Handicapudvalget

Publiceret 28-09-2015

Mandag den 28-09-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
5 FN's konvention om rettigheder for personer med handicap - hvad skal
kommunen have fokus på?
6 Procesplaner for udvalgsaktiviteter i oktober


Efterretningssager
7 Mennesker med handicap i Danmark - vidensopbygning

Medlemmer:

Pia Foght Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Jonna Hildur Præst
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Thomas Elletoft

Meddelelser:Åbne

5. FN's konvention om rettigheder for personer med handicap - hvad skal kommunen have fokus på?
00.22A00 - 2015/24447

Sagsfremstilling
Handicapudvalget behandler sagen for at tage stilling til, hvilke udfordringer udvalget vil adressere i arbejdet med at forme en ny handicappolitik.

Baggrund
FN's konvention om rettigheder for personer med handicap - i daglig tale omtalt som handicapkonvention - skal sikre, at de grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder også bliver tydelige og kendte i forhold til mennesker med handicap. Byrådet har besluttet, at en ny handicappolitik skal tage afsæt i Handicapkonventionen.

Institut for Menneskerettigheder har lavet en en liste over de ti største udfordringer for Danmark set i lyset af FN’s handicapkonvention.

Udfordringerne på listen er valgt enten fordi de har betydning for rigtig mange mennesker med handicap, eller fordi de rammer nogle mennesker med handicap særligt hårdt. De danske kommuner kan bidrage til at løse nogle af udfordringerne.

De 10 største udfordringer
Listen over de ti største udfordringer omfatter følgende:

 1. Retlig beskyttelse (artikel 5 og Tillægsprotokollen)
 2. Fordomme (artikel 8)
 3. Tilgængelighed (artikel 9)
 4. Selvbestemmelse (artikel 12)
 5. Institutionalisering (artikel 19)
 6. Psykiatri (artikel 13 og 17)
 7. Uddannelse (artikel 24)
 8. Sundhed (artikel 25)
 9. Arbejdsmarked (artikel 27)
 10. Politisk medbestemmelse (artikel 29)

Bilag 2 til denne dagsorden præsenterer gennemgang af de 10 største udfordringer. Teksten er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder.

Fokus på kommunale handlemuligheder
De danske kommuner kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, Danmark har med gennemførelsen af handicapkonventionen. Kommunerne kan for eksempel arbejde med:

 • At sikre, at kommunale sagsbehandlere og andre medarbejdergrupper ved, at de har en pligt til at fremme den praktiske gennemførelse af handicapkonventionen
 • At øge bevidstheden om mennesker med handicap og deres rettigheder
 • At fremme generelle strukturelle løsninger og universelt design, som giver tilgængelighed og reducerer behov for individuel kompensation og tilpasning
 • At gøre aktiv indsats for at eksisterende lovkrav om fysisk tilgængelighed efterleves i praksis i forbindelse med nyt byggeri, renovering og ombygning
 • At fremme, at daginstitutioner og skoler bliver inkluderende, så det enkelte barn får den støtte, barnet har behov for
 • At fremme muligheder for at mennesker med handicap selv kan vælge , hvor, hvordan og med hvem de vil bo


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter den kommunale gennemførelse af handicapkonvention med fokus på udfordringer og handlemuligheder og udpeger, hvilke udfordringer og/eller hvilke handlemuligheder skal komme i fokus i arbejde med at forme en ny handicappolitik for Gribskov Kommune.

Lovgrundlag
FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: FN's konvention om rettigheder for personer med handicap Dokumentnummer 2015/24447 010

Bilag 2: Institut for Menneskerettigheder: 10 største udfordringer Dokumentnummer 2015/24447 015

Interesserede kan læse mere om de ti største udfordringer på Instituttets hjemmeside
menneskeret.dk/emner/handicap/10-stoerste-udfordringer


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at beslutte hvilke udfordringer og handlemuligheder skal være i fokus i arbejdet med en ny kommunal handicappolitikBeslutning
Besluttet at sætte fokus på følgende temaer:

  • Retlig beskyttelse
  • Arbejdsmarked
  • Sundhed (herunder idræt)
  • Tilgængelighed
  • Institutionalisering


og at arbejde videre med følgende ledetråde på tværs af temaerne:

  • Organisering af arbejdsgange og beslutningsprocesser
  • Organisatoriske løsninger til at sikre politisk og administrativ opmærksomhed
  • Information
  • Ny teknologi
  • Hjælp til at kunne mest muligt selv
  • Økonomi som både begrænsning og mulighed

Fraværende: Thomas Elletoft6. Procesplaner for udvalgsaktiviteter i oktober
00.01G00 - 2015/29675

Sagsfremstilling
Handicapudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om udvalgets aktiviteter i oktober måned.

Baggrund
Handicapudvalget besluttede en overordnet plan for at tilrettelægge vidensopbygning og inddragelsesprocesser på udvalgsmøde den 15. september 2015. På baggrund af udvalgets beslutning har administrationen udarbejdet konkrete planer for de enkelte tiltag. Planerne omfatter:

 • studietur til Handicaporganisationernes Hus
 • brug af it/digitale platforme i inddragelsesprocessen
 • paneldebat med unge
 • aftenarrangement med mange aktører og perspektiver
 • "hverdagspraktik" hos en borger


Disse fem aktiviteter beskrives nærmere herunder.


Studietur til Handicaporganisationernes Hus
"Handicaporganisationernes Hus er indrettet og udformet, så det imødekommer alle handicapgruppers særlige behov for tilgængelighed.

Da huset blev bygget, blev der foretaget en udførlig dokumentation af udgifter, udfordringer og andre elementer i processen omkring udviklingen af tilgængeligheden i huset. Dette betød, at huset, da det stod færdig, blev en konkret manifestation af handicaporganisationernes politiske argumenter omkring tilgængelighed."


Husets adresse er Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Et besøg i Huset foreslås at omfatte:

 • en generel rundvisning (foredrag og rundvisning) med fokus på tilgængelighed samt
 • en dialog med repræsentanter for Spastikerforeningen


Administrationen foreslår:

 • at besøget arrangeres i oktober - for eksempel 26. oktober om formiddagen eller 27. oktober eller 28. oktober om eftermiddagen
 • at tidsrammen for besøget fastsættes til tre timer
 • at invitere formand for Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og repræsentanter for Center for Social- og Sundhed, Center for By, Erhverv og Ejendomme og Center for Teknik og Miljø til at deltage i besøget
 • at deltagere i studieturen mødes på dagen på adressen, men der er mulighed for at køre i en minibus fra RådhusetBrug af facebook
Udvalget har besluttet, at der skal laves en digital inddragelse af borgere i processen med at skabe en ny handicappolitik.

Der kører aktuelt en landsdækkende digital kampagne - Flyt holdninger til handicap - på tagdel.dk om fordomme i forbindelse med handicap. Kampagnen slutter med udgangen af september. Udvalget ønsker at gribe idéen og overtage "stafetten" til en lokal proces i Gribskov Kommune.

At bruge facebook på denne måde er et forsøg.

Formålet
Formålet med en digital inddragelsesproces er at invitere borgere til at dele små eller store konkrete historier, der beskriver, hvordan livet med et handicap kan tage sig ud. Det kan handle om de gode oplevelser, svære situationer eller nogle konkrete udfordringer/barrierer, som de oplever i Gribskov Kommune.

Fortællingerne kan danne et grundlag for at se mønstre, særlige udfordringer eller potentialer, som udvalget kan tage med som vidensgrundlag i arbejdet med handicappolitikken.

Kanalen bør også bruges som kommunikationsplatform for udvalgets arbejde. Det vil dels skabe opmærksomhed på facebook-sidens eksistens og sætte rammerne for dialogen med borgerne.

Målgruppe
Alle borgere i Gribskov Kommune - både mennesker med handicap og mennesker med kendskab til - både den enkeltstående og den variere kontakt - med borgere med handicap.

Det digitale setup
Kommunen opretter en særlig facebook konto "Ny handicappolitik i Gribskov Kommune".

På facebook ligger vi en beskrivelse af formålet og hvordan input vil blive anvendt. Desuden ligger vi et sæt "spilleregler", som præciserer, at vi administrerer kontoen med vægt på, at der skal være en god og sober toner. Vi forbeholder os retten til at fjerne opslag, der ikke lever op til det . Det gælder særligt opslag, der navngiver andre personer (borgere eller medarbejdere) på en ikke sober måde.

Forventningen er, at deltagelsen på facebook kan sprede sig mellem "venner" og dermed i sig selv medvirke til at skabe flere stemmer ind inputtene på facebook-siden.

Periode og markedsføring
Kampagnen kører i oktober måned.

For at skabe opmærksomhed om kampagnen udsender kommunen en pressesmeddelelse til de lokale medier om tiltaget og markedsfører tiltaget i vores ugeannonce i Ugeposten.

Desuden kan vi via Facebook supplere med at "booste" opslag fra siden til særlige målgrupper, fx borgere med bopæl i Gribskov Kommune.


Paneldebat med unge
Udvalget er optaget af at høre, hvad unge mennesker med handicap vil sige om deres liv, deres muligheder og de barrierer de møder i deres omgivelser.

Administrationen foreslår at afsætte en time på udvalgsmødet den 18. november 2015 til dialog med unge. Dialogen kan organiseres som paneldebat. Debatten vil fungere som supplement til inddragelsesprocesser i oktober måned.

Debatdeltagere
Begrebet "unge" er ikke et entydigt begreb; i forskellige sammenhænge kan både 15-årige og 35-årige omtales som "unge". Administrationen foreslår, at målgruppen for paneldebatten omfatter unge mellem 18 og 30 år, som selv oplever at have et handicap.

Debatform
Debatten kan have forskellige former.

Den ene mulighed er, at udvalget sidder i panelet og publikum kommer med input og spørgsmål. Indbydelsen til debatten kan være åben for alle interesserede, der er i målgruppen. Indbydelsen kan formidles via kommunens hjemmeside, annonceres via ugeposten, og sendes frem til relevante uddannelsesinstitutioner i kommunen.

Den anden mulighed er, at kommunen kontakter nogle få unge mennesker med handicap for at spørge dem, om de vil dele deres oplevelser, erfaringer og holdninger med udvalget i en debat. De unge vil være panelet, og udvalget vil have mulighed for at stille spørgsmål til panelet.


Aftenarrangement
Tanken med arrangementet er at samle forskellige mennesker med forskellige erfaringer og viden i samme rum, så de kan tale sammen og igennem samtalen finde frem til en fælles erkendelse og formulere fælles input. Så forskellige perspektiver og argumenter kan mødes, og deltagerne kan berige hinanden med viden og erfaringer.

Udvalget har aftalt, at arrangementet skal finde sted torsdag, den 29. oktober 2015 fra kl. 17.00 til kl. 20.00 i Byrådssalen i Helsinge.

Program
Administrationen foreslår følgende rammeprogram for arrangementet:

Tidsramme Indhold
16.30 - 17.00 Deltagere samles. Mulighed for at spise en sandwich/drikke en sodavand eller en kop kaffe inden arrangementet går i gang
17.00 - 17.30 Velkomst. Introduktion til programmet. To korte inspirationsoplæg. For eksempel ét ved et oplægsholder udefra, og et ved et oplægsholder fra Gribskov
17.30 - 18.30 Første debatrunde
18.30 - 18.50 Pause. Kaffe, te og kage.
18.50 - 19.50 Anden debatrunde
19.50 - 20.00 Afslutning


Administrationen foreslår, at debatten finder sted i mindre grupper, og at hver deltager kan deltage i debatten om to forskellige emner (skift mellem første og anden debatrunde). Hver gruppe får tildelt en referent (en kommunal medarbejder), som vil have til opgave at fastholde gruppens input.

Debattemaer
Debatten kan være organiseret omkring følgende emner:

 • uddannelse
 • arbejde
 • fritid
 • it tilgængelighed
 • fysisk tilgængelighed
 • viden og holdninger


Temaerne kan også koble sig direkte på de temaer, som udvalget drøfter og udpeger i dialogen om FN's handicapkonvention.

Antal og sammensætning af deltagere
Antal og sammensætning af deltagere er afgørende for kvaliteten af processer og input.

Antallet har betydning for debatvilkår (Kan alle deltagere høre, hvad der bliver sagt? Kan gruppen snakke sammen uden at forstyrre andre grupper?). Erfaringer viser, at Byrådsalen kan danne rammen om en proces med 60 - 70 mennesker.

Administrationen foreslår, at der foruden udvalgsmedlemmer inviteres 60 personer til at deltage i aftenarrangementet. Det vil sige at medlemmerne af Handicapudvalget er selvskrevet, men at der også kan inviteres deltagere fra de stående udvalg, som har en særlige aktie i handicappolitikken.

Mangfoldighed af viden og erfaringer repræsenteret i rummet har betydning for kvaliteten af input. Jo større mangfoldighed, jo større chance for en alsidig og nuanceret debat.

Administrationen foreslår at invitere:

 • formand for Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknisk Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget
 • 20 fagpersoner fra alle centre i den kommunale organisation
 • 20 mennesker med handicap og deres pårørende
 • 20 repræsentanter for lokalt erhvervs- og foreningslivHverdagspraktik
Hverdagspraktik er en mulighed for at opleve en bestemt hverdagssituation sammen med et menneske med handicap. Det kan være en tur i svømmehallen sammen med en person, som er meget svagtseende, eller et besøg på en folkeskolen sammen med en person i kørestolen. Formål med hverdagspraktik er at få indblik i, hvilke udfordringer mennesker med handicap møder i bestemte hverdagssituationer. Administrationen vil forsøge at arrangere hverdagspraktik for de udvalgsmedlemmer, der ønsker at opbygge den form for erfaringsbaseret viden. Praktikken vil blive arrangeret ud fra individuelle ønsker.


Lovgrundlag


Økonomi
Aktiviteter kan finde sted, hvis Økonomiudvalget tildeler midler til finansiering af aktiviteter. Økonomiudvalget behandler sagen på udvalgsmøde den 1. oktober 2015

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at godkende forslag til studietur til Handicaporganisationernes Hus
 2. at godkende brug af facebook i inddragelsesprocessen
 3. at beslutte formen for paneldebat med unge
 4. at give input til aftenarrangementet, herunder til debattemaer og deltagere
 5. at tilkendegive interesse for at arrangere hverdagspraktikBeslutning

 1. Godkendt.
 2. Godkendt.
 3. Besluttet, at aldersgruppen skal være fra 18-30 år og debatten arrangeres efter "den lille model" (få unge i panelet).
 4. Input givet. Debattemaer skal rumme de fokuspunkter, udvalget har besluttet under punkt 5 på denne dagsorden. Administrationen skal arbejde med en kombination af målrettet invitation og åben invitation.
 5. Ikke prioriteret


Fraværende: Thomas Elletoft

Efterretningssager

7. Mennesker med handicap i Danmark - vidensopbygning
00.01G00 - 2015/30070

Sagsfremstilling
Handicapudvalget får orienteringen om det eksisterende vidensgrundlag til efterretning.

Baggrund
Handicapudvalget har efterspurgt et overblik over den viden, som kommunen er i besiddelse af, og som kan ligge til grund for udvalgets arbejde med en ny handicappolitik.

Viden om mennesker og viden om omgivelser
Det er vigtigt at skelne mellem viden om mennesker med handicap og viden om omgivelser (tilgængelighed eller mangel på samme, inkluderende eller ekskluderende karakter af foranstaltninger og institutioner, positive eller negative holdninger).

Mennesker med handicap er individer med forskellig baggrund og forskellige forudsætninger. De lever individuelle liv, og Danmark foretager ikke registreringer af mennesker efter handicap. Det er en værdi, at Danmark ikke stigmatiserer mennesker via den slags registreringer.

Det har betydning for vidensgrundlag. For eksempel: Funktionsnedsættelse bliver ikke registreret i den overordnede statistikdatabase på beskæftigelsesområdet, og derfor er der ikke en umiddelbar gennemsigtighed omkring hvor mange borgere med handicap er placeret i forskellige jobordninger.

Viden om mennesker med handicap
Publikationen "Mennesker med handicap i Danmark" er en helhedsorienteret gennemgang af den eksisterende viden om mennesker med handicap. Publikationen er baseret forskning og officielle statistikker. Publikationen er udgivet af Det Centrale Handicapråd.

Publikationen "Mennesker med handicap i Danmark" er vedhæftet denne dagsorden som bilag.

Viden om omgivelser
Mennesker med handicap har en ting til fælles: De kan møde forhindringer i forhold til at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Handicappet opstår i mødet med forhindringer. Den forståelse af handicapbegrebet sætter fokus på omgivelser og vores viden om omgivelser.

Gribskov Kommune har ikke en tradition for at arbejde systematisk med at vurdere og markere tilgængelighed af offentlige bygninger og kommunale arbejdspladser eller digitale løsninger og kommunale hjemmesider. Der er heller ikke tradition for at skilte med i hvilken grad værdier som inklusion er realiseret.

Opbygning, aktualisering og anvendelse af viden er spørgsmål om ressourcer. Det koster tid og penge at indsamle data og gøre viden tilgængelig.

Arbejdet med udformning af en ny politik er en anledning til at tage stilling til den rolle viden og mangel på viden spiller for realisering af Handicapkonventionen og overveje, om der er brug for en ny måde at arbejde med viden om omgivelser på.

Supplerende om viden i den kommunale organisation
Den kommunale organisation besidder en del viden om mennesker, om løsninger, tilbud, aktiviteter, om antal og om priser. Denne viden er først og fremmest specifik forankret de steder i organisationen, hvor opgaven bliver løst.

Administrationen præsenterer på mødet nogle hovedpunkter vedrørende fakta om Gribskov Kommune. Præsentation tager afsæt i de dokumenter, der er vedhæftet denne dagsorden til "særligt interesserede".


Bilag
Bilag: Mennesker med handicap i Danmark Dokumentnummer 2015/30070 001

For særligt interesserede
Nedenunder er der vedhæftet 3 dokumenter med fakta om Gribskov Kommune.

Administrationen gør opmærksom på, at to af dokumenterne blev oprindeligt udarbejdet med andet formål. Det er en genanvendelse af eksisterende overbliksdokumenter.

Børn og Ungeområdet: Inklusion og specialtilbud Dokumentnummer 2015/30070 002

Arbejdsmarkedsområde: Dialog med Handicaprådet om arbejdsmarkedsområde forår 2015 (dias) Dokumentnummer 2015/30070 004

Introduktion til Social- og Sundhedsudvalget 2014 Dokumentnummer 2015/30070 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning

Fraværende: Thomas Elletoft


Mødet startet:
03:03 PM

Mødet hævet:
04:59 PM