Handicaprådet

Publiceret 20-05-2015

Onsdag den 20-05-2015 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
21 Dagcentertilbud for borgere med demens
22 Handicapprisen i GK


Efterretningssager
23 Orientering om afrapportering vedr. styrkelse af hjerneskadeindsatsen - 3-å
rigt puljemiddelprojekt
24 Tilsynsrapporter Voksenstøtte
25 Tilsynsrapporter Skipperstræde og Kirkeleddet (Aleris)

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Ole Præst DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med den ændring at punkt 21 og 22 tages af dagsorden

Fraværende:
Pia Foght
Helle Mariager


Meddelelser:
a) Janne Sørensen er indkaldt som stedfortræder for Helle Mariager og deltager.
b) Ulla Dræbye, stedfortræder for Pia Foght, er indkaldt, men er forhindret i at deltage i mødet.
c) Spastikerforeningens ungdomsafdeling fyraftenmøde om afhjælpning af kognitive vanskeligheder ved hjælp af mobil og tablets afholdes onsdag, den 3. juni 2015 kl. 17.00 - 20.00 i Taastrup. Tilmelding til arrangementet senest 24. maj pr. mail til caecilie.nisbeth@gmail.com
d) Informationsmaterialer om muligheder for at ansøge om længerevarende Task force forløb og om midler fra Tilgængelighedspuljen blev efter sidste Handicaprådsmøde formildet til henholdsvis Center for Social- og Sundhed og Center for Ejendomsservice. Begge centre var i forvejen bekendt med disse muligheder.
e) Spørgsmål til inddragelse af Handicaprådet i forhold til kommunens arbejde med udvidelsen af plejeboligkapaciteten, herunder planer om et nyt pleje- og seniorcenter. Spørgsmålet afklares med Center for Social- og Sundhed.
f) Ole Præst (DH Gribskov) udtræder som medlem af Handicaprådet i løbet af 2015. Sagen om udpegning forelægges for Byrådet med indstilling fra DH GRibskov i juni.


Åbne

21. Dagcentertilbud for borgere med demens
00.01G00 - 2015/04639

Sagsfremstilling
Indledning
Som en del af puljen til Løft af Ældreområdet 2015, besluttede Social- og Sundhedsudvalget at der skulle oprettes et dagcentertilbud til borgere med demens. Handicaprådet forelægges forslag til indhold, placering m.v. af dagcentertilbuddet, til høring, inden beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Baggrund
I dag har Gribskov Kommune et dagcentertilbud på hvert af kommunens 5 plejecentre, der er åbent et par dage om ugen (typisk 2-3 dage), i 2-4 timer pr. åbningsdag. Centrene tilbyder diverse aktiviteter for demente borgere.
I takt med den demografiske udvikling, som betyder en stigning i antallet af ældre borgere i kommunen på op mod 85%, flere borgere over 65 år indenfor de kommende 10 år og målet om at borgeren skal forblive i eget hjem længst muligt, er der behov for et udvidet tilbud til kommunens hjemmeboende borgere med demens, hvis pleje og omsorg primært varetages af ægtefælle. Dette har flere formål: dels at sikre at borgere med demens aktiveres og trænes korrekt og forsvarligt, så demensen ikke tidligere end nødvendigt gør borgeren plejekrævende, således at borgeren kan blive længst muligt i eget hjem, og dels at sikre at udearbejdende ægtefæller kan varetage deres job uden at skulle bekymre sig om at efterlade deres demente ægtefælle alene hjemme for længe.
Der er dermed dels behov for et udvidet tilbud i form af et dagcenter som har åbent 5 dage om ugen i 6 timer pr. åbningsdag og dels et tilbud som rummer flere typer aktiviteter på eet sted end de nuværende tilbud gør, for at kunne dække borgernes forskellige behov for træning. Et sådant tilbud vil understøtte at borgere med demens kan blive længere i eget hjem under ægtefællens varetagelse.

Formål med etablering af dagcentertilbud til borgere med demens
Formålet med oprettelse af et nyt dagcenter for borgere med demens i Gribskov Kommune er flersidigt:

 • Fortsat udvikling af kommunens tilbud. Med kommunens demografiske udvikling, er der behov for fortsat at sikre etablering og udvikling af tilbud til demente og deres pårørende, bl.a. fordi de nuværende tilbud i kommunen ikke kan dække behovene for borgere med demens i eget hjem, hvis primære pleje og omsorg varetages af ægtefælle. Dette gælder i særdeleshed for borgere med udearbejdende ægtefælle.
 • Etablere et målrettet og bredspektret tilbud. Det nye tilbud skal dels målrettes de særlige behov, som borgere med demens har, og åbningstiden skal kunne dække behovet for at især udearbejdende pårørende har mulighed for aflastning, så de kan passe deres job. Dette vil understøtte at borgere med demens kan blive længst muligt i eget hjem.


Tilbuddet holdes indenfor rammerne af de eksisterende kontrakter med leverandørerne og er et serviceløft på området for borgere med demens i Gribskov Kommune.

Målgruppe
Tilbuddet skal dermed målrettes en ny borgergruppe og ikke blot være et overlap til de allerede eksisterende dagcentertilbud i kommunen. Der er afsat midler til at tilbuddet løbende kan rumme max 10 borgere ad gangen, med et funktionsniveau med en vis grad af selvhjulpenhed. Der er i beregningen taget udgangspunkt i prisen for de eksisterende dagcentertilbud.

Tilbuddet er rettet mod (primært) hjemmeboende demente borgere med en ægtefælle/pårørende som har behov for aflastning i forbindelse med arbejde væk fra hjemmet eller lignende. Borgeren kan bo hjemme, hovedsagelig grundet ægtefælles støtte og hjælp over døgnet. Borgerne har en let til middelsvær demensdiagnose. Borgeren kan profitere af at opholde sig væk fra hjemmet, dels for at få træning og dels for at indgå i aktiviteter, som kan være funktionsopretholdende. Derudover fungerer tilbuddet som aflastning af den pårørende/ægtefælle der ellers varetager plejen hjemme, således at denne kan passe sit job eller lignende udenfor hjemmet.

Med udgangspunkt i de i visitationsmodellen udarbejdede demenskategorier (Q-kategorier), skal de visiterede borgere befinde sig i Q1 og Q2 kategorierne. Borgere i Q3 og Q4 kategorierne er langt mere ressourcekrævende, idet stort set alle handlinger er ”en-til-en-handlinger”, hvilket der ikke er afsat ressourcer til i tilbuddet. Dertil kommer, at mange borgere i Q3 og Q4 kategorierne allerede bor på plejecenter.

Tilbuddets indhold og rammer
Indholdet i tilbuddet skal primært bestå af støtte til meningsfulde aktiviteter for den enkelte borger. Generelt skal borgeren kunne foretage sig dagligdags ting i et roligt miljø med socialpædagogisk støtte. For borgere i kategori Q1 og Q2, som der her er tale om, skal aktiviteterne så vidt muligt omfatte:

 • En tilknyttet sansehave og evt. mulighed for et drivhus, dyrke blomster og grønt og med mulighed for at kunne sidde udendørs. Mulighed for et lille stykke jord eller plantekasser til lettere havearbejde.
 • At kunne være afskærmet ude i naturen, f.eks. under et overdække eller lignende, hvor der kan drikkes kaffe, læses og naturen opleves på tæt hold.
 • Et lille værksted med søm, skruer og snedkerbænk og mulighed for at male.
 • At kunne bage kage, vafler og æbleskiver i et lille køkken.
 • At kunne udføre håndarbejde som strikning, hækling eller syning.
 • At kunne deltage i fysisk træning, der tilrettelægges efter de konkrete borgere der er visiteret til tilbuddet.
 • At kunne afholde mindedage/tale om gamle dage.
 • At have mulighed for at hvile afskærmet midt på dagen i ro for evt. igangværende aktiviteter.


Indholdet justeres og tilpasses de borgere der visiteres til dagcenteret.

Et centralt element i tilbuddet er fysisk træning som man ved kan medføre forbedring i dels den fysiske funktionsevne samt i den kognitive funktionsevne hos demente borgere.
Målet for fysisk træning er ikke kun at fastholde eller forbedre funktionsevne, bevægelighed, kredsløb og kondition, men også at understøtte borgerens identitetsfølelse, idet kropslige forandringer kan true identiteten. Der bør derfor være fokus på kroppen hos demente, idet der ellers er forøget risiko for tab af identitet, hvilket igen kan forstærke demensen.
Allerede indlærte fysiske aktiviteter kan bevares langt hen i forløbet, f.eks. visse sportsgrene. For mere fysisk svækkede borgere vil den fysiske træning bestå af motion eller leg, hvor fokus er rettet mod stimulering af sanser, balance, reaktionsevne og bevågenhed.

Borgerne i tilbuddet har behov for støtte, aktivering, opsyn og hjælp til struktur. Derudover skal det sikres at borgerne får den fornødne mad, drikke, evt. medicin samt hvile i tidsrummet. Enkelte borgere kan have behov for støtte til toiletbesøg og/eller skift af ble. Borgerne skal dog i udgangspunktet være så selvhjulpne at de kan profitere af et tilbud sammen med op til 9 øvrige demente.

For at kunne etablere et velfungerende dagtilbud og planlægge relevante aktiviteter, er det centralt, at målgruppen er relativt homogen, så borgerne ikke er plejekrævende på meget forskellige niveauer. Dette vil umuliggøre at rumme så mange borgere i samme tilbud fordi der ikke kan laves ensartede aktiviteter.

Åbningstid
Tilbuddet skal være åbent ca. en arbejdsdags længde i 5 dage pr. uge (hverdage), for at kunne dække behovet for aflastning af udearbejdende pårørende. Det foreslås, at tilbuddet har åbent kl. 9-15 mandag til fredag (på hverdage), da de færreste borgere med demens vil kunne klare at være af sted til aktiviteter og væk fra eget hjem i mere end ca. 6 timer pr. dag.

Placering af dagcentertilbuddet
Dagcentertilbuddet skal placeres i tilknytning til et af de fem plejecentre i Gribskov Kommune. Kommunens demenskoordinatorer har ud fra en række objektive parametre scoret bl.a. fysisk plads, adgangsforhold og muligheder for aktiviteter, ud fra scoren: 5 = bedst/optimal, 1 = ringest.

Oversigt over de 12 parametre og scoren fordelt på hvert plejecenter:

Helsinge-gården Udsigten Trongården Bakkebo Skovsminde
Fysisk plads til at rumme 10 demente borgere? 5 5 5 5 5
Nemme indgangs- og udgangsforhold for borgerne? 5 5 5 5 5
Fysisk plads og ro til at kunne hvile? 5 1 3 5 5
Plads og mulighed til at kunne lave aktiviteter? 5 5 4 5 5
Mulighed for udendørs aktiviteter? 5 3 4 4,5 2
Mulighed for indendørs aktiviteter? 5 5 4 5 5
Mulighed for træning? 3 3 4 5 5
Lettilgængelige toiletforhold ift placering af dagcenteret? 5 4 5 5 5
Placering ift målgruppe (længere/kortere) kørsel? Ikke vurderet relevant Ikke vurderet relevant Ikke vurderet relevant Ikke vurderet relevant Ikke vurderet relevant
Mulighed for at lokalerne også skal anvendes af andre/til andet (med risiko for at ting forsvinder, flyttes rundt m.v.)? 5 5 5 5 5
Fysisk plads til at der kan laves flere forskellige aktiviteter med borgerne ad gangen? 5 5 5 5 5
Fysisk plads til at tilbuddet evt. vil kunne udvides til flere borgere? 5 1 1 0 5
Score ialt 53 42 45 49 52
Iværksættelse Kan ikke iværk-
sættes førend nuværende tilbud i lokalerne evt. er omlokalise-ret.
Kan iværksættes med det samme men har den konsekvens at det eksisterende dagcenter-
tilbud lukker.
Kan iværksættes med det samme. Kan iværk-
sættes med det samme.
Kan iværksættes med det samme men har den konsekvens at det eksisterende dagcenter-
tilbud lukker.


Kommentarer:
Helsingegården: Udfordringen ved at placere dagcenteret på Helsingegården er, at lokalerne i dag anvendes af Voksenstøtte/Gribskov misbrugsbehandling, og at lokalerne er indrettet til brug hertil indenfor de sidste år incl. indretning af flugtveje m.v. samt at Voksenstøtte/Gribskov Misbrugsbehandling vurderes at være velplaceret på matriklen, tæt ved offentlige transportmidler. Voksenstøtten bruger både over- og underetagen af bygningen nu. Demensdagcenteret skal alene anvende underetagen. Skal lokalerne i underetagen anvendes til dagcenter skal en del af misbrugsbehandlingen/voksenstøtten flyttes til andre faciliteter. Der er ikke afsat midler hertil.

Trongården: Dagcenteret samles i 1 lokale hvorfor nogle borgerne i dagcenteret vil skulle hvile sig, mens andre borgere i dagcenteret udfører aktiviteter. Dette kan dog evt. udbedres delvis med noget afskærmning eller lignende.

Bakkebo: Dagcenteret fordeles i 3 lokaler ialt, hvilket giver gode muligheder for at afholde forskellige aktiviteter i dagcenteret. Lokalerne kan p.t. rumme op til max 12 borgere.

Skovsminde: Der er ikke fysisk plads til både det alm. dagcenter, som er åbent et par gange om ugen og et fast dagcenter, der har åbent hver dag, da plejecenteret kun har de samme lokaler at anvende til det. Det vil sige at placering af det dagligt åbne dagcenter på Skovsminde vil betyde, at det eksisterende dagcentertilbud ophører på Skovsminde.

Udsigten: Udsigten har som Skovsminde ikke fysisk plads til både det alm. dagcenter, som er åbent et par gange om ugen og et fast dagcenter, der har åbent hver dag, da plejecenteret kun har de samme lokaler at anvende til det. Det vil sige at placering af det dagligt åbne dagcenter på Udsigten vil betyde, at det eksisterende dagcentertilbud ophører på Udsigten.

Administrationens anbefaling
Arbejdet med indretning af dagcenteret igangsættes umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen og det forventes at dagcenteret kan stå klar til anvendelse i august 2015.

Når Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om placeringen af dagcenteret igangsættes der en proces med tæt inddragelse af det pågældende plejecenter om tidsplan og indretning ift klargørelsen af lokalerne og igangsættelse af tilbuddet.

Tilbuddet evalueres efter 1 års drift dels ift antallet af borgere i tilbuddet, økonomi, aktiviteter/indhold i tilbuddet, effekt for borgere og pårørende m.v.


Lovgrundlag
LBK 150 af 16/02/2015 (Serviceloven) § 83, 86 m.fl.
LBK nr 1202 af 14/11/2014 (Sundhedsloven) § 138

Økonomi
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 10. september 2014 i forbindelse med behandling af sagen om Ældrepulje 2015 at ansøge om følgende beløb til etablering og drift af det nye dagcenter for demente:

Aktivitet
2015
2016
2017-18
Dagcentertilbud for borgere med demens
1.300.000
800.000
800.000


Pengene er bevilget fra Ministeriet som ansøgt, foreløbig dog kun for 2015.

I 2015 dækker midlerne 0,5 mio. kr. til etablering (engangsudgift), 0,5 mio. kr. til drift og 0,3 mio. kr. til dækning af kørsel for borgere til og fra dagcenteret.
I 2016-2018 dækker midlerne 0,5 mio. kr. til drift og 0,3 mio. kr. til kørsel.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at afgive høringssvar om placering og indhold for dagcenteretBeslutning
Taget af dagsorden

22. Handicapprisen i GK
00.05A00 - 2014/13371

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Handicaprådet på foranledning af DH Gribskov med henblik på at rådet beslutter, om Handicapprisen fremover skal bestå af en gave, et diplom og en buket blomster, i stedet for 5.000 kr., et diplom og en buket blomster.

Tidligere beslutninger
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 25.08.10, pkt. 100, at uddele en årlig handicappris i Gribskov Kommune på FNs internationale handicapdag den 03.12.

Det blev besluttet, at prisen skulle overrækkes ved et offentligt arrangement på rådhuset i Helsinge, og at prisen skulle bestå af et diplom med motivation for tildelingen, en gave (litografi, skulptur, kunsthåndværk eller lign.), samt en buket blomster.

Handicaprådet fik kompetencen til at beslutte prismodtager, og udgiften skulle afholdes af Handicaprådets budget indenfor en ramme på max kr. 2.500, til dækning af udgifterne til annoncering, diplom, gave, arrangement mv.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i henholdsvis maj og juni 2013 at uddele en frivilligpris og en seniorpris, som begge består af 5.000 kr., et diplom og en buket blomster. Flere andre af kommunens priser består af et beløb på 5.000 kr. og derover.

På den baggrund besluttede Handicaprådet den 23. april 2014 at anbefale Social- og Sundhedsudvalget, at Handicapprisen fremover skulle bestå af 5.000 kr., et diplom og en buket blomster, samt at udgiften dækkes indenfor rådets budget. Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte dette på deres møde 7. maj 2014, pkt. 31.

DH Gribskovs anbefaling
DH Gribskov finder, at en gave (litografi, skulptur, kunsthåndværk eller lign.) er mere personlig end et kontant beløb. På den baggrund ønskes sagen drøftet i Handicaprådet med henblik på beslutning om, om der skal sendes fornyet anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.


Lovgrundlag
Der er ikke lovgivet vedrørende dette.


Økonomi
Udgiften skal afholdes indenfor Handicaprådets budget, hvor der i 2015 er afsat kr. 61.823 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet beslutter om der skal sendes anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget om,

 1. at Handicapprisen fremover skal bestå af en gave (litografi, skulptur, kunsthåndværk eller lign.), et diplom og en buket blomster.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Handicaprådets beslutning den 08-04-2015:
Udsættes til næste møde.


Beslutning
Taget af dagsorden

Efterretningssager

23. Orientering om afrapportering vedr. styrkelse af hjerneskadeindsatsen - 3-årigt puljemiddelprojekt
29.30G00 - 2012/48723

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt forelægges Handicaprådet afrapporteringen fra projektet til orientering. Gribskov Kommunes Hjerneskadekoordinator giver på mødet en mundtlig præsentation af projektets resultater.

Gribskov Kommune modtog i januar 2012 bevilling af midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade jf. finanslovsaftalen for 2011, med det formål at implementere forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Projektet har været forelagt det tidligere Social- og Sundhedsudvalg til orientering på møde den 11. januar 2012 samt den 2. oktober 2013 og det nuværende Social- og sundhedsudvalg den 22.4.15, hvor orienteringen blev taget til efterretning.

Baggrund
Projektet har kørt i perioden fra 2011 til udgangen af 2014 - dog med enkelte aktiviteter overført til 2015. Projektet har to spor. Det ene spor er gennemført i et samarbejde mellem Gribskov, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommune, og det andet spor lokalt i Gribskov.

Projektet har haft tre fælles målsætninger: 1) at forbedre overgange fra hospital til kommunale tilbud, 2) at afdække og løfte kommunale medarbejderes neurofaglige viden og 3) at optimere hjerneskade-koordineringen i den enkelte kommune.

Gribskov Kommune har under målsætning 3 defineret en overordnet individuel målsætning, der har fokus på mere lokal effektivitet og bedre resultater for de enkelte rehabiliteringsforløb gennem udvikling af kommunens tværgående myndighedsarbejde og relationer til udfører.

Projektet har været centreret om et værksted/samarbejdsplatform, hvor kommunernes fælles udfordringer blev afdækket, konkretiseret og søgt løst. Lokalt i Gribskov har projektet været forankret i Arena Hjerneskade, som er en del af driftsorganiseringen i Gribskov Kommunes Fælles Borger indsats.

Afrapportering
Der er opnået følgende resultater ift. målsætningerne:

1. Forbedre koordinering

 • Identificeret udviklingsområder og udviklet modeller for ideelle borgerforløb, som er afprøvet og implementeret. Dette blev opnået via kortlægning af de fire kommuners organisering på hjerneskadeområdet, samt hvordan den interne koordinering på tværs af afdelinger foregår.
 • Optimeret samarbejdet med Frederikssund Hospital, som er det hospital, der behandler patienter med erhvervet hjerneskade med længerevarende genoptræningsbehov.
 • Optimeret samarbejdet med de specialiserede tilbud, som varetager den specialiserede genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Synliggjort rehabiliteringsforløbet for borgere, pårørende og medarbejdere i såvel kommune som region via dialogredskab i form af informationspjece til bl.a. forventningsafstemning og overblik. Pjecen illustrerer borgers vej gennem sit rehabiliteringsforløb fra skaden opstår til afslutning af forløb - dvs. den periode af borgers forløb, som er omfattet af forløbsprogrammet.
 • Skabt overblik over antallet af borgere med erhvervet hjerneskade i Gribskov Kommune samt grundlag for at dokumentere, hvilke indsatser der virker. Overblikket er opnået via registrering af alle borgere med erhvervet hjerneskade i projektets målgruppe fra januar 2012 til september 2014, der har gennemgået et rehabiliteringsforløb.


2. Opgradering af neurofaglige kompetencer

 • Løftet medarbejdernes neurofaglige og organisatoriske kompetencer, så de er blevet bedre rustet til at identificere hjerneskadeproblematikker, vælge de rette løsninger og samarbejde på tværs af sektorielle og organisatoriske skel. Løftet er foregået via gennemførelse af uddannelsesprogram på diplomniveau med UC Lillebælt som udbyder.
 • Dokumenteret effekt af uddannelsesprogrammet gennem effektmåling.
 • Etableret tværkommunalt Fælles Forum Hjerneskade for medarbejdere på både myndigheds- og udførersiden. Formålet er at fastholde og videreudvikle viden på området. Forummet fortsætter hele 2015.


3. Optimere hjerneskade-koordineringen i den enkelte kommune

 • Skabt én indgang til kommunen for borgere med erhvervet hjerneskade ved etablering af en Hjerneskadekoordinatorfunktion, der fungerer som tovholder på alle nye, komplekse hjerneskadesager i kommunen i rehabiliteringsfasen. Koordinatoren har bl.a. til opgave at medvirke til at skabe sammenhæng i rehabiliteringsforløbet mellem hospital og kommune, herunder koordinere en glidende overgang fra hospital til eget hjem.
 • Optimeret det interne samarbejdet mellem Center for Social og Sundhed, Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Unge ved at etablere Arena Hjerneskade på tværs af de tre centre. Eksempelvis foretager Center for Arbejdsmarked systematisk screening for tegn på hjerneskade i sygedagpengesagerne allerede fra første henvendelse om sygemelding.
 • Skabt hurtigere vej for bevilling af indsatser hos de specialiserede tilbud til borger via etablering af Visitationsudvalg på tværs af Center for Social og Sundhed og Center for Arbejdsmarked.
 • Øget borgertilfredsheden ift. mødet med kommunen, de visiterede indsatser og koordineringen i rehabiliteringsforløbet. Borgertilfredsheden er undersøgt via seks borgerinterview ved projektets start og seks borgerinterview ved afslutning for at få viden om borgernes oplevelse af eget rehabiliteringsforløb.


Der er i projektet udarbejdet tre rapporter:

 1. Opsamling på borgerinterview
 2. Datatræk fra registreringen
 3. Effektmåling af uddannelsesprogram


Rapporterne er vedlagt som bilag, og hovedkonklusionerne vil blive fremlagt på mødet af Hjerneskadekoordinatoren.

Næste skridt
Projektet har sikret en god implementering af forløbsprogrammet for erhvervet hjerneskade, og de arbejdsgange, samarbejdsfora og funktioner, der er udviklet og afprøvet, forankres - eksempelvis bibeholdes Hjerneskadekoordinatorfunktionen og Arena Hjerneskade. Det undersøges, hvorvidt tilgangen kan implementeres for andre målgrupper.

Området er fortsat under udvikling med ny lovgivning, nye begreber og nye visitationsprocedurer - ligesom hele genoptræningsområdet generelt. Efter implementering af de nye retningslinier kan det vurderes, hvorvidt der er behov for definition og beskrivelse af serviceniveau for området.

Som nævnt indledningsvis gennemføres enkelte projektaktiviteter først i 2015. De overførte midler vil blive anvendt til:

 • Videreførelse af Fælles Forum Hjerneskade
 • Analyse af projektets gode resultater mhp. på fortsat implementering og overførsel af praksis til andre områder/målgrupper
 • Analyse af Visitationsudvalgets arbejdeØkonomi
Der er overført 253.202 kr. til 2015, som er uforbrugte projektmidler. Midlerne skal anvendes til videreførelse af Fælles Forum Hjerneskade samt analyse af projektets gode resultater mhb. på fortsat implementering og overførsel af erfaringer til andre områder/målgrupper.

Bilag
BILAG: SSU 22.04.2015: Summary af datarapport (2012/48723 096)

Læsevejledning
Er man særlig interesseret i emnet, kan man læse mere herom i dokumenter vedhæftet nedenunder. Disse dokumenter udgør ikke bilag og fremsendes ikke i papir. De kan ses ved at gå i dagsorden på kommunens hjemmeside gribskov.dk

SSU 22.04.2015: Analyse af borgerinterview (2012/48723 098) 7 sider
SSU 22.04.2015: Pjece (2012/48723 101) 8 sider
SSU 22.04.2015: Effektmåling delrapport for pre- og post-test september - november 2013
(2012/48723 104) 19 sider
SSU 22.04.2015: Effektmåling delrapport et år efter uddannelsen december 2014
(2012/48723 105) 21 sider


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.24. Tilsynsrapporter Voksenstøtte
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Tilsynsrapporter for Voksenstøtte 2014 blev forelagt for Social- og Sundhedsudvalget 22.04.15.

Tilsynsrapporterne forelægges for Handicaprådet til orientering jf. Handicaprådets ønske 27.08.14, pkt. 50, i forbindelse med præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget 22.04.2015:
"Dette dagsordenspunkt forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Voksenstøttes afdelinger Fabianhus, Ahornstien og Søfryd i oktober 2014. Tilsynsrapporterne er modtaget i kommunen i februar-marts 2015.

Tilsynet er for første gang gennemført af Socialtilsyn Hovedstaden, efter at tilsynsforpligtelsen overgik hertil pr. 1. januar 2014. Alle afdelinger under Voksenstøtte afventer re-godkendelse i forbindelse med nye tilsynsbesøg i 2015.

Ifølge Lov om socialtilsyn skal alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde regodkendes i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2015. Regodkendelsen sker med afsæt i et anmeldt tilsynsbesøg, hvor der laves en samlet vurdering af tilbuddet med afsæt i Socialtilsynets anvendte kvalitetsmodel, der indeholder 7 temaer: 1) uddannelse og beskæftigelse, 2) selvstændighed og relationer, 3) målgruppe, metoder og resultater, 4) organisation og ledelse, 5) kompetencer, 6) økonomi og 7) fysiske rammer.
Det vurderes, om tilbuddet har den fornødne kvalitet til at blive regodkendt. Indtil regodkendelsen er givet, fortsætter tilbuddet videre på sin oprindelige godkendelse.

Tilsynsstatus "godkendelse afventer" er en midlertidig tilsynsstatus, der anvendes ved tilbud, som endnu ikke er regodkendt, eller hvor Socialtilsynet har udført et tematiseret tilsyn på enkelte af de syv temaer i den anvendte kvalitetsmodel. Tilbuddet afventer altså stadig sin regodkendelse.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporterne, samt om den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

I tilsynsrapporterne bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynets overordnede vurderinger
Ahornstien og Søfryd
Tilsynets konklusioner for botilbuddene Ahornstien og Søfryd er overordnet positive. Det gennemførte tilsyn på de to afdelinger har alene haft fokus på teamerne "selvstændighed og relationer" samt "fysiske rammer" i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Øvrige temaer vil blive gennemgået i forbindelse med tilbuddets kommende re-godkendelse senere i 2015. Socialtilsynets samlede vurdering er, at både Ahornstien og Søfryds fysiske rammer er velegnede til deres formål, og indbyder borgerne til såvel fællesskab som selvstændighed. Her gives scoren 3,3.
I forhold til temaet "selvstændighed og relationer" gives scoren 4. Socialtilsynet vurderer, at Ahornstien og Søfryd arbejder med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed ved at understøtte brugen af lokale idrætsforeninger, hvor også borgerne knytter venskaber. Borgerne har kontakt til deres pårørende i det omfang, de selv ønsker det, og medarbejderne støtter borgeren efter behov.

Fabianhus
Tilsynsrapporten om Fabianhus er meget positiv.
Den omhandler temaerne 'Målgruppe, metoder og resultater' samt 'Fysiske rammer'. Under første tema bedømmer Socialtilsynet, at tilbuddet i høj grad inddrager borgerne ift. egne ønsker og behov, samt at tilbuddet giver borgerne stor indflydelse og medbestemmelse i tilrettelæggelsen af hverdagen. Her gives scoren 4,5. Også de fysiske rammer roses, her gives scoren 3,7, idet tilbuddets rammer understøtter borgernes trivsel.

I nedenstående tabel opstilles tilsynets opmærksomhedspunkter fra rapporterne og de enkelte tilbuds planlagte opfølgning og handleplan.

Område Tilsyn med Handling
Voksen- støtte Ahornstien og Søfryd:
Anmeldt tilsynsbesøg 22. oktober 2014
Status: Godkendelse afventer
Opmærksomhedspunkter:

1. Socialtilsynet opfordrer Ahornstien og Søfryd til at overveje en tydelig angivelse af borgernes mål for sociale
relationer og selvstændighed i deres handleplaner.


2. Socialtilsynet opfordrer Ahornstien og Søfryd til at redegøre nærmere for, hvorfor huslejen er så høj og dokumentere,
at huslejen ligger på et for området sammenligneligt niveau.
Ad 1:
Der foreligger Pædagogiske Indsats Planer på alle borgere i de to tilbud.
Der arbejdes pt. med at kvalificere og udvikle indsatsen på dette område - et fokusområde for 2015. Målet er sammen med beboerne og med udgangspunkt i de overordnede visiterede mål fra myndigheden at sætte relevante handlinger/indsatser op. I forbindelse med den nuværende implementering af et nyt dokumentationssystem (Avaleo Social) bliver medarbejderne fra de to tilbud indkaldt til et individuelt møde med specifikt fokus på kvalificering og sparring på de eksisterende indsatsplaner.
Teamleder vil efterfølgende planlægge opfølgning på indsatsplaner 3 gange årligt.2. Nedenstående svar er sendt til Socialtilsynet, som efterfølgende har taget det til efterretning.
Huslejen skal ikke reguleres efter markedsniveau for området, idet boligerne reguleres efter Almenlejeloven og Lov om Almene Boliger. Beregning af huslejen i den almene boligafdeling er omfattet af det såkaldte balancelejeprincip, så den samlede husleje til enhver tid skal kunne dække afdelingens driftsudgifter i henhold til Almenlejelovens §9. Huslejen afspejler de udgifter, der er nødvendige for at drifte afdelingen.
Kommunen har - med afsæt i den vigende søgning til Søfryd, som bl.a. skyldes den høje husleje - allerede indledt en fokuseret og formentlig længerevarende proces med henblik på endelig afklaring af fremtiden for Søfryd som botilbud til borgere med sindslidelse.
Det er en kompleks problemstilling, da der ikke umiddelbart tegner sig en klar og åbenlys hensigtsmæssig løsning på udfordringen med de tomme boliger. Sagen har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget på møde d. 18. februar 2015.
Fabianhus:
Anmeldt tilsynsbesøg 7. oktober 2014
Status: Godkendelse afventer
Der er ingen opmærksomheds-
punkter.
Der er ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten og derfor ingen handleplan"Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.

Bilag
Bilag 1 SSU 22.04.2015: Tilsynsrapport Ahornstien 2014 (2014/38360 018) 17 sider
For bilag 1 fremsendes siderne 2 - 5 (stamoplysninger og samlet vurdering) som papirkopi. Resten af dokumentet kan ses ved at gå i dagsorden på kommunens hjemmeside gribskov.dk

Bilag 2 SSU 22.04.2015: Tilsynsrapport Fabianhus 2014 (2014/38360 019) 12 sider
For bilag 2 fremsendes siderne 1 - 3 (stamoplysninger og samlet vurdering) som papirkopi. Resten af dokumentet kan ses ved at gå ind i dagsordenen på kommunens hjemmeside gribskov.dk.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet, at:

 1. tage orienteringen om de anmeldte og uanmeldte tilsyn til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning25. Tilsynsrapporter Skipperstræde og Kirkeleddet (Aleris)
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Tilsynsrapporter for Skipperstræde og Kirkeleddet 8, 2014 blev forelagt for Social- og Sundhedsudvalget 22.04.15.

Tilsynsrapporterne forelægges for Handicaprådet til orientering jf. Handicaprådets ønske 27.08.14, pkt. 50, i forbindelse med præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget 22.04.15:
"Dette dagsordenspunkt forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering om gennemførte uanmeldte tilsyn på Aleris' tilbud Skipperstræde og Kirkeleddet 8 i oktober 2014.
Tilsynsrapporterne er modtaget i kommunen i februar-marts 2015.

Tilsynet er for første gang gennemført af Socialtilsyn Hovedstaden, efter at tilsynsforpligtelsen overgik hertil pr. 1. januar 2014. Begge tilbud afventer re-godkendelse i forbindelse med nye tilsynsbesøg i 2015.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporterne for hhv. Skipperstræde og Kirkeleddet 8, samt om den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. Tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

I tilsynsrapporterne bedømmes der ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynets overordnede vurderinger
Administrationen vurderer, at tilsynets konklusioner overordnet er meget positive for begge tilbud.

Skipperstræde
Det uanmeldte tilsyn på Skipperstræde fokuserede på temaerne 'Selvstændighed og relationer', som fik scoren 4, samt ' Organisation og ledelse', som fik scoren 3,8. Socialtilsynet konkluderer i tilsynsrapporten, at Skipperstræde er et bosted, der ledes kompetent ud fra en stærk faglighed og i et anerkendende samarbejde med medarbejderne. Der er fokus på kompetenceudvikling og tværfaglighed i de forskellige teams. I arbejdet med borgerne er der fokus på selvstændighed og relationer. Skipperstræde huser 6 borgere med erhvervet hjerneskade. Borgerne trives, har mulighed for mange aktiviteter, og støttes i kontakten til deres pårørende ud fra deres individuelle behov.

Kirkeleddet 8
Det uanmeldte tilsyn på Kirkeleddet 8 tog udgangspunkt i temaerne 'Selvstændighed og relationer', som fik scoren 4, samt 'Fysiske rammer', som fik scoren 4,7. Socialtilsynet konkluderer herunder, at borgernes lejligheder er tidssvarende og indrettede, så de afspejler borgernes interesser. Der er etableret et køkken, så der er blevet bedre plads til, at borgerne kan deltage i madlavningen. Desuden giver aktivitetsrummet mulighed for motorisk træning, fysioterapi etc. Borgerne støttes i deres sociale samvær og støttes til at være så selvstændige som muligt. Desuden er der et velfungerende samarbejde med de pårørende.

I nedenstående tabel oplistes tilsynets opmærksomhedspunkter fra rapporterne, og de enkelte tilbud beskriver deres planlagte opfølgning og handleplan.

Område Tilsyn med Handling
Aleris Skipperstræde:
Uanmeldt tilsynsbesøg 9. oktober 2014.
Status: Godkendelse afventer

Opmærksomhedspunkter:

1. Fokus på, hvordan borgernes stemme kan udtrykkes mere eksplicit i arbejdet med mål, så færre mål defineres ud fra
medarbejdernes observationer og flere ud fra borgernes udsagn.

2. Arbejde med det nye dokumentationssystem, så målfastsættelse bliver konkret og opfølgning sker systematisk.
3. Arbejde med fælles forståelse af ledelsens synlighed i dialog mellem leder og medarbejdere.
1. Fremadrettet vil borgerens stemme tænkes mere ind i arbejdet med borgernes indsatsplaner. Dette vil ske ved at skrive borgerens udsagn og adfærd ind i Skipperstrædes dokumentationssystem og dermed dokumentere, på hvilken måde de opstillede mål tager udgangspunkt i borgernes stemme. Desuden vil medarbejderne spørge mere konkret ind til, hvad borgerne hver især har interesse i at opstille som mål.

2. Indsatsplaner laves fremover i Avaleo Social i forbindelse med modtagelse af bestillinger fra sagsbehandler. Der udarbejdes desuden systematisk statusbeskrivelser min. 2 gange årligt ud fra de konkrete mål i indsatsen. Her tages stilling til, om målene er opnået eller evt. skal revideres.

3. Der er ansat en stedfortræder og sygeplejefaglig leder pr 15.12.2014. Der er nu et ledelsesteam på tre personer i Aleris Handicap, som dækker både Skipperstræde og Kirkeleddet 8. Det er aftalt, at den sygeplejefaglige leder vil være mere synlig og have en del af sin daglig gang på Skipperstræde.
Kirkeleddet 8:
Uanmeldt tilsynsbesøg 30. oktober 2014
Status: Godkendelse afventer

Opmærksomhedspunkter:

1. Styrke den skriftlige opfølgning af arbejdet med borgernes mål.
2. Borgerne kan drages endnu mere ind i måludarbejdelsen, og borgerne kan få endnu større ejerskab af målene, hvis
metode til, at borgerne bedre kan huske målene, iværksættes, som bevirker, at borgerne kan være mere aktive/motiverede i udførelsen/indfrielsen af målene.

3. Pårørendebesøg kan være et dilemma ved meget besøg i fx fællesrummene, så andre borgere skal forholde sig til andres pårørende.
1. Dette vil ske i forbindelse med den igangsatte implementering af dokumentationssystemet Avaleo Social. Her vil medarbejderne fremover dokumentere dagligt ud fra de konkrete opstillede mål.

2. Tilbuddet vil arbejde på at inddrage borgerne i højere grad i udarbejdelsen af indsatsplaner samt i det daglige arbejde med målene, så borgerne kan være mere deltagende i dette.
 
 
 


3. Der er tidligere udarbejdet retningslinjer i samarbejdet med beboerne omkring besøg af pårørende. Tilbuddet vil sikre, at de pårørende igen gøres bekendt med disse retningslinjer, og at de pårørende opfordres til primært at være sammen i beboernes lejligheder. Der vil dog fortsat være rum og plads til, at de pårørende kan være i fællesrum, når dette ikke er forstyrrende for de andre beboere.Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.

Bilag
Bilag 1 SSU 22.04.2015: Tilsynsrapport Skipperstræde 2014 (2014/38360 017) 17 sider
Bilag 2 SSU 22.04.2015: Tilsynsrapport Kirkeleddet 8, 2014 (2014/38360 016) 18 sider

For begge tilsynsrapporter fremsendes siderne 2 - 4 (stamoplysninger og samlet vurdering) som papirkopi. Resten af dokumenterne kan ses ved at gå ind i dagsorden på kommunens hjemmeside gribskov.dk

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet:

 1. at tage orienteringen om de uanmeldte tilsyn til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning
Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:15 PM