Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 09-11-2015

Mandag den 09-11-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
56 Samarbejdssaftale med Visit Nordsjælland om deltagelse i projektet "Kyst, by og natur - turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland" 2015 - 2017.
57 Ansøgning fra Erhvervsforeningen Tisvilde & Omegn - "Åben by Julen 2015"
58 Ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S - Investeringsrundtur i Gribskov
59 Ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S: Industridag med åbent hus.


Efterretningssager
60 Kommunal mellemfinansiering af projekter under LAG og FLAG ordningen
61 Status på forslag til Turismestrategi 2016

Medlemmer:

Michael Bruun Jan Ferdinandsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Morten Rohde Klitgaard Anders Gerner Frost
Flemming Valdemar Trojel Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Punkterne 58 og 59 behandles i omvendt rækkefølge. Godkendt

Fraværende:
Flemming Valdemar Trojel

Meddelelser:
NytGribskov-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Thomas Elletoft (G), at Morten Rohde Klitgaard (G) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget og deltager i udvalgsmøde den 9. november 2015 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Licitation af 'Yderområder på forkant'
Gribskov Kommune udbyder nu efter aftale med Partnerskabet mellem Realdania, Erhvervs- og Vækstministeriet, Naturstyrelsen og KL projektet 'Yderområder på forkant' i licitation.
Licitationen indledes ved prækvalifikation ultimo oktober med efterfølgende lukket budrunde i november. Der forventes valg af ekstern rådgiver inden årets udgang. Rådgivningsydelsen skal holdes inden for et maksimumhonorar på 662.500 kr. inkl. moms.
Projekt 'Yderområder på forkant' er godkendt af Byrådet i Gribskov Kommune den 13. april 2015. Partnerskabet har støttet projektet med 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning. Kommunens egenfinansiering af projektet er 0,5 mio. kr., hvoraf halvdelen er til arbejdstid fra kommunens medarbejdere. De resterende 0,250 mio. kr. indgår som medfinansiering af ekstern rådgivning, og er finansieret af ØU's ramme til anlægsprojekt Fælles Kystprogram og ETU's Pulje til Erhvervsudvikling.
fortrykte meddelelser mangler - jf. dagsorden - de to der kom til på mødet fremgår nedenunder
Orientering om ændring af projektet "Maritime klynger". Ansøgningen omkring Maritim Klynge Nordsjælland har været behandlet i Vækstforum, der ønsker en justeret ansøgning med fokus på maritim-turisme. Ændringen betyder af Gribskov Erhvervscenter ikke bliver direkte partner i projektet og der skal sikres en alternativ finansiering af projektet. Der udarbejdes en særskilt sag til ETU om dette.
Orientering om Turismetræf 2016. Kirsten Frandsen koordinerer tilmeldinger.

Åbne

56. Samarbejdssaftale med Visit Nordsjælland om deltagelse i projektet "Kyst, by og natur - turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland" 2015 - 2017.
20.00G00 - 2015/27992

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at godkende indgåelse af samarbejdsaftale med Visit Nordsjælland om Gribskov Kommunes deltagelse i projekt "Kyst, by og natur - turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland".

Introduktion
"Kyst, by og natur" er et pilotprojekt, som Visit Nordsjælland har modtaget en bevilling til fra Region Hovedstaden. Projektet er en fortsættelse af destinationsudviklingsprojektet samt EU-projektet "Den klassiske badeby", som resulterede i 5 potentialeplaner, heraf potentialeplanerne for Gilleleje og Tisvildeleje.

Mål
Projektets mål er:
at udvikle grundlaget for et nyt sammenhængende turismeprodukt, baseret på den nordsjællandske kysts unikke kvaliteter koblet til den fysiske udvikling af kyststrækninger, samt skabe en sammenhængskraft, værdikædeudvikling og vækst i destinationen Kongernes Nordsjælland.

Projektet er delt op i en tosporet fokusering på hhv. konceptuel og fysisk helhedsudvikling af det nordsjællandske kystprodukt. Projektplanen beskæftiger sig derfor med både indsatser til:

 1. udnyttelse af oplevelsesressourcer, udvikling af konceptualisering af nyt indhold (som bl.a. skal bidrage til sæsonforlængelse), udvikling af fysiske og materielle rammer, samt
 2. sammentænkning af indsatser på tværs af den nordsjællandske kyst og Nordsjælland generelt.


Deltagere
De deltagende partnere i projektet er:

 • Vækstforum Hovedstaden
 • Visit Nordsjælland
 • Gribskov Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Naturstyrelsen


Indhold
På en workshop ved opstart af projektet deltog de 5 kommuner, og følgende fælles indsatser blev drøftet.

Natursamarbejder: Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Parforcejagten - akut behov for udvikling af ruter og aktivteter mv.

 • Infrastruktur i Nordsjælland - ønske om at projektet sætter fokus på udvikling af infrastrukturen på tværs af destinationen - både når det gælder bus, cykel, vandring eller til vands.
 • Tematisering af strandene - vores kystkommuner samarbejder allerede om en fælles kystsikring af Nordkysten samt en zonering af strandene i samarbejde med Naturstyrelsen. Derfor går dette projekt på en tematisering af strandene samt aktiviteter på strandene.


Visit Nordsjælland har derudover inviteret til dialog med de enkelte kommuner om, hvilke indsatser der styrker udviklingen af turismen i de enkelte kommuner og på tværs af dem.

I Gribskov Kommune har vi i den forbindelse peget på:

- New Nordic Coast samarbejde
- Udvikling af attraktion Oktober 43 og museumsstrøg
- Stedet Tæller Realdania med mulige indsatser i Gilleleje og Tisvildeleje

Finansiering
Projektet har et samlet budget på 5 mio. kr. finansieret af Vækstforum Hovedstaden med 3 mio. kr. og Visit Nordsjælland samt områdets 5 kommuner med en medfinansiering på 2 mio. kr. i form af lønkroner/timer. Det svarer til arbejdstimer for 325.000 kr. over projektets 3 år i Gribskov Kommune. Der er fundet en model for timeregistrering, og det forventes uproblematisk at leve op til timekravet, idet mål og aktiviteter er inden for den opgaveportefølje, som allerede ligger i kommunen.

Visit Nordsjælland leverer konsulentydelser i udviklingsnetværket.

Administrationens anbefaling
Administrationen vurderer, at indgåelse af samarbejdsaftalen "Kyst, by og natur - turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland" ligger fint i forlængelse af, hvad vi i Gribskov Kommune ønsker at fremme og arbejde med i de kommende år i forhold til vores turismestrategi og kystarbejde. Det anbefales derfor, at vi indgår i samarbejdet i dette projekt.

Lovgrundlag


Økonomi
Projektet har et samlet budget på 5 mio. kr. finansieret af Vækstforum Hovedstaden med 3 mio. kr. og Visit Nordsjælland samt områdets 5 kommuner med en medfinansiering på 2 mio. kr. i form af lønkroner/timer.

Bilag
ETU 09-11-2015 Partnerskabsaftale Dok. nr: 2015/27992 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune og Visit Nordsjælland om indgåelse af samarbejde om projektet "Kyst, by og natur - turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland"Beslutning
Ændringsforslag
O og C stillede ændringsforslag om at projektet New Nordic Coast udgår af samarbejdsaftalen.
For: O og C (2)
Imod: V, A og G (6)
Ændringsforslaget ikke tiltrådt

Indstillingen bliver bragt til afstemning
For: V, A og G (6)
Imod: O og C (2)
Indstillingen tiltrådt.


C og O tilkendegiver til protokollen, at de ikke ønsker at fremme arbejdet med New Nordic Coast men er generelt positive overfor samarbejdet med Visit Nordsjælland.

Fraværende: Flemming Valdemar Trojel
57. Ansøgning fra Erhvervsforeningen Tisvilde & Omegn - "Åben by Julen 2015"
24.05G00 - 2015/34633

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på, at behandle ansøgning om støtte til arrangementet " Åben by Julen 2015 - Tisvildeleje / Tisvilde & Omegn".

Baggrund
Ansøgningen er fremsendt på vegne af Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn i samarbejde med Gribskov Erhvervscenter og ErhvervGribskov/TurismeErhvervsnetværket og der ansøges om 90.000 kr. til arrangementer der skal finde sted de første to weekender i advent, i alt 4 dage.

Ansøgningen
Af ansøgningen fremgår det at:

" Der har i en årrække været forskellige vinter- og juleaktiviteter, og selvom disse har tiltrukket pænt med besøgende, har arrangementerne altid lidt under, at der kun har været delvis tilslutning fra det lokale erhvervsliv.
En initiativgruppe har længe arbejdet på dels idegrundlaget for en jule/vinterturismeaktivitet og dels på at samle alle områdets aktører om denne sag. På nuværende tidspunkt er konceptet og samlingen af aktørerne i byen så fremskreden, at vi ønsker at påbegynde planlægning, produktion af materiale, booking af annoncer og aktivere alle til at mobilisere deres ideer, tid og energi mod dette fælles tiltag. Til gavn for Tisvilde og Omegn – og dermed Gribskov – året rundt!
Som udgangspunkt er det ikke hensigten at forandre Tisvildeleje (og omegn) til en juleby eller arrangere bazaragtige aktiviteter, der ikke i længden vil være en del af indtrykket af området. Vi ønsker fortrinsvis at vise byen som den er – selvfølgelig med en vis vægt på juleudsmykning og julede aktiviteter – men det vigtigste vil være at vise byens butikker, restauranter, gallerier, hoteller m.v. som åbne og med varer, forplejning m.v. af høj kvalitet, selvfølgelig samtidig med at der er sædvanlig høj julestemning og gode indtryk for øjet.
Arrangementet vil således blive centreret om at give besøgende viden om og mulighed for at lære Tisvildeleje, Tisvilde og Omegn at kende som et godt sted at handle, spise, overnatte samtidig med at der vil være en række supporterende juleaktiviteter og attraktiv udsmykning af byen. " (For en uddybning af aktiviteter se det vedhæftede bilag)

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at arrangementer af denne type vil kunne have en positiv effekt på handlen i Tisvilde. Arrangementet kan desuden være et led i "handel lokalt"-tiltaget, hvor der er fokus på at kunne holde handlen lokalt og ligeledes som et led i "Det Gode Liv - hele året rundt, hvilket er en del af tænketanken Vækst:Gribskovs forslag til vækstpotentialer i Gribskov.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 13 stk 5 og stk 6

Økonomi
Der ansøges om 90.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Udspecificeret budget fremgår af det vedhæftede bilag.

Budgettilføjelse fra arrangementsgruppen:
Aktiviteter og beløb ovenfor er udover, hvad for eksempel Erhvervsforeningen, Lokalrådet, Kommunen i øvrigt (til julebelysning) og de private aktører i øvrigt bidrager med til dette projekt. Lokalrådet i Tisvilde står således for gratis forestilling i Tisvilde Bio, hvor der også serveres gløgg og æbleskiver, ligesom lokalrådet sørger for godteposer, julemand, sange m.v. i forbindelse med juletræstænding 1 søndag i advent.
Musik i Lejet udlåner udstyr og hjælper med markedsføring gennem deres brede kontaktnet. Endvidere undersøges muligheden for støtte fra Musik i Lejet til (gratis adgang) koncert med Thomas Koppel på højskolen. De private sørger for eksempek for småretter, prøver, gode tilbud og frivilligt arbejde for hele arrangements gennemførelse, mens Erhvervsforeningen undersøger mulighederne for yderligere bidrag – til aktiviteter ud over de her listede (sammenlagt ca. 60,000).

Projektet vil kunne medfinansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 09.11.2015 er der forbrugt/disponeret 973.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 1.059.000 kr. for 2015.

Bilag
Bilag ETU 091115: Ansøgning Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn. Dok. nr. 2015/34633 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. behandle ansøgningen fra Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn. Beløbet kan finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.Beslutning

 1. Udvalget imødekommer ansøgningen med et beløb på 30.000 kroner.


Flemming Valdemar Trojel fraværende
58. Ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S - Investeringsrundtur i Gribskov
24.10G00 - 2015/33760

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på, at tage stilling til ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S om økonomisk støtte til "rundtur med investeringsrådgivere" i Gribskov Kommune.

Af ansøgningen fremgår det at, "der på forårets Erhvervskonference blev ytret interesse fra lokale virksomheder om en besøgsdag, hvor udvalgte investeringsrådgivere (bank, Vækstfond, business angles m.fl.) besøger et udsnit af virksomheder i kommunen, der går med udviklingsplaner, som kræver en kapitaltilførsel af låne- eller investormæssig karakter".

Projektet går på at Gribskov Erhvervscenter A/S identificerer 10 relevante virksomheder med behov for investeringer. Samtidigt skal der identificeres og skaffes aftaler med 4-6 relevante investeringsrådgivere (banker, businessangels, fonde, private rådgivere med videre). Der skal lejes minibus til at fragte investeringsrådgiverne rundt til de enkelte virksomheder.

Gribskov Erhvervscenter A/S vil være projektleder og varetage både rekruttering af og aftaler med virksomheder og potentielle investorer, udarbejde annoncer samt koordinere og deltage i arrangementerne.

Administrationens vurdering er, at et intensiveret arbejde med at tiltrække investorer til lokale virksomheder vil have en positiv effekt for de involverede virksomheder. Ligeledes vil arrangementet kunne bidrage til, at skabe et bedre image for Gribskov Kommune i forhold til, at forbedre kommunens placering i Dansk Industris årlige erhvervsklima-undersøgelse. Administrationen anbefaler, at projektet fremgår som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 12 stk 2

Økonomi
Der ansøges om 35.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Udspecificeret budget fremgår af det vedhæftede bilag.

Projektet vil kunne medfinansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 09.11.2015 er der forbrugt/disponeret 973.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 1.059.000 kr. for 2015.

Bilag
Bilag ETU_091115: Ansøgning om rundtur med Investeringsrådgivere. Dok.nr. 2015/20693 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at bevillige 35.000 kr til projektet om afholdelse af "Investeringsrundtur i Gribskov". Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
 2. Projektet indarbejdes som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Flemming Valdemar Trojel fraværende
59. Ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S: Industridag med åbent hus.
24.00G00 - 2015/20693

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på, at tage stilling til ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S om økonomisk støtte på 92.000 kr. til arrangementet "Industridag med åbent hus". Gribskov Erhvervscenter har udarbejdet ansøgningen på opfordring fra Gribskov Kommune, idet administrationen vurdere, at et øget kendskab hos borgere og uddannelsesinstitutioner til kommunens virksomheder vil have stor betydning for virksomhedernes evne til at rekruttere og fastholde kvalificeret og efterspurgt arbejdskraft. Det er et initiativ, som er ønsket fra virksomhedernes side.

Af ansøgningen fremgår det at:
"Ovenstående projekt eret produkt af forårets Erhvervskonference, hvor en formaliseret besøgsdag på kommunens industrivirksomheder blev diskuteret og vandt god tilslutning i Industri-workshoppen.

Kommunens industrivirksomheder har et behov for at være kendt og vise sig frem over for nutidige og fremtidige arbejdstagere, både hvad angår ufaglært, faglært og funktionærmæssig arbejdskraft, hvilket giver mulighed for mere lokal rekruttering og således også bedre fastholdelse af medarbejdere og borgere i kommunen."

Det er målsætningen, at få mindst 10 virksomheder til at deltage i arrangementet og ligeledes skal Produktionsskolen, Gribskov Gymnasium, VEU-center Nordsjælland og Jobcenteret involveres. Projektet skal også omfatte muligheden for, at helt almindelige borgere kan besøge virksomhederne. Efter model fra Billund Kommune, er det tanken, at lejede busser skal fragte deltagerne rundt mellem de deltagende virksomheder.

Gribskov Erhvervscenter A/S vil være projektleder og varetage både rekruttering af og aftaler med virksomheder, uddannelsessteder og Jobcenter, udarbejde annoncer samt koordinere og deltage i arrangementerne. Det nærmere indhold og program drøftes med virksomhederne og godkendes af Gribskov Kommune.

Administrationens vurdering er, at et åbent hus arrangement med industrivirksomheder vil have en positiv effekt for de involverede virksomheder. Ligeledes vil arrangementet kunne bidrage til, at skabe et bedre image for Gribskov Kommune i forhold til, at forbedre kommunens placering i Dansk Industris årlige erhvervsklima-undersøgelse. Administrationen anbefaler, at projektet fremgår som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 12 stk 2

Økonomi
Der ansøges om 92.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Udspecificeret budget fremgår af det vedhæftede bilag.

Projektet vil kunne medfinansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 09.11.2015 er der forbrugt/disponeret 973.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 1.059.000 kr. for 2015.

Bilag
Bilag ETU_091115: Ansøgning om Industriens dag. Dok.nr. 2015/20693 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. at tiltræde ansøgningen om afholdelse af "Industriens dag med åbent hus", og dermed bevillige 92.000 kr til projektet. Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
 2. Projektet indarbejdes som led i samarbejdsaftale med Gribskov Erhvervscenter A/S for 2016.Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Efterretningssager

60. Kommunal mellemfinansiering af projekter under LAG og FLAG ordningen
01.00G00 - 2014/49379

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får sagen til orientering.

Gribskov Kommune er ved henvendelse fra de integrerede lokale aktionsgrupper LAG Halsnæs-Gribskov og FLAG Gribskov (LAG/FLAG) blevet anmodet om at yde mellemfinansiering til LAG og FLAG projekter hjemmehørende i Gribskov Kommune for perioden 2015 til og med 2020.

Sagen forelægges igen på et senere tidspunkt for Erhvervs- og Turismeudvalget, eventuelt andre relevante fagudvalg og Økonomiudvalget med henblik på at anbefale en beslutning til Byrådet.

Halsnæs Kommune har ved byrådsbeslutning 15. september 2015 godkendt at yde mellemfinansiering til "Halsnæs"-projekter under LAG/FLAG ordningerne. Se bilag for Halsnæs Kommunes beslutning og forretningsgang.

Sagens baggrund
I programperioden 2014 - 2020 kan der fra Erhvervs- og Vækstministeriet (tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) gives tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne.

Det Danske Landdistriktsprogram 2014-2020
Landdistriktsprogrammet (LDP) er en del af EU`s fælles landbrugspolitik. Det er et program, der løber over en periode på syv år. Det netop godkendte Landdistriktsprogram dækker perioden 2014-2020. Programmet finansieres med 4,7 mia. kr. fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU midler) og 2,0 mia. kr. fra den danske stat (nationale midler). Dette giver et samlet budget på 6,7 mia. kr.

LAG Halsnæs-Gribskov er udsprunget fra dette program. Foreningen blev stiftet i efteråret 2014 med udpegede kommunale repræsentanter i bestyrelsen fra såvel Halsnæs som Gribskov Kommune. Gribskov Kommune blev først i 2014 udpeget som landdistriktskommune, og det er derfor første gang, at kommunen har mulighed for at deltage i dannelsen af en lokal aktionsgruppe. Halsnæs Kommune var med i den tidligere programperiode 2007 - 2013.

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet
Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet har til formål at fremme den fælles fiskeripolitiks målsætninger og herunder bidrage til bæredygtig fiskeri og akvakultur. Programmet skal bidrage til en bæredygtig videnbaseret fiskeriforvaltning, fremme af målene i akvakulturstrategien og innovation samt vækst i sektoren og beskæftigelse i fiskeriområderne. Målsætningerne forfølges gennem en række tilskudsordninger.

FLAG Gribskov er udsprunget af dette program. Dette program er alene med udgangspunkt i Gribskov Kommune, som geografisk område. Foreningen blev stiftet i foråret 2015 og er nu en del af Den integrerede LAG Halsnæs-Gribskov og FLAG Gribskov med fælles bestyrelse, men adskilte, og selvstændige visioner, strategier og indsatser.


Den fælles LAG/FLAG forenings formål er:

 1. at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014 – 2020 og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014 - 2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmerne,
 2. at deltage aktivt i den samlede udviklingsindsats i området og
 3. at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.


Sagens forhold
I forbindelse med at Erhvervs- og Vækstministeriet yder tilskud til et konkret LAG/FLAG projekt opstår der for tilskudshaver en likviditetsklemme derved at tilskud fra ministeriet først kommer til udbetaling, når alle projektets udgifter er afholdt. Tilskudshaver stiller typisk med en vis egenfinansiering, og ofte er der også medfinansiering fra anden side. Det er imidlertid en udfordring for tilskudshaver at finde finansiering til ministeriets tilskudsdel (mellemfinansiering) indtil LAG/FLAG tilskuddet kommer til udbetaling.

LAG/FLAG har følgende forventelige budgetter for landdistrikts- og fiskeristøtte i 2015 - 2020 fra Erhvervs- og Vækstministeriet:

 • LAG: 2,3 mio. kr. årligt i en 5 årig periode forventeligt delt lige mellem de to kommuner, altså en forventet andel på årligt 1,65 mio. kr. til projekter i Gribskov Kommune
 • FLAG; 0,5 - 0,8 mio. kr. årligt* i en 5 årig periode til projekter i Gribskov kommune


*) FLAG bekendtgørelsen er ikke på plads endnu fra ministeriel side, hvilket skyldes regeringsskifte og skift af resortministerium, og derfor er det forventningen, at den samlede fiskepulje på 16 mio. kr. til hele Danmark for 2015 flyttes til 2016. Der er her sikkerhed for EU's andel på 8,0 mio. kr., mens den statslige medfinansiering skal besluttes af Erhvervs- og Vækstministeriet, og her er der formentlig en vis sandsynlighed for at den statslige andel på 8,0 mio. kr. ikke kommer med ind i det nye år.

Administrationens vurdering
En anmodning om mellemfinansiering vil betyde, at Gribskov Kommune i 2016 potentielt set vil blive anmodet om at fungere som kassekredit i FLAG projekter på skønnet mellem 1,0 og 1,6 mio. kr. og tilsvarende på LAG projekter på skønnet mellem 1,0 og 2,0 mio. kr.

En del af mellemfinansieringen i 2016 vil forventeligt hidrøre fra nogle få projekter godkendt af ministeriet i 2015. Den samlede mellemfinansiering kan således løbe op i 2,0 til 3,6 mio. kr. i 2016.

I årene 2017, 2018 og 2019 skønnes behovet for årlig mellemfinansiering at ville ligge mellem 1,0 og 2,0 mio. kr.

Mellemfinansiering vil formentlig blive spredt på flere projekter, men det antages også, at der vil blive søgt til større enkeltprojekter, og potentielt set til hele budgetrammen for et enkelt støtteår. Tilsagn om mellemfinansiering af større projekter bør her ske ud fra en konkret vurdering.

Nogle projekter vil forventeligt klare sig selv eller kun bede om en mindre andel mellemfinansiering end de indtil maksimalt 50% støttekroner fra puljemidlerne. Det vurderes derfor, at kassekreditbehovet formentlig vil ligge i den lave ende af skønnet.

Projekterne skal være gennemført inden for en 2 årig periode, og udlæg vil derfor være fuldt tilbagebetalt ved udgangen af 2021, alt andet lige.

Risikoen for tab for Gribskov Kommune, hvis der ydes mellemfinansiering, er meget afhængigt af de enkelte projekter. LAG/FLAG ordningen er på dette området skærpet meget i forhold til den tidligere programperiode 2007 - 2013, og der er skal bl. a. foreligge en finansierings- og projektplan inden ministeriet godkender et projekt til opstart. Men helt uden risiko er mellemfinansieringen naturligvis ikke, men vil afhænge af et konkret projekts løbende realisering og soliditet.


Administrationens anbefaling
Halsnæs Kommune har ved byrådsbeslutning den 15. september 2015 truffet beslutning om at yde mellemfinansiering til LAG projekter. Der er udarbejdet en forretningsgang til behandling af forespørgsler. Halsnæs Kommune styrer sine udlæg via en mellemregningskonto for hvert projekt, som mellemfinansieres. Hvis et projekt kræver mere end 250.000 kr. i mellemfinansiering er der lagt op til en nærmere undersøgelse af projektet eventuelt i dialog med LAG Halsnæs-Gribskov.

Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune udarbejder en lignende forretningsgang.

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Turismeudvalget tager sagen til efterretning, idet sagen vil blive rejst som et egentligt beslutningspunkt på et senere udvalgsmøde med henblik på endelig beslutning i Byrådet, herunder godkendelse af en konkret forretningsgang for mellemfinansiering.


Lovgrundlag

"Vejledning om ansøgning tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling som forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne, marts 2015" Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Bekendtgørelse nr. 1510 af 17. december 2014 om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne.


Økonomi

Gribskov Kommune vil ved mellemfinansiering skulle trække på kommunens kassebeholdning. Ved ministeriel støtteudbetaling vil tilbagebetalte udlæg blive returneret til kassen.

Det skal politisk afklares, hvor et eventuelt tab på udlån skal henføres.

Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
Bilag ETU.09.11.2015 Halsnæs Kommunes byrådsbeslutning om LAG mellemfinansiering Dok. nr: 2014/49379 011

Bilag ETU.09.11.2015 Halsnæs Kommunes forretningsgangsbeskrivelse i relation til LAG projekter Dok. nr: 2014/49379 012


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Tages til efterretning

Flemming Valdemar Trojel fraværende
61. Status på forslag til Turismestrategi 2016
24.05G00 - 2014/23243

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at få en orientering om den igangværende proces fra vidensindsamling til forslag til vision og indsatsområder.

Arbejdet med Turismestrategien er under udvikling og der arbejdes ud fra fire hovedprincipper:

Turismestrategien skal:

 • ses i sammenhæng med Gribskov Kommunes budgetaftale 2015-2018 med fokus på kvalitativ vækst som omdrejningspunkt for udviklingen af kommunen
 • afdække og synliggøre Gribskov Kommunes særlige turismeprofil og styrkepositioner
 • komplementere Visit Nordsjællands strategi 2015-2018 "Sammen kan vi mere"
 • udarbejdes i samarbejde med relevante eksterne og interne aktører bl.a. med en workshop i november


Der er planlagt og sendt invitationer ud til en turismekonference den 18. november, der lægger op til dialog om vision, overordnede temaer og bud på konkrete indsatser.

På mødet præsenteres forslag til vision og bud på temaer som led i den planlagte proces der konkretiseres og fastlægges efter turismekonferencen.

Forslag til turismestrategi sendes forventeligt i offentlig høring i februar-marts, og en endelig turismestrategi forventes at blive vedtaget af Byrådet i april 2016.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Erhvervs- og turismeudvalget har bevilget 50.000 kr til afholdelse af turismekonference.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Tages til efterretning

Flemming Valdemar Trojel fraværende


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM