Handicaprådet

Publiceret 22-09-2015

Tirsdag den 22-09-2015 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
39 Høring af Budget 2016-2019
40 Høring: Lokalplanforslag 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge
41 Høring: Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte - ændring af
serviceniveau og nye veje i den socialpædagogiske støtte
45 Udpegning til dialog med Handicapudvalget


Efterretningssager
42 Tilsynsrapport 2015 - Gribskov Bo- og Støttecenter afdeling Hestehaven
43 Tilsynsrapport 2015 - Kobbel-Husene afdeling Gydevej 15

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Inger Hansen DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt inkl. punkt 39 (eftersendt dagsorden) og punkt 45 (optaget på dagsorden på mødet)

Fraværende:
Bente Ullits Eckmann DH

Meddelelser:
Jørgen Eckmann er indkaldt som stedfortræder for Bente Ullits Eckmann. Jørgen Eckmann deltager i mødet.
Åbne

39. Høring af Budget 2016-2019
00.30Ø00 - 2015/26064

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give et høringssvar i forbindelse med høring af budget 2016-2019.


Baggrund
Økonomiudvalget godkendte 1. behandling af budgettet 2016 - 2019 på udvalgsmøde den 10. september 2015. Høringsmaterialet er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside den 11. september 2015. Høringsperioden løber fra den 11. september til og med den 22. september 2015.


Budgetoplæg 2016 -2019
Budgetoplæg, som det var beskrevet i dagsorden til Økonomiudvalgets behandling af sagen:

"Budgettet for 2016-2019 tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg fra budgetseminaret i april, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pris- og lønreguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter. Derudover er der indarbejdet budget til de "iboende udfordringer", der har været i budgettet på børne- og social- og sundhedsområdet samt alle de fagudvalg der er berørt af flygtningeområdet. Formålet er at fremlægge et retvisende budgetgrundlag.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set et merforbrug i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget være et underskud på det skattefinansierede område på ca. 20 mio. kr. men på grund af nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat et kassetræk på ca. 26 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

Der er i administrationens budgetoplæg indlagt en reservepulje på 5 mio. kr. årligt, og det samlede beløb der er afsat til denne pulje svarer således til det samlede underskud på det skattefinansierede område. Hvis puljen ikke anvendes, vil budgettet balancerer over budgetperioden.

De årlige budgetter går fra et underskud i 2016 på 70 mio. kr. til et overskud i 2019 på 44 mio. kr. Der er to primære årsager til dette forløb. For det første er der en forsinkelse mellem udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte, således at der er budgetteret med udgifter i 2016 på 30 mio. kr. og indtægter herfra i 2019 på ligeledes 30 mio. kr. For det andet er der i budgetoplægget indlagt store besparelser, der først implementeres fra 2017, således der er tid til at arbejde med større tiltag på tværs af områder. Besparelserne er stigende over budgetperioden.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, dels pga. kommunens likvide situation, og dels fordi resultatet forbedres over budgetperioden efterhånden som de foreslåede besparelser slår igennem, men det er samtidig administrationens anbefaling, at underskuddet ikke bør blive større.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg".


Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2015
I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2016-2019 er der planlagt følgende politiske forløb:

 • 17. september - 1. behandling i Byrådet
 • 21. - 24. september - 1. budgetmøde i fagudvalg
 • 1. oktober - 2. behandling i Økonomiudvalget
 • 8. oktober - 2. behandling i Byrådet
Sagsfremstilling og bilag i dette dagsordenspunkt er først blevet offentliggjort mandag den 14. september 2015.

Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven)

Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag

Bilag
Læsevejledning
Høringsmaterialet består af bilag 1 og 2 under Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Handicaprådet skal være særlig opmærksom på siderne 6 - 10 i bilag 1.

Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019 - august 2015. Dok.nr. 2015/27496 001 - 15 sider

Bilag 2: Hovedoversigt med ændringsoversigt og anlægsprogram. Dok.nr. 2015/27496 002 - 4 sider


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at afgive høringssvarBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar

Handicaprådet vil gerne kvittere for, at Byrådet har lyttet til Handicaprådets tidligere anbefaling om at revurdere den kommunale handicappolitik og har oprettet et temaudvalg - Handicapudvalget - som har fået til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik for Gribskov Kommune.

I forhold til budget 2016-2019 bemærker Rådet følgende:

Velfærdsteknologi
Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent arbejder med anvendelse af velfærdsteknologi samtidig med at man forebygger isolation - for eksempel gennem samarbejde med de frivillige.

Tilgængelighed
Rådet anbefaler, at man konsekvent optimerer tilgængeligheden i og til alle kommunale bygninger samtidig med at man vedligeholder. Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed med anbefalinger vedr. konkret tilgængelighed i de enkelte bygninger.

Rådet anbefaler, at fysisk tilgængelighed bliver et anvendt kriterium, når kommunen træffer beslutninger vedrørende anlægsarbejde.

Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil søger medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, for eksempel ministerielle eller private puljer, der handler om bedring af forholdene for borgere med handicap.

40. Høring: Lokalplanforslag 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge
27.69.48G00 - 2014/48644

Sagsfremstilling
Handicaprådet har fået forslag til Lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge i høring.

Baggrund
Gribskov Byråd har godkendt forslag til Lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge til offentlig fremlæggelse.

Planforslaget fremlægges offentligt i perioden 03.09.2015 til 30.10.2015 og kan ses på hjemmesiden plansystemdk.dk samt kommunens hjemmeside gribskov.dk/lokalplaner.
Indsigelser eller ændringsforslag skal være Kommunen i hænde senest den 30.10.2015, hvis bemærkningerne skal indgå i Byrådets stillingtagen, når planerne skal endelig vedtages.

Formål med lokalplanforslag
Lokalplanforslaget skaber planmæssigt grundlag for etablering af en ny daginstitution. Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre opførelsen af den nye daginstitution med
tilhørende udearealer og parkeringsanlæg på Bøgeskovgård.

Planforslaget har også til formål, at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet, et sammenhængende arkitektonisk udtryk i byggeriet og en grøn karakter for de ubebyggede arealer.

Endvidere skal lokalplanforslaget skabe rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af daginstitutionen.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning

Økonomi


Bilag
Forslag til Lokalplan 512.15 Dokumentnummer 2014/48644 001

Læsevejledning:
Dokumentet består af høringsskrivelse, forslag til Lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge samt miljøscreening (35 sider).

Handicaprådet får papirkopi af siderne 4-9, 15-17 samt kortbilag 1, 2 og 3. Disse sider udgør bilag i behandling af sagen.

Hele dokumentet kan læses på hjemmesiden.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give bemærkninger til forslag til Lokalplan 512.15Beslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar

 1. Rådet bemærker, at forslag til lokalplanen virker gennemtænkt, og krav til udformning af udearealer tager hensyn til mennesker med handicap.
 2. Rådet anbefaler, at der skal være flere end 1 handicapparkeringsplads i forbindelse med en daginstitution.
 3. Rådet anbefaler, at kommunen gør målrettet indsats for at sikre, at eksisterende lovkrav til vej-, sti- og parkeringsforhold samt udebyggede arealer m.v. efterleves i praksis.
 4. Rådet gør opmærksom på, at valg af beplantning gerne skal ske under hensyntagen til mennesker med allergi.
 5. Handicaprådet efterspørger at blive hørt i forhold til en senere byggesag.
41. Høring: Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte - ændring af serviceniveau og nye veje i den socialpædagogiske støtte
27.00G00 - 2015/14344

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at give høringssvar.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. oktober 2015
"Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen for at tiltræde revideret og nye kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85.

Baggrund
Som led i implementering af budget 2015-18 tiltrådte Social- og Sundhedsudvalget på møde den 18. marts 2015 administrationens oplæg til nye veje i socialpædagogisk støtte i form af korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og visiteret/åbent støttetilbud. De tre typer af ydelser skal indgå som del af den socialpædagogiske støtte til hjemmeboende borgere uden for botilbud. I forlængelse heraf besluttede Social- og Sundhedsudvalget på møde 22. april 2015 ændring i serviceniveau for individuel socialpædagogisk støtte i form af skærpelse af tildelingskriterie og med reduceret gennemsnitlig ansigts-til-ansigts tid.

Der er nu udarbejdet kvalitetsstandarder for de tre nye tiltag som fremlægges til godkendelse. Kvalitetsstandarderne udgør som bekendt det politisk fastsatte serviceniveau for ydelserne.Serviceniveauet gælder alle målgrupper, både borgere med udviklingshæmning, psykiske lidelser og socialt udsatte. De konkrete mål i arbejdet med den enkelte borger vil naturligvis være forskelligt, herunder vægtningen af det rehabiliterende sigte (indsats rettet mod at genvinde tabt mestringsevne) henholdsvis habiliterende sigte (indsats rettet mod at vedligeholde og udvikle nuværende funktionsniveau).

Tre nye kvalitetsstandarder
I skemaet nedenfor er i oversigtsform fremhævet de vigtigste elementer i hver af de tre standarder, og der henvises i øvrigt til bilag 1, 2 og 3.

Kvalitets-
standard
Vigtigste elementer
Gruppetilbud Formålet med gruppetilbud er at:
 • understøtte individuelle og kollektive recovery processer
 • danne netværk og etablere private relationer frem for professionelle – modvirke isolation
 • trække på de ressourcer, der er i gruppen – udnytte gruppens fællesskab og dynamik
 • den enkelte oplever ikke at være alene om problemstillingen – oplevelse af at ”være i samme båd”
 • træne målrettet i hjælp til selvhjælp – herunder understøtte, at den enkelte etablerer et selvstændigt liv, eksempelvis med tilknytning til arbejdsmarked/uddannelsessystem

Levering, omfang og varighed
 • Et gruppetilbud omfatter 5-6 borgere halvanden time ugentligt med to medarbejdere pr. gruppe
 • Der er løbende optag
 • Visitation til gruppetilbud kan have en varighed på op til 6 måneder, hvorefter støtten revurderes
 • Ved afslutning af forløb gennemføres en kort individuel samtale til evaluering af udbytte og forløb.
Korte ressource-
fremmende
forløb
Formålet med korte ressourcefremmende forløb er overordnet at sætte intensivt ind i en kortere periode, hvor borgeren støttes i at få struktur på sin tilværelse og samtidig introduceres til tilbud, som borgeren selv kan opsøge, herunder kommunens åbne tilbud eller frivillige tilbud.

Formålet med korte ressourcefremmende forløb er konkret at:
fokusere på enkelte, afgrænsede udfordringer
arbejde målrettet i en afgrænset periode
yde en tidlig indsats, der forebygger problemer på lang sigt
sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.

Korte ressourcefremmende forløb har en varighed på 13 uger. Forløbene tilbydes på to forskellige intensitetsniveauer:
• Mindre intensivt (gennemsnitligt 1 time pr. uge)
• Mere intensivt gennemsnitligt 3 timer pr. uge)

Den gennemsnitlige tid pr. uge forstås således, at den konkrete tilrettelæggelse af tidsanvendelsen over de 13 uger er fleksibel ift. den enkelte borgeres konkrete behov.
Åbent Støttetilbud
"Guideline"
Formålet med støttetilbuddet ”Guideline” er at forebygge sociale problemer og understøtte borgeren i at løse øjeblikkelige vanskeligheder. Tilbuddet skal sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.

Tilbuddet er åbent 2 timer én dag om ugen i hhv. Helsinge og Gilleleje med to medarbejdere til stede i tidsrummet kl. 15-17.


Generelt for alle tre standarder bemærkes, at skabelonen for kvalitetsstandarder er justeret en smule, sådan at Voksenudredningsmetoden er indarbejdet i beskrivelsen af, hvad indsatsen omfatter, og dermed understøtter et fælles sprog mellem myndighed, leverandør og borger.

Det bemærkes endvidere, at administrationen i bearbejdningen af prioriteringskatalogets "forslag til nye veje" har fundet det hensigtsmæssigt ikke at operere med både et åbent og et visiteret støttetilbud. Administrationen anbefaler således at der alene oprettes et åbent tilbud, på baggrund af en nærmere analyse af målgruppen, hvor det er vurderet, at målgruppens behov vil være dækket indenfor rammerne af elementerne i den ændrede tilbudsvifte ift. at modtage socialpædagogisk støtte jvf. §85 samt ved at borgere kan henvises til aktivitets- og samværstilbuddet Mødestedet.

Administrationen foreslår samtidig, at den afsatte økonomiske ramme til at etablere et visiteret støttetilbud 3 timer 1 dag om ugen med en medarbejder tilstede, i stedet anvendes til at udvide rammen afsat til etablering af gruppetilbud fra én til halvanden time ugentligt med to medarbejdere pr. gruppe. Dette vil være en betydelig styrkelse af gruppetilbuddet, da det giver bedre mulighed for at få ro omkring det enkelte møde, starte gruppe op og etablere fortrolighed, komme i dybden med det socialpædagogiske arbejde, der foregår i gruppen og lukke arbejdet ned igen. Udviklingen følges tæt.

De fremlagte standarder er udviklet i et samarbejde mellem kommunens myndighedsfunktion og leverandøren i Voksenstøtte.

Det bemærkes endvidere at brugersynspunkter er inddraget i udviklingen i form af evalueringer fra tidligere og nuværende brugere af gruppetilbud. Endvidere henvises til høringssvar fra Handicaprådet til implementering af budget 2015-18.

Samlet set er det administrationens vurdering, at der med udvikling af disse tre nye veje er tale om en ændring af tilbudsviften til gavn for borgerne, herunder understøtte den enkelte borgers fortsatte udvikling, f.eks. i form af glidende overgang mellem individuel støtte og gruppetilbud. Endvidere at en tidlig forebyggende indsats understøttes med etableringen af både det åbne støttetilbud og korte ressourcefremmende forløb.

Tildeling af individuel støtte
Kvalitetsstandarden for individuel støtte jvf §85 er udelukkende justeret med afsæt i udvalgets beslutning den 22. april 2015, sådan at det fremgår, at der nu som udgangspunkt skal være tale om funktionsniveau D eller E for at få tildelt individuel støtte. Der henvises til bilag 4, hvori ændring i.f.t. tidligere version af standarden er fremhævet med rød skrift.

Den videre proces
Generelt falder implementeringen i 3 faser:

Fase 1: 4 kvartal 2015

 • orientering af borgere
 • revisitering
 • sikring af rutiner for løbende opfølgning og dokumentation
 • afklaring af placering af åbent støttetilbud (bibliotek, uddannelsescenter m.v.)
 • kompetenceudvikling af medarbejdere ift. nyt serviceniveau, rehabiliterende tilgang, metodeudvikling ift. at arbejde systematisk med opstilling af mål, opfølgning og afslutning af forløb


Fase 2: 1. halvår 2016
Implementering, løbende opfølgning og dokumentation.

Fase 3: 1. kvartal 2017
Evaluering herunder fremlæggelse af status for Social- og Sundhedsudvalget med fokus på den samlede implementering af det nye serviceniveau for levering af socialpædagogisk støtte, d.v.s. hvordan det reducerede serviceniveau for individuel støtte og implementering af nye typer af ydelser indgår i en samlet helhed til gavn for borgere

Der vil være særlig opmærksomhed på hvem der benytter det åbne støttetilbud, d.v.s. hvor de har hørt om tilbuddet/hvem har henvist, hvad henvendelsen drejer sig om m.v.

Generelt vil der f.s.v.a. visitation være stor opmærksomhed på, at den øgede mængde af tilbud også stiller skærpede krav til tydelighed i match af borger og tilbud.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tiltræder den justerede kvalitetsstandard for individuel støtte jvf §85 samt kvalitetsstandarderne for de tre nye tilbud korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og åbent støttetilbud. I den forbindelse anbefales det, at den afsatte økonomiske ramme til at etablere et visiteret støttetilbud 3 timer 1 dag om ugen med en medarbejder tilstede i stedet anvendes til at udvide rammen afsat til etablering af gruppetilbud fra en til halvanden time ugentligt."

Lovgrundlag
Lov om social service, LBK 150 af 16.02.2015.

Økonomi
"Beregnet besparelse med afsæt i justering i serviceniveau for individuel socialpædagogisk støtte og etablering af nye veje i social pædagogisk støtte, jvf §85 :

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Socialpædagogisk støtte (§85) - korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og visiteret/åbent støttetilbud
0,0
0,4
0,4
0,4
Socialpædagogisk støtte - ændring i serviceniveau
0,0
0,6
0,6
0,6


Det bemærkes, at beregningen af besparelsen bygger på en række antagelser, som ikke kan kvalificeres klart på det foreliggende grundlag, og for en stor del må følge videre analyse og omlægning af indsatsen med afsæt i de fremlagte kvalitetsstandarder, herunder de konkrete takster som forventes fremlagt i forbindelse med budgetopfølgningen i november (BO4).

Der arbejdes med at kvalificere behovet for kompetenceudvikling som forudsættes finansieret inden for rammen.

Det kan oplyses, at det visiterede tilbud 3 timer 1 dag om ugen med én medarbejder tilstede modsvarer en udgift på på ca. kr. 75.000/år."

Høring
Sagen er sendt i høring i til Handicaprådet, Lokaludvalget for Center Social og Sundhed, Lokaludvalget for Gribskov Bo- og Støtte samt Voksenstøtte og Fællesudvalget for Social, Sundhed og Arbejdsmarked.


Bilag
SSU 07.10.2015: Kvalitetsstandard for Gruppetilbud (dok.nr. 2015/14344 017)

SSU 07.10.2015: Kvalitetsstandard for Korte ressourcefremmende forløb (dok.nr. 2015/14344 018)

SSU 07.10.2015: Kvalitetsstandard for Åbent støttetilbud ("Guidelines") (dok.nr. 2015/14344 019)

Læsevejledning til sidste bilag
Teksten med rødt og gennemstreget er den gamle version af standarden. Dette for at tydeliggøre, hvad der blev ændret.

Handicaprådet modtager bilag i dobbeltversion - med og uden gennemstrgeninger.

SSU 07.10.2015: Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte tilpasset efter SSU beslutning marts 2015 (dok.nr. 2015/14344 020)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at:

 1. afgive høringssvarBeslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar

Generel bemærkning til alle kvalitetsstandarder
Punktet "Indsatsen kan omfatte" består af en generel definition af socialpædagogisk støtte og en konkret beskrivelse af, hvad den konkrete indsats skal omfatte.

Det er utydeligt, hvilken del af teksten er en definition, og hvilken del af teksten er en beskrivelse af den konkrete indsats. Det forvirrer, når man læser under "gruppetilbud" at "personlig ADL foregår i hjemmet".

Støttetilbuddet "Guideline"
Rådet anbefaler, at det står i teksten hvor og hvornår tilbuddet er åbent. Det vil se, at adressen, ugedage og tidsrummet står korrekt beskrevet. Dette vil fremme borgernes kendskab til tilbuddet.

Rådet anbefaler desuden, at information om tilbuddet skal være nem at finde på kommunens hjemmeside.

45. Udpegning til dialog med Handicapudvalget
27.69.48G00 - 2014/02580

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandler sagen for at udpege en repræsentant til dialog med Handicapudvalget.

Handicapudvalget ønsker at kunne invitere en repræsentant for Handicaprådet til at deltage under behandling af udvalgte punkter på udvalgsmøder.

Baggrund
Byrådet har nedsat Handicapudvalget som et § 17, stk. 4 udvalget under Økonomiudvalget. Handicapudvalget har fået til opgave at forberede en ny og tidssvarende handicappolitik i Gribskov Kommune.

På mødet den 15. september 2015 besluttede Handicapudvalget, at udvalget ønsker at invitere repræsentant fra Handicaprådet til at deltage på udvalgte punkter i Handicapudvalget.

Mødeplan for Handicapudvalget
Handicapudvalget holder udvalgsmøder:

 • mandag 28. september kl. 15.00 - 17.30
 • onsdag 18. november kl. 16.00 - 18.30
 • fredag 11. december kl. 15.00 - 17.30


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Handicaprådet udpeger en repræsentant og en stedfortræder; så Rådet kan være repræsenteret også i de tilfælde, hvor repræsentanten bliver forhindret i at deltage på en bestemt dato.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at udpege en repræsentant
 2. at udpege en stedfortræderBeslutning

 1. Udpeget Bente Ullits Eckmann
 2. Udpeget Annelise Frank Hansen.Efterretningssager

42. Tilsynsrapport 2015 - Gribskov Bo- og Støttecenter afdeling Hestehaven
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. september 2015

"Social- og Sundhedsudvalget får på sit møde d. 9/9-15 sagen til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Gribskov Bo- og Støttecenters (GBS) afdeling Hestehaven den 20. april 2015, samt til godkendelse af plan for opfølgning.

Tilsynsbesøget havde til formål at følge op på opmærksomhedspunkterne fra sidste tilsynsbesøg i juli 2014, hvor Hestehaven blev regodkendt, og havde fokus på anvendelse af metoder, dokumentation og resultater samt økonomi.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten, samt beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

I tilsynsrapporterne bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynets overordnede vurderinger
Tilsynsbesøget d. 20. april 2015 fokuserede på udvalgte opmærksomhedspunkter fra regodkendelsen i 2014. Overordnet konkluderer Socialtilsynet, at Hestehaven er et velfungerende botilbud for borgere med varige psykiske funktionsnedsættelser, som med støtte kan klare sin hverdag.

Ledelsen af Hestehaven har arbejdet med opmærksomhedspunkterne fra tilsynet i 2014, herunder udarbejdet handleplaner for opfølgning på disse. Ligeledes har de haft fokus på medarbejdernes implementering af konkrete mål i deres arbejde. Det er fortsat et opmærksomhedspunkt at opstille konkrete mål for arbejdet med beskæftigelse, selvstændighed og sociale kompetencer. Hestehaven roses for at arbejde med en fælles faglig forståelse af pædagogikken, idet dette styrker den professionelle tilgang til borgerne.

Nedenfor gennemgås Hestehavens score for hver af de 7 temaer i Kvalitetsmodellen.

Tema 1) 'Uddannelse og beskæftigelse' gives scoren 3,5 på baggrund af bedømmelser fra både tilsynet i 2014 og 2015. Her vurderer Socialtilsynet, at Hestehaven har fokus på borgernes beskæftigelsesønsker. Hestehaven samarbejder med jobcenteret for at finde relevante skånejob, der matcher borgerens ressourcer og interesser, hvilket er med til at styrke borgerens arbejdsidentitet. Borgerne har mulighed for at kombinere beskæftigelse på beskyttet værksted med arbejde på en offentlig arbejdsplads, hvilket de sætter stor pris på. Et udviklingspunkt er dog som nævnt at styrke indsatsen for at opstille konkrete mål for arbejdet med beskæftigelse, selvstændighed og sociale kompetencer og opfølgning herpå.

Tema 2) 'Selvstændighed og relationer' gives scoren 4, idet Socialtilsynet vurderer, at Hestehaven arbejder med at udvikle borgerens sociale kompetencer og relationer. Borgerne trænes i praktiske færdigheder på hjemmedage, samt inddrages i at lave aftensmad i fælleshuset. Bofællesskabet sætter gode rammer for dette med fælles faciliteter og personaledækning eftermiddag og aften. Der er desuden fokus på et godt samarbejde med pårørende, som inviteres til sociale arrangementer.

Tema 3) 'Målgruppe, metode og resultater' gives scoren 4 på baggrund af bedømmelser fra både tilsynet i 2014 og i 2015. Målgruppen er klart defineret, og Hestehaven anvender relevante pædagogiske metoder med udgangspunkt i relationspædagogik og en anerkendende tilgang, som skaber trivsel og udvikling hos borgerne. Et udviklingspunkt er dog målfastsættelse i handleplaner og opfølgning på brug af metoder. Socialtilsynet vurderer, at det faglige arbejde kan styrkes gennem et øget fokus på dokumentation, samt hvordan der arbejdes med mål og opfølgning på indsatser, herunder at fokusere på en kulturændring fra primært mundtlig til skriftlig dokumentation. Socialtilsynet roser særligt Hestehaven for at lytte til borgernes ønsker og respektere og anerkende dem. Borgerne har indflydelse på beslutninger, der vedrører dem selv og deres hverdag og trives godt med dette. Desuden er der fokus på både fysisk og mental sundhed, og borgerne har med støtte fra Hestehaven adgang til relevante sundhedsydelser. Der er også ros til Hestehavens pædagogiske praksis i.f.t. at forebygge magtanvendelser.

Tema 4) 'Organisation og ledelse' gives scoren 4,8. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har fokus på organisationsudvikling. De har bla. lavet en handleplan, som følger op på opmærksomhedspunkterne fra tilsynet i 2014. Dette styrker det faglige arbejde samt dokumentationen af konkrete mål. Ledelsen er faglig kompetent og har lang erfaring med målgruppen og har formået at nedbringe sygefraværet. Dog anbefales regelmæssig ekstern supervision som et udviklingspunkt.

Under tema 5) 'Kompetencer' videreføres scoren 4,5 fra tilsynet i 2014. Her er altså ingen nye betragtninger.

Tema 6) 'Økonomi' får scoren 3,3, idet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og giver mulighed for investeringer. Der er et mindre underskud i budgettet for 2015, som indhentes gennem overført overskud fra 2013. Tilbuddets budget roses for at afspejle målgruppe og metoder.

Tema 7) 'Fysiske rammer' gives scoren 5, fordi Hestehavens fysiske rammer giver gode muligheder for både privatliv i egen lejlighed med have og mulighed for samvær og fællesspisning, hvilket styrker borgernes sociale kompetencer. Borgernes ønsker og behov afspejles i indretningen, og de får tryghed gennem naboer og medarbejdere.

Tilsyn med GBS Hestehaven -
opmærksomhedspunkter
Planlagt opfølgning
1. Udarbejde konkrete mål for beskæftigelse for borgere i tilbuddet. 1. I samarbejde med borgeren og dennes arbejdssted konkretiseres målet for beskæftigelsen. Sideløbende foregår træning i anvendelse af det nylig implementerede dokumentationssystem AVALEO-social.
Dette system indeholder konkrete værktøjer til at dokumentere både mål for den enkelte og til at beskrive de løbende indsatser og opfølgning /evaluering. De mål, der er opsat for beskæftigelse, indskrives i lighed med øvrige mål.
2. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan blive mere præcise i arbejdet med målfastsættelsen og opfølgning på brug af
metoder. Hestehaven arbejder med en primært mundtlig kultur for det faglig arbejde, og Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil kunne styrke deres faglige arbejde ved et øget fokus på skriftlig dokumentationen af arbejdet i nyt it-system med fokus på, hvordan der skal/er arbejdet med målet og opfølgning af indsatsen.
2. Der afholdes fælles temadag med teamet, hvor medarbejdere og ledelse i samarbejde arbejder med konkrete eksempler. Der tages afsæt i en kendt udfordring og arbejdes med konkretisering af indsats, metodevalg, delmål og endelig målsætning.
Endvidere træning i at anvende AVALEO-social. Systemet indeholder konkrete værktøjer til at dokumentere både mål for den enkelte og til at beskrive de løbende indsatser og opfølgning/evaluering.
Endvidere deltage i Avaleo Forum - Social, et forum på tværs af de sociale tilbud med fokus på videndeling og udvikling af arbejdet med dokumentation.


Socialtilsynet kommer igen i 2016 og foretager den årlige lovpligtige opfølgning.

Rapporten forelægges Handicaprådet på møde den 22/9-2015"

Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.

Økonomi


Bilag
SSU 09.09.2015: Tilsynsrapport Hestehaven 2015 Dokumentnummer 2014/38360 024 - 48 sider

Læsevejledning
Handicaprådet får tilsendt siderne 1-4 og 6-7 i papir. Kun disse sider udgør bilag til behandling af sagen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. tage orienteringen om det anmeldte tilsyn til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.

Rådet bemærker med bekymring, at der under telefoninterview står noteret "Sagsbehandler som samarbejder med tilbuddet er på orlov, øvrige sagsbehandlere har ikke en opdateret viden om tilbuddet". Rådet forventer, at den kommunale organisation har en opdateret viden om tilbuddet, også når en enkelt sagsbehandler er på orlov.

43. Tilsynsrapport 2015 - Kobbel-Husene afdeling Gydevej 15
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Handicaprådet får sagen til orientering.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen på udvalgsmøde den 9. september 2015. Udvalget får sagen til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Kobbelhusenes afdeling Gydevej samt til godkendelse af plan for opfølgning. Tilsynsbesøget blev gennemført den den 3. juni 2015.

Tilsynsbesøget havde til formål at re-godkende tilbuddet. Socialtilsynet fandt ved tilsynsbesøget alvorlige kritiske forhold og har følgende truffet afgørelse om skærpet tilsyn for perioden 1. august til 31. oktober 2015.

Det skærpede tilsyn betyder, at Kobbelhusene inden for et sæt tidsfrister skal kunne dokumentere, at der er iværksat en proces i forhold til at løse de forhold, der har udløst det skærpede tilsyn.


Strategi- og handleplaner
Der er derfor udarbejdet en række strategi- og handleplaner, som er fremsendt til Socialtilsynet ultimo august, hvori samtidig lægges en tidsplan for den fremadrettede indsats. Endvidere er flere af de oplistede indsatser allerede sat i værk grundet den korte tidsfrist.

Der vil være opfølgende besøg fra Tilsynet ultimo september, herunder interview med ledelse og medarbejdere.

Således afventer re-godkendelsen fortsat.

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste udviklingspunkter fra tilsynsrapporten og indstiller til udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse i form af strategi- og handleplaner fremsendt til Tilsynet.

Tilsynsrapporten samt Kobbelhusenes strategi- og handleplaner er vedlagt som bilag.


Tilsynets overordnede vurderinger
Da tilsynsrapporten handler om re-godkendelse, er alle kvalitetsmodellens temaer gennemgået. Oplysninger fra det driftsorienterede tilsynsbesøg i 2014 er inddraget i re-godkendelsen.

I tilsynsrapporterne bedømmes der som bekendt ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Uddannelse og beskæftigelse
Under temaet Uddannelse og beskæftigelsegives scoren 3,0, da det vurderes, at man på Gydevej har fokus på, at alle borgere er i beskæftigelse, ligesom man har eget Særligt Tilrettelagt Dagtilbud. Tilbuddet kan yderligere kvalificeres med dokumentation af indsats i forhold til de opstillede mål.

Selvstændighed og relationer
Temaet Selvstændighed og relationer får scoren 2,3. På grund af målgruppens bredde ses en udfordring i at støtte alle i at leve et selvstændigt liv med sociale relationer. De mål, som sættes for borgerne i forhold til selvstændighed, sættes i nogle tilfælde uden systematik. Der efterlyses sammenhæng i aktiviteter, i personalets adfærd samt i de anvendte metoder. Det konkluderes, at der har været mange tiltag for at støtte borgerne i kontakt og samvær med familie, men kun med lille udbytte.

Målgruppe, metoder og resultater
Temaet Målgruppe, metoder og resultaterfår scoren 2,1. Der ses udfordringer i at opstille fælles faglige metoder, som kan tilgodese den brede målgruppes forskellige behov. Der opleves uoverensstemmelser mellem ledelse og medarbejderes syn på faglige tilgange og metoder, hvilket giver en stor udfordring i at finde fælles fagligt ståsted, samt at få dokumenteret den pædagogiske indsats.

Der mangler endvidere retningslinjer for procedure ved borgere, som oplever overgreb fra andre borgere, i tråd med procedure for overgreb mellem beboere og ansatte. Botilbuddets mange aflåsninger af døre og skabe sker ud fra et generelt hensyn, og der savnes individuelle vurderinger af hver enkelt borgers behov.

Desuden vurderer Socialtilsynet, at der skal være øget fokus på at sikre, at de begrænsninger, som tilbuddet opsætter, har lovmæssig hjemmel.

Organisation og ledelse
Temaet Organisation og ledelsefår scoren 2,2. Socialtilsynet vurderer, at Kobbelhusene som organisation er præget af ustabilitet og manglende kontinuitet, idet der gennem flere år har været stor personalegennemstrømning og højt sygefravær. Borgerne har behov for tryghed i en hverdag med genkendelige ansigter og forudsigelighed. Socialtilsynet savner rammer for en strategisk udvikling, som imødekommer denne udfordring.

Kompetencer
Temaet Kompetencer får scoren 2,0. Ligeledes her spiller stor personalegennemstrømning og højt sygefravær ind, idet der bruges mange vikarer, hvilket begrænser muligheden for stabile medarbejdere med de kompetencer, som er relevante for målgruppen.
Socialtilsynet påpeger behovet for et strategisk fokus, som sikrer, at de nødvendige kompetencer er til stede på kort såvel som lang sigt.

Fysiske rammer
Temaet Fysiske rammer får scoren 3,7, idet Kobbelhusene har rammer, som både tager højde for målgruppen og understøtter indsatsens formål. Der er moderne, lyse faciliteter, en stor sansehave og motionsgård, men det vurderes, at disse muligheder ikke udnyttes optimalt.

Udviklingspunkter
Tilsynet peger på følgende:

 1. Tilbuddet kan med fordel understøtte arbejdet med beskæftigelse yderligere ved at sikre, at der tages udgangspunkt i de mål, der er opstillet for den enkelte borger. Herunder sikre hensyn til borgernes individuelle behov og forudsætninger for at stimulere til udvikling og læring.
 2. For at sikre udvikling af selvstændighed og opnå ensartet tilgang bør tilbuddet opstille et målhierarki, hvor der sikres en rød tråd mellem de indsatsmål borgerens handlekommune har opstillet til 1) mål, 2) delmål, og 3) konkret anvisning af metode i praksis. Samtidig skal der være rum for evaluering og opfølgning med henblik på egen læring.
 3. Tilbuddet skal afklare fælles faglige tilgange og metoder. Tilbuddet bør have fokus på sammensætning af målgruppen, herunder på hvordan der sikres trivsel og positive resultater for den enkelte borger. For at sikre kvaliteten bør tilbuddet intensivere arbejdet med resultatdokumentation for at sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv indsats. Til understøttelse af borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebyggelse af magtanvendelser og overgreb bør tilbuddet være opmærksom på den enkelte borgers frie bevægelsesmulighed samt opstille beredskab i forhold til overgreb i lighed med de retningslinjer, som er opstillet for medarbejdere.
 4. Tilbuddet bør opstille en plan for, hvordan der strategisk skal arbejdes hen mod at få skabt ro og stabilitet i personalegruppen med henblik på at sikre kontinuitet, tryghed og dermed udvikling hos borgerne. Ledelsen og medarbejderne bør finde frem til en bedre måde at samarbejde på, så samskabelse kan blive udgangspunktet omkring borgerne.
 5. Der er behov for at opnå mere stabile forhold omkring personalet for at sikre, at der er de relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov, samt at der udarbejdes en strategi for målrettet kompetenceudvikling.
 6. Der er behov for at finde individuelle løsninger for borgere, som har behov for særlige begrænsninger i deres frihed.Den videre proces
Der er nedsat en ledelsesbåret Taskforce på tværs af Center for Social og Sundhed og kommunens HR-funktion, som har til opgave at sikre den fremadrettede indsats for at løse de forhold, der har udløst det skærpede tilsyn. Taskforcen er således ansvarlig for udarbejdelse af strategi- og handleplaner og udmøntningen heraf.

Som det fremgår af bilag 2-7, er der udarbejdet ialt 6 strategi- og handleplaner med følgende fokus:

 • Strategi og handleplan for implementering af relevante faglige tilgange og metoder til målgruppen
 • Strategi og handleplan for sikring af tilfredsstillende praksis for dokumentation og evaluering af den pædagogiske indsats
 • Redegørelse, strategi og handleplan for, hvordan borgerens selvbestemmelsesret sikres
 • Redegørelse og strategi samt handleplan for forbedring af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere
 • Strategi og handleplan for minimering af personalegennemstrømning
 • Strategi og handleplan for sikring af, at borgerne er omgivet af medarbejdere med relevante kompetencer


Fremadrettet vil der være et tæt samarbejde mellem ledelsen af Kobbelhusene, LU Kobbelhusene og TaskForce. Der er endvidere nedsat arbejdsgrupper i LU, som har fokus på både den internt-organisatoriske og den faglige praksis på Kobbelhusene.

Kommuner, der har borgere på Kobbelhusene, er orienteret om det skærpede tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden, ligesom der også er orientering om det skærpede tilsyn på Tilbudsportal.

Orienterende møde med de pårørende indgår i handleplanen.

Tilsynsrapporten forelægges Handicaprådet d. 22/9-2015.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges ny status på re-godkendelse af Kobbelhusene på udvalgets møde den 4. november.

Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7

Økonomi


Bilag
Bilag 1: SSU 09.09.2015: Tilsynsrapport Kobbel-Husene 2015 (2014/38360 025).

Læsevejledning til bilag 1:
Kun sider 1-6 i rapporten udgør bilag i sagen og bliver sendt til Rådet i papir. Interesserede kan læse hele tilsynsrapporten på hjemmesiden. Rapporten er på 36 sider.

Bilag 2: SSU 09.09.2015 Strategi og handleplan for implementering af relevante faglige tilgange og metoder til målgruppen (2014/38360/031)

Bilag 3: SSU 09.09.2015 Strategi og handleplan for sikring af tilfredsstillende praksis for dokumentation og evaluering af den pædagogiske indsats (2014/38360/28)

Bilag 4: SSU 09.09.2015 Redegørelse, strategi og handleplan for, hvordan borgerens selvbestemmelsesret sikres (2014/38360/30)

Bilag 5: SSU 09.09.2015 Redegørelse og strategi samt handleplan for forbedring af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere (2014/38360/29)

Bilag 6: SSU 09.09.2015 Strategi og handleplan for minimering af personalegennemstrømning (2014/38360/26)

Bilag 7: SSU 09.09.2015 Strategi og handleplan for sikring af, at borgerne er omgivet af medarbejdere med relevante kompetencer (2014/38360/27)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. tage orienteringen om det anmeldte tilsyn til efterretning
 2. at tage orienteringen om opfølgning på tilsyn (strategi og handleplaner) til efterretningBeslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.

Rådet ser frem til at se en opfølgning på sagen.

Sager behandlet på lukket møde:
44 Høring af udbud af diabeteshjælpemidler

Handicaprådet afgav høringssvar.


Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
06:00 PM