Handicaprådet

Publiceret 09-12-2015

Onsdag den 09-12-2015 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
53 Høring: Serviceniveau og servicebeskrivelser på specialundervisningsområdet
54 Høring: Forslag til lokalplan 344.02 for Nordsjællands Fuglepark
55 Handicapprisen 2015
56 Det Centrale Handicapråds årsmøde den 2. februar 2016

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
a) Orientering om tilsynsrapport for Gribskov Bo- og Støttecenter Kirkeleddet 10-20 og Kobbel-Husene Kirkeleddet 6 samt Kobbelhusene Gydevej 15 kommer på dagsorden til Handicaprådets møde i februar 2016.
b) Orientering fra dialogmødet på Søfryd den 20. november 2015 ved Inger Hansen og Kim G. Nielsen.
Mødemeddelelser: Jonna Hildur Præst, Pia Foght og Helle Mariager deltog i mødet indtil kl 17:00.

Åbne

53. Høring: Serviceniveau og servicebeskrivelser på specialundervisningsområdet
00.16A00 - 2015/28048

Sagsfremstilling
Introduktion
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar vedrørende vedtagelse af serviceniveau, justering og udvikling af Gribskov Kommunes interne specialundervisningstilbud samt servicebeskrivelser.

Sagen er sat på dagsorden til Handicaprådet under forudsætning af, at Børneudvalget godkender den 26. november, at serviceniveau og servicebeskrivelser sendes i høring. Efter høringsperioden tager Børneudvalget endelig beslutning herom på udvalgsmøde d. 11. januar 2016.

Baggrund
Serviceniveau og servicebeskrivelser er et resultat af det arbejde, som Børneudvalget igangsatte d. 16.03.2015 med vedtagelsen af "Faglig og økonomisk handleplan for specialundervisning og det socialfaglige børne- og ungeområde".

Handleplanen har til formål at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling og reducere det merforbrug, der blandt andet har været på specialundervisningsområdet. For eksempel har der været en markant stigning i antallet af børn visiteret til tilbud uden for almenklasserne fra 194 børn i skoleåret 2013-2014 til 243 børn i skoleåret 2014-2015.

Antallet forventes væsentligt mindre for skoleåret 2015-2016, men udsvinget har vist behov for en øget styring af visitation til tilbud udenfor almenklasser samt øget anvendelsen af interne tilbud.

Sagens forhold
Sagens omdrejningspunkt er tiltag til fremme af anvendelse af interne specialundervisningstilbud, når tilbud udenfor almenklasse er nødvendigt.

Serviceniveau med henblik på en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling
Inklusion i lokalmiljøer og interne tilbud bør af flere årsager prioriteres frem for eksterne tilbud. For det første er det nationalt som lokalt i Gribskov Kommune et væsentligt princip, at børn og unge, der har behov for en særlig indsats, skal tilbydes foranstaltninger, der er mindst mulige indgribende i deres dagligdag og så vidt muligt sker i eget nærmiljø. Endvidere giver anvendelse af interne tilbud bedre muligheder for opfølgning på indsatser og større indflydelse på løbende kvalitetsudvikling af disse. Endelig er eksterne specialundervisningstilbud ofte dyrere end interne tilbud.

Administrationen indstiller derfor til Børneudvalget, at vedtage et serviceniveau for visitation til specialundervisning, der betyder, at børn, der har behov for specialundervisning, så vidt muligt visiteres til et internt tilbud.

Et sådant serviceniveau vil altid være vejledende, da de enkelte visitationer altid skal behandles ud fra et individuelt skøn. Gribskov Kommune vil fortsat i særlige tilfælde skulle visitere til eksterne tilbud, da nogle problematikker kræver så specialiserede tilbud, at de ikke vil være fagligt og økonomisk mulige at oprette internt.

Udvikling og justering af Gribskov Kommunes interne specialundervisningstilbud
For at kunne leve op til det foreslåede serviceniveauet skal de interne tilbud have den nødvendige kapacitet og kvalitet til at rumme de elever, der ellers skulle visiteres til eksterne tilbud.

Som følge af handleplanen er der derfor nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at revidere de interne specialundervisningstilbud. Tilbudene er blevet gennemgået med henblik på justering og udvikling, således at det fremadrettet i højere grad vil være muligt at visitere til interne tilbud fremfor eksterne.

Gennemgangen af eksisterende tilbud har omfattet:

 • Skolehuset (placeret på Nordstjerneskolen i Ramløse)
 • Femgårdsvej (placeret på Sankt Helene Skole i Vejby)
 • Idrætsvej (placeret på Gilbjergskolen)
 • Læsecenter (placeret på Nordstjerneskolen i Helsinge)
 • Specialklasserne (placeret på Gribskolen i Græsted)
 • 9. Y (fremover 7.-9.Y, placeret på Nordstjerneskolen i Helsinge)

Arbejdsgruppen foreslår en justering og udvikling, der kan sammenfattes under følgende overskrifter:

 • Udvidelse i målgruppens alder (Skolehuset og Femgårdsvej)
 • Udvidelse af målgruppen/tilbuddets omfang (Idrætsvej)
 • Præcisering af eller justering i tilbud (Læsecenter, Specialklasserne og 9.Y)

Udvidelserne i målgruppens alder og omfang vil træde i kraft pr. 1. august 2016. For de tilbud hvor der kun er tale om mindre justeringer eller præciseringer, f.eks. i målgruppebeskrivelsen, er disse allerede gældende.

Etablering af nyt tilbud
Byrådet tiltrådte d. 26. oktober 2015 etablering af et nyt 10. klasses tilbud på Uddannelsescentret i Helsinge med virkning fra d. 1. august 2016. Ud over den almene og den erhvervsrettede 10. klasse vil det omfatte et 11. skoleår i almenmiljøet beregnet til den type elever, der har behov for støtte og/eller specialundervisning. Disse elever har hidtil måtte visiteres til et eksternt tilbud, når de har ønsket et 11. skoleår:

Af Bilag 1 fremgår en uddybende oversigt over de enkelte tilbuds målgrupper og kapacitet i dag og som foreslået pr. 1. august 2016.

Arbejdsgruppen har til mødet i Handicaprådet færdiggjort en række Servicebeskrivelser for de enkelte tilbud, som er væsentlige for at kunne imødekomme det foreslåede serviceniveau. Disse fremgår af bilag 3. Bilag 3 indeholder endvidere en servicebeskrivelse i form af en række minimumskrav til skolernes egen læseindsats. Servicebeskrivelserne bliver forelagt incl. høringssvar for Børneudvalget på udvalgsmødet 11. januar 2016

Vurdering
Administrationen vurderer, at serviceniveauet vil være afgørende for at sikre en inkluderende praksis ifht. børnene og for at kunne styre udgifterne på specialundervisningsområdet. Samtidig vil serviceniveauet gør det muligt at foretage en større grad af opfølgning på tilbuddene og løbende udvikle kvaliteten af disse.

For at kunne følge det foreslåede serviceniveau vurderer administrationen, at det samtidig vil være nødvendigt at justere og udvikle Gribskov Kommunes interne specialundervisningstilbud. Det er nødvendigt at foretage ændringer i såvel kapacitet som indhold i de eksisterende tilbud, hvis de skal kunne rumme flere af de elever, der ellers ville blive visiteret til eksterne tilbud.Lovgrundlag
LBK nr 655 af 20/06/2014 (Folkeskoleloven) § 3 stk. 2, § 20 stk. 2 samt § 22

Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/14 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Strategi for inklusion for børne- og ungeområdet i Gribskov Kommune

Økonomi
Udgifterne til justering og udvikling af Gribskov Kommunes interne specialundervisningstilbud skal finansieres af de besparelser, der vil følge af omlægning af indsatser fra eksterne til interne tilbud.

Jf. bilag 2 har administrationen foretaget en beregning af besparelsespotentialet på baggrund af en vurdering af, hvor mange pladser der kan etableres internt frem for at købe dem eksternt.

Det samlede estimerede besparelsespotentialet fremgår som følger:

Samlet besparelse i 2016 608.000 kr.
Samlet besparelse i 2017 3.243.000 kr.
Samlet besparelse i 2018 og frem 4.060.000 kr.


I beregningen af besparelsen i 2016 indgår udgifter til investering i bygningstilpasning.

Høring
Ud over denne høring af Handicaprådet vil Serviceniveau og Servicebeskrivelser blive sendt i høring i de relevante LU og skolebestyrelser den 27. november, hvis Børneudvalget godkender administrationens indstillinger. Servicebeskrivelser og høringssvar forelægges Børneudvalget til endelig beslutning 11. januar 2016.

Bilag

Bilag 1: justering og udvikling af Gribskov Kommunes interne specialundervisningstilbud
dok. nr. 2015/28048 024
(version rettet for fejl og vedhæftet protokollen fra Handicaprådets møde den 26.11.2015 )


Denne version af bilag var vedlagt dagsorden til Handicaprådets møde
d. 09.12.15. Versionen indeholder fejl.
Bilag 1: Justering og udvikling af Gribskov Kommunes interne specialundervisningstilbud
Dok. nr. 2015/28048 011

Bilag 2: Estimerede besparelser og beregningsforudsætninger Dok. nr. 2015/28048 012

Læsevejledning til bilag 3:
Bilag 3 indeholder servicebeskrivelserne og er på 29 sider. Beskrivelserne er struktureret i en tabelform. Flere af tabelfelterne indeholder en række standardoplysninger. De felter, som er væsentlige for behandling af sagen er: Målgruppe, Formål og målsætninger, Indhold og Praktiske oplysninger. Ved læsning af bilaget er det vigtigt at fokusere på disse felter:

Bilag 3: Servicebeskrivelser for Gribskov Kommunes interne specialundervisningstilbud
(incl. minimumskrav til skolernes egen læseindsats samt bilag hertil)
Dok.nr. 2015/28048 013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet;

 1. At afgive høringssvar på vedtagelse af serviceniveau, justering og udvikling af Gribskov Kommunes interne specialundervisningstilbud samt de konkrete servicebeskrivelserBeslutning
Rådet havde ingen bemærkninger til de enkelte servicebeskrivelser, som kan tilsluttes.

Generelle bemærkninger:

 • Ej flytte barn hvis det fungerer i nuværende tilbud. Husk individuel vurdering.
 • Kan det nås at få ansat kvalificeret arbejdskraft til august 2016?
 • ADHD børn: bekymring for disse, og hvorvidt de kommer i en almindelig klasse, som de ikke kan rummes i.
 • Får børn de støttetimer, som de er bevilget?
 • Sørge for at kompensere disse børn, der skal rummes i almindelige klasser. At der bliver afsat tilstrækkelige midler til dette.
 • Positivt at man hermed kan bibeholde børnene i lokal miljø.


54. Høring: Forslag til lokalplan 344.02 for Nordsjællands Fuglepark
27.69.48G00 - 2014/48644

Sagsfremstilling
Handicaprådet har fået forslag til Lokalplan 344.02 for Nordsjællands Fuglepark i høring.

Baggrund
Gribskov Byråd har godkendt forslag til forslag til Lokalplan 344.02 for Nordsjællands Fuglepark til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget fremlægges offentligt i perioden 09.11.2015 til 07.01.2016 og kan ses på hjemmesiden plansystemdk.dk samt kommunens hjemmeside gribskov.dk/høring.
Kommunen skal modtage indsigelser eller ændringsforslag senest den 07.01.2016, hvis bemærkningerne skal indgå i Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Formål med lokalplanforslag
Lokalplanen har til formål:

 • at skabe rammer for udvikling af Nordsjællands Fuglepark
 • at fastlægge principper for placering og bebyggelse, parkering og grønne områder
 • at sikre, at udformning af bebyggelse sker under hensyntagen til miljøforhold på ejendommen og det omgivende områdes natur og landskab.Lovgrundlag
LBK nr. 587 af 27/05/2013 (Planloven) § 1


Økonomi
Intet at bemærke

Høring
Planforslaget fremlægges offentligt i perioden 09.11.2015 til 07.01.2016

Bilag

Læsevejledning
Det vedlagte dokument består af høringsskrivelse og forslag til Lokalplan 344.02 (27 sider i alt).

Handicaprådet får papirkopi af siderne 4-8, 14-18 samt kortbilag 1, 2, 3, 4 og 5. Disse sider udgør bilag i behandling af sagen. Hele planforslaget kan læses på kommunens hjemmeside.

Forslag til lokalplan 344.02 Nordsjællands Fuglepark Dokumentnummer 2014/48644 02


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give bemærkninger til forslag til Lokalplan 344.02 for Nordsjællands FugleparkBeslutning

 1. Rådet anbefaler, at der i udformning af udearealer og faciliteter til parkens gæster skal tages hensyn til mennesker med handicap, herunder handicaptoiletter.
 2. Rådet anbefaler, at der skal være flere end 1 handicapparkeringsplads i forbindelse med Nordsjællands Fuglepark, og at der mindst skal være en stor handicapparkeringsplads.
 3. Rådet anbefaler, at kommunen gør målrettet indsats for at sikre, at eksisterende lovkrav til vej-, sti- og parkeringsforhold samt udebyggede arealer m.v. efterleves i praksis.
 4. Rådet gør opmærksom på, at en tilgængelig information om tilgængelighed af Nordsjællands Fuglepark for mennesker med handicap er en stor hjælp for mennesker med handicap, når de skal besøge stedet. Herunder at fx. skilte er let læselige.55. Handicapprisen 2015
00.05G00 - 2015/01930

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte, hvem skal modtage Gribskov Kommunes Handicappris 2015.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget besluttede kriterier, form, økonomi og proces for uddeling af en handicappris i Gribskov Kommune. Udvalget besluttede, at Handicaprådet ud fra de vedtagne kriterier beslutter, hvem af de indstillede, der skal have prisen. Beslutningen blev truffet på udvalgsmøde den 25. august 2010 under punkt 100.


Kriterier for tildeling af prisen
Prisen gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist særligt initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for deltagelse i samfundslivet for borgere med handicap i Gribskov Kommune.

Den særlige indsats eller det særlige initiativ kan dreje sig om:

  • at komme ind på arbejdsmarkedet
  • at sikre bedre livsvilkår og livskvalitet - fx i forbindelse med deltagelse i fritidsaktiviteter, beskæftigelse eller via information i bred forstand
  • at forbedre tilgængeligheden til boliger, foreninger, restauranter eller andre institutioner og virksomheder.

Indsatsen skal tilføre noget nyt ud over lovgivningsmæssige krav.

Eksempler:

  • En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere medarbejdere med handicap i sin virksomhed.
  • En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning.
  • En frivillig i en forening, der har arbejdet for at sikre, at borgere med handicap kan deltage i foreningslivet.
  • En sportsklub, der har arbejdet aktivt for handicapidræt.
  • Et byggeri, hvor man har medtænkt adgang for personer med handicap.
  • En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre forholdene for borgere med handicap.


Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Følgende kan ikke indstilles:

  • ansatte i Gribskov Kommune (dog gerne som privatpersoner)
  • medlemmer af Handicaprådet og deres stedfortrædereProces i 2015
Handicaprådet besluttede tidsplanen for arbejdet med Handicapprisen 2015 på rådets møde i august 2015.

Der er sket to ændringer i forhold til den oprindelige tidsplan. Indstillingsfirsten blev forlænget til den 16. november 2015 på grund af manglende indstillinger. Datoen for uddeling af prisen blev ændret på grund af folkeafstemning i december. Prisen skal overrækkes på byrådsmøde den 1. februar 2016.


Indstillinger til Handicapprisen 2015
Der er modtaget 6 indstillinger omfattende 6 indstillede. Indstillingerne og sekretariatets vurdering og anbefaling fremgår af bilaget.

Det er sekretariatets vurdering, at fire indstillede opfylder kriterierne for tildeling af handicapprisen, mens to indstillede ikke opfylder kriterierne.

Lovgrundlag
Der er ikke et lovgrundlag for uddeling af priser.

Økonomi
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 07.05.14, pkt, 31, at at Handicapprisen fremover består af 5.000 kr., et diplom og en buket blomster, samt at udgiften dækkes indenfor rådets budget.

Der er i 2015 afsat kr. 60.856 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.

Bilag
BILAG HR 09-12-15: Indstillinger til Handicappris 2015 (sagsnr. 2015/01930 dok.nr. 037)
- bilaget er lukket og publiceres ikke, da navne på indstillede og på prismodtageren er fortrolige til de offentliggøres i forbindelse med prisoverrækkelsen den 1. februar 2016.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte, hvem der skal have Handicapprisen 2015.Beslutning
Handicaprådet besluttede, hvem der skal modtage Handicapprisen 2015. Navnet på modtageren offentliggøres i forbindelse med overrækkelsen af prisen den 1. februar 2016.

56. Det Centrale Handicapråds årsmøde den 2. februar 2016
27.69.48G00 - 2014/43276

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte, hvem der skal deltage i Det Centrale Handicapråds årsmøde 02. februar 2016 på Nyborg Strand.

Årets tema er "Hvordan skaber vi resultater i fremtidens handicappolitik".

Prisen forventes at være 1000 kr. pr. deltager.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Der bliver åbnet for tilmelding i begyndelsen af december 2015.

Tilmelding er bindende, men der kan sendes en anden ved afbud.

Lovgrundlag


Økonomi
Der kan ydes diæter og udgiftsgodtgørelse til dette kursus, såfremt der er i rådets budget er midler til at dække det. Der vil for eksempel kunne godtgøres dokumenterede nødvendige udgifter som følger af fysisk handicap i form af overnatning natten før konferencen (jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet)

Der er i 2016 afsat ca. 62 000 kr. til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.

Der er som udgangspunkt budgetteret med at to medlemmer af rådet deltager, men der er for eksempel mulighed for at prioriter Det Centrale Handicaprådet årsmøde frem for KL's Handicap og Psykiatrikonference.

Bilag
Bilag Det Centrale Handicapråds årsmøde den 2. februar 2016 Dokumentnummer 2014/43276 010

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Handicaprådet beslutter, om nogen af rådets medlemmer skal deltage, og i så fald hvem.Beslutning
Bente, Inger og Annelise deltager.Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:50 PM