Handicaprådet

Publiceret 04-03-2015

Onsdag den 04-03-2015 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Præsentation af Center for Arbejdsmarkeds opgaveområde
10 Høring: Supplerende forslag til budgetreduktioner på social- og
sundhedsområdet i budget 2015-2018
11 Opsamling på præsentation af Center for Arbejdsmarkeds opgaveområde
12 Handicaprådet: Anbefaling til budget 2016-2019
13 Årsplan 2015 (version 2)
16 Høring: Tillæg til kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel.

TILLÆGS DAGSORDEN


Efterretningssager
14 Tilsynsrapporter Gribskov Bo- og Støttecenter 2014
15 Tilsynsrapport Vega 2014

Medlemmer:

Bente Ullits Eckmann DH Annelise Hansen DH
Jonna Hildur Præst Pia Foght
Agnete O. Sørensen John Bamberger
Ole Præst DH Kim G. Nielsen DH
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt inkl. behandling af Tillægsdagsorden.

Fraværende:

Meddelelser:
a) Ombudsmanden har med baggrund i tilgængelighedsinspektioner i forbindelse med kommunalvalget 2013 udsendt nyhedsbrev om, at valgsteder bør være let tilgængelige for mennesker med handicap. Nyheden kan ses på ombudsmanden.dk, hvor der også er en tilgængelighedstjekliste ved valg.
b) Teknisk Udvalg behandlede 18.02., pkt. 5, indstilling om etablering af handicaprampe ved Dronningmølle Strand, og besluttede den løsning, som Handicaprådet havde anbefalet.
c) Bilag til pkt. 10 Høring: Supplerende forslag til budgetreduktioner på social- og sundhedsområdet i budget 2015-2018 blev fremsendt 23.02.15.
d) Tillægsdagsorden om kvalitetsstandard for visitation til handicapkørsel for borgere med synshandicap blev sendt 23.02.15.

Åbne

9. Præsentation af Center for Arbejdsmarkeds opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder.

Center for Arbejdsmarked er organiseret i Ydelsescentret og Jobcentret som i henhold til lovgivningen skal være adskilte. Derudover ligger Uddannelsescenteret, der er en tværgående enhed på tværs af Center for Børn og Unge og Center for Arbejdsmarked under Center for Arbejdsmarked.

De primære formål for Center for Arbejdsmarked er, at:

  • Ledige personer eller sygemeldte hurtigst muligt kommer i arbejde, i uddannelse eller på anden måde ud af offentlig forsørgelse.
  • Ledige ikke-arbejdsmarkedsparate får tilbud eller offentlig støtte og ydelser, som forbedrer deres muligheder for selvforsørgelse eller delvis beskæftigelse.
  • Offentlig arbejdsformidling, herunder at sikre at virksomheders rekrutteringsbehov, der anmeldes til Jobcentret, tilgodeses.
  • Medvirke til på generelle niveauer at styrke det lokale arbejdsmarked gennem virksomhedssamarbejde, aktiviteter mv.
  • Personer, der mangler et forsørgelsesgrundlag, har mulighed for at få økonomisk hjælp i form af kontanthjælp, ledighedsydelse eller revalidering
  • Personer, der bliver syge, kan få sygedagpenge eller virksomheder ,der udbetaler løn, kan få refusion.


Handicaprådet formulerede på møde 04.02.15 følgende spørgsmål til centret:

  1. Hvad gør man nu, hvor LBR er nedlagt? Hvordan vil man høre Danske Handicaporganisationers mening?
  2. Benytter Jobcentret sig af andre aktører? Hvem og til hvad?
  3. Hvad er GIV? Hvem er målgruppen?
  4. Hvor mange flexjob har Jobcentret aktuelt etableret? Hvor mange er der brug for? Hvor mange er på flexydelse?
  5. Hvor mange af Jobcentrets brugere er egnet til skånejob? Hvor mange har aktuelt skånejob?
  6. Er nyttejob en ordning man bruger? Hvor mange er i nyttejob og hvilken målgruppe? Benytter man nyttejob til borgere med handicap?
  7. Det er en målsætning af 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Hvor ligger GK i forhold til denne målsætning? Hvor mange unge med handicap får en ungdomsuddannelse? Hvad gør I for, at unge skal få en ungdomsuddannelse?
  8. Kan Produktionsskolen bruges af unge med handicap, herunder et bevægehandicap? Hvis nej - hvilke muligheder er der så?
  9. Hvad gør man for at få borgere med handicap i ordinær beskæftigelse? Kan en borger med handicap få afslag, fordi det er for dyrt at etablere (hjælpemidler mv)?
  10. Hvor mange er aktuelt under revalidering? Hvor mange med handicap? Hvad revalideres der til? Hvilke målsætninger er der på området?
  11. Laver Jobcentret opsøgende arbejde i virksomhederne med henblik på at skaffe arbejdspladser til mennesker med funktionsnedsættelse?


Disse spørgsmål stilles til alle centercheferne:

  • Kunne nogle af de indsatser, som Center for Arbejdsmarked har gennemført, have været del af en handleplan for udmøntning af handicappolitikken?
  • Hvad kan Center for Arbejdsmarked bruge Handicaprådet til?


Rådet har ved forberedelse af spørgsmålene taget udgangspunkt i kommunens handicappolitik og FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, artikel 24 Uddannelse, artikel 26 Habilitering og rehabilitering, artikel 27 Arbejde og beskæftigelse samt artikel 28 Tilstrækkelig levefod og social tryghed.

På mødet deltager centerchef Peter Olsen.


Lovgrundlag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention) vedtaget af FN's generalforsamling 13.12.2006 og trådt i kraft 03.05.2008.
Undertegnet af Danmark 30.03.2007, ratificeret 24.07.2009 og trådt i kraft i Danmark 24.08.2009.


Økonomi
-


Bilag
Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention).

Gribskov Kommunes Handicappolitik
Bilagene er fremsendt med dagsorden 22.01.14. Rådet blev opfordret til at gemme bilagene, hvorfor de ikke sendes igen.

Dette bilag er udleveret på mødet og tilføjet ved protokolleringen efter Handicaprådets møde 04.03.15:
HR 04.03.15: Præsentation af Center for Arbejdsmarked (dok.nr. 2014/09023 028)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.

10. Høring: Supplerende forslag til budgetreduktioner på social- og sundhedsområdet i budget 2015-2018
00.30Ø00 - 2014/48263

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Handicaprådet til afgivelse af høringssvar til prioriteringskatalog vedr. implementering af budget 2015-18 på social- og sundhedsområdet. Prioriteringskataloget eftersendes den 23. februar, hvorefter det vil fremgå af denne dagsorden som bilag 1.

Baggrund
Der skal findes besparelser for cirka syv millioner kroner i løbet af i år og cirka 22 millioner kroner fordelt over de næste tre år. Baggrunden for besparelserne er flere uforudsete udgifter i 2014, som forventes at fortsætte de kommende år. En af de største poster er cirka 1.000 sygehusindlæggelser flere end beregnet og en stigning i udgifterne til borgere med handicap. Samtidig har Byrådet i den seneste budgetaftale valgt en ambitiøs satsning på flere områder, som betyder, at der ikke er råd til uforudsete udgifter. Derfor er opgaven for Social- og Sundhedsudvalget at finde tiltag, som reducerer udgifterne på udvalgets område.

Høringssvar
Prioriteringskataloget peger på forslag til tiltag, der kan bidrage til at reducere udgifterne på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Udvalget har besluttet at finde de nødvendige udgiftsreduktioner indenfor rammerne af tre temaer:

 1. Nye veje - dvs. nye metoder og måder at levere service og velfærd til borgerne på uden serviceforringelser, fordi borgerne bliver mere selvhjulpne.
 2. Udsættelse af aktiviteter - dvs. at forbruget vedr. visse aktiviteter udsættes i 2015 og først genoptages igen i 2016.
 3. Ændringer i serviceniveau - dvs. at levere mindre service til borgerne, hvis udgiftsniveauet ikke kan sænkes tilstrækkeligt igennem effektiviseringer og nye metoder (nye veje).


Kommunen opfordrer til, at der ved afgivelse af høringssvar tages hensyn til de tre temaer ovenfor og dermed til at afgive høringssvar, der:

  • peger på mulige prioriteringer eller effektiviseringer vedr. serviceniveau
  • peger på nytænkning af opgaveløsningen, f.eks. hvor civilsamfundet kan spille en rolle
  • peger på metoder, der kan gøre kommunens indbyggere mere selvhjulpne
  • peger på muligheder for forebyggelse af fremtidige kommunale udgifter - f.eks. gennem at øge sundheden blandt kommunens indbyggere
  • peger på aktiviteter, der kan udsættes
  • primært peger på merudgifter, der kan ses som investering til at nedbringe det fremtidige udgiftsniveauLovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014


Økonomi
-


Bilag
Prioriteringskataloget er lagt på dagsordenpunktet den 23. februar 2015.
Prioriteringskatalog på SSU's område - sendt i høring 23. februar 2015. Dok.nr. 2014/48263 041 (29 sider)

Læsevejledning:
Det meste er relevant for Handicaprådet. Det vigtigste i hvert skema er de tre første felter, dvs. Økonomisk potentiale, Forslagets indhold og Konsekvenser for borgerne.
Handicaprådets interesseområde vurderes primært at være

  • Indledningen
  • Sundhedsrammen
   • Nye veje
    • Øget rehabiliteringsindsats - implementering af § 83a
    • Velfærdsteknologi og bedre anvendelse af hjælpemidler
   • Ændring af serviceniveau
    • Nedlæggelse af velfærdsteknologisk pulje
    • Hjælpemidler - optimering af kørselsdisponering, Kvikservice mv
  • Socialrammen
   • Nye veje
    • Socialpædagogisk støtte - korte ressourcefremmende forløb mv
    • Omlægning af tilbudsviften - nedlukning af Søfryd
   • Ændring af serviceniveau
    • Socialpædagogisk støtte - ændring af serviceniveau
    • Aktivitets- og samværstilbud - Klubben
    • Aktivitets- og samværstilbud - Mødestedet
    • Børn med aflastningAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at

 1. afgive høringssvar til prioriteringskataloget vedr. implementering af budget 2015-18 på social- og sundhedsområdet.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger
1. Generelt
Handicaprådets opgave er at forsvare interesserne for en relativt lille og ikke så synlig gruppe af borgere, som er brugere af alle kommunens ydelser og alle kommunens opgaveområder. Handicaprådet finder det jf. lovgivningen om handicapråd uden for rådets opgave at komme med anbefalinger om, hvad der bør prioriteres fremfor andet. Rådet kommer derfor med anbefalinger til Social- og Sundhedsudvalget, mhp. at udvalget prioriterer.

2. Øget rehabiliteringsindsats - implementering § 83a
Rådet er enige i, at alle mennesker uanset handicap vil kunne klare så meget som muligt selv, og at habilitering/rehabilitering derfor er vejen frem.

3. Velfærdsteknologi og bedre anvendelse af hjælpemidler + Nedlæggelse af velfærdsteknologisk pulje
Som det fremstår i forslaget om nedlæggelse af den velfærdsteknologiske pulje på socialrammen, skulle der ikke være konsekvenser af dette for borgerne, fordi velfærdsteknologi i botilbudene kan indregnes i taksterne. Betyder det, at borgere med handicap i eget hjem er udelukket fra velfærdsteknologiske løsninger, som kan betyde, at de bliver mere selvhjulpne?
Handicaprådet påpeger, at brug af velfærdsteknologi også i eget hjem kan være en investering, som på sigt medfører besparelser.
Da rådet i april og maj 2014 blev hørt over forslag til brug af velfærdsteknologiske løsninger på socialområdet, anbefalede rådet

  • at man brugte noget af ældrepuljen til velfærdsteknologiske projekter til et pilotprojekt på socialområdet med velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter at borgere med psykiske lidelser i og udenfor botilbud kan mestre deres liv.
  • at lignende kommunikationsteknologier afprøves overfor borgere med udviklingshæmning og autisme.
  • at afprøve de teknologier, der hidtil er afprøvet på ældreområdet, overfor borgere med fysiske begrænsninger og handicaps i og udenfor botilbuddene.

Rådet finder det bekymrende og i modsætning til det erklærede ønske om at styrke rehabiliteringsindsatsen, hvis denne type indsatser spares væk for borgere i eget hjem med handicap, herunder sindslidelse.

Handicaprådet pointerer herunder vigtigheden af, at mennesker med handicap får lov at bevare deres værdighed.

4. Patientrettet forebyggelse udskydes i ½ år, hvorved halvdel af midler spares i 2015
Rådet håber ikke, at det kommer til at betyde ekstra indlæggelser/genindlæggelser.

5. Omlægning af mad til levering 1 x ugl. + hjælp til opvarmning
Rådet bemærker, at man skal være opmærksom på muligheden for dårlig ernæring og en deraf følgende risiko for hospitalsindlæggelser.

6. Ændring af rengøringsfrekvens i eget hjem
Rådet er opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget har trukket disse forslag tilbage, men vil alligevel påpege, at også dårlig hygiejne kan medføre øget risiko for hospitalsindlæggelser.

7. Socialpædagogisk støtte - korte ressourcefremmende forløb, gruppetilbud og visiteret/åbent støttetilbud + Socialpædagogisk støtte - ændring af serviceniveau + Omlægning af tilbudsviften - nedlukning af Søfryd + Aktivitets- og samværstilbud - Klubben + Aktivitets- og samværstilbud - Mødestedet
Også her finder rådet, at at habilitering/rehabilitering og ressourcetilgangen er vejen frem. Når tilbud ikke bruges i så vidt omfang som tidligere, må det være fordi der er behov for noget andet. Handicaprådet finder derfor, at det giver god mening at omlægge/ændre tilbud, hvis det viser sig, at de ikke længere svarer til det, der efterspørges af borgerne eller af de kommuner, der køber pladser af Gribskov Kommune.

8. Børn med aflastning.
Råbet går ud fra, at man altid er opmærksom på, hvad der er nødvendigt - og derfor bevilger det nødvendige og ikke mere end det.
11. Opsamling på præsentation af Center for Arbejdsmarkeds opgaveområde
27.69.48G00 - 2014/09023

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde 22.01.14, pkt. 4, at invitere relevante centerchefer til at deltage i Handicaprådets møder i 2014 med henblik på at orientere om centrenes opgaveområder.

Rådet er i dag blevet orienteret om Center for Arbejdsmarkeds opgaveområde.

Dette dagsordenpunkt forelægges med henblik på rådets opsamling og beslutning om hvad rådet fremadrettet finder det vigtigt at få i høring.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Dette bilag er udleveret på mødet og tilføjet ved protokolleringen efter Handicaprådets møde 04.03.15:
HR 04.03.15: Præsentation af Center for Arbejdsmarked (dok.nr. 2014/09023 028)


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet kommer med anbefalinger til, hvad der fremadrettet ønskes i høring.Beslutning
Handicaprådet finder at præsentationen var spændende, og at centerchefen gjorde det godt.

Rådet er tilfredse med tilgangen om, at man tager udgangspunkt i den enkelte, og at der ikke gøres forskel på borgere med eller uden handicap.

Det er positivt, at centret har lagt op til dialog og fælles opmærksomhed, herunder at der DH Gribskov fremover inviteres med til de to årlige dialogmøder mellem Arbejdsmarkedsudvalget og de faglige organisationer.

Handicaprådet vil gerne have referaterne fra dialogmøderne til orientering.

Handicaprådet præciserer desuden, at der er forskel på DH Gribskov og Handicaprådet. DH Gribskov er er frivillig forening under Danske Handicaporganisationer, mens Handicaprådet er et lovpligtigt råd. Det er vigtigt, både ved overvejelser om invitationer til fx dialogmøderne, og overvejelser om noget skal i høring før politisk beslutning.

12. Handicaprådet: Anbefaling til budget 2016-2019
27.69.48G00 - 2015/00460

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede årsplan for 2015 på møde den 10.12.14, pkt. 76.

Det blev foreslået, at Handicaprådet i forbindelse med budgetprocessen skulle sende forslag til Byrådet om at beslutte at nedsætte et temaudvalg efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, til udarbejdelse/revision af kommunens handicappolitik

På Handicaprådets møde 04.02.15, pkt. 4, besluttede rådet at sende forslag til Byrådet om nedsættelse af temaudvalg.

Sekretariatsbetjeningen har på baggrund af rådets drøftelse udarbejdet udkast til forslag, som har været udsendt til rådets medlemmer mhp. bemærkninger. Forslag til anbefaling forelægges nu mhp. endelig godkendelse.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Byrådet har afsat midler til ét årligt temaudvalg efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, ud over det temaudvalg (Vækstudvalget), der er nedsat for hele Byrådets funktionsperiode 2014-2017.

I 2015 er nedsat temaudvalget Skoleudvalget, hvis formål er at arbejde med udviklingen af et nyt læringsområde i Gilleleje.


Bilag
HR 04.03.15: Forslag til budget 2016-2019 (dok.nr. 2015/00460 003)


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet godkender

 1. anbefaling til budgetforslag til Budget 2016-2019 om at beslutte at nedsætte et temaudvalg efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, til udarbejdelse/revision af kommunens handicappolitik
 2. at anbefalingen sendes til Byrådet.Beslutning
1.-2. Tiltrådt
13. Årsplan 2015 (version 2)
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede Årsplan 2015 den 10.12.2014, pkt. 76. Det fremgik af årsplanen, at plan for budgetproces 2016-2019 skulle indarbejdes, når den forelå.

Plan for budgetprocessen foreligger nu og er indarbejdet i årsplanen.

Møde
Emner
04.02
 • Beretning om Handicaprådets arbejde 01.06.13-31.12.14, herunder rådets budget og forbrug 2014
 • Forberedelse af præsentation af Center for Arbejdsmarked
 • Status vedr. Kulturhavnen - projektleder eller en anden inviteres
 • Drøftelse af det sociale indeks fra SL
 • Handicappolitik - forslag til budgetproces om temaudvalg
04.03.
 • Præsentation af Center for Arbejdsmarked
 • Opsamling på Center for Arbejdsmarked
 • Forberedelse af præsentation af Center for Strategi og Ledelse
08.04.
 • Høring: Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi
 • Præsentation af Center for Strategi og Ledelse
 • Opsamling på Center for Strategi og Ledelse
 • Opsamling på møder med centerchefer mhp. senere evaluering + forelæggelse for DIR/chefer og BY
20.05.
xx.06.
 • Orienteringsmøde om Budget 2016-2019 / ved administrationen (efter møder i fagudvalgene uge 23) - eksakte datoer er ikke planlagt endnu.
24.06.
 • Høring: Budget 2016-2019 - udvalgenes oplæg til prioriteringskataloger (svarfrist 26.06.)
26.08.
 • Høring: Rammeaftale 2016 - Styringsaftale
 • Handicappris 2015 - tidsplan og proces
10.09.
kl. 16.15-17.15
 • Ekstraordinært møde mhp. høring af budget 2016-2019 (efter Økonomiudvalgets 1. behandling 24.08. (skal indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling 21.09.)
23.09.
21.10.
 • Beslutning om deltagelse i KLs Handicap- og Psykiatrikonference 18.11.15.
11.11.
 • Handicappris 2015 - beslutning om prismodtager
 • Mødeplan 2016
03.12.
 • Overrækkelse af Handicappris
09.12.
 • Årsplan 2016Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles, at rådet

 1. beslutter ekstraordinært møde torsdag den 10. september 2015 til høring af budget 2016-2019
 2. tiltræder den reviderede årsplan 2015.Beslutning
1.-2. Tiltrådt

16. Høring: Tillæg til kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel. TILLÆGSDAGSORDEN
13.05Ø00 - 2014/39860

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Handicaprådet m.h.p. høring før den politiske beslutning.
Tillægget til kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget den 18. marts 2015 med henblik på godkendelse.

I denne dagsorden forelægges tillæg til kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på godkendelse. Tillægget udvider synshandicappede borgeres mulighed for at blive visiteret til handicapkørsel.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26.11. 2014 blev det besluttet, at administrationen udarbejder en kvalitetsstandard for Handicapkørsel, således at blinde og stærkt svagtsynede kan få mulighed for at benytte ordningen.

I dag kan borgere visiteres til Handicapkørsel i de tilfælde, hvor de har et gangredskab, en mobilitystok eller på anden vis er bevægelseshæmmet. Manglende syn er ikke et kriterium, men kun en følgelidelse, der ikke alene kan udløse visitering til Handicapkørsel i dag.

I vedlagte tillæg gives mulighed for, at blinde og svagtsynede borgere kan visiteres til Handicapkørselsordningen. Tillægget erstatter ikke den nuværende Kvalitetsstandard under Movia, men er et tillæg til denne.

Formålet med tillægget er at udvide gruppen af borgere, der kan modtage individuel handicapkørsel til også at omfatte, at blinde eller stærkt svagtsynede borgere kan visiteres til handicapkørsel, udelukkende på baggrund af denne lidelse.


Lovgrundlag
Lov om trafikselskaber – Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, nr. 582 af 24. juni 2005, § 11.


Økonomi
I Danmark findes der ikke noget centralt register over antallet af blinde og stærkt svagtsynede. Ud fra statistiske beregninger anslås der at være op til 200 blinde eller stærkt svagtsynede, som potentielt kan blive omfattet af ordningen i Gribskov Kommune.

På baggrund af data fra det etårige forsøg under Transportministeriet i 2009 skønnes det, at højest 1/8 svarende til ca. 25 blinde og stærkt svagtsynede borgere vil tilmelde sig.

De direkte kørselsudgifter pr. borger, der anvender ordningen, var på ca. 15.600 kr. i 2014 i Gribskov Kommune, med 15-25 flere borgere, der anvender ordningen skønnes merudgiften at være på ca. 325.000 kr. årligt i 2015 priser.


Bilag
Bilag 1 SSU 18.03.15 - Kvalitetsstandard (2014/39860 004)
Bilag 2 SSU 18.03.15 - Tillæg til kvalitetsstandard (2014/39860 005) (Gribskov Kommunes


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at:

 1. afgive bemærkninger til Tillægget til kvalitetsstandarden.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Det fremgår af sagsfremstillingen, at borgere nu kan visiteres til handicapkørsel i de tilfælde, hvor de har et gangredskab, en mobilitystok eller på anden vis er bevægelseshæmmet. Rådet skal gøre opmærksom på, at Movias kriterier er, at man skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke. En mobilitystok er ikke et gangredskab.

Det fremgår af Movias kvalitetsstandard, at man må tage op til to ledsagere med på turen, men at ledsageren ikke selv må have brug for hjælp eller være handicapkunde hos Flextrafik. Betyder det, at et ægtepar, der begge har synshandicap og opfylder kriterierne i tillægget, skal bestille og køre hver for sig? Det bør afklares og præciseres, så kommunen ikke har en merudgift på det.

Handicaprådet skal igen påpege, at mennesker med handicap eller en kronisk lidelse er meget andet end deres handicap eller kroniske lidelse. Det forventes derfor at tillægget til kvalitetsstandarden rettes til, så "blind og svagtsynede" erstattes af "borgere med handicap".


Efterretningssager

14. Tilsynsrapporter Gribskov Bo- og Støttecenter 2014
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Tilsynsrapporter Gribskov Bo- og Støttecenter 2014 forelægges for Social- og Sundhedsudvalget 18.02.15.

Tilsynsrapporterne forelægges for Handicaprådet til orientering jf. Handicaprådets ønske 27.08.14, pkt. 50, i forbindelse med præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget 18.02.15
"Dette dagsordenspunkt forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på Gribskov Bo- og Støttecenters 4 afdelinger i april-juli 2014. Tilsynsrapporterne har været forsinket og er først modtaget i kommunen i november 2014.

Tilsynet er for første gang gennemført af Socialtilsyn Hovedstaden efter tilsynsforpligtelsen overgik hertil pr. 1. januar 2014.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporterne for hhv. Ahornparken, Haragergård, Hestehaven og Kirkeleddet 10-20, samt om den planlagte opfølgning på disse opmærksomhedspunkter. Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Område Tilsyn med Handling
Gribskov Bo- og Støtte-
center
Ahornparken:
Tilsynsbesøg i april 2014.
Status: Re-godkendt
Opmærksomhedspunkter:
1. Fokus på den sammensatte målgruppe, med forskellige behov der alle skal tilgodeses.

2. Mere systematisk anvendelse af dokumentationssystem.
3. Større gennemskuelighed i økonomien ønskes.
1. Der er iværksat forskellige indsatser, fx optimering af brug af pædagogiske redskaber vedr. kommunikation, visualisering, kontekst markører, skærmning, fysisk indretning der skaber den fornødne ramme o.lign.

2. Medarbejderne i de enkelte teams har dialog med rådgivere i de enkelte kommuner om netop deres dokumentationsmodel og afstemmer løbende proces.
Dette gøres endvidere på handleplansmøder.

3. Et af formålene med igangværende budgetanalyse 2014-15 af de sociale tilbud, herunder Ahornparken, er at skabe større gennemsigtighed i økonomien. Målet bliver indfriet i forbindelse med opstilling af budgetter for de sociale tilbud for 2015.
Haragergård:
Tilsynsbesøg i juni 2014
Status: Re-godkendt
Opmærksomhedspunkter:
1. Mål for borgernes udvikling kan blive mere konkrete, hvilket vil kvalificere det faglige niveau yderligere.2. Fokus på at sikre ensartet kvalitet i de halv-årlige status.3. De sundhedsfaglige retningslinjer følges ikke, og utilsigtede hændelser indberettes ikke.4. Retningslinjer for brug af Nemid5. Dokumentation af brugertilfredshed ift. Klubben, samt af borgernes udvikling i tilbuddet.

6. At tydeliggøre økonomien i den nye takstmodel.
1. I februar 2015 implementeres database programmet AVALEO-social. Dette skal være med til at sikre faglig kvalitet i beskrivelser, mere systematik og overblik over mål og delmål for den enkelte borger.

2. Ledelsen coacher og sparrer med medarbejderne når der udarbejdes statusbeskrivelser.
Konkret arbejdes der med, at danne fagteams omkring de faglige opgaver og forlade de mere individuelle til gange til opgavefeltet.

3. Ledelsen har planlagt en gennemgang af aktuelle retningslinjer i forbindelse med dokumentation og procedure for at sikre at utilsigtede hændelser ind rapporteres korrekt.

4.Ledelsen har udarbejdet dokument med beskrivelse af hvorledes borgeren støttes i brug af NemID. Hjemmevejlederen har lavet ansøgning om dispensation for de borgere der ikke formår egenhændigt at benytte Nem ID.

5. ?


6. Et af formålene med igangværende budgetanalyse 2014-15 af de sociale tilbud, herunder Haragergård, er at skabe større gennemsigtighed i økonomien. Målet bliver indfriet i forbindelse med opstilling af budgetter for de sociale tilbud for 2015.
Hestehaven:
Tilsynsbesøg i juni 2014.
Status: Re-godkendt.
Opmærksomhedspunkter:

1. Primært mundtlig kultur for det faglige arbejde. Dette kan med fordel ændres til øget fokus på dokumentation af arbejdet, med fokus på målsætning og opfølgning på indsatsen.


2. Hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af mål fx. i den årlige status samt i den daglige dokumentation.


3. Tydeliggør budgettet, så det er mere gennemskueligt for Socialtilsynet.
1. I februar 2015 implementeres database programmet AVALEO-social, som indeholder konkrete værktøjer til at dokumentere både mål for den enkelte og til at beskrive de løbende indsatser. Dette vil hjælpe til øget skriftlig dokumentation i forhold til det pædagogiske udviklingsarbejde.

2. Hestehaven benytter i dag dataprogram Uniqliv, men overgår til Avaleo februar 2015.
Der er mange funktionaliteter i Avaleo som skal sættes i spil, der skal foregå en løbende opdatering så det sikres, at stamdata og relevante pædagogiske og sundhedsfaglige dokumenter lægges ind i databasen.
Oversigter vedr. statusbeskrivelser og handleplansmøde afholdelse skal ajourføres.

3. Et af formålene med igangværende budgetanalyse 2014-15 af de sociale tilbud, herunder Hestehaven, er at skabe større gennemsigtighed i økonomien. Målet bliver indfriet i forbindelse med opstilling af budgetter for de sociale tilbud for 2015.
Kirkeleddet 10-20:
Tilsynsbesøg i juni 2014
Status: Re-godkendt
Opmærksomhedspunkter:
1. Primært mundtlig kultur kan med fordel ændres til øget fokus på dokumentation af arbejdet.
2. Hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af mål fx. i den årlige status samt i den daglige dokumentation.

3. At arbejde med sundhedshandleplaner for at tydeliggøre det komplekse sundhedsfaglige arbejde og nye rutiner med overdragelse af arbejdet fra Aleris i foråret 2014.
4. Borgerens oplevelse af medindflydelse kan med fordel fokuseres, så borgeren forstår hvorfor ønsker og behov imødekommes eller ikke imødekommes.


5. Tydeliggørelse af budgettet, så det bliver mere gennemskueligt.
1. Dette løses gennem implementering af database programmet AVALEO-social.
Programmet indeholder konkrete værktøjer til at dokumentere både mål for den enkelte og til at beskrive de løbende indsatser.

2. ?3. Udover at sikre repetering af gældende retningslinjer herunder indberetningsskemaers placering vedr. utilsigtede hændelser, så har GBS ikke deciderede sundhedshandleplaner på deres pædagogiske tilbud.

4. Der afholdes beboermøder, her kan det være godt at tydeliggøre punkterne.


5. Et af formålene med igangværende budgetanalyse 2014-15 af de sociale tilbud, herunder Kirkeleddet 10-20, er at skabe større gennemsigtighed i økonomien. Målet bliver indfriet i forbindelse med opstilling af budgetter for de sociale tilbud for 2015.


Administrationens anbefaling
Administrationen vurderer at tilsynets konklusioner overordnet er positive.

Ahornparken beskrives som et velfungerende botilbud, med fokus på borgernes trivsel og udvikling. Der arbejdes fagligt med anerkendende pædagogik og metoder som giver struktur i hverdagen, og er tilpasset den enkelte borger. Desuden roses Ahornparken for at være langt fremme når det handler om anvendelse af velfærdsteknologi. Ledelsen beskrives som
meget synlig, og har delegeret ansvar til selvadministrerende teams, hvilket medvirker til stor
trivsel og medarbejdertilfredshed, og der er skabt et økonomisk råderum for medarbejderne
og borgerne. Økonomien beskrives desuden som gennemskuelig og med rum til at skabe høj kvalitet.

Haragergård beskrives som et velfungerende bo- og aktivitets-tilbud, med fokus på mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter. Socialtilsynet vurderer at det faglige arbejde med relationspædagogik og neuropædagogiske metoder fremmer den enkelte borgers selvstændighed og udvikling. Der arbejdes med mål, som beskrives på statusmøder, hvilket ligeledes understøtter denne udvikling. Haragergårds og Kirkeleddets organisering og budgetmodel er blevet ændret, så tilbuddene i højere grad har mulighed for fleksibelt at tilpasse støtten til borgerens aktuelle behov.

Hestehaven beskrives som et velfungerende botilbud, som arbejder med en fælles faglig forståelse af hjemmevejlederpædagogikken, som har medvirket til en mere professionel tilgang til borgerne. Der støttes op om personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter, bla. deltagelse i Haragergårds aktivitetstilbud 1-2 aftener om ugen. Desuden har Hestehaven gode fællesfaciliteter og et godt samarbejde med pårørende. Der har ikke været magtanvendelser på Hestehaven, da der arbejdes med en forebyggende tilgang.

Kirkeleddet 10-20 er ligeledes et velfungerende botilbud, hvor borgerne trives og udvikles gennem aktivitetsmuligheder, boformen med fællesfaciliteter og tæt kontakt til medarbejdere og naboer. Der har været en enkelt magtanvendelse, men tilbuddet arbejder forebyggende med at forhindre disse med et anerkendende menneskesyn og dialog med borgeren. Kirkeleddets organisering har, som Haragergård og Hestehaven, gennemgået en omorganisering og er nu takstfinansieret, hvilket skaber mulighed for fleksibilitet i tilpasningen af støtte til den enkelte borgers aktuelle behov."


Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.


Økonomi
-


Bilag
SSU 18.02.2015: Tilsynsrapport Ahornparken 2014 (2014/38360 010) - 42 sider
SSU 18.02.2015: Tilsynsrapport Haragergård 2014 (2014/38360 011) - 48 sider
SSU 18.02.2015: Tilsynsrapport Hestehaven 2014 (2014/38360 012) - 47 sider
SSU 18.02.2015: Tilsynsrapport Kirkeleddet 10-20, 2014 (2014/38360 013) - 52 sider

For alle 4 tilsynsrapporter fremsendes siderne 2 til 5 (stamoplysninger og samlet vurdering) som papirkopi. Resten af bilagene kan ses ved at gå ind i dagsordenen på gribskov.dk.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet, at:

 1. tage orienteringen om de anmeldte tilsyn til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.

15. Tilsynsrapport Vega 2014
27.00G00 - 2014/38360

Sagsfremstilling
Tilsynsrapporter Gribskov Bo- og Støttecenter 2014 forelægges for Social- og Sundhedsudvalget 18.02.15.

Tilsynsrapporterne forelægges for Handicaprådet til orientering jf. Handicaprådets ønske 27.08.14, pkt. 50, i forbindelse med præsentation af Center for Social og Sundheds opgaveområde.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget 18.02.15
"Dette dagsordenspunkt forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering om gennemført anmeldt tilsyn på botilbuddet Vega. Tilsynsrapporten har været forsinket og er først modtaget i kommunen i november 2014.

Tilsynet er for første gang gennemført af Socialtilsyn Hovedstaden efter tilsynsforpligtelsen overgik hertil pr. 1. januar 2014.

Administrationen orienterer hermed Social- og Sundhedsudvalget (SSU) om de væsentligste opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten, samt den planlagte opfølgning herpå.
Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag.

Område Tilsyn med Handling
Vega Vega botilbud:
Tilsynsbesøg i maj 2014

Status: Re-godkendt

Opmærksomhedspunkter:

1. Konkret målfastsættelse for beskæftigelsestilbuddet
2. Systematisk dokumentation af indsats og opfølgning på metoder og resultat i dokumentationssystem. Opmærksomhed på at
eksterne borgere ikke dokumenteres i UniqLiv.3. Tilsynet vurderer, at Vega skal have fokus på en professionalisering af relationerne til borgerne, så borgerne ikke bliver udsatte, når en kontaktpædagog holder ferie eller stopper i tilbuddet.

4. Fokus på borgernes kommunikation, tegn til tale og andre kommunikationshjælpemidler.
5. Der er lås på køleskabet i botilbuddet, fordi der er borgere som ville tømme det hvis det var åbent. Opmærksomhed på borgernes retsikkerhed - Vega bør reflektere over, om der kan findes andre metoder, så det kan undgås at låse køleskabet.6. Forsøg at forebygge og reducere antal af episoder med overgreb mellem borgerne og mod personalet.
1. Ved overgangen til Avaleo Social vil hver enkelt borgers individuelle mål være tilgængelige med henblik på daglig opfølgning. I forhold til de eksterne borgere, er det i Vegas regi et ønske, at indgå yderligere samarbejde med botilbuddene om at fastsætte mål for/med den enkelte borger.

2. Overgang og implementering af Avaleo Social forventes at skærpe dokumentation af indsats og opfølgning markant.
Desuden vil der ligeledes kunne dokumenteres i forhold til eksterne borgere, hvilket ikke tidligere har været muligt.
Avaleo Social forventes anvendt fra 01.02.2015

3. Vega arbejder ikke længere med begrebet kontaktperson. I stedet har vi valgt små teams, der alle er ansvarlige i forhold til det konkrete arbejde med borgerne.
Det betyder at det ikke er så sårbart for borgerne når medarbejdere holder ferie, sygdom, og andet.
I øvrigt har netop dette emne været drøftet flere gange i løbet af det seneste år, og i dag opleves dette på ingen måde som en udfordring.

4. Vega deltager i kommunalt projekt om velfærdsteknologier, herunder kommunikationshjælpemidler.
Vega deltager desuden også i andet IT projekt om IT teknologi, blandt andet i samarbejde med SUS. Her er tre medarbejdere udpeget til at deltage i projektet.

5. Udfordringen her er væsentligt mere omfattende, end at der vil være borgere der tømmer køleskabet.
Virkeligheden er snarere, at der for flere af borgerne reelt er fare for alvorlige sundhedsrisici, hvis der er fri adgang til det fælles køleskab.
Vega har borgere der ikke selv er i stand til at administrere indtaget af madvarer, dette gælder også i forhold til ferskvarer, frostvarer osv.
Det er Vegas ansvar at passe på borgerne, i det omfang de hver især har behov for hjælp, og på baggrund af ovenstående viden, er det svært at se det som andet end omsorgssvigt, såfremt der er fri adgang til det fælles køleskab for flere af Vegas borgere.
Omvendt er der intet til hinder for at hver enkelt borger vælger at have et køleskab i egen lejlighed, hvilket flere af borgerne i øvrigt også har.

6. Med henblik på at reducere antallet af hændelser, er der i Vegas Med-regi besluttet at øge de kvalitative data i registreringerne, således at vi får et bedre grundlag for at forebygge hændelser, og en øget viden, der kan omsættes direkte til praksis.


Administrationens anbefaling
Administrationen vurderer at tilsynets konklusioner overordnet er positive. Der er ros af den faglige og anerkendende tilgang til borgerne, som resulterer i at borgerne trives. Medarbejderne roses for deres store engagement og vilje til at skabe trivsel og udvikling. Der er fokus på inddragelse af borgerne, så de får indflydelse på eget liv. Tilbuddet har arbejdet forebyggende med at møde borgerens behov, hvilket gør at antallet af magtanvendelser er meget lavt.
Desuden roses de fysiske rammer, som er moderne og tilgodeser borgerens behov, samt økonomien, som er gennemskuelig og prioriterer midler til kompetenceudvikling."


Lovgrundlag
LOV nr 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn § 7.


Økonomi
-


Bilag
SSU 18.02.2015: Tilsynsrapport Vega 2014 (2014/38360 009) - 44 sider

Siderne 2 til 5 (stamoplysninger og samlet vurdering) fremsendes som papirkopi. Resten af bilaget kan ses ved at gå ind i dagsordenen på gribskov.dk.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet, at:

 1. tage orienteringen om de anmeldte tilsyn til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
06:00 PM