Handicaprådet

Publiceret 21-10-2015

Onsdag den 21-10-2015 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
45 Handicapprisen 2015 - ændring af tidsplanen
46 Fokus på tilængelighed - udpegning af kontaktpersoner
47 KL's Handicap og Psykiatrikonference den 18. november 2015
48 Mødeplan for perioden januar - juni 2016


Efterretningssager
49 Fokus på Handicapudvalgets virke

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Helle Mariager

Meddelelser:
Arbejdet med at få installeret elevator på Rådhuset er gået i gang i uge 42.
Handicaprådet spørger til den fysiske tilgængelighed i projektet Kulturhavn Gilleleje både i forhold til den gennemførte etape 1 og den kommende etape 2. Rådet har afgivet bemærkninger om projektet den 8. maj 2013 (etape 1) og den 4. februar 2015 (etape 2). Rådet er bekymret for tilgængeligheden.

Åbne

45. Handicapprisen 2015 - ændring af tidsplanen
00.05G00 - 2015/01930

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for beslutte ny tidsplan.

Baggrund
Handicaprådet besluttede tidsplan for arbejde med Gribskov Kommunes Handicappris på rådets møde den 26. august 2015. Deadline for modtagelse af indstillinger til prisen blev sat til den 30. september 2015. Overrækkelse af prisen blev planlagt til den 3. december 2015.

Problem
Administrationen har ikke modtaget nogen indstillinger til prisen inden for deadline.

Et politisk flertal i Folketinget har aftalt at holde folkeafstemning om Danmarks retsforbehold, og Folkeafstemningen vil finde sted 3. december 2015.

Forslag
Administrationen foreslår at ændre tidsplanen. Den nye tidsplan:

22.10 - 26.10
Annoncering af ny deadline
16.11.
Deadline for indstillinger
17.11 - 25.11
Sagsbehandling af indstillinger
25.11.
Formøde
25.11.
Dagsorden udsendes (lukket punkt)
09.12
Handicaprådsmøde - beslutning om prismodtager
10.12.15 - primo 2016
Kontakte prismodtager, pressemeddelelse, invitere indstillere, øvrige indstillede og presse, diplom med motivation, arrangere festlighed mv.
primo 2016
kl. 14-15*
Overrækkelse af Handicappris 2015


*Datoen for overrækkelse af prisen koordineres i forhold til arbejde med ny handicappolitik; så arrangementet kan bidrage til at skabe opmærksomhed omkring politikken.


Lovgrundlag


Økonomi
Udgiften dækkes indenfor Handicaprådets budget.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at godkende ændringer til tidsplanen
 2. at godkende at administrationen finder en ny dato til overrækkelse af prisen primo 2016Beslutning

 1. Godkendt
 2. Godkendt. Handicaprådet peger på overrækkelse af prisen på Byrådets møde den 1. februar som godt alternativ til fejringen den 3. december.

Rådet besluttede, at opstart af processen (annoncering m.v.) skal rykkes hen mod slutningen af september, og den konkrete tidsplan skal besluttes administrativt. Dette gælder for 2016 og de følgende år. Rådet skal modtage en orientering om tidsplanen.
46. Fokus på tilængelighed - udpegning af kontaktpersoner
27.69.48G00 - 2014/02580

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at udpege kontaktpersoner til test af tilgængelighed.

Handicaprådet modtager anmodninger fra den kommunale administration om test af tilgængelighed, så administrationen kan få optimal og konkret sparring vedr. tilgængelighed og handicapegnethed af forskellige løsninger.

For at sikre et smidigt samarbejde om test af tilgængelighed foreslår administrationen, at Rådet udpeger fire kontaktpersoner, som ansvarlig for sekretariatsbetjening af Handicaprådet frit kan kontakte, så snart henvendelsen om test af tilgængelighed kommer.

De udpegede kontaktpersoner vil blive kontaktet på skift for at fordele test af tilgængelighed imellem dem på den bedste mulige vis.


Lovgrundlag


Økonomi
Kommunen yder befordringsgodtgørelse i forbindelse med aktiviteter som test af tilgængelighed.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicapudvalget

 1. at udpege fire kontaktpersonerBeslutning

 1. Besluttet at rådets sekretariat kan kontakte Annelise Hansen, Bente Eckmann, Inger Hansen og Kim Nielsen efter behov.


47. KL's Handicap og Psykiatrikonference den 18. november 2015
27.69.48G00 - 2014/43276

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte, om repræsentanter for Handicaprådet skal deltage i KL's Handicap og Psykiatrikonference, og hvem skal det være.

Baggrund
KL's Handicap og Psykiatrikonference er en årlig tilbagevendende konference. Konferencen afholdes denne gang på Hotel Comwell Kolding den 18. november 2015. Der er åbent for tilmeldinger efter "først til mølle" - princippet, og tidmeldingsfrist er den 16.11.2015.

Om konferencen
Målgruppen er chefer og medarbejdere, der beskæftiger sig med handicap- og socialpsykiatriområdet, ledere og medarbejdere i sociale tilbud, politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd samt andre aktører på området.

På årets Handicap- og Psykiatrikonference vil arrangørerne sætte fokus på veje til at skabe og anvende viden om, hvad der virker på socialområdet.


Lovgrundlag


Økonomi
Pris: 1 985, 00 kr. uden moms

Kommunen kan yde diæter og udgiftsgodtgørelse til dette kursus, hvis der i rådets budget er midler til at dække det (jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet).

Handicaprådet har et samlet budget på 61.823 kr. i 2015. Der er registreret et forbrug på ca. 20 000 kr., og der er en forventning til forbrug (diæter, befordring, tryk, porto, Handicappris m.fl.) på ca. 30 000 kr. Administrationen skønner, at der er et restbeløb på ca. 10 000 kr.

Bilag
Bialg: KL's Handicap og Psykiatrikonference - program Dokumentnummer 2014/43276 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Handicaprådet beslutter, om nogen af rådets medlemmer skal deltage, og i så fald hvem.Beslutning

 1. Besluttet, at ingen af rådets medlemmer deltager i år.


48. Mødeplan for perioden januar - juni 2016
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at beslutte mødeplan for rådets møder i perioden januar - juni 2016.

Baggrund
Byrådet besluttede samlet mødeplan for møder i de politiske udvalg i perioden januar - juni 2016. Byrådet traf beslutningen den 17. september 2015. Handicaprådet kan nu beslutte mødeplan for rådets møder i samme periode.

Om mødeplanen
Datoerne for møder i Handicaprådet skal passe ind i mødeplan for de politiske udvalg, så Handicaprådet kan blive hørt i relevante sager, inden sagerne kommer på dagsorden i de politiske udvalg.

Administrationen foreslår, at Handicaprådet

  • holder møder om onsdagen i ugen to uger før udvalgsmøder (for eksempel, når udvalgsmøder finder sted i uge 8, holder rådet møde i uge 6)
  • begynder møder kl. 16.15.
  • holder møder på følgende datoer: 10.02., 23.03., 27.04., 25.05. og 22.06

Det kan blive nødvendigt med et ekstraordinært møde i forbindelse med budgetarbejde (budget 2017-2020).

Rådet vil beslutte mødeplan for perioden juli - december 2016, når mødeplan for de politiskeudvalg for samme periode er besluttet af Byrådet.

Lovgrundlag
LBK nr 1052 af 08/09/2015 (Retsikkerhedsloven) § 37a stk 2.

Økonomi


Høring


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at beslutte mødeplanen for perioden januar - juni 2016 som foreslåetBeslutning

 1. Tiltrådt med den ændring at mødet den 23. marts skal flyttes enten til den 16. eller til den 30. marts 2016.Efterretningssager

49. Fokus på Handicapudvalgets virke
27.69.48G00 - 2014/02580

Sagsfremstilling
Handicaprådet får med denne sag en kort orientering om Handicapudvalgets virke.

Baggrund
Byrådet har nedsat Handicapudvalget som et § 17, stk. 4 udvalget under Økonomiudvalget. Handicapudvalget har fået til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik i Gribskov Kommune.

Orientering
Handicapudvalget besluttede, at udvalget vil arbejde med følgende aktiviteter i oktober måned:

 • Studietur til Handicaporganisationernes Hus - fokus på tilgængelighed
 • Brug af facebook i inddragelsesprocessen
 • Dialogmøde med deltagelse af repræsentanter for erhvervslivet og foreningslivet, mennesker med handicap og pårørende til mennesker med handicap, politikere og fagpersoner. Formålet med mødet er at diskutere hvad en ny handicappolitik skal indeholde, og hvad den skal kunne.Lovgrundlag


Høring


Bilag
Der er ingen bilag til behandling af orienteringen.

Særlig interesserede kan læse protokollen fra Handicapudvalgets møde på kommunens hjemmeside gribskov.dk


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.
Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:19 PM