Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 30-11-2015

Mandag den 30-11-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
62 4. budgetopfølgning 2015, Erhvervs- og Turismeudvalget
63 Bevillinger der ophører i budget 2016
64 Status på arbejdet med etablering af Gribskov Iværksætterkapital
65 Revideret ansøgning om Iværksætterhotel - Gribskov Erhvervscenter
66 Ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S om Iværksætterfabrik i samarbejde med Scan Group A/S
67 Iværksætterprogram - fortsættelse af iværksætternetværk og mentor-forløb
68 Maritim Turisme og Nordsjællands Maritime Klynge- status på ansøgning til Vækstforum Hovedstaden
69 Styrk butikslivet i bymidten - en del af Handl Lokalt
70 Gribskov Erhvervscenter A/S - samarbejdsaftale 2016
71 Gribskov Erhvervsråd 2016 - Resultataftale med tilhørende budget
72 Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - Udkast til strategiforslag

Medlemmer:

Michael Bruun Jan Ferdinandsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jørgen Emil Simonsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Jan Ferdinansen deltog fra klokken 16.15
Thomas Elletoft deltog fra klokken 16:20
Anders Gerner Frost deltog fra klokken 16.25


Fraværende:

Meddelelser:
Der har været afholdt konference i Fishing Zealand med 120 deltager. Konferencen blev afholdt i Tisvilde.
Åbne

62. 4. budgetopfølgning 2015, Erhvervs- og Turismeudvalget
00.30Ø00 - 2015/27112

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november


Budgetopfølgning 4
Fokus i denne budgetopfølgning er at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal ligesom i de tidligere BO'er indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i de tidligere BO'er
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.

Budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalget
Samlet konklusion
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i regnskab 2015 på Erhvervs- og Turismeudvalgets området. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 5,1 procent.

Administrationen vurderer, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Årsager til budgetafvigelsen:
Afvigelsen skyldes fortrinsvis forventet mindreforbrug på pulje til Erhvervsudvikling, som forventes overført til udbetaling i 2016.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Det er en forudsætning, at den afsatte pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr. i 2015 bliver udmøntet i året.

Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Erhvervs- og Turismeudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Erhverv og Turisme
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Erhverv og Turisme:Som det fremgår at illustrationen forventes det samlede mindreforbrug ved 4. budgetopfølgning at være 0,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget mod et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning.
Udviklingen fra sidste budgetopfølgning skyldes ændret skøn på Drift, ETU samt ændret vurdering af pulje til Erhvervsudvikling, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2015.

Opfølgning på elementer fra budgetaftalen 2014-2017:
I budgetaftalen for 2014-2017 blev der afsat en pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr. i 2015. I forbindelse med regnskab 2014 er der overført restbudget på 0,8 mio. kr. til finansiering af aktiviteter, som alle er disponeret i 2014, men først forventes realiseret i 2015.
I 2015 forventes de overførte midler fra 2014 anvendt. Derudover forventes hele puljen for 2015 udmøntet. Samlet forventes 2,5 mio. kr. udbetalt i 2015 og 0,4 mio kr. i 2016.
For nærmere beskrivelse henvises til bilag 1.


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Tillægsbevillinger
Af det forventede mindreforbrug på Erhverv og turisme i 2015 foreslås der tillægsbevillinger på 0,04 mio. kr. på forventet mindreforbrug på turisme- og erhvervsrelationer samt drift ETU, som tilføres kassebeholdningen.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
Bilag 1: ETU 30.11.15: Opfølgning på budgetaftalens elementer, dok.nr. 2015/27112 011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende de foreslåede tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Erhverv og Turisme
  -38.000Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Anbefales


Fraværendene: Jan Ferdinansen, Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost
63. Bevillinger der ophører i budget 2016
00.30Ø00 - 2015/34356

Sagsfremstilling
I budget 2015-2018 har der været både nogle tidsbegrænsede bevillinger og nogle puljer, som bortfalder fra 2016.

Mht. puljerne, så er der i budget 2015 puljer på samlet 7,5 mio. kr., som ophører i 2016. Puljerne er placeret under ØU, men de anvendes bredt ud over fagudvalgene. Det drejer sig om puljerne:

 • Strategiske investeringspuljer
 • Investeringspulje til Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
 • Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer.


Puljerne, der falder bort, erstattes af én samlet pulje til erhverv, kultur og landsbyer på i alt 1,5 mio. kr.

Mht. de tidsbegrænsede bevillinger, så er der løbende fulgt op på disse i årets Budgetopfølgninger, hvor de fremgår af fagudvalgenes bilag 1.

For Erhvervs- og Turismeudvalget betyder det, at der i budgettet ikke længere er afsat midler til følgende opgaver og projekter:

Puljer under Erhvervs- og Turismeudvalget
Pulje til Erhvervsudvikling
Puljen er afsat til en prioritering af turist- og erhvervsområdet med henblik på at forbedre service og rammevilkår for erhvervene og udgør 2,0 mio. kr. i 2014 og 2015.

Puljen er i 2015, frem til udvalgsmødet d. 30.11.2015, disponeret til følgende formål:

 • Gribskov Erhvervscenter, Samarbejdsaftale - Velkomstpakke (50.000 kr.)
 • Gribskov Erhvervscenter, tilskud til markedsføring (300.000 kr.)
 • Esrum kloster og Møllegården: Sommerballet (43.000 kr.)
 • Yderområder på forkant (100.000 kr.)
 • Turisme-workshop (50.000 kr.)
 • Gribskov Erhvervscenter: Iværksætter-inkubator (205.000 kr.)
 • Fishing Zealand: Trykning af fiskeguide og tilskud til DM i surfcasting (17.000 kr.)
 • Kompetenceudvikling af lokale virksomheder (30.000 kr.)
 • Forbedret skiltning af nordkystruten (113.000 kr.)
 • Væksttiltag af strande: Oprydning og forbedring af handicaprampe (40.000 kr.)
 • Juridisk bistand og revision ved nyt erhvervsserviceselskab (25.000 kr.)
 • Erhvervsforeningen Tisvilde og omegn, Åben by Julen 2015 (30.000 kr.)
 • Gribskov Erhvervscenter, Investeringsrundtur i Gribskov (35.000 kr.)
 • Gribskov Erhvervscenter, Industriens dag med åbent hus (92.000 kr.)


Det resterende beløb på 0,9 mio. kr. forventes udmøntet i 2015, heraf forventes 0,4 mio. kr. først realiseret i 2016.

Puljer under Økonomiudvalget
Af de afsatte puljer under Økonomiudvalget har Erhvervs- og Turismeudvalget haft andel i følgende:

 • Investeringspulje - Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
 • Investeringspulje særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning


Investeringspulje - Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
Puljen er afsat til at fremme strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet og udgør 4,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.
Puljen er i 2015 disponeret til finansiering af en række mindre aktiviteter og projekter efter indstilling fra Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Beløbene forventes udbetalt i 2015 og 2016.

Investeringspulje særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning
Puljen er afsat til at fremme særlige, strategiske erhvervsinvesteringer, som understøtter satsning på at forbedre rammevilkår for etablering eller vækst af virksomheder, der enten allerede er eller ønsker at etablere sig i Gribskov Kommune og udgør 2,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.
På Økonomiudvalgets møde d. 18.03.2015 blev der besluttet en omprioritering til imødegåelse af udfordringer på Børneområdet med 1,0 mio. kr. i 2015.
Herudover er der i 2015 anvendt 0,3 mio. kr. til Fredbogård Fonden og 0,25 mio kr. til partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold. Det resterende beløb på puljen forventes disponeret i 2015 men først realiseret i 2016.

Selvom der i budgettet ikke længere er givet finansiering til disse emner, kan udvalget inden for egne budgetmæssige rammer vælge fortsat at prioritere arbejdet med disse emner.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orienteringen om hvilke emner der ikke videreføres i budget 2016-2019 til efterretning.
 2. at beslutte hvilke emner, der evt. fortsat skal prioriteres, og herunder hvordan udvalget vil finansiere udgifterne inden for egne rammerBeslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Udgår


Fraværendene: Jan Ferdinansen, Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost
64. Status på arbejdet med etablering af Gribskov Iværksætterkapital
24.00A00 - 2014/05512

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at godkende udarbejdelsen af et lokalt koncept for et investeringspanel samt godkende finansiering.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har i 2014 igangsat arbejdet med at afdække muligheden for, at Gribskov Kommune på baggrund af et forslag fra enkelte erhvervsfolk og borgere om, at der etableres en fond på ca. 50 mio. kr, som kan understøtte iværksættere i Gribskov Kommune.

Målet er dels at gøre det lettere for disse virksomheder at starte op/at vækste, dels at tiltrække iværksættere til kommunen.

Midler til fonden tænktes eksempelvis at kunne tiltrækkes via investeringer og fundraising blandt større private virksomheder, banker, forsikringsselskaber og pensionskasser samt crowdfunding. Og på sigt også tiltrækning af midler fra statslige fonde, EU-strukturfonde og lignende.

Udvalget afsatte samtidig 50.000 kr til formålet. Siden har administrationen afdækket mulighederne, dels juridisk og dels ved at trække på erfaringer fra andre kommuner.

Juridisk vurdering
Forslaget om en fond eller et selskab til fremskaffelse af kapital til iværksættervirksomheder falder uden for rammerne af erhvervsfremmeloven og den såkaldte "548-lov" (lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber).

Kommunerne har efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler en vis mulighed for at yde økonomisk støtte til erhvervsvirksomheder. Dette gælder dog sædvanligvis kun generel erhvervsstøtte i form af eksempelvis støtte til etablering og vedligeholdelse af en god infrastruktur, tilbud om informationer og formidling af kontakt.

Med hensyn til individuel støtte er hovedreglen, at kommunen ikke kan yde økonomisk støtte i form af tilskud, lån, garantistillelse eller lignende til erhvervsvirksomheder. Dette gælder uanset om støtten har direkte karakter over for den pågældende virksomhed, eller om det sker på en mere indirekte måde i form af, at kommunen eksempelvis indskyder midler i en erhvervsfond eller lignende, der yder støtte eller garanti til virksomhed.

Det vil dog være muligt, at kommunen deltager i en fond eller et selskab, der arbejder for at tiltrække iværksættere til kommunen. Det er som sagt en betingelse for kommunens lovlige deltagelse, at arbejdet retter sig mod iværksættere i bred forstand uden at indebære individuel støtte. Endvidere må fonden eller selskabet ikke drives med profitformål for øje og der må ikke udbetales større selskabsudbytte, end hvad der svarer til en almindelig forrentning af den investerede kapital.

Erfaringer fra Ringkøbing-Skjern Kommune
Administrationen har været i dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune, der tidligere har igangsat et lignende projekt. Her viser erfaringerne, at det ikke i tiltrækkelig grad har været muligt at tiltrække investorer, som ville bruge virksomhedernes geografiske placering som et parameter for deres investeringer.

Det var ligeledes vanskeligt at finde tilstrækkeligt med kvalificerede iværksættere, som kunne komme i betragtning for investeringer. Administrationen i Ringkøbing-Skjern vurderer, at den kritiske masse ikke er til stede inden for kommunens geografiske afgrænsning.

I stedet overvejes det at oprette et investerings-panel, hvor iværksættere kan få vejledning og sparring i forhold til, hvor de kan opnå investeringer i deres virksomhed.

Administrationens vurdering og anbefaling
På baggrund af erfaringerne fra Ringkøbing-Skjern anbefaler administrationen at man, i Gribskov i stedet for en decideret fond, arbejder videre med et koncept for et lokalt iværksætter-investeringspanel. Dette vil give muligheden for at arbejde specifikt med den enkelte iværksætter og dennes potentiale for at tiltrække kapital.

Endvidere anbefaler administrationen, at opgaven bliver varetaget af Gribskov Erhvervscenter A/S som et led i samarbejdsaftalen for 2016, og at der bevilliges 30.000 kr til projektet. Beløbet vil kunne finansieres inden for de allerede afsatte 50.000 kr til formålet.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Beløbet på 30.000 kr. kan rummes i de 50.000 kr. som udvalget har bevilliget i 2014 og fik overført til udvalgets pulje til Erhvervsudvikling for 2015.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. forslag om at udarbejde koncept for et lokalt investeringspanel, og dermed godkende at 30.000 kr af de allerede afsatte 50.000 kr anvendes til projektet.
 2. Projektet indarbejdes som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.Beslutning
1.-2 Tiltrådt

Fraværendene: Jan Ferdinansen, Thomas Elletoft, Anders Gerner Frost
65. Revideret ansøgning om Iværksætterhotel - Gribskov Erhvervscenter
24.10G00 - 2015/16923

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at godkende revideret ansøgning og det reviderede budget.

Baggrund:
Erhvervs- og Turismeudvalget godkendte på udvalgets møde 26.05.2015, ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S på 205.000 kr. til oprettelse af et Iværksætterhotel, under forudsætning af,
a) at Erhvervscentret rejser det resterende beløb på 205.000 kr, og
b) at Tænketanken Vækst:Gribskovs anbefaling om inkubator så vidt muligt indarbejdes i Erhvervscentrets koncept.

Beløbet på 205.000 kr, var baseret på et samlet budget på 410.000 kr for oprettelse af Iværksætterhotellet. Gribskov Erhvervscenter A/S havde samtidig udarbejdet en ansøgning til LAG-bestyrelsen (Lokal Aktionsgruppe for Halsnæs og Gribskov) på 205.000 kr.

Ansøgningen fra Gribskov Erhvervscenter A/S
Af ansøgningen fremgik det, at tilbuddet til iværksættere og mindre virksomheder består i at få adgang til kontorfaciliteter uden bindingsperiode med indbyrdes netværk og sparring samt en række ekspertise og tilbud, ved at blive en del af dette inkubatormiljø.

Begrundelsen for ansøgningen er ifølge Gribskov Erhvervscenter A/S, at

"Inkubator for Iværksættere er stedet, hvor kombinationen af fysisk kontorfællesskab og løbende rådgivning både fra Gribskov Erhvervscenter A/S, vore partnere for vækst (Iværksætterhus, Væksthus Hovedstadsregionen, Eksportrådet m.v.) samt private konsulenter vil blive en del af et attraktivt tilbud for iværksættere og mindre virksomheder i Gribskov. Endvidere vil det gøre det enklere og mere attraktivt for nye iværksættere at flytte til og etablere sig i Gribskov"

.
Endvidere fremhæver Gribskov Erhvervscenter A/S i ansøgningen, at

"Netop synergien ved en sådan inkubator med både attraktive lokaler, beliggenhed og rådgivning vil give Gribskov, subsidiært Gribskov Erhvervscenter A/S, en bedre mulighed for proaktivt at tilbyde udefrakommende iværksættere at flytte til kommunen. Indledningsvis som ’lejere’, senere hen måske med bosættelse og ansættelse af ansatte til følge som en afledt effekt, uden dette nødvendigvis skal forfølges som en aktiv del af rekrutteringsprocessen.

En inkubator vil både medvirke aktivt til at sikre vækst og arbejdspladser for iværksættere/mikrovirksomheder og samtidig fastholde driftige borgere i kommunen".

Ændring i forudsætningerne for medfinansieringen
Efter bevillingen fra Erhvervs- og Turismeudvalget var blevet godkendt, meddelte LAG-bestyrelsen, at man ikke kunne støtte husleje, hvilket Gribskov Erhvervscenter A/S oplyser ikke fremgik af ansøgnings-vejledningen, ej heller i dialogen med LAG, der også selv har skulle afklare de præcise rammer løbende ifm. opstarten af LAG i Gribskov i 2015. 
Gribskov Erhvervscenter A/S valgte her at ændre ansøgningen til LAG, til et projekt på samlet 300.000 kr, der ikke indeholdt husleje. LAG valgte herefter ikke at bevillige de 150.000 kr, som var det ansøgte beløb, men bevilligede 100.000 kr.

Alternativ løsning
Gribskov Erhvervscenter A/S har på den baggrund arbejdet med alternative løsninger for, at kunne oprette et iværksætterhotel for 300.000 kr. frem for det oprindelig budget på 410.000 kr. I den forbindelse har Gribskov Erhvervscenter A/S været i dialog med Scan Group A/S, der ejer det tidligere Lemvig Müller-produktionsareal på Ny Mårumvej 260 / Nellerødvej 48.

Scan Group A/S har tilbudt, at Iværksætterhotellet kan etableres i en kontorejendom på arealet til en billigere husleje end de 152.000 kr. (ekskl. forbrug), der var budgetteret i den oprindelige ansøgning. I denne aftale får Gribskov Erhvervscenter A/S råderetten over 150 m2 men vil i det første år kun være forpligtiget til at betale Scan Group A/S på baggrund af det reelle antal af lejere, der til alle tider har en plads i iværksætterhotellet, alternativt det antal arbejdsstationer der opsættes. Denne aftale gør, at projektet bliver mindre økonomisk risikabelt for Gribskov Erhvervscenter A/S.

Revideret budget
I relation til denne aftale bliver Gribskov Erhvervscenter A/S i stand til at spare på flere af posterne i det oprindelige budget.
.

(1) Skriveborde/stole, mødebord/ reoler, skabe, lamper - 12.000 kr. pr. plads/15 pladser
140.000
AV-udstyr, Apple-TV, printere/skannere (til fællesbrug / herunder mødelokaler)
25.000
Køleskab, mikroovn, køkkenudstyr diverse
10.000
Markedsføring (3-5 annoncer)
20.000
Istandsættelse og indretning / opdeling, skillevægge mv
30.000
(2) Vægudsmykning, planter, skilte dekoration diverse
10.000
(3) Andele af lejeudgifter/forbrug til drift før opnået belægning på 75 % fra år 2
100.000
(4) Konsulenter/tidsforbrug til markedsføring, indgå aftaler etc med Iværksættere / lejere, praktisk omkring etablering, indkøb mv.
50.000
Juridisk / økonomisk rådgivning
25.000
Oprindeligt samlet budget
410.000

(1) Besparelse på indkøb af interiør. 30.000 kr.
(2) I forbindelse med aftalen falder dele af denne post bort. 5000 kr.
(3) Denne post kan nedsættes fra 100.000 kr til 50.000 kr.
(4) Gribskov Erhvervscenter A/S har været i dialog med LAG-bestyrelsen om at kunne konvertere midler til eksterne rådgivere til at kunne bliver varetaget af Gribskov Erhvervscenter A/S, hvorved der opnås en besparelse på ca. 25.000 kr.

Samlet giver dette en besparelse på 110.000 kr., hvilket nedbringer finansieringsbehovet fra 410.000 kr. til 300.000 kr.

Gribskov Erhvervscenter A/S mener fortsat at kunne møblere, klargøre og rekruttere til iværksætterhotel for det p.t gældende kombinerede tilskud fra Gribskov Kommune og LAG.

Ny lejeaftale - billigere pladser for iværksætterene
I forhold til den oprindelige ansøgning betyder den nye lejeaftale, at pladserne i Iværksætterhotellet vil kunne tilbydes endnu billigere.

 • En ’flyverplads’ (2-3 gange per uge), til en pris fx 1.200 kr./mdr. kan nu tilbydes for 800 kr./mdr.
 • Et fast skrivebord i kontormiljø 1.800-2.000 kr./mdr. kan nu tilbydes for 1.500 kr./mdr


Administrationens vurdering
Det er fortsat administrationens vurdering, at etableringen af et iværksætterhotel i Gribskov vil kunne have en positiv effekt ift kommunens iværksættere og støtte godt op omkring udvalgets satsning på iværksætterprogram og tager tråden op fra en af anbefalingerne fra Vækstudvalgets Tænketank Vækst:Gribskov, samt udvalgets tidligere forsøg på at opstarte et erhvervshotel.

Administrationen vurderer desuden, at iværksætterhotellet - som det også nævnes i ansøgningen - vil kunne skabe en positiv synergi-effekt mellem de tiltag som Iværksætterhuset og Væksthuset tilbyder, sammen med GECs nuværende og kommende tilbud. Dette omfatter bla. udvalgets initiativ om etablering af iværksætternetværk, mentorordning til iværksættere og velkomstpakke til nye virksomheder, der alle er opgaver, som udspringer af udvalgets iværksætterprogram og er lagt over til udførelse i erhvervscentret.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 12 stk 2 og § 13 stk 4

Økonomi
Erhvervs- og Turismeudvalget har d. 26.05.15 bevilget 205.000 kr. finansieret af ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015.

Bilag
Bilag ETU 301115: Revideret ansøgning_Gribskov Erhvervscenter_Iværksætterhotel. Dok. nr 2015/16923 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. godkende den reviderede ansøgning og det reviderede budget og opretholde bevillingen på 205.000 krBeslutning

 1. Tiltrådt


Anders Gerner Frost fraværende
66. Ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S om Iværksætterfabrik i samarbejde med Scan Group A/S
24.10G00 - 2015/33752

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at tage stilling til ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S om økonomisk støtte til deltagelse i et pilotprojekt i forbindelse med oprettelse af en Iværksætterfabrik (Gribskov Center for Håndværk, Produktion og Kreativ Virksomhed (arbejdstitel)).

Baggrund
Gribskov Erhvervscenter A/S og Gribskov Kommune er blevet kontaktet af virksomheden Scan Group A/S, da virksomheden har købt Lemvig Müllers-produktionsareal ved Ny Mårumvej 260 i Helsinge.

Scan Group A/S har i den forbindelse givet udtryk for, at de gerne vil bidrage til iværksætter-udviklingen i Gribskov ved at stille dele af deres areal fordelagtigt til rådighed med henblik på, at Gribskov Erhvervscenter A/S kunne opstarte en iværksætterfabrik, der understøtter håndværks- og produktionsorienterede iværksættere.

I pilotprojektet vil Gribskov Erhvervscenter A/S stå for konceptudvikling og rekruttering, mens Scan Group A/S varetager vedligeholdelse af de udlejede arealer.

På den baggrund har Gribskov Erhvervscenter A/S indsendt en ansøgning om støtte på 125.000 kr. (ekskl. moms) til oprettelse af en Iværksætterfabrik med samlede omkostninger til etablering etc på 310.000 kr. Det resterende beløb på 185.000 kr. (ekskl. moms) finansieres af pilotprojektets anden partner Scan Group A/S

Ansøgningen fra Gribskov Erhvervscenter A/S
Gribskov Erhvervscenter A/S begrunder ansøgningen med, at dette tiltag vil give muligheden for at satse på et nyt iværksættersegment i Gribskov :

"Gribskov.... er karakteriseret ved en større koncentration af håndværks- og industrivirksomheder, og der er ligeledes en koncentration af iværksættere rettet mod ’håndens fag’. Hvor Danmark generelt tidligere har fokuseret på viden og videnvirksomheder er der sket et skifte mod en øget interesse for at understøtte produktionsvirksomheder for at imødegå udflytning af arbejdspladser og for ikke at miste den praktiske ekspertise i Danmark.

I vor proces med at strukturere kontorhotellet for iværksættere (se separat punkt på dagsordnen) i de mere liberale og serviceorienterede brancher, har vi også overvejet, hvordan man kunne understøtte iværksættere af mere håndværks- og produktionsorienteret natur".

Koncept for opstart af iværksætterfabrik i regi af Gribskov Erhvervscenter A/S
Gribskov Erhvervscenter A/S beskriver konceptet - "Center for Industri, Håndværk og Kreative Virksomheder" (arbejdstitel) som bestående af 3 etaper, hvor denne ansøgningen om tilskud til pilotprojektet omhandler "1. etape", hvor konceptet skal strømlines og gøres klar til udrulning samt identifikation og rekruttering af mulige lejere. De to sidste etaper igangsættes efter pilotprojekts evaluering og i forbindelse med en eventuel fortsættelse af projektet.

 • 1. etape er "den mest realistiske løsning at skabe et miljø, hvor ovenstående typer af virksomheder under samme tag kan få lokaler til en god pris og samtidig interaktion/netværk med andre iværksættere og mindre virksomheder, for derigennem at skabe en vis dynamik og få centralt adgang f.eks. til rådgivning fra Gribskov Erhvervscenter og vort netværk".
 • 2. etape er "at have en så kritisk masse af virksomheder, at der kan skabes nogle fælles funktioner på tværs f.eks. anvendelse af samme bogholder, markedsføringsperson o.lign".
 • 3. etape er "en synergi på udstyr, f.eks. anskaffelse af en fælles 3D printer og lign. Som udgangspunkt vil de efterfølgende lag kræve tilstedeværelsen af et stort antal virksomheder og et nøje styret fælles behov for udstyr, hvilket vi på dette tidspunkt ikke vil tage ind i overvejelserne, da konceptet står udmærket på den fælles facilitet alene og den derved skabte dynamik virksomhederne og f.eks. Erhvervscentret imellem"


Gribskov Erhvervscenter A/S vurdering af projektet

Gribskov Erhvervscenter A/S vurderer i ansøgning at:

"Projektets bæredygtighed på parametre som nem adgang til håndværks- og produktionsfaciliteter i Gribskov for vore lokale iværksættere, samt vurdering af attraktivitet for udefrakommende virksomheder vil blive afprøvet i denne pilotfase, samtidig med at de første lejere skal sikres til Iværksætterfabriken", og, at:

Dette inkluderer også et økonomisk behov for deltagelse i opstarten, herunder anvendelse af vore egne ressourcer til at få afprøvet interessen blandt iværksættere og mindre virksomheder".

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at etableringen af en Iværksætterfabrik i Gribskov vil kunne have en positiv effekt i forhold til et segment af virksomheder, der ikke har været i fokus. Projektet vil på samme måde som Iværksætterhotellet støtte godt op omkring udvalgets satsning på iværksætterprogram og tager tråden op fra en af anbefalingerne fra Vækstudvalgets Tænketank Vækst:Gribskov om, at Gribskov skal være Danmarks bedste iværksætterkommune.
Ligeledes vil en iværksætterfabrik kunne være et vigtigt element i, at Gribskov Erhvervscenter A/S skal arbejde for at tiltrække flere virksomheder til Gribskov.

Administrationen anbefaler derfor, at udvalget imødekommer ansøgningen under betingelse af,

 • at Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges en evaluering inden udgangen af 2016
 • at de midler Erhvervs- og Turismeudvalget bidrager med alene går til Gribskov Erhvervscenter A/S's arbejde i projektet.Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 12 stk 2 og § 13 stk 4

Økonomi
Gribskov Kommune 125.000 kr.
Scan Group A/S 185.000 kr.
Samlet budget på 310.000 kr.
For udspecificeret budget se vedhæftede bilag.

Huslejen for Gribskov Erhvervscenter A/S vil være symbolsk i opstartsfasen og så stige progressivt, hvis det lykkes at fylde arealet op. Dermed vil der ikke være en økonomisk risiko for Gribskov Erhvervscenter A/S i forhold til, at indgå i samarbejdet skulle det ikke lykkedes, at terekrutteret iværksættere til iværksætterfabrikken.

Projektet vil kunne medfinansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 30.11.2015 er der forbrugt/disponeret 1.130.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 902.000 kr. for 2015.

Bilag
Bilag ETU 301115. Ansøgning vedr. pilotfase ’Scan Factory’ og model for samarbejde mellem Gribskov Erhvervscenter AS, ErhvervGribskov, Gribskov Kommune og Scan Shipping. Dok.nr. 2015/33752 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. Bevillige 125.000 kr til projektet under forudsætning at, Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges en evaluering inden udgangen af 2016, samt at udvalgets bidrag alene går til Gribskov Erhvervscenter A/S arbejde i projektet. Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
 2. Projektet indarbejdes som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.Beslutning
1.-2 Tiltrådt

Anders Gerner Frost fraværende
67. Iværksætterprogram - fortsættelse af iværksætternetværk og mentor-forløb
24.10G00 - 2014/14417

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at godkende fortsættelsen af iværksætternetværk og mentor-forløb i forbindelse med Iværksætterprogrammet i 2016.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget har i 2014 igangsat sit Iværksætterprogram, der satser på en bredere vifte af indsatser overfor de lokale og potentielle iværksættere som supplement til den én-strengede erhvervsservice, der i dag varetages af Væksthuset og Iværksætterhuset.

Gribskov Erhvervscenter har i andet halvår 2015, på bevilling fra Erhvervs- og Turismeudvalget, opbygget og drevet 2 iværksætternetværk (19 deltagere i alt). Projektet begyndtes i april/maj 2015 med en grundig screeningsproces af 250 iværksættere inden for de for netværket fastsatte kriterier, hvorefter der afholdtes en lang række 1:1 møder, telefon-interviews og informationsmøder til brug for at udvælge de rette personer og sammensætte velfungerende netværk.

Iværksætternetværk
Den konkrete netværksaktivitet påbegyndtes medio august, og hvert netværk blev lovet 5 møder samt fælles aktiviteter med oplægsholdere, hvor Gribskov Erhvervscenter A/S fx har haft Københavns Erhvervshus (Markedsføring for Iværksættere) på besøg, samt fra Iværksætterhuset (Syretest for Iværksættere). På nuværende tidspunkt resterer et enkelt møde i hvert netværk, samtidig med at iværksætterne har bedt om at fortsætte med at holde sammen på grupperne.

Da aktiviteten ovenfor påbegyndtes, var Gribskov Erhvervscenter A/S nystartet, og kendskabet til lokale iværksættere var lavt, så det var en større opgave at rekruttere, Desuden skulle hele konceptet bygges op fra bunden. Nu mod slutningen af 2015 er der således både det gode kendskab lokalt, konceptet og nogle rigtigt gode erfaringer at bygge videre på, hvilket gør, at Gribskov Erhvervscenter A/S kan effektivisere processen, og dermed nedbringe tidsforbrug og økonomi betydeligt for en lignende proces i 2016, og nå tilsvarende resultater og antal i netværkene.

Mentorordning
Samtidig med ovenstående påbegyndtes i 2015 en mentorordning, som har været en anderledes glidende proces, hvor Gribskov Erhvervscenter A/S har skullet skaffe mentorer samtidig med, at der er observeret et behov hos iværksættere for en sådan. Det har dog ikke været muligt at rekruttere et ’mentorkorps’. Det er der flere grunde til: For det første har efterspørgslen på en mentor ikke været så høj blandt iværksættere. For det andet har nogle af de behov, der skulle dækkes, ikke matchet de mentorer, der har vist interesse for at deltage i et forløb.

Der er gennemført 3 mentorforløb til dato. Aktuelt står 2 mentorer klar til at påtage sig et mentorforløb. Den ene er blevet præsenteret for en potentiel mentee.

Springende punkt er, at iværksætteren skal have nogle forhold på plads, som vil være afgørende for om tid for mentor er ordentligt brugt. Set i forhold til det antal mentorer, der er til rådighed – og hvor relativt svært det er at finde nye, der passer til behovene – vil antallet af mentorforløb realistisk skulle begrænses til 5 i 2016.

Fra ledig til Iværksætter
Gribskov Erhvervscenter A/S har i 2015 modtaget en række potentielle iværksættere fra Jobcentret, og har høstet en del erfaringer med, hvilken type af aktivitet i eget regi, der vil kunne understøttes bedst muligt med Gribskov Erhvervscenter A/S og fx Iværksætterhusets assistance.

Desværre er der oftest et behov for finansiering, der kan være svært at opfylde, men for visse typer virksomhed, som kan startes uden kapitalbehov, kan Gribskov Erhvervscenter A/S godt gøre en forskel. Eksempelvis har Gribskov Erhvervscenter A/S i 2015 skaffet en kvindelig iværksætter en konsulentordre på ca. 100.000 kr., der blev hendes første opgave som selvstændig.

Gribskov Erhvervscenter A/S arbejder gerne videre med et antal af disse ledige, som vil være selvstændige i 2016, og kunne der være synergi mellem det diskuterede panel af investorer for iværksættere i Gribskov og sådanne ledig-iværksættere, ville dette potentielt tage denne type rådgivning til et nyt niveau. Gribskov Erhvervscenter A/S tager i mod alle som er ledige og har ideer, men vil også være realistiske og henvise til Iværksætterhuset for den dybere rådgivning, assistance og henvisning til eksterne rådgivere.

Vurdering
Administrationen anbefaler, Erhvervs- og Turismeudvalget at bevillige 100.000 kr til fortsættelse af indsatserne i regi af Gribskov Erhvervscenter A/S.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Der ansøges om 100.000 kr. til projektet.

Projektet vil kunne medfinansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 30.11.2015 er der forbrugt/disponeret 1.130.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 902.000 kr. for 2015.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. at tiltræde ansøgningen om fortsættelse af iværksætterprogrammet, og dermed bevillige 100.000 kr til projektet. Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
 2. Projektet indarbejdes som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Anders Gerner Frost fraværende
68. Maritim Turisme og Nordsjællands Maritime Klynge- status på ansøgning til Vækstforum Hovedstaden
24.10G00 - 2015/37450

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at træffe beslutning om deltagelse i projekt "Maritim Turisme" og en fortsættelse af arbejdet med Nordsjællands Maritime Klynge samt anvise finansiering.

Baggrund
Gribskov Kommune, Gribskov Erhvervscenter A/S og Gilleleje Havn har sammen med Hundested Havn, Halsnæs Kommune, Helsingør Havn og Helsingør Kommune i mere end 1½ år arbejdet på at opstarte "Nordsjællands Maritime Klynge". Klyngearbejdet har haft til formål at udvikle lokale, små og mellemstore virksomheder (SMV'ere), der har tilknytning (i meget bred forstand) til de maritime erhverv i de tre kommuner.

Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) har indledningsvist bevilliget 200.000 kr. til en projektudviklingsfase sammen med Halsnæs Kommune og Helsingør Kommune i 2015, jf. udvalgsmødet den 1. december 2014. Efterfølgende har ETU godkendt Gribskov Kommunes videre deltagelse i projektets fase 2, som skulle igangsættes på baggrund af en gennemarbejdet ansøgning til Vækstforum Hovedstaden med henblik en 2-årig videreudviklingsperiode, jf. udvalgsmøde den 5. oktober 2015.

Afslag på ansøgning om støtte til Nordsjællands Maritime Klynge
Ansøgningen har været indsendt til Vækstforum Hovedstaden, som efterfølgende har haft en lang række spørgsmål, ændringsforslag etc. Disse ændringer har resulteret i, at ansøgningen har fået mere karakter af at være turismerettet end industrirettet.

Dialogen med Vækstforum Hovedstaden om ansøgningen kulminerede med, at Vækstforum Hovedstaden fremsendte en meddelelse den 05.11.2015 om, at støtte til Nordsjællands Maritime Klynge ikke ville kunne imødekommes. På trods af ændringerne i ansøgningsmaterialet fandt Vækstforum Hovedstaden ikke, at projektet var fagligt levedygtigt. Endvidere fremførte Vækstforum Hovedstaden, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad understøtter den Regionale Udviklingsstrategi..

Forslag fra Vækstforum om en ansøgning rettet mod "maritim turisme".
Vækstforum Hovedstaden gav derefter melding om, at de alene ville kunne imødekomme en ansøgning, der var rettet specifikt mod "maritim turisme", og at ansøgningen skulle være i samarbejde med VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen. Den reviderede ansøgning skulle være Vækstforum i hænde senest mandag den 09.11.2015, kl 12.00.

Konsekvens af ændring i ansøgningen
På den ene side betyder det, at den oprindelige målsætning om at kunne støtte de mindre lokale erhvervsdrivende på havnen / omkring havnen nedtones markant. På den anden side var der en indikation fra Vækstforum om, at det var realistisk at kunne tiltrække 3,4 mio. kr. til udvikling af maritim turisme på tværs af de tre kommuner sammen med VisitNordsjælland (og derigennem Wonderful Copenhagen)
. Derfor valgte de tre kommuner / havne sammen med VisitNordsjælland at udarbejde et nyt projektforslag til Vækstforum.

Status på ansøgning om støtte til projekt "Maritim Turisme"
Vækstforum Hovedstaden har nu forhåndsgodkendt ansøgningen med den tilføjelse, at de deltagende parters bidrag stiger fra 20 % til 25 %, hvilket betyder en stigning fra 220.500 kr. til 306.000 kr for de to år projektet kører. Ansøgningen skal endelig godkendes af regionsrådet den 15. december 2015. Gilleleje Havnelaug og ErhvervGribskov har allerede underskrevet en ny partnerskabserklæring og tiltrådt det reviderede budget ift. at deltage i det ny projekt fremadrettet.

Projekt "Maritim Turismes" 3 målgrupper

 1. SMV'ere i Nordsjællands havnemiljøer.
 2. Virksomheder, der arbejder inden for oplevelseserhverv og kreative erhverv, og som har en besøgs- og attraktionsprofil.
 3. Virksomheder, som indirekte arbejder med maritim turisme, og som kan opnå forretningsudvikling i samspil med oplevelseserhverv og kreative erhverv.


Projekt "Maritim Turismes" formål
I projektet er det primære formål at styrke forretningsudviklingen for de tre ovenfor nævnte målgrupper. Det skal ske gennem at fremme innovation og fællesproduktudvikling i samspil mellem de tre målgrupper, for at tiltrække flere turister til regionen og øge eksisterende turisters forbrug gennem styrket kommercialisering af oplevelseserhverv.

Projektets udgangspunktet er, at der er klare fælles behov mellem virksomhederne i de tre målgrupper. Fælles er, at virksomhederne kan opleve en forretningsmæssig værdi i form af udviklingen af en maritim turisme-destination. Derfor arbejdes der på, at så mange grupper som muligt involveres i udviklingen af den maritim turisme.

Professionalisering, internationalisering og oplevelsesøkonomisk produktudvikling
I projektet vil der blive arbejdet med flere forskellige redskaber, som kan tages i anvendelse, når der skal laves en målrettet indsats for at vækst- og forretningsudvikle de involverede SMV'ere. Initiativerne indeholder derfor tre niveauer af forretningsudvikling med henblik på at rumme så mange virksomheder som muligt:

1. Forretningsudvikling af de mange SMV’er i målgruppen
2. Forretningsudvikling i samspil mellem SMV’erne på tværs af erhverv, hvor innovationen sker i den maritime turisme-destination og de produkter der udvikles i fællesskab
3. Forretningsudvikling for Vækstforum Hovedstaden og Nordsjælland, som får stærkere produkter på hylderne til den eksterne tiltrækning af turister som turismeaktørerne (Visit Nordsjælland, WOCO m.fl.) står for.

Aktiviteter, forventede resultater og effekter i projektet
Aktiviteter

 • Målsætningen er, at 60-130 virksomheder har deltaget i forløb om vækstrettet, oplevelsesbaseret forretningsudvikling i form af workshops eller andre forløb, og har opnået ny viden og inspiration til vækst.
 • Mere end 80 virksomheder deltager i en eller flere innovationsforløb med henblik på at teste de bedste forretningskoncepter
 • Havnene får flere attraktive og autentiske besøgsmuligheder


Resultater der skal skabes

 • Der skabes mindst 20 nye produkter i maritim turisme. Mindst halvdelen skal være bookbare på Visit Nordsjællands hjemmeside.
 • Mindst 50 virksomheder opnår professionalisering/ opkvalificering inden for projektets periode målt gennem en spørgeskemaundersøgelse.
 • Dette bidrager til at løfte det samlede antal turister til Nordsjælland og regionen, målt på overnatninger og dagsbesøgende
 • Der skabes 40 nye virksomhedssamarbejder, eksempelvis om turismeruter eller samspil om forretningsmodeller.


Effekt

 • 30 nye arbejdspladser
 • 3 nye virksomheder inden for maritim turisme.
 • Øgede besøgstal i de tre havnedestinationer i skuldersæsonen med 20% i forhold til niveauet i 2015.


Samarbejdskonstruktion
For Gribskovs vedkommende vil kommunen være partner og styregruppedeltager i projektet, mens ErhvervGribskov og Gilleleje Havnelaug vil være deltagere i projektet. Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC A/S) vil ikke have en strategisk rolle ind i projektet. Dog vil GEC A/S kunne være Gribskov Kommunes udførende enhed. Denne konstruktion vil kunne bane vejen for, at GEC A/S vil kunne byde ind på delopgaver i projektet som almindelig konsulent / rådgiver.

Økonomi
Vækstforum Hovedstaden ansøges om samlet 3.400.000 kr i perioden 2016 og 2017.
Egen-finansiering fra de fire deltagende parter er på samlet set 1.129.500 kr.
Gribskovs andel af finansieringen er på 306.000 kr., samlet set for 2016 og 2017.
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget køber Gribskov Erhvervscenter A/S til denne opgave og indarbejder opgaven i samarbejdsaftalen med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.

Nordsjællands Maritime Klynge - status efter afslag på ansøgningen til Vækstforum
De tre kommuner, og de tre havne, som i fællesskab har arbejdet med opstarten af Nordsjællands Maritime Klynge, har igennem 1½ år fokuseret på de eksisterende lokale, små og mellemstore virksomheders vilkår. Hvordan man sikrer vækst og fastholdelse af arbejdspladser, tilgang af kvalificerede medarbejdere, samarbejde på tværs af havnene for at få flere og større ordrer, fælles markedsføringsmateriale til kunder i Danmark og til eksport.

Det har været et samarbejde præget af høj grad af erfaringsudveksling, hvor der er givet gode råd i stedet for konkurrence. Der er meget at bygge videre på. Samtidig har hele 23 virksomheder i Gribskov skrevet under på, at de gerne ville være med. Det har ikke kostet noget, men er dog udtryk for, at man har sat sig ind i og bakker op omkring arbejdet. Dog er de pågældende virksomheder - ud over Gilleleje Havnelaug - ikke blevet kontaktet omkring den ændrede situation.

Nordsjællands Maritime Klynge - det fremadrettede samarbejde
Som konsekvens af ovenstående står Nordsjællands Maritime Klynge derfor i et vakuum, da der ikke blev opnået regional støtte. Der er dog blandt de deltagende partnere et ønske om at arbejde videre med de involverede virksomheder i klyngen, om end på et andet niveau end først tiltænkt.

Administrationen indstiller derfor, at GEC A/S fortsætter det igangsatte arbejde med - sammen med Gilleleje Havnelaug - at drive en maritime klynge med en styregruppe, søge projektmidler, arrangere fælles markedsføringsmateriale, fælles messer, netværksarrangementer på havnene med erfaringsudveksling olign.

I den forbindelse indstiller administrationen derfor, at der afsættes budget på 20.000 kr. og at opgaven indarbejdes i samarbejdsaftalen med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme, LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6, § 13

Økonomi
306.000 kr. til projekt "Maritim Turisme"
20.000 kr. til fortsættelse af projekt "Nordsjællands Maritime Klynge"
Beløbene vil kunne medfinansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 30.11.2015 er der forbrugt/disponeret 1.130.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 902.000 kr. for 2015.


Bilag
Bilag ETU 301115. Ansøgning Maritim Turisme. Dok. nr 2015/37450 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tiltræde Gribskov Kommunes deltagelse i projekt "Maritim Turisme"
 2. anvise finansiering til projektdeltagelsen
 3. fortsætte klyngearbejdet og at indarbejde opgaven som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Besluttet at give 306.000 til medfinansiering af projekt "Maritim Turisme" og 20.000 til fortsættelse af projekt "Nordsjællands Maritime Klynge", finansieret af ETU`s pulje til Erhvervsudvikling i 2015
 3. Tiltrådt69. Styrk butikslivet i bymidten - en del af Handl Lokalt
24.10G00 - 2014/15522

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget og Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen med henblik på, dels at tiltræde Helsinges deltagelse i projekt "Styrk butikslivet i bymidten", dels at anvise finansiering til deltagelse i forbindelse med Vækstudvalgets "Handl lokalt"- tiltag og opfølgningen på anbefalingerne fra Tænketank Vækst:Gribskov.

Baggrund:
Generelt tegner der sig et billede af et lokalt handelsliv, som arbejder under et stadigt stigende pres fra fx internethandel og nye satsninger i nabokommunerne samtidigt med, at de oplever, at bykernerne er mindre attraktive, fx ift rengøring og vedligehold.

For at kunne bryde med denne udvikling og styre den i en mere positiv retning, er det nødvendigt, at alle - de erhvervsdrivende, erhvervsforeningerne, Gribskov Erhvervscenter, det lokale foreningsliv samt politikere og administration - arbejder på at skabe de bedst mulige rammer for at øge handlen lokalt. Der skal skabes - eller genskabes - en loyalitet mellem lokalsamfundene, kunderne og de handlende.

På denne baggrund godkendte Vækstudvalget (nu afløst af Vækst- og Skoleudvalget) den 11. august 2015 en dagsorden for et møde med den lokale detailhandel, hvor der skulle arbejdes med 4 forskellige temaer:

1: De fysiske rammer i handelsbyerne
2: Markedsføring samt udvikling af oplevelser som en del af handels-oplevelsen
3: Åbningstider og udbud
4: Funding

Henvendelse fra COWI angående projekt "Styrk butikslivet i bymidten"
Efter Vækst- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalgets havde godkendt det videre forløb i "Handl lokalt", er administrationen blevet kontaktet af rådgivningskoncernen COWI, som tilbyderet udviklingsforløb for handelslivet i bymidter (se vedhæftet bilag, "Styrk butikslivet i bymidten"). Der har efterfølgende været en dialog mellem administrationen og COWI ang. muligheden for at få skræddersyet et forløb, specielt for Gribskov Kommune.

Som det fremgår af oplægget fra COWI, vil der blive arbejdet med udvikling af bymidter og detailhandel - særligt med fokus på: Udviklingstendenser, den velplanlagte bymidte, aktiv udvikling af butiksudbuddet samt et tema med organisering, samarbejde og den enkelte butiks udvikling. Dette arbejde lægger op til udarbejdelse af en handleplan for den enkelte bymidte samt afholdelse af workshops i den deltagende by.
COWI lægger op til, at udbyttet ved at deltage i projektet vil være adgang til den nyeste viden om tendenser i bymidternes detailhandel, og derigennem findes redskaberne til at styrke butikslivet i bymidterne. Gennem den fælles udarbejdede handlingsplan skabes der fælles ejerskab på tværs af kommune og handelsliv, når de konkrete indsatser skal føres ud i livet.

Helsinge bymidte udvalgt
Projektet i Helsinge tænkes gennemført i to faser med henblik på at udvikle Helsinge bymidte med særlig fokus på at skabe de bedst mulige synergi-effekter til den planlagte udvikling af området omkring Møllebakken.

Fase 1:
Et skræddersyet projekt, udviklet og gennemført af COWI - i samarbejde med administrationen og Gribskov Erhvervscenter A/S for Helsinge med opstart i foråret 2016. Primært vil det være COWI eksperter, som står for den faglige tilrettelæggelse af undervisningen og netværksmøderne samt står for sparringen undervejs i hele forløbet. I forløbet indgår ligeledes eksterne oplægsholdere såsom ejendomsmæglere, developere, butikskæder etc.
Antallet af temaer, der skal arbejdes med, og antallet af møder / workshops er alle til forhandling, når der er tale om et skræddersyet forløb.

Fase 2:
Som opfølgning på konceptet fra COWI arbejder Gribskov Erhvervscenter A/S videre - som projektledere - på, at forankre og udvikle de tiltag, som handleplanerne for Helsinge bymidte og Møllebakken kommer til at pege på. Ligeledes vil der være fokus på ledelsessparring til butiksejere / butiksledere. I forbindelse med denne fase af projektet foreslår Gribskov Erhvervscenter A/S / Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen, at der afsætte 50.000 kr. til en pulje, hvorfra der kan finansieres konkrete investeringer / tiltag

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at deltagelse i dette projekt i høj grad vil kunne tilføre et vidensgrundlag og handlemuligheder, som ikke er til stede på nuværende tidspunkt. Ligeledes vil projektet dels kunne styrke den planlagte udvikling af området omkring Møllebakken i Helsinge, og dels styrke handelslivet i bymidten, så alle potentielle synergieffekter udnyttes.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi

 • COWI: 60.000 kr. (eksklusiv moms) til et skræddersyet, lokalt forløb
 • Gribskov Erhvervscenter A/S: projektledelse og opfølgende arbejde 50.000 kr,
 • "Pulje" til konkrete investeringer i forbindelse med projektet 50.000 kr.
 • Formidling og annoncering 10.000 kr


I alt: 170.000 kr.

Det ansøgte beløb vil kunne finansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 30.11.2015 er der forbrugt/disponeret 1.130.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 902.000 kr. for 2015.


Bilag
Bilag ETU 301115: Styrk butikslivet i bymidten. Dok nr. 2014/15522 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at anvise medfinansiering på 85.000 kr. Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
 2. at anbefale Vækstudvalget at anvise medfinansiering på 85.000 kr. Beløbet finansieres af Vækst- og Skoleudvalgets midler.
 3. at projektet indarbejdes som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.Beslutning

 1. Besluttet at give 85.000 til medfinansiering af projektet "Styrk butikslivet i bymidten", finansieret at ETU`s pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
 2. Anbefales
 3. Tiltrådt70. Gribskov Erhvervscenter A/S - samarbejdsaftale 2016
24.10A00 - 2015/32251

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at godkende udkast til samarbejdsaftale 2016 med Gribskov Erhvervscenter A/S samt anvise finansiering af erhvervskonference 2016 som et led i samarbejdsaftalen.

Baggrund
Gribskov Erhvervscenter A/S blev etableret som aktieselskab ved årsskiftet 2014/2015, i et partnerskab mellem kommunen og ErhvervGribskov (sammenslutningen af erhvervsforeninger i Gribskov Kommune). Bestyrelsen er sammensat af tre repræsentanter fra ErhvervGribskov med Hans Jørgen Albertsen som formand, og to repræsentanter fra Byrådet (Borgmester Kim Valentin og Anders Gerner Frost). Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen tiltrådte ved årsskiftet, og centret blev officielt åbnet den 28.01.2015.

Gribskov Erhvervscenter A/S har til formål at styrke den lokale erhvervsservice, markedsføring og branding, så de eksisterende virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes og nye kommer til, og så det lokale erhvervsliv i større grad bidrager med at løfte den fælles, lokale vækst- og udviklingsdagsorden.

Samarbejdsaftalen 2016 - opbygning
Formålet med samarbejdsaftalen er at klarlægge, hvilke opgaver Gribskov Erhvervscenter A/S udfører for Gribskov Kommune, ErhvervGribskov og Gribskov Erhvervsråd for at understøtte visionen om, at der skal være et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, som skaber aktiviteter og arbejdspladser lokalt.

Samarbejdsaftalen er bygget op omkring en beskrivelse af Gribskov Erhvervscenters A/S' hovedopgaver (bilag 5) samt 4 bilag (bilag 1-4), der hver for sig beskriver opgaver Gribskov Erhverscenter A/S udfører for Gribskov Kommune, ErhvervGribskov og Gribskov Erhvervsråd.

Hovedindhold i samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen beskriver de ydelser, som Gribskov Erhvervscenter A/S tilbyder til etablerede virksomheder og lokale iværksættere i form af muligheden for 1:1 rådgivning, sparring, afholdelse af diverse arrangementer og tiltrækning af investeringsvillig kapital. Ligeledes beskrives indsatsen for at tiltrække nye virksomheder til Gribskov.

Udover disse opgaver arbejder Gribskov Erhvervscenter A/S blandt andet med at markedsføre og brande Gribskov som et godt sted at drive virksomhed.

Bilag til samarbejdsaftalen
De fire tilhørende bilag specificerer de opgaver, som løses af Gribskov Erhvervscenter A/S.

 • Bilag 1 beskriver de opgaver, der generelt varetages af Gribskov Erhvervscenter A/S for de to parter inden for driftsbevillingen. Bilaget omfatter blandt andet måltal for antal iværksætter- og virksomhedsforløb, samarbejde med Jobcenter, deltagelse i diverse projekter og mødefora. Særligt i 2016 er igangsættelse af brugertilfredshedsundersøgelse samt en strategisk plan for, hvordan centeret kan blive økonomisk bæredygtig efter prøveperiodens udløb i 2017.
 • Bilag 2 beskriver de opgaver, der varetages for ErhvervGribskov inden for driftsbevillingen. Disse opgaver er primært driften og videreudviklingen af ErhvervGribskov samt opstarten af fire forskellige branchenetværk.
 • Bilag 3 beskriver de udviklingsprojekter, der varetages af Gribskov Erhvervscenter A/S for Gribskov Kommune. Blandt disse projekter er styrkelse af iværksætteri, afholdelse af Erhvervskonference 2016, Industriens dag i Gribskov og Investeringsrundtur. Projekterne, der fremgår af bilag 3, finansieres via Erhvervs- og Turismeudvalget, Vækst- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsområdet.
 • Bilag 4 beskriver de opgaver, der varetages af Gribskov Erhvervscenter A/S for Gribskov Erhvervsråd. Dette rummer en enkelt opgave i form af det videre arbejde med markedsføring, der blev igangsat i 2015.


Afholdelse af Erhvervskonference 2016
Gribskov Kommune afholder løbende erhvervskonferencer for at sikre vækst og beskæftigelse i nært samarbejde med lokale virksomheder og erhvervsforeninger. Udgangspunktet er, at de bedste resultater nås ved at løfte i fællesskab. Administrationen foreslår, at erhvervskonferencen i 2016 arrangeres af Gribskov Erhvervscenter A/S med et budget på 50.000 kr.

Vurdering
Det er administrationens vurdering, at Gribskov Erhvervscenter A/S med udgangspunkt i denne samarbejdsaftale vil kunne videreudvikle sig i den ønskede retning. Samarbejdsaftalen rummer tiltag, som vil være med til at løfte Erhvervsstrategi 2016-2020 i samarbejde med Erhvervs- og Turismeudvalget, Gribskov Erhvervsråd og ErhvervGribskov


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Driftstilskud fra Gribskov Kommune i 2016 - 1.536.000 kr. finansieres af pulje til Erhvervscenter.
Driftstilskud fra ErhvervGribskov i 2016 - 300.000 kr.

Projekter som indgår eller skal indgå i bilag 3.

 1. Styrkelse af Iværksætteri 100.000 kr. (Behandles af ETU den 30.11.15 - se separat dagsordenspunkt)
 2. Virksomhedskonsulent - endnu uafklaret
 3. Gribskov Erhvervskonference 2016 50.000 kr.
 4. Styrkelse af lokale virksomheders kompetencer til at byde på større opgaver 30.000 kr. (Bevilliget af ETU den 05.10.15)
 5. Sparring til iværksættere i forhold til kapital-tilførsel 30.000 kr. ((Behandles af ETU den 30.11.15 - se separat punkt på dagsordenen)
 6. Industriens Dag 92.000 kr. (Bevilliget af ETU den 09.11.15)
 7. Handel Lokalt 15.000 kr. (Bevilliget af VSU den 11.08.15)
 8. Investeringsrundtur i Gribskov 35.000 kr. (Bevilliget af ETU den 09.11.15)
 9. Iværksætterhotel 205.000 kr (midlerne er bevilliget på ETU den 26.5). (Behandles af ETU den 30.11.15 - se separat dagsordenspunkt)
 10. Iværksætterfabrik 125.000 kr. (Behandles af ETU den 30.11.15 - se separat dagsordenspunkt)
 11. Maritim Turisme / Nordsjællands Maritime Klynge 326.000 (Behandles af ETU den 30.11.15 - se separat dagsordenspunkt)
 12. Styrk butikslivet i bymidten 85.000 kr. (Behandles af ETU den 30.11.15 - se separat dagsordenspunkt)Bilag
Bilag 1 : opgaver, der generelt varetages af Gribskov Erhvervscenter A/S for de to parter inden for driftsbevillingen. Dok.nr 2015/32251 010

Bilag 2 opgaver, der varetages for ErhvervGribskov inden for driftsbevillingen. Dok.nr. 2015/32251 009

Bilag 3: udviklingsprojekter, der varetages af Gribskov Erhvervscenter for Gribskov Kommune. Dok. nr 2015/32251 008.

Bilag 4:opgaver, der varetages af Gribskov Erhvervscenter for Gribskov Erhvervsråd. Dok.nr 2015/32251 0007

Bilag 5: Udkast til Foreløbig Samarbejdsaftale 2016. Dok. nr.2015/32251 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. godkende udkast til samarbejdsaftalen 2016
 2. godkende at Gribskov Erhvervscenter A/S står for forberedelse og afholdelse af Erhvervskonference 2016
 3. anvise finansiering til afholdelse af Erhvervskonferencen på 50.000 kr. som et led i samarbejdsaftalen. Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Besluttet at give 50.000 til afholdelse af Erhvervskonference, finansieret af ETU`s pulje til Erhvervsudvikling i 201571. Gribskov Erhvervsråd 2016 - Resultataftale med tilhørende budget
24.10G00 - 2015/37238

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på at godkende forslag til resultataftale med tilhørende budget for Gribskov Erhvervsråd for 2016 og anvise finansiering.

Baggrund
Gribskov Erhvervsråd startede op i januar 2013 og har til hovedformål at kunne danne ramme omkring dialog mellem erhvervsliv, politikere, erhvervsforeninger og andre centrale aktører. Ligeledes arbejder rådet for at fremme tiltag, der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette skal som samlet indsats være medvirkende til at sætte erhverv i en bred forstand på dagsordenen i Gribskov Kommune.

Til resultataftalen er koblet Budget for Gribskov Erhvervsråd for 2016. Af budgettet fremgår et større økonomisk tilskud fra Erhvervs- og Turismeudvalget til understøttelse af udmøntning af Resultataftale 2016.

Forslag til resultataftale med tilhørende budget for 2016 er godkendt af Gribskov Erhvervsråd på rådets møde d. 29.10.2015.

Resultataftale
Resultataftale 2016 tager sit udgangspunkt i Erhverv Gribskovs Visioner & Strategi 2013 og understøtter samtidig Byrådets erhvervsstrategiske mål og initiativer i Erhvervsstrategi 2016-2020.

Med udgangspunkt i disse hovedformål har Gribskov Erhvervsråd udpeget 1 indsatsområde med konkrete resultatmål som danner rammerne for rådets arbejde i 2016.

 1. Opfølgning på brandingprojektet fra 2015. Det skal sikres, at de 2 videofilm af hver ca. 3 minutters varighed og de 5 facebook film markedsføres, sådan at de får den gennemslagskraft og udbredelse, som de overhovedet kan. Som led i markedsføringsindsatsen forventes deltagelse i relevante messer. Det tilstræbes, at Gribskov styrkepositioner synliggøres via annoncesamarbejde med relevant erhvervsmæssige regionale og nationale medier (fortsat fra 2015)


Herudover deltager Gribskov Erhvervsråd i strategiudvikling på erhvervs- og turismeområderne på baggrund af initiativ for de relevante politiske udvalg, og understøtter implementering af disse.

Tilhørende budget
Til resultataftalen er koblet Budget for Gribskov Erhvervsråd for 2016.
Af budgettet fremgår et økonomisk tilskud fra Erhvervs- og Turismeudvalget på i alt 570.000 kr. til understøttelse af udmøntning af Resultataftale 2016.

 • 200.000 kr. til markedsføring
 • 60.000 kr. til afholdelse af dialogmøder, annoncering etc.
 • 100.000 kr. til kulturnætter
 • 210.000 kr. til julebelysning


Administrationen anbefaler, at udvalget godkender "Forslag til Resultataftale 2016 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd" med tilhørende budget.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Beløbet til Markedsføring på 200.000 kr vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 30.11.2015 er der forbrugt/disponeret 1.130.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 902.000 kr. for 2015.

Beløbet på samlet 370.000 kr til møder ol. samt kulturnætter og julebelysning vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Drift i 2016.

Bilag
Bilag 1: ETU 30-11-2015 Forslag til Resultataftale 2016 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd. (2015/37238 001)

Bilag 2 ETU 30-11-2015 Forslag til Budget for Gribskov Erhvervsråd 2016 (2015/37238 002)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende Forslag til Resultataftale 2016 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd.
 2. at godkende Forslag til Budget for Gribskov Erhvervsråd 2016. 370.000 kr af beløbet finansieres af ETUs Driftsramme i 2016, mens 200.000 kr til initiativ 1 finansieres af ETUs Pulje til Erhvervsudvikling for 2015.Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt, dog undtaget de 200.000 til markedsføring, der reserveres fra ETU`S pulje til Erhvervsudvikling til senere udmøntning.


72. Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - Udkast til strategiforslag
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at afgive evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og temaudvalg med henblik på at afgive evt. ændringsforslag til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) er byrådets overordnede strategi. Det er her, byrådet udmelder sine politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning for de kommende 2-3 byrådsperioder. Jf. planloven skal Byrådet offentliggøre et forslag til en ny udviklings/planstrategi inden udgangen af 1. halvdel af byrådsperioden.

Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj til at sætte retning for den ønskede vækst og udvikling. Både for byrådet selv, for eksisterende og potentielle borgere, private virksomheder og investorer og for administrationen.

Strategien vil blandt andet sætte rammen for; de kommende budgetlægninger, byrådets mere uddybende delstrategier og politikker, markedsføring af kommunen og vil vise retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Konkret vil strategien også angive, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Strategien holder sig på det helt overordnede niveau. Strategien suppleres af mere uddybende politikker og delstrategier, som f.eks. forebyggelsesstrategi, beskæftigelsesstrategi, bosætningsstrategi, turismestrategi, erhvervsstrategi og ejendomsstrategi.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien sammen med Vækstudvalget. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016
Det vedlagte strategiudkastet bygger på byrådets drøftelser på uformelle temamøder om emnet i december 2014, marts 2015 og august 2015, anbefalingerne fra Tænketanken Vækst:Gribskov og de foreløbige budgetforhandlinger for 2016-19, Budgetaftale 2015-18, samt Planstrategi 2008 og 2012, og forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi.

Strategiudkastet består af fire dele:

 • Byrådets vision for kommunens udvikling (dette indgår dog ikke i den nuværende udgave til fagudvalg og temaudvalg, da visionen afventer et uformelt Byrådstemamøde d 23.11.2015. Visionen indarbejdes inden behandlingen i Økonomiudvalget)
 • De to strategiske temaer som Byrådet særligt vil fokusere på i arbejdet med at virkeliggøre visionen, nemlig Vækst med kvalitet og Velfærd i forandring
 • En beskrivelse af ”Gribskov i dag” - hvad er kommunen kendt for, hvad er vi gode til
 • GREATER CoPENHAGEN-samarbejdet


Som bilag til strategien indgår en redegørelse for kommuneplanlægningen siden vedtagelsen af Planstrategi 2012 sammen med en oversigt over, hvilke dele af kommuneplanen som Udviklingsstrategi 2016 vil give anledning til at revidere i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29.

Af tekniske årsager fremgår den del af strategien der omhandler GREATER CoPENHAGEN-samarbejdet som et separat dokument i det vedlagte. Inden sagen forelægges Økonomiudvalget vil det blive samlet til ét dokument.

Delvis revision af Kommuneplan 2013-25
Oversigt over foreløbige emner til revision af Kommuneplan 2013-25 fremgår af bilag til strategien. Oversigten fremstår pt som en bruttoliste og er udarbejdet på baggrund af en foreløbig vurdering af ændringer på baggrund af realisering af Udviklingsstrategi 2016, Bæredygtigheds/Agenda 21-strategien, erhvervs-, bosætnings- og turismestrategien samt andre sektorstrategier og større projekter.

Det forventes endvidere at udmeldingen om statslige interesser kan medføre ændringer. Erhvervs- og Vækstministeriet har dog udmeldt, at en oversigt over de statslige interesser først forventes udsendt inden udgangen af 2015, og revideret i første halvdel af 2016. Det skyldes, at de kommende planlovsændringer forventes at have en væsentlig betydning for den kommunale planlægning og dermed også for oversigten over de statslige interesser.

Administrationen anbefaler, at kommuneplanen revideres delvis med Kommuneplan 2017.

Oversigten vil blive bearbejdet i Udviklingsstrategi 2016 i en mere forenklet version i forbindelse med dens endelige vedtagelse.

Offentlighedsfasen og det videre forløb
Offentlighedsfasen planlægges at strække sig fra Uge 1-Uge 9 i 2016.

Det forventes at Byrådet kan tage stilling til strategiens endelige indhold i april 2016

Herefter starter arbejdet med revision af Kommuneplan 2017-28, så en ny kommuneplan kan vedtages inden udgangen af 2017.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at udvalget afgiver evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi)
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
Økonomiudvalget har den 22.09.2014 bevilliget 30.000 kr til udvikling af ny vision for kommunens udvikling og 85.000 kr til gennemførsel af omdømmeanalyse. Beløbene finansieres via Fælles formål inden for Økonomiudvalgets driftsrammer og er anvendt til formålene.

Miljøforhold
Det er administrationens vurdering at planstrategien ikke er omfattet af bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, da der i strategien ikke fastlægges konkrete rammer for fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Kommuneplan 2017-29 og andre konkrete planer, programmer og projekter, der følger op på udmøntningen af planstrategien, vil blive vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Høring
Strategiforslaget vil blive fremlagt offentligt i min. 8 uger inden endelig vedtagelse.

Bilag
VSU 17-11-2015 Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016 (endelig-endelig). Dokumentnummer 2014/12632 014

VSU 17-11-2015 Greater Copenhagen Charter (del af udkast til forslag til Udviklingstrategi 2016) 2014/12632 011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at afgive evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og ByrådetBeslutning

 1. Udvalget afgav følgende bemærkninger til Forslag til Udviklingsstrategi 2016

Fysisk tilgængelighed bør inddrages i strategien.


Mødet startet:
04:07 PM

Mødet hævet:
05:05 PM