Handicaprådet

Publiceret 08-04-2015

Onsdag den 08-04-2015 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
17 Høring: Implementering af budget 2015-2018, Børneudvalget
18 Handicapprisen i GK
19 Årsplan 2015 (version 3)


Efterretningssager
20 Udbud af Stomi-produkter

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen Ole Præst DH
Kim G. Nielsen DH Helle Mariager
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Ole Præst DH

Meddelelser:
a) Inger Hansen er indkaldt som stedfortræder for Ole Præst
b) Ny online brugerdrevet tilgængelighedsplatform HandiPlaces kan være en informationskilde for borgere, der bruger kørestol. På handiplaces.dk kan der anmeldes steder som apoteker, banegårde, banker, biblioteker, forlystelser, hoteller m.fl. i forhold til disse steders tilgængelighed for brugere af kørestolen. Anmeldelsen sker via ens Facebook konto. Anmeldelserne kan læses af alle på handiplaces.dk.
c) Den 18. marts 2015 godkendte Social og Sundhedsudvalget i Gribskov Kommune tillæg til kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel. Tillægget udvider mulighederne for at blive visiteret til handicapkørsel for borgere med et synshandicap.

Åbne

17. Høring: Implementering af budget 2015-2018, Børneudvalget
00.30Ø00 - 2014/48263

Sagsfremstilling
Scenariet om attraktivt lokalsamfund og forslag til budgetreduktioner på Børneudvalgets område fremlægges med henblik på, at Handicaprådet afgiver høringssvar forud for Børneudvalgets behandling af sagen 20.04.2015.

Budgetaftale 2015-18
Den 6. oktober 2014 besluttede et enigt Byråd en budgetaftale for 2015-18. Budgetaftalen indeholder en række nye investeringer i kommunen, f.eks. en ny springhal til gymnastik og idræt, en ny skole i Gilleleje, fornyelse af Græsted bymidte og en ny vej mellem Gilleleje og Græsted. Budgetaftalen indeholder også en række rammebesparelser som skal udmøntes i de forskellige fagudvalg. Rammebesparelserne skal ses som en forudsætning for at kunne investere i de nye tiltag.

Skoletilbud bevares
Børneudvalget ønsker at bevare skoletilbudene i de mindre lokalsamfund og fremsender hermed et scenarie med en vision om "Ét sammenhængende børneområde i attraktive lokalsamfund". I de attraktive lokalsamfund ønsker kommunen at skabe et fagligt miljø, der understøtter børns læring og trivsel og samtidig skabe sammenhæng i børnenes liv. Rent organisatoriske betyder det, at der gives rum til at ledelse og lokalsamfund kan tilpasse tilbudene til lokale behov, potentialer og samarbejdspartnere. Der skal nytænkes om den måde vi organiserer tilbudene på i dag f.eks. med fokus på tværgående løsninger, der er økonomisk bæredygtige. Dvs. langsigtede løsninger, der rækker mange år frem i tiden.

Udover scenariet om attraktivt lokalsamfund sendes en række supplerende forslag om budgetreduktioner i høring, således at Børneudvalget kan reducere med sin andel af rammebesparelserne. Børneudvalget skal finde 12,4 mio. kr. i 2015 og forslagene løber op i 8,1 mio. kr. Der igangsættes derfor endnu en runde i april/maj måned og Børneudvalget har bedt administrationen om at arbejde videre med at finde nye forslag til besparelser i 2015 og 2016 og frem.

Høringssvarene forelægges for Børneudvalget på deres møde den 20. april.
med henblik på, at udvalget træffer beslutning om forslagene.

Høringsmaterialet
Høringsmaterialet er vedlagt som bilag og består af:

 • Følgebrev
 • Et notat om scenariet for attraktivt lokalsamfund
 • Forslag til budgetreduktioner
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014


Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag


Høring
Scenariet for attraktive lokalsamfund og forslag til budgetreduktioner er sendt i høring i bestyrelser, lokaludvalg, faglige organisationer og i Handicaprådet.


Bilag
Bilag 1: Høringsmateriale: Ét sammenhængende børneområde i attraktivt lokalsamfund Dok nr.
2014/48263 058 (8 sider)
Bilag 2: Høringsmateriale: Prioriteringsforslag i høring Dokumentnr. 2014/48263 064 (2 sider)

Læsevejledning:
Følgebrevet medsendes ikke i papirkopi, da brevets indhold afspejles i sagsfremstillingen.
Følgebrev budgethøring, attraktivt lokalsamfund og forslag til reduktioner Dok. nr.
2014/48263 059 (2 sider)


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

 1. afgiver høringssvar til scenariet om attraktivt lokalsamfund og forslag til budgetreduktioner på Børneudvalgets område.Beslutning
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

 • I forhold til arbejde med attraktive lokalsamfund og samling af funktioner som dagtilbud, skole og FO er det vigtigt at skabe tilbud, hvor børn med særlige behov reelt kan deltage i fællesskabet, trives og udvikle sig. Dette gælder både de fysiske rammer, herunder tilgængelighed, og kvaliteten af det pædagogiske tilbud. Det er vigtigt i de ydre rammer at gøre attraktive lokalsamfund attraktive - også for børn, unge og forældre med handicap.
 • Rådet håber, at man vil være obs på, at daginstitutionsbørn, der skal ind på skolerne, kan være særligt sensitive, og at der tages højde for behovet for trygge og faste rammer.
 • Normering er vigtig for inklusion og for at skabe gode og trygge rammer for børn og unge i hverdagen.
 • Tiltag som Gribskov Akademi kan gavne børn og unge med særlige behov, herunder børn med handicap. Derfor ses det som noget positivt at tiltag kun udsættes frem for opgives.
 • Det er vigtigt for børn og unges fremtid, at de lærer at transportere sig selv under trygge rammer, også når det drejer sig om de børn og unge med handicap, som kan lære dette.

18. Handicapprisen i GK
00.05A00 - 2014/13371

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Handicaprådet på foranledning af DH Gribskov med henblik på at rådet beslutter, om Handicapprisen fremover skal bestå af en gave, et diplom og en buket blomster, i stedet for 5.000 kr., et diplom og en buket blomster.

Tidligere beslutninger
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 25.08.10, pkt. 100, at uddele en årlig handicappris i Gribskov Kommune på FNs internationale handicapdag den 03.12.

Det blev besluttet, at prisen skulle overrækkes ved et offentligt arrangement på rådhuset i Helsinge, og at prisen skulle bestå af et diplom med motivation for tildelingen, en gave (litografi, skulptur, kunsthåndværk eller lign.), samt en buket blomster.

Handicaprådet fik kompetencen til at beslutte prismodtager, og udgiften skulle afholdes af Handicaprådets budget indenfor en ramme på max kr. 2.500, til dækning af udgifterne til annoncering, diplom, gave, arrangement mv.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i henholdsvis maj og juni 2013 at uddele en frivilligpris og en seniorpris, som begge består af 5.000 kr., et diplom og en buket blomster. Flere andre af kommunens priser består af et beløb på 5.000 kr. og derover.

På den baggrund besluttede Handicaprådet den 23. april 2014 at anbefale Social- og Sundhedsudvalget, at Handicapprisen fremover skulle bestå af 5.000 kr., et diplom og en buket blomster, samt at udgiften dækkes indenfor rådets budget. Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte dette på deres møde 7. maj 2014, pkt. 31.

DH Gribskovs anbefaling
DH Gribskov finder, at en gave (litografi, skulptur, kunsthåndværk eller lign.) er mere personlig end et kontant beløb. På den baggrund ønskes sagen drøftet i Handicaprådet med henblik på beslutning om, om der skal sendes fornyet anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.


Lovgrundlag
Der er ikke lovgivet vedrørende dette.


Økonomi
Udgiften skal afholdes indenfor Handicaprådets budget, hvor der i 2015 er afsat kr. 61.823 til udgifter ved Handicaprådets virksomhed.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet beslutter om der skal sendes anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget om,

 1. at Handicapprisen fremover skal bestå af en gave (litografi, skulptur, kunsthåndværk eller lign.), et diplom og en buket blomster.Beslutning
Udsættes til næste møde.

19. Årsplan 2015 (version 3)
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede Årsplan 2015 den 10. december 2014, pkt. 76. Det fremgik af årsplanen, at plan for budgetproces 2016-2019 skulle indarbejdes, når den forelå. Rådet besluttede på møde 04. marts 2015, pkt. 13, ekstraordinært møde torsdag den 10. september 2015 til høring af budget 2016-2019.

Det viser sig nu, at høringsmateriale udsendes 25. august med høringsfrist 9. september. Derfor forelægges sagen på ny med anbefaling om, at det ekstraordinære møde flyttes til onsdag den 2. september 2015, kl. 16.15.

Præsentation af opgaveområdet for Center for Strategi og Ledelse udskydes til det er aktuelt med ny hjemmeside.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at ekstraordinært møde til høring af budget 2016-2019 flyttes til onsdag den 2. september 2015.Beslutning
Tiltrådt.


Efterretningssager

20. Udbud af Stomi-produkter
88.00G00 - 2014/40109

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Handicaprådet med henblik på at orientere om, at der gennemføres genudbud af stomi-produkter i regi af Indkøbsfællesskabet Nordsjælland med følgende kommuner som deltagere: Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm.

Baggrunden for samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner er, at kommunerne tilsammen repræsenterer et stort indkøbspotentiale, hvilket betyder et interessant volumen for interesserede leverandører.

Udbuddet bliver gennemført med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Lov om social service § 112 er med virkning fra efteråret 2010 blevet ændret, således at borgeren har et øget frit valg, hvilket der er taget højde for i udbudsmaterialet. I processen med udformning af tilbudslisten kravspecifikationer mv. har Indkøbsfællesskabet haft deltagelse af Gisela Schjøtt som repræsentant for Stomiforeningen. Gisela har deltaget i det ene afholdte møde om udbudsmaterialet, og har haft hele materialet til gennemlæsning og har således bidraget til udbudsmaterialets indhold.

Tilbudsprocessen er i gang. Der er tilbudsfrist den 24. april 2015, og aftalen med den nye leverandør forventes at træde i kraft pr. 1. september 2015. Aftalevarighed er 4 år.

Udbuddet gennemføres med Frederikssund Kommune som tovholder. Social- og Sundhedsudvalget i Gribskov Kommune har - i lighed med de politiske udvalg i en række af de øvrige kommuner i Indkøbsfællesskabet - valgt ikke ville have udbudsmateriale og kravspecifikationen til politisk forelæggelse, men at lade udbuddet gennemføre på administrativt niveau.

Lovgrundlag
LBK nr. 150 af 16/02/2015 om Social Service § 112

Økonomi
-

Bilag
Læsevejledning
Er man særlig interesseret i emnet, kan man læse mere om udbuddet ved at læse i de nedenunder vedlagte dokumenter. Dokumenterne fremsendes ikke i papir.

HR 08.04.2015: Bilag 1 - Tilbudsliste Dok.nr. 2014/40109 012 (77 sider)
HR 08.04.2015: Bilag 2 - Generel kravspecifikation stomi Dok.nr. 2014/40109 013 (2 sider)
HR 08.04.2015: Bilag 3 - Kravspecifikation Dok.nr. 2014/40109 014 (9 sider)
HR 08.04.2015: Bilag 4 - Rammeaftale stomi Dok.nr. 2014/40109 015 (20 sider)


Administrationens indstilling
Det indstilles til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen om, at der gennemføres genudbud af stomi-produkter, til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:00 PM