier, handicappolitikken er én af dem. Det skal fremgår af strategien, at fortolkning og omsætning af udviklingsstrategien skal ske i overensstemmelse med de andre politikker og strategier.

Udviklingsstrategien skal bidrage til, at handicapperspektiv bliver et gennemgående perspektiv i hele den kommunale organisation. Handicapaspektet skal medtænkes i det daglige arbejde og i projektarbejde i alle fagområder. Så kommunen opbygger muligheder for lige adgang og ligebehandling af alle, frem for at skabe behov for særlige løsninger. Grundtænkning i kommunens løsninger skal være tilgængelighed for alle.

En attraktiv kommune er en tilgængelig kommune. Gribskov Kommune skal være en attraktiv og en tilgængelig kommune. Formuleringen skal indskrives relevante steder i politikken. Tilgængelighed handler både om den fysiske tilgængelighed og om tilgængelighed af information, om tilgængeligt arbejdsmarked og tilgængelighed af fritidstilbud o.s.v. Denne tilgang bør være eksplicit indarbejdet i udviklingsstrategien.

Den fysiske tilgængelighed samt information om den fysiske tilgængelighed skal tænkes ind som en måde at fremme turisme i Gribskov Kommune.
Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:45 PM