Handicaprådet

Publiceret 11-11-2015

Onsdag den 11-11-2015 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
50 Høring: Hjemtagning af opgaveløsning på bilsagsbehandling
52 Flextur - forslag om ny starttakst

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:
a) Overrækkelse af Gribskov Kommunes Handicappris 2015 sker i forbindelse med Byrådets møde den 1. februar 2015, som det blev foreslået af Handicaprådet den 21. oktober.
b) Handicaprådets møde i marts 2016 afholdes den 30. marts 2016. Rådet holder et ekstraordinært møde den 5. januar 2016.
c) Byrådet har vedtaget Beskæftigelsesstrategien 2016 - 2018. Byrådet vedtog strategien den 26.10.2015. Center for Borgerservice og Beskæftigelse takker Handicaprådet for input til strategien.
d) Tilbagemelding på kommentarer givet af Handicaprådet i forbindelse med høring af udbudsmaterialet i udbud af diabeteshjælpemidler (behandlet på lukket dagsorden af 22. september 2015)
e) Gribskov Kommune bruger facebook i forbindelse med arbejdet med en ny handicap politik. Der er oprettet en side facebook.com/hverdagmedhandicap At bruge facebook på den her måde er et forsøg.
f) Handicaprådets input til tilgængelighed i forhold til Kulturhavn Gilleleje er blevet formidlet til administrationen. Som opfølgning på henvendelsen mødtes byggeherren med Rådet den 11. november 2015. Emnet for mødet var den fysiske tilgængelighed.
g) Det Centrale Handicapråd holder årsmøde den 2. februar 2016.

Åbne

50. Høring: Hjemtagning af opgaveløsning på bilsagsbehandling
27.00G00 - 2015/28819

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2015.

Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at træffe afgørelse om, at kommunen hjemtager størstedelen af bilsagsbehandlingen som i dag forestås af ekstern leverandør.

Baggrund og oplæg til hjemtagning af opgaveløsningen
Gribskov Kommune har i en periode haft udlagt det oplysende sagsarbejde på ansøgninger om handicapbil til anden aktør. For at sikre en mere sammenhængende og effektiv behandling af ansøgninger om handicapbil, samt en bedre oplevelse for den enkelt borger, anbefales det at størstedelen af opgaveløsningen hjemtages.

Der vil fortsat være behov for eksternt bidrag til følgende dele af opgaveløsningen:

    • Afprøvning og indretning af biler samt test af køreegnethed i tvivlstilfælde. Opgaven vil bl.a. kunne løses af PTU (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) eller forhandler/bilopbyggerne.
    • I en overgangsperiode må det forventes, at der er behov for hjælp til gangtest ind til der er udarbejdet en klar procedure og valgt valid metode for indsamling af data. I særlige tilfælde kan der være behov for adgang til testfaciliteter fx på et plejecenter, men det forventes at langt de fleste gangtest, vil kunne foretages i borgerens nærmiljø. Kommune forventes selv at kunne løfte denne opgave startende fra juli 2016 og med fuld implementering primo 2017.

Med hjemtagningen af opgaveløsningen vil Gribskov Kommune selv skulle stå for lånebehandling. Det forudsættes at medarbejdere kommer på kursus i låneberegning.

Hjemtagning af opgaveløsningen forudsætter, at der ansættes en fuldtidssagsbehandler på hjælpemiddelområdet, der kan bidrage til at opgaven samlet set varetages i eget regi, i lighed med praksis i andre kommuner. Der er således behov for at tilføre kompetencer (viden) og ressourcer (sagsbehandlingstid) til området. Der skal endvidere udarbejdes en procedure for sagsbehandlingen på bilområdet.

Administrationens vurdering
Administrationen anbefaler, at hjemtage størstedelen af opgaveløsningen vedrørende ansøgning om handicapbil, for at sikre en mere sammenhængende og effektiv sagsbehandling samt en bedre oplevelse for den enkelt borger. Sidstnævnte ses i lyset af, at flere af de borgere, der søger om bil har sager i handicapteamet, og det vil give god mening i arbejdet omkring borgeren/familien at hjemtage opgaven. Endelig vurderes det, at en hjemtagning vil bidrage til en effektivisering af arbejdsgangen, med sammenhængende sagsforløb og sagsbehandling foretaget af en medarbejder der kender borgeren.

Lovgrundlag


Økonomi
Kommunen betaler ca. 800.000 kr. til ekstern leverandør årligt. Hvis opgaven hjemtages med ansættelse af en medarbejder til at varetage bilsagsbehandling (550.000 kr.), og der fortsat vil være udgifter til afprøvning og hjælp til indretning af bil (100.000 kr.) er det økonomiske potentiale ved forslaget 150.000 kr. årligt.

Besparelsen vil først slå igennem fra juli 2016 da nuværende aftale udløber sommer 2016. Besparelse i 2016 75.000 kr. med fuld effekt fra 2017 150.000 kr.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at:

  1. afgive høringssvarBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar
Handicaprådet bakker op om hjemtagning af opgaven.

Rådet lægger særlig vægt på, at flere af de borgere, der søger om bil har sager i handicapteamet, og hjemtagning af opgaven vil give sammenhængende sagsforløb og sagsbehandling foretaget af en medarbejder der kender borgeren.

52. Flextur - forslag om ny starttakst
13.05G00 - 2015/15751

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar.

Baggrund
Udgifterne til flextur er stigende og i 2015 forventes er merforbrug i Gribskov Kommune på 300.000 kr i forhold til de budgetterede 1,2 mio.

Gribskov Kommune er ikke ene om denne udvikling og Movia har derfor sendt et forslag til beslutning i kommunerne, hvor der er mulighed for at begrænse de voksende udgifter ved at øge brugerbetalingen.

Flexturs passagertallet har de seneste år været stigende i alle kommuner og Movias passagerprognoser for 2016 forudser en generel stigning på 65%, hvorefter den forventes at stagnere.

Takstændringers betydning
I Gribskov har vi ind til videre kørt med såkaldt kommunetakst; det vil sige en startudgift på 24 kr incl. 10 km og 6 kr pr km derudover for ture inden for kommunen. Ture uden for kommunen har haft en startudgift på 36 kr incl. 10 km og 6 kr pr km derudover.

Det foreslås nu ændret til 36 kr for alle typer ture.

Der bliver fremadrettet altså ikke forskel på om man kører inden for eller uden for kommunegrænsen og forslaget vil derfor berøre de 93% af Gribskovs flextursbrugere, der kun kører inden for kommunegrænsen.

Hvis forslaget vedtages, vil kommunens udgifter til Flextur i 2016 kunne holdes på ca 1,3 mio. Movias prognoser tyder på, at passagertallet stagnerer på 2016 niveau.

Hvis man bevarer nuværende starttakst på 24 kr forventes udgifterne til flextur at stige til 1,5 mio i 2016.

Hvad gør andre kommuner
Der findes ingen samlet oversigt over hvilken takst den enkelte kommune vælger.Udgifterne til flextur belaster de enkelte kommuners budget i forskellig grad og ønskerne til udviklingen er derfor også forskellige.
I Halsnæs ønskes kommunetaksten fastholdt mens Hillerød, Herlev, Næstved og Lolland gennemfører forsøg med at begrænse brugen af Flextur i byområderne. I Vordingborg ønsker man at øge brugerbetaling yderligere for at dæmme op for de voksende udgifter.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at taktsten for flextur forhøjes fra 24 til 36 kr mhp. at sikre, at driften kan holdes indenfor eksisterende budget.


Lovgrundlag
Lov 582 af 24-06-2005 om trafikselskaber §3 og §5, jf lovbekendtgørelse 412 af 11.04.2010 med senere ændringer.

Økonomi

Flextur, Gribskov
 
Passagerer antal
Tilskudsbehov (1.000 kr.)
Estimat 2016 grundtakst 36 kr
8.887
1.296
Estimat 2016 kommunetakst 24 kr
9.680
1.515


Movia estimerer, at Flextursordningen bliver mindre attraktiv og dermed at antallet af passagerer falder, hvis prisen hæves.

Budgettet til Flextur er i 2015 på 1,2 mio og det forventes at blive overskredet med ca 300.000 kr.

Høring
Se sagsfremstilling

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at:

  1. afgive høringssvarBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar

Handicaprådet bemærker, at udformning af sagsfremstillingen tyder på, at prisen skal ændres både i forhold til åben og lukket flex (handicapkørsel).

Rådet finder det vigtigt, at ordningen med flexture findes, og at man finder ud af at sikre at ordningen fortsætter.

Rådet er generelt bekymret for prisstigningen. Rådet undrer sig over, hvorfor kommunen skulle være interesseret i, at færre bruger ordningen? Stor efterspørgsel tyder på, at ordningen udfylder et vigtigt behov i en geografisk stor kommune.

Derfor henstiller Rådet, at kommunen arbejder på at fastholde prisen.


Sager behandlet på lukket møde:
51 Høring om udbud af kompressionshjælpemidler

Handicaprådet afgav høringssvar.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
06:30 PM