Handicaprådet

Publiceret 24-06-2015

Onsdag den 24-06-2015 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
26 Alle borgere skal have mulighed for et liv med idræt - dialog med Center fo
r Kultur, Fritid og Turisme
27 Hjemmeside
30 Dagcentertilbud for borgere med demens
31 Årsplan (version 4)


Efterretningssager
28 Tilsynsrapport Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6
29 Tilsynsrapporter - Gribskov Bo- og Støttecenter

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Ole Præst DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendelse af dagsorden: Godkendt inkl. punkt 30 (dagcentertilbud til borgere med demens) og 31 (Årsplan). Punkt 30 blev eftersendt dagsorden den 11. juni. Punkt 31 blev optaget på dagsorden på mødet.

Fraværende:
Bente Ullits Eckmann DH
Jonna Hildur Præst
Ole Præst DH


Meddelelser:
a) Jørgen Eckmann er indkaldt som stedfortræder for Bente Ullits Eckmann og deltager i mødet.
b) Brian Lyck Jørgensen er indkaldt som stedfortræder for Jonna Hildur Præst, men er forhindret i at deltage i mødet.
c) Inger Hansen er indkaldt som stedfortræder for Ole Præst og deltager.
d) Sagen om parkeringsforhold ved Rågeleje Strand blev behandlet i Teknisk Udvalg den 3. juni 2015. Udvalget besluttede at fastholde de nuværende parkeringsforhold.
e) Center for Social- og Sundhed oplyser, at Handicaprådet vil blive hørt/inddraget i sagen om udvidelse af plejeboligkapaciteten.
f) Arbejdet med elevator på Rådhuset er sat i bero.
g) En ny handicaprampe blev indviet fredag den 5. juni 2015 på Dronningmølle Strand.
h) Orientering fra Dialogforum for kollektiv trafik: Teknisk Udvalg blev orienteret om Movias forslag til nye takster på flexture den 3. juni 2015. Dialogforum for kollektiv trafik blev inddraget i forhold til udformning af kommunens høringssvar. Vurdering er, at forslaget til takstændringer har meget lille indflydelse på udgifterne for såvel kommunen som for kunderne. Interesserede kan læse mere herom i protokollen fra Teknisk Udvalgets møde den 3.6.2015
i) DH Gribskov har indstillet Inger Hansen som medlem af Handicaprådet og Ole Præst som personlig stedfortræder for Inger Hansen. Sagen blev behandlet af Byrådet den 22.6.2015. Byrådet tiltrådte indstillingen. Ændringen har virkning fra 1.8.2015.
j) Spørgsmål til tilgængelighed af Græsted Torv. Administrationen inviteres til dialog om Græsted Torv til kommende møde i Handicaprådet.Åbne

26. Alle borgere skal have mulighed for et liv med idræt - dialog med Center for Kultur, Fritid og Turisme
18.13A00 - 2014/44221

Sagsfremstilling
Formål med denne sag er en dialog mellem Center for Kultur, Fritid og Turisme og Handicaprådet om idrætstilbud til borgere med handicap.

Baggrund
Gribskov Kommunes Idrætspolitik blev vedtaget af Byrådet den 2. september 2014. Visionen bag politikken er, at alle borgere skal have mulighed for et sundt og aktivt liv med motion, idræt, bevægelse og socialt engagement.

"Borgerne skal have mulighed for at iværksætte og deltage i aktiviteter både i foreningslivet og selvorganiseret (...) Idrætsforeningerne skal være fundament for de organiserede idrætstilbud i Gribskov Kommune, hvor nytænkning går hånd i hånd med ildsjælenes brændende interesse og engagement i udvikling af tilbud på alle niveauer, fra bredde til elite."

Det betyder, at borgere med handicap skal sikres rettigheder til og muligheder for at deltage i idræt på lige fod med andre.

Brug for input
Center for Kultur, Fritid og Turisme er ansvarlig for realisering af politikken. Centret ønsker at snakke med Handicaprådet om følgende temaer:

 • I hvilken grad opleves idrætsfaciliteter i Gribskov Kommune som tilgængelige for personer med handicap?
 • I hvilket omfang deltager personer med handicap i almene idrætsaktiviteter i dag? Hvad skal der til, for at det kan bliver bedre?
 • Hvordan ser det ud med handicapspecifikke idrætsaktiviteter?


Formål med dialogen er at indsamle input til, hvad der skal til for at fremme, at borgere med handicap deltager i idrætsaktiviteter.

Lovgrundlag
De Forenede Nationers Konvention om rettigheder for personer med handicap af 13.12.2006, ratificeret af Danmark i 2009, artikel 30, paragraf 5
Gribskov Kommunes Idrætspolitik vedtaget af Byrådet 02.09.2015

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at give input til administrationens arbejde med at sikre alle borgere mulighed for et liv med idrætBeslutning
Handicaprådet gav følgende input:

 • Indsatsen skal fokuseres på børn og unge, som er i dagtilbud og skole, så man kan bygge noget op over tid. Handicapidrættens Videnscenter, som samler og formidler viden om handicap idræt kan være en god samarbejdspartner i dette arbejde.
 • På landsplan iagttages en udviklingstendens, at der bliver færre handicapspecifikke aktiviteter, fordi flere og flere mennesker med handicap integreres og inkluderes i almindelige idrætsaktiviteter. Handicaprådet ser gerne inklusion som ambitionen for indsatsen i Gribskov Kommune.
 • Handicaporganisationer informerer og promoverer de aktiviteter, der findes, men de kan ikke målrette deres informationer til potentielle brugere, fordi de kender dem ikke. Kommunen kan hjælpe med mere målrettet informationsindsats.
 • Barrierer for deltagelse handler også om holdninger. Derfor er det vigtigt at arbejde med holdninger, skabe åbenhed og give viden, bryde tabuer.
 • En funktion som kommunal handicapidrætskonsulent kunne bidrage til at fremme inklusion og muligheder for at udøve idræt for mennesker med handicap.
 • Gribskov Kommune er en geografisk stor kommune. Transport og tilgængelighed er væsentlige faktorer for deltagelse i idrætsaktiviteter.
 • Erfaringer med tilgængelighed af eksisterende idrætsfaciliteter tyder på god tilgængelighed af Gilleleje Hallen og Helsinge Haller, til gengæld mangler Toftehallen en handicaptoilet.
 • I forhold til Svømmehallen i Helsinge bemærkes det, at området omkring hallen kan være svært at orientere sig i for blinde og svagsynede. Der mangler farvekontraster.

Handicaprådet bakker op om administrationens ideer om

 • At arrangere en lokal konference om samarbejde mellem "rask idræt og handicap idræt"
 • At promovere "teamtvilling" som tilbud til løbere og bruge Gang i Gribskov til at sætte fokus på ideen. Rådet bemærker i denne sammenhæng af indkøb af et par vogne, som kunne bookes af interesserede, kunne give fleksibilitet til at dyrke denne form for motion, og det kunne hjælpe til at udbrede tilbuddet.


27. Hjemmeside
00.13G00 - 2014/42754

Sagsfremstilling
Formål med denne sag er at inddrage Handicaprådet i arbejde med Gribskov Kommunes nye hjemmeside.

Baggrund
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen 2015 at afsætte penge til en ny hjemmeside. Beslutning var begrundet med et ønske om at fremstå med et mere moderne udtryk, idet mange borgere og virksomheder møder kommunen for første gang på hjemmesiden, som derfor er et vigtigt digitalt visitkort.

Hjemmesiden skal bringe Gribskov et skridt videre i den digitale udvikling, så vi både sikrer borgerne den nødvendige information, giver optimale muligheder for selvbetjening, brander kommunen udadtil og tænker samspillet med de sociale medier ind.

Den nye hjemmeside forventes tidligst at være klar i begyndelsen af det nye år.

Hvad skal hjemmeside kunne bidrage til?
Den nye hjemmeside bygges på grundlag af kommunens koncernstrategi: Vi tænker effekt for borgerne og prøver at anlægge et perspektiv udefra og ind.

Det betyder, at udgangspunktet ikke længere er, at vi pr. automatik kommunikerer om alt på hjemmesiden. Men at vi i stedet spørger: Hvad er borgernes behov for information? Hvilken effekt vil vi gerne opnå? Det kan fx handle om at borgere kan betjene sig selv.

Desuden bruger vi tankegangen fra koncernstrategien om, at vi er én kommune med et stærkt fokus på helheden. Vi tager ikke udgangspunkt i, hvad et center eller en afdeling har af kommunikationsbehov, men i hvordan vi som samlet kommune fremtræder og kommunikerer.

Vi er nu i gang med en strategisk fase, hvor vi sammen med et eksternt bureau afklarer, hvad formålet er med en ny hjemmeside: Hvad skal hjemmesiden kunne – og hvorfor?

Hvordan skal hjemmesiden se ud og fungere?
Når strategien for hjemmesiden er på plads, skal der udarbejdes et design for hjemmesiden: Hvilke farver og former bruger vi, hvilke signaler skal hjemmesiden sende? Derefter begynder et teknisk bureau at arbejde med selve den tekniske platform.

Når hjemmesiden er ved at være klar til at gå i luften, bliver prøveversionen testet af, og eventuelle børnesygdomme kan rettes til.

Inddragelse af Handicaprådet
Inden arbejdet med selve den tekniske løsning går i gang til efteråret, vil administrationen meget gerne høre Handicaprådets input til en ny hjemmeside.

Desuden vil administrationen meget gerne have mulighed for at inddrage en repræsentant fra Handicaprådet, når vi kommer til en test-fase af den nye hjemmeside.

Lovgrundlag
LBK nr 1019 af 23/09/2014 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37 a Stk. 2 med senere ændringer.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at udpege en repræsentant, som kan kontaktes i testfase
 2. at afgive input til administrationens arbejde med hjemmesidenBeslutning

 1. Handicaprådet har udpeget Bente Ullits Eckmann og Inger Hansen til at deltage i testfasen.
 2. Handicaprådet afgav følgende input til administrationens arbejde med hjemmesiden:

Tilgængelige it-løsninger
Obligatoriske digitale offentlige selvbetjeningsløsninger skal være fuldt tilgængelige for mennesker med handicap. Løsningerne skal overholde relevante krav til brugervenlighed og tilgængelighed.

De nye digitale løsninger har et stort potentiale til at gøre mennesker med handicap mere selvhjulpne og uafhængige. Det er derfor vigtigt, at de nye løsninger bliver nemme at bruge for alle. Det vil sige både brugervenlige og tilgængelige også for mennesker med handicap. Ellers er der risiko for, at de øger uligheden og afhængigheden af andre i stedet for at have den ønskede positive effekt.

Handicaprådet påpeger, at tilgængelighed af Gribskov Kommunes hjemmeside blev vurderet som "dårligt tilgængeligt" i forbindelse med kortlægning af udvalgte hjemmesiders overholdelse af internationale retningslinjer for tilgængelighed (WCAG 2.0). Kortlægningen blev udarbejdet af Sensus APS for Digitalisering Styrelsen 17.12.2012.

Kompensationsprincippet og skriftlighed
Kompensationsprincippet indebærer, at samfundet tilbyder hjælpeforanstaltninger med det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenser af en nedsat funktion mest muligt. Kompensation kan bestå af parallelle tilbud, for eksempel skriftlig information udgives i en parallel version - i lydversion.

Opbakning til strategien for arbejde med hjemmesiden
Handicaprådet bakker op om de på mødet præsenterede ideer om at forenkle hjemmesiden. Rådet er enig i, at hjemmesiden skal bygges op med borgernes behov for øje og enig i at udvikle hjemmesiden over tid, så der arbejdes med en form for testversion.

I forhold til det fremadrettede valg af og samarbejde med en leverandør anbefaler Rådet at forpligte leverandøren på, at løsningen skal overholde internationale retningslinjer for tilgængelighed. Rådet anbefaler også at leverandøren tager afsæt i eksisterende viden på området, herunder vejledningen "Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS" som findes på Dansk Blindesamfunds hjemmeside (blind.dk).

Rådet ser frem til inddragelse af Rådets repræsentanter i arbejdet med den nye hjemmeside.

30. Dagcentertilbud for borgere med demens
00.01G00 - 2015/04639

Sagsfremstilling
Indledning
Som en del af puljen til Løft af Ældreområdet 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at der skulle oprettes et dagcentertilbud til borgere med demens. Handicaprådet forelægges forslag til indhold i og placering af dagcentertilbuddet til høring inden beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2015.

Baggrund
Gribskov Kommune har et dagcentertilbud på hvert af kommunens 5 plejecentre, der er åbent et par dage om ugen (typisk 2-3 dage), i 2-4 timer pr. åbningsdag. Centrene tilbyder diverse aktiviteter for borgere med demens.

Andelen af ældre borgere over 65 år i kommunen stiger med 85% indenfor de kommende 10 år. Det betyder, at der forventeligt også bliver flere borgere med demens.

Der er dermed behov for et udvidet tilbud, som rummer flere typer aktiviteter på ét sted og med træning som en central del af tilbuddet.

Formål med etablering af dagcentertilbud til borgere med demens
For at understøtte, at borgere med demens kan blive længst muligt i eget liv, etableres et udvidet tilbud til de hjemmeboende borgere med demens, hvis pleje og omsorg primært varetages af ægtefælle.

Formålet med etablering af tilbuddet er dels at sikre mulighed for, at pårørende kan aflastes og derved understøtte, at de fortsat kan passe deres job, og dels at sikre et tilbud til borgere med demens, der kan bidrage til at forebygge en forværring af sygdommen.

Tilbuddet holdes indenfor rammerne af de eksisterende kontrakter med leverandørerne og er et serviceløft på området for borgere med demens i Gribskov Kommune.

Målgruppe
Tilbuddet er rettet mod (primært) hjemmeboende borgere med demens med en ægtefælle/pårørende, som har behov for aflastning i forbindelse med arbejde væk fra hjemmet eller lignende. Borgeren kan bo hjemme, hovedsagelig grundet ægtefællens støtte og hjælp over døgnet. Borgerne har en let til middelsvær demensdiagnose. Borgeren kan profitere af at opholde sig væk fra hjemmet, dels for at få træning og dels for at indgå i aktiviteter, som bl.a. er funktionsopretholdende. Derudover fungerer tilbuddet som aflastning af den pårørende/ægtefælle, der ellers varetager plejen hjemme, således at denne kan passe sit job eller lignende udenfor hjemmet.

Tilbuddet kan rumme max 10 borgere pr. dag. Borgerne kan visiteres til tilbuddet i 2-4 dage pr. uge, efter deres individuelle behov ift hvordan de profiterer bedst af tilbuddet.

Tilbuddets indhold og rammer
Indholdet i tilbuddet skal bestå af støtte til meningsfulde aktiviteter for den enkelte borger og fysisk træning. Generelt skal borgeren kunne foretage sig dagligdags ting i et roligt miljø med socialpædagogisk støtte.Mulige aktiviteter (listen er ikke udtømmende):

 • En tilknyttet sansehave og evt. mulighed for et drivhus, dyrke blomster og grønt og med mulighed for at kunne sidde udendørs. Mulighed for et lille stykke jord eller plantekasser til lettere havearbejde.
 • At kunne være afskærmet ude i naturen, f.eks. under et overdække eller lignende, hvor der kan drikkes kaffe, læses og naturen opleves på tæt hold.
 • Et lille værksted med søm, skruer og snedkerbænk og mulighed for at male.
 • At kunne bage kage, vafler og æbleskiver i et lille køkken.
 • At kunne udføre håndarbejde som strikning, hækling eller syning.
 • At kunne deltage i fysisk træning, der tilrettelægges efter de konkrete borgere, der er visiteret til tilbuddet.
 • At kunne afholde mindedage/tale om gamle dage.
 • At have mulighed for at hvile afskærmet midt på dagen i ro for evt. igangværende aktiviteter.


Indholdet justeres og tilpasses de borgere, der visiteres til dagcenteret.

Fysisk træning
Et centralt element i tilbuddet er fysisk træning, som kan medføre forbedring i dels den fysiske funktionsevne samt i den kognitive funktionsevne hos demente borgere.
Målet for fysisk træning er at fastholde eller forbedre funktionsevne, bevægelighed, kredsløb og kondition. Der bør være fokus på kroppen hos demente, idet der ellers er forøget risiko for tab af identitet, hvilket igen kan forstærke demensen.
Allerede indlærte fysiske aktiviteter kan bevares langt hen i forløbet, f.eks. visse sportsgrene.

Holdtræningen for de let-moderat demente borgere kan bl.a. bestå i:

 • Opvarmning på spinningcykler/kondicykler
 • Intervalgang 15-20 min./løb
 • Styrketræning
 • Pulstræning, idet der er evidens for, at relativt hård træning forsinker udviklingen af demens.

Al træning er naturligvis målrettet og tilpasset den enkelte borgers funktionsniveau.

Træningen for borgere med svær demens kan bl.a. bestå af:

 • Funktionelle øvelser
 • Fokus på gang, rejse/ sætte sig
 • Stolegymnastik.
 • Motion eller leg, hvor fokus er rettet mod stimulering af sanser, balance, reaktionsevne og bevågenhed.


Rammer
Borgerne i tilbuddet har behov for støtte, aktivering, opsyn og hjælp til struktur. Derudover skal det sikres, at borgerne får den fornødne mad, drikke, evt. medicin samt hvile i tidsrummet. Enkelte borgere kan have behov for støtte til toiletbesøg og/eller skift af ble. Borgerne skal dog i udgangspunktet være så selvhjulpne, at de kan profitere af et tilbud sammen med op til 9 øvrige demente.

For at kunne etablere et velfungerende dagtilbud og planlægge relevante aktiviteter, er det centralt, at målgruppen er relativt homogen, så borgerne ikke er plejekrævende på meget forskellige niveauer. Dette vil umuliggøre at rumme så mange borgere i samme tilbud, fordi der ikke kan laves ensartede aktiviteter.


Åbningstid
Tilbuddet skal være åbent ca. en arbejdsdags længde i 5 dage pr. uge (hverdage) for at kunne dække behovet for aflastning, aktiviteter m.v. Det foreslås, at tilbuddet har åbent kl. 9-15 mandag til fredag (på hverdage), da de færreste demente vil kunne klare at være af sted til aktiviteter og væk fra eget hjem i mere end ca. 6 timer pr. dag.

Placering af dagcentertilbuddet
Dagcentertilbuddet skal placeres i tilknytning til et af de fem plejecentre i Gribskov Kommune, for at holde etableringsomkostningerne nede. De potentielt mulige lokaler på plejecentrene er vurderet ud fra rent fysiske muligheder, herunder om der er aktiviteter, der skal flyttes til andre lokaliteter, samt ud fra muligheder for ophold for denne type borgere, gennemførelse af aktiviteter m.v.

I skemaet herunder er beskrevet muligheder, herunder fordele og ulemper ved de enkelte lokaler:

Helsingegården Udsigten Trongården Bakkebo Skovsminde
Fordele Lokalerne anvendes idag af det eksisterende dagcentertilbud og er dermed velegnede. Lokalerne anvendes idag af det eksisterende dagcentertilbud og er dermed velegnede. Lokalerne anvendes ikke idag til andet, men er velegnede. Lokalerne anvendes idag delvist af det eksisterende dagcentertilbud og er dermed velegnede. Lokalerne anvendes idag af det eksisterende dagcentertilbud og er dermed velegnede.
Ulemper Det eksisterende dagcentertilbud er velbesøgt og benyttes af mange borgere både fra plejecenteret og udefrakommende. En placering af det nye dagcenter her vil betyde flytning af det eksisterende dagcentertilbud og de borgere der anvender dette, til et andet sted. Der er ikke plads på Helsingegården. Det eksisterende dagcentertilbud benyttes af borgere både fra plejecenteret og udefrakommende. En placering af det nye dagcenter her vil betyde flytning af det eksisterende dagcentertilbud og de borgere der anvender dette, til et andet sted. Der er ikke plads på Udsigten. - - Det eksisterende dagcentertilbud benyttes af borgere både fra plejecenteret og udefrakommende. En placering af det nye dagcenter her vil betyde flytning af det eksisterende dagcentertilbud og de borgere der anvender dette, til Bakkebo.
Anbefaling


Begrundelse
Kan ikke anbefales.

Lokalerne anvendes til eksisterende dagcentertilbud og placering her vil betyde flytning af eksisterende tilbud og borgere til anden lokation, væk fra Helsingegården.
Kan ikke anbefales.

Lokalerne anvendes til eksisterende dagcentertilbud og placering her vil betyde flytning af eksisterende tilbud og borgere til anden lokation, væk fra Udsigten.
Kan anbefales.

Lokalerne er velegnede til formålet og anvendes ikke til anden aktivitet idag, der dermed skal flyttes.
Kan anbefales.


Lokalerne er velegnede til formålet og anvendes kun delvist til lignende aktivitet idag. Det får ikke indflydelse på eksisterende dagcentertilbud på Bakkebo at placere dagcenteret her.
Kan ikke anbefales.

Lokalerne anvendes til eksisterende dagcentertilbud og placering her vil betyde flytning af eksisterende tilbud og borgere til Bakkebo.


Supplerende kommentarer til skemaet:
Trongården: Det nye dagcentertilbud samles i 1 lokale. Det betyder, at nogle borgerne i tilbuddet vil skulle hvile sig, mens andre borgere i samme tilbud udfører aktiviteter. Dette kan dog evt. udbedres delvis med noget afskærmning eller lignende.

Bakkebo: Det nye dagcentertilbud fordeles i 3 lokaler ialt, med deling af et enkelt lokale med det eksisterende dagcentertilbud, hvilket giver gode muligheder for at afholde forskellige aktiviteter i det nye dagcentertilbud.

Administrationens anbefaling
Administrationen har samlet vurderet fordele og ulemper, herunder behov for omlokalisering af nuværende tilbud for at tilgodese etablering af dagcentertilbud for borgere med demens. På baggrund af den vurdering anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget peger på, at dagcenter for borgere med demens placeres enten på Trongården eller på Bakkebo. En placering eet af de to steder vil kunne iværksættes med det samme og får ikke negativ indflydelse på eksisterende dagcentertilbud.

Den videre proces
Arbejdet med indretning af dagcenteret igangsættes umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen, og det forventes, at dagcenteret kan stå klar til anvendelse i efteråret 2015.

Når Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om placeringen af dagcenteret, iværksættes tilbuddet, med tæt inddragelse af det pågældende plejecenter om tidsplan og indretning m.v. Der udarbejdes kvalitetsstandard for tilbuddet som forelægges Social- og Sundhedsudvalget, med udgangspunkt i den beskrevne ramme.

Tilbuddet evalueres efter 1 års drift dels ift antallet af borgere i tilbuddet, økonomi, aktiviteter/indhold i tilbuddet, effekt for borgere og pårørende m.v.

Lovgrundlag
LBK 150 af 16/02/2015 (Serviceloven) § 83, 86 m.fl.
LBK nr 1202 af 14/11/2014 (Sundhedsloven) § 138

Økonomi
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 10. september 2014 i forbindelse med behandling af sagen om Ældrepulje 2015 at ansøge om følgende beløb til etablering og drift af det nye dagcenter for demente:

Aktivitet
2015
2016
2017-18
Dagcentertilbud for borgere med demens
1.300.000
800.000
800.000


Pengene er bevilget fra Ministeriet som ansøgt, foreløbig dog kun for 2015.

I 2015 dækker midlerne 0,5 mio. kr. til etablering (engangsudgift), 0,5 mio. kr. til drift og 0,3 mio. kr. til dækning af kørsel for borgere til og fra dagcenteret.
I 2016-2018 dækker midlerne 0,5 mio. kr. til drift og 0,3 mio. kr. til kørsel.

Høring
Plejecentrene har været inddraget i processen vedr. mulig placering af dagcenteret. Sagen er hørt i Ældreråd og Handicapråd forud for behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Når Social- og Sundhedsudvalget har besluttet placeringen af dagcenteret igangsættes den formelle høringsproces i MED-udvalg, Centerråd m.v. på det center der udpeges.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at afgive høringssvar om placering og indhold for dagcenteret til Social- og Sundhedsudvalget.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Handicaprådets beslutning den 20-05-2015:
Taget af dagsorden


Beslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

 1. Handicaprådet bakker op om administrationens anbefaling om at dagcentertilbud for borgere med demens kan placeres enten på Trongården eller Bakkebo. Rådet finder ikke, at der er entydige/afgørende argumenter for at udpege det ene sted frem for det andet.
 2. Handicaprådet bakker op om, at indholdet i tilbuddet skal bestå af støtte til meningsfulde aktiviteter for den enkelte borger og fysisk træning.
 3. Handicaprådet finder det vigtigt, at indholdet justeres og tilpasses de borgere, der visiteres til dagcenteret. Forskellige borgere vil have gavn af forskellige ting. Handicaprådet gør i denne sammenhæng opmærksom på, at også aktiviteter med musik og dans kan gavne borgere i målgruppen.31. Årsplan (version 4)
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede årsplan 2015 den 10. december 2014, punkt 76. Det fremgik af årsplanen, at plan for budgetproces skulle indarbejdes, når den forelå. Rådet behandlede årsplanen den 4. marts 2015, punkt 13, og den 8. april, punkt 19, hvor Rådet besluttede at afholde et ekstraordinært møde onsdag den 2. september 2015.

Økonomiudvalget har besluttet at revidere budgetproces for budget 2016 - 2019. Beslutningen blev truffet den 22. juni 2015. Høringsmateriale udsendes 11. september med høringsfrist den 22. september 2015.

Derfor forelægges sagen på ny med en anbefaling om,

 1. at det ekstraordinære møde den 2. september aflyses
 2. at det ordinære møde flyttes fra den 23. september til den 22. september

Dagsorden til ordinært møde udsendes den 9. september og høringssagen eftersendes dagsorden hurtigst muligt.

Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at aflyse ekstraordinært møde den 2. september
 2. at flytte ordinært møde fra onsdag den 23. september til tirsdag den 22. september kl. 16.15Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.Efterretningssager

28. Tilsynsrapport Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling

Tilsynsrapport for Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6, 2015 blev forelagt for Social- og Sundhedsudvalget 03.06.15.

Tilsynsrapporterne forelægges for Handicaprådet til orientering jf. Handicaprådets ønske 27.08.14, pkt. 50, i forbindelse med præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget 03.06.15:

"Dette dagsordenspunkt forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering om gennemført uanmeldt tilsyn på Kobbel-Husenes afdeling Kirkeleddet 6 samt til godkendelse af den planlagte opfølgning herpå. Det uanmeldte tilsyn fandt sted den 3. december 2014, og tilsynsrapporten er modtaget i kommunen den 24. februar 2015.

Tilsynet er for første gang gennemført af Socialtilsyn Hovedstaden, efter at tilsynsforpligtelsen overgik hertil pr. 1. januar 2014. Kobbel-Husenes afdeling Kirkeleddet 6 afventer re-godkendelse i forbindelse med nye tilsynsbesøg i 2015.

Ifølge Lov om socialtilsyn skal alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde regodkendes i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015. Regodkendelsen sker med afsæt i et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der laves en samlet vurdering af tilbuddet med afsæt i Socialtilsynets anvendte kvalitetsmodel, der indeholder 7 temaer: 1) uddannelse og beskæftigelse, 2) selvstændighed og relationer, 3) målgruppe, metoder og resultater, 4) organisation og ledelse, 5) kompetencer, 6) økonomi og 7) fysiske rammer.
Det vurderes, om tilbuddet har den fornødne kvalitet til at blive regodkendt. Indtil regodkendelsen er givet, fortsætter tilbuddet videre på sin oprindelige godkendelse.

Tilsynsstatus "godkendelse afventer" er en midlertidig tilsynsstatus, der anvendes ved tilbud, som endnu ikke er regodkendt, eller hvor Socialtilsynet har udført et tematiseret tilsyn på enkelte af de syv temaer i den anvendte kvalitetsmodel. Tilbuddet afventer altså stadig sin regodkendelse.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten, samt om den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag.

I tilsynsrapporten bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.Tilsynets overordnede vurderinger
Det uanmeldte tilsynsbesøg havde fokus på temaerne "Selvstændighed og relationer", samt
"Organisation og ledelse". På Kirkeleddet arbejdes der med udgangspunkt i faglige refleksioner, viden og observationer. Kirkeleddet giver borgerne gode muligheder for oplevelse og relationer i en mindre gruppe, hvor medarbejderne har stort kendskab til deres behov. Desuden bruger Kirkeleddet lokalsamfundets muligheder for aktiviteter og støtter borgerne i deres kontakt til pårørende. Alt i alt vurderes temaet Selvstændighed og relationer til en gennemsnitlig score på 3,3.

Temaet organisation og ledelse blev vurderet til en gennemsnitlig score på 2,9. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har fokus på borgernes trivsel. De fleste medarbejdere oplever ledelsen som anerkendende og lyttende, og der arbejdes med anerkendende ledelse. Medarbejderne møder p.t. nye krav til det faglige arbejde, og ledelsen har fokus på at støtte medarbejderne i at indfri disse, som kan være en udfordring for nogen. Der har været højt sygefravær og høj personalegennemstrømning, hvilket har resulteret i mange vikarer. Ledelsen arbejder systematisk for at nedbringe sygefraværet, og der er pædagogisk og sundhedsfagligt personale, som har de relevante kompetencer, der matcher borgernes behov.

Område Tilsyn med Handling
Kobbel- Husene Kirkeleddet 6:
Uanmeldt tilsynsbesøg 3. december 2014.
Status: Godkendelse afventer

Opmærksomhedspunkter:

1. Kvalitetsikring af handleplaner, så de indeholder konkrete mål.2. Dokumentation i Unikliv med opfølning på mål, anvendelse af metoder og borgerens adfærd/resultat af valg.

3. Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.4. Definere et ledelsesgrundlag, som skaber stabilitet i medarbejdergruppen og bedre mulighed for et stærkt fagligt miljø.
Der er udarbejdet nye Pædagogiske Handleplansskabeloner med konkrete mål. Alle handleplaner gennemgås og opdateres af ledelsen i løbet af 2015, i forbindelse med borgernes årlige handleplansmøder, således at alle borgere har en målbar pædagogisk handleplan, der evalueres hvert ½ år.

Fra 01.02.2015 anvendes nyt dokumentationssystem Avaleo Social.
Implementering af Avaleo Social pågår i 2015. Målet er at alle medarbejdere anvender systemet og at Kobbel-Husenes Pædagogiske Handleplaner og opfølgning herpå dokumenteres i systemet fremadrettet.

Kobbel-Husene udfordres af tilbuddets fysiske placering og af, at det er vanskeligt at tiltrække og fastholde nyt personale, der ønsker at arbejde med tilbuddet målgruppe. Kobbel-Husene samarbejde løbende med HR-afdelingen omkring denne udfordring.
For at fastholde kvalificerede medarbejdere afholdes opfølgende samtaler, som fokuserer på afklaring af kompetencer, tilbud om udvikling samt mulighed for anvendelse af kompetencer. Afsættet er de krav der er stillet i jobprofilen for hhv. pædagoger og omsorgsmedhjælpere.

Nuværende ledelsesgrundlag revurderes og opdateres inden udgangen af juli 2015.


Der er iværksat indsatser i forhold til de opmærksomhedspunkter, som Socialtilsynet har rejst. Der følges løbende op på udviklingen på driftsmøder."


Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.

Bilag
Bilag 1 SSU 03.06.2015: Tilsynsrapport Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6, 2015 (Dok. nr. 2014/38360 023) 22 sider

For bilag 1 fremsendes siderne 2 - 4 (stamoplysninger og samlet vurdering) som papirkopi. Resten af dokumentet kan ses af interesserede ved at gå i dagsorden på kommunens hjemmeside gribskov.dk

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.


29. Tilsynsrapporter - Gribskov Bo- og Støttecenter
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Tilsynsrapporter for 2015 for Gribskov Bo- og Støttecenter (GBS) Ahornparken og Haragergård blev forelagt for Social- og Sundhedsudvalget 03.06.2015.

Tilsynsrapporterne forelægges for Handicaprådet til orientering jf. Handicaprådets ønske 27.08.14, pkt. 50, i forbindelse med præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget 03.06.2015:

"Dette dagsordenspunkt forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering om gennemførte uanmeldte tilsyn på Gribskov Bo- og Støttecenters (GBS) afdelinger Ahornparken og Haragergård i februar 2015. Begge tilsynsbesøg havde til formål at følge op på opmærksomhedspunkterne fra regodkendelsen i 2014.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporterne, samt beder udvalget om at godkende den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. Begge tilsynsrapporter er vedhæftet som bilag.

I tilsynsrapporterne bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynets overordnede vurderinger

Ahornparken
Tilsynsbesøget på Ahornparken den 10. februar havde fokus på temaerne 'Uddannelse og beskæftigelse' og 'Selvstændighed og relationer', samt en enkelt indikator under temaet 'Fysiske rammer'. Socialtilsynet vurderer, at Ahornparken har arbejdet med opmærksomhedspunkterne fra sidste tilsynsbesøg, hvilket er til gavn for borgernes trivsel. Under temaet 'Uddannelse og beskæftigelse' gives scoren 4, da tilbuddet er blevet tydeligere i arbejdet med mål for borgernes trivsel, og har stor fokus på borgernes udvikling og individuelle løsninger til den enkelte. Under temaet 'Selvstændighed og relationer' gives scoren 4, idet Ahornparken skaber muligheder og aktiviteter, der understøtter borgerens selvstændighed og relationer. Medarbejderne understøtter borgernes forståelse for hinandens særlige behov og styrker herigennem deres sociale kompetencer. Gennem det nye dokumentationssystem styrkes arbejdet med evaluering og opfølgning på mål for borgernes udvikling. Da systemet (Avaleo) blev tilgængeligt 1. februar 2015 er systemets muligheder endnu ikke fuldt udnyttet, og ledelsen har fokus på at styrke arbejdet med systemet og dets potentiale.
Under temaet 'Fysiske rammer', indikator 14.a: 'Borgerne trives med de fysiske rammer' gives scoren 3, idet Ahornparken har arbejdet med at skabe rum for borgere, der har brug for struktur, såvel som borgere, der har brug for mindre faste rammer, hvilket vil sige, at man bruger de fysiske rammer mere individuelt.

Haragergård
Det uanmeldte tilsynsbesøg på Haragergård den 23. februar 2015 tog udgangspunkt i temaerne 'Selvstændighed og relationer' og 'Målgruppe, metoder og resultater'. Temaet 'Selvstændighed og relationer' gives scoren 4,3, da Socialtilsynet vurderer, at Haragergård understøtter borgerne i at skabe relationer og personlige netværk gennem aktiv deltagelse i sociale aktiviteter både i og udenfor botilbuddet. Temaet 'Målgruppe, metoder og resultater' gives ligeledes scoren 4,3, idet Socialtilsynet vurderer, at de pædagogfaglige tilgange på Haragergård er relevante, og finder en anerkendende tilgang, som bringer borgerne livskvalitet. Der arbejdes med medarbejdernes bevidsthed om egne normer samt andre etiske perspektiver. Medarbejdernes individualiserede tilgang til pædagogfagligheden kan yderligere styrkes i retning af højere grad af fælles viden og tilgang, hvilket ledelsen understøtter.

Område Tilsyn med Handling
GBS Ahornparken

Opmærksomhedspunkter:

1. Brug af dokumentationssystemets muligheder til systematisk dokumentation og evaluering af arbejdet med mål for
indsatsen med borgerne.


2. Udarbejde mål for borgere i intern beskæftigelse - udviklingsmål.3. Større gennemskuelighed i økonomien.
1. Nyt dokumentationssystem Avaleo Social er taget i anvendelse den 01.02.2015. Implementering af Avaleo Social pågår i 2015.
Der arbejdes med indsatsplan, beskrivelse af mål og delmål.
Mål, indsatser og evaluering vil endvidere fremgå i statusbeskrivelser og oplæg fra botilbuddet til handleplansmøder.
Der arbejdes pt. med, at indarbejde relevant praksis i forbindelse med opfølgning og evaluering.

2. I lighed med ovennævnte vil der blive udarbejdet mål for den interne beskæftigelse som indskrives i indsatsplan ifm. opfølgning på den enkelte borgers sag.

3. Gennemskueligt budget er under udarbejdelse.
Haragergård:

Opmærksomhedspunkter:

1. Fokus på at fælles viden og tilgange til pædagogikken i højere grad formidles i teamene, og at der fokuseres på dialog i medarbejdergruppen
om metoder og læring om egen praksis.
2. Indarbejde mål og dokumentere opfølgning på mål i nyt it system


3. Arbejde med konkrete individuelle mål for § 104 tilbuddet
1. Der arrangeres i løbet af 2015:
 • temadage med afsæt i faglige drøftelser af såvel pædagogisk praksis, konkrete borgerudfordringer og generel teori.
 • tematiserede efteruddannelsestilbud om neuropædagogik, autismespektrum- forstyrrelser, udviklingshæmning og demens o.a., hvor der arbejdes med fælles faglige termer og derigennem sikres fælles sprog og referenceramme.

2. Der er afholdt workshop af en dags varighed, hvor hjemmevejlederne er blevet indført og trænet i dokumentationssystemet Avaleo Social´s systematik i forhold til indsatsplan og statusbeskrivelser.
Med afsæt i en mere systematisk beskrivelse af konkrete indsatser vil der på temadage reflekteres over de faglig teoretiske afsæt og de anvendte pædagogiske metoder. Der videndeles samt gives konstruktiv faglig feedback mellem kollegaer.

3. Dette indgår i den drøftelse, der er vedrørende den enkelte borgers indsatsmål og praksisplan.


Der er iværksat indsatser i forhold til de opmærksomhedspunkter, som Socialtilsynet har rejst. Der følges løbende op på udviklingen på driftsmøder."

Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.

Bilag
Bilag 1 SSU 03.06.2015: Tilsynsrapport Ahornparken 2015 Dok. nr. 2014/38360 021. 52 sider.

For bilag 1 fremsendes siderne 2 - 5 (stamoplysninger og samlet vurdering) som papirkopi. Resten af dokumentet kan ses af interesserede ved at gå i dagsorden på kommunens hjemmeside gribskov.dk

Bilag 2 SSU 03.06.2015: Tilsynsrapport Haragergård 2015 Dok. nr. 2014/38360 022. 53 sider.

For bilag 2 fremsendes siderne 2 - 4 (stamoplysninger og samlet vurdering) som papirkopi. Resten af dokumentet kan ses ved at gå ind i dagsordenen på kommunens hjemmeside gribskov.dk.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning
Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
06:15 PM