Handicapudvalget

Publiceret 15-09-2015

Tirsdag den 15-09-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af formand og næstformand for Handicapudvalget 2015
2 Plan for udvalgets virke
3 Plan for vidensopbygning og inddragelse
4 Vidensopbygning: Dialog om tendenser og behov

Medlemmer:

Pia Foght Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Jonna Hildur Præst
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:
Pause fra 17.27 til 17.35
Åbne

1. Valg af formand og næstformand for Handicapudvalget 2015
00.22A00 - 2015/27606

Sagsfremstilling
Handicapudvalget skal vælge formand og næstformand for Handicapudvalget.

Byrådet har besluttet på møde den 31. august 2015 at oprette Handicapudvalget - et tværgående temaudvalg efter §17, stk. 4 i Kommunestyrelsesloven. Byrådet har udpeget fem medlemmer til Handicapudvalget.

Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4 og § 22, stk. 1

Økonomi
Formandsvederlag 5 procent af vederlaget til borgmesteren = 37.212 kr.
Næstformandsvederlag 3,14 procent af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 6.102 kr.) = 18.306 kr.

Jf. Byrådets beslutning af den 31. august 2015, dagsordenspunkt 141.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at vælge formand for udvalget og
 2. at vælge næstformand for udvalgetBeslutning

 1. Pia Foght valgt
 2. Jonna Præst valgt


Fraværende: Birgit Roswall
2. Plan for udvalgets virke
00.22A00 - 2015/24447

Sagsfremstilling
Handicapudvalget behandler sagen for at beslutte, hvordan udvalgets arbejde overordnet set skal tilrettelægges.

Baggrund
Byrådet har nedsat Handicapudvalget som et tværgående temaudvalg efter § 17, stk 4 i Kommunestyrelsesloven. Byrådet har truffet beslutningen på byrådsmøde den 31. august 2015. Formål og rammer for udvalgets virke er defineret af kommissorium vedtaget af Byrådet den 31. august 2015.


Formål og rammer
Handicapudvalget har fået til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik i Gribskov Kommune. Politikken skal styrke og forny fokus på handicapområdet.

Den gældende Handicappolitik for Gribskov Kommune blev vedtaget i 2008. Tanken er, at en ny handicappolitik kan være med til at skabe bevidsthed om borgere med handicap og deres vilkår, så handicapdimensionen bliver en del af den almindelige tænkning,når kommunens politikere og administration træffer beslutninger. Politikken kan dermed blive et redskab til at sikre ligestilling af borgere med handicap i kommunen.

Handicapudvalget referer til Økonomiudvalget og har en tværgående, rådgivende og koordinerende funktion i forhold til den stillede opgave. Udvalget er dannet fra 1. september 2015 og fungerer året ud.


Tilrettelæggelse af udvalgets arbejde
Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvordan udvalgets arbejde kan tilrettelægges. Forslaget tager højde for kommissoriets krav om, at

 • Politikken skal afspejle nutidens tendenser og lokale behov, og det kræver vidensopbygning.
 • Politikken skal tage form i en inddragende proces, og inddragelse kræver tid. Tid kan skabes ved at tænke inddragelse i to særskilte faser - indsamling af input og høring
 • Udvalget skal afslutte sit virke med et håndgribeligt resultat inden for en forholdsvis kort tid

Et mere udfoldet forslag til hvordan vidensopbygning og inddragelse kan tilrettelægges, fremgår af særskilt punkt på denne dagsorden. Nedenunder er et forslag til en overordnet proces- og tidsplan.

Forslag til overordnet proces- og tidsplan

September Oktober November December Vinter 2016 1. kvartal Forår 2016
Udvalg etablerer sig selv

Udvalgets virke forberedes
Videns-
opbygning

Inddragelse med henblik på input

Ingen udvalgs-
møder.
Aktiviteter med deltagelse af udvalget.
Skriveproces ud fra input

At definere forventet effekt

At definere, hvordan politikken kan få liv
Behandling af udkast i udvalget

Et færdig udkast overdrages fra udvalget til Økonomi-
udvalget
Behandling af udkast i Økonomi-
udvalget med henblik på høring*
Høring Sagen genoptages efter høring med henblik på beslutning i Byrådet

* Medlemmer af Handicapudvalget kunne inviteres til at deltage under behandling af sagen


Definition af handicapbegrebet
En fælles og udtalt forståelse af handicapbegrebet er en væsentlig hjælp for tilrettelæggelsen af inddragelsen og kommunikation i forbindelse med inddragelsesprocesser.

Administrationen foreslår, at udvalget vælger en foreløbig definition - en arbejdsdefinition - til brug for kommunikation og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser. For eksempel:

"Alle mennesker kan have en funktionsnedsættelse. En funktionsnedsættelse bliver først til handicap, når mennesket med funktionsnedsættelsen møder barrierer i det omgivende miljø".

Denne definition er i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (i daglig tale omtalt som handicapkonventionen). Den er også i overensstemmelse med den gældende Handicappolitik for Gribskov Kommune. Det væsentlige ved definitionen er, at den har fokus på mangler ved omgivelser og strukturer samtidig med at den er kort og nem at formilde.

Administrationen anbefaler udvalget at godkende denne definition som en foreløbig arbejdsdefinition til brug for arbejdsprocesser.

Økonomi
Det fremgår af kommissoriet for Handicapudvalget, at der ikke er afsat budget til udvalgets arbejde. Udvalget kan anmode Økonomiudvalget om midler.

Administrationen lægger op til en arbejdsproces med vidensopbygning og inddragelse. For eksempel en workshop med deltagelse af forskellige aktører. Disse processer kræver finansiering. Derfor forslår administrationen, at udvalget ansøger Økonomiudvalget om 50.000 kr. til udvalgets arbejde.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4

Økonomi
Jf. sagsfremstilling

Bilag
Bilag 1: Bilag 15-09-2015 Kommissorium for Handicapudvalget Dokumentnummer 2015/24447 012

Rettelse af bilag 1
Der er sket en fejl i forbindelse med publicering af bilag til dagsorden. Dokument 2015/24447 008 (arbejdsversion af kommissorium) er udskiftet med dokument 2015/24447 012 (kommissorium som vedtaget af Byrådet) i forbindelse med mødeprotokollen.

Bilag 2: Handicappolitik for Gribskov Kommune 2008 Dokumentnummer 2015/24447 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at tage kommissorium for udvalgets arbejde til efterretning
 2. at godkende forslaget til en overordnet proces- og tidsplan for udvalgets virke
 3. at godkende forslag til en foreløbig definition af handicapbegrebet
 4. at anmode Økonomiudvalget om at afsætte budget til Handicapudvalget på 50.000 krBeslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Tids- og procesplanen tiltrådt med ønske om i alt fire udvalgsmøder i perioden suppleret med en studietur til Handicappernes Hus. Udvalget ønsker at invitere repræsentant fra Handicaprådet til at deltage på udvalgte punkter i Handicapudvalget.
 3. Handicapbegrebet tiltrådt med præcisering om, at funktionsnedsættelser både kan være fysisk og psykisk.
 4. Godkendt.


Udvalget drøftede vægtning af enkelte elementer i kommissoriet og er enige om stærkere fokus på uddannelse og beskæftigelse, som en del af opgaven.
3. Plan for vidensopbygning og inddragelse
00.22A00 - 2015/24447

Sagsfremstilling
Handicapudvalget behandler sagen for at beslutte den overordnede tilrettelæggelse af vidensopbygning og inddragelsesprocesser frem mod at der formuleres en ny handicappolitik i Gribskov Kommune.

Baggrund
Indholdet i politikken har stor betydning for, hvilke mål og temaer kommunen vil arbejde med. Derfor er det vigtigt, at udvalget formulerer indholdet på baggrund af solid viden og bred inddragelse.

Det procesoplæg er skrevet under en antagelse af, at udvalget godkender en overordnet plan for udvalgets virke som beskrevet i en anden sag på samme dagsorden.

Vidensopbygning
Handicapudvalget Handicapudvalget har fået til opgave at forberede og formulere en ny og tidssvarende handicappolitik. Politikken skal afspejle nutidens tendenser og lokale behov.Opbygning af solid viden om såvel udviklingstendenser som lokale behov er derfor en vigtig forudsætning for at udforme en ny politik.

Afsæt i Handicapkonventionen
FN's konvention om rettigheder for personer med handicap - i daglig tale omtalt som handicapkonvention - skal sikre, at de grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder også bliver tydelige og kendte i forhold til mennesker med handicap.

Konventionen kan tjene som inspiration i processen med at udarbejde eller revidere en kommunal politik. Konventionen giver nemlig overblik over væsentlige områder, som alle offentlige myndigheder i Danmark er forpligtede til at arbejde med. Byrådet har derfor besluttet, at en ny handicappolitik skal tage afsæt i Handicapkonventionen.

Med handicapkonventionen som rettesnor i arbejdet kan lokale behov og prioriteringer tydeligt komme til udtryk i politikken.

Valg af kildedokumenter
Handicapkonventionen kan ikke stå alene som grundlag for udvalgets arbejde.

Administrationen foreslår, at udvalget igennem inddragelsesprocessen udvælger en række dokumenter (lovakter, videnskabelige rapporter m.v.) til at være kildedokumenter for arbejdet med at udvikle politikken.

Nedenunder ses nogle få eksempler på, hvilke dokumenter kan fungere som kildedokumenter:

 • FN's konvention om rettigheder for personer med handicap
 • Dansk handicappolitiks grundprincipper
 • Håndbog. Færdselsarealer for alle - håndbog i tilgængelighed 2013
 • Gap-analyse Det Centrale HandicaprådInddragelse - hvem? hvornår? hvordan?
En god inddragelsesproces er en vigtig forudsætning for at skabe et kvalificeret og meningsskabende politik. Derudover er inddragelse med til at sætte handicapdimensionen på dagsorden og tager indirekte forskud på at øge kendskab til politikken.

Administrationen lægger op til to elementer af inddragelse, som hver især uddybes herunder:
1) Inddragelse for at give input
2) Inddragelse gennem høring

Inddragelse for at give input
Administrationen lægger op til enkel, sammenhængende proces, hvor mange forskellige aktører medvirker samtidigt. Formålet med dette er at en vifte af relevante aktører "samskaber" input til, hvad der er vigtigt ind i en ny handicappolitik.

En målrettet inddragelse skal sikre:

 • at udvalget får et nuanceret grundlag at beslutte indhold i politikken ud fra
 • at mennesker og organisationer, som ikke nødvendigvis oplever sig selv som vigtige spillere for vilkår for borgere med handicap, kan blive inddraget og gjort opmærksom på deres betydning for handicapproblematikker


Administrationen vil i denne proces foreslå, at der arbejdes ud fra et princip om "intet om os, uden os". Det betyder, at processen skal inddrage alle, som politikken kan have betydning for. Det kan være repræsentanter fra fx:

 • Borgere med handicap
 • Pårørende til borgere med handicap
 • Offentlige og private virksomheder
 • Foreninger og interesseorganisationer
 • Det kommunale Handicapråd
 • De faglige medarbejdere
 • Politikere fra forskellige fagudvalg
 • Medborgere og frivillige


Ordet "alle" betyder i denne sammenhæng et målrettet invitation af udvalgte aktører inden for de ovenstående kategorier.

Når deltagerne skal udvælges systematisk, handler det også om at sikre en mangfoldighed i grupper, positioner og perspektiver. Så udvalget får input fra:

 • både unge, voksne og ældre borgere med handicap
 • både dem under uddannelse, dem på arbejdsmarked og dem uden for arbejdsmarked
 • både private og offentlige aktører
 • både professionelle og pårørende
 • både det kommunale Handicapråd og handicaporganisationer o.s.v.


Den overordnede procesplan lægger op til, at inddragelse og indsamling af input gennemføres i oktober måned.

Nøgleordet er "i fællesskab".Vigtige erkendelser opstår i dialog, hvor et tema kan diskuteres ud fra forskellige erfaringer og forskellige positioner.

Administrationen foreslår at indsamle input ved hjælp af et sammenhængende, fælles arrangement, hvor inviterede arbejder i forskellige grupper ud fra en række nøje udvalgte temaer. Disse temaer fastlægges af handicapudvalget på mødet i slutningen af september 2015.

Der kan være borgere, hvis input udvalget gerne vil med afsæt i princippet om "intet om os, uden os", men som af forskellige årsager ikke fungerer godt ind i en større fælles ramme. I det tilfælde kan vi supplere inddragelsen med en særligt tilrettelagte proces i et mere afgrænset rum. For eksempel processer med deltagelse af borgere som har en kognitiv funktionsnedsættelse eller psykisk sygdom.

Inddragelse gennem høring
Når selve handicappolitikken er formuleret på baggrund af målrettet inddragelse af aktører i processen oversendes den fra handicapudvalget til Økonomiudvalget. Fra Økonomiudvalget skal politikken sendes i formel høring blandt borgere og organisationer i Gribskov Kommune.

En høring kan gennemføres som en åben proces, hvor høring af høringsberettigede parter bliver udvidet, så alle, der vil bidrage med et høringssvar, kan sende deres svar.

Handicapudvalget kan udforme oplæg til høringsprocessen på udvalgets møder i november/december, så Økonomiudvalget vil modtage både et udkast til en ny politik og en gennemarbejdet plan til en høringsproces.

Administrationen tænker høringen igangsat i første kvartal 2016.


Næste skridt
Handicapudvalget beslutter med denne sag den overordnede tilrettelæggelse af vidensopbygning og inddragelsesprocesser.

Konkrete planer for vidensopbygning og inddragelsesaktiviteter bliver forelagt for udvalget til beslutning på næste udvalgsmøde.


Lovgrundlag


Økonomi
Se andet sagspunkt på mødet

Bilag
Bilag 1: FN's konvention om rettigheder for personer med handicap Dokumentnummer 2015/24447 010

Bilag 2: Dansk handicappolitiks fire grundprincipper Dokumentnummer 2015/24447 009

Læsevejledning
Handicapudvalget vil behandle både Handicapkonventionen og Dansk handicappolitiks grundprincipper mere indgående på et af de kommende møder i udvalget.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget at beslutte

 1. at godkende at indsamling af input gennemføres som en målrettet inddragelse baseret på et enkelt, sammenhængende arrangement
 2. at godkende at oplæg til høringsproces besluttes af Handicapudvalget i november/december
 3. at give input til det videre arbejde med tilrettelæggelsen af udvalgets arbejdeBeslutning

 1. Godkendt med bemærkning om at form og indhold drøftes nærmere på næste møde
 2. Godkendt
 3. Input givet. Udvalget besluttede at arbejde med en virtuel platform, hvor borgere i en afgrænset periode kan give input til den kommende handicappolitik.


4. Vidensopbygning: Dialog om tendenser og behov
00.22A00 - 2015/24447

Sagsfremstilling
Formål med dette dagsordenspunkt er at give Handicapudvalget den første introduktion til handicapområdet og tid til at diskutere de tendenser der præger området, og hvillken betydning det kan have for udvalgets arbejde.

Annette Marie Homilius, centerchef social i Center for Social og Sundhed, er inviteret til at give et indledende oplæg og vil stå til rådighed for spørgsmål og drøftelse.

Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Oplæg til 15-09-2015 Dokumentnummer 2015/24447 013

Oplægget blev præsenteret for udvalget på mødet og efterfølgende vedhæftet mødeprotokollen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at give input til det videre arbejde med afsæt i udvalgets drøftelseBeslutning

 1. Input givet.
Mødet startet:
04:05 PM

Mødet hævet:
06:17 PM